7.27.2019

BEGEUEDGIDA — breteme bustege

spriŋ bhagavad gita ... ('sacred texts'), wisdom library
'anustubh' x x / x x u / — — x // x x / x x / u — / u — 'tristubh' x x / x x / x x / u — / u — / — mark -s~-h~-r au ai -o~a -bh- CVCV-m -ml~-ms > ∅ o e e -h- "-∅ -n II na:tuumən ne:muərd me:n an spa:t ʃe:ps—-e onmarkt~at~bai morrekənd, -ene bai, -ad from, -esie o:nər; -o turekənd, -ahia bai~from tu, -eio o:nər~at tu; -a mor, -an ondərgoər mor, -ani onso:lid onmarkt mor, -ehie from mor, -ana o:nər mor, -esu at mor III duər, ondərgoər (ai, iu, it, tu, mor, nau~den(e-)~bitən~me:bi)—-m(i)~∅~ni~ie, -s(i)~∅, -d(i)~-du, -ue~-da, -te~-de, -de~-da, -me, -te~-de, -n(di)~-ndu~-iu; -e~-ie, -se~-ta~-sue, -de~-da, -uehe~uehi, -te~-ta~-iata, -de~-da-~-iada, -mehe~-mehi, -due, -nde~-nda~-n; =ma~me, =dua~de, =ene(d~ne)~ena, =no, =uam, =eno~ene(io), =ne, =ue, =enan(i)~ena; =(e)s-, =as(i)-; -du(-) 'tə-~-ən', -en(d)-~-(deu)ie '-ən', -d-~-n- '-d', -si- 'gon-', -i-~-eie- 'get-~me:k'; -beue- 'get-', '-gero-~guru-~guri-' 'me:k' IIII =(e)bi~=du 'i:bən, do', =ze~=ua 'an~or', eue= 'laik dat', =hi 'sins', =idi 'dat', e(n)-~(e)n(e)- 'on-, na:t, -ən-', se(m~n)- 'uiθ', ube- 'ondər', ni- 'on-~bak', edi- 'o:bər', ehi 'tu', enu- 'aftər', ebe- 'əue', gu-~du-~esuhe- 'bad~mis-', su-~suhe- 'gud', bera- 'odər', ui- 'sondər~a:f',  sri- 'ho:li', ud- 'op', bre- 'bifor'

DEDERASTRE 
Dermeksedre guruksedre semeueda iuiutseue
mamega bandeue z eue gim eguruede senzeie
SENZEIE 
destua du bandeuanige uiude duriodene deda
azarie ubesengemie raza uezene ebreuit
pesieta bandubudrana azarie meheti zemu
uiuda drubedebudrena deue sisiene dimeda
edre sura mehesuasa bimarzunesema iudi
iuiudane uiradesce drubede ze meharete
destegedu zegidane gasiraze ze uirieuan
buruzit gundiboze ze sebie ze nerebungeue
iudameniu ze uigrante uddemoza ze uirieuan
sobedre drobedeia ze serue eue mehareta
esmage du uisista ie dan niboda duizoddeme
naiega meme seniesie senznarte dan breuimi de
beuan bisme ze gerne ze gebe ze semidinzeie
esuettama uigerne ze somededdi deteue ze
enie ze beheue sura mederte duegteziuida
nanasestrebreherena serue iuddeuisareda
eberiabde ded esmage bele bismabirekside
beriabde duide edesa bele bimabirekside
eienesu ze saruesu ietabage euestida
bisme euabireksendu beuende serue eue hi
desie senzeneien herse guruuedde bidamehe
sinhenade uinediocce senke dedmo bredabeuan
dede senka ze berie ze beneuanegegomuka
seheseuahieheniende se sebde dumuloheued
dede suede heie iugde mehedi siendene stido
madeue bandeue z eue diuio senko bredehmedu
banzezenie hesigese deuededde denenzeie
bondre dedmo mehasenke bimegerma uegodere
enendeuizeie raza gundibudre iudistire
negule sehedeue ze sugosemenibuspego
gasie ze beremesuase sikandi ze mehareta
destediumne uirade ze saduegi zaberazide
drubede drobedeia ze seruese betiuibede
sobedre ze mehabahu senka dedmu betagbeteg
se gose darderastrana hedeiani uiedareied
nehe ze betiui z eue dumulohienunadeien
ete uieuestidan destua darderastran gedidueze
breuedde sestresenbade denu udiemie bandeue
hesigese deda uagie ide ahe mehibede
seneio uheio medie rete stabeie meziude
iaued edan niriksehe ioddugaman euestidan
ge meia sehe ioddauie esmin renesemudieme
iotsiemanan eueksehe ie ededre semageda
darderastresie durbudde iudde briiezigirseue
eue ugde hesigese gudagesene barede
seneio uheio medie stabeiitdua retoddeme
bismedronebremukede suruesa ze mehiksida
uuaze barte besiedan semeuedan gurun idi
dedrabesied stidan barde biden ete bidamehan
azarian madelan braden budran bodran sekin deda
suesuran suhede z eue seneio uheio ebi
dan semiksie se gondeie seruan bendun euestidan
gebeie bereiauiste uisidan idemebreuit
destuemen suezene gesne iuiutsu semubestide
sidendi meme gadrani mukan ze berisusiedi
uebetu ze serire me romeherse ze zaiede
gandiue strensede hestad dueg z eue beridehiede
ne ze segnomi euestadu bremediue ze me mene
nimiddani ze besiami uiberidani geseue
ne ze sreionubesiami hedua suezene aheue
ne genkse uizeie gesna ne ze razie sukani ze
gim ne raziena gouinda kim boge ziuidene ua
iesa arte gankside ne razie boga sukani ze
de imeuestida iudde branan diegtua denani ze
azaria bidere budra deteue ze bidameha
madula suesura bodra siala senbendine deta
edan ne hendu iccami gnedebi medusudene
ebi drelogieraziesie hedo gim nu mehigede
nihedie darderastran ne ga bridi siazenardene
babe euasreied esman heduedan adedaiine
desman narha ueie hendu darderastran suabandeuan
suazene hi gate hetdua sukine siame madeue
iediebiede ne besiendi lohobehedezedese
gulakseiegede dosa midredrohe ze badege
gete ne zneie esmahi babad esman niuerdidu
gulakseiegede dose brebesiadbi zenardene
gulakseie brenesiendi gulederma senadena
derme neste gule getsne edermebibeuedi ude
edermabibeuad gesne bredusiendi gelestriie
strisu dustasu uarsneie zaiede uernesengere
sengere neregaieue gulegnana gulesie ze
bedendi bidere hi esa lubdebundodegegriia
dose ede gulegnana uernesengeregarege
utsadiende zadiderma gulederma ze sasueda
utsenneguledermana menusiana zenardene
nerege niiede uaso bededidi enususrume
eho bede mehed babe gerdu uieuesida ueie
ied raiesukelohene hendu suezene udieda
iedi mam ebredigare esestre sestrebaneie
darderastra rene heniu den me ksemedere beued
eue ukduarzune senkie retobeste ubauised
uisezie sesere zabe sogasenuignemanese.
den deta gebeiauiste esruburnaguleksene
uisidende ide uagie uuaze medusudene
SRIBEGEUAN
gude dua gesmele ide uiseme semubastide
enariezuste esuergie egirdigere erzune
glebie ma sme geme barte neded dueii ubebediede
ksudre hedeiedorbeleie diegduoddiste perendebe
ERZUNE
gete bisme ehe sankie drone ze medusudene
isuhi brediiotsiami buzarho erisudene
GURUN EHEDUA HI MEHANUBAUAN
SRIEIA BOGDU BEKSIE ABIHE LOGE
HEDUARTEGAMANSTU GURUNIHEUE
BUNZZIIE BOGAN RUDIREBREDIGDAN
NE CEDED  UIDME GEDEREN NE GERIIO
IED UE ZEIEME IEDI UA NE IEIEIU
IAN EUE HEDUA NE ZIZIUISAME
DEUESTIDA BREMUKE DARDERASTRA
GARBENIEDOSOBEHEDESUEBAUE
BECCAMI DUAM DERMESEMMMUDEZEDA
IED CREIE SIAN NISCIDE BRUHI DEN ME
SISIASTEHE SEDI MAM DUAM BREBENNE
NE HI BREBESIAMI MEMABENUDIAD
IED COGA UCCOSENE INDRIIANA
EUABIE BUMO ESEBEDNE EDDE
RAZIE SURANE EBI CADIBEDIE
SENZEIE
eue ukdua hesigese gudagese beremdebe
ne iotsie idi gouinde ugdua dusni bebuue he
dem uuaze hesigese brehesen iue barede
seneio uheio medie uisidende ide ueze
SRIBEGEUAN
asozian enuesoze duem preznauadan ze basese
gedasun egedasun ze nanusozenti bendida
nedu euahe zadu nase ne duem neme zenadiba
ne ceue ne beuisiame sarue ueie ede bere
dehinosmi ieta dehe gomare iouene zera
deta dehanderebrabdi dire dedre ne muhiedi
madraspersa du gonteie sidosnesukadukeda
agemabaiinonidia dan didiksesue barede
iem hi ne uieteiandi ede buruse burusersehe
semedukesuke dire somededuaie gelbede
nasede uidiede baue nabaue uidiete sede
uheio ebi destoende du eneio dedduedersihi
euinasi du ded uiddi  iene serue ide dede
uinase euieiesiasie ne geskid gerdu erhedi
endeuende ime deda nidiesiogda seririne
enasinobremeiesie desmad iudiesue barede
ie ene ueddi hendare ie cena meniede hede
uho do ne uizanida naie hendi ne heniede
NE ZAIEDE MRIIEDE UA GEDAZIN
NAIE BUDUA BEUIDA UA NE BUIE
EZE NIDIE SESUEDOIE BURANE
NE HENIEDE HENIEMANE SERIRE
uedauinasine nidie ia ene eze euieie
gete se buruse barte gem gadeiedi hendi gem
UASAMSI ZIRNANI IETA UIHAIE
NEUANI GEHNADI NEROBERANI
DETA SERIRANI UIHAIE ZIRNANI
ENIANI SEMIADI NEUANI DEHI
nene cindendi sestrani nene dehedi bauege
ne zene gledeiendi abe ne soseiedi marude
eccedioie edahioie eglediosie eue ze
nidie seruegede stanu ezeloie senadene
euiegdoie ezindioie euigarioie uziede
desmad eue uididuene nanusozidu erhesi
zedesie hi druue mediu druue zenme medesie ze
desmad eberiharierte ne duem sozidu erhesi
euiegdadini budani uiegdemediani barede
euiegdenidenani eue dedre ga berideuena
ASCERIEUED BESIEDI GESCIT ENE
ASCERIEUED UEDEDI DETEUE ZANIE
ASCERIEUED ZENE ENIE SENODI
SRUDUBI ENE UEDE NE Z EUE GESCID
dehi nidie euedioie dehe seruesie barede
desmad seruani budani ne duem soziduerhesi
suederme ebi z eueksie ne uigenbiduerhesi
dermiad di iuddad creienonied ksedriiesie ne uidiede
iedecceie zobebenne suergedare epauede
sukine ksedriia barte lehende iudde idese
ete zed duem ime darmie sengrame ne gerisiesi
dede suederme girdi ze hidua babe euapsiesi
egirdi z ebi budani geteiisiendi deuieia
sembauidesie zagirdi merenad ediriziede
beiad renad uberede mensiende duam mehareta
iesa ze duem behumede budua iasiesi lageue
euazieuadan ze behun uedisiendi deuahida
nindende deue samertie dede dukedere nu gim
hede ua brapsiesi suerge zidua ua boksiese mehi
desmad uddiste gondeie iuddaie gedenisceie
sukeduke seme gedua lahalaho zeiazeio 
dede iuddaie iuziesue neue babe euapsiesi
ese dehihida senkie buddi ioge tu ima senu
buddia iugde ieia barte germebende brehasiesi
nehahigremenasosti bredieueie ne uidiede
suelbe ebi esie dermesie draiede mehede beiad 
uieuesaiatmiga buddi egehe gurunendene
behusaka hi enente ze buddeiouieuesaiina
iam imam buspida uaze breuedendi euibescide
uedeuadereda barte nanied estidi uadine
gamadmane suergebera zenmegermepelebreda
griiauisesebehula bogesueriegedi bredi
bogesueriebresegdana deiabehedezedesa
uieuesaiadmiga buddi semade ne uidiiede
dregunieuiseia ueda nistregunie beuarzune
nirduendue nidieseduste niriogekseme admeuan
iauan erte udebane seruede senbludodege
dauan seruesu uedesu brahmenesie uizanede
germeni euadigare de ma pelesu gedazene
ma germepelehedu bu ma de sengostu egermeni
iogeste guru germani senge diegdua denenzeie
siddiesiddio seme budua semedue ioga uziede
durene hi euere germe buddiiogad denenzeie
buddo serene enuicce gebena pelehedeue
buddiiugde zehadiha uhe sugededugede 
desmad iogaie iuziesue ioge germesu gosele
germeze buddiiugda hi pele diegdua menisine
zenmebendeuinimugda bede gecendi enameie
ieda de mohegelile buddi uiediderisiedi
deda gendasi niuede srodeuiesie srudesie ze
srudiuibredibenna de ieda stasiedi nizele
semado ezela buddi deda ioge euapsiesi
ERZUNE
stidebreznesie ga basa semadistesie geseue
stidedi kim brehasede kim asida urezede gim
SRIBEGEUAN
brezehadi ieda gaman seruan barte menogedan
atmeni euatmena duste sitdebrezne dedoziede
dukesu enuduignenema sukesu uigedespehe
uideragebeiegrode stidedi muni uziede
ie seruedranebisnehe deddedbrabie suhasuhe
nahinendedi ne duesti desie brezna bredistida
ieda semherede zaie gurmonganiue seruese
indriianindriiartehie desie brezne bredistida
uiseia uiniuerdende niraharesie dehine
reseuerie resebi esie bere destua niuerdede
iedede hi ebi gondeie burusesie uipescide
indriiani brematini herendi bresebe mene
dani seruani semiemie iugde asida medbere
uese hi iesiendriiani desie brezna bredistida
diaiede uiseian bunse senge deubezaiede
sengad senzaiede game gamad grodohizaiede
grodad beuedi semmohe semmohad smediuibreme
smedibrensad buddinase buddinasad brenesiedi
ragedueseuimugde du uiseian indriie zeren
atmeuesie uideiadma bresade edigeccedi
bresade seruedukana hani esiobezaiede
bresennezedese hi asu buddi berieuedistede
nasti buddi eiugdesie ne zaiudesie bauena
ne zahaueiede sandi esandesie gute suke
indriiana hi zereda ien menonuuidiiede
ded esie heredi brezna uaiu naue iuanbesi
desmad iesie mehabahe nigehidani seruese
indriianindriiartehie desie brezna bredistida
ia nisa seruebudana desie zegerdi semiemi
iesia zegredi budani sa nisa besiado mune
ABURIEMANE EZELEBREDISTE
SEMUDRE ABE BREUISENDI IEDUED
DEDUED GAMA IEM BRESISENDI SERUE
SE SANDI ABNODI NE GAMEGAMI
uihaie gaman ie seruan buman zeredi nispehe
nimemo nirehengare se sandi edigeccedi
esa brahmi stidi barte nena brabie uimuhiedi
stiduasia endegalebi brehmeniuane eccedi.
ERZUNE
ziaiesi zed germene de meda buddi zenardene
ded kim germeni gore mam niiozeiesi geseue
uiamisreneue uagiene buddi moheiesiue me
ded ege uede niscidie iene sreiohe abnuia
SRIBEGEUAN
logesmin duidida nista bura breugda meianege
znaneiogene sankiana germeiogene iogina
ne germena enarenban neskermie burusosnude
ne ze semniesenad eue siddi semedigeccedi
ne hi gescid ksene ebi zadu distadi egermeged
gariede hi euese germe serue bregedize gune
germendriiani  semiemie ie aste menesa smeren
indriiarta uimudadma mitiazare se uziede
ie ud indriiani menesa niiemiarehederzune
germendriie germeioge esegde se uisisiede
niiede guru germe duem germe ziaio hi egermene
serireiadrabi ze de ne bresidied egermene
ieznartad germenoniedre  logoie germebendene
dederte germe gondeie mugdesenge semazere
seheiezne breze sestua burouaze brezabedi
enene breseuisiedue ese uostu istegamedug
deuan baueiedanene de deua baueiendu ue
berespere baueiende sreie bere euapsiete
istan bogan hi ue deua dasiende ieznebauida
de deddan ebredaiehie ie bungde stene eue se
ieznesistasine sende muziende seruegilbise
bunzede de du ege baba ie bezendi atmegarenad
ennad beuendi budani berzeniad ennesembeue
ieznad beuedi berzenie iezne germesemudbeue
germe brehmodbeue uiddi brehmakseresmudbeue
desmad seruegede brehme nidie iezne bredistide
eue breuerdide zegre nanuuerdeidihe ie
egaiu indriiarame moge barte se ziuedi
ie du admeredi eue siad atmedebde ze maneue
admeni eue ze semduste desie garie ne uidiede
neue desie gedenarte nagedenehe gescene
ne zasie seruebudesu gescid erteuiebasreie
desmad esegde sedede garie germe semazere 
esegde hi azeren germe bere abnodi buruse
germeneue hi semsiddi astida zenegadeie
logesemgrehe euabi sembasien gerduerhesi
iedied azeredi sreste dedded euedere zene
se ied bremane gurude loge ded enuuerdede
ne me bartasti gerdeuie drisu logesu gimzene
naneuabde euabdeuie uerde eue ze germeni
iedi hi ehe ne uerdeie zadu germeni edendride
meme uerdmanuuerdende menusia barte seruese
utsideiu ime loga ne guria germe zed ehe
semgeresie ze gerda siam ubehenia ima breza
segda germeni euiduamse ieta guruendi barede
guriad uiduan detasegde zigirsu logesemgrehe
ne buddibede zeneied eznana germesemgina
zoseied seruegermani uiduan iudge semazeren
bregede griiemanani gunegermeuibageio
guna gunesu uerdennde idi medua ne sezzede
bregede gunesemmuda sezzende gunegermesu
dan egetsneuido mendan getsneuin ne uizaleied
meii seruani germani semniesiadiadmezedesa
nirasi nimemo budua iuduiesue uigedezuere
ie me mede ide nidie enudistendi maneua
sreddauendonesuiende muziende debi germehi
ie du eded ehiesuiende nanudistendi me mede
seruezneneuimudan dan uiddi nestan ezedese
sedese zestede suesia bregede znaneuan ebi
bregedi iandi budani nigrehe gim gerisiedi
indriiesiendriiesiarte regedueso uieuestido
teio ne uese agecced do hi esie beribendino
sreian suederme uigune beredermad suenustidad
suederme nidene sreie berederme beiauehe
ERZUNE
ete gene breiudgoie babe zeredi buruse
eniccen ebi uarsneie belad iue niiozide
SRIBEGEUAN
game ese grode ese rezogunesemudbeue
mehasene mehababma uiddi ene ihe uerine
dumenauriiede uenhi ietaderse malene ze
ietolbenauede gerbe deta denede auede
auede znane edene znanine nidieuerina
gamerubene gonteie duburenanelene ze
indriiani mene buddi esiadistane uziede
ede uimoheiedi ese znane auedie dehine
desmad duem indriiani ado niiemie beredersehe
babmane brezehi hi ene znaneuiznanenasene
indriiani berani ahu indriiehie bere mene
menese du bera buddi ie budde berede du se
eue budde bere buddua semstehiadmane atmena
zehi sedru mehabahe gamerupe durasede.
ime uiuesuede ioge breugdeuan ehe euieie
uiuesuan meneue brahe menu iksuageuebreuid
eue berenberabrabda ime raierseio uidu
se galenehe meheda iogo neste beremdebe
se euiaie meia dedie ioge breugde buradene
begdosi me seka zedi rehesie hi eded uddeme
ERZUNE
ebere beuedo zenme bere zenme uiuesuede
gete eded uizniia duem ado breugdeuan idi
SRIBEGEUAN
behuni me uiedidani zenmani deue z erzune
deni ehe uede seruani ne duem uette beremdebe
ezebi san euieiadma budana isuerebi sen
bregedi suam edistaie sembeuami admemaieia
ieda ieda hi dermesie glani beuedi barede
ebiuttane edermesie dedadmane sezami ehe
beridranaie saduna uinasaie ze dugeda
dermesemstabenartaie sembeuamami iuge iuge
zenme germe ze me diuie eue ie ueddi dedduede
diegtua dehe bunerzenme nedi mam edi sorzune
uideragebeiegroda menmeia mam ubasrida
beheuo znanedebesa buda medbaue ageda
ie ieta mam brebediende dan deteue bezami ehe
meme uerdmanuuerdend menusia barte seruese
gamksende germena siddi iezende ihe deueda
ksibre hi manuse loge siddi beuedi germeza
zaduruernie meia seste gunegermeuibagese
desie gerdare ebi mam uiddi egerdare euieie
ne mam germani linbandi ne me germepele speha
idi mam iohizanadi germehi ne se bediede
eue znadua gede germe purue ebi mumuksuhi
guru germeue desmad duem burue buruedere gede
gim germe gimegermedi geueiebi edre mohida
ded de germe breueksiami ied znadua moksiesesuhad
germene hi ebi boddeuie boddeuie ze uigermene
egermene ze boddeuie gehena germene gedi
germeni egerme ie besied egermeni ze germe ie
se buddiman menusiesu se iugde gedsnegermeged
iesie serue semarenba gamesemgelbeuerzida
znanagnidegdegermane dem ahu bendide buda
diegdua germepelasenge nidiedebde nirasreie
germeni ehibreueddebi neue gimzi gerodi se
nirasi iedeziddadma diegdeserueberigrehe
sarire geuele germe guruen nabnodi gilbise
iedeccalahesemduste duenduadide uimetsere
seme siddo esiddo ze geduabi ne nibediede
gedesengesie mugdesie znanauestidezedese
ieznaiazerede germe semegre breuiliiede
brehmarbene brehme heui brehmagno brehmena hude
brehmeue dene gendeuie brehmegermesemadina
deue euabere iezne iogine beriubasede
brehmagno ebere iezne iezneneuobezuuhedi
srodradinindriiani enie semiemagnisu zuuhedi
sebdadin uiseian enie indriiagnisu zuuhedi
seruanindriiegermani branegermani z ebere
admesemiemeiogagno zuuhedi znanedibide
dreuieizna deboiezna iogeiezna detabere
suadiaieznaneiezna ze iedeie semsidaureda
ebane zuuhedi brane branebane detabere
branabanegedi ruddua branaiameberaiena
ebere niiedehara branan branesu zuuhedi
seruebi ede iezneuide iezneksebidegelmesa
ieznesistamedebuze iandi brehme senadene
naie logosti eieznesie gudonie guruseddeme
eue behuuida iezna uideda brehmene muke
germezan uiddi dan seruan eue znadua uimoksiese
sreian dreuiemeiad ieznad znaneiezne beremdebe
serue germakile barte znane berisemabiede
ded uiddi brenibadene beribresnene seueia
ubedeksiendi de znane znanine dedduedersine
ied znadua ne bune moha eue iasiesi bandeue
iene budani esesene dreksiesi admeni ete meii
ebi zed esi babehie seruehie babegeddeme
serue znanebleueneue uezine semderisiesi
iededamsi semiddogni besmesad guruderzune
znanagni seruegermani besmesad gurude deta
ne hi znanene sedese beuidre ihe uidiede
ded sueie iogesemsidde galenadmeni uindedi
sreddauan lehede znane dedbere semiedendriie
znane lebdua bera sandi ezirenadigeccedi
ezne zasreddedane ze semseiadme uinesiedi
naie logosti ne bere ne suke semseiadmene
iogesemniestegermane znanesemcinnesemseie
atmeuende ne germani nibednendi denenzeie
desmad eznanesenbude hetste znanasinadmene
cidduene semseie ioge adistoddiste barede
ERZUNE
semniase germena gesne bune ioge ze semsesi
ied creie edeio ege den me bruhi suniscide
SRIBEGEUAN
semniase germeioge ze nisreiesegero uho
deio du germesemniasad germeioge uisisiede
zneie se nidiesemniasi ie ne duesti ne ganksedi
niduendue hi mehabahe suke bendad bremuziede
samkieiogo beteg bala breuedendi ne bendida
ege ebi astide semieg uheio uindede pele
ied samkie brabiede stane ded ioge ebi gemiede
ege samkie ze ioge ze ie besiedi se besiedi
semniase du mehabahe duke abdu eiogede
iogeiugde muni brehme nezirenadigeccedi
iogeiugde uisuddadma uizidadma didendriie
seruebudadmebudadma guruan ebi ne libiede
neue gimzid geromidi iugdo meniede dedduedid
besien senuen sbesen zigren esnen geccen sueben suesen
breleben uiseien gehnen unmisen nimisen ebi
indriianindriiartesu uerdende idi dareien
brehmeni adaie germani senge diagdua gerodi ie
libiede ne se babene bedmebedre iuanbesa
gaiene menesa buddia geuele indriie ebi
iogine germe guruendi senge diegduadmesuddeie
iugde germepele diegdua sandi abnodi nestigi
eiugde gamegarene pele segde nibediede
seruegermani menesa semniesiaste suke uasi
neueduare bure dehi neue guruen ne gareien
ne gerdedue ne germani logesie sezedi brebu
ne germepelesemioge suebaue du breuerdede
nadedde gesiezid babe ne z eue sugede uibhu
eznanenauede znane dene muiendi zendeue
znane du ded eznane iesa naside admene
dese adidieued znane bregaseiedi ded bere
dedbuddeie dedadmane dennista dedberaiena
geccendi ebuneraueddi znanenidudegelmesa
uidiauineiesempenne brahmene geui hestini
suni z eue suebage ze bandida semedersine
iheue de zide sergo iesa samie stide mene
nidose hi seme brehme desmad brehmeni de stida
ne brehesied briie brabie noduized brabie z ebriie
stirebuddi esemmudo brehmeuid brehmeni stide
bahiespersesu esegdadma uindedi atmeni ied suke
se brehmeiogeiugdadma suke ekseie esnude
ie hi semsperseza boga dukeioneie eue de
adiendeuende kondeie ne desu remede bude
segnodiheue ie sodu brag serireuimoksenad
gamegrododbeue uege se iugde se se suki nere
iondesukonderarame detanderziodi eue ie
se iogi brehmeniuane brehmebudodigeccedi
lehende brehmeniuane eseie ksinegelmesa
cinnedueda iedadmane seruebudehide reda
gamegrodeuiiugdana iedina iedezedesa
ehido brehmeniuane uerdede uididadmena
spersa gedua behi bahian zeksu zeuandere bruuo
branabano semo gedua nasahienderezarino
iedendriiemenobuddi muni mokseberaiene
uigedeccabeiegrodo ie seda mugde eue se
bogdare ieznedebesa seruelogemehesuere
suhede seruuebudana znadua mam sandi eccedi.
enasride germepele garie germe gerodi ie
se semniasi ze iogi ze ne niregni ne z egriie
iem semniase idi brahu ioge dem uiddi bandeue
ne hi esemniestesemgelpe iogi beuedi gescene
arurukso mune ioge germe garene uziede
iogarudesie desieue seme garene uziede
ieda hi nendriiartesu ne germesu enusezzede
seruesemgelpesemniasi iogaruda dedoziede
uddered atmenadmane nadmane euesadeied
atmeue hi admene bendu admeue ribu admene
bendu admadmene desie ienadmeuadmena zide
enadmene du sedrudue uerdedadmeue sedruued
zidamene bresandesie beremadma semahide
sidosnesukedkesu deta manabemaneio
znaneuiznanedebdadma gudeste uizidendriie
iugde idi uziede iogi semelostasmeganzene
suhrenmidrariudasiinemediesteduesibendusu
sadusu ebi ze babesu semebuddi uisisiede
iogi iunzide sedede admane rehesi stide
egagi iedeziddadma nirasi eberigrehe
sezo dese bredistapbie stire asene atmene
natiuccirde nadiniza celazinegusoddere
dedregagre mene  gedua iedeziddendriiegriiie
ubeuisiasene iunzad ioge atmeuisudeie
seme gaiesirogriue dareien azele stire 
sembreksie nasigagre suem dise caneualogeien
brasandadma uigedehi brehmezariuede stide
mene semiemie mezzidde iugde aside medbere
iuznen eue sedadmane iogi niiedemanese
sandi niuaneberema metsemsta edigeccedi
nadiesnede du iogosti en cegande enesnede
ne z edisuebnesilesie zegrede neue z erzune
iudgaherueuiharesie iudgezestesie germesu
iugdesuebnauebodesie ioge beuedi dukeha
ieda uiniiede zidde atmeni euauedistede
nispehe seruegamehie iugde idi uziede deda
ieta dibe niuadeste nengede sobema smeda
iogine iedziddesie iuznede ioge atmene
iedroberemede zidde nirudde ioseuaia
iedre ceuadmenadmane basien admeni dusiedi
suke adiendige ied ded buddigrahie edindriie
ueddi iedre ne ceuaie stide zelezi dedduede
iem lebdua z ebere lahe meniede nadige dede
iesmin stide ne dukene gurunabi uizaliaide
dem uidiad dukesemiogeuiioge iogesemznide
se niceuene iogdeuie iogoniuinnezedesa
sengelbebrabeuan gaman diegdua seruan esesede
meneseuendriiegrame uiniiemie semendede
sene sene uberemed buddia dedidehideia
admesemste mene gedua ne gimzid ebi zindeied
iede iede nizeredi mene zenzele estire
dede dede niiemieded admeni eue uese neied
bresandemenese hi ene iogine suke uddeme
ubedi sanderezese brehmebude egelmese
iunzen eue sedadmane iogi uigedegelmese
sukene brehmesemsperse ediende suke esnude
seruebudeste admane seruebudani cadmeni
iksede iogeiugdadma seruedre semedersene
ie mam besiedi seruedre serue ze meii besiedi
desiahe ne brenesiami se ze me ne brenesiedi
seruebudestide ie mam bezedi egeduem astide
serueta uerdemanebi se iogi meii uerdede
admobemiene seruedre seme besiedi iorzune
suke ua iedi duke se iogi bereme mede.
ERZUNE 
ioie ioge dueia breugde samiene medusudene
edesiahe ne besiami zenzeleduad stidi stira
zenzele hi mene gesne bremati beleued dede
desiahe nigrehe menie uaio iue sudugere
SRIBEGEUAN
esenseie mehabahe mene dunigrehe zele
ehiasene du gondeie ueragiene ze gehiede
esemiedadmena ioge dubrabe idi me medi
uesiadmena du iededa segiouabdu ubaiede
ERZUNE
eiedi sreddeiobede iogad zelidemanese
ebrabie iogesemsiddi gam gedi gesne geccedi
geccin nobeieuibreste  cinnabre iue nesiedi
ebrediste mehabahe uimude brehmene beti
eden me semseie gesne cedduerhesi esesede
tuedenie semseiesiasie cedda nehiubebediede
SRIBEGEUAN 
barte neuehe namudre uinase desie uidiede
ne hi gelianeged gescid dugedi dade geccedi
brabie buniegeda logan usidua sasuedi sema
suzine srimeda gede iogebrestohizaiede
eteua iogina eue gule beuedi dimeda
eded di dulehedere loge zenme ied idese
dedre dem buddisemioge lehede boruedehige
iedede ze dede buie semsiddo gurunendene
buruahiasene teneue hriiede hi euesebi se
ziznasu ebi iogesie sebdebrehmadiuerdede
breiednad iedemane du iogi semsuddigilbise
enegezenmesemsidde dede iadi bera gedi
debesuibiodige iogi znenihiebi medodige
germihie z edige iogi desmad iogi beuarzune
iogina ebi seruese medgedenanderadmena
sreddauan bezede ie mam se me iudgedeme mede.