6.09.2019

ΘIOKONIA — uuulio proto

spriŋ hesiod, theogony mark gri:k zradəronlatənlaik, na:t biən spriŋ ne:muərdz (do in latən o:nli uonrekəndmarkt), də ondərgoər litəluərdz radər onlaik (mV sV~V tV (sto) meθa ste ntV), an biənəgenstəgedərputən (laik doiclaik an kelt toŋz, an onlaik nau gri:k an mo:st indoiəro); mai bakbildən e:n laik mo:st sins dezra:ŋ təbili:b in 'Ch' (an CT, ChS, NS, SCh, ansoa:n), otərənuaiz an raitənuaiz hir. (meni lainz ...— u // u —....).

A E F H I K L M N O P R S T Θ U Z

MOSAO ELKONIAO ARHOMΘ AEE,
AIT ELKONO EHOSI OROS MEA TE ZAΘION TE
KAI T PERI KRENE IOEIA POS APLOISI
ORHEUNTAI KAI UOMO ERISTENIOS KRONIONOS.
KAI T LOESAMNAI TERNA HROA PERMESOIO
E IPO KRENES E OLMEO ZAΘIOIO
AKROTTO ELKONI HOROS ENPOIESANTO
KALOS, IMROENTAS—EPEROSANT TE POSI.
ENΘE APORNUMNAI, KEKLUMNAI EERI POLE,
ENNUHIAI STEHO PERKALIA OSA IESE,
UMNEUSAI TIA T AIIOHO KAI POTNIA ERE
ARIEE, HRUSEOISI PEILOIS EN.UUAUIA,
KORE T AIIOHOIO TIOS KLAUKOPI AΘENE
FOIUO T APOLONA KAI ARTMI IOHEAIRA
ET POSEAONA IEEOHO, ENSIKAIO,
KAI ΘEMI AIOIE ELKOULEFRO T AFROITE
EUE T HRUSOSTEFANO KALE T TIONE
LETO T IAPETO TE ITE KRONO ANKLOMETE
EO T ELIO T MEA LANPRA T SELENE
KAIA T OKIANO TE MEA KAI NUHT MELAINA
ALO T AΘNATO IERO IENO AIE IONTO.
AI NU POT ESIOO KALE ETIAKSA AOIE,
ARNAS POINAINONT ELKONO UPO ZAΘIOIO—
TONE T ME PROTISTA ΘIAI PROS MUΘO EEPO,
MOSAI LUNPIAES, KORE TIOS AIIOHOIO,
"POIMNES AKRAULOI, KAK LEHIA, KASTRES OIO,
IME PSEUTIA POLA LEIE ETMOISI OMOIA,
IME T, EUT ΘELOME, ALEΘIA IERUSASTAI."
OS FASA KORAI MEALO TIOS ARTIEPEAI—
KAI MOI SKEFTRO EO TAFNES ERΘELIOS OZO 

TREPSASAI, ΘEETO—ENEPNEUSA T MOI AUE 
ΘESPE, INA KLEOIMI TA T ESOMNA PRO T IONTA. 
KAI M KELONT UMNE MAKRO IENO AIE IONTO, 
SPAS T AUTAS PROTO TE KAI USTTO AIE AEE. 
ALA TI EMOI TAUTA PERI TRUN E PER METRE; 
TUNE, MOSAO ARHOMEΘ, TAI TII PATRI 
UMNEUSAI TERPOSI MEA NOO ENTO OLUNPO, 
EREUSAI TA T IONTA TA T ESOMNA PRO T IONTA, 
FONE OMEREUSAI—TON T AKAMTOS REE AUE 
EK STOMTO EEA—IELA T TE TOMTA PATROS 
ZENO ERIHTOPOIO ΘIA OP LERIOESE 
SKINAMNE—EHE TE KARE NIFOENTO OLUNPO 
TOMTA T AΘNATO. AI T AN.UROTO OSA IESAI 
ΘIO IENO AIOO PROTO KLEOSI AOIE 
EKS ARHES, O KAIA KAI ORANO EURU ETIKTE, 
OI T EK TON IENONTO ΘIOI, TOTERES IAO. 
TEUTRO AUTE ZENA, ΘIO PATR ET KAI ANRO, 
ARHOMNAI T UMNEUSI KAI EKLEOSAI AOIES, 
OSO FERTATO ESTI ΘIO KRATE T MEIISTOS. 
AUTIS T AΘROPO TE IENOS KRATRO T IIANTO 
UMNEUSAI TERPOSI TIOS NOO ENTO OLUNPO 
MOSAI LUNPIAES, KORE TIOS AIIOHOIO. 
TAS EN PIERIE KRONIE TEK PATR MIIESA 
NEMOSNE, KONOISI ELEUTEROS MEIOSA, 
LESMOSNE T KAKO ANPAUMA T MERMERAO. 
ENIA KAR OI NUHTOS EMISTO METIETA ZEUS 
NOSPI AP AΘNATO IERO LEHO ESNAUAINO—
AL OT E R ENIAUTOS EE, PER T ETRAPO ORAI 
MENO FTINONTO, PER T EMTA POL TELESTE, 
E T TEK ENIA KORAS OMOFRONA, ESI AOIE 
MEMLETAI N STEΘESI, AKEIA ΘUMO EHOSAIS, 
TUΘO AP AKRTATES KORFES NIFOENTO OLUNPO. 
ENΘA SPIN LIPROI TE HOROI KAI TOMTA KALA. 
PAR T AUTES HARTES TE KAI IMROS OIKI EHOSI 
EN ΘALIES—ERTE TE IA STOMA OSA IESAI 
MELPONTAI PANTON TE NOMOS KAI EΘIA KETNA 
AΘNATO KLEOSI, EPERTO OSA IESAI. 
AI TOT SA PRO OLUNPO AALOMNAI OP KALE, 
ANUROSIE MOLPE—PER T IAH KAI MALAINA 
UMNEUSAIS, ERTOS TE POO UP TOPO ORORE 
NISOMNO PATR ES ON—O T ORANO NUASLEUE, 
AUTO EHO URONTE ET AIΘALOENT KERAUNO, 
KARTE NIKESAS PATRA KRONO—EU T EKASTA 
AΘNATOIS IETAKSE OMOS KAI EPFRA TIMAS. 
TAUT ARA MOSAI AEO, OLUNPOA TOMT EHOSAI, 
ENIA ΘUATRES MEALO TIOS EKIEAUIAI, 
KLEO T EUTERPE TE ΘALEA TE MELPOMENE TE
TERPSHORE T ERTO TE POLUMNIA T ORANIE TE 
KALIOPE T—E TE PROFRESTATE ESTI APASIO. 
E KAR KAI UASLEUSI AM AIOIOISI OPEE. 
ON TIN TIMESOSI TIOS KORAI MEALOIO 
IENOMNO TE IOSI TIOTREFRIO UASLEO, 
TO MEN EP KLOSE KLUKRE HEOSI EERSE, 
TO T EPE EK STOMTOS RE MELHA—OI T TE LAOI 
PANTE ES AUTO OROSI IAKRINONT ΘEMISTAS 
IΘEIES TIKESI—O T ASFALIOS AOREUO 
AIPS KE KAI MEA NEKOS EPISTAMNOS KATPAUSE—
TONKA KAR UASLEES EHEFRONE, ONKA LAOIS
ULAFTOMNOIS AOREFI METATROPA ERK TELEUSI
REIIOS, MALKOISI PARAIFAMNOI EPESI. 
ERHOMNO T AN AONA ΘIO OS ILASKONTAI 
AIOI MELHIE, META T PREPE AKROMNOISI—
TOIE MOSAO IERE TOSI AΘROPOISI. 
EK KAR TOI MOSIO KAI EKEPOLO APOLONOS 
ANRE AOIOI IASI EPI HTON KAI KIΘRISTAI, 
EK TE IOS UASLEES—O T OLUIOS, ON TIN MOSAI 
FILONTAI—KLURE OI AP STOMTOS REE AUE. 
E KAR TIS KAI PEΘOS EHO NIOKEE ΘUMO 
AZETAI KRAIE AKHEMNOS, AUTR AOIOS 
MOSAO ΘARPO KLEIA PROTRO AΘTROPO 
UMNESE MAKRAS TE ΘIOS, OI LUNPO EHOSI, 
AIPS O K TUSFROSNIO EPLEΘTAI OT TI KEIO 
MEMNETAI—TAHIOS TE PARETRAP TORA ΘIAO. 
HAIRTE, TEKNA TIOS, TOT T IMROESA AOIE.
KLETE T AΘNATO IERO IENO AIE IONTO,
OI IES T EKSIENONTO KAI ORANO ASTROENTOS,
NUHTOS TE NOFRES, US T ALMURO TREF PONTOS.
EPTE T, OS TA PROTA ΘIOIS KAI KAI IENONTO
KAI POTMOI KAI PONTOS APERTOS, OIMTI ΘUIO,
ASTRA T LANPTOONTA KAI ORANO EURU UERΘE
OI T EK TON IENONTO ΘIOIS, TOTERES IAO
OS T AFNOS TASANTO KAI OS TIMAS IELONTO
ET KAI OS TA PROTA POLUFTUHO ESKO OLUNPO.
TAUT MOI ESPTE MOSAI, LUNPIA TOMT EHOSAI
EKS ARHES, KAI EPAT, O TI PROTO IENT AUTO.
E TOI MEN PROTISTA HAOS IENT, AUTR EPETA
KAI EURUSTERNOS, PANTO EOS ASFLES AIE
AΘNATO, OI EHOSI KARE NIFOENTO OLUNPO,
TARTRA T EEROENTA MUHO HTONO EURUOEES,
ET ERO, OS KALISTOS EN AΘNATOISI ΘIOISI,
LISMELES, PANTO TE ΘIO PANTO T AΘROPO
TAMATAI N STEΘES:I NOO KAI EPFRON UOLE.
EK HAIOS T ERUOS TE MELAINA T NUKS IENONTO
NUHTOS T AUT AIΘER TE KAI EMRE EKSIENONTO,
OS TEK KUSAMNE ERUE FILTET MIIESA.
KAIA T TOI PROTO MEN IENTO ISO IAUTE
ORANO ASTROENT, IN MIN PER PANT KALUFTOI,
OFR EE MAKRESI ΘIOIS EOS ASFLES AIE.
IENTO T ORIA MAKRA, ΘIO KARIENTA ENAULOS,
NUFIO, AI NAIOSI AN ORIA UESEENTA.
E T KAI ATRUETO PELAOS TEK, OIMTI ΘUIO,
PONTO, ATER FILTETOS EFMERO—AUTR EPETA
ORANO EUNEΘESA TEK OKIANO UAΘUINE,
KOIO TE KRIO T IPERIONA T IAPTO TE
ΘEA TE PEA TE ΘEMI TE NEMOSNE TE
FOIUE TE HRUSOSTEFNO TEΘU T ERTENE.
TOS T MET OPLOTTOS IENTO KRONO ANKLOMETES,
TENOTTOS PAIOΘELRO T EHTER TOKEA.
IENTO T AU KUKLOPAS UPERUIO ETR EHONTAS,
URONTE T STERPE TE KAI ARIE OURIMΘUMO,
OI ZENI URONTE TE TOSA TEUKSA T KERAUNO.
OI TE TOI TA ME ALA ΘIOIS ENLINKIOI ESA,
MONOS T OFTALMOS MES:O ENKET METOPO.
KUKLOPES T ONM ESA EPONMO, ONK ARA SPIO
KUKLOTRES OFTALMOS EES ENKET METOPO
ISKUS T ET UIE KAI MEHNAI ESA EP ERKOIS.
ALOI T AU KAIES TE KAI ORANO EKSIENONTO
TRES PAIES MEALOI TE KAI OURMOI, OK ONMASTOI,
KOTOS TE PRIARIOS TE KUES T, UPREFANA TEKNA.
TON EKTO MAN HERES AP OMO AISONTO,
APLASTOI, KEFLAI T EKASTO PENTEKONTA
EKS OMO EPFUKO EPO STIUROIS MELESI
ISKUS T APLETOS KRATRE MEALO EP EE.
OSOI KAR KAIES TE KAI ORANO EKSIENONTO,
TENOTTOI PAIO, SPETRO T EHTONT TOKEI
EKS ARHES—KAI TON MEN OPOS TIS PROT IENOITO,
PANTAS APOKRUPTASKE, KAI ES FAOS OK ANIESKE,
KAIES EN KEUΘMONI, KAKO T EPTERPTO ERKO
ORANO. E T ENTOS STONHIZTO KAI PELOPE
STENOMNE—TOLIE TE KAKE T EFRASTO TEHNE.
AIPS TE POIESASA IENOS POLIO ATMANTOS
TEUKS MEA TREPNO KAI EPFRA PAIS FILOISI
EP TE ΘARSUNUSA, FILO TETIEMNE ETOR,
"PAIE EMOI KAI PATROS ATASTALO, AI K ΘELETE
PEΘESTAI, PATROS KE KAKE TISAIMΘA LOUE
UMETRO—PROTROS KAR AEKIA MESTO ERKA."
OS FAT, TOS T AR PANTAS ELE TIOS, OT TIS AUTO
FTENKSTO. ΘARSESAS TE MEAS KRONO ANKLOMETES
APS AUTIS MUΘOISI PROSEUTA METRA KETNE,
"METER, EO KEN TOTO K UPOSKOMNOS TELSAIMI
ERKO, EPE PATROS IE TUSONMO OK ALIIZO
EMETRO—PROTROS KAR AEKIA MESTO ERKA."
OS FAT, IEΘESE TE MEA FRES KRAI PELORE
ES TE MIN KRUPSASA LOHO—ENΘEK TE HERSI
ARPE KARHROTONTA—TOLO T UPΘEKTO PANTA.
ELΘ TE NUHT EPAO MEAS ORANO, AF TE KAIE
IMERO FILTETOS EPESKTO KAI R TANUSTE
PANTE—O T EK LOHIOIO PAIS OREKSTO HERI
SKAIE, TEKSITRE TE PELORIO ELAUE ARPE
MAKRE KARHROTONTA, FILO T AP MEIA PATROS
ESUMNOS EMESE, PALI T ERIPS FERESTAI
EKSPISO—TA ME O TI ETOSIA EKFUIE HEROS
OSAI KAR RAΘMINIES APESUΘE AIMTOESAI,
PASAS TEKSTO KAIA—PERPLOMNO T ENIAUTO
IENT ERINUS TE KRATRAS MEALOS T IIANTAS,
TEUHSI LANPOMNOS, TOLH ENHIA HERSI EHONTAS,
NUFAS T AS MELIAS KALIUS P APERNA KAIA.
MEIA T OS TO PROTO APTMEKSA ATMANTI
KATUAL P EPEROIO POLKLUSTO EN PONTO,
OS FERT AN PELAOS POLU HRONO, AF TE LEUKOS
AFRO AP AΘNATO HROO ORNTO—TO T EN KORE
EΘREFTE—PROTO TE KUΘEROISI ZAΘIOISI
EPLET, ENΘE EPETA PERIRTO IKTO KUPRO.
EK T EUE AIOIE KALE ΘIOS, AF TE POIE
POSI UP RAINOISI AEKSTO—TE T AFROITE
AFROINIA TE ΘIA KAI EUSTEFNO KUΘREA
KIKLESKOSI ΘIOI TE KAI ANRES, ONK EN AFRO
ΘREFTE—ATAR KUΘREA, OTI PROSKURS KUΘEROIS
KUPROINIA T, OT IENTO POLKLUSTO EN KUPRO
ET FILONMEIA, OT MEIO EKSFAAΘE.
TE T ERO OMARTESE KAI IMROS ESPTO KALOS
IENOMNE TA PROTA ΘIO T ES FULO IOSE.
TAUTE T EKS ARHES TIME EHE ET LELONHE
MOIRA N AΘROPOISI KAI AΘNATOISI ΘIOISI,
PARΘENIOS T OAROS MEEMTA T EKSPATAS TE
TERPSI TE KLUKRE FILTETA T MELIHIE TE.
TOS T PATER TITENAS EPIKLESI KALESKE
PAIAS NEKEO MEA ORANO, OS TEKE AUTOS
FASKE T TITAINONTAS ATASTALIE MEA REKSAI
ERKO, TOIO PETA TISI METPISTE ESESTAI.
NUKS T TEKE STUIRO TE MORO NAI KER MELAINA
KAI ΘANTO, TEK T UPNO, ETIHTE T FULO ONERO
TEUTRO AU MOMO KAI OIZU ALIINOESA
O TIN KOIMEΘESA ΘIA TEK NUKS ERUENE,
ESPERIAS T, ES MELA PERE KLUTO OKIANOIO
HRUSIA KAL MELOSI FERONTA T TENRIA KARPO.
KAI MOIRAS KAI KERAS EIENTO NELIOPOINOS,
KLOΘO TE LAHSI TE KAI ATROPO, EIT UROTOISI
IENOMNOISI TIOISI EHE AAΘO T KAKO TE,
AIT ANRO TE ΘIO TE PARAIUASIAS FEPOSI
OT POTE LEOSI ΘIAU TENOIO HLOIO,
PRIN K AP TO TOOSI KAKE OPI, OS TI AMARTE.
TIHTE T KAI NEMSI, PEMA ΘNETOIS UROTOISI,
NUKS OLOE—MET TE T APTE TEK KAI FILTETA
IERAS T OLMENO, KAI ERI TEK KARTROΘUMO.
AUTR ERIS STUIRE TEK MEN PONO ALIINOENTA
LEΘE TE LIMO TE KAI ALIA TAKRUOENTA
USMINAS T MAHAS TE FONOS T ANROHTASIAS TE
NEKIA TE PSEUTIAS TE LOOS AFILOIAS TE
TUSNOMIE T ATE TE, SUNEΘIAS ALELESI,
ORKO T, OS TE PLESTO EPIHTONIOS AΘROPOS
PEMAINE, OT KEN TIS EKO EPIORKO OMOSE.
NERIA T APSEUTIA KAI ALEΘIA IENTO PONTOS,
PRESUUTTO PAIO—AUTAR KALIOS IERONTA,
ONKA NEMERTES TE KAI EPIOS, OT ΘEMISTIO
LEΘTAI, AL TIKAIA KAI EPIA TENIA OIE
AUTIS T AU ΘAUMANTA MEA KAI AENRA FORKU
KAIE MISKOMNOS KAI KETO KALPAREO
EURUUIE T ATMANTOS ENI FRES ΘUMO EHOSA.
NEREOS T IENONTO MEIERTA TEKNA ΘIAO
PONTO EN ATRUITO KAI TORIOS EUKOMOIO,
KORES OKIANOIO, TELENTOS POTMOIO,
PLOTO T EUKRANTE TE SAO T AFITRITE TE
EUTORE T ΘEIS TE KALENE TE KLAUKE TE
KUMΘOE SPEO TE ΘOE T ALIE T EROESA
PASIΘIE T ERTO TE KAI EUNKE ROPEHUS
MAI MELTE HARIESA KAI EULIMNE KAI AAUE
TOTO TE PROTO TE FEROSA T TUNAMNE TE
NESAIE T KAIA AHTAIE KAI PROTMEEA
TORIS KAI PANOPIA KAI EUEES KALTEA
IPΘOE T EROESA KAI IPNOE ROPEHUS
KUMTOKE T, E KUMTA EN EEROEE PONTO
PNOIAS TE ZAIO ANMO SUN KUMTOLEIE
REA PREUNE KAI EUSPURO AFITRITE,
KUMO T EIONE TE EUSTEFNOS T ALMEE
KLAUKNOME T FILONMEES KAI PONTPOREA
LEAORE T KAI EUAORE KAI LAOMEEA
POLNOE T KAI AUTNOE KAI LUSIANASA
EUARNE T FUE T ERTE KAI EOS AMOMOS
KAI PSAMΘE HARIESA TEMAS TIE T MENIPE
NESO T EUPONPE TE ΘEMISTO TE PRONOE TE
NEMERTES T, E PATROS EHE NOO AΘNATOIO.
AUTAI MEN NEREOS AMUMNOS EKSIENONTO
KORAI PENTEKONTA, AMUMNA ERA IUIAI.
ΘAUMAS T OKIANOIO UAΘUREITAO ΘUATRA
EAIT ELEHTRE—E T OKEA TEK IRI
EUKMOS T ARPUIAS AELO T OKPETE TE,
AI R ANMO PNOIESI KAI OIONOIS AM PONTAI
OKEES FTERIESI—METHRONIAI KAI IALO.
FORKUI T AU KETO KRAIAS TEK KALPAREOS
EK IENTES POLIAS, TAS TE KRAIAS KALIOSI
AΘNATOI TE ΘIOI HAMAI RHOMNOI T AΘROPOI,
PEFREO T EUPEPLO ENUO TE KROKPEPLO,
KORKUS T, AI NAIOSI PERE KLUTO OKIANOIO
ESKATIE PROS NUHTOS, IN ESPERIES LIUFONOI,
STENO T EURUALE TE MEOSA T LUKR PAΘOSA.
E ME IEN ΘNETE, AI AΘNATOI KAI AERO,
AI TUO—TE T MIE PARLEKSTO KUANHAITES
EN MALKO LEMONI KAI AΘSI IARINOISI.
TES T OT TE PERSEUS KEFLE APTERTOMESE,
EKΘOR HRUSAOR TE MEAS KAI PEASOS IPOS.
TO ME EPONMO EE, OT OKIANO PER PEAS
IENT, O T AOR HRUSEO EHO MET HERS FILESI.
HO ME APOFTAMNOS PROLPO HTON, METRA MELO,
IKT ES AΘNATOS—ZENOS T EN TOMSI NAIE
URONTE TE STERPE TE FERO TII METIOENTI.
HRUSAOR T TEKE TRIKEFLO IERUONEA
MIHTES KALROE KORE KLUTO OKIANOIO.
TON ME AR EKSNARIKSE UIE ERAKLEEE
UOS PAR ELPOESI PERIRUTO EN ERΘEE
EMTI TO OT PER UOS ELSE EURMETOPOS
TIRUNT ES IERE IAUAS PORO OKIANOIO
ORΘE TE HTENAS KAI UOKLO EURUTIONA
STAΘMO N EEROENTI PERE KLUTO OKIANOIO.
E T TEK AL PELORO AMEHNO, OE IOIKOS
ΘNETOIS AΘROPOIS OT AΘNATOISI ΘIOISI,
SPEI ENI KLAFRO ΘEE KRATROFRO EHITNA,
EMSU MEN NUFE ALKOPIA KALPAREO,
EMSU T AUT PELORO OFI TENO T MEA TE
AIOLO OMESTE ZAΘIES UP KEUΘSI KAIES.
ENΘ TE OI SPIOS ESTI KATO KOILE UP PETRI
TELO AP AΘNATO TE ΘIO ΘNETO T AΘROPO
ENΘ ARA OI TASANTO ΘIOI KLUT TOMTA NAIE.
E T ERT EN ARMOISI UPO HTON LUKRE EHITNA,
AΘNATOS NUFE KAI AEROAS EMTA PANTA.
TE T TUFAONA FASO MIIEMNAI EN FILTETI
TENO T UURISTE T ANMO T ELOPII KORE
E T UPKUSAMNE TEKTO KRATROFRON TEKNA.
ORΘO MAN PROTO KUN IENTO IERUONEI
TEUTRO AUTIS TIHTE AMEHNO, O TI FATEON
KERUERO OMESTE, AIIO KUN KALKIOFONO,
PENTEKONTAKEFLO, ANAIIA TE KRATRO TE
TO TRITO "UTRE AUTIS EIENTO LUKR IUIA
LERNAIE, E ΘREPSE ΘIA LEUKOLENO ERE
APLETO KOTIOSA UIE ERALKEEE.
KAI TEN MEN TIOS UIOS ENERTO NELE HALKO
AFITRUONIAES SU AREIFFILO IOLAO
ERAKLIES UOLESI AΘENAIES AILEES.
E T KIMAIRA TIHTE PNIOSA  AMAIMKETO PUR,
TENE TE MEALE TE POOKIA TE KRATRE TE
TES T EN TRES KEFLAI—MIA MEN HARPOIP LIONTOS,
E T HIMAIRES, E T OFIOS, KRATROI TRAKONTOS,
PROSTE LION, OPΘE TE TRAKO, MESE T HIMAIRA,
TENO APOPNEOSA PUROS MENO AIΘOMNOIO.
TEN MEN PEASOS ELE KAI ESTOS UELROFONTES.
E T AR FIK OLOE TEK KATMEOISI OLEΘRO
ORΘO UPOTMEΘESA NEMEAIO TE LIONTA,
TON R ERE ΘREPSASA TIOS KUTRE PARKOITIS
KONOISI KATNASE NEMEES, PEM AΘROPOIS.
ENΘ AR O OIKEO ELFAIRTO FUL AΘROPO,
KOIRANIO TRETOIO NEMEES ET PESANTOS
ALA E IS TAMASE UIES ERAKLEES.
KETO T OPLOTTO FORKUI FILTET MIIESA
IENTO TENO OFI, OS REMNES KEUΘSI KAIES
PERSI EN MEALOI PANHRUSIA MEL FULASE.
TOT MEN EK KETOS KAI FORKUNOS IENO ESTI.
TEΘUS T OKIANO POTMOS TEK TINEENTAS,
NELO T ALFEO TE KAI ERIANO UAΘTINE
STRUMNA MAIANRAO TE KAI ISTRO KALREEΘRO
FASI T RESO T AHLOIO T ARKUROINE
NESO TE ROIO T ALIAKMON T EFTPORO TE
KRENIKO TE KAI AISEPO ΘIO T SIMONTA
PENEO T KAI ERMO EURETE T KAIKO
SANKARIO T MEA LAONA T PARΘENIO TE
EUENO T KAI ARTESKO ΘEO T SKAMANRO.
TIHT TE ΘUATRO IERO IENO, AI KAT KAIAN
ANRAS KORIZOSI SUN APOLONI ANAHTI
KAI POTMOIS, TAUTE TE TIOS PAR MOIRA EHOSI,
PETO T ATMETE TE IAΘE T ELEHTRE TE
TORIS TE PRUMNO TE KAI ORANIE ΘIOEES
IPO TE KLUMNE TE ROIA TE KALROE TE
ZEUKSO TE KLUTIE TE IUIA T PASΘOE TE
ELEKSAURE T KALKSAURE T ERTE T TIONE
MELUOSIS T FOE TE KAI EUEES POLTORE
KERKEIS T FUE ERTE PLOTO T UOOPIS
PERSEIS T IANERA T AKASTE TE KSAΘE TE
PETRAIE T EROESA MENESTO T EUROPE TE
METIS T EURUNME TE TELESTO T KROKPEPLOS
HRUSEIS T ASIE TE KAI IMROESA KALUPSO
EUTORE T TUHE TE KAI AFIRO OKROE TE
KAI STUKS, E TE SPIO PROFRESTATE ESTI APASIO.
AUTAI T OKIANO KAI TEΘUOS EKSIENONTO
PRESUUTTAI KORAI—POLAI K MEN ES KAI ALAI.
TRIS KAR HILIAI ESI TANUSPUROI KIANINAI,
AI RA POLSPERES KAIA KAI UEΘIA LIMNES
PANTE EMOS FEPOSI, ΘIAO AKLA TEKNA.
TOSOI T AUT ETROI POTMOI KANHEA RIONTES,
UIES OKIANO, TOS IENTO POTNIA TEΘUS
TON ONM ARKALIO PANTO UROTO ANR EPISPE,
OI T KASTOI ISASI, OSOI PERNAIETAOSI.
ΘEA T ELIO TE MEA LANPRA TE SELENE
EO T, E PANTESI EPIHTONIOISI FAENE
AΘNATOIS TE ΘIOISI, TOI ORANO EURU EHOSI,
IENT UPOTMEΘES UPERIONO N FILTETI.
KRIO T EURUUIE TEKE N FILTET MIIESA
ASTRAIO T MEA PALANTA T IA ΘIAO
PERSE T, OS KAI PASI METEPREPE IMOSNESI.
ASTRAIO T EOS ANMOS TEK KATROΘUMOS,
ARKESTE ZEFRO UORIE T AIPSERKELEUΘO
KAI NOTO, N FILTETI ΘIA ΘIO EUNEΘESA.
TOS T MET ASTRA TIHTE IOSFORO ERIENEA
ASTRA T LANPTOONTA, TA T ORANOS STEFNOTAI.
STUKS T TEK OKIANO ΘUATER PALANT MIIESA
ZELO KAI NIKE KALISPORO N MEAROISI
KAI KRATO ET UIE ARTEKTA IENTO TEKNA,
TON OK EST APNEUΘ TIOS TOMO, OT TIS ETRE,
OT OO, IOE ME KENOIS ΘIOS EIEMNEUE,
AL AIE PAR ZENI UARUHTUPO ETRIOONTAI
OS KAR EUOLEUSE STUKS AFTITO OKIANINE
EMTI TO, OT PANTAS OLUNPIOS ASTROPETES
AΘNATOS KALESE ΘIOS ES MAKRO OLUNPO,
EP T, OS AN MET EO ΘIO TITES MAHOITO,
ME TI APORAISE IERAO, TIME T EKASTO
EKSME, EN TO PROS K MET AΘNATOIS ΘIOISI
TON T FAT, OSTIS ATIMO UPO KRONO ET AERASTOS,
TIMES KAI IERAO EPUESME, E ΘEMI ESTI.
ELΘ T AR PROTE STUKS AFTITO OLUNPONTE
SUN SPOISI PAIESI FILO TIA MEIA PATROS.
TEN TE ZEUS TIMESE, PERISA T TORA TEOKE.
AUTE MEN KAR ΘEKE ΘION MEA EMNAI ORKO,
PAIAS T EMTA PANTA IO METNAITAS ENAI.
OS T AUTOS PANTESI IANPRES, OS PR UPESTE,
EKSTELES—AUTOS TE MEA KRATE ET ANASE.