12.07.2019

nu SUOMI (en 'eesti') spikenla — ipisel

helo, finlen! (en 'eesti'!)

t 'adjectives' istom in finiis en tat taunhanen uir ialrait ui tem sili kartuers, laik so kret uos onlaiknis tuin 'genitiue' en 'compounded' uer. 'compounds' nitketrot SONTET onli, no "-" nie. onli lait(e) tiŋ uisiutkalos en raitos kart en liteluers. erten els spatkin.

talo(=) talo talo-a talo-o talo-na
talo-i=

tie(=) tie(-n) tie-ta tie-he tie-na

te-i=

mark 'eesti' s alrait in tis mostli (-s-t, -l-t, -ks, -nV, -ta, -ka, pot nat =sse), pot kartuer stil israŋ onles sontet II 'gradation' isoteminenlis en pertensem en tuins oes tu (V:) en al numeken uer enens (-ainen, -us, ensoan).

plesens,