tə treckəl istri peut tə li:n en toin tə tota fo:stu

spriŋ "the tragedy of doctor faustus" ('uikiso:s')

KO:RU
not ma:cən in tə fi:lts in tresəmi:ni, ue ma:s titmait tə uo:loik ka:təcens,
nə spo:tən in tə teli.əns loik lau, in ko:ts tem kiŋsəs ue stait iso:tə:nt,
nə in tə ponp eut preut o:taisiəs ti:ts, ʃiənten a miu:s təpo:n ə enli pə:s—
aunli tis, centəls—uimasneupəfo:m tə fo:m loik fo:stu:s fo:tiəns, kut ə pet—
en neu tə paisiən cacməns uiəpi:l, en spi:k fə fo:stu in is infənsi.
neu iispo:n tə pe:rəns pais eut stok, in cə:məni, uiin sam teun ko:lt rauts—
et roipa iias, tə uitənpə:k iuent, ueres is kinsmən ci:fli pro:timap.
sau mac iprofəts in tiinəti, tet ʃo:tli iuoskre:st uif totas naim,
əselən o:l, en sui:tli kən təspiu:t in t enli matas peut fioləci;
til suaul uif kanən, eut sam selfkənsi:t, is ueksən uiŋs titmeun əpau is ri:c,
en, meltən, ens kəspoi is auafrau; fo, fo:lən tu sam teləʃ esərsois,
en klatət neu uif lə:nəns kaultən kiftəs, isəfit əpon kə:sət nekrəmənsi;
nafən sau sui:t əs mecək is tu im, uic iprifə pəfo is ci:fis plis—
en tis tə men əs in is stati sit. (esit)
(fo:stu təsko:t in is stati)
FO:STU
setəl ti stoti, fo:stu en pəkin təseun tə tepf tə tet teuuilprəfes—
eənkəmenst, pi sam tioin in ʃau, iet leəl et tə e:nt tu eri a:t,
en li en toi in erəsta:təl uə:ks. sui:t enəlitəks, tis ti: əsreəʃtmi!
'pi:ni təseri s fini locəki:s.' its, tətəspiu:t uel, locəks ci:fəst e:nt?
tis tanəfo:t a:t kre:tə mirəkəl? ten tanri:t mo; teuəsətaint tet e:nt—
sam kraitə sapcək tufit fo:stu:s uit—pit 'on ki mi on' feuel, en kailən kam—
pi sam fəsisiən, fo:stu; i:pap kault, en piətə:noist fə sam uantakio—
'samə paunə metsoini sanətəs,' tə e:nt tə fisək is a poti aul.
uoi, fo:stu, ti: teuenətaint tet e:nt? teain ti pils aŋap loik monəməns,
ue:poi aul siti:s əsəskaipt tə plaik, en feusən tesprət maləti:s pinkio:t?
iet teuis stil pat fo:stu, en sam men. teukutmaik me:n təli ətə:nəli,
ə, tem pi:nte:t, raisem tə li:n əken, ten tis prəfesiən pi təpiəsti:mt.
fisək, feuel! ue is castiniən? 
(ri:t) 'soi iunə iəəmki res liaitu tuaupəs, o:lta rem, o:ltə uəlori rioi, etsetrə'
ə peti kais loik po:ltri leəsi:s!
(ri:t) 'iserətəte:ri filiu nonpo:təs pata, nisoi, etsetrə'
sac is tə sapcək in tə instətiu:t, en iu:nəpə:səl poti in tə lo—
tis stati fit sam mə:səne:ri troc, uot aim et nafən pat əstə:nəl treʃ;
tu sə:poil en ilipərəl fə mi. uen o:l iston, tiinəti ispest—
craums poipəl, fo:stu; piuit uel. 
(ri:t) 'stoipentiu pəkaitoi mo:s est' a!. 'stoipentiu, etsetrə'
t rəuo:t fər sin is toin—tet s a:t.
(ri:t) 'soi pəkasiniaimu, falma, et nala est in nois uertəs;'
if uisai tet uiain nau sin, uitəsiassel, en ain nau tru:f in as. uoi, ten, pəloik uimassin, en sau konsəkenli toi—
ai, uimastoi sam eala:stən toin. uot totrən iuko:l tis, 'ke sra, səra,'
uot kanpi, kanpi? tiinti, ətiu! tis metəfisəks poi məcisi.əns,
en nekrəmantək puks iseənli; loins, sə:kəls, si:ns, letas en kerətas;
ai, tis is tem uot fo:stu maust təsoia. au, uot uot uə:lt fə profət en təloit,
fə peua, ona, en ənipətəns, isproməst tutə stu:iəs a:təsən!
o:l fiŋs əs mu pitui:n tə kuoiət pauls kanpi et moi kəment—enpras en kiŋs
ispatəpaiət in te seprəl propənsəs, pat is təminiən, əs əsi:t in tis,
itstrec əs fa əs it tə moint tə mens; sam seunt məcisiən is sam temikot—
ia toa, moi prains, təkain sam tiəti. (enta UEKNA) uekna, kəment tu mi tiərəst frents,
tə cə:mən uelti:s en kəni:liu; rəkestem ə:nəstli təpisətmi.
UEKNA oiuəl, sə. (esit)
FO:STU te konfərəns kanpi uan kraita elp tə mi ten o:l moi laipas, plot oi nersaufa:st
(enta KUT AINCƏL en I:ƏL AINCƏL)
KUT au, fo:stu, lai tet temit puk əso:it, en tankais on it, lest it tem toi saul,
en i:p KOTS ei ra:f əpon ti e:t! ri:t, ri:t tə skriptias—tet is plasfəmi.
I:ƏL kau fouat, fo:stu, in tet faiməs a:t uerin o:l naitias tresia iskəntaint—
ti: pi on ə:f loik cau is in tə skoi, lo:t en kəmentə o tis eləməns.
(esiənt AINCƏLS)
FO:STU eu oiisklatət uif kənsi:t peut tis! oikanmaik spirəts fecmi uot oipli:s,
rəsolpmi eut o:l ənpikiəti:s, pəfo:m uot tesprət entaprois oikan?
oileem floi tu intia fə kault, ransak tə ausi.ən fə oriən pə:l,
en sə:c o:l ko:nas in tə niu:feunt uə:lt fə plesən fru:ts en prinsli teləkəts;
oileem ri:tmi strainc fəlosəfi, en tel tə si:krəts peut o:l forən kiŋs;
oileem uo:l o:l cə:məni uif pra:s, en maik suift roin sə:kəl fe ue:tənpə:k;
oileem fil tə paplək sku:ls uif silk, ueuif tə stiu:təns kanprailiklaut;
oillei saultias uif tə kuin tepriŋ, en cais tə prins o pa:mə from a lent,
en rain saul kiŋ o o:l tə propənsəs; iai, strainca encəns fə tə prant et uo,
ten uos tə foiri ki:l et antuə:ppric, oilmaik mi sə:poil spirəts tuənpen.
(enta UELTI:S en KƏNI:LIU)
kam, cə:mən ualti:s, en kəni:liu, en maikmi ple:st uif saic konfərəns.
uelti:s, sui:t uelti:s, en kəni:liu, neu tet iə uə:ts əsuanmi et tə la:st
təprektəs mecək en kənsi:lət a:ts. fəlosəfi isauiəs en opskio; 
en lo en fisək is fə peti uits—tis mecək, mecək tet əsreəʃtmi.
ten, centəl frents, aitmi in tis ətem; en, mi, uot kot uif satəl siləcisəms
kreəlt tə pa:stas in tə cə:mən cə:c, en mait tə fleurən proit in uitənpə:k
suo:m tu mi propləms, loik t ənfə:nəl sprits on sui:t miusi:u uen i kam tu el,
kanpi əs kanən əs əkripə uos, uots ʃetau mait o:l iorəp onərim.
UELTI:S fo:stu, tis puks, ti uit en a əspiriəns, kanmaik o:l naisiəns təkənonoisas.
əs intiən mo:s əpai te spenəs lo:ts, sau tem tə sprits or eri eləmən
pioluessə:pəsaiəl tu as fri; loik loiəns tekanka:tas uen uipli:s;
loik o:lmain ratas uif te o:sməns sta:fs, ə leplənt coiəns, trotən poi a so:its;
samtoims loik uimən, ə anuetət maits, ʃetaun mo piu:ti in te e:ri preus
ten tekot tə uoit prest tə kui:ns o lau—from penəs tekantrek iu:c a:kəsi:s,
en from əmerəkə tə kaultən fli:s əs iəli staf ault filəps tresiəri;
if lə:nət fo:stu kanpiresəliu:t. FO:STU uelti:s, əs resəliu:t oiis in tis
əs ti: tə li—tefo opcekit not. KƏNI:LIU tə mirəkəls əs mecək kanpəfo:m
kanmaikti pau təstati nafən els. im əs iskreuntət in estroləci,
ənrict uif taŋs, uel si:t i minərəls, kot o:l tə prinspəls turəkuoia—
ten teut not, fo:stəs, pot təpirəneunt, en mo frəkenət fə tis mistəri
ten iatəfo tə telfiən orəkəl. tə spirəts telmi tekəntroi tə si,
en fec tə tresia eut o:l forən reks, iai, o:l tə uelf tet a fofaas it
uiin tə ma:si entrails in tə ə:f—ten telmi, fo:stu, uot os fri kanlek?
FO:STU nafən, kəni:liu. au, tis cias mi saul! kam, ʃaumi sam tmonstraisiəns mecəkəl,
tet oimoitkanca in sam puʃi krau, en ai tem cuis in ful pəsesi.ən.
UELTI:S ten aisti tu sam soləte:ri krau, en pe uois paikəns en alpə:tu uə:k,
tə i:pru sa:lta, en nu testəmən; en uotsaueə els is rekəsət uikanənfo:mti e a konfrəns si:s.
KƏNI:LIU uelti:s, fə:st letim nau tə uə:ts loik a:t; en ten, o:l aua serəmauni:s lə:nt,
fo:stu moitroi is kanən poi imsel. UELTI:S fə:st oiləstrakti in tə ru:təməns,
en ten teukanpipəfetər ten mi. FO:STU ten kam en toin uif mi, en, a:fta mi:t,
uilkanpəs eri kuitəti te:peut; fo, e oisli:p, oiltroi uot oikəntu—
tis noit oilkanca, tau oitoi te:fo. (esiən) (enta tu skolas)
FƏ:ST oiuanta uot sepənt uif fo:stu, uot uosuon təmaik a sku:ls riŋ uif 'sik prauu'.
AUA tet uikanpresənnau; ia is poi kamən. (enta UEKNA) FƏ:ST eu neu, səra! ue ti ma:sta?
UEKNA KOT in en nau. AUA uoi, teutunotnaun, ten? UEKNA ies, oinau; pat tet folau not.
FƏ:ST kau tu, səra! li iə cestən, en telas ue iis. 
UEKNA tet folau not poi fo:s in arkiəmən, uot iu pi:n loisensiəts, iəʃutstenton—te:fo əknoləc iə era, en piatənti.
AUA ten iuenkantelas?
UEKNA iustəsi:f, fo oikanteliə—iet, if iuuosnətansəs, iutnereksmi sac kestiən, fo iisnə 'ko:pu natiuraili'? en itsnə tet 'mauəli? ten ue:fo iuteksmi sac kestiən? pat tet oiispoinaitiaflekmetək, slau tə ra:f, en praun tə lecri (təlau, oitsai), ituosnə fə iu təkam uiin fo:ti fut of tə plais fər esəkiu:siən, o:ltau oitanteut paut təsiiə pauf eŋt tə neks sesiən. tas eəntroiənft o iu, oilset mi keuntnəns loik prəsisiən, en pəkinspi:k tas—tru:li, mi tia prauas, mi ma:sta s uiin et tina, uif uelti:s en kəni:liu, əs tis uoin, if itkutspi:k, ətənfo:m iə uə:ʃips; en sau, tə lo:t plesiə, prəsə:piu, en ki:piə, mi tia prauas! (esit)
FƏ:ST au fo:stu! 
ten oifia tet uot oiəsloŋsəspetət, tet teuəsfel intu tet temət a:t fə uic tem tu is infməs fru tə uə:lt.
AUA iuos sam strainca, not əlo:it tə mi, tə tainca to:t is saul ətmaikmi mo:n—
pat, kam, as leskau en ənfo:m tə reta—itmoipi is krai keunsəl moirəklaimim.
FƏ:ST oifiami nafən kanrəklaimim neu. AUA iet as lessi uot uikəntu (esiən)
(enta FO:STU)
FO:STU neu tet tə klu:mi ʃetu in tə noit, loŋən təpiu əroiəns trislən luk,
li:p from t anta:tək uə:lt ontu tə skoi, en tim tə uelkən uif ə pici pref,
fo:stu, pəkin ti ənkəntaisi.əns, en si if teəls kanəpai ti est,
tem si:n teusprait en sekrəfoist tə tem. uiin tis sə:kəl is ciaupəs naim,
fouat en pekuat enəkremətoist, t əpripiaitət naims tə auli sains,
fikas loik eri etcənt tutə ens, en kerətas loik soins en erən sta:s,
poi uic tə spirəts isənfo:st tərois—ten tanfia, fo:stəs, təpiresəliu:t,
en troi tə atmaust mecək kənpəfo:m. (fanta) 
'sint moi tioi akrontəs prəpisioi! ueiliə niu:mən troipleks ciauui! inioi, erioi, ekuətainoi, spirtu, salui:ti! ərientəs prinseps pelsəpap, ənfə:noi a:tentis mona:ka, et teməko:kən, pro:pisiaimu uos, u əperiə et sə:kə mefəstofli traikon, kuot tumre:ris—pə ciauuə, cienə, et kənsəkraitə eikua kuam nank sparku, sinu ki krusi kuot nank faisiu, et pə uautə nostrə, isi nank sə:kə naui toikaitu mefəstofli! (enta MEFƏSTOFLI)
oica:cti tərətə:n, en cains ti ʃaip; teuistuakli tuəten on mi:—
kau, en rətə:n sam ault frənsiskən froia; tet auli ʃaip pəkam sam teəl pest.
(esit MEFƏSTOFLI)
oisi its pə:tiu in mi enli uə:ts. u uutnəpiprəfisiən in tis a:t?
eu ploiən im is mefəstofli, ful im əpi:əns en iumiləti!
soc is tə fo:s loik mecək en mi spels. (entapak MEFƏSTOFLI loik frənsiskən froia)
MEFST neu, fo:stu, uot teutemi tu?
FO:STU oica:cti uait əpon mi: uoils oili, tətu uotea fo:stu əlkəmen,
ə pi təmaik tə mu:n trop from ə sfia, ə t ausi.ən tu oauelm tə uə:lt.
MEFST oiis sam səpən tu krait lu:səfa, en moitnəfoləti uieut is li—
nau mo ten ikəmen uimaspəfo:m. FO:STU ititnəca:cti tu əpia tə mi?
MEFST nau, oikom i.a eut moin aun əko:t. FO:STU uos not mi koncrən spi:cəs raisti? spi:k!
MEFST tet uos tə ko:s, pat iet pə atsətəns; fə, uen uiia uan rek tə naim tə KOTS,
əco tə skritias en is saipia kroist, uifloi, in aup təket is kloriəs saul;
nə uikankam, anles iiu:s sac mi:ns ue:pi iis in tainca təpitemt.
te:fo tə ʃo:təst kat fə koncərən is steutli tu əco o:l kotlinəs,
en prai təpeutli tutə prins o el. FO:STU sau fo:stu im
solretitan, en ault tis prinsəpəl, itain nau ci:f pat aunli pelsəpop;
tu u:m fo:stu tutetəkaitimsel. tis uə:t 'tenaisiən' terəfoi not mi,
fo oikənfaunt el in əlisi.u—mi kaust pi uif tə ault fəsosəfas!
pat, liən tis pain troifəls peut me:ns sauls, telmi uot is tet lu:səfa ti lo:t?
MEFST a:cri:cən en kəmena o o:l spirəts. FO:STU uos not tet lu:səfa uan aincəl uans?
MEFST ies, fo:stu, en maust tiali laut poi kault. FO:STU eu itkam, ten, tet iis prins o tels?
MEFST au, poi əspoirən proit en insələns; fo uic KOT frautim from tə fais on en.
FO:STU en uot is iu tet li uif lu:səfa? MEFS anepi sprits əs fel uif lu:səfa,
kəspoat əkens a KOT uif lu:səfa, en is fərea temt uif lu:səfa.
FO:STU ue iuistemt? MEFST in el FO:STU eu itkam, ten, tet teuis eut from el?
MEFS uoi, tis is el, nə oiis eut from it—teufink tet mi:, əs si:t tə fais tə KOTS,
en taistət tə ətə:nəl cuis in en, oientəmenət uif ten feusən els,
in pi:ntəproit mi: eala:stən plis? au, fo:stu, li tis friələs təmens,
əs stroik sam tera tu mi fainən saul! FO:STU uot, i:s krait mefəstofəli sau pasənit
fə pi:ntəproit i:m tə cuis in en? ti: lə:n from fo:stu menli fo:tətiu:t,
en sko:n tem cuis teuneakanpəses kaupe tis to:itəns tu krait lu:səfa—
si:n fo:stu əsənkə:t ətə:nəl toin poi tesprət finkt əkens caus tiəti,
sai, isərens ap tu im is saul, sau iəlspe:rim fo en tuenti iias,
letənim li in o:l pəloptiəsnəs; eənti ea tuəten on mi:,
təkimi uotsauea oiəleks, tətelmi uotsauea oitəmen,
təslai mi enəmi:s, en tuait mi frents, en o:lue:s piəpi:ən tu mi uil.
kau, en rətə:n tə moiti lu:səfa, en mi:tmi in mi stati et mitnoit,
en ten rəsolpmi eut toi ma:stas moint. MEFST oiuəl, fo:stu (esit)
FO:STU oiet əs meni sauls əs itpi sta:s, oitkiem o:l fə mefəstofəli.
poi im oipikrait enpra o tə uə:lt, en maik sam pric fəru tə muən e,
tə pa:s tə ausiən uif sam pant sam me:n; oilcuin tə ils tet point tə afrək ʃo,
en maik tet kantri kontənən tə spain, en pauf kəntripiəte:ri tu mi kreun—
tə enpra enkanli pat poi mi li, nə eni potəntait in cə:məni.
neu tet oiəsəptaint uot oitəsoat, oilli in spekiəlaisiən peut tis a:t,
til mefəstofəli rətə:n əken. (esit) (enta UEKNA en KLEUN)
UEKNA kan i.a, səra poi. 
KLEUN poi! au, təskrais tə mi pə:sən! seunts, poi in iə fais! iussi:t meni pois uif piats, aiisʃo.
UEKNA səra, teue:n nau kamənsin? KLEUN ies, en kauəns eut tu, iəmoitsi, sə.
UEKNA əlas, po slai! si eu po:ti cest in is naikətnəs! oinau tə piləns eut sə:pəs, en sau ankri, tet oinau itki is saul fə ʃeulta matən, tau ituosplatro.
KLEUN not sau nia—oiet ni:t tuaiit uel raustət, en kut so:s tu it, if oipai sau tia, oikənteliə.
UEKNA səra, teukanpi mi men, en uait on mi:, en oikanmaikti kau loik 'koi moi təsiplu?'
KLEUN uot, in pə:s?
UEKNA nau, slai; in pi:tən silk en sta:fsaika.
KLEUN sta:fsaika! tet s kut təkul pə:mən, ten, pəloik, if oisə:piə, oipileusi.
UEKNA uoi, sau teupi, ue teutuit ə nau, fo, səra, if teutanpresənpointisel tə mi fə sen ias, oiltə:n o:l tə lois peut ti intu fəmilias, en maikem tiati in pi:səs
KLEUN nai, sə, iəmoitsaiiəsel laia, fo tesəsfəmilia uif mi əs if tepait fə te mi:t en trink, oikənteliə.
UEKNA uel, səra, li iə cestən en taik tis kiltas. (ki mani) 
KLEUN ies, meri, sə; en oifankiə tu. 
UEKNA sau, neu teuis təpi et neuas uo:nən, uensaue en ue:saue tə tel əlfecti.
KLEUN ia, taik iə kiltas əken; nan oiluan tem.
UEKNA not mi:; teusprest—prəpetisel, ə oikanpresənraisap tu tels təkeritiəuai—peniu! pelca!
KLEUN pelca! en pelca kam ia, oilpelcim—oiisno əfrait peut nau tel (enta tu TELS)
UEKNA euneu, sə! iəkansə:pmi neu? 
KLEUN ai, kut uekna; taikəuai tə tel, ten. 
UEKNA spirəts, əue! (esiən TELS) neu səra, foləmi
KLEUN oiuəl, sə—pat iu a:k, ma:sta; iəkanti:cmi tis koncrən okiəpaisiən?
UEKNA ai, səra, oilti:cti tətə:ntisel tə tok, ə ket, ə meus, ə ret, ə eni fiŋ.
KLEUN tok, ə ket, ə meus, ə ret! au, prai, uekna!
UEKNA pilən, ko:lmi ma:sta uekna, en si tet iuuo:k ətentili, en let iə roit oi pioluestoiəmetrəlifikst əpon mi left i:l, tet teumoit'kuaisoiunostriinsisti'.
KLEUN uel, sə, oiuorəniə. (esiən) (FO:STU təsko:t in is stati.)
FO:S neu, fo:stu,
teumasni:tspitemt, teukənnotpisait. uot put:it, ten, təfink on KOT ə en?
əuai uif soc pain fensi:s en təspe; təspe in KOT, en trast in pelsəpop—
neu, tankau pekuat, fo:stu; piresliu:t—uoi teuea? au, samfən seunən in mi ia,
"əco tis mecək, tə:n tə KOT əken!" 
uoi, itanlauti;
tə KOT teusə: is ti aun epətoit, uerin itsfikst tə lau tə pelsəpaps—
tu im oilpilt sam o:lta en sam cə:c, en ofa liu:kuo:m plot from niu:po:n paips.
(enta KUT AINCƏL en I:ƏL AINCƏL)
I:ƏL kau fouat, fo:stu, in tet faiməs a:t. KUT sui:t fo:stu, li tet esəkraiəl a:t.
FO:STU kəntrisiən, pre, rəpentəns—uot peu tis? KUT au, te:s mitəls təpriŋti toat en!
I:ƏL rea əliu:siəns, fru:ts eut liu:nəsi, tet maik me:n fu:ləs əs tuiu:sem maust.
KU sui:t fo:stu, finkiu en en enli fiŋs. I:ƏL nau, fo:stu; fink peut ona en peut uelf
(esiənt AINCƏLS)
FO:STU uelf!
uoi, tə siniori in enptən kanpimoin. uen mefəstofəli kanstent poi mi,
uot pea kənə:tmi? fo:stu, teuissaif—tanka:st mo teuts. mefistof ili, kam,
en priŋ klat to:itəns from krait lu:səfa—its not mitnoit?—kam mefəstofəli,
en priŋ klat to:itəns from krait lu:səfa—its not mitnoit? kan mefəstofəli,
'ui:noi, ui:noi,' mefəstofəli! (enta MEFST) neu telmi uot se lu:sfa, ti lo:t?
MEFS tet oikanuait on fo:stu uoils ili, sau ikanpoi mi sə:pəs uif is saul.
FO:STU olreti fo:stu əsəsa:tət tet fə ti:. MES pat neu teumaspəkui:fit solənli,
en roit sam ti:t fə kift uif ti aun plat, fə tet səkio:rəti krai lu:səfa.
if teutənoiit, oimaspek tu el. 
FO:STU stai, mefəstofli, en telmi, uot kut mi saul kantu ti lo:t?
MEFS ənla:c is kiŋtəm.
FO:STU its tet tə ri:sən uoi itemtas tas? 
MEST 'so:laimən misris sausiu əuis təlo:ris.'
FO:STU uoi, iukot eni pain tet to:tia auas?
MEFST əs krait əs iu:mən kot tə so:ls tə me:ns. pat, telmi, fo:stu, oikanai ti saul?
en oikanpi ti slai, en uait on ti:, en kiti mo tan teukot uit tueks.
FO:STU ai, mefəstofəli, oilkitiit. MEFST ten, fo:stu, step ti a:m karaicəsli,
en point ti saul, tet et sam sə:tən tai krait lu:səfa moitklaimit əs is aun; en ten ti: pi əs krait əs lu:səfa.
FO:STU (stepən is a:m) 
lau, mefəstofəli, fə lau to:t ti:, fo:stu əska:pt is a:m, en uif is propa plot
əʃo is saul təpi krait lu:səfas, ci:f lo:t en ri:cən o pəpetiəl noit!
piu ia tis plat tet trikəls from mi a:m, en letit piprəpisiəs fə mi uiʃ.
MEFST pat, fo:stu,
roit it in mana loik sam ti:t fə kift. FO:STU (roitən) ai, sau oitu. pat, mefəstofəli,
mi plot kənci:l, en oika:nroit no mo. MEFST oilfecti foia tətəsolpit strait. (esit)
FO:STU uot is tə ste:n mi plot itmoitpəten? is itsonuilən oiətroit tis pil?
uoi ittanstri:m, sau oimoitroit əfreʃ? FO:STU KITI IS SAUL—au, te itstait!
uoi iuʃut not? itain ti saul ti aun? ten roit əken, FO:STU KITI IS SAUL
(entapek MEFST uif tə caifa foia.)
MEFST si, fo:stu, ia is foa; setiton. FO:STU sau, neu tə plat pəkin təklia əken;
neu oikanmaik sam e:nt əmiiətli. (roit) MEFST uot oiuəl not tu tu əptain is saul? (əso:it)
FO:STU 'kənsamaitu es'; tis pil isentət, en fo:stu əspəkui:ft saul tə lu:səfa—
pat uot tis is əskrisiən on mi a:m? 'aumu, fiu:ci'—uia oiʃutfloi?
if toat KOT, ilfraumitaun tu el. mi sensəs istəsi:t; ia nafən sraut—
au, ies, oisiit plain; i:n ia israut, 'aumu, fiu:ci'; iet iain fo:stu floi.
MEFST  oilfecim samuot tətəloit is moint. (əso:it, en ten esit)
(enta TELS, ki:n krauns en ric əperəl tə FO:STU. teta:ns, en ten təpa:t.) (entapek MEFST)
FO:STU uot tis mi:n ʃo? spi:k, mefəstofəli. MEFST nafən, fostu, pat tətəlit ti moint,
en letti si uot mecək kənpəfo:m. FO:STU pat oimoitrais sac spirəts uen oipli:s?
MEFST ai, fo:stu, en tu kraita fiŋs ten tis. FO:STU ten, mefəstofəli, rəsi tis skraul,
sam ti:t fər kift loik poti en loik saul—pat iet kəntisnəli tet teupəfo:m
o:l kopənəns en a:təkəls pətui:n as pauf! MEFST fo:stu, oisue poi el en lu:səfa
tuəfet o:l proməsəs pətui:n os pauf! FO:STU ten iami ri:tit, mefəstofəli. (ri:t)
ON TEM IA KƏNTISIƏNS FOLAUN—
  • FƏ:ST TET FO:STU MOITPI SPIRƏT IN FO:M EN SASTƏNS
  • SEKƏNLI, TET MEFSTOFLI PI IS SƏ:PƏN, EN PIPOIIMKƏMENT
  • FƏ:TLI TET MEFƏSTOFƏLI ƏLTU FƏ IM, EN PRIŊIM UOTSAUEA ITƏSOIA
  • FO:FLI TET IPI IN IS CAINPA Ə EUS INPISƏPƏL
  • LA:STLI TET IƏLƏPIA TUTƏ SET CON FO:STU, AT O:L TOIMS, IN UOT ΣAIP EN FO:M SAUE IPLI:S
MI: CON FO:STU, FROM UITƏNPƏ:K, TOTA, POI TIS PRESƏNS, TUKI EN POTI EN SAUL TƏ LU:SƏFA PRINS O T I:ST, EN IS MINSTA MEFSTOFLI; EN FƏ:TAMO KRANTEM, TET, FO EN TUENTI IIRS PI:NSPOIAT, EN TIS A:TƏKƏLS ƏPAU RAUT PI:NƏNPOIƏLƏT, FUL PEUA Ə KARI TƏ SET CON FO:STU,
POTI EN SAUL, FLEΣ EN PLAT, INTU TE E
ƏTAISIƏN UESAUE.
POI MI: CON FO:STU
MEFST spi:k, fo:stu, is iətəlia tis əs iə ti:t? FO:STU ai, taikit, en tə tel kiti kut from it!
MEFST sau, neu, fo:stu, eksmi uot teuuəl. FO:STU fə:st oikankestiən uif ti əpeut el.
telmi, ue its tə plais uot me:n ko:l e:l? MEFS anta tə ens.
FO:STU ai, sau o:l is fiŋs els; pat ue:rəpeuts? MEFS uiin tə peuəls in tis eləməns,
ue uiisto:tiat en rəmain fə ea—el ain nau limits, nə issə:kəskroipt
in uan selfplais; pat ue uiis is el, en ue el is, te uimaseapi—
en, təpiʃo:t, une o:l tə uə:lt təsolp, en eri kri:tia kanpipio:rəfoit,
o:l plaisəs kanpiel əs isno en. FO:STU oifink el s sam faipəl.
MEFST ai, fink sau stil, til spiriəns cainc ti moint. FO:STU uoi, its teufink tet fo:stu kanpitemt?
MEFS ai, loik nəsesəti, fo ia tə skraul uer ti: teuskai ti saul tə lu:səfa.
FO:STU ai, en poti tu; en uot peut tet? teufink tet fo:stu issaufont tuəmacən
tet, a:fta tis loif, itis eni pain? nau, tem ia s troifəls en mia ault uoifs tails.
MEFST pat oiis uan istəns təpru tə kontri, fo oitelti oitemt en neu in el.
FO:STU nai, en tis pi el, oiluilənlipitemt—uot! sli:pən, i:tən, uo:kən en təspiu:tən!
pat, li:n tis, lemi ai sam uoif tə fe:rəst mait in cə:məni,
fo oiisuontən en ləsipiəs, en kenotli uieut sam uoif.
MEFST uel, fo:stu, teukane sam uoif. (MEFSTOFLI fecin UUMƏNTEL)
FO:STU uot soi tis is?
MEFST neu, fo:stu, teuəle sam uoif? FO:STU ia sam ot is o, inti:t—nau, uanuon uoif.
MEFST marəc is pot sam serəmauniəl toi, en, if teulaumi, tanfink mo peut it.
oilkaltieut tə fe:rəst ko:təsəns, en priŋem eri mo:nən tu ti pe:t—
ə: tet ti oi əlloik, ti a:t əle, if ə: əs caist əs uos pəneləpi,
əs uais əs sa:pə, ə əs piu:təfəl əs im proit lu:səfa pəfo is fo:l.
is, taik tis puk, pəriu:sit uel—tə itəraitən tem ia loins priŋ kault;
tə fraimən on tis sə:kəl on tə kreunt priŋ fanta, uə:luints, sto:m en loitnən;
prəneuns tis frois təpeutli tu ti:sel, en me:n in a:nəs kanəpia tə ti,
reti tuesəkiu:t uot teukəmen. FO:STU fenks, mefəstofəli, fə tis sui:t puk—
tis aikanki:p əs ʃe:ri əs mi loif. (esiən) (enta FO:STU, in is stati, en mefstofli)
FO:STU uen oipiault tə ens, ten oirəpent, en kə:sti, uikət mefəstofəli,
pəko:s teuəstəproitmi tem te cuis. MEFST tuos ti aun si:kən, fo:stu—fenk tisel.
pat, teufink en is sac uan klo:riəs fiŋ? oitelti, fo:stu, itisno ef sau fe
əs teu, o eni men tet rpi on ə:f. FO:STU eu iəpru: tet?
MEFST tuos mati fə men; ten i:smoresələn. FO:STU if en uosmait fə men, tuos mait fə mi—
oikanrəneuns tis mecək en rəpen. (enta AINCƏLS) KUT fo:stu, rəpen; iet KOT kanpititi.
I:ƏL teuis sam spirit; KOT ika:npititi. FO:STU u its pis in mi ias, "aiis sam spirət"
uer ais sam tel, iet KOT maipitimi; iai, KOT kanpitimi, if oirəpen.
I:ƏL ai, pat fo:stu neakanrəpen (esiən AINCƏLS) 
FO:STU moi a:t isa:tənt, oikən not rəpen; ske:s oikənnaim səlpaisiən, faif ə en—
so:ts, poisəns, o:ltas en ənpenəmt sti:l islait pəfo mi tətəspacmisel;
en loŋ e tis oiʃutətit tə ti:t, if na:t sui:t plesia konkat ti:p təspe.
its oienmait ploin auma siŋ tə mi peut eləsentas lau en i:nəns toin?
en im iain, əs pilt tə uo:ls tə ti:s uif reʃən seunt eut is məlauiəs a:p,
mait miu:sək uif mi mefəstofəli? uoi oiəttoi, ten ə paisli təspe?
oiisrəsolpt; fo:stu enkanrəpen. kan, mefəstofəli, as lestəspiu:t əken,
en ri:sən peut tioin estroləci. spi:k, is its meni sfias əpau tə mu:n?
tais o:l səlestiəl poti:s pat uan klaup, əs its tə sastəns tu tis centrək ə:f?
MEFST əs tais tə eləməns, sac tu tə ens, i:n from tə mu:n toat t ənpiriəl o:p,
miu:tiəli faultit in i:c auas sfias, en cuinli mu əpon uan aksəltri,
uots tə:məni is tə:m tə uə:lt uoit paul; nər tem tə naims tais satən, ma:s ə cu:pəta
faint, pat is erən sta:s.
FO:STU pat teolkot uon mausiən, pau soitu et tenpəri?
MEFST o:l mu from i:st tə uest in fo en tuenti euas on tə pauls on tə uə:lt; pat tifa in te mausiəns əpon tə pauls on tə sauiak.
FO:STU tis slenta kestiəns uekna kəntəso:it—iain mefəstofəli nau kraita skil? u tannau tapəl mausiən poi tə plenəts? tet fə:st is finiʃt in sam natrəl tai; tə sekən tas; satən in fə:ti ias; cu:pta in tuel; ma:s in fo; tə san, ui:nu en merkri in uan iia; tə mu:n in tuentiait tais. tem ia is tə freʃməns kestiəns. pat telmi, its eri sfia kot təminiən ə intelcensiə?
MEST ai
FO:STU eu meni eəns ə sfias is?
MEFST noin; tə sen plenəts, tə fə:məmən, en t ənpiriəl en
FO:STU pat ain ci:lu iniu et kristaloinu?
MEFS nau, fo:stu, tepi pat faipəls
FO:STU rəsolpmi, ten, in tis uon kestiən; uoi teain kəncansiəns, opəsisiəns, aspəks, əklipsəs, o:l at uon toim, pat in sam iias uikot mo, in sam els?
MEFST pə inikuaili mautu respetu tətoiu.
FO:STU uel, oiisansat. neu telmi u mait tə uə:lt?
MEFST aienkan.
FO:STU sui:t mefəstofəli, telmi.
MEFST tanmu:mi, fo:stu.
FO:STU pilən, aienpeunti tətelmi enifən?
MEFST ai, tet is not əkens a kiŋtəm; tis is.  teuistemt; ti: feink peut el.
FO:STU fink, fo:stu, əpon KOT uot mait tə uə:lt
MEFST rəmenpa tis. (esit)
FO:STU ai, kau, əkə:sət spirət, tu akli el! tis ti: uot stemt təstresət fo:stu:s saul.
itsnə tu lait?  (entapek AINCƏLS)
I:ƏL tu lait
KUT nea tu lait, if fo:stu əlrəpen.
I:ƏL if teurəpen, tels əltiati in pi:səs KUT rəpen, en teuanearais ti skin
(esiən AINCƏLS)
FO:STU au kroist, mi saia, mi saia elp təsai təstresət fo:stu saul!
(enta LU:SƏFA, PELSƏPAP en MEFSTOFLI)
LU:SFA kroist kənnotsai ti saul, fo iiscast—ain nan pat oikot intrəst in tə saim.
FO:STU oiis lu:səfa,
en tis is mi kənpeniənprins in el FO:STU au fo:stu, tem teiskamfec ti saul!
PELSPAP as uiskamtelti teutuincəras LU:SFA teuko:l from kroist, kəntre:ri tu ti proməs.
PELSPAP  teuʃutnəfink on kot. LU:SFA fink peut tə tel. PELSPAP en is tem tu.
FO:STU nə fo:stu kan ensfo:f—pa:tnim fə tis, en fo:stu peu nea təluk tu en.
LU:SFA sau teukanʃautisel sam aupi:n sə:pən, an uikanoilikretəfoiti fə it.
PELSPAP fo:stu, uiskam from el in pə:sən təʃauti sam pa:stoim—sitteun, en teukanpiault tə sen te:tli sins əpia tə ti in te aun propa ʃaips en loiknis.
FO:STU tet soi kanpi əs plesən toat mi, əs perətois uos tu etəm tə fə:st tai
in is kriaisiən
LU:SFA tanto:k peu perətoi ə kriaisiən, pat ma:k tə ʃau—
kau, mefəstofəli, en fecemin. (MEFST priŋin tə SEN TE:TLI SINS.)
PELSPAP neu, fo:stu, kestiənem ter naims  en tispəsisiəns.
FO:STU tet oikansu:n—uot teuis, tə fə:st?
PROIT o:is proit. oitəstain tuai eni pe:rəns. o:is loik tu auəts fli; oikənkri:p intu eri ko:na sam uenc; samtoims loik periuik, oisit on ə preu; neks, loik nekləs, oieŋ peut ə nek; ten, loik fen eut fe:s, oikis ə lips; en ten, tə:nənmi tə ro:t smok, tu uot oilist—pat, foi, uot smel is ia! oiuanspi:k uə:t mo fə kiŋs rensəm, onles tə kreunt ketpəfiu:mt, en kauat uif erəs klof.
FO:STU teuis preut nai, inti:t—uot teuis, tə sekən?
KAUTƏSNƏS o:is kautəsnəs, pəkot poi ault cə:l, in le pek—en, if oimoit neu əptain mi uiʃ, tis eus, iu, en o:l, əttə:n tə kault, tet oimoilokiə saif intu mi cest—au mi sui:t kault!
FO:STU en uot teuis tə fə:t?
ENPI o:is enpi, pəkot poi cimnisui:pa en oistauoif. oika:nri:t, en te:fo uiʃ o:l puks pə:nt. o:isfin uif si:n auas i:t. au, tet itətkam femən o o:l tə uə:lt, tet o:l moitoi, en oili əlo:n! ten teuʃutsi eu fet oitpi. pat teumassit, en mi: stent? kanteun, uif pencəns!
FO:STU eu, enpiəs rec!—pat uot teuis tə fo:f?
RA:F o:is ra:f. oiet nə faa nə maua—oilept eut loiəns meuf uen oiuosske:s neua ault; en e sins əsranap en teun tə uə:lt uif tis kais loik raipias, uu:ntənmi uen oikutket naupəti təfoit uif. oiuospo:n in el; en luk tu it, fo sam iu kanpi moi faa. 
FO:STU en uot teuis tə fif?
KLATNI o:is klatni. mi pe:rəns isolte:t, en tə tel peni tesleftmi, pat smo:l pensiən, en tet poimi fə:ti mi:ls ətai en ten pi:as—smo:l troifəl təsəfois naitia. oikam from roiəl petəkri—mi faa uos kemən o paikən, mi maua uos okse:t et klerətuoin; mi kotfaas uos tis, pi:ta pikəlte:riŋ en ma:tən ma:təmespi:, pat mi kotmaua, AU, ʃiuos ainsiən centəluumən, ə naim uos ma:cri ma:cpia. neu, fo:stu, teusə:t o:l mi procni; teulpitmi tə sapa?
FO:STU not mi:.
KLATNI ten tə tel caukti!
FO:STU cauktisel, klatən!—uot teuis tə sikf?
SLOF aiau! o:is slof. oiuospəkot on soni penk. aiau! aiuanspi:k uə:t mo fə kiŋs rensəm.
FO:STU en uot teuis, mistrəs minks, tə senf en la:st?
LECRI u, mi, sə? o:is uan əs lau inc ro matən peta ten el fro:it stokfiʃ, en tə fə:st leta in mi naim pəkin uif 'el'.
LU:SFA əuai tu el, əuai! on, poipa! (esiən tə SINS.)
FO:STU au, eu tis soi tutəloi mi saul!
LU:SFA tat, fo:stu, in el o:l is mena fə təloit. FO:STU au, oimoit si el, en rətə:n ken saif,
eu epi oitpi ten!
LU:SFA fo:stu, teukan; et minoit oikansen fə ti. mi:nuoil pəriu:s tis puk en piu it farəli,
en teukantə:ntisel intu uot ʃaip teuuon.
FO:STU fenks, moiti lu:sfa!
tis oikənki:p əs ce:ri əs mi loif.
LU:SFA neu, fo:stu, feuel. FO:STU fe:uel, krait lu:sfa. (esiən LU:SFA en PELSPAP)
kam, mefəstofəli. (esiən.) (enta ropən, uif puk)
ROPƏN uot, tik! luk tutə o:səs te, til oikam əken. oiskot uan tota fo:stu koncrənpuks, en neu uilai sac nairi əs tpa:s (enta TIK)
TIK uot, ropən! iəmaskaməuai en uo:k t o:səs
ROPƏN oiuo:k t o:səs! oisko:n, faif—oikot aua metas in ent—let t o:səs uo:kemsel, en teuon.
(ri:t) ai pə si, ai; ti, aic, i, ti; au pə si, au; temi o:kən ko:kən.—ki:p fə:ta from mi, au teu əlitrət en anlə:nt ostla!
TIK 'snails, uot teukot te? puk! uoi, teuka:ntel nə uan uə:t on t.
ROPƏN tet teulsi presən—ki:p eut tə sə:kəl, oisai, lest oiseniu intu t ostri uif pencəns.
TIK tet s loik, faif! iuetpestli iə fu:lri, fo, en mi masta kam, ilkancaiə, faif.
ROPƏN mi masta kancami! oiltelti ut; en mi masta kan ia, oilkep əs fe əpe o:ns on s e:t əs e teusi:t in ti loif
TIK teutannittu tet, fo mi mistrəs əstan it. 
ROPƏN ai, itpi sam as ia tet əsuaitət əs ti:p intu metas əs aua me:n, if teuostəspaust təto:k.
TIK plaik taikiə! oifinkt iətinsni:k apenteun a:fta ə: fə nafan. pat, oipriti, telmi in kut satnəs, ropən, tet s koncrənpuk? 
ROPƏN tupatspi:k uot teulaimi tətu, en oiltu—if teultens naikət, putof ti klaus, en oilkancati peut presənli; ə, if teulkau pat tutə tean uif mi, oikankiti uoit uoin, ret uoin, kle:rətuoin, sek, maskətoin, ma:msi, en uipənkrast, ault, peli, ault; en uiuanpai uon peni fə it.
TIK prai! priti, les tu it presən, fo o:is toi əs tok ROPƏN kam, ten, les əuai. (esiən)
(enta KO:RU)
KO:RU lə:nət fo:stu,
təfoint tə si:krəts peut estronəmi krait in tə puk loik caus oi fə:məmən,
titmeunimap təskail əlinpu top; uer, sitən in sam se:riət pə:nən proit,
tro:n poi tə streŋf in io:kət trekəns neks, ipiu tə kleuts, tə plenəts en tə sta:s,
tə tropək sauns, en kuo:tas in tə ksoi, from tə proit sə:kəl on tə o:nət mu:n
i:n tutə oit loik proimu mauəli; en uə:lən reun uif tis səkənfərəns,
uiin tə konkai kanpəs poi tə paul, from i:st tə uest is trekəns suiftli kloit,
en in oit tais titpriŋim aum əken. not loŋ istait uiin is koiət eus,
tərest is pauns a:fta is uiri toil; pat niu tuailimeut əspluits əken—
en, meunət ten əpon sam trekəns pek, tet uif is uiŋs titpa:t tə satəl e,
im neu iəsuentpru kosmokrəfi, uot mesias kaustəs en kiŋtəms on t ə:f;
en, əs oikes, kanfə:stəroi et ram, təsi tə paup en mena loik is ko:t,
en taik sam pa:t in auli pi:tas fi:st, tə uic tis tai oilisolənoist. (esit)
(enta FO:STU en MEFSTOFLI)
FO:STU eən neu, mi kut mefəstofəli, past uif təloit tə staitli teun tə tria,
enpoiant reun uif e:ri meuntəntops, uif uo:ls loik flint, en ti:pəntencət laiks,
not təpiuon poi eni konkrən prins; from peris neks, kaustən tə relm tə fra:ns,
uisi:t tə ria min fo:l intu roin, uots penks isset uif kraus uif fru:tfəl poins,
ten ap tə naipəls, ric kənpainia, uots piltəns fe en ko:cəs tutə oi,
tə stri:ts strait fo:f en paif uif foinəst prik, kuo:ta tə teun in fo ekipələns—
te uisi:t lə:nət meraus kaultən tu:m; tə uai iekt, uan inkləs moil in leŋf,
faru sam rok loik staun, in uan noits spais; from tens tə penəs, patiua, en tə rest,
in uan eut uic sam samtiuəs tenpəl stent, tet fret tə sta:s uif ə əspoian top,
uots fraim ispait uif santrikalat stauns, en ru:ft əloft if kiuriəs uə:k in kault.
tas i:atu iəs fo:stu spent is toim—pat telmi neu, uot restənplais tis is?
teuəs, əs e:s oititkəmen, kəntatətmi uiin tə uo:ls in raum?
MEFST oiəs, mi fo:stu; en, fə pru:f te:peut, tis is tə kutli paləs tutə paup;
en, ko:s uiain nau komən kestəs, oiku:s is proiicainpa fə a iu:s.
FO:STU oiaup is aulinəs kanpitas uelkəm. 
MEFST o:l s uan, fo uipipault uif is penəsən.
pat neu, mi fo:stu, tet teumoitpəsi uot raum kəntain fə tətəloit ti o:is,
nau tet tis siti stent əpon sen ils tet antaprop tə kreuntuə:k in tə saim—
cast fru tə mits ranən flaun ti:as stri:m, uif uointən penks tet ekit in tu pa:ts;
o its tə uic tu staitli pricəs li:n, əs maik saif pa:səc tu ic pa:t in raum—
əpon tə pric ko:lt 'ponti encəlau' əretət its sam ka:səl pa:sən stroŋ,
ue ti: teulsi sac sto loik o:tənəns, loik eu tə tapəl kenəns, fo:ct eut pra:s,
tumec tə nanpa tem tə tais kəntoint uiin tə kanpəs in uan kənpli:t iia;
pəso:it tə kaits, en oi pirəmits, tet cu:liu si:sa pro:t from afrəka.
FO:STU neu, poi tə kiŋtəms uif ənfə:nəl ru:l, tə stiks, tə akron en tə foiri laik
im t eapə:nən flecəton, oisue tet oituloŋ təsi tə moniəməns
en sitiuaitsiən in proitsplenən raum—kam, te:fo, les əuai.
MEFST nai, stai, mi fo:stu—oinau iutsi tə paup, en taik sam pa:t in auli pi:tas fi:st,
tə uic, in stait en oi səlenəti, tis tai, iselt fru raum en itəli,
in ona tutə paups troianfən pitəri. FO:STU sui:t mefəstofəli, ti: teupli:smi.
uoils oiis ia on ə:f, lemi pikluit uif o:l fiŋs əs təloi tə a:t tə mens—
mi fo:rentuenti iias in liati oilspen in plesia en in taliəns,
tet fo:stu:s naim, uoils tis proit fraim tustent, moitpiətmoat faru tə fə:təst lent.
MEFST tis uel set, fo:stu. kam, ten, stent poi mi, en teukansiem kam əmiiətli.
FO:STU nai, stai, mi centəl mefəstofəli, en kra:nmi mi rəkest, en ten oikau.
teunau, uiin tə kanpəs in ait tais uipiu:t tə fais on en, on ə:f, en el;
sau oi a trekəns o:t intu tə e, tet, lukənteun, tə ə:f əpiat tə mi
nau pika ten mi ent in kua:ntəti; te uititpiu tə kiŋtəms in tə uə:lt,
en uot moitpli:s mi oi oitepielt. ten in tis ʃau lemi sam eta pi,
tet tis preut paup fo:stu kanən moitsi. MEFST letit pi sau, mi fo:stu. pat, fə:s, stai,
en piu te troiənfs uoils tepa:s tis uai; en ten təpois uot pest kənten ti moint,
poi kanən in ti a:t təkros tə paup, ə taʃ tə proit in tis solenəti;
təmaik is manks en apəts stent loik aips, en point loik antəks et is tripəl kreun;
təpi:t tə pi:ts əpeut tə froias paits, ə klep iu:c o:ns əpon tə ka:tnəls et:s;
ə eni piləni teukəntəpois; en oilpəfo:mit, fo:stu. a:k! kamən tem—
tis tai kanmaikti pietmoat in raum. (enta tə KA:TNƏLS en PIΣƏPS, sam pe:rən krəsias, sam tə pilas; MANKS en FROIAS, siŋən te prəsesiən; ten tə PAUP, RAIMƏN kiŋ o ankəri, t A:CPIΣƏP O RI:MS, PRU:NAU let in cains, en ƏTENTƏNS.
PAUP ka:stteun a futstu:l. RAIM saksən pru:nau, stu:p,
uoils on ti pek is aulinəs əsen senpi:tas ce en stait pontifəkəl.
PRU:NAU preut lu:səfa, tet stait pəloŋ tə mi; pat tas oifo:l tə pi:ta, not tə ti.
PAUP tə mi en pi:ta teukankraulənloi, en kreuc pəfo tə paipəl tinəti—
seunt tranpəts, ten, fo tas senpi:tas e, from pru:naus pek, əsen senpi:tas ce
(flarəʃ uoil iəsen)
tas, əs tə kots kri:p on uif fi:t loik u:l, loŋ e uif oian ents tepanəʃ me:n,
sau it a sli:pən pencəns neukanrois, en smoit uif toin t aitət entaprois.
lo:t ka:tənəls from fra:ns en petiua, kau fo:fuif tu a auli konsistri,
en ri:t, əmaŋs tə statiu:ts tekrətəl, uot, poi tə auli keunsəl elt et trent,
tə saikrət sinət əstəkri:t fə im əs tuəsu:m tə paipəl kauamən
uieut eleksiən en sam tru kənsen—əuai, en priŋas uə:t uif spi:t.
FRA:NS KA:TNƏL uikau, mi lo:t (esiən KA:TNƏLS p fra:ns en petiua.)
PAUP lo:t raimən (tekənpə:s in tam ʃau.)
FO:STU kau, aistti, centəl mefəstofəli, folau tə ka:tnəls tutə konsistri;
en, uoils tetə:n te su:pastisiəs puks, stroikem uif slof en treusi oitəlnəs,
en maikem sli:p sau seunt, tet in te ʃaips ti: en mi: uimoipa:li uif tis paup,
tis preut kənfranta to:t tə enpəra; en, in təspoit o:l is aulinəs,
rəsto tis pru:nau tu is liati, en pe:rim tutə staits tə cə:məni.
MEFST fo:stu, oikau. FO:STU təspacit su:n—
tə paup kankəs:, tet fo:stu kom tə raum (esiən FO:STU en MEFSTOFLI)
PRU:NAU paup aitriən, lemi ai roit poi la—oiuosəletət poi tə enpəra.
PAUP uikantəpaus tə enpra fə tet ti:t, en kə:s tə pi:pəl əs sapmit tu im—
en im en teu iulstent əskomnəkait, en intatoit from cə:cəs priələc
en o:l səsoiəti in auli me:n. i krau tu preut in is otorəti,
iən is lofti e:t əpau tə kleuts, en, loik sam sti:pəl, iopia tə cə:c,
pat uilpulteun is o:ti insələns; en, loik paup elsenta, a prəcnəta,
trot on tə nek tə cə:mən fretərik, atən tis kaultən sentəns tu a prais,
"tet pi:tas e:s ʃut tret on enpəras, en uo:k əpon tə tretfəl atas pek,
tretən tə loiən en tə trekən teun, en fialəs spə:n tə kilən pasəlisk,"
saul uikankuel tet o:ti skismətik, en, poi otorti apəstoləkəl,
təpausim from is ri:əl kauanmən. PRU:NAU paup cu:liu suo tə prinsli sikəsmon,
fə im en tə səsi:tən paups in raum, tuault t enpəras te lo:fəl lo:ts.
PAUP paup cu:liu titəpiu:s tə cə:cəs roits, en te:fo naun in is təkri:s kənstent.
itain o:l pea on ə:f pəsteut on as? en te:fo, teu uiuut, uikən not e.
piault tis silpa pelt, uetu isfikst sen kaultən si:ls, fa:st si:lt uif seən si:ls,
in taukən loik a senfault pea from en, təpoint ə lu:s, lok fa:st, kəntem ə cac,
rəsoin ə si:l, ə uot sau pli:sənas—ten im en ti:, en o:l tə uə:lt, kanstu:p,
ə pi əʃo:rət peut a tretfəl kə:s, tə loit əs aii əs tə pains in el.
(entapek FO:STU en MEFSTOFLI, in tə ʃaips loik KA:TNƏLS from fra:ns en petiua)
MEFST neu telmi, FO:STU, uienfitət uel? FO:STU ies, mefəstofəli, en tu sac ka:tənəls
ne sə:pt sam auli paup loik uikantu—pat, uoils tesli:p uiin tə konsistri,
as lessəliu:t is reprənt faərut. RAIM piault, mi lo:t, tə ka:tnəl isrətə:nt.
PAUP uelkəm, krai faas—ansa presənli uot its a auli keunsəl te stəkri:t
kənsə:nən pru:nau en tə enpəra, in kitəns from te lait kəspirəsi
əkens a stait en paipəl tinəti? FO:STU maust saikrət paitrən tutə cə:c in raum,
poi ful kənsen poi o:l sinət in pri:stəs en prəlaits, itstastəkri:t—
tet pru:neu en tə cə:mən enpəra tem pielt lolats en pault skismətik,
en preut təstə:pas on tə cə:cəs pi:s; en, if tet pru:nau, poi is aun əsen,
uiaut ənfo:smən poi tə cə:mən pias, titsi:k təue tə tripəl toiəem,
en poi iə toin təkloim senpi:tas ce, tə stetiuts tekrətəl əstastəkri:t—
ikanpistraitkəntemt uif erəsi, en on uan poil eut fekəts pə:nt tə toin.
PAUP itisənaf. ia, taikim tu iə ca:c, en pe:rim strait tə ponti encəlau,
en in tə stronkəst tea ənklausim fa:st. təmorau, sitən in a konsistri,
ui o:l a koləc loik krai ka:tənəls, uikantətə:mən peut is li:n ə toin.
ia, taik is tripəl kreun əloŋ uif iu, en liit in tə cə:cəs tresiəri.
maik aist əken, mi kut lo:t ka:tənəls, en taik a plesən apəstoləkəl.
MEFST sau, sau; uosneatel tas plest pəfo. FO:STU əuai, sui:t mefəstofəli, pikon;
tə ka:tnəls kanpiplaikt fə tis ənon. (esiən FO:STU en MEFSTOFLI uif PRU:NAU)
PAUP kau presənli en priŋ sam penkət fo:f, tet uimoitsolənoi senpi:tas fi:st,
en uif lo:t raimənt, kiŋ o ankəri, trink tu a lait en epi pitəri.
(senət uoil tə penkət spro:tin; en ten enta FO:STU en MEFSTOFLI in te aun ʃaips)
MEFST neu, fo:stu, kam, prəpetisel fə mə:f—tə sli:pi ka:tənəls isa:t et ent,
təsensia pru:nau, uot ispaustət ens, en on sam preutpaist sti:t, əs suift əs fink,
ifloin o t elps tə fru:tfəl cə:məni te təsəliu:t tə uaufəl enpəra.
FO:STU tə paup kankə:sem fə te slof tətai, əs sli:pt pauf pru:nau en is kreun əuai—
pat neu, tet fo:stu moittəloit is moint, en poi te foli maik sam merimən,
sui:t mefəstofəli, sau ca:mmi ia, tet oimoituo:k inpisəpəl tu o:l,
en tu uote oipli:s, ansi:t poi eni. MEFST fo:stu, teukan—ten ni:lteun presənli,
uoils on ti e:t oilai mi ent, en ca:mti uif tis mecək uont.
fə:st, ue tis kətəl; ten əpia inpisəpəl tu o:l uot s ia—
tə plenəts sen, tə klu:mi e, el, en fiuri:s fo:kət e,
plu:taus plu foa, en ekəts tri, uif mecək spels sau kanpəsti,
tet nau oi moit ti poti si! sau, fo:stu, neu, fə o:l te aulinəs,
tu uot teuuon, teuenkanpitəsə:nt. FO:STU fenks, mefəstofəli—neu, froas, taik i:t,
lest fo:stu maik iə ʃaiət kreuns təpli:t. MEFST fo:stu, nau mo—si, ue tə ka:tnəls kam!
(entapek KA:TNƏLS from fra:ns en petiua uif puk.)
PAUP uelkəm, lo:t ka:tnəls; kam, sitteun—lo:t raimən, taik iə si:t—froia, əten,
en si tet o:l fiŋs is in retinəs, əs pest pəsi:m tis solən festiəl.
KA:TN fə:st, letit pli:s iə saikrət aulinəs təpiu tə sentəns poi tə reprən sinət
kənsə:nən pru:nau en tə enpəra? PAUP uot ni:t is kestiən? aitit not teliu,
təmorau uitsit i tə konsistri, en te tətə:mən peut is panəʃmən?
iəpro:tas uə:t i:n neu, ituostəkri:t tet pru:nau en tə kə:sət enpəra
uos poi tə auli keunsəl peuf kəntemt fə laufət loləts en pais skismətiks—
ten ue:fo iuətemi piu tet puk? KA:TN iə krais məstaiks—iətinkaias sac ca:c.
RAIM tənoiit not; uiolis uitnəsəs tet pru:nau ia uoslaittəliat iu,
uif is ric tripəl təpirəsə:pt en put intu tə cə:cəs tresiəri.
PAUF KA:TN poi auli po:l, uitinsi:tem!
PAUP poi pi:ta, iuəltoi,
anles iəpriŋem fo:f əmiiətli! ailem tə prisən, lait te lims uif cois—
fo:ls prilaits, fə tis aitfəl trecəri let kə:st iə sauls tu eləʃ misəri! 
(esiən ƏTENTƏNS uif tə tə KA:TNƏLS)
FO:STU sau, teissaif. neu, fo:stu, tutə fi:st—tə paup et nea sac uan frolək kest
PAUP lo:t a:cpiʃəp tə ri:ms, sitteun uif as. A:C oifenk iə aulinəs.
FO:STU fo:l tu; tə teəl caukiu, en iəspe! PAUP u tet is spauk? froias, lukpeut—
lo:t raimən, prei, fo:l tu. mi oipiaultən tət piʃəp tu mlen fə sau re presən.
FO:STU oifenkiə, sə. (snec tə tiʃ.)
PAUP eu neu! u snect tə mi:t from mi? piləns, uoi iutanspi:k?—
mi kut a:cpiʃəp, ia uan mo:st is te:nti tiʃ uossentmi from sam ka:tənəl in fra:ns.
FO:STU oilai tet tu. (snec tə tiʃ)
PAUP uot lolat tuətent a aulinəs, tet uirəsi sac krait əntinəti?
fecmi sam uoin.
FO:STU ai, prai, tu fo fo:stu is ətroi. PAUP lo:t raimən, oitrink toat iə krais.
FO:STU oiplec iə krais. (oisnec tə kap.)
PAUP mi uoin kontu!—iu lapas, lukəpeut, en foint tə men əs tu tis piləni,
ə, poi a sentətiu:t, iuolkantoi!—oiprai, mi lo:ts, ai paisi.əns et tis
trapəlsəm penkət.
A:C pli:sit iə aulinəs, oifink itpi sam kaust krept eut pə:kətri, en neu iskom toat iə aulinəs fə is pa:tə.
PAUP itmoitpi sau—
kau, ten, kəmen a pri:st təsiŋ sam tə:c, təlai tə fiuri n tis saim trapsəm kaust.
(esit uan ƏTENTƏN—tə paup krisimsel)
FO:STU eu neu! eri pit maspispoist uif kros? nei, ten, taik tet. (stroik tə PAUP)
PAUP au, oiisslait!—elpmi, mi lo:ts! au, kam en elp təpe mi poti ens!—
let temt is saul fə ea fə tis ti:t! (esiənt o:l əset FO:STU en MEFSTOFLI.)
MEFST neu, fo:stu, uot iu iultu neu! fo oikənteliə iəpikə:st uif pel, puk en kentəl.
FO:STU pel, puk en kentəl—kentəl, puk en pel—fo:t en pekuat, təkə:s fo:stu tu el!
(entapek tə FROIAS, uif pel, puk en kentəl fə tə tə:c.)
FƏ:ST FROIA kam, prauas, les peut a pisnəs uif kut təpausiən. (tesiŋ)
KƏ:ST U STAUL IS AULINƏS MI:T FROM TƏ TAIPƏL! meltoikə tomnu!
KƏ:ST U STROK IS AULINƏS LAU ON TƏ FAIS! meltoikə tomnu!
KƏ:ST U STROK FROA SƏNTELAU PLAU ON TƏ PAIT! meltoikə tomnu!
KƏ:ST U TƏSTƏ:P A AULI TƏ:C! meltoikə tomnu!
KƏ:ST U TUKƏUAI IS AULINƏS UOIN! meltoikə tomnu! 
(MEFST en FO:STU pi:t tə froias, en fliŋ foauə:ks in tem, ent esiən)
(enta ROPƏN en TIK uif kap)
TIK səra ropən, uiuospestluk tet iə tel kənansa tə sti:lən on tis saim kap, fo tə pintnas poi folauas et t a:t i:ls.
ROP tain nau meta; letim kam—en ifolauas, oilsaukancərim loik iuosnekancat in is loif, oiuorənim. lemi si tə kap.
TIK ia tis (ki tə kap tə ROPƏN)
ionta ikam; neu, ropən, neu ə ne ʃo ti kanən. (enta PINTNA)
PINT au iu:s ia? oisklat oisfeuntiə. iu:s kapəl foin kənpeniəns—prai, ue tə kap is iəstaul from tə tean?
ROP eu, eu! as sti:l sam kap! taik i:t uot iəsai—uitanluk loik kapsti:las, oikənteliə.
PINT ne tənoi, fo oinau iəkotit; en oilsə:ciə.
ROP sə:cmi! ai, en tanspe.—ault tə kap, tik (əso:it tə TIK, ki:nim tə kap)—
kam, kam, sə:cmi, sə:cmi (PINTNA sə:cim)
PINT kamon, səra, lemi sə:ciə neu.
TIK ai, ai, tu, tu.—ault tə kap, ropən (əso:it tə ropən, ki:nim tə kap)
oitanfia iu sə:cən—uisko:n təsti:l iə kaps, oikənteliə. (PINTNA sə:cim)
PINT ne eutfaismi fə tə meta, fo, ʃo, tə kap is pitui:n iu tu.
ROP nai, te iəloi; tis pəiont as pauf.
PINT plaik taikiə! oifinkt tuos iə nairi tətaikəuai—kam, ki:miit əken.
ROP ai, mac! uen, iəkəntel?—tik, maikmi sə:kəl, en stent klaus et mi pek, en tanstə fə ti loif—pintna, iəkanai iə kap ənon—sai nafən, tik—(ri:t from puk) au pə si, au; teməko:kən; pelca en mefəstofəli!
(enta MEFST)
MEFST iu prinsli li:cəns uif ənfə:nəl ru:l, eu oiispeksət in tis piləns ca:ms!
from kostəntnaupəl teəspro:tmi neu, aunli fə plesia fə tis tamət slais.
(esit PINTNA)
ROP poi laiti, sə, iuset ʃru:t cə:ni tet! itəlpli:siə tətaik ʃaulta matən tə sapa, en testa in iə pə:s, en kaupek əken?
TIK ai, oipraiiu a:tili, sə, fo uiko:ltiə pat in cest, oiproməsiə.
MEFST təpə:c tə reʃnəs in tis kə:sət ti:t, fə:st, ti: pitə:nət tu tis akli ʃaip,
fo aipəʃ ti:ts tresfo:mət tu sam aip. 
ROP au, prai! sam aop! oiprai, sə, lemi ai tə kerinimpeut, təʃo sam triks.
MEFST en sau teuuəl—ti: pitresfo:mət tə tok, en keriim əpon ti pek. əuai! pikon!
ROP tok! tet sesələn—let tə maits luk uel tu te porəcpots, fo oikan intu tə kicən presən—kam, tik, kam. (esiən ROPƏN en TIK)
MEFST neu uif tə flaims eut eapə:nən foia oiluiŋmisel, en fo:fuif floi əmain
toat mi fo:stu, tutə krait tə:ks ko:t. (esit)
(enta MA:TI:NAU en FRETRƏK et seprəl to:s)
MA:T uot, au, ofsas, centəlmən!
oi tutə presəns tuəten tə enpəra—kut fretrik, si tə ru:ms pipuitət strait—
is macəsti ikomən tutə o:l; kaupek, en si tə stai in retinəs.
FRET pat ue pru:nau is a əletət paup, uot on sam fiuri:s pek kam paust from raum?
iain is krais kənso:t tə enpəra? MA:T au, ies; en uif im komən t cə:mən koncəra,
tə lə:nt fo:stu, faim in uitənpə:k, tə uanta in tə uə:lt fə mecək a:t;
en iənten təʃo krait kerəlu tə rais tu o:l is steut prəcenətas,
en priŋ in presns in is macəsti tə roiəl ʃaips en pə:fək senplənsəs
loik elsentr en is piu:tiəs perəmo. FRET ue penpauliau is?
MA:T fa:st əsli:p, oiuorəniə;
ituk is reus uif stu:ps eut ri:nəʃ uoin sau kointli iestanoi tə pru:nau aul,
tet o:l tis tai tə slokat ki:p is pet. FRET si, si, is uintau saup! uilko:l tu im.
MA:T uot, au! penpauliau!
(enta PENPAULIAU əpau, et uintau, in is noitkep, patnən.)
PENP uot sam tel ailiə iu tu?
MA:TI:NAU spi:k softli, sə, lest tə teəl iaiu, fo fo:stu et tə ko:t islaitəroit,
ent et is i:ls əfeusənt fiuri:s uait, tuəkanpləʃ uotsaue tə tota plis.
PENP uot peut tis?
MA:T kam, li ti cainpa fə:st, en teukansi tis kancəra pəfo:m sac re əspluits,
pəfo tə paup en roiəl enpəra, əs nea iet uossi:t in cə:məni.
PENP iain tə paup ənaf uif kancrən iet? iuos əpon tə tels pek lait ənaf—
en if ipisaufa in lau uif im, aiuut i:tpaust uif im tə raum əken!
FRET spi:k, iəkankam en si tis spo:t? PENP not mi:.
MA:T iəkanstent in ti uintau, en siit, ten? PENP ai, en oitanfo:l əsli:p i t mi:n toim.
MA:T tə enpra is et ent, uot ikamsi uot uantas poi plek spels kanpəst moitpi.
PENP uel, iu kau əten t enpra. oiskənten, fə tis uans, təfrast mi e:t eut et uintau, fo tesai, if men pitrank o noit, tə tel kanə:tim in tə mo:nən—if tet stru, oikot ca:m in mi e:t, əlkəntraulim uel əs tə cancra, oiuorəniə. (esiən FRETRƏK en MA:TI:NAU)
(senət. enta CA:LS tə cə:mən enpra, PRU:NAU, TU:K O SEKSNI, FO:STU, MEFSTOFLI, FRETRƏK, MA:TI:NAU en ətentəns.)
ENPR uanta in men, rəneunt məcisi.ən, froislə:nət fo:stu, uelkəm tu a ko:t.
tis ti:t tə toin, in setən pru:nau fri:t from is en a prəfesət enəmi,
kanet mo esələns toat ti a:t ten if poi peafəl nekrəmentək spels
teukutkəmen tə uə:lts əpi.i.əs—fərea pipəlaut tə kerəlu!
en if tis pru:nau, teuəslaitrəti:mt, in pi:s pəses tə tripəl toiəem,
en sit in pi:tas ce, təspoit fə ca:ns, teukanpifaiməs fru o:l itəli,
en onat poi tə cə:mən enpəra. FO:STU tis kraisəis uə:ts, maust roiəl kerəlu,
əlmaik po fo:stu, tu is atmaust peua, en lau en sə:p tə cə:mən enpəra,
en lai is loif et auli pru:naus fi:t—fə pru:f ue:peut, if sau iə kraus pipli:St,
tə tota stent prəpe:t poi pea in a:t təka:st is mecək ca:ms, tet kanpias fru
tə eən kaits in eapə:nən el, en ail tə stapan fiuri:s from te kais,
təkanpəs utsaue iə krais kəmen. 
PENP plat, ispi:k terəpli! pat, fə o:l tet, oitankraitlipiliim—iluk əs loik sam kancra əs tə paup tə kostamonka. (əso:it)
ENPR ten, fo:stu, əs teu lait titproməsas, os uitpiault tet faimas konkəra,
krait elsentr en is piu:tiəs perəmo. MEFT fo:stu, oiuəl. (esit)
PENP uel, ma:sta tota, en iə tels enkamənəuai kik, iəkanemi əsli:p presən—su:nts, oikuti:tmisel fə enka, təfink oipin sac es o:l tis uoil, təstent kaipən a:fta tə tels kauana, en kənsi nafən!
FO:STU oilmaikiə fi:l samfən ənon, if mi a:t tanfailmi—
mi lo:t, oimasfouo:n iə mecəsti, tet, uen mi sprits prəsen tə roiəl ʃaips
loik eləsenta en is perəmo, iə krais təmennə kestiəns from tə kiŋ,
pat in tam soiləns letem kam en kau. ENPR letpi loik fo:stu pli:s; uiiskənten.
PENP ai, ai, en oiskənten tu—en teupriŋ eləsenta en is perəmo pəfo t enpra, oipo etion, en tə:nmisel tə stek.
FO:STU en oilple tiena, en seniə tə o:ns presənli
(senət. enta, et uan to, t ENPRA ELSENTA, et t aua, TERIU. temi:t. TERIU isfrautteun; ELSENTA kilim, taikof is kreun, en, ofrən təkaueut, is PE:MO mi:tim. iənpraisa, en set TERIU kreun on ə e:t; en, komənpek, pauf səliu:t t ENPR, uot, li:n is stait, ofa tuənpraisem, uic FO:STU si:n satənli staiim. ten tranpəts si:s, en miu:sək seun.)
moi kraisiəs lo:t, iətufəketiəsel; tis is pat ʃetaus, not səstentiəl.
ENPR au, pa:tənmi! mi finkt issaureəʃt
uif sit loik tis rəneunət enpəra, tet in mi a:ms mi oitəkanpəstim—
pat fo:stu, sins oimotnəspi:k tə tem, təsetəsfoi mi loŋən finkt et ful,
lemi tis telti—oiəsə:tit set tet tis fe laiti, uoils ʃili:t on ə:f,
et on ə nek sam litəl uo:t ə maul; eu mi oimoitpru tet sain təpitru?
FO:STU iə mecəsti moitpaultlikau en si. 
ENPR fo:stu, oisiit plain;
en in tis soit teupetapli:sənmi ten if oikaintmi naua monaki.
FO:STU əuai! pikon! (esit ʃau)—si, si, mi kraisiəs lo:t! uot strainc pi:st is ion, əs frast is e:t eut et uintau?
ENPRA au, uantasoi!—si, tu:k o seksəni, tu spretən o:ns maust straincli fa:sənət
əpon tə e:t tə ioŋ penpauliau!
SEKSNI uot, i:sə:sli:p ə te:t? 
FO:STU isli:p, mi lo:t; pat tantri:m peut is o:ns. ENPR tis sp:t isesələn; uilko:l en uaikim—
uot, au, penpauliau!
PENP sam plai əpon iu! lemi sli:p əuoil. ENPR oitanplaimti təsli:p mac, ain sac e:t toin aun.
SEKSN lukap, penpauliau; tis t enpra ko:lən. PENP tə enpra! ue?—au, su:nts, mi e:t!
ENPRA nai, en ti o:ns ault, tain nau meta fə ti e:t, fə tet sa:mt səfisiənli.
FO:STU uoi, euneu, sə noi! uot, eŋt poi t o:ns! tis ismaustorəpəl—foi, foi, pulin iə e:t, fə ʃaim! tanlet o:l tə uə:lt uanta et iu.
PENP su:nts, tota, tis is iə piləni!
FO:STU au, tansai sau, sə! t tota ain nau skil, nau a:t, nau kanən, təprəsen tis lo:ts,
ə priŋ pəfo tis roiəl enpəra tə moiti monal, uo:loik elsenta.
if fo:stu tuit, iuisstraitrəsolpt, in pault eti:ons ʃaip, tətə:n sam stek—
en te:fo, m lo:t, sau pli:s mecəsti, oilrais sam kenəl eunts kanantim sau
əs o:l is futmənʃip kanske:sprəpail təki:p is ka:kəs from te plati feŋs—
au, peləmot, a:koian, estərot! 
PENP aul, ault! su:nts, ilraisap kenəl tels, oifink, ənon—kut mi lo:t, əntri:t fə mi—splat, oika:nerəntio tis to:mens.
ENPR ten, kut ma:sta tota,
lemi əntri:tiə tərəmu is o:ns; im i:stan penəns neu səfisiənli.
FO:STU mi kraisiəs lo:t, not sau mac fə incri tan tə mi, əs tətəloit iə mecəsti uif sam mə:f, fo:stu əscastlirəkoitət tis əncərias noi, uic pi:n o:l oitəsoia, oiskəten tərəmu is o:ns—mefəstofli, tresfo:mim (MEFST rəmu t o:ns)—en iəra:fta, sə, luk iəspi:k uel peu skolas.
PENP spi:k eul peu ii! splat, en skolas pi sac kakəltmaikas, təklep o:ns on onəst me:ns e:ts in tis o:ta, oiuanetrast smu faisəs en smo:l rafs mo—pat, en oienrəpenct fə tis, uut oimoitkettə:nt tə kaipən ista, en trink nafən pat so:lt uo:ta! (əso:it, en ten esit əpau)
ENPR kam, fo:stu—uoil t enpra li, in rekənpens fə tis ti oi təsə:t,
teukankəmen tə stait tə cə:məni,en li pəlaut tə moiti kerəlu. (esiən)
(enta PENPAULIAU, MA:TI:NAU, FRETRƏK en SAULTIAS
MA:T nai, sui:t penpauli.au, lessuai ti finkt from tis ətemt əkens tə kancəra.
PENP əuai! iətanlaumi, tuə:cmi tas—aikanlet slip sau krait uan incəri,
uen eri sə:poil kru:m cest et mi roŋ, en in te rastək kenpəls preutli sai,
"penpauliaus e:t uoskraist uif o:ns tətai?" au, let tis oilits nea klaus əken,
til uif mi so:t oikot tet koncra slait! if iu iulaitmi intis entaprois,
ten tro iə uepəns en piresəliu:t; if not, təpa:t—ia im peupauliau ltoi,
pat fo:stu toin kankit mi infəmi. FRET nai, uikanstai uif ti, pəto:it uot moit,
en kil tet tota, if ikom tis ue. PENP ten, centəl fretrək, oiti tutə krau,
en plais a sə:pəns en a folauas klaus in sam enpuʃ te pioint tə tri:s.
poi tis, oinau tə concəra isnia—oisi:tim ni:l en kis tə enpras ent,
en taik is li, laitən uif ric rəuo:ts. ten, saultias, paultli foi—if fo:stu toi,
taikiu tə uelf, lias tə pitəri. FRET kam, saultias, foləmi toat tə krau—
u kilim kanai kault en e:ntlis lau. PENP mi e:t isloita, ten ituos, poi tə o:ns;
(esit FRET uif SAULTIAS)
pat iet mi a:ts mo pontrəs ten mi e:t, en pents antil oisi tet concra te:t.
MA:T ue uikanplausassel, penpauliau? PENP ia uikanki:p təpo:it tə fə:st əso:lt—
au, im tet temət elpeunt pat in plais, teusunətsi:mi kit mi feul təskrais!
(entapek FRET)
FRET klaus, klaus! tə koncra is et ent, en o:l əlaun kam uo:kən in is keun;
pireti, ten, en stroik tə pesən teun. PENP let moin tet  ona, ten. neu, so:t, stroik aum!
fə o:ns ikai oilai is e:t ənon MA:T si, si ikamən! (enta FO:STU uif fo:ls e:t.)
PENP nau uə:ts. tis plau ent o:l—
el taik is saul! is poti tas mas fo:l. (step FO:STU) FRET iəkraun, ma:sta tota?
PENP moitpraik is a:t ui kraun!—tia fretrək, si, tas oikane:nt is kri:fs imiiətli.
MA:T stroik uif uan uilən ent (PENP stroikof FO:STU e:T.) is e:t isof.
PENP tə teəl ste:t; tə fiuri:s neu kənla:f. FRET tis uos tet stə:n əspek, tet a:fəl freun,
mait tə krim monak o ənfə:nəl sprits trenpəl en kuaik et is kəmenən ca:ms?
MA:T tis uos tet temət e:t, uots a:t kəspoiat penpauliaus ʃaim pəfo tə enpəra?
PENP ai, tet s tə e:t, en te tə poti loi, castli rəuo:tət fə is piləni:s.
FRET kam, lestəpois eu uikənet mo ʃaim tə te plek skentəl loik is aitət naim.
PENP fə:st, on is e:t, in kitəns from mi roŋs, oilnail iu:c fo:kət o:ns, en letem eŋ
uiin tə uintau ue iiauktmi fə:st, tet o:l tə uə:lt kənsi mi cast rəpenc.
MA:T uot iu:s uikanput is piat tu? PENP uikansel tu sam cimnisui:pa—itəlueraut
ten pə:cən pru:ms, oiuorəniu. PENP uot is ois kantu?
PENP uilpuleut is o:is, en tekansə:p fə patəns tu is lips, təki:p is taŋ from kecən kault.
MA:T sam eslən polsi! en neu, sə:s, aintəpoitətim, uot tə poti kantu? (FO:STU rois)
PENP su:nts, tə teəl li:n əken! FRET kiim is e:t, fə KOTS saik.
FO:STU nai, ki:pit—fo:stu kanai e:ts en ents, ai, o:l iə a:ts tərəkənpens tis ti:t.
iətinnau, traitas, oiuoslimətət fə fo:rentuenti iias təpri on ə:f?
en, if iuka:pt mi poti uif iə so:ts, ə iu:t tis fleʃ en pauns əs smo:l əs sent,
iet in əminət uos mi sprit rətə:nt, en oititpri:t sam men, mait fri:t from a:m.
pat ue:fo mi oiteli mi rəpenc?—estrot, pəloimot, mefəstofəli? (enta MEFST en aua tels)
kau, o:s tis traitas on iə foiri peks, en meunt əloft uif tem əs oi əs en—
tens picem e:tloŋ tutə lauəst el. iet, stai—tə uə:lt kansi te misəri,
en el kana:ftaplaik te trecəri. kau, pəloimot, en taik tis kaitəf ens,
en ə:lim in sam laik eut mat en tə:t. ti: taik tis aua, tekim fru tə uuts
əmaŋs tə prikən fo:ns en ʃa:pəst prias, uoils, uif mi centəl mefəstofəli,
tis traita floi toat  sam sti:pi rok, tet, raulənteun, moitpraik tə piləns pauns,
loik iətenət tətəsmenpami. floi ens; təspec mi ca:c əmiiətli.
FRET pitias, centəl fo:stu! sai a loifs! FO:STU əuai! FRET imasni:tskau u t teəl troi
(esiən MEFST en TELS uif PENPAULIAU, MA:TI:NAU, en FRET)
(enta t enpuʃt SAULTIAS)
FƏ:ST kam, sə:s, prəpeiəsel in retinəs; maik aist tuelp tis naupəl centəlmən—
oiə:tem pa:li uif tə koncəra. AUA si, ue ikomən! tspec en kil tə slai.
FO:STU uot ia s? sam enpuʃ təpətrai mi loif! ten, fo:stu, troi ti skil—pais pesəns, stent!
fo, lau, tis tri:s rəmu et mi kəmen, en stent əs paluaks tuiks iu:sel en mi,
təʃi:ltmi from iə aitət trecəri! iet, tuenkeunta tis iə ui:k ətem,
piault, sam a:mi komən inkontənən! 
(FO:STU stroik tə to, en enta sam TEL plain on tram; a:fta im naua, pe:rən ensoin; en toias uif uepəns; MEFSTOPFLI uif foiauə:ks. teset əpon tə saultias, troiemeut, en esiən.) (enta, et seprəl to:s, PENPAULIAU, FRET en MA:T, te e:ts en faisəs plati, en pəsmiat uif mat en tə:t; o:l ain o:ns on te e:t.)
MA:T uot, au, penpauliau! PENP ia—uot, fretrək, au!
FRET au, elpmi, centəl frent!—ue ma:ti:nau? MA:T tia fretrək, ia,
a:fsmauat in sam laik loik mat en tə:t, fru uic tə fiuri:s trektmi poi tə i:ls.
FRET ma:ti:nau, si, penpauliaus o:ns əken! MA:T au, misəri!—eu neu, penpauliau!
PENP təfenmi, en! oikanpio:nət stil? MA:T nai, tanfia, men; uitanai pea təkil.
PENP mi frents tresfo:mət tas! au, eləʃ spoit! iə e:t isolset uif o:ns.
FRET iuitit roit; 
itis iə aun iəmi:n; fi:l on iə e:t. PENP su:nts, o:ns əken!
MA:T nai, tanʃait, men; uiolisspet. PENP uot tel əten tis temt məcisi.ən,
tet, spoit on spoit, a roŋs istapəlt?
FRET uot uikəntu, tet uimoito:it a ʃaims? PENP if as uifolauim təuə:k rəpenc,
i:tcuin loŋ esəs ias tə tis iu:c o:ns, en maikas la:fənstoks tu o:l tə uə:lt.
MA:T uot uikantentu, tia penpauli.au? PENP oiai sam ka:səl cuinən nia tis uuts;
en ti:a uilrəpe, en li əskio, til toim əlo:lta tis a pru:təʃ ʃaips—
sins plek təskrais əstasəklipst a faim, uikanretoi uif kri:f ten li uif ʃaim.
(esiən) (enta FO:STU, O:SKO:SA en MEFSTOFLI)
O:SKO:SA oipəsi:c iə uə:ʃəp, əsep sam tis fo:ti tolas.
FO:STU frent, teuka:npoi sac kut o:s fə sac smo:l proic. oienkot krait ni:t təselim, pat, if teuloikim fə ten tola mo, taikim, pəko:s oisi teukot kut moint tu im.
O:SKO:SA oipəsi:ciə, sə:, əsep sam tis—o:is po:po men, en əlost macmac lait poi o:sfleʃ, en tis pa:kən kansetmiap əken.
FO:STU uel, oienkanstent uif ti:—kimi tə mani (O:SKO:SA ki FO:STU tə mani). neu, səra, oimasteliə iəmoitro:itim o e:c en tic, en not spe:rim; pat, iuia? in eni kais, tanro:itim intu tə uo:ta.
O:SKO:SA eu, sə! not intu tə uo:ta! uoi, iuantrinkim o:l uo:tas?
FO:STU ies, iltrinkim o:l uo:tas, pat tanro:itim intu tə uota—o e:c en tic, ə ue teuuəl, pat not intu tə uo:ta. kai, pit t osla təliaiuit, en rəmenpa uot oisai
O:SKO:SA oiuorəniə, sə:!—au, cuifəl tai! neu o:is mait men fəre. (esit)
FO:STU uot teuis, fo:stu, pat sam men kəntemt tətoi? ti faitəl toim tro tu uan foinəl e:nt;
təspe tutro təstrost intu mi finkt—kənfeun tis pesiəns uif sam koiət sli:p;
taʃ, kroist titko:l tə fi:f əpon tə kros; ten resti, fo:stu, koiət in kənsi:t. (isit tə sli:p)
(entapek t O:SKO:SA uet)
O:SKO:SA uot kausnən tota tis uos! mi, ro:itən mi o:s intu tə uo:ta, finkən sam it mistri uos in t o:s, aiet nafən anta mi pat əlitəl stro, en et mac ətu təskaip treunən. uel, ilkaureusim, en kimi mi fo:ti tolas əken—au, səra tota, iu kausnən skep! ma:sta tota, əuaik, en rois, en kimi mi mani əken, fo iə o:s istə:nt təpotəl ai, ma:sta tota! (ipulof fo:stu lek). əles, o:isantan! uot oikantu? oiəspultof is lek.
FO:STU au, elp, elp! tə pilən əsmə:tatmi.
O:SKO:SA mə:ta ə not mə:ta, neu ikot pat uan lek, oileutranim, en ka:st tis le:k intu sam tit ə aua. (əso:it en ten raneut)
FO:STU stopim, stopim! a a a! fo:stu kot is le:k əken, en t o:sko:sa pantəl ai fə is fo:ti tolas.
(enta UEKNA)
eu neu, uekna! uot niu:s uif ti? UEKNA if itplisiə, tə tiu:k o fenault tuə:nəsliəntri:t iə kanpni, en əssent sam is me:n tuəteniu, uif prəpisiən fit fə iə cə:ni.
FO:STU tə tiu:k o fenault s uan onəraiəl centəlmən, en uan əs aimasnəpi nau nikat tu poi mi kanən. kam, əuai! (esiən) (enta ROPƏN, TIK, t O:SKO:SA en KA:TA)
KA:TA kam, mi ma:stas, oilpriŋiə tutə pest pia in iurəp—uot, au, austəs! ue tis o:s pi?
(enta AUSTƏS)
AUST eu neu! uot iəlek? uot, mi ault kes! uelkəm.
ROP səra tik, is ti: nau uoi oistent sau miu:t
TIK nau, ropən—uoi itis?
ROP o:is aiti:npens on tə sko. pat sai nafən; si if ʃisfəkotmi.
AUST u tis is əs stent sau solənli poi imsel? uot, mi ault kes!
ROP au, austəs, eu iətu? oiaup mi sko stent stil.
AUST ai, ain nau teut peut tet, fo oifink iətanmaik aist təuoipeut
TIK uoi, austəs, oisai, fecas sam pia.
AUST iəkan presən...lukap intu t o:l te, au! (esi. trink ispresənpro:tin)
TIK kam, sə:s, uot uikantu neu til mi austəs kam?
KA:TA meri, sə, oikanteliə tə praiəst tail eu kancra sə:ptmi. iənau tota fo:stu?
O:SKO:SA oikanteliu eu isə:ptmi. əs oiuosko:n tə uitənpə:k, t aua tai, uif laut ai, imetmi en ekstmi uot iʃutkimi fə mac ai əs ikuti:t. neu, sə:, mi: finkən əlitəl ətsə:p is tə:n, petim taik mac əs iət fə fri fa:təns—sau ipresənkaimi mi mani en fel tu i:tən; en, sins o:is kə:st men, inelefti:tən til iaitap o:l mi laut ai.
O:L au, monstrəs! i:t aul alut ai!
ROP ies, ies, tet moitpi, fo oisə:t peut uan əsait laut loks.
O:SKO:SA neu, sə:s, iəkania eu pilənəs isə:ptmi. oiuent tu im iestatai təpoiim o:s, en itpoinaumi:nsselim anta fo:ti tolas. sau, sə, pəko:s oinautim təpi sac o:s əs ətran o e:c en tit en ne toia, oikaiim is mani. sau, uen oiet mi o:s, tota fo:stu petmi ro:itim noit en tai, nə spe:rim nau toim, pat, iset, in eni kais, na:t ro:itim intu tə uo:ta. neu, sə, mi: finkən t o:s et sam kuoləti əs iuunemi nau peut, uot oitit pat rautim intu krait ria? en uen oikam cast in tə mist, mi o:s penəʃtəuai, en oisait stretlən on potəl ai. 
O:L au, prai tota!
O:SKO:SA pat iəkania eu praili oisə:ptim fə it. oiuentmi aum tu is aus, en te oifeuntim əsli:p. oikept elu:n en uupən in is ias, pat e:fən kutnəuaikim. mi si:n tet oitukim poi tə lek, en ne restət pulən til oipultmi is le:k koit of, en neu tis et aum in mi austri. 
ROP en tə tota kot pat uan lek, ten? tet seslən, fo uon is tels tə:ntmi intu tə loiknəs aips fais.
KA:TA sam mo trink, austəs!
ROP iu a:k, uil intu naua ru:m en trink əuoil, en ten uilkausi:keut tə tota (esiən)
(enta tə TIU:K O FENAULT, is TACƏS, FO:STU, MEFSTOFLI, en ƏTENƏNS
TIU:K fenks, ma:sta tota, fə tis plesən soits, nə oineu eu təsəfisiənrəkənpens iə krait təsə:ts in əretən tet ənʃa:nt ka:səl in t e, uots tə soit sau təloitətmi loik nafən in tə uə:lt kutpli:smi mo.
FO:STU oitufinkmisel, mi kut lo:t, oirəkənpenst in tet itpli:s iə krais təfink pat uel peut uot fo:stu əspəfo:mt—pat, kraisiəs laiti, itmoitpi iuentuk nau plesia in tem soits; te:fo, oiprai iətelmi, uot s tə fiŋ iəmausttəsoiərai; if it s in tə uə:lt, itpiio:n. oisə:t kraitpeli:t uimən tuloŋ fə fiŋs əs isre en tainti.
TAC tru, ma:sta tota, en, sins oifointiə sau koint, oikanmaik no:t toat iu uot mi a:t təsoia tuai; en, if ituosneu sama, loik its cenri, te:t toim in tə uinta, oiuutnərəkest nau peta mi:t ten sam tiʃ roip kraips.
FO:STU tis is pat smo:l meta—kau mefəstofli; əuai! (esit MEFST)
matəm, oikantu mo ten tis fə iə kənten. (entapek MEFST uif kraips)
ia neu, iu taist tis—teʃutpikut, fo tekam from fa kantri, oikənteliə.
TIU:K tis maikmi uanta mo ten o:l tə rest, tet et tis toim in tə iia, uen eri tri sperən uieut is fru:t, uens iuet tis roip kraips from.
FO:STU letpli:s iə krais, tə iia istəpoitət intu tu sə:kəls o tə uə:lt, sau tet, uen its uinta uif as, in tə kontri sə:kəl its loikuois sama uif tem, əs in intiə, sepə en sac kantri:s əs loi fa i:st, ue tekot fru:t tuois əiia; uens, poi mi:ns suift spirət oikot, oiet tis kroips pro:t, əs iəsi.
TAC en, trastmi, tais tə sui:təst kraips e oitoistət (tə kleuns peuns et tə kait, uiin)
TIU:K uot ru:t təstə:pas uikot et tə kait kau, pesəfoi te fiuri, setit aup,
en ten təmen from tem uot teətai. (tenok əken, en ko:leut təto:k uif FO:STU)
SƏ:PƏN uoi, eu neu, ma:stas! uot uan koil is te! uot tə ri:sən is iutəstə:p tə tiu:k?
TIK (uiiin) uiain nau ri:sən fə it; te:fo fik fə im!
SƏ:P uoi, so:si pa:ləts, iutepisaupaul? 
O:SKO:SA (uiin) oiaup, sə:, uikot uit ənaf təpimopault ten uelkəm.
SƏ:P itəpia sau—pri, pipault elsue, en tantrapəl tə tiu:k
TIU:K uot teuonai? 
SƏ:P teolkroieut təspi:k uif tota fo:stu
KA:TA (uiin) ai, en uikanspi:k uif im.
TIU:K iəkan, sə?—kəmit tə reskəls.
TIK (uiin) kəmit uif as! iuos kut kəmit uif is faa əs kəmit uif as.
FO:STU oitupəsi:c iəkrais, letem komin; teis kut sapcet fə sam merimən.
TIU:K tu əs teuuək, fo:stu; oikiti li. FO:STU oifenk iə krais. uoi, eu neu, mi kut frents!
(enta ROPƏN, TIK, KA:TA en O:SKO:SA)
faif, iuistueutraicəs—pat, kam nia; mi oisprəkio:t iə pa:təns—uelkəm o:l.
ROP nai, sə:, uikanpiuelkə fə a mani, en uikanpai fə uot uitaik—uot, au! ki:s a:f ətasən pia ia, en pieŋt!
FO:STU nai, iu a:k; iukəntelmi ue iuis? KA:T ai, meri, oikən; uiis anta en.
SƏ:P ai; pat, sə so:spoks, iunau in uot plais? O:SKO:SA ai, ai tə eus iskut ənaf tətrink in—
su:nts, filas sam pia, ə uilpraik o:l tə perəls in t eus, en teʃeut o:l iə prains uif iə potəls!
FO:STU tanpisaufiuriəs—kam, iəkanai pia—mi lo:t, pəsi:ciə kimi li əuoil;
oilkaic mi kretət təlkənten iə krais. TIU:K uif o:l mi a:t, koint tota; pli:stisel;
a sə:pəns en a ko:ts et ti kəmen. FO:STU oianplifenk iə krais—ten fec sam pia.
O:SKO:SA ai, meri, ter tota spauk, inti:t! en, faif, oiltrink aul ti uutən le:k fə tet uə:t.
FO:STU mi uutən le:k! uot is teumi:n poi tet? 
KA:TA ka, ka, ka!—iuiami, tik? i:sfəkot is le:k.
O:SKO:SA ai, ai, itunəstent mac əpon tet. FO:STU nau, faif; not mac əpon sam uutən le:k.
KA:TA kut lo:t, tet fleʃ en plat ʃutpisaufrail uif iə uə:ʃəp! iətanrəmenpa o:sko:sa iəsault o:s tu?
FO:STU ies, oirəenpa oisault uan sam o:s.
KA:TA en iətaunrəmenpa iəpitim not ro:itim intu tə uo:ta?
FO:STU ies, oitu peri uel rəmenpa tet.
KA:TA en iərəmenpa nafən peut iə le:k?
FO:STU nau, in kut su:f
KA:TA ten, oipraiiə, rəmenpa iə ko:təsi.
FO:STU oifenkiə, sə:.
KA:TA tain sau mac uə:f. oipraiiə, telmi uan fiŋ.
FO:STU uot tet is?
KA:TA iə pauf le:ks pi petfelaus eri noit təkea?
FO:STU teuuonmaikmi kəlosu mi, tet teueksmi sac kestiəns?
KA:TA nau, tru:li, sə:; oitanuonmaikiə nafən iu; pat oitfainneu tet.
(enta AUSTƏS uif trink)
FO:STU ten, oiəʃo:ti sə:tənli, teis. KA:TA oifenkiu; oiisfulisetəfo:it.
FO:STU pat ue:fo iətueks? 
KA:TA fə nafən, sə—pat oifink iəʃutai uutən petfelau uan tem.
O:SKO:SA uoi, iuia, sə? oitinpulo:f uan iə le:ks uen iuuosəsli:p?
FO:STU pat oikot əken, neu o:is əuaik—iu luk ia, sə.
O:L au, o:pəl! tə tota et fri le:ks?
KA:TA iərəmenpa, sə, eu iəkausəntmi, en aitap mi laut——
(FO:STU in mitəl i:c spi:c ca:mem tam)
TIK iərəmenpa eu iəmaitmi ue aips——
OS:KO:SA iu o:san koncrən skep, iərəmenpa eu iəkausəntmi uif au——
ROP iusfəkotmi? iəfinkkeriitəue uif iə ai-pa:s en rə-pa:s—iərəmenpa tə toks fa——
(esiən KLEUNS)
AUST u pai fə t ail? iu ia, ma:sta tota; neu iussentəuai mi kes, oiprai u kanpaimi fə mi a——
(esit AUSTƏS)
TAC mi lo:t,
ui:smacpiaultən tu tis lə:nət men. TIU:K sau uiis, metəm, uic uikanrəkənpens
uif o:l tə lau en kointnəs əs uimoit—is a:tfəl spo:t troi o:l set finkt əuai. (esiən)
(fanta en loitnən. enta TELS uif kauat tiʃəs; MEFST li:tem intu FO:STU:S stati; ten enta UEKNA.)
UEKNA oifink mi ma:sta mintoi ʃo:tli; ismoit is uil, en kaimi is uelf, is eus, is kuts, en sto kaultən plait, pəsoits tu feusən takəts retikuint. oiuanta uot imi:n—if toin uosnoi, iuutnəfrolək tas. i:s neu et sapa uif tə skolas, ue its sac pelicia əs uekna in is loif ne so tə loik—en, si ue tekam! pəloik tə fi:st ise:ntət. (esit) (enta FO:STU, MEFST en tu ə fri SKOLAS)
FƏ:ST ma:sta tota fo:stu, sins a konfrəns peut fe laiti:s, uot uos tə piu:təfləst in o:l tə uə:lt, uistətə:mənt uif as tet elən from kri:s uos t etmoirəpləst laiti əs e li:t—te:fo, ma:sta tota, if iultuas sau mac faia əs təletas si tet pialəs taim from kri:s, uot o:l tə uə:l etmoia fə macəesti, uitfiankas mac piaultən toat iu.
FO:STU centəlmən,
fo tet oinau iə frentʃəp isanfaint, itain neu fo:stu:s kastə tətənoi
tə cəst rəkest poi tem əs uiʃim uel—iəkanpiault tet pialəs taim from kri:s,
neu auauois fə ponp ə mecəsti ten uen sə perəs krost tə si:s uif ə:,
en pro:t tə spoils tə ric ta:tainiə. pisoilən ten, fo tainca is in uə:ts.
(miu:sək seun. MEFST priŋin ELƏN; ʃipa:s o tə staic)
AUA tis uos fe elən, uots etmoiat uə:f mait kri:s uif ten iias uo əflik po trui?
FƏ:T itstusinpəl mi uit tətel ə uə:f, uot o:l tə uə:lt etmoa fə mecəsti.
FƏ:ST neu uiəssi:t tə proit in naitias uə:l, uiltaik a li:s—en, fə tis plesət soit,
let epi en plest fo:stu eamo! 
FO:STU centəlmən, feuəl—tə saim oiuiʃ tə iu. (esiən SKOLAS)
(enta AULTMEN)
AULT au centəl fo:stu, li tis temət a:t, tis mecək, tet kanca:m ti saul tu el,
en koit pəri:ti ti: səlpaisi.ən! tau ti: teusneuəfenət loik sam men,
tu not pəsəia in it loik sam tel—iet, iet teukot uan aimiaiəl saul,
if sin poi kastəm tankrau intu naitia; ten, fo:stu, kanrəpentəns kam tu lait;
ten teuispenəʃ from tə soit on ens—nau mo:təl kənəspres tə pains in el.
itmoitpi, tis mi esataisiən si:m a:ʃ en o:l onplesən—letit not,
fo, centəl san, oitanspi:kit in ra:f, ə enpi on ti, pat in tenta lau,
en piti peut ti fiu:tia misəri; en sau ai aup tet tis mi koint rəpiu:k,
cekən ti poti, moit əmen ti saul. FO:STU uer teuis, fo:stu? rec, uot teuəstit?
el klaim is roit, en uif uan ro:rən puis sai, "fo:stu, kam; ti ea isolmaustkam;"
en fo:stu neu im kankamtu:ti roit. AULT au, stai, kut fo:stu, stai ti tesprət steps!
(MEFST kiim teka.)
oisi uan aincəl aua o ti et, en, uif sam poiəl ful loik presiəs krais,
ofa təpo tə saim intu ti saul—ten ko:l fə mə:si, en əpuit təspe.
FO:STU au frent, oifi:l
ti uə:ts təkanfət mi təstresət saul! li:mi əuoil təponta on mi sins.
AULT fo:stu, oili:ti, pat uif kri:f in a:t, firən tə enmi tu ti epləs saul. (esit)
FO:STU əkə:sət fo:stu, rec, uot teuəstit? oiturəpen; en iet oitutəspe—
el stroi uif krais fə konkest in mi prest—uot oikantu təʃan tə sne:s loik toin?
MEFST ti: traita, fo:stu, oiərest ti saul fə tisəpiiəns tu mi saprən lo:t—
rəpo:lt, ə oilinpi:cmi:lte ti fleʃ. FO:STU oiturəpen oieəfenətim.
sui:t mefəstofəli, əntri:t ti lo:t təpa:tən mi ancast prəsamsi.ən,
en uif mi plat əken oikankənfə:m tə fo:ma peu oimait tə lu:səfa.
MEST tuit ten, fo:stu, uif anfainət a:t, lest kraita tancas tuəten ti trift.
FO:STU to:men, sui:t frent, tet paus en aicət men, əs tə:sttəsu.aitmi from lu:səfa,
uif kraitəst to:məns əs a el əfo:ts. MEFST is faif iskrait; mi oika:ntac is saul,
pat uot oimoitəflik is poti uif oikanətem, uic is pat litəl uə:f.
FO:STU uan fiŋ, kut sə:pən, lemi kraiti ti:, təklat təloŋən in mi a:t təsoia—
tet oimoitai toat mi perəmo tet enli elən uot oisi:t sins lait,
uots sui:t ənpraisəs moitəstinkuəʃ kli:n tem fo:Ts əs tutəsuaitmi from mi peu,
en ki:p mi auf oimait tə lu:səfa. MEFST tis, ə uot els mi fostu əltəsoia,
əlpipəfo:mt in tuinklən poi uan oi. FO:STU tis uos tə faic əs lo:nct əfeusənt ʃips,
(entapek ELƏN, pa:sən o tə staic pətui:n tu kiu:pəts)
en pə:nt tə topləs teas in iliu?—sui:t elən, maikmi ənmo:təl uif uan kis—(kisa)
ə lips sak fo:f mi saul—si, ue itfloi!—kam, elən, kam, kimi mi saul əken.
ia oikantuel, fə en is in tis lips, en o:l is tros əs ain nau eləna.
oikanpi peri, en fə lau to:t ti, instet ten trui, it uitənpə:k pisekt;
en oikankənpet uif ui:k menəleus, en ue ti kalas on mi pliu:mət krest;
uai, oikanu:nt əkili:s in tə i:l, en ten rətə:n tu elə fə uan kis.
au, teuisfe:ra ten tə i:nən e klet in tə piu:tu in uan feusən sta:s;
ti: teusproita ten flaimə cu:pəta uen iəpiat tu epləs seməli,
mo lauli ten tə monak o tə skoi in uontə erətiu:səs əsio:t a:ms,
en nan pat ti: kanpi mi perəmo! (esiən) (fanta. enta LU:SFA, PELSPAP en MEFST)
LU:S ta from ənfə:nəl 'tis' as uiəsenən təpius tə sapceks in a monaki,
tis sauls əs sin si:l tə plek sans tu el; maŋ uic ti: ci:f fo:stu uikam tə ti:,
priŋən uif as lastən tenaisi.ən təuait əpon ti saul—tə toim iskam
uic maikit fo:fət. MEFST en, tis klu:mi noit, ia, in tis ru:, im recət fo:stu pi.
PELS en ia uilstai, təma:kim eu itutəmi:nimsel. MEFST eu iuut pat in tesprət liu:nəsi?
font uə:ltlən, neu is a:tplat troi uif kri:t, is konsiəns kilit, en is lairən prain
pəket uan uə:lt loik oitəl fentəsi:s tuori:cim tə tel, pat o:l in pain;
is is sto plesias maspiso:t uif pain. im en is sə:pən uekna is et ent;
pauf kam from tro:nim fo:stu:s laitəst uil. si, ue tekam!
(enta FO:STU en UEKNA)
FO:STU sai, uekna—teuspəriu:st mi uil—, eu is teuloikit?
UEKNA sə, sau uantrəs uel,
əs in o:l anpəl tiu:ti oituii:lt mi loif en la:stən sə:pəs fə iə lau.
FO:STU kremə:si, uekna. uelkəm, centəlmən.
(enta SKOLAS. esit UEKNA)
FƏ:ST neu, uə:fi fo:stu, oifink iə luks iscainct.
FO:STU au, centəlmən!
AUA uot ail fo:stu? 
FO:STU a, mi sui:t canpafelau, if oili:t uif ti, ten oitəstilli:t! pat neu mastoi ətə:nəli. luk, sə:s, itankam? tankam?
FƏ:ST au mi tia fo:stu, uot inpo:t tis fia?
AUA o:l a plesia istə:nt tə melənkauli?
FƏ:T iain uel uif pi:nosoltri. 
AUA if its sau, uilai fəsisiəns, en fo:stu kənpikio:t.
FƏ:T tis pat sə:fət, sə; fia nafən.
FO:STU sə:fət loik te:tli sin, əs əstemt pauf poti en saul.
AUA iet, fo:stu, lukap tu en, en rəmenpa mə:si isinfnət.
FO:STU pat fo:stu:s əfens ka:nepipa:tən—tə sə:pən əs temt i moitpisait, pat not fo:stu. au centəlmən, iami uif paisiəns, en tantrenpəl et mi spi:cəs! tau mi a:t pent en kia tərəmenpa oipin stu:tən ia tis fə:ti iias, au, uut oiuunənesi:t uitənpə:k, ne ret puk! en uot uantas oistit o:lt cə:məni kənuitnəs,iai, o:l tə uə:lt, fə uic fo:stu əslost pauf cə:məni en tə uə:lt, iai, en itsel, en, tə si:t KOTS, tə fraun tə tem plesət, tə kiŋtəm loik cui; en masrəmain in el fə e, el. au, el! fəre! sui:t frents, uot kənepən tə fo:stu, pi:n in el fəre?
AUA iet, fo:stu, ko:l on KOT.
FO:STU, on KOT, uot fo:stu əsəco:t! on KOT, uot fo:stu əspləsfi:mt! au mi kot, oiuonui:p! pat t ə tel tro:rin mi tias. kaʃ fo:f plat, instet ten tias! iai, loif en saul! au, istai mi taŋ! oitliftap mi ents, pat si, teaultem, teaultem?
O:L u, fo:stu?
FO:STU uoi, lu:sfa en mefstofli. au centəlmən, oikaiem mi saul fə mi kanən!
O:L au, KOT fəpit!
FO:STU KOT fəpait, inti:t, pat fo:stu əstit—fə tə pain plesia in fo:rentuenti iias fo:stu əslost ətə:nəl cui en fəlisti. oirautem pil uif mi aun plat—tə tait isəspoiat; tis is tə toim, en ikanfecmi.
FƏ:ST uoi fo:stu tintelas peut tis pəfo, tet tioins moitəprait fə ti:?
FO:STU oft oisfinkttu sau, pat tə tel fretənt tətiami in pi:səs, if oinaimt KOT, təfecmi potiensaul, if oiuanskai ia tə tiinti, en neu tistulait. centəmən, lest iəperəʃ uif mi.
AUA au, uot uikəntu təsai fo:stu?
FO:STU tanto:k peut mi, pat saiiəsel, en təpa:t.
FƏ:T  KOT kanstreŋfənmi; oikanstai uif fo:stu.
FƏ:ST tantem KOT, sui:t frent, pat les intu tə neks ru:m, en prai fə im.
FO:STU ai, prai fə mi, prai fə mi, en uot nuis saue iuia, tankam to:t mi, fo nafən kənrəskiumi.
AUA ti: prai, en uikanprai KOT tuaiti mə:si on 
FO:STU centəlmən, feuel—if oili til mo:nə, oikanpisətiu, if not, fo:stu skon tu el.
O:L fo:stu, feuel. (esiən SKOLAS)
MEFST ai, fo:stu, neu teuain neu aup fə en; te:fo tespe; fink aunli əpon el,
fo tet maspi ti mensiən, te tətuel. FO:STU au ti: pəuicən fi:nt, tuos ti temtaisiən
əsroptmiəuai mi ətə:nəl epinəs! MEFST oitukənfesit, fo:stu, en rəcuis—
tuos mi əs, uen teuuos i t uai tu en, oitemt ti pa:sic; uen teutuk tə puk
təpiu tə skritias, ten oitə:nt təli:s, en let ti oi.
uot, teuui:p? tistulait; təspe! feuel—fu:ls əs kanla:f on ə:f masui:p in el. (esit)
(enta KUT AINCƏL en I:ƏL AINCƏL et seprəl to:s)
KUT au fo:stu, if teuuutəkaimi ia tə mi, inniu:mraiəl cuis uutəfolətti!
pat teutit lau tə uə:lt. I:ƏL kai ia tə mi,
en neu mastaist elpains pəpə:tiəli. KUT au, uot tem o:lt ti ricəs, plesias, ponps,
əpaulti neu? I:ƏL nafən, pat peksti mo, təlek in el, əs et on ə:f sac sto.
KUT au, ti: teuslost səlestiə epinəs, plesias anspi:kəpəl, plis uieut e:nt;
if tteuəfetət sui:t tiinəti, el ə tə tel uutnoret pea on ti—
if teukept on tet uai, fo:stu, piault, in uot rəsplenən klo:ri teutəset
(miu:sək, uoil freun təsen)
in ionta freun, loik tem proitʃoinən saints, en troiənft o el! tet ti: teuəslost,
en neu, po saul, im ti kut aincəl masli:ti—tə co:s loik el isaupən tərəsi:ti.
(esit. tə fraun əsen)
I:ƏL neu, fo:stu, let ti o:is uif ora ste. intu tet pa:st pə:petiəl to:tiəreus—
(el istəkauat)
te its tə fiuri:s tosən temət sauls on pə:nən fo:ks; te poti:s poil in let;
te its li:n kuo:tas pruilən on tə kauls, tet ne kəntoi; tis eapə:nən ce
is fə oto:tiat sauls tərestem in; tis əs isfet uif sops eut flaimən foia,
uos klatəns, en laut aunli teləkaits, en la:ft təsi tə po sta:p et te kaits—
pat iet o:l tem ia s nafən; teukansi ten feusənt to:tias əs mo orət pi.
FO:STU au, oiəssi:t ənaf təto:iami! I:ƏL nai, teumasfi:lem, taist tə sma:t loik e:fən—
im əs lau plesia mas fəplesia fo:l, an sau oili:ti, fo:stu, til ənn;
ten teukantanpəl in kənfiu:si.ən. FO:STU au fo:stu,
(esit. el tisəpias—tə klok stroik əlen)
neu teukot pat uan pe eua təli, en ten teumaspitemt pəpetiəli!
stent stil, iu eamuən sfias in en, tet toim moitsi:s, en mitnoit nea kam;
fe naitias oi, rois, rois əken, en maik pəpetiəl tai; ə let tis ea pi pat
əiia, əmanf, əui:k, uan natrəl tai, tet fo:stu moitrəpen en sai is saul!
au 'lenti, lenti kərti, noti i:koi!' tə sta:s mu stil, toim ran, tə klok kanstroik,
tə tel kankam, en fo:stu maspitemt. au, oilli:p tu en!—u pelmiteun?—
si, ue kroist plat stri:m in tə fə:məmən! uan trop plat itkansaimi—au mi kroist!—
tanren mi a:t fə naimən on mi kroits; iet oikanko:l on im—au, spe:mi lu:səfa!
ue is its neu? tiskon—
an, si, sam fretnən a:m, sam enkri preu! meuntəns en ils, kam, kam en fo:l on mi,
en o:itmi from tə ei ra:f in en! nau!
ten oikane:tloŋran intu tə ə:f—kaip, ə:f! au, nau, itenkana:pami!
iu sta:s əs raint et mi naitiəti, uots influəns əsəlotət toin en el,
neu tro:rap fo:stu, loik sam foki mist, intu tə entrails in ion lairən kleuts,
əs, uen iəpomət fo:f intu tə e, mi lims kənisiu from iə smauki meufs;
pat let mi saul meun en əsen tu en! au, a:f tə ea ispa:st! tuilolpipa:st ənon.
(tə klok stroik t a:feua)
au, if mi saul massafa fə mi sin, ənpaus sam e:nt tə mi ənsesən pain;
let fo:stu li in el əfeusənt iias, əantat feusənt, ent et la:st pisait!
nau e:nt islimətət tə temət sauls. uoi uosnə iuuos kri:tia lekən saul?
ə uoi tis is ənmo:təl əs teukot? au, pitəkrə mətensoikausi tet uostru,
tis saul ətfloi from mi, en mi: picainct intu sam pru:təʃ pi:st! o:l pi:st isepi,
fo, uen tetoi,
te sausl issuntəsolpt in eləməns, pat moin mastli stil təpiplaikt in el.
let kə:st tə pe:rəns əs əncentatmi! nau, fo:stu, kə:stisel, kə:s lu:səfa
im əs əstəproitti tə cuis in en. itstroik, itstroik! neu, poti tə:n tu e,
(tə klok stroik tuel)
ə lu:səfa əlpe:ti kuik tu el! au saul, picainct intu smo:l uo:tatrops,
en fo:l intu tə ausiən, ne pifeunt! au, mə:si, en! tanluk fias on mi!
(fanta. enta TELS)
etas en səpəns, lemi pri əuoil! akli el, tankaip! tankam, lu:səfa!
oilpə:n mi puks!—au mefəstofəli! FƏ:ST kam, centəlmən, as leskaupisət fo:stu,
(esiən TELS uif FO:STU) (enta SKOLAS)
fo sac uan tretfəl noit uosnoresi:n; sins fə:st tə uə:lts kriaisiən titpəkin,
sac fiafəl ʃri:ks en krois uosnorerə:t—prai en tə tota iəsskaipt tə tainca.
AUA au, elpas, en! si, ia tem fo:stu:s lims o:l to əsanta poi tə ent tə toins!
FƏ:T tə tels uot fo:stu sə:pt əsto:rim tas, fo, tuiks tə euas tuel en uan, oitinkt,
oiə:tim ʃri:k ne ko:l əleut fə elp; et uic self toim tə eus si:mt o:l on foia
uif tretfəl ora to:ts tis temət fi:nts. AUA uel, centəlmən, tau fo:stu:s e:nt pisac
əs eri kristiən a:t ləmen təfink on, iet, fo iuos uan skola uans etmoiat
fə uantano:ləc in a cə:mən sku:ls, uiki is menkəlt lims tu pəri.əl,
en o:l tə stu:təns klaut in mo:nənplek, kanuait əpon is ei fiu:nərəl. (esiən)
(enta KO:RU)
KO:RU itsekt tə pra:nc əs moitəkraut ful strait, en itspə:nt aplaus lo:rəlpau,
əs saumtoim kraut uiin tis lə:nət men. fo:stu iskon—rəka:t is eləʃ fo:l,
uot fi:ntfəl fo:tiən kənəso:t tə uois, o:nli təuonta et anlo:fəl fiŋs,
uots ti:pnəs tuəntois sac fouat its təpretəs mo ten enli pea pəmits. (esit)
'temnə orə tiem; temnə o:ta aupu.'