7.27.2020

Postsoviet Awesome Opivm markeT foR princesseS

RUSRUS sisienai nasia tiiapa, rusrus liupimai nasia strana.
maukiai uolia, uelikai slapa—tao tastoani na se rimna!
*Slasi, atekiista nasii sapotnai,
praski narota saus uekapoi,
pretkami tanai mutras narotnai!
slasi, strana! miartinsi tapoi!*
Ot uisni mori to paliarnapa kraa
raskinulis nasii lesa i palia.
atna ti na seti, atna ti takai—
hranimai **poan** rotnai zimlia!
siiroki prostar lia miikti lia iisni, riausii nam atkripau ata.
nam silu tao nasia uernas atkiisni. ta pila ta es i ta pute sita!