7.31.2019

BEGEUEDGIDA — dediie bustege

ERZUNE
Bregedi buruse z eue ksedre ksedrezne eue ze
eded uediduiccami znane zneie ze geseue
SRIBEGEUAN
ide serire gondeie ksedre idi ehidiiede
eded ie ueddi dem brahu ksedrezne idi deduide
ksedrezne z ebi mam uiddi serueksedresu barede
ksedreksedrezneio znane ied ded znane mede meme
ded ksedre ied ze iadeg ze ieduigari iede ze ied
se ze ie iedbrehaue ze ded semasene me senu
esihi behuda gita cendehi uiuide beteg
brehmesudrebede z eue hedumedbi uinizide
mehabudani ehemgare buddi euiegde eue ze
indriiani desege ze benze cendriiegezera
icca duese suke duke semgade zedena dedi
eded ksedre semasene seuigare udahede
emanidue edembidue ehimsa ksandi arzeue
azarieubasene soze sterie admeuinigrene
indriiartesu ueragie enehemgare eue ze
zenmemediuzerauiadidukedosenudersene
esegdi enehesiuenge budredaregehadisu
nidie ze semaziddedue istanisteubebeddisu
meii zanenieiogene begdi euiebizarini
uiuigdedeseseuidue eredi zenesemsedi
ediadmeznanenidiedue deddueznanartedersene
eded znane idi breugde eznane ied edonieta
zneie ied ded breueksiami ied znaduamede esnude
enadimed bere brehme ne sed den nased uziede
seruede banibade ded seruedeuksisiremuke
seruede srudimet loge serue auedie distedi
seruendriiegunahase seruendiieuiuerzide
esegde seruebed z eue nigune gunebogde ze
behi ende ze budana ezere zere eue ze
suksmeduad ded euizneie dureste zandige ze ded
euibegde ze budesu uibegde iue ze stide
budeberde ze ded zneie gresisnu breheuisnu ze
ziodisa ebi ded ziodi demese bere uziede
znane zneie znanegemie hedi seruesie uistide
idi ksedre deta znane zneie zogde senasede
medbegde eded uiznaie medbauaieubebediede
bregedi buruse z eue uiddi enadi uho ebi
uigaran ze gunan z eue uiddi bregedisembeuan
garie garene gerdedue hedu bregedi uziede
buruse sukedukana bogdedue hedu uziede
buruse bregediste hi bungde bregedizan gunan
garene gunesengosie sedesedienizenmesu
ubedrestanumenda ze berta bogda mehesuere
beremadmedi zabiugde dehesmin buruse bere
ie eue ueddi burusa bregedi ze gune sehe
serueta uertamebi ne se buiehizaiede
dianenadmeni besiendi gecid admane admena
enie samkiene iogene germeiogene z ebere
enie du eue ezanende sruduaniehie ubasede
debi zadiderendi eue mediu srudiberaiena
iaued semzaiede gimcid seddue stauerezengeme
ksedreksedreznesemiogad ded uiddi beredersehe
seme seruesu budesu distende beremesuere
uinesietsu euinasiende ie besiedi se besiedi
seme besien hi seruedre semeuestide isuere
ne hinesti admenadmane dede iadi bere gedi
bregedieue ze germani griiemanani seruese
ie besiedi detadmane egerdare se besiedi
ieda budebetegbaue egeste enubesiedi
dede eue ze uistare brehme senbediede deda
enadiduan niguneduad beremadmaie euieie
serirestebi gonteie ne gerodi ne libiede
ieta seruegede soksmiad agase neubelibiede
seruedrauestide dehe detadma neubelibiede
ieta bregaseiedi ege getsne loge ime reui
ksedre ksedri deta getsne bregaseiedi barede
ksedreksedrezneio eue endere znanezeksusa
budebregedimokse ze ie uidu iandi de bere.
bere buie breueksiami znanana znane uddeme
ied znadua muneie serue bera siddi ide geda
ide znane ubasridie meme sadermie ageda
sergebi neubezaiende breleie ne uietende ze
meme ioni mehed brehme desmin gerbe dedami ehe
sembeue seruebudana dede beuedi barede
serueionisu gondeie murdeie sembeuendi ia
dasa brehme mehed ioni ehe bizebrede bida
seddue reze deme idi guna bregedisembeua
nibednendi mehabahe dehe dehine euieie
dedre seddue nimeleduad bregasege enameie
sukesengene bednadi znanesengene zanege
reze ragadmege uiddi desnasengesemudbeue
den nibednadi gondeie gemesengene dehine
deme du eznaneze uiddi mohene seruedehina
bremadalesienidrahi den nibednadi barede
seddue suke semzeiedi reze germeni barede
znane auedie du deme bremade semzeiedi ude
reze deme z ehibuie seddue beuedi barede
reze seddue deme z eue deme seddue reze deta
serueduaresu dehesmin bregase ubezaiede
znane ieda deda uidiad uiuiedde seddue idi ude
lohe breueddi arenbe germena eseme speha
rezei edani zaiende uiuedde beredersehe
ebregasobreueddi ze bremade mohe eue ze
demesi edani zaiende uiuedde gurunendene
ieda seddue breuedde du breleie iadi dehebed
dedeuddemeuida logan emelan bredibediede
rezesi breleie gedua germesengise zaiede
deta breline demesi mudeionisu zaiede
germene sugedesiahu sadduige nimele pele
rezese du pele duke eznane demese pele
sedduad semzaiede znane rezese lohe eue ze
bremademoho demese beuedeznene eue ze
urdue geccendi sedduesta medie distendi razesa
zegenieguneueddista ede geccendi damesa
nanie gunehie gerdare ieda drestanubesiedi
gunehie ze bere ueddi medbaue sodigeccedi
gunan edan edidie drin dehi dehesemudbeuan
zenmemediuzeraduke uimugemede esnude
ERZUNE
ge linge drin gunan edan edide beuedi brebe
gimazare gete zedan drin guna ediuerdede
SRIBEGEUAN
bregase ze breueddi ze mohe eue ze bandeue
de duesti sembreueddani ne niueddani ganksedi
udasineued asine gune ie ne uizaliede
guna uerdende idi eue iouedistedi nengede
semedukesuke sueste semelostasmeganzene
duliebriiabriie diras dulienindadmesemstudi
manabemaneio dulie dulie midraribekseio
seruarembeberidiagi gunadide se uziede
mam ze iouiehizarene begdiiogene seuede
se gunan semedidiedan brehmebuiaie gelbede
brehmene hi bredistaehe emedesiauieiesie ze
sasuedesie ze dermesie sukesiegantikesie ze.
ueduemule edesake esuette brahu euie
candamsi iesie bernani ie de uede se uedeuid
EDU ZORDUE BRESEDASTESIE SAKA
GUNEBREUEDDA UISEIEBREVALA
EDE ZE MULANI ENUSEMDEDANI
GERMENUBENDINI  MENNUSIELOGE
NE RUBE ESIEHE DETEUBELEHIEDE
NANDE NE ZADI NE ZE SEMBRADISTA
ESUETTE ENE SUUIRUDEMULE
ESENGESESTRENE DEDENE CIDDUA
DEDE BEDE DEDBERIMARGIDEUIE
IESMIN GEDA NE BIUERDENDI BUIE
DEMEUE ZADIE BURUSE BREBEDIE
IEDE BREUEDDI BRESEDA BURANI
NIMANEMOHA ZIDESENGEDOSA
EDIADMENIDIA UINIUEDDEGAMA
DUENDUE UIMUGDA SUKEDUKESEMZNE
GECCENDI EMUDA BEDE EUIEIE DED
ne ded baseiede surie ne sesange ne bauege
ied gedua ne niuerdende ded dame bereme meme
memeuamse ziueloge ziuebude senadene
menehsestanidriiani bregedistani gersedi
serire ied euabnodi ied zabi edgramedisuere
gehiduedani semiadi uaiu gendan iuaseiad
srodre zeksu spersene ze resene grane eue ze
edistaie mene zaie uiseian ubeseuede
udgramende stide uaebi bunzane ua gunanuide
uimuda nanubasiendi besiendi znanezeksuse
iedende iogine zene besiendi admeni euestide
iedendebi egedadmane nene basiendi ezedese
ied adidiegede deze zegad baseiedekile
ied zendremesi ied zagno ded deze uiddi mamege
gam auisie ze budani dareiami ehe ozesa
busnami zosedi serua some budua resadmege
ehe uesuanere budua branine dehe asride
branabanesemaiugde bezami enne zaduuide
SERUESIE ZAHE HEDI SEMNIUISTE
MEDDE SMEDI ZNANE EBOHENE ZE
UEDEZE SERUE EHE EUE DEDIE
UEDANDEGED UEDEUID EUE ZAHE
duo imo buruso loge ksere zaksere eue ze
ksere seruani budani guestosere uziede
uddeme buruse du enie beremadmedi udahede
ie logedreie auisie bibardi euieie isuere
iesma ksere edidohe ekserad ebi ze uddeme
edesmi loge uede ze bretide burusauddeme
ie mam eue esemmade zanadi buruseuddeme
se serueuid bezedi mam seruebauene barede
idi guhiedeme sastre ide ugde meianehe
eded buddua buddiman siad gededia ze barede
ebeie sedduesemsuddi znaneiogeuieuestidi
dane deme ze iezne ze suadiaie debe arzeue
ehimsa sedie egrode diage sandi ebesune
deia budesu elelubdua mardeue hrir ezabele
deze ksema dedi soze edrohe nadimanida
beuendi senpede deui ehizadesie barede
dembe derbehimane ze grode barusie eue ze
eznane z ehizadesie barte senbede asuri
deui senbed uimoksiaie nibeniaiasuri meda
ma suze senbede deui ehizadosi bandeue
duo budesergo logesmin deue asure eue ze
deue uisterese breugde asure barte me senu
breueddi ze niueddei ze zena ne uidu asura
ne zoze n ebi zazare ne sedie desu uidiede
esedie ebrediste de zeged ahu enisuere
eberesperesembuda gim enied gameheduge
eda desti euestehie nestadmanelbebuddeie
brebeuendi ugregermane kseiaie iezedohida
game asridie dubure dembemanemedanuida
mohad gehiduasedgrahan breuerdendesuziureda
zinda eberimeia ze breleianda ubasrida
gameubebogeberema edadued idi nizida
asabasesede bedda gamegrodeberaiena
ihende gamebogarte eniaienartesemzeian
ide edie meia labde ime brapsie manerete
ide estide ebi me beuisiedi bune dene
eso meia hede sedru henisie zaberan ebi
isuereehe ehe bogi siddeehe beleuan suki
adieehizeneuan esmi goniesti sedese meia
ieksie dasiami modisie idi eznaneuimohida
enegeziddeuibranda mohezalesemaueda
bresegda gamebogesu bedendi neregesuze
admesembauida stedba denemanemedanuida
iezende nameiezne de dembenauidiberuege
ehemgare bele derbe game grode ze semsrida
mam admeberedehesu breduisendehiesuiega
dan ehe duisede gruran semsaresu nerademan
ksibami ezesre esuhan asurisu eue ionnisu
asuri ioni abenna muda zenmenizenmeni
mam ebrapieue gondeie dede iandi edema gedi
driuide neresiede duare nasene admene
game grode deta lohe desmad eded dreie
ede uimugde gondeie demoduare drihi nere
azeredi admene sreie dede iadi bera gedi
ie sastreuidi utsezie uerdede gamegarede
ne se siddi euabnodi ne suke ne bera gedi
desmad c estre bremane de gariagarieuieuestido
znadua sastreuidaneugde germegerduiheerhesi.
ERZUNE
ie sastreuidi utsezie iezende sreddeianuida
desa nista du ga gesne seddue ahe reze deme
SRIBEGEUAN
driuidabeuedi sreda dehina sa suebaueza
sadduigi razesi z eue damesi zedi dem senu
sueddanuruba seruesie sredda barede
sreddameieeie buruse ie ieccredde se eue se
iezende sadduiga deuan ieksereksamsi razesa
bredan budegenan zanie iezende damesa zena
esastreuihide gore depiende ie debe zena
dembahemgaresemiugda gameragelanuida
gerseiende serireste budegrame ezedese
mam zeuandehserireste dan uiddi asurenizeian
ahare du ebi seruesie driuidebeuedi briie
iezne debe deta desa bede ime senu
aiuhsedduebelaregiesukebridiuiuerdena
resia snigda stira hedia ahara sadduigebriia
geduemleleuenadiusnediksneukseuidahine
ahara razesesiesta dukesogameiebreda
iadeiame gederese budi beriuside ze ied
ucciste ebi zamedie bozene damesebriie
epelankishi iezne uidideste ie iziede
iesteuie euedi mene semadaie se sadduige
ehisemdaie du pele dembarte ebi zeue ied
iziede beredesreste dem iezne uiddi razese
uidihine esestanne mendrehine edeksine
sreddauirehide iezne berizeksede
deueduizegurubraznebuzene soze arzeue
brehmezerie ehimsa ze sarire debe uziede
enuduegegere uagie sedie briiehide ze ied
suadiaiahiesene z eue uanmeie debe uziede
menehbresade somiedue mone admeuinigrehe
bauesemsuddi idi eded debe manese uziede
sreddeia bereia debde debe ded driuide nere
epelaganksihi iugde sadduige berizeksede
sedgaremanebuzarte debe dembene z eue ied
griiede ded ihe breugde razese zele adruue
mudegrahenadmene ied bideia griiede debe
beresieutsadenarte ua ded demese udehede
dadeuie idi ied dane diiedenubegarine
dese gale ze badre ze ded dane sadduige smede
ied du breddiubegararte pele uddisie ua bune
diiede ze berigliste ded dane razese smede
edesegale ied dane ebadrehie ze diiede
esedgede eueznade ded damese udahede
om ded sed idi nidese brehmene driuide smede
brahmena dene ueda ze iezna ze uihida bura
desmad om idi udahedie ieznedanedebegriia
breuerdende uidaneugda sedede brehmeuadina
ded idi enehisemdaie pele ieznedebegriie
danegriia ze uiuida griiende mokseganksihi
sedbaue sadubaue ze sed idi eded breiuziede
breseste germeni deta seccebde barte iuziede
iezne debesi dane ze stidi sed idi zoziede
germe z eue dedertiie sed idi euabidiiede
esreddeia hude dedde debe debde gede ze ied
esed idi uziede barte ne ze ded brebie ne ihe.
semniasesie mehabahe deddue iccami uedide
diagesie ze hesigese beteg gesinisudene
SRIBEGEUAN
gamiana germena niase semniase geueie uidu
seruegermepelediage brahu diage uizegsena
diazie doseued idi ege germe brahu menisine
iezenedanedebegerme ne diazie idi z ebere
nizeie senu me dedre diage beredeseddeme
diage hi buruseuiagre driuide sembregirdide
ieznedanedebegerme ne diazie garie eue ded
iezne dane debe c eue bauenani menisine
edani ebi du germani senge diehdua belani ze
gerteuianidi me barte nizide mede uddeme
niiedesie du semniase germene neubebediede
mohad desie beridiage damese berigirdide
duke idi eue ied germe gaieglesebeiad diezed
se gedua razese diage n eue diagepele lehed
garie idi eue ied germe niiede griiederzune
senge diegdua pele z eue se diage sadduige mede
ne duesti egusele germe gusele n enusezzede
diagi sedduesemauiste medaui cinnesemseie
ne hi dehebeda segie diegdu germani esesede
ie du germepelediagi se diagidi ehidiiede 
eniste iste misre ze driuide germene pele
beuedi ediagina bredie ne du semniasina guazid
benzedani mehabahe garenani niboda me
samkie gedende breugdani siddeie seruegermena
edistane deta gerta gerene ze beteguide
uiuida ze betegzesta deue c euadre benzeme
serireuanmenohi ied germe brarehede nere
niaiie ua uiberide ua benzede desie hedeue
dedreue sedi gertare admane geuele du ie
besiedi egedebuddiduan ne se besiedi dumedi
iesie n ehemgede baue buddi iesie ne libiede
heduaebi se iman logan ne hendi ne nibediede
znane zneie beriznada driuida germezodena
gerene germe gerdedi driuida germesemgrehe
znane germe ze gerda ze drideue gunebedede
breuziede gunesemkiane ietaued cenu dani ebi
seruebudesu ienege baue euieie iksede
euibegde uibegdesu ded znane uiddi sadduige
betegduene du ied znane n enebauan betaguidan
ueddi seruesu budesu ded zane uiddi razese
ied du getsneued egasmin garie segde eheduge
ededduarteued elbe ze ded damese udahede
niiede sengerehide erageduesede gede
epelebrepsuna germe ied ded sadduige uziede
ied du gamepsuna germe sahemgarene ua bune
griiede behulaiasa ded razese udahede
enubende kseie himsa enebeksie ze boruse
mohad arehiede germe ied ded damese uziede
mugdesengonehemuadi lubde himsadmegosuzi
hersesoganuide gerta razese berigirdide
eiugde bragide stebde sete nesgedigolese
uisadi dirgesudri ze gerda damese uziede
budde bede dede z eue gunede driuide senu
breuziemane esesene bedtegduene denemzeie
breueddi ze niueddi ze gariagarie beiabeie
bende mokse ze ia ueddi buddi sa barte sadduigi
ieia derme ederme ze garie z egarie eue ze
eietaued brezanadi buddi sa barte razesi
ederme derme idi ia meniede demesaueda
seruartan uiberidan ze buddi sa barte damesi
dedia ieia darieiede menebranendriiegriia
iogenauiehizarinia dedi sa barte sadduigi
ieia du dermegamartan dedia dareiederzune
bresengene pelaganksi dedi sa barte razesi
ieia suebne beie soge uisade mede eue ze
ne uimunzadi dermeda dedi sa barte damesi
suke du idani driuide senu me eredersehe
ehiasad remede iedre dukande ze nigeccedi
ied dedegre uise iue berinamemedeubemem
ded suke sadduige preugda admebuddibresadeze
uisaiendriiasaniogad ied ded egremedeubeme
beriname uise iue ded suke razese smede
ied egre z enubende ze suke mohene admene
nidralesiebremadeutte ded damese udahede
ne ded esti betiuia ua diui deuesu ua bune
seddue bregedize mugde ied ehi siad drihi gune
BRAHMENEKSEDRIIEUISA SUDRANA ZE beremdebe
germani breuibegdani suebauebrebeue gune
seme deme debe soze ksandi arzeue eue ze
znane uiznane astigie brehmegerme suebaueze
sorie deze dedi daksie iudde zabi ebelaiene
dane isuerebaue ze ksadre germe suebaueze
gesigoreksieuanize uesiegerme suebaueze
berizeriadmege germe sudresiabi suebaueze
sue sue germeni ehirede semsiddi lehede nere
suegermenirede siddi ieta uindedi ded cenu 
iede breueddi budana iene serue ide dede
suegermena dem ehierzie siddi uindedi maneue
sreian suederme uigune beredermeud senustidad
suebaueniiede germe guruen n ebnodi gilbise
seheze germe gondeie sodose ebi ne diezed
seruremba hi dosene dumenagni iuaueda
esegdebuddi seruedre zidadma uigedespehe
negermeiesiddi berema semniasenadigeccedi
siddi brabde ieta brehme detabnodi nibode me
semaseneue gondeie nista znanesie ia bera
buddia uisuddeia iugde dediadmane niiemie ze
sebdadin uiseian diegdua ragedueso uiudesie ze
uiuigdeseui leguasi iede uaggaiemanese
dianeiogebere nidie ueragie semuasride
ehemgare bele darbe game grode berigrahe
uimuzie nimeme sande brehmebuiaie gelbede
brehmebuda bresennadma ne sozedi ne ganksedi
seme seruesu budesu medbegdi lehede bera
begdia mam ehizanadi iauan ie z esmi dedduede
dede mam dedduade znadua uisede dedenendere
seruegermani ebi seda guruane meduiebasreie
medbresadad euabnodi sasuede bede euieie
zedsa seruegermani meii semniesie medbere
buddiioge ubasridie mezzidde sedede beue
mezzidde seruedurgani medbresaded derisiesi
ete zed duem ehemgaran ne srosiesi uinenksiesi
ied ehemgare asridie ne iotsie idi meniese
mitiese uieuesaie de bregedi duam niioksiedi
suebauezene gondeie nibedde suene germena
gerduniccedi ied mohad gerisiesi euesebi ded
isuere seruebudane heddeserzune distedi
brameie seruebudani iendrarudani maieia
dem eue serene gecce seruebauene barede
dedbresadad bera sandi stane brapsiesi sasuede
idi de znane akiade guhiad guhiedere meia
uimesieded esesene ieteiccesi deta guru
serueguhiedeme buie senu me bereme ueze
isteesi me dede idi dede ueksiami de hide 
medmena beue medbegde mediazi mam nemeguru
mam euesiesi sedie de bredizane briieesi me
seruederman beridiezie mam ege serene ureze
ehe dua seruebabehie mosieiisiami ma suze
ide de nadebaskaie n ebegdaie gedazene
ne z esusruseue uazie ne ze mam iohiesuiedi
ie ide bereme guhie medbegdesu ehidasiedi
begdi meii bera gedua mam euesiedi esemseie
ne ze desman menusiesu gezid me briiegeddeme
beuida ne ze me desmad enie briiedere buui
ediesiede ze ie ime dermie semuade aueio
znaneieznene denahe iste siam idi me medi
sreddauan enesuie ze senuiad ebi ie nere
sebi mugde suhan logan brabnuiad buniegermena
gecid eded crude barte dueieigagrene zedesa
gecid eznanesemmohe breneste de denemzeie
ERZUNE
neste mohe smedi lebda duedbresadan meiaziude
stidesmi gedesemdehe gerisie uezene deue
SENZEIE
idi ehe uasudeuesie bartesie ze mehadmene
semuade ime esrose edbude romehersene
uiasebresadad crudeuan eded guhie ehe bere
ioge iogesuerad gesnad seksad geteiede sueie
razen semsmedie semsmedie semuade ime edbude
geseuarzuneio punie hesiami ze muhu muhu
ded ze semsmedie semsmedie rube ediedbude here
uismeie me mehan raze hesiami ze bune bune
iedre iogesuere gesne iedre barte denurdere
dedre sri uizeie budi druua nidi medi meme
EUM