9.07.2019

fiʃi fiʃi, suim farfar!

.....an friiəsel from tis tə he:tman kre:tər 
   an er uərsər an er komən fər mor plot.
iətonhaiu inof, mankaint so tomtom? 
   nər uiʃpi mor an loənər tort fiʃfo:ks?
tonleslet nər huer fiʃən θink itskut 
   a:la:l tə laif təkil fər fu:t stil emti,
uen tru itis fu:t o:nli uot s tə kri:n, plant 
   an stil kroən ten ho:pən os uikonha.
o KA:TS, o ELFS—o SI:KA:TS, ant o SIELFS
   tu os nau hark laik iu os a:fən tuən
           iənoos an uinaupekiu 
        er mor ʃir an se—
           let fiʃ uicer suim kuik 
      ten kiem a:lMAIT, SAUNTnis!