12.07.2019

nu SUOMI (en 'eesti') spila — ipisel

helo, finlen! (en 'eesti'!)

'adjectives' istom in finiis en ta taunhanen uir ialrain ui tem sili karuers, lai so kre uos onlainis tuin 'genitiue' en 'compounded' uer. 'compounds' ninkerai SONTE onli, no "-" nie. onli lai(e) tiŋ uisiukalos en raios kar en liteluers. ertenels spakin.

talo(=) talo talo-a talo-o talo-na
talo-i=

tie(=) tie(-n) tie-ta tie-he tie-na

te-i=

mark 'eesti' s alrai in tis mosli (-s-t, -l-t, -ks, -nV, -ta, -a, po na =sse), po karuer stil israŋ onles sonte II 'gradation' isoteminenlis en pertnen en tuins oes tu (V:) en al numeken uer enens (-ainen, -us, ensoan).

plesens,