27.12.20

pukkakumra painpai

MORE! MASuen uarluai takun mur unkran, mapi takiu lat tialut mur tinkt ta piu at pa tam
QUALITY! DE CALIDADkuan tuu patian mutia n kranamri tan mal, kitia parin ia mirkau malu

PET FOOD! MASCOTA COMIDA!