6.11.2019

ΘIOKONIA — uuulio trito

ENΘA ΘIOI TITENES UPO ZOFO EROENTI
KEKRUFTAI UOLESI TIOS NEFLEIERTAO
HORO N EUROENTI, PELORES ESKTA KAIES.
TOIS OK EKSITO ESTI. ΘURAS T EPΘEK POSEIO
HALKEAS, TEHOS TE PEROIHTAI AFOTROΘE.
ENΘ KUES KOTOS TE KAI OURIARIOS MEAΘUMOS
NAIOSI, FULKES PISTOI TIOS AIIOHOIO.
ENΘA T IES NOFRES KAI TARTRO EROENTOS
PONTO T ATRUITOIO KAI ORANO ASTROENTOS
EKSEES PANTON PEAI KAI PERTO IASI
ARKALI EUROENTA, TA T STUIOS ΘIOI PER,
HASMA MEA, OT KE PANTA TELESPRO ES ENIAUTO
OAS IKOIT, E PROTA PULIO ENTOST IENOITO,
AL KEN ENΘ KAI ENΘA FEROI PRO ΘUELA ΘUELE
ARKALIE—TENO TE KAI AΘNATOISI ΘIOISI
TOT TERAS. NUHTOS T ERUENES OIKIA TENA
ESTEKE NEFLES KEKLUMNA KUANIESI.
TON PROST IAPETOIO PAIS EHE ORANO EURU
ESTEOS KEFLE TE KAI AKMATES HERESI
ASTEFIOS, OΘ NUKS TE KAI EMRE ASO IOSAI
ALELAS PROSEPO, AMEUOMNAI MEAN OO
HALKIO—E ME ESO KATUESTAI, E T ΘURAZE
ERHTAI, OT POT AFOTRAS TOMO ENTOS ERIE,
AL AIE ETRE IE TOMO EKTOSTE IOSA
KAIA EPISTREFTAI, E T AU TOMO ENTOS IOSA
MIMNEI TE AUTES ORE OO, ESTI AN KETAI,
E ME EPIHTONIOISI FAOS POLTERKE EHOSA,
E T UPNO MET HERSI, KASINETO ΘANTOIO.
NUKS OLOE, NEFLE KEKLUMNE EEROEE.
ENΘA T NUHTOS PAIES EREMNES OIKI EHOSI,
UONIS KAI ΘNATOS, TENOI ΘIOI, OT POT AUTOS
EELIOS FAEΘO EPTERTAI AHTINESI
ORANO ES ANIO OT ORANΘE KATUAINO. 
TON T ETROS KAIA TE KAI EURIA NOT ΘALASES
ESHOS ANSTREFTAI KAI MELHOS AΘROPOISI,
TO T SIERIE MEN KRAIE, HALKIO T OI ETOR
NELES EN STEΘESI—EHE T ON PROT LAUESI
AΘROPO—EHTROS TE KAI AΘNATOIS ΘIOSI.
ENΘ ΘIO HTONIO PROSTE TOMOI EHEENTES
IFTIMO T AIIO KAI EPAINES PERSFONEES
ESTASI, TENOS TE KUO PROPROIΘ FULASE
NELEES, TEHNE TE KAKE EHE—S MEN IONTAS
SAINE OMOS ORE TE KAI OASI AFOTROISI,
EKSELΘE T OK AUTIS IA PALI, AL TOKEUO
ESTIE, ON K LAUESI PULIO EHTROSTE IONTA.
IFTIMO T AIIO KAI EPAINES PERSFONEES.
ENΘA T NAITAE STUIRE ΘIOS AΘNATOISI,
TENE STUKS, ΘUATER APSOROO OKIANOIO
PRESUUTTE—NOSPI TE ΘIO KULT TOMTA NAIE
MAKRESI PETRESI KATERFI—AFI TE PANTE
KIOSI ARKURIOISI PROS ORANO ESTERIHTAI.
PAURA T ΘAUMANTOS ΘUATER POAS OKIA IRIS
ANIELIE POLETAI EP EURIA NOT ΘALASES.
OPT ERIS KAI NEKOS EN AΘNATOISI ORETAI
KAI RA OSTIS PSEUTETAI OLUNPIA TOMT EHONTO,
ZEUS TE T IRI EPENPSE ΘIO MEA ORKO ENEKAI
TELΘE EN HRUSIE PROHOO POLUONMO UOR
PSUHRO, OT EK PETRES KATLEUTAI ELUATOIO
UPSLELES—POLO TE UPO HTONO EURUOTEES
EKS IERO POTMOIO REE IA NUHT MELAINA
OKIANOI KERAS—TEKTE T EP MOIR TEASTAI
ENIA MEN PAR IE TE KAI EURIA NOT ΘALASES
TINES ARKURIES ELIMNOS ES AL PIFTE,
E T MI EK PETRES PRORIE MEA PEMA ΘIOISI.
OS KEN TEN EPIORKO APOLEPSAS EPMOSE
AΘNATO, OI EHOSI KARE NIFOENTO OLUNPO,
KETAI NEUTMOS TETLEMNO ES ENIAUTO
OT POT ANUROSIES KAI NEHTROS ERHTAI ASO
UROSIOS, ALA T KETAI ANAPNEUSTOS KAI ANUOS
STROTOIS EN LEHESI, KAKO T E KOM KALUFTE.
AUTR EPE NOSO TELSE MEA ES ENIAUTO,
ALOS I EKS ALO TEHTAI HALPOTROS AEΘLOS.
ENAETES T ΘIO APMERTAI AIE IONTO,
OT POT ES UOLE EPMISTAI OT EP TAITAS
ENIA PANTA ETIA—TEKTO T EPMISTAI AUTIS
ERA S AΘNATO, OI LUNPIA TOMT EHOSI.
TOIO AR ORKO ΘENTO ΘIOI STUOS AFTIT UOR
OUIO, TO T IESI KATASTUFLO IA HORO.
ENΘA T IES NOFRES KAI TARTRO EEROENTOS
PONTO T ATRUITOIO KAI ORANO ESTROENTOS
EKEES PANTO PEAI KAI PERTO IASI
AKALI EUROENTA, TA TE STUIOSI ΘIOI PER.
ENΘA T MARMARIAI TE PULAI KAI HALKIOS OOS
ASTEFES, RIZESI IENEKESI AREROS,
AUTOFUES—PROSTE TE ΘIO AHTOSTE APANTO
TITENES NAIOSI, PERE HAIOS ZAFROIO.
AUTR ERISMARAOIO TIOS KLETOI EPKOROI
TOMTA NAITAOSI EP OKIANOI ΘEMEΘLOIS,
KOTOS T ET KUES—URIARIO IE MEN EUN IONTA
KAMRO ION POIESE UARUHTUPO ENSIKAIOS,
TOKE T KUMPOLEA OPUIE, ΘUATRA E.
AUTR EPE TITENAS AP ORANO EKSLASE ZEUS,
OPLOTTO TEK PAIA TUFOIA KAI PELORE
TARTRO EN FILTETI IA HRUSIE AFROITE
O HERES MEN IASI EP ISKUI, ERMTI EHOSAI,
KAI POES AKMATOI KRATRO ΘIO—EK T OI OMO
EN EKTO KEFLAI OFIOS, TENOI TRAKONTOS,
KLOSESIE NOFRESI LELIMTES, EK T OI OSO
ΘESPESIES KEFLESI UP OFRUS PUR AMRUSE
PASIO T EK KEFLIO PUR KAITO TERKOMNOIO
FONAI T EN PASESI ESA TENES KEFLESI
PANTOIE OP IESAI AFESFATO—ALTE MEN KAR
FTENKONT OSTE ΘIOISI SUNIEME, ALTE T AUTE
TAURO ERIURUHIO, MENO ASKTO, OSA AAURO,
ALTE T AUTE LIONTOS ANAIIA ΘUMO EHONTOS,
ALTE T AU SKULKESI IOIKTA, ΘAUMT AKOSAI,
ALTE T AU ROIZESK, UP T EHE ORIA MAKRA.
KAI NU KEN PLETO ERKO AMEHNO EMTI KENO
KAI KE O IE ΘNETOISI KAI AΘNATOISI ANAKSE,
E ME AR OKS NOESE PATER ANRO TE ΘION TE.
SKLERO T EURONTESE KAI OURIMO, AFI TE KAIA
SMERTALIO KONUESE KAI ORANO EURU UPERΘE
PONTOS T OKIANO TE ROAI KAI TARTRA KAIES.
POS T UP AΘNATOISI MEAS PELMIZTO OLUNPOS
ORNUMNOIO ANAHTOS—EPESTENHIZ TE KAIA.
KAUM T UP AFOTRO KATEHE IOEIA PONTO
URONTES TE STERPES TE, PUROS T AP TOI PELORO,
PRESTERO ANMO TE KERAUNO TE FLEIΘONTOS.
EZE TE HTON PAS KAI ORANO ET ΘALASA
ΘUI T AR AFIA AHTAS PAR T AFI T KUMTA MAKRA
RIPE UP AΘNATO, ENSIS T ASUESTO ORORE
TRE T AIES ENROISI KATAFTIMNOISI ANASO,
TITENES T UPTARTARIOI, KRONO ANFIS IONTES,
ASUESTO KELAOIO KAI AINES TEIOTETOS.
ZEUS T EPE ON KORΘUNE ION MENO, ELTO T OPLA,
URONTE TE STERPE TE KAI AIΘLOENT KERAUNO,
PLEKSE AP OLUNPOIO EPALMNOS—ANFI TE PASAS
PRES ΘESPESIAS KEFLAS TENOI PELORO.
AUTR EPE TE MIN TAMSE PLEIESI IMASAS,
ERPE KUIOΘES, STENHIZE T KAI PELORE.
FLOKS T KERAUNOΘENTOS APESTO TOIO ANAHTOS
ORIOS EN URESESI AINES PAIPLOESES,
PLEIENTOS. POLE TE PELORE KAITO KAIA
ATME ΘESPESIE KAI ETEKTO KASITROS OS
TEHNE UP AIZEO EN EUTRETOIS HOANOISI
ΘALFTES, E SIEROS, O PER KRATROTTOS ESTI.
ORIOS EN UESESI TAMAZOMNOS PUR KELIO
TEKTAI EN HTON TIE UP EFAISTO PALMESI.
OS AR TEKTO KAIA SELAI PURO AIΘOMNOIO.
RIPSE T MON ΘUMO AKHO ES TARTRO EURU.
EK T TUFOIOS EST ANMO MENO UKRO AENTO,
NOSP NOTO UORIO TE KAI ARIESTIO ZEFROIO
OI IE ME K ΘIOFI IENIE, ΘNETOIS MEA ONEAR
OI T ALOI MAPSAURAI EPIPNEOS ΘALASA
AI TE TOI PIFTOSAI ES EEROEIA PONTO,
PEM MEA ΘNETOISI, KAKE ΘUIOSI AELE
ALTE T ALAI AESI IASKINASI TE NEAS
NAUTAS TE FTEROSI—KAKO T O IINTAI ALKE
ANRASI, OI KENESI SUNANTONTAI KAT PONTO
AI T AU KAI KAT KAIA APERTO AΘMOESA
ERK ERTA FTEROSI HAMAIIENIO AΘROPO
PINPLESAI KONIOS TE KAI ARKALIO KOLSURTO.
AUTR EPE R PONO MAKRES ΘIOI EKSTELESA,
TITENESI T TIMAO KRINANT UIEFI,
TE R TOT OTRUNO UASLEUEME ET ANASE
KAIES FRAMOSNESI OLUNPOIO EURUOPA ZEN
AΘNATO—O T TOISI IAS IETASTO TIMAS.
ZEUS TE ΘION UASLEUS PROTE ALHO ΘET METI
PLEST T IUIA IE ΘNETO AΘROPO.
AL OT TE AR MELE ΘIA KLAUKOPI AΘENE
TEKSESTAI, TOT PETA TOLO FRENA EKSPATESAS
AIMULIOS LOOISI IEN ESKATΘET NEU
KAIES FRAMOSNESI KAI ORANO ASTROENTOS
TOS KAR OI FRASTE, IN ME UASLEIA TIME
ALO EHOI TIOS ANTI ΘION AIEIENTAO.
EK KAR TES EMARTO PERIFRON TEKN IENESTAI
PROTE MEN KORE KLAUKOPIA TRITIENEA
ISO EHOSA PATRI MENOS KAI EPFRON UOLE.
AUTAR PET AR PAIA ΘIO UASLEA KAI ANRO
EMELE TEKESTAI, UPERUIO ETR EHONTA
AL AR MIN ZEUS PROSTE IEN ESKATΘET NEU,
OS TE OI FRASAITO ΘIA AAΘO T KAKO TE.
TEUTRO EAITO LIPRE ΘEMI, E TEK ORAS,
EUOMIE T TIKE TE KAI ERENE TEΘLUIA,
AI EK OREUOSI KATAΘNETOISI UROTOISI,
MOIRAS T, E PRESTE TIME POR METIATA ZEUS,
KLOΘO TE LAHSI TE KAI ATROPO, AIT TIOSI
ΘNETOIS AΘROPOISI EHE AAΘO T KAKO TE.
TRES T OI EURUNMO HARTAS TEK KALPAREOS,
OKIANO KORE, POLUERTO EO EHOSA,
AKLAIE T KAI EUFROSNE ΘALIE T ERTENE
TON KAI AP ULEFRO ERO EUTO TERKOMNAO
LUSMELES—KALO TE T UP ORFUS TERKIOONTAI.
AUTR O TEMETROS POLFORUES ES LEHO ELΘE,
E TEK PERSONE LEUKOLENO, EN AIONEUS
ERPAS ES PAR METROS—ETOK TE METIETA ZEUS.
MNEMOSNES T EKSAUTIS ERASTO KALKOMOIO,
EKS ES OI MOSAI HRUSANPUKE EKSIENONTO
ENIA, TESI AO ΘELIAI KAI TERPSI AOIES.
LETO T APOLONA KAI ARTMI IOHIAIRA,
IMROENT KONO PER PANTO ORANIONO,
IENT AR AIIOHOIO TIOS FILTET MIIESA.
LOISTOTTE T ERE ΘELRE POIEST AKOITI
E T EUE KAI AREA KAI ELEΘUIA TIHTE
MIHTES EN FILTETI ΘIO UASLEI KAI ANRO.
AUTOS T EK KEFLES KLAUKOPIA TRITIENEA
TENE EKREKUOIMO AIESTRATO ATRUTONE
POTNIA, E KELAOI TE AO POLMOI T MAHAI TE,
ERE T EFAISTO KLUTO O FILTET MIIESA
IENTO, KAI ZAMNESE KAI ERSE O PARKOITE,
EK PANTO TEHNESI KEKAMNO ORANIONO.
ERE TE ZAMNESE KAI ERSE O PARKOITE.
EK TAUTES T ERIOS E MEN TEK FAIMO UIO
EFAISTO, FILTETOS ATER TIOS AIIOHOIO,
EK PANTO PALMESI KEKAMNO ORANIONO
AUTR O I OKIANO KAI TEΘUOS EUKOMOIO
KORE NOSP ERES PARLEKSTO KALPAREO, ...
EKSAPFO METI KAIPER POLTENIA IOSA.
SUNMARPSAS T O K HERSI IE ENKATΘET NEU
TESAS, ME TEKSE KRATRORO AL KERAUNO.
TONKA MIN KRONIES UPSIZUO AIΘRI NAIO
KAPIE EKSAPNES—E T AUTKA PALA AΘENE
KUSTO—TEN MEN TIHTE PATER ANRO TE ΘION TE
PAR KORFE TRITONOS EP OHTESI POTMOIO.
METIS T AUTE ZENOS UP SLANHNOIS LELΘUIA
ESTO, AΘENAIES METER, TEHTAIN TIKAIO
PLESTA ΘIO T IUIA KATAΘNETO T AΘOPRO,
ENΘA ΘIA PARTEHTO OΘE PALMAIS PAR PANTO
AΘNATO KEKAST OI OLUNPIA TOMT EHOSI,
AIIA POIESASA FOUESTRATO ENTO AΘENES
SUN TE IENTO MIN POLMEIA TEUHI EHOSA.
EK T AFITRITES KAI ERIHTUPO ENSIKAIO
TRITO EURUIES IENTO MEAS, OST ΘALASES
PUMN EHO PAR METRI FILE KAI PATRI ANAHTI
NAIE HRUSIA TO, TENOS ΘIOS. AUTR AREI
RINTORO KUΘREA FOUO KAI TEMO TIHTE
TENOS, OIT ANRO PUKNAS KLONIOS FALANKAS
EN POLMO KRUOENTI SU AREI FTOLPORΘO,
ARMONIE T, EN KATMOS UPERCUMOS ΘET KOITI.
ZENI T RA ATLANTIS MAIE TEK KUIMO ERME,
KERUK AΘNATO, IERO LEHO ESANUASA.
KAMEE T AR OI SEMLE TEK FAIMO UIO
MIHTES EN FILTETI, TIONUSO PELIEΘIA,
AΘNATO ΘNETE—NU T AFOTROI ΘIOI ESI.
ALKMENE T AR TIHTE UIE ERKLEEE
MIHTES EN FILTETI TIOS NEFLEIERTAO.
AKLAIE T EFAISTOS, AAKLUTO AFIKUEES,
OPLOTTE HARTO ΘALRE POIESTO KOITI.
TE T OI AΘNATO KAI AIERO ΘEK KRONIO.
EUE T ALKMENES KALISPRO ALKMOS UIOS,
IS ERAKLEOS, TELSAS STONOENTA AEΘLOS,
PAIA TIOS MEALOIO KAI ERES HRUSPEILO,
AIOIE ΘET KOITI  EN OLUNPO NIFOENTI,
OLUIOS, OS MEA ERKO EN AΘNATOISI ANUSAS
NAIE APEMANTOS KAI AIERAOS EMTA PANTA.
EELIO T AKMANTI TEKE KLUTO OKIANINE
PERSEIS KIRKE TE KAI AIETE UASLEA.
AIETES T UIOS FAESINUROTO EELIOIO
KORE OKIANOIO TELEENTAS POTMOIO
IEM ΘIO UOLESI IUIA KALPAREO.
E TE OI MEEA EUSPRO EN FILTETI
IENTO UPOTMEΘESA IA HRUSIE AFROITE.
UMES MEN NUN HAIRTE, OLUNPIA TOMT EHONTES,
NESOI T EPEROI TE KAI ALMROS ENTΘI PONTOS.
NUN TE ΘIAO FULO AESTE, EUEPEAI
MOSAI OLUNPIAES, KORAI TIOS AIIOHOIO,
OSAI TE ΘNETOISI PER ANRASI EUNEΘESAI
AΘNATAI IENANTO ΘIOIS EPIEKLA TEKNA.
TEMETER MEN PLOTO EIENTO, IA ΘIAO,
IASIO EROI MIIES ERTE FILTETI
NEO ENI TRIPLO, KRETES EN PIONO TEMO,
ESTLO, OS ES EP IE TE KAI EURIA NOT ΘALASES
PANTE—TO T TUHONTI KAI O K ES HERA IKETAI,
TON T AFNEO ΘEKE, POLU T OI OPSE OLUO.
KATMO T ARMONIE, ΘUATER HRUSIES AFROITES,
INO KAI SEMLE KAI AAUE KALPAREO
AUTONOE T, EN IEME ARISTAIOS UAΘHAITES,
IENTO KAI POLTORO EUSTEFNO EN FEUE.
KORE T OKIANO, HRUSAOR KARTROΘUMO
MIHTES EN FILTETI POLHRUSO AFROITES,
KALROE TEK PAIA UROTO KARTISTO APANTO,
IERUONIA, TON HTENE UIE ERAKLEEE
UOO ENKA ELPOO AFIRUTO EN ERΘEE.
TIΘONO T EOS TEK MEMNON HALKKORUSTE,
AIΘIOPO UASLEA, KAI EMΘION ANAHTA.
AUTR UPAI KEFLO FITUSTO FAIMO UIO,
IFTIMO FAIΘONTA, ΘIOIS EPIEKLO ANRA.
TON RA NIO TERE AΘOS EHONT ERKUIOS EUES
PAI ATLA FRONIONTA FILONMEES AFROITE
ORT ANREOSAMNE, KAI MIN ZAΘIOIS EN NEOIS
NEOPLO NUHIO POIESTO, TAIMNA TIO.
KORE T AIETAO TIOTREFIOS UASLEOS
AISONIES UOLESI ΘIO AIEIENTAO
EI PAR AIETIO, TELSAS STONOENTAS AEΘLOS,
TOS POLOS EPTELE MEAS UASLEUS UPRENOR,
UURISTES PALIES KAI ATASTALO, OURIMOERKOS.
TOS TELSAS IAOLKO AFIKTO, POL MOIESAS
AISONIES, KAI MIN ΘALRE POIESTO KOITI.
KAI R E IE TMEΘES UP IESON, POIMNI LAO,
MEEO TEK PAIA, TON ORSI ETREF HERO
FILURIES—MEALO TE TIOS NOOS EKSTELETO.
AUTAR NEREOS KORAI—ALIOI IERONTOS,
E TOI MEN FOKO PSAMΘE TEK IA ΘIAO
AIAKO N FILTETI IA HRUSIE AFROITE,
PELE TE TNEΘESA ΘIA ΘETI ARKROPEZA
IENTO AHILEA REKENRA ΘUMLIONTA.
AINEA T AR TIHTE EUSTERNOS KUΘREA
AHISE EROI MIIES ERTE FILTETI
IES EN KORFESI POLUFTUHO ULEESES.
KIRKE T, EELIO ΘUATER UPRIONIAO,
IENTO OUSEOS TALSIFRONO EN FILTETI
AKRIO ET LATINO AMUMNA TE KRATRO TE
TELKONO T AR TIHTE IA HRUSIE AFROITE.
OI TE TOI MAL TELE MUHO NESO IERAO
PASI TURSENOISI AAKLETOISI ANASO.
NAUSIΘOO T OUSEI KALUPSO IA ΘIAO
IENTO NAUSINOO TE MIIES ERTE FILTETI.
AUTAI MEN ΘNETOISI PAR ANRASI EUNEΘESAI
AΘNATAI IENANTO ΘIOIS EPIEKLA TEKNA.
NUN T KUNAIKO FULO AESTE, EUEPEAI
MOSAI OLUNPIAES, KORAI TIOS AIOHOIO.