6.01.2019

NE:KID ONKUIR IZ KUIR

MAN HAZBI UUMƏN, UUMƏN HAZBI MAN AN TU.
BOT TUISTƏN, SUI:T AS. SO STRE:TOP STƏRNƏR AN KUIR,
I:C LAIN A:N DIS, IES. 
SAIT IZ LOST AN LOST UIN MO:ST, UEN HO:LI FE:K BUK
GETBƏRND A:N IU, GRE:T MAN FROM DƏ HAILOR AND O:LD
HAUS FƏR BRE:NUA:ΣƏN. IƏR UƏRDZ KƏNBAUNS DƏ DOST LAIK
IT NAU AN IƏR SO:L LA:ST IN DƏ SPI:C MOTƏLD MOR.
BRIŊ DƏ MOSLƏM HIR, BRIŊ JU AN BRIŊ DƏ BU:TƏ
MAN, DƏ AF.RIK TU! DAT GONΣO HAU IƏΣAIN MOC

IN DƏ BRAITLIT SPA:T. DƏ NE:KID BA:TI RO:Z DEN,
KUIR DEN RO:Z TƏBI DƏ NAITMER AN DƏ BLEST ΘIŊ—
STIL BƏRI:D IUIZ DAT SAD KA:FƏN UEL INSAID
IT DAT IZ KA:LD KLO:DZ. ΣIBRƏNΣIBRƏN DƏ STRA:Ŋ MAIND
ITNELT, BENT AN SOKT BIFOR BA:TI ΣIR OTMO:ST
AN DƏ HI:T DAT OS ME:TOS UEL INTU LOST FƏR
A:LΣIFTTRU:ΘSE:MNIS. 

NAU FO:KS LI:P AZ UON MO:ST DEM LA:KT IN GLAS AN MARKS.