12.07.2019

nu SUOMI (en 'eesti') spikenla — ipisel

helo, finlent! (en 'eesti'!)

t 'adjectives' istom in finiis en te taunhanten uir ialrait ui tem sili kartuerts, laik so kret uos onlaiknis pituin 'genitiue' en 'compounded' uert. 'compounds' nitketrot SONTET onli, no "-" nie. onli lait(e) tiŋ uisiutkalos en raitos kart en liteluerts. erten els spatkies.

talo(=) talo talo-a talo-o talo-na
talo-t talo-i=

tie(=) tie(-n) tie-ta tie-he tie-na

tie-t te-i=

mark 'eesti' s alrait in tis mostli (-s-t, -l-t, -ks, -nV, -ta, -ka, pot nat =sse), pot kartuerts stil israŋ onles sontet (UAPA RIKI) II 'gradation' isoteminenlis en purtensem en tuins oes tu (V:) en al numeken uert entens (-ainen, -us, ensoan).

plesens,