2.11.20

let me warm and rear you—TIMES TABLES

 X   tu   tri   pur   pai   tiit   //   tian   a   nain   tan   ilan   tual

tu pur tiit a tan tual // purtin tiittin atin tuan.(ti) tuan.tu tuan.pur

tri tiit nain tual piptin atin // tuan.uun tuan.pur tuan.tian ... tar.tiit

pur a tual tiittin tuan. tuan.pur // tuan.a tar.tu tar.tri ... pur.a

pai tan piptin tuan. tuan.pai tar. // tar.pai pur. pur.pai ... tiit.

tiit tual atin tuan.pur tar. tar.tiit // pur.tu pur.a pip.pur ... tian.tu

tian purtin tuan.uun tuan.a tar.pai pur.tu // pur.nain pip.tiit tiit.tri ... a.pur

a tiittin tuan.pur tar.tu pur. pur.a // pip.tiit tiit.pur tian.tu ... nain.tiit 

nain atin tuan.tian tar.tiit pur.pai pip.pur // tiit.tri tian.tu a.uun ... un.(ta).a 

tan ... un. un.tan un.tuan.

ilan ... un.tan un.tuan.uun un.tar.tu

tual tuan.pur tar.tiit pur.a tiit. tian.tu // a.pur nain.tiit un.a un.tuan un.tar.tu un.pur.pur

antalu—tu tri kua.(tru) tiin.(ku) tii tia.(ti) u.(ttiu) nua ti (untii tutii tritii katurtii kintii) pin.(ti) trin.(ta) kuar.(inta) tiinkui.(nta) tiiti. uttii. nui. tian