7.29.2019

BEGEUEDGIDA — duidiie bustege

SRIBEGEUAN 
Meii asegdemena barte ioge iunzen medasreie
esemseie semegre mam ieta znasiesi ded cenu
znane dehe seuiznane ide ueksiami esesede
ied znadua nehe buieanied znadeuie euesisiede
menusiana sehesresu gecid iededi siddeie
iededa ebi siddane gecid mam ueddi edduede
BUMI ABONELE UAIU KEM MENE BUDDI eue ze
EHEGARE idiie me binna bregedi esteda
ebereie ide duenia bregedi uiddi me bera
ziuebuda mehabahe ieiede dariede zeged
ededionini budani seruanidi ubedareie
ehe getsnesie zegede breheue breleie deta
medde beredere nanied gimzid esti denemzeie
meii serue ide brode sudre menigena iue
reseehe epsu gondeie brebasmi sesisurieio
breneue serueuedesu sebde ke boruse nesu
bunie gende betiuia ze deze z esmi uibaueso
ziuene seruebudesu debe z esmi debesuisu
bize mam seruebudana uiddi barte senadene
buddi buddimeda esmi deze dezesuina ehe
bele beleueda z ehe gamerageuiuerzide
dermauirudde budesu gameesmi beredersehe
ie z eue saduiga baua razesa damesa ze ie
medde euedi dan uiddi ne du ehe desu de meii
drihi gunemeie baue ehi serue ide zeged
mohide nahizanadi mam ehie bere euieie
deui hi esa gunemeii meme maia duredieia
mam eue ie brebediende maia eda derendi de
ne mam dugedine muda brebediende neradema
maieiabehedeznana asure baue asrida
zeduruida bezende mam zena sugedinorzune
arde ziznasu ertarti znani ze beredersehe
desa znani nidieiugde egebegdi uisisiede
briie hi znaninodierte ehe se ze meme briie
udara serue euede znani du admeue me mede
astide se hi iugdadma mam euanuddema gedi
behuna zenmena ende znaneuan mam brebediede
uasudeue serue idi se mehadma sudulehe
game de de hedeznana brebediendeniedeueda
dem dem niieme astaie bregedia niieda sueia
ie ie iam iam denu begde sreddeiarziduiccedi
desie desiazela sredda dam eue uidedami ehe
se deia sreddeia iugde desiaradene ihede
lehede ze dede gaman meieue uihidan hi dan
endeued du pele desa ded beuedi elbemedesa
deuan deueieze iandi medbehda iandi mam ebi
euiegde uiegdi abenne meniende mam ebuddeie
bere baue ezanende memauieie enuddeme
nahe bregase seruesie iogemaiasemauede
mudoie nahizanadi loge mam eze euieie
uedahe semedidani uerdemanani z erzune
beuisiani ze budani mam du uede ne gezene
iccaduesesemuttene duenduemohene barede
seruebudani semmohe serge iandi beremdebe
iesa du endegede babe zenana buniegermena
de duenduemohenimugda bezende mam dedeureda 
zeramerenemoksaie mam asridie iedendi ie
de BREHME ded uide getsne EDIADME GERME zakile
SADIBUDADIDEUE mam SADIIEZNE ze ie uidu
breianegalebi ze mam de uidu iugdezedese
ERZUNE
gim ded breme gim ediadme gim germe burusoddeme
edibude ze gim breugde edideue gim uziede
ediiezne gede godre dehesmin medusudene
breianegale ze gete zneiosi niiedadmehi
SRIBEGEUAN
eksere brehme bereme suebauodiadme uziede
budebauodbeuegere uiserge germesemznide
edibude ksere baue buruse z edideuede
ediieznohe euadre dehe dehebeda uere
endegale ze mam eue smeren mugdua geleuere
ie breiadi se medbaue iadi nasti edre semseie
iem iem uabi smeren baue diezedi ende geleuere
dem dem euedi gondeie seda dedbauebauide
desmad seruesu galesu mam enusmere iudie ze
meii erbidemenebuddi mam euesiesi esemseie
ehiaseiogeiugdene zedesa naniegamina
bereme buruse diuie iadi bartanuzindeien
GEUI BURANE ENUSASIDARE
ENO ENIIAMSE ENUSMERED IE
SERUESIE DADAERE EZINDIERUBE
ADIDIEUERNE DEMESE BERESTAD
BREIANEGALE MENESAZELENE
BEGDIA IUGDE IOGE BELENE Z EUE
BRUUO MEDIE BRANE AUESIE SEMIEG
SE DEM BERE BURUSE UBEDI DIUIE
IED EKSERE UEDEUIDE UEDENDI
UISENDI IED IEDEIE UIDERAGA
IED ICCENDE BREHMEZERIE ZERENDI
DED DE BEDE SEMGREHENE BREUEKSIE
serueduarani semiemie mene hedi nirudie ze
murdni adaiadmene brane astide iogedarene
om idi egaksere brehme uiaheren mam enusmeren
ie breiadi diezen dehe se iadi berema gedi
eneniezeda sedede ie mam smeredi nidiese
desiahe sulehe barte nidieiugdesie iogine
mam ubedie bunerzenme dukaleie esasuede
nabnuiendi mehadmane semsiddi berema geda
a brehmebuuenal loga bunerauedinorzune
mam ubedie du gondeie bunerzenme ne uidiede
sehesreiugeberiende eher ied brehmene uidu
radri iugesehesranda deehoradreuide zena
euiegdad uiegdeie serua brebeuendi eherageme
radriageme breliiende dedreuauiegdesemznege
budegrame se euaie budua budua breliiede
radriagemeuese barte brebeuedi eherageme
bere desmad du baiuoniouiegdouiegdad senadene
ie se seruesu budesu nesietsu ne uinesiedi
euiegdoksere idi ugde dem ahu berema gedi
iem brabie ne niuerdende ded dame bereme meme
buruse se bere barte begdie lehie du enenieia
iesiandestani budani iene serue ide dede
iedre gale du enaueddi aueddi z eue iogine
breiada iandi dem gale ueksiami beredersehe
egni zodi ehe sugle senmasa udderaiene
dedre breiada geccendi brehem brehmeuide zena
dume radri deta gesne senmasa deksinaiene
dedre zandremese ziodi iogi brabie niuerdede
suglegesne gedi hi ede zegede sasuede mede
egeia iadi enaueddi enieiauerdede bune
nede sedi barte zanen iogi muhiedi gezene
desmad seruesu galesu iogaiugde beuarzune
UEDESU IEZNESU DEBEHSU Z EUE
DANESU IED BUNIEPELE BREDISTE
EDIEDI DED SERUE IDE UIDIDUA
IOGI BERE STANE UBEDI ZADIE
ide du de guhiedeme breueksiami enesuieue
znane uiznanesehide ied znadua moksiesesuhad
razeuidia razeguhie beuidre ide uddeme
bredieksauegeme dermie susuke gerdu euieie
esreddedana burusa dermesiasie beremdebe
ebrabie mam niuerdende mediusemsareuerdmeni
meia dede ide serue zeged euiegdemurdina
metstani seruebudani ne z ehe desu euestide
ne ze metstani budani besie me ioge esuere
budeben ne ze budeste memadma budebauene
ietagasestide nidie uaiu seruedrege mehan
deta seruani budani metstanidi ubedarie
seruebudani gondeie bregedi iandi mamiga
gelbekseie bune dani gelbado uisezami ehe
bregedi suam euestehie nibednendi denemzeie
udasineued asine esegde desu germesu
meiadieksene bregedi suiede sezerazere
hedunanene gondeie zeged uiberiuerdede
euezanendi mam muda manusi tenu asride
bere baue ezanende meme budemehesuere
mogasa mogegermane mogeznana uizedese
raksesi asuri z eue bregedi mohini srida
mehadmane du mam barte deui bregedi asrida
bezendi eneniemenese znadua budadi euieie
sedede girdeiende mam iedende ze dedeureda
nemesiende ze mam begdia nidieiugda ubasede
znaneieznene zabi enie iezende mam ubasede
egeduene betegduene behuda uisuedomuke
ehe gredu ehe iezne suedaehe ehe osede
mendreehe ehe euazie ehe egni ehe hude
bidahe esie zegede mada dada bidamehe
uedie beuidre omgare eg same iezu eue ze
gedi berta brebu saksi niuase serene suhed
brebeue breleie stane nidane bize euie
debami ehe ehe uerse nigenhami udsezami ze
emede z eue mediu ze sed esed z ehe erzune
DREDIDIA MAM SOMEBA BUDEBABA
IEZNE ISTUA SUERGEDI BRATEIENDE
DE BUNIE ASADIE SURENDRELOGE
ESNENDI DIUIAN DIUI DEUEBOGAN
DE DEM BUGDUA SUERGELOGE UISALE
KSINE BUNIE MERDIELOGE UISENDI
EUE TREIIDERME ENUBREBENNA
GEDAGEDE GAMEGAMA LEHENDE
enenia zindeiande mam ie zena beriubasede
desa nidiahiiugdana iogakseme uehami ehe
iebi eniedeuedabegda iezende sreddeianuida
debi mam eue gondeie ienzendi euidiburuege
ehe hi serueieznana bogda ze brebu eue ze
ne du mam ehuzanendi dedduenade zieuendi de
iandi deueureda deuan biden iandi bideureda
budani iandi budezia iandi mediazinebi mam
bede busbe pele doie ie me begdia breieccedi
ded ehe begdiubehede esnami breiedadmene
ied gerosi ied esnasi ied zuhosi dedasi ied
ied debesiesi gondeie ded gurusue mederbene
suhasuhepele eue moksiesie germebendene
semniaseiogeiugdadma uimugde mam ubesiesi
semohe seruebudesu ne me duesiesti ne briie
ie bezendi du mam begdia meii de desu zabi ehe
ebi zed sudurazare bezede mam eneniebag
sadu eue se mendeuie semieg uieueside hi se
ksibre beuedi dermadma sesueccandi nigeccedi
gondeie bredizanihi ne me begde brenesiedi
mam hi barte uiebasridie iebi siu babeioneie
striie uesia deta sudra debi iandi bera gedi
gim bune brahmena bunia begda razerseie deta
enidie esuke loge ime brabie bezesue mam
medmena beue medbegde mediazi mam nemeguru
mam euesiesi iugdueue admane medberaiene.
buie eue mehabahe senu me bereme ueze
ied dehe briiemanaie ueksiami hidegamieia
ne me uidu suregena brebeue ne meherseie
ehe adi hi deuana mehersina ze seruese
ie mam eze enadi ze ueddi logemehesuere
esemmude se merdiesu seruebabe bremuziede
buddi znane esemohe ksema sedie deme seme
suke duke beuobauo beie zabeie eue ze
ehimsa semeda dusti debe dane iesoiese
beuendi baua budana medde eue bedeguida
meherseie sebde burue zeduare meneue deta
medbaua manesa zada iesa loge ima breia
eda uibudi ioge ze mem ie ueddi dedduede
souigenbene iogene iuziede nadre semseie
ehe seruesie brebeue medde serue breuedede
idi medua bezende mam buda bauesemenuida
mezzidda medgedebrana bodeiende beresbere
geteiende ze mam nidie dusiendi ze remendi ze
desa sededeiugdana bezeda bridiburuege
dedami buddiioge dem iene mam ubeiandi de
desa euanugenbarte ehe eznaneze deme
naseiami admebaueste znanedibene besueda
ERZUNE
bere brehme bere dame beuidre bereme beuan
buruse sasuede diuie adideue eze uibu
ahu duam eseie serue deuersi narede deta
eside deuele uiase sueie z eue breuisi me
serue eded ede menie ien mam uedesi geseue
ne hi de begeuen uiegdi uidu deua ne daneua
sueie euadmenadmane uette duem burusoddeme
budebauene budese deuedeue zegedbede
uegduerhesi esesene diuia hi admeuibudeie
iahi uibhudihi logan iman duem uiabie distesi
gete uidia ehe iogin duam seda berizindeie
gesu gesu ze bauesu zindiosi begeuen meia
uisterenadmene ioge uibudi ze zenardene
buie geteie debdi hi senuede nasti memede
SRIBEGEUAN
hende de geteiisiami diuia hi admeuibudeie
bradaniede gurusreste nasti ende uisteresie me
ehe adma gudagese seruebudaseiestida
ehe adi ze medie ze budana ende eue ze
adidiana ehe uisnu ziodisa reui emsuman
merizi meruda esmi neksedrana ehe sesi
uedana sameuedesmi deuana esmi uaseue
indriiana mene zasmi meru sikerina ehe
burodesa ze mukie mam uiddi barte behespedi
senanina ehe skende seresa esmi sagere
mehersina begu ehe gira esmi ege eksere
ieznana zebeiznesmi stauerana himaleie
esuedde serueueksana deuersina ze narede
genderuana zidrerete siddana gebile muni
uzzesreuese esuana  uiddi mam emedodbeue
erauede gezendrana  nerana ze neradibe
aiudana ehe uezre denunam esmi gameduk
brezene z esmi genderbe serbana esmi uasugi
enende z esmi nagana uerune iadesa ehe
bidena eriema z esmi ieme semiemeda ehe
brelhade z esmi dediana gale geleieda ehe
megana ze megendrohe uenedeie ze beksina
beuene beueda esmi rame sestrebeda ehe
zesana megere z esmi strodesa esmi zahneui
sergana adi ende ze medie zeuahe erzune
ediadmeuidia uidiana uade breuededa ehe
ekserana egaresmi duendue samasigesie ze
ehe euakseie gale dadahe uisuedomuke
mediu seruehere z ehe udbeue ze beuisieda
girdi sri uag ze narine smedi meda dedi ksema
behedsame deta samna gaiadri zendesa ehe
masana margesirsohe eduna gusumagere
diude celeieda esmi deze dezesuina ehe
zeiesmi uieuesaiesmi seddue seddueueda ehe
uesnina uasudeuesmi bandeuana denemzeie
munina ebi ehe uiase geuina usena geui
dende demeieda esmi nidi esmi zigiseda
mone zeuasmi guhiana znane znaneueda ehe
ied z ebi seruebudana bize ded ehe erzune
ne ded esti uina ied sian meia bude zerazere
nandesti meme diuiana uibudina beremdebe
ese duddesede breugde uibude uistere meia
ied ied uibudimed seddue srimed urzide eue ua
ded ded eyauegecce duem mem dezomsesembeue
eteua behunedene gim znadene deuarzune
uistehiahe ide getsne egamsene stide zeged
ERZUNE
medenugreha bereme guhie ediadmesemznide
ied dueiogde ueze dene mohoie uigede meme
beuabieio hi budana srudo uisterese meia
dedde gemelebedrakse mahadmie ebi zauieie
eue ede ietatte duem admane beremesuere
drastu iccami de rube esuere burusoddeme
meniese iedi ded cegie meia drestu idi brehe
iogesuere dede me duem derseiadmane euieie
SRIBEGEUAN
besie me barte rubani sedesote sehestrese
nanauidani diuiani nanauernagedini ze
besiadidian uesun rudran esuino merude deta
behuni edesteburuani besiasceriani barede
ihegeste zeged gestne besiadie sezerazere
meme dehe gudagese iad canied drestuiccesi
ne du mam segiese dresdu eneneue suezeksusa
diuie dedami de zeksu besie me ioge esuere
SENZEIE
eue ugdua dede raze mehaiogesuere heri
derseia ase bartaie bereme rube esuere
enegeuegdreneiene enegadbudedersene
enegadiuiaberene diuianegodiedaiude
diuiemalianberedere diuiegendanulebene
seruasceriemeie deue enende uisuedomuke
diui suriesehestresie beued iugebed uttida
iedi ba sedesi sa siad base desie mehadmene
dedregeste zeged getsne breuibegde enegeda
ebesied deuedeuesie serire bandeue deda
dede se uismeiauiste hesteroma denemzeie
brenemie siresa deue gedanzeli ebasede
ERZUNE
BESIAMI DEUAN DEUE DEUE DEHE
SERUAN DETA BUDEUISESESEMGAN
BREMANE ISE GEMELASENESTE
ESIM ZE SERUAN UREGAM ZE DIUIAN
ENEGEBADUDEREUEGDRENEDRE
BESIAMI DUAM SERUEDONENDERUBE
NANDE NE MEDIE NE BUNE DEUADI
BESIAMI UISUESUERE UISUERUBE
GIRIDINE GEDINE ZEGRINE ZE
DEZORASI SERUEDO DIBDIMENDE
BESIAMI DUAM DURNIRIKSIE SEMENDAD
DIBDANELARDEDIUDI EBREMEIE
DUEM EKSERE BEREME UEDIDEUIE
DUEM ESIE UISUESIE BERE NIDANE
DUEM EUIEIE SASUEDEDERMEGOBDA
SENADENE DUEM BURUSE MEDE ME
ENADIMEDIANDE ENENDEUIRIE
ENENDEBAHU SESISURIENEDRE
BESIAMI DUAM DIBDEHUDASEUEGDRE
SUEDEZESA UISUE IDE DEBENDE
DIAUABETIUIO IDE ENDERE HI
UIABDE DUEIEGENE DISE ZE SERUE
DESTUADBUDE RUBE UGRE DEUEDE
LOGEDREIE BREUIETIDE MEHADMEN
EMI HI DUAM SURESEMGA UISANDI
GECID BIDA BRANZELEIE GENENDI
SUASTIDI UGDUA MEHERSISIDDESEMGA
STUUENDI DUAM STUDII BUSKELAHI
RUDRADIDIA UESEUE IE ZE SADIA
UISUESUINO MERUDE ZOSMEBA ZE
GENDERUEIEKSASURESIDDESEMGA
UIKSENDE DUAM UISMIDA Z EUE SERUE
RUBE MEHED DE BEHUUEGDRENEDRE
MEHABAHE BEHUBAHURUBADE
BEHUDERE BEDUDENSTRAGERALE
DESTUA LOGA BREUIETIDA DETAHE
NEHESPESE DIBDA ENEGEUERNE
UIADDANENE DIBDEUISALENEDRE
DESTUA NI DUAM BREUITIDANDERADMA
DEDI NE UINDAMI SEME ZE UISNE
DEMSTRAGERALANI ZE DE MUKANI
DESTUEUE GALANELESEMNIBANI
DISE NE ZANE NE LEHE ZE SERME
BRESIDE DEUESE ZEGENNIUASE
EMI ZE DUAM DEDERASTRESIE BUDRA
SERUE SEHEUAUENIBALESEMGE
BISME DRONE SUDEBUDRE DETASO
SEHASMEDIIE EBI IODEMUKIE
UEGDRANI DE DUEREMANA UISENDI
DEMSTRAGERALANI BEIANEGANI
GECID UILEGNA DESENANDERESU
SEMDESIENDE ZURNIDE UDDEMANGE
IETA NEDINA BEHEUOMBUUEGA
SEMUDRE EUAHIMUKA DREUENDI
DETA DEUAMI NERELOGEUIRA
UISENDI UEGTRANI EHIUIZUELENDI
IETA BREDIBDE ZUELENE BEDENGA
UISENDI NASAIE SEMMEDDEUEGE
DETEUE NASAIE UISENDI LOGA
DEUABI UEGDRANI SEMEDDEUEGA
LELIHIESE GRESEMANE SEMENDAL
LOGAN SEMEGRAN UEDENE ZUELEDBI
DEZEBI ABURIE ZEGED SEMEGRE
BASE DEUOGRA BREDEBENDI UISNE
AKIAHI ME GE BEUAN UGRERUBE
NEMESTU DE DEUEUERE BRESIDE
UIZNADU ICCAMI BEUENDE ADIE
NE HI BREZANAMI DEUE BREUEDDI
SRIBEGEUAN
GALESMI LOGEKSEIEGED BREUEDDE
LOGAN SEMAHERTUIHEBREUEDDE
EDEBI DUAM NE BEUISIENDI SERUE
IEUESTIDA BREDIENIGES IODA
DESMAD DUEM UDDISTE IESE LEHESUE
ZIDUA SEDRU BUNSUE RAZIE SEMEDDE
MEIEUEDE NIHEDA BURUE EUE
NIMIDDEMADRE BEUE SEUIESAZIN
DRONE ZE BISME ZE ZEIEDRETE ZE
GERNE DETANIAN EBI IODEUIRAN
MEIA HEDAN DUEM ZEHI MA UIETISTA
IUDIESUE ZEDASI RENE SEBEDNAN
SENZEIE
EDAD CRUDUA UEZENE GESEUESIE
GEDANZELI UEBEMANE GIRIDI
NEMEGEDUA BUIE EUAHE GESNE
SEGEDGEDE BIDEBIDE BRENEMIE
ERZUNE
STANE HESIGESE DEUE BREGIRDIA
ZEGED BREHESIEDI ENURAZIEDE ZE
REKSAMSI BIDANI DISE DREUENDI
SERUE NEMESIENDI ZE SIDDESEMGA
GESMAD ZE DE NE NEMEREN MEHADMEN
GERIIESE BREHMENEBI ADIGERDRE
ENENDE DEUESE ZEGENNIUASE
DUEM EKSERE SED ESED DEDBERE IED
DUEM ADIDEUE BURUSE BURANE
DUEM ESIE UISUESIE BERE NIDANE
UEDDASI UEDIE ZE BERE ZE DAME
DUEIA DEDE UISUE ENENDERUBE
UAIU IEMEGNI UERUNE SESANGE
BREZABEDI DUEM BREBIDAMEHE ZE 
NEME NEME DESTU SEHESTREGEDUE
BUNE ZE BUIEBI NEME NEME DE
NEME BURESTAD ETE BESTEDE DE
NEMESTU DE SERUEDE EUE SERUE
ENENDEUIRIAMIDEUIGREME DUEM
SERUE SEMABNOSI DEDESI SERUE
SEKEDI MEDUA BRESEBE IED UGDE
HE GESNE HE IADEUE HE SEKEDI
AZANEDA MEHIMANE DEUEDE
MEIA BREMADAD BRENEIENE UABI
IED Z EUEHASARTE ESEDGEDESI
UIHARESEIIASENEHEZENESU
EGOTEUABI EZIUDE DETSEMEKSE
DED KSAMEIE DUAM EHE EBREMEIE
BIDASI LOGESIE ZERAZERESIE
DUEM ESIE BUZIE ZE GURU GERIIAN
NE DUETSEMESTI EHIEDIGE GUDONIE
LOGEDREIEBI EBREDIMEBREBAUE
DESMAD BRENEMIE BRENIDAIE GAIE
BRESADEIE DUAM EHE ISE IDIE
BIDEUE BUDRESIE SEKEUE SEKIU
BRIIE BRIIAIARHESI DEUE SODU
EDESTEBURUE HESIDESMI DESTUA
BEIENE ZE BREUIETIDE MENE ME
DED EUE ME DERSEIE DEUE RUBE
BRESIDE DEUESE ZEGENNIUASE
GIRIDINE GEDINE ZEGREHESTE
ICCAMI DUAM DRESTU EHE DETEUE
DENEUE RUBENE ZEDUBUZENE
SEHESTREBAHE BEUE UISUEMURDE
SRIBEGEUAN
MEIA BRESENNENE DEUARZENEDE
RUBE BERE DERSIDE ADMEIOGAD
DEZOMEIE UISUE ENENDE ADIE
IED ME DUEDENIENE NE DESTEBURUE
NE UEDE IEZNADIEIENE NE DANE
NE ZE GRIIAHI NE DEBEHI UGRE
EUERUBE SEGIE EHE NELOGE
DRESTU DUEDENIENE GURUBREUIRE
MA DE UIETA MA ZE UIMEDEBAUE
DESTUA RUBE GORE IDEN MEMEDE
UIEBEDEHI BRIDEMENE BUNE DUEM
DED EUE ME RUBE IDE BREBESIE
SANZEIE
IDI ERZUNE UASUDEUE DETOGDUA
SUEGE RUBE DERSEIA ASE BUIE
ASUESEIA ASE ZE BIDE ENE
BUDUA BUNE SOMIEUEBU MEHADMA
ERZUNE
destuede manuse rube deue somie zenardene
idani esmi semuedde sezeda bregedi gede
SRIBEGEUAN
sudurderse ide rube destuan esi ied meme
deua ebi esie rubesie niddie derseneganksine
nahe uede ne debesa ne danene ne zezieia
segie euemuide drastu desteuan esi mam ieta
begdia du enenieia segie ehe euemuiderzune
znadu destu ze dedduene breuestu ze beremdebe
medgermegen medbereme medbegde sengeuerzide
niuere seruebudesu ie se mam edi bandeue
ERZUNE
eue sededeiuga ie begda duam beriubasede
ie z ebi eksere euiegde desa ge iogeuiddema
SRIBEGEUAN
meii auesie mena ie mam nidieiugda ubasede
sreddeia bereiobeda de me iugdedema meda
ie du eksere enidesie euiegde beriubasede
seruedrege ezindie ze gudeste ezele druue
semniiemiendriiegrame seruedre semebuddeia
de brabnuuendi mam eue seruebudehide reda
glesodigedere desa euiegdasegdezedesa
euiegda hi gedi duke deheuedbi euabiede
ie du seruani germani meii semniesie medbere
enenieneue iegene mam diaiende ubasede
desa ehee semudderda mediusemsaresagerad
beuami ne zirad barte meii auesidezedesa
maii eue mene adedsue meii buddi niueseie
niuesisiesi meii eue ede urdue ne semseie
ete zidde semadadu ne segnosi meii stire
ehiaseiogene dede mam icabdu denemzeie
ehiasebi esemertosi medgermebereme beue
mederte ebi germani kuruen siddi euapsiesi
eteded ebi esegdosi gerdu medioge asride
seruegermepelediage dede guru iedadmeuan
sreie hi znane ehiasad znanad diane uisisiede
dianad germepelediage diaga candi enendere
eduesta seruebudana medre gerune eue ze
nimeme nirehemgare semedukesuke ksemi
semduste sedede iogi iadadma dedenizeie
meii erbidemenebuddi ie medbegde se me briie
iesman noduizede logo logan noduizede ze ie
hersamersebeieuduege mugde ie se ze me briie
ie ne hesiedi ne duesti ne sozedi ne ganksedi
suhasuheberdiagi begdiman ie se me briie
seme sedro ze midre ze deta manabemaneio
sidosnesukedukesu seme sengeuiuerzide
dulienindastudi moni semduste iene genezid
enigede stiremedi begdiman me briie nere
ie du dermiamede ide ietogde beriubasede
sreddedana medberema begda dediue me briia.