6.02.2019

LATƏN SPI:CLA:HANDBUK — ipisəl

helo, dir european union,

hir latən spi:cla:handbuk fa:lo, buk kaindz dat a:fən gatme:d in iərəp fər də ta:t fo:kleər bot nau itʃudbi fər a:l leərz təgetta:t uedər opər or ba:təm. aiθink dis izgud an mai ʃort laif aizuərkt tord som laik it, sins latən zradərhard an mo:st fo:ks dat se deno do:n, sins its uərdputən zotərfri onlaik də stərnər nauəde:z in də so:ka:ld 'nau' an libən toŋz—bot uiʃudno arz nau, dem hir, uərk bad, slo, dom, fe:k, sins latənz fri:təm iz i:bən in meni toŋz dat uozənebərro:t bifor, dos də 'nau' toŋz gatstok in der stərnnis aut meni θiŋz, me:nli də uiʃ fər dem təbina:tazmaiti az latən sins latən stil hadkipuelθto:kəniʃ; bot nau its taim fər os təboθno latən an si hau spi:c in d a:n it nirər inbornnis ʃe:p ʃuduərk an bi, non dem uanənautmac nor in felt pritinis nor in to:kən me:dz (fo:kuaiz or leərzuaiz in it). 

NE:MUƏRD—'noun'—nomen——dis iz i:dər so:lid or onso:lid; dat kənonlibi man or uumən, bot dis i:dər or onso:lid ʃir. uumən getmarkt bai '-a' (or '-e' or '-u'), man '-u' (somtaimz '-a'), bo:θ at də se:m taim '-i' or '-∅'. də me:n mi:nən detelos baut iz duər or ondərgoər, bot onso:lidz ʃir do:n; odəruaiz uedər deo:n or iz som spriŋ or tu:l; az ondərgoər dekud bi tu kaindz uon də onmarkd in onso:lidz, d odər markt in a:l dem. dos, də ne:muərd kənbi—so:lid, onso:lid, man, uumən, ondərgoər, markt ondərgoər, o:nər, spriŋ. nau lezluk at a:l də tuainənz, ((t p k/i)~∅ "∅ e o iV ∅ Cb: -∅ ki/-e VCC (e(s) o a su at (i)n) (k/u/n V, V s") (ti u i) < d b g CVCV(...)m ae au eV h CaCb -re kui/-e VCCC (de~e(x) ob a(b) sub ad in) (kue/ue/ne V, V es(t)(is)) (tibi ubi ibi)),
 • X
 • a(:) e(:) i o(:) u
 • s (n) t us (r)u i :us
in sa:ŋ, aise də 's' aftər ʃort kəngoaut. nodər tuainənz atlukən ue, (duər, uumən or man onder..., den markt onder..., o:nər an uonrekənd spriŋ, aftər '—' iz morrekənd 'plural')
 • uumən ('fərs 'conjugation'' an fiθ)
  • a a(n) e e a — e a-s i-s a:-ru 
  • e-s e(n) e:-i e:-i e — e-s e-s e:-us e:-ru 
 • man (neks an forθ)
  • u-s~∅ u(n) o~i i~i-:us o — i o-s i-s o:-ru
  • u-s u(n) u-i u-s u — u-s u-s i-us u-u 
 • i:dər (θərd)
  • (i)-s~∅ e(n) i i-s e~i — e-s e-s~i-s i-us (i)-u
 • onso:lid (neks, θərd)
  • u(n)~ut o~i i~i-:us o — a i-s o:-ru
  • -s~e~∅ i i-s e — (i)-a i-us (i)-u
in sa:ŋ, aise də uumən an onso:lid '-a', an onso:lid '-e' kəngoaut, na:t dat fər uumən spriŋ. də '-n' o:nli in ʃortist uərdz, dat iz, uonuərdbit, onles tukaut hir tu in sa:ŋ.

DI:DUƏRD—'verb'—'uerbum'——
 • non
 • me~mi te~ti se~si i- it nos~nois uos~uois 
 • -a-n -u-n -i -a-s -o-s -i-s
 • e(s) o(s) a(s) su(s) at (i)n ti(s) ko(n) per tra(n)s super 
 • X
 • -o -a~-e -i~-u~-e~-a -e~-a
 • -:-ri -(ui-)s:e 
 • po(s~t) uVl(:)~u (i)nkip~kep esi(n) ui(:) tik~tis: o te kon tek lik oport ansoa:n
 • -o....
 • -:...
 • po...
 • -t~-s
 • -a -us -u -e -i 
 • (e)s~er~f
 • -i-
 • -o...
 • -u-i -o~-i~-u -a(:) -(r)e(:)
 • -s:e(:) -(e)ri(:) -(e)ro~eri -(e)ra(:) 
 • (-n) -s~-ris(~-re)~-sti -t -m(us) -tis~-te~-mini -nt -runt~-re
 • -u-r -o
'-t', '-r' in sa:ŋ, aise, kəngetaut, 'e(s)' tərn intu 'te'. 'non' or 'me...' an '-a...' bitui:n '-:...' an 'po...'. '-:...' me:k fər d onso:lid ne:mdi:duərd, 's...' fər də di:duərd kaindgiər an dontaim ondərgoər; də ondərgoər kənbi 'me...' or, fər də nau taim, 'o-r, -ris~-re, -t-ur, -m-ur, -mini, -nt-ur' an az ne:mdi:duərd '-:-ri'. də '-o' kənme:k fər tru:laik spi:kər or '-n' or ∅ (bot az '-(n)t-o' odər bitən); '-o...' ʃoiə tru:laik~nau ondərθa:t (or ontru:laik). də le:tər, don an ondon taim iz '-u-i-...' an '-s:e(:)...'; don ondərθa:t iz '-s:e(:)', 'eri(:)' an ondon ondərθa:t '-(r)e(:)'; -e me:k fər le:tər taim fər -i~-u, bot -a fər uonrekənd spi:kər.

ʃoən 'vellem nobis hoc idem vere dicere liceret' (from 'de officiis'), 

uel:-e nois=ok-ie-uere-tike-lik-e-:-re-t

"I wish I could say the same of myself and say it truly" (cicero, de officiis, book iii ('perseus')). 'hoc idem vere' aisi:mi az insua:lo:d ((pseudo)incorporated), 'dice(re)-liceret' ro:me:kən (serials, onles nodər ondərgoər uozbra:tin bisaidz 'nobis'.)

blesənz,