10.13.2020

LA TERRA DEI VITELLI STOICI! tres gritos por el poder estoico y social! 5 x 100 zapatazos al gran dinero!

PARENTI UIAIA,
UIAIA SIUEA,
KON SUO ENMU SIIU
SE SIINTA IA TESTA.
TO E KRANUITORA?
LIPORKA KAII,
KE SERPA A ******ROMA******
TIO POSTA A.
STRINIANSII A KORTI
SENPRONTI A MORTI—
UIAIA KIAMA.
SI!
noistenmu ta seuli kalpesti si risi
ia ke nonsen poulu ia sentaai.
rakolkasii sola pannera, una spemi
pi iuntainsemi, ia ora sona.
unamusi, amamusi, unio kon amori
liuea a pouli uii SIELUPARI.
iuramu tar lieru pianu naiu,
unii, pi TIO, ki uinsienti sia?
ta alpi a sisiiia tuunk a linianu,
onii omu irusiu a manu a kori,
kuei pinpi uiei sikiama palia,
kuel son onii skuia uespri sona.
son iunki ke pea spai uennia,
ia aila ostra ia penni pirtui.
ia sankui uiaia ia sankui pilaku
pie, kon kusaku, ma kor liprusio.

LA TIERRA DE MUCHOS TERNEROS