9.30.2019

mərtər tə UELΘKA:T! sle tə fi:nt!

ʃo:mi laif an teθ, taim itsuentaut tə sto:nsmir,
   ti:cmi uot iəsi:t, hərtiu in tə sli:p—
pot sunton tə lai, tat smailən tri:mlaiknis hir
      uer som uaisər kle kro:top intu iu.
uen tə tru:θ konli:p? intu tə ai əsli:p nau
   uensoer itkon—uen stil os sili
uialluk fər tə tru:θ in som haftremtlaik ue:kən,
      uen iet a:l tə tru:θ ner titi:nstika:n?
hau itkut? uel ies non hir is, non ter er uos,
   o:nli tat lautlaut riŋ tat er tufrait.