7.17.2020

hei uers uen an i en pertnen sol harli kil ne raŋ

ian helfins en ian heluerpus os al
   lenos far hain en ui onli haftink
na al uo uikupi en uo raie
    som tifainem in taim so sui en fri
uen uos tealmel, uen taim ikoau—
    po nau misel saŋ ailkomemi uel,
na fe som kre uel en klitren kolen
    po mai sol ful fe i en mormor kla.
lesalpifrie, if kainnis ful uir
   uikenpi frens en smar in i uilli!
en in tis saŋme en in tis sior laif
    uisiusi tu uo uonte ies ar taim
en al plasems raun os sem ta s pau os
   tokens lai ho lai uerl ta kron tete.