11.30.2019

LEBENSUUEISE

MIT LIE FE TE UMUELT

kenpfe mit uns fe ehte klimasiuit, unueltfrointlehe fakea un nahhaltehe lantuiartsiaft, te unsre aatefilfalt ahelt. fe lekkres esse one kift, kentehnek un tiakuelrai miusseue entleh raus aus ta massentiahaltuŋ. uiauolle folstenteh auf saupae eneakin umstein, te kriun fakeasuente konsekent anpakke un toitslant uia tium foaraita paim klimasiuit man. tas klimaapkonme fon paris ist ain mailestain fe kerettete unsre planete. uehan tas uisse, te teknik un ten afintakaist, um te klimakatastrofe nohaptieuente. uesten teshalp ieit foa na entsiaiuŋ, te unsa len un tas len unsa 
KINTA 
pren uiat. kenpfeue um ten ahalt unsra natiualehe lenkruntlan oa senue uaita an tem ast, auf temue sitie. setieue auf trekkehe kole ue union un SPT oa auf smutiehes eul ui trunp un putin? oa prenue auf in ain noies, kriunes tiaitalta? 

ueuolle anpakke—ten hohuassa, tiuan un ta anstine meresspiel sint kaine feane petrouŋe mea. sefinte stat. tehleh. uenue ieit nehhanteln, uiats auf ta eate pis tium keentete iaahuntat um etua uaitae fia krat ueama. uesint tapai, mit unsra aat tiu uiatsiafte unsre lenroime tietiasteuan—fon ten renueltan iua unsa kruntuassa un unsre peun pis hin tiu ten uelmean. un uefauasae ain noies aatesteape, tas unsre umuelt eama un tiapehleha mat.

UEUOLLE MIT TA UMUELT, NEH KEN SE AAPAITE

te folhe uean hunka, aamut un konflitte um knappa ueatente resuase. te krie un fluhtpeuehuŋe ten fakaŋene iaae uean nua ain laues liufthe keniupatem stuam, ta konmente kenrate trote. unskets tarum, tiefahintan, tas plinta uahstumklaue un unkepremstes profitstren unsre aintiehaatehe planete tiasteuat. ueuolle ne uiatsiaft, te mit ta umuel stat ken se aapaitet, te nahhaltehe uolstant fe ale ameuhleht. frie, sehahait un ain kutes len fe ale keunneue in tiukunft arain, uenue unsre natiualehe lenkruntlan siutie, statse uaita tiatiasteuan. uenue ieit entslosse hanteln, ist tas klaihtiaiteh auh ne krosse sians un ta rihtehe ueh fe unsa lant in ne lenueate tiukunft, te uolstant un sihahait fe ale siaft. auf tise ueh hanseh leŋst file menna un untaneme kemat. un sion ainehes araiht. uehan in ten fakaŋene iaatiente uealta kesiuitt, apkase un siatstofpelastuŋe retutiiat un ueatfolle aate kerettet. 

piuakainne un piuaka slisseseh tiusanme un atioin strom tuah 
UINT SONNE UASSA
inkenieuainne un inkenieua tiufteln an eletrofaarean un eauto. aaketetinne un pauaapaita paun hoisa, temea eneaki atioin, alsse fapraun. essint file, te tafon profitian—huntattausente, teia kelt mit anoiapaan eneakin fatine; fom stalaapaita pis tiua installateuain. kenauso kanse uistsiaftstiuaie, te mit kriune i.ee siuatie tiale srain un sion hoite te meakte fon moake aslise.

UEUOLLE AUF KRIUNES UIATΣAFTE UN KRIUNE TEKNOLOIN UMSTELLE

ueueate ieit te nehste sritte ta lenuaisemoeanmauŋ ken. ueman ne uiatsiaftspoltik mit eakaitiehe tiile, te ten untaneme tiuaa etuas tiumutet, aa krat tuah innoate noia meuhlehekaite aeufnet, planuŋssihahait siaft un noies uisse un noie teknoloin feutat. ueuolle nen fean uetpeueap, ta te folhekoste umueltsietlehe hantelns neh uaita ta alkemainhait aufpiuatet. tas petoitet—te untaneme, te ten ueh in te lenuaiseanoiauŋ ken, untastiutienue. ueueate aa auh uaitahin mit ten lopifapente un ten untaneme, te ia kesieftsintrese one riuksiht auf te umuelt fafolhe, ten konflit austran. 

ue ueate unsre uiaftsiaft, unsre fakea, soui unsre eneaki un lenmittelprotution konsekent auf kriunes uiftsiafte un kriune teknoloin umstelle. mit nem konsekente auspau ta anoiapaan eneakin, tem koleaussteih un tem umsteh auf eletromoiltet. mit tem ausstih aus ta innustrille massetiahaltuŋ un kefeuatate ne mennaumueluntiakerehte lantuiatsiaft.

UESOAKE TAFIUA TASES PAI UMUELTUNKLIMATIUFT KEREHT TIUKET

klimaunumuelpoltik sint auh ne kerehtehkait frae. krat teienehe, te ueneh han, len in fiateln mit hoa luftfasmutiuŋ oa krossa leampelastuŋ. kloal sintes te eamste, te fon ta umuelttiasteuauŋ pesontas petroffe sint—opuolse am uenehte tatiu paitran. te klainpauan in 
AFKA, 
tean lant fatoat, te uaisekinta, te auf hohkiftehe teponin im innustrilenta eletrosrot uiule. taken tunue etuas—ueresikeln unsre rostoffe, peente te ruineuse suuente fe ten espoat fon oiapeesie lenmitteln in ale uelt un stoppe te iuafisiuŋ foa afkakiuste. 

uesoake tafiua tases pai umuelunklimasiuit kereht tiuket. uo aapait, tium paispil in ta koleinnustri, faloan ken, kiunmanueuns sion hoite um kute sotiale apsihauŋ un noie aapaitpaspetti.e. uo praise entleh te lenuaiseuaahait sen, soakeue mit pessae leune un ankemessene sotiallaistuŋe tafiua tas te praise auh fon ale petialt ueaten keunne. um ne lenueate tiukunft fe unsre kinta tieameuhlehe, ueatenue unsre aat tiu len un tiu uiatsiafte so faentan, tasue te lenuaisekrentie unsren planete respeetian. lenuaisepoltik petoitet fe uns kemainuolorientiauŋ, tailhae un faantuoatuŋ fe konmente kenrate tie feuate. al tas istes uasue mit ta sotiallenuaisetrasfoamat anken uolle. ta siuts unsra lenkruntlan ist unsre kemainsame haausfoatauŋ. uekeunne tas siaffe. ta uo tas alte tenke nua ten aine pesiitstant im plik hat, senue te sianse tem lenueisemoeanmauŋ. sianse 
 • auf 
  • saupaes uassa un luft
  • kesuntes esse 
  • untiasteuate natualantsiafte
  • noie aapait un ennoat
  • ain kutes un fritlehes len auf unsren plaue planete