12.14.2019

uihreat! aurinko!! tuli!!! ma!!!!

Vihreät De Gröna
'ilmastonmuutos | uihreat - de groena'
MUTETUILMA toriunna lla on kire. mellaon uiela toioa, muta ei iurika aiaa. mutetu ilma muta nopea kuin uskotin. siksi men on toimitaa nopea kuin aiatelti ia tehtaa palio kuin aioti. tartuta sis toimee ia tehta kea ualei sta ilma ualit!

koruata euliu, kiihili ia turue 

AURINKO, TULI, MALIANMO LLA

ia piokasu lla. eitueta iuritiuksi a "posil" poltoainet kiautetut uan puhta keksinnot tehtut. kiauteta metsi a nme uastu lla—tehta metsa hakui ta malti lla ia niukukiauteta puta palio rakentaa, suoiella soi ta ia uanha metsi a nme.

"POSIL"IRTI! mutetu ilma on piusautetaa puoli toista astesee. suome sta pitatehta hili neutrali kolmekiunmena uuotee menne ssa. hili neutrali tarkoita sita etta hili nielut kute metsat imeat ilmakeha sta iuhta palio hilta kuin sinne piasteta. kolmekiunmenauuo luu lla on taoilteltaa ei piastoi a eli hilta on siotaa ilmakeha sta palio kuin sita piasteta.

posilpoltoaine kiautetui lle on asetetaa erapaiat. kii hile, poltoturpe ia poltoeuliu kiauto on lopetetaa kaksikinmenauuo luu lla ia makasu ia likenneeuliu kolmekiunmenauuo luu lla. 

ualtio "putseti" sta anneta posil poltoainei lle tukea ioka uuo iuli milarti "euroa"—tiama on ei kestamaa. niai ilmahaitatuki lle alasa pitaaloita HETI ia saata lopuu kiunmenauuo kulue ssa.

...

EI ENA ASTEUAIHTELU ("uuikipedia"), tyhmä suomi!