10.05.2019

"plastic is a beautiful satan"

oi on sam traun loik roiel stait, es fa eutsion te uel in o:mu ent in int,
e uia te ko:sies i:st ui risiest ent sieur on e kiŋs pa:perek pe:l en kault,
saiten iso:ltit set, poi meret raist te tet pet emenens; en fram tespe
tas oi apliftet piiont aup, espoia peiont tas oi, ensaisiet tepesiu
PAINUO ui EN; en poi seses anto:t is preut emesienaisiens tas tesplait. 

("john milton")

"The Deuil's Aduocate"