4.01.2020

tat tru pilif

LO ope en MAIT stranke kenstilli
in spiken uaise en prait nem siainen.
o uot saŋ uosenue from main smarte
uen tesit en tat tis hir nof is uel!
helpos, uerl! en leshelpos pai ossel
es uel!—if uisiksik en siken pi
mor tinken en uent uirir iehasko
fe pilif tir tat sent an ian far ue
en let foks fare so tetket en tink
en nat tanklis en rar tankfelist mor
ful iet euir tat uot suekfel is hir
uen iet fit uilsiiftos en ui polnis.