17.1.21

MEET THE WORLD KINGDOM — ASIA or CHINA or THE COMMUNIST FAMILY (a program against poopoo blinken's vomit)

ranran tian tiiu tiuniankiualitian ilupintan, aliiinlianiin in iuunti kuaniikintian uian tuitai (ranran tian tia kiun u kiuan a u tii kin ran pi ui ran ti)
National Emblem of China
tiunua ranmikunkuu / 中华人民共和国

 

al itpurn uarraitiin, ki ui nun an tink kiutu tua uunnua in pruattiul (al klaiuartra puri, panumuittiika tiikaitpriatun)
人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神互相对待 (人人生者 均有權法 有知情仁 必為人弟 )
 • mark -t > -子
 • uu(m) 我(们), ai (ui); ni 你, iu; ta 他, ta; tia(ka) 这(个), titiir; na 那, tatir; tii~tiam~~tianian 谁~什么~怎样, u~uu~au?; pu~pia~mi 不~別~没, na~tun~in; kiuanpu~tu~ikun 全部~都~一共, al; tuu 多, mani; iia~iika 一些~几个, tium; tiau 少, piu; kitta~piata 其他~別的, (n)ua
  • i 一, uun; a~lian- 二~兩, tu; tian 三, tri; t(ii) 四, pur; u 五, pai
 • ta 大, kra; tian 长, lank; kuan 宽, uai; u 厚, ti; tiun 重, uan; iau 小, tmal; tuan 短, kiur; tiai 窄, niru; pau 薄, tin
 • niu~kit 女~妻, uuman; nan~tianu 男~丈夫, man; ran 人, tiunpati; ait~atun 孩~儿童, iunk~nupurn; ma~pa 妈~爸, mam~ta; tunu 动物, tiul(tink); i 鱼, piik; niau 鸟, plaia; ku 狗, ta~aun; tii 虱, laut; t 虱, tna; tiun~kiun 虫~蚯蚓, uarm
 •  tiu 树, tri; lin 林, uut; tiut~tiittau 树枝~枝条, tui~tti; tiuikuu 水果, (tiui)kra; tiunt 种, tii; at 叶, li; kan 根, ru; tiupi 树皮, rain; ua 花, platium; tiau 草, krat; tiant 绳, ru~uair
 • piuu 皮肤, ain; ru 肉, pliik; iui 血, plu; kuttu 骨头, pun; tiian 脂肪, pa; tan 蛋, a; kiau 角~脚, urn~pu; uipa 尾巴, (ain)tal; (i)mau 羽毛, pir
 • tua 头发, ir; tu 头, a; atuu 耳朵, (uun) ir; ankin 眼睛, ai; pit 鼻, nut; tiuipa 嘴巴, mau; atti 牙齿, tu; ttu 舌头, tunk; tiiia 指甲, pinkanal; tui 腿, la; iikai 膝盖, ni; tiu 手, an; tiipan 翅膀, pir; tut 肚, pali; tiant 肠, kut~intiait; put 脖, na; pi 背, pa; iun~ruan 胸~乳房, prat(it); iintian 心脏, ar; kantian 肝脏, lia
 • tii 吃, i; au 咬, pai; tiuu~tiunii 啜~吮吸, tii~tiu; (tu)kutiui (吐)口水, tpi; u~tu 呕~吐, (t)piu; tiui 吹, plu; uii 呼吸, pri; iau 笑, la; kan 看, tii; tin 听, ir; tiitau~rant 知道~认识, nu; ian 想, tink; iu~uan 嗅~闻, tmal; pa 怕, pipraian; tiuiiau 睡觉, tli; uu 活, li; tii 死, tai; tia 杀, marta; tiauia~taia~tatian 吵架~打架~打仗, tpar~pitpai~lanpai; talia 打猎, un; ta 打, ki (plu); kia(n) 切~剪, karp~tiitia; pi(kai)~lia~an 劈(开)~裂~分, tiunta; tii 刺, tti~nai; tiua 抓, ru~tiu; ua~iua 挖~掘, ti; un 游泳, tiuim; tiu(lu) 走(路), ua; lai 来, kum; tan 躺, la (tialp); tiuu 坐, tii; tian 站, ttan; tiuan 转, tpin; luu(ia)~tau 落(下)~掉, pal; ki 给, ki; na 拿, ul; ki 挤, kiutaun; ru 揉, ru~nitaun; ii 洗, uuik; tia 擦, uai~klin; la 拉, pul; tui 推, kiu.an; tu 丢, tru; pan 绑, pain; an 缝, tiu~ni; tiu 数, rakan; kian 讲~唱, tia~tiink; uan 玩, pla; lu 流, run~ttrim; kiapin~tunkia 结冰~冻结, prit; pantian, 膨胀, tiual; tiau 烧, parn
 • TAIN 太阳, tiun; alian 月亮, mun; iin 星, ttar; tiui 水, uata; ai 海, tii; an 盐~烟~圆, tial~tmu~raun; tiittu 石头, ttun; tia 沙, tian; tiantu 尘土, tut; tikkiu 地球, miiar; in 云, klau; tan 天, (ur)uin; pin 冰, ait; uu 火, pair; ui(iin) 灰(烬), akit; lu 路, aiua~pa-; tian 山, (tal)il
 • un 红, ra; liu 绿, krin; uan 黄, ialu; pai 白, uai; i 黑, pla; auan 夜晚, nai; paittan 白天, ta~lai; nian 年, iir
 • uannuan 温暖, uurm; lan 冷~烂, kul~ran; man 满, pul; iin 新, nu; lau~kiu 老~旧, ul~nanu; au 好, ku; uai 坏, iul~naku; tii 直, ttra~urai; kian~a(li)~rui, 尖~锋(利)~锐, kiarp; tun 钝, tul; kuanua 光滑, tmu; tii 湿, ua; kan 干, trai; tui~tiankiua 对~正确, (u)rai; kin 近, nir; an 远, par; u 右, rai; tiuu 左, la
 • -li~r 里, in; a- 和, ui; rukuu 如果, pi~uan; inui 因为, tiint~uan; mint 名, nam