9.30.2019

ΣIFTLOR FƏR LAIF — uerʃift ("uot me:n, ue:ti, most uini:tos θiŋ təti:l uiθ uerʃift? its tru θiŋ tis ər lai?...")

T ərθuer itʃiftən ansrən tə mor ha:thauspreθs ketənθikənt an speklaik θiŋ tu in tə kre:tuer, moc autkom from manti:ts—ʃiftlor is at hart in ketənos tə uernetuərk an me:n in ti:lən uiθ tə nu:spiu:nslesnənkraftankli:nmaitoərcu:səns kro:θ an hantlən. tə kartlants ʃiftlorfo:ks(karən) əkna:lic (la:ŋtaim)uerʃift istru, iskre:t an pinuərsənt pai mantu:n. onmailtme:t uerʃift konli:t tə suels in otmo:st uerhaps an konme:kos kre:t sihait rais, me:kənos θiŋharm an fo:kautʃo. itkonkipuərsnənos tu laifnetuərks an inpornuelθ, ʃiftənos fu:tanua:tər əfortən an manhelθ, mor pərtnən lantuelθs an fo:ks. a:nkept onta:iti:t ha:thausspiu:ns konspi:t an manifo:ltos autkoms an harmθrets from uerʃift uel intu tə le:tərtaim.

uərlua:it kartuərk konpime:n tu ansrən tə uerʃift, an a:nkept kartlants ʃerən in uərk laik tə paristi:l isMOST. meni ontankləns təlesənos ha:thausanfaulərspiu:ns isno:t an ʃutpikuikənt θru la:ʃiftis, frentʃips an ti:cən. tem hir mailtme:kənla:s (laik ha:thausspiu:nlesnən) fo:ks haskre:tənemtem petərənem ue:s fər forsi:nem pat an onʃonən uerʃifthits an fitən tə tem—harmlesnən pai tu:nər mailtme:kənanfitən ue:s fo:ks mor laikem tan uərluerhelpuistəm uer t autkom isanhart təforsi an piia:nt ar mait təta:iti. kipənpetərənos an streŋθnənos ar fo:ksis na:licketən an kut ri:tən paut ərθən paut uerʃift ismostue:ti, letənme:kos lərnt cu:səns at lant an kra:slant haits an helpənlesənos tə komən uerʃiftθret.


UISTƏM
~~~——~~~

 • TƏ KARTLANTS 
  • ΣUTPI LI:TƏR IN UƏRK TƏFAIT ƏKENS UERΣIFT—TƏ HETΣIP TER ΣUT—
   • uərk moc at a:l hetʃip haits, i:n lant, taun an taunʃip mait an uərlua:it, təta:iti an forθinkem mailtme:kən an ansər ue:s
   • əkna:licem uerhelpue:s uer tə me:pi lanthaps isonno:t, laik ərθuərk, e:n a:lrait instets fər lesnənem ha:thausspiu:ns an ansrən tə uerʃift θru fitən
   • tel fo:ks uerna:lic kutri:tən an ti:cən an taunərs tu an la:me:kərs an paut uerʃifthits təhelpki taunərs mait an taun an lantsait hetʃips təme:kem lərnt cu:səns an reti:ns təhelpʃi:ltem ho:ms, pisnisis an tauns əkens pat hits
  • HASTE:KEM MI:NƏNFƏL STEPS TƏLESƏNEM HA:THAUSSPIU:NS AN HANTƏLEM FORUƏRT AN KRI:N MAITKRAFTKAINTS
   • tə kartlants hasnetuərkua:itki tə foruərtankri:nmaitkraftkaints kro:θ an hantlən an ka:l fər it, letənem uərk ontər laiknən lantuelθ kutθiŋs neksput tu athant maitspriŋs. kuiknəns laik kiftis tə pisnisis ər from tə hetʃip an laik la:s is cu:səns
   • tə kartlants hetʃip ʃutkuikən an uərk uiθ pisnis an uərkpisnis təkomop uiθ an hantəlem kli:nmaitkraft an maitautkomt ro:s
   • cu:səns paut kartlants kraft hantlən ʃutpi insua:lo:t a:lθinkənui:latlukən a:n lanthelθonharmitnisuelθanfo:k hits from nu an o:lt kraftkaints
  • ΣUTFƏRSME:KEM NA:LIC SI:KƏNS A:N UERΣIFT AN UOT FA:LO FROM IT AN A:N T AUTKOMTIST UE:S TUANSƏR AN RETIEM FƏR FROM IT HITS, ITI:NΣUTAN
   • ki som θruθa:t ərθnetuərkssi:kəns θiŋ stra:ŋ an onpro:k opərmo:sthetʃipkiftən, tat ter i:n ful lukən at ti:ləns pitui:ns ərθnetuərks uiθ ni:tit fo:knetuərks
   • an ki tə si:kən tat s təti:mos t autkomtnis an mi:nən aut uerʃiftansər ue:s, uiθ tə faintəns from tat təti:cos in uerʃiftansər forθinkən, ta:iti:n an cu:sən at taunlantuərl hait
 • ONΣONƏN HITS FROM UERΣIFT FO:KS HASANSƏR TƏ TEM UIΘ UISTƏM AN UƏRK TƏLESƏNEM FO:KOPHI:N, LAIFLA:S AN ΘIŊFA:L
  • uot itsuərθ ontu:nos ər hintrən harms tat suerʃiftme:t fo:ks hasueem əkens tə tə la:ŋtaim ontankləns uərkənnis uiθ morlaikən fər ki:n tat li:t tə tem tat slastən
  • tə hetʃip ʃutuərkʃi:lt ni:ti fo:ks tat kutketmocmoruerʃifthit an lakem tə ue:s ər spriŋs təretiem, fit ər ansər
spriŋ "climate change" ("pdf")

American Chemical Society

To get the best possible experience using our website, we recommend that you upgrade to latest version of this browser or install another web browser. See our Browser Support/Compatibility page for supported browsers list. I'm probably not any safer than my industrial predecessor.