6.09.2019

ΘIOKONIA — uuulio teutero

FOIUE T AU KOIO POLUERTO ELΘE S EUNE—
KUSAMNE TE PETA ΘIA ΘIO N FILTETI
LETO KUANPEPLO EIENTO, MELHO AIE,
EPIO AΘROPOISI KAI AΘNATOISI ΘIOISI,
MELHO EKS ARHES, ANOTTO ENTO OLUNPO.
IENTO T ASTRIE EUONMO, EN POT PERSES
EAIT ES MEA TOMA FILE KEKLESTAI KOITI.
E T UPKUSAMNE EKTE TEK, TE PER PANTO
ZEUS KRONIES TIMESE—PORE T OI AKLA TORA,
MOIRA EHE KAIES TE KAI ATRUITOI ΘALASES.
E T KAI ASTROENTOS AP ORANO EMRE TIMES
AΘNATOIS TE ΘIOISI TETIMNE EST MALISTA.
KAI KAI NUN, OT PO TI EPIHTONIO AΘROPO
ERTO IERA KALA KATA NOMO ILASKETAI,
KIKLESKE EKTE. POLE T OI ESPTO TIME
REA MAL, O PROFRO IE ΘIA UPTEKSTAI EUHAS,
KAI T OI OLUO OPAZE, EPE TUNMIS K PARESTI.
OSOI KAR KAIES TE KAI ORANO EKSIENONTO
KAI TIME ELHO, TOTO EHE AISA PANTO.
OT TI MIN KRONIES EUIESTO OT T APEURA,
OS ELHE TITESI MET PROTROISI ΘIOISI,
AL EHE, OS TO PROTO AP ARHES EPLET TASMOS,
KAI IERA N KAIE TE KAI ORANO ET ΘALASE
OT, OT MONIENES, ESO ΘIA EMRE TIMES,
AL ET KAI POL MALO, EPE ZEUS TIETAI AUTE.
O T ΘELE, MEALOS PARIINTAI ET ONNESI
EN T TIKE UASLEUSI PAR AIOIOIS KAΘIZE,
EN T AORE LAOISI METAPREPE, ON K ΘELESI
ET OPT ES POLMO FTESENRA ΘORESONTAI
ANRES, ENΘA ΘIA PARIINTAI, OIS K ΘELESI
NIKE PROFRONIOS OPSAI KAI KUO OREKSAI.
ESTLE T AUT OPT ANRES AEΘLEUOSI AONI,
ENΘA ΘIA KAI TOIS PARIINTAI ET ONNESI
NIKESAS T UIE KAI KARTE KALO AEΘLO
REA FERE HAIRO TE, TOKEUSI T KUO OPAZE.
ESTLE T IPEESI PARESTAME, OIS K ΘELESI.
KAI TOIS, OI KLAUKE TUSPENFLO ERKAZONTAI,
EUHONTAI T EKTE KAI ERIHTUPO ENSIKAIO,
REIIOS AKRE KUTRE ΘIOS OPSE POLE,
REA T AFELTO FAINOMNE, ΘELOS IE ΘUMO.
ESTLE T EN STAΘMOISI SUN ERME LEI AEKSE
UOKOLIAS T AELAS TE KAI AIPOLIA PLATE AIO
POIMNAS T ERPOKO OIO, ΘUMO K ΘELOSA,
EKS OLIO URIAE KAK POLO MEONA ΘEKE.
OTO TOI KAI MONIENES EK METROS IOSA
PAS MET AΘNATOISI TETIMETAI IERAESI.
ΘEK TE MIN KRONIES KOROTROFO, OI MET KENE
OFTALMOISI IONTO FAOS POLTERKIOS EOS.
OTOS EKS ARHES KOROTROFO, AI T TE TIMAI.
REE TE TMEΘESA KRONO TEK FAIMA TEKNA,
ISTIE TEMETRA KAI ERE HRUSPEILO
IFTIMO T AIE, OS UP HTON TOMTA NAIE
NELES ETR EHO, KAI RIHTUPO ENSIKAIOS
ZEN TE METIOENTA, ΘIO PATR ET KAI ANRO,
TO KAI UO URONTES PELMIZTAI EUREA HTON.
KAI TOS MEN KATEPNE MEAS KRONO, OS TI EKASTOS
NEUOS EKS IERES METROS PROS KUNT IKOITO,
TA FRONIO, IN ME TI AAUO ORENIONO
ALO N AΘNATOISI EHOI UASLEIA TIME.
PEUΘTO KAR KAIES TE KAI ORANO ASTROENTOS,
ONKA OI PEPROTO IO UP PAI TAMENAI
KAI KRATRO PER IONTI, TIOS MEALO TIA UOLAS
TO O KAR OK ALAOS SKOPIE EHE, AL TOKEUO
PAIAS IOS KATEPNE—REE T EH PEΘO ALASTO.
AL OT TE TI EMELE ΘIO PATR ET KAI ANRO
TEKSESTAI, TOT PETA FILOS LITNEU TOKEAS
TOS AUTES, KAIA TE KAI ORANO ASTROENTA,
METI SUFRASASTAI, OPOS LELΘOIT TEKOSA
PAI FILO, TISAITO T ERINES PATROS IOIO
PAIO T, OS KATEPNE MEAS KRONO ANKLOMETES.
OI T ΘUATR FILE MAL MEN KLUO ET PIΘONTO,
KAI OI PEFRAETE, OS PER PEPROT IENESTAI
AF KRONO UASLEI KAI UIE KARTROΘUMO.
PENPSA T ES LUHTO, KRETES ES PIONA TEMO,
OPT AR OPLOTTO PAIO TEKSESTAI MELE,
ZEN MEA—TON MEN OI ETEKSTO KAI PELORE
KRETE N EUREE TRAFME ATTALEMNAI TE.
ENΘ MIN IHT FEROSA ΘOE IA NUHT MELAINA
PROTE ES LUHTO—KRUPSE T E HERS LAUOSA
ANTRO N ELUATO, ZAΘIES UP KEUΘSI KAIES,
AIAIO N ORE PEPUKAMNO ULENTI.
TO TE SPARKANSASA MEA LIΘO NKUALIKSE
ORENIE MEA ANAHTI, ΘIO PROTRO UASLEI.
TO TOT LON HERESI IEN ESKATΘET NEU
SKETLIOS—OT ENOESE META FRESI, OS OI PISO
ANT LIΘO IOS UIOS ANIKETOS KAI AKEES
LEPT, O MIN TAH MELE UIE KAI HERS TAMASAS
TIMES EKSLAE, O T EN AΘNATOISI ANAKSE.
KARPLIMOS T AR PETA MENOS KAI FAIMA KUIA
EUKSTO TOIO ANAKTOS—EPOPOLEMNO T ENIAUTO
KAIES ENESIESI POLUFRAES TOLOΘES
ON KONO APS ANIEKE MEAS KRONO ANKLOMETES
NIKEΘES TEHNESI UIEFI T PAIOS IOIO.
PROTO T EKSEMSE LIΘO, ON PUMTO KATEPNE
TON MEN ZEUS STERIKSE KATA HTONO EURUOEE
PUΘOI N EAΘIE KUALOIS UP PARNESOIO
SEM EME EKSPISO, ΘAUMA ΘNUTOIS UROTOISI.
LES TE PATRKASINETOS OLOO UP TESMO
ORANIAS, OS TESE PATER AEFIFROSNESI
OI OI APMNESANTO HARI EUERKESIAO,
TOKA TE URONTE ET AIΘLOENT KERAUNO
KAI STERPE—TO PRIN TE PELORE KAI KEKEUΘE
TOIS PISNOS ΘNETOISI KAI AΘNATOISI ANASE.
KORE T IAPETOS KALISPURO OKIANINE
EAITO KLUMNE KAI OMO LEHO ESANUAINE.
E T OI ATLANTA KRATROFRON IENTO PAIA
TIHT T UPERKUANTA MENOITIO ET PROMEΘIA
POIKILO AIOLMETE, AMARTINOO T EPMEΘIA
OS KAKO EKS ARHES IENT ANRASI ALFESTESI
PROTO KAR RA TIOS PLASTE UPTEKT KUNAIKA
PARΘNO. UURISTE TE MENOITIO EURUOPA ZEUS
ES ERUOS KATPENPSE UALO PSOLOENT KERAUNO
ENK ATASTALIES TE KAI ENORIES UPROPLO.
ATLAS T ORANO EURU EHE KRATRES UP NANKE
PERSI EN KAIES, PROPR ESPERIO LIUFONO,
ESTEOS KEFLE TE KAI AKAMTES HERESI
TAUTE KAR OI MOIRA ETASTO METIETA ZEUS.
TES T ALUHTPEESI PROMEΘIA POIKLOUOLO
TESMOIS ARKLIOISI MESO IA KION ELASAS
KAI OI EP EITO ORSE TANUHTERO—AUTR O K EPAR
ESTIE AΘNATO, TO T AEKSTO ISO APFTE
NUHTO OSO PROPA EMAR EOI TANSIFTROS ORNIS.
TON ME AR ALKEMES KALISPRO ALKMOS UIOS
ERAKLIES EHTENE, KAKE T AP NOSO ALALKE
IAPETIONIE KAI ELUSTO TUSFROSNAO
OK AEKETI ZENOS OLUNPIO UPSIMEONTOS,
OFR ERAKLEOS FEUAIENIOS KLIOS EE
PLEO ETI E TO PROIΘE EPI HTON POLUOTERA.
TAUT AR AZOMNOS TIMA ARTEKTO UIO
KAI PER HOOMNOS PAUΘE HOLO, OS PRI EHESKE,
ONK ERIZTO UOLAS UPERMENE KRONIONI.
KAI KAR OT KRINONTO ΘIOI ΘNITOI T AΘROPOI
MEKONE, TOT PETA MEA UON PROFRON ΘUMO
TASAMNOS PROΘEKE, TIOS NOON EKSPAFISKO.
TOIS MEN KAR SARKAS TE KAI ENKAT PIONA TEMO
EN RINO KATΘEKE KALUPSAS KASTR UOEE,
TO T AUT OSTIA LEUKA UOOS TELIE EP TEHNE
EUΘTISAS KATΘEKE KALUPSAS ARTI TEMO.
TE TOT MIN PROSEPE PATER ANRO T ΘIO TE,
"IAPETIONIE, PANTO ARTEKT ANAHTO,
O PEPO, OS ETROZELOS IETASO MOIRAS."
OS FAT KERTOMIO ZEUS AFTIT MEIA EOS.
TON T AUTE PROSEPE PROMEΘEUS ANKLOMETES
EK EPMEESAS, TOLIES T O LEΘTO TEHNES
ZEU KUIST MEIISTE ΘIO AIEIENTAO,
TON T EL, OPOTRE SE ENI FRES ΘUMO ANOIE.
FE R TOLOFRONIO—ZEUS T AFTIT MEIA EOS
NO R OT ENOIESE TOLO—KAK T OSTO ΘUMO
ΘNETOIS AΘROPOISI, TA KAI TELESTAI EMELE.
HERS T O K AFOTRESI ANELTO LEUKO ALEFAR.
HOSTO TE FRENA AFI, HOLOS T MIN IKTO ΘUMO,
OS IE OSTIA LEUKA UOOS TOLIE EP TEHNE.
EK TO T AΘNATOISI EPI HTON FUL AΘROPO
KAIOS OSTIA LEUKA ΘUEENTO EP UOMO.
TON T MEA OHTESAS PROSFE NEFLEIERTA ZEUS,
"IAPETIONIE, PANTO PER MEIA EOS,
O PEPO, OK AR PO TOLIES EPLEΘIO TEHNES."
OS FAT HOOMNOS ZEUS AFTIT MEIA EOS
EK TOTO TE PETA TOLO MEMNEMNOS AIE
OK ETIO MELIESI PUROS MENO AKMATOIO
ΘNETOIS AΘROPOIS, OI EPI HTON NAUTAOSI.
AL MIN EKSPATESE EUS PAIS IAPETOIO
KLEPSAS AKMATOIO PUROS TELESKOPO. AUIE
EN KOILO NARΘEKI—TAKE T E NEOΘI ΘUMO,
ZEN UPSUREMTE, EHLOS TE MIN FILO ETOR,
OS IE N AΘROPOISI PUROS TELESKOPO AUIE.
AUTKA T ANT PUROS TEUKSE KAKO AΘROPOISI
KAIES KAR SUNPLASE PERKLUTO AFIKUNEES
PARΘNO AIOIE IKLO KRONIO IA UOLAS.
ZOSE T KAI KOSMESE ΘIA KLAUKOPI AΘENE
ARKEFIE ESTETI—KATA KREΘE T KALUFTRE
TAIALIE HERESI KATESKEΘ, ΘAUMA IESTAI
AFI T OI STEFNOS, NIOΘELIOS AΘIA POIES,
IMERTOS PERΘEK KAREAT PALAS AΘENE.
AFI T OI STEFNE HRUSIE KEFLEFI ΘEKE,
TE AUTOS POIESE PERKLUTOS AFKUEES
ASKESAS PALMESI, HARIZOMNOS TII PATRI.
TE T EN TAILA POL TETEUHTO, ΘAUMA IESTAI,
KNOAL, OSA EPEROS POL TREFE ET ΘALASA,
TON O K POL ENΘEK—HARIS T APLANPTO POLE
ΘAUMASIA, ZOOISI IOIKTA FONEESI.
AUTAR PE TE TEUKSE KALO KAKO ANT AAΘOIO,
EKSAAI, ENΘ PER ALOI ESA ΘIOI ET AΘROPOI,
KOSMO AALOMNE KLAUKOPIOS OURIMPATRES.
ΘAUM T EH AΘNATOS TE ΘIOIS ΘNETOS T AΘROPOS,
OS EO TOLO AIPU, AMEHNO AΘROPOISI.
EK TES KAR IENO ESTI KUNAIKO ΘELUTRAO,
TES KAR OLOIO ESTI IENOS KAI FUL KUNAIKO,
PEM MEA AI ΘNETOISI MET ANRASI NAITAOSI
OLOMNES PENIES O SUFROI, AL KOROIO.
OS T OPT EN SMENESI KATEREFES MELISAI
KEFENAS UOSKOSI, KAKO KSENEONAS ERKO
AI MEN TE PROPA EMAR ES EELIO KATTUNTA
EMATIAI SPEUTOSI TIΘESI T KERIA LEUKA,
OI T ENTOST MENONTES EPEREFIAS KAT SINPLOS
ALOTRIO KAMTO SPETRE ES KASTR AMONTAI
OS T AUTOS ANRESI KAKO ΘNETOIS KENAIKAS
ZEUS UPIUREMTES ΘEKE, KSUNEONAS ERKO
ARKALIO—ETRO TE PORE KAKO ANT AAΘOIO
OS K KAMO FEUO KAI MERMRA ERK KUNAIKO
ME IEMAI ΘELE, OLOO T EP IERA IKOITO
HETEI IERKOMOIO—O K O UIOTO EPITEUES
ZOE, APOFTIMNO TE IA HTESI TATIONTAI
HEROSTAI—O T AUTE KAMO MET MOIR IENETAI,
KETNE T ESK AKOITI ARERUIA PRAPIESI,
TO T TAP AIONOS KAKO ESTLO ANTFERIZE
EMNES—OS T KE TETME ATARTEROI IENEΘLES,
ZOE EN STEΘESI EHO ALIASTO ANIE
ΘUMO KAI KRAIE, KAI ANEKESTO KAKO ESTI.
OS OK ESTI IOS KLEPSAI NOO OT PARELΘE,
OT KAR IAPETIONIES AKAKET PROMEΘEUS
TOI I UPEKSELIKSE UARU KOLO, AL UP NANKES
KAI POLUITRI IONTA MEAS KAT TESMO ERUKE.
URIARIO T OS PROTA PATER OUSTO ΘUMO
KOTO T ET KUE, TESE KRATRO EN TESMO
ENRIE UPROPLO AOMNOS ET KAI EOS
KAI MEIΘOS—KATNAS T UPO HTONO EURUOEES.
ENΘ OI K ALI EHONTES UPO HTON NAITAONTES
EAT EP ESKATIE MEALES EN PERSI KAIES,
TEΘ MAL AHNUMNOI, KRAIE MEA PEΘO EHONTES.
AL SPIAS KRONIES TE KAI AΘNATOI ΘIOI ALOI,
OS TEK EUKMOS REE KRONO N FILTETI,
KAIES FRAMOSNESI ANEAO S FOS AUTIS
AUTE KAR SPI APANTA TIENEKIOS KATLEKSE
SUN KENOIS NIKE TE KAI AKLAO EUKO ARESTAI.
TERO KAR MARNANTO PONO ΘUMALI EHONTES
TITENES T ΘIOI KAI OSOI KRONO EKSIENONTO,
ANTIO ALELOISI IA KRATRAS USMINAS,
OI ME AP UPSELES OΘRUOS TITENE AAUOI,
OI T RA AP OLUNPOIO ΘIOI, TOTERE IAO,
OS TEK EUKMOS REE KRONO EUNEΘESA.
OI R TOT ALELOISI HOLO ΘUMALI EHONTES
SUEHIOS MAHONTO TEKA PLEOS ENIAUTOS
OT TIS EN ERIOS HALPES LUSI OT TELEUTE
OETROIS, ISO TE TELOS TETTO FTOLMOIO.
AL OT TE KENOISI PARESKEΘE ARMNA PANTA,
NEKTAR T ANUROSIE TE, TA PER ΘIOI AUTOI EOSI,
PANTO EN STEΘESI AEKSTO ΘEMO AIENOR.
OS NEKTAR T PASANTO KAI ANUROSIE ERTENE,
TE TOT TOIS METEPE PATER ANRO T ΘIO TE, 
"KEKLUT MEU, KAIES TE KAI ORAMO AKLA TEKNA,
OFR EPE, TA M ΘUMOS ENI STEΘES KELEUE.
ETE KAR MAL TERO ENANTIOI ALELOISI
NIKES KAI KRATIOS PER MARMAMΘA EMTA PANTA
TITENES TE ΘIAI KAI OSOI KRONO ENIENOMΘA.
UMES T MEALE TE UIE KAI HERA AAFTOS
FAINTE TITENESI ENANTIOI EN TAI LUKRE
MNESAMNOI FILTETOS ENEIOS, OS PAΘONTES
ES FOS APS APKESTE TESELEIOS UP TESMO
EMETRAS IA UOLAS UPO ZOFO EEROENTOS."
OS FAT—TON T EKSAUTIS AMEUTO KOTO AMUMO,
"TAIMONI, OK ATAETA PIFAUSKIAR—AL KAI AUTOI
IME, O TOI PER MAN PRAPIES, PER T ESTI NOEMA,
ALKTER T AΘNATOISI ARES IENIO KRUEROIO.
SES T EPIFROSNESI UPO ZOFO EEROENTOS
APSORO T EKSAUTIS AMELIHTO UP TESMO
ELUΘME, KRONO UIE ANAKS, ANELFTA PAΘONTES.
TO KAI NUN ATNE TE NOO KAI EPIFRON UOLE
RUSOMΘA KRATO UMON EN AINE TEIOTETI
MARMAMNOI TITESI ANA KRATRAS USMINAS."
OS FAT—PENESA TE ΘIOI, TOTERES IAO,
MUΘO AKUSANTES—POLMO T ELLAITO ΘUMOS
MALO ETI E TO PROIΘE—MAHE T AMEARTO EIERA
PANTES, ΘELEAI TE KAI ARSNES, EMTI KENO,
TITENES TE ΘIOI KAI OSAI KRONO EKSIENONTO,
OS TE ZEUS ERUEU SPI UPO HTONO EKE FOSTE
TENOI TE KRATROI TE, UIE UPROPLO EHONTES.
TON EKTO MEN HERES AP OMO AISONTO
PASI OMOS, KEFLAI TE EKASTO PENTEKONTA
EKS OMO PEFUKO EPI STIUROIS MELESI.
OI TOT TITENESI KATESTAΘE N TAI LUKRE
PETRAS ELUATOS STIURES EN HERSI EHONTES.
TITENES T ETROΘE EKARTUNANT FALANKAS
PROGRONIOS, HERO TE UIES T AMA ERKO EFAINON
AFOTROI—TENO TE PERIAHE PONTO APERO,
IE T MEA SMARIESE, EPESTEN T ORONO EURUS
SEOMNOS, PEOΘE TE TINASTO MAKROS OLUNPOS
RIPE UP AΘNATO, ENSIS T IKEN UAREA
TARTRO EEROENTA, POO T AIPEA IOE
ASPTO IOHMOIO UOLAO TE KRATRAO
OS RA EP ALELOIS IESA UELIA STONOENTA.
FONE T AFOTRO IKT ORANO ASTROENTA
KEKLOMNO—OI TE KSUNISA MEALO ALLETO.
OT TA ETI ZEUS ISKE ION MEN, AL NU TO IE
EΘAR MEN MENIOS PLENTO FRENE, EL T TE PASA
FAIN UIE—AMUIS T AR AP ORANO ET AP LUNPO
ASTRAFTO ESTEHE SUNOHAO—OI T KERAUNOI
IHTR AMA URONTE TE KAI ASTROPE POTIONTO
HERO APO STIURES, IERE FLOA ELUOONTES
TARFES—AFI T KAIA FERESUIOS ESMARIZE
KAIOMNE, LAK T AFI PURI MEL ASPTOS ULE.
EZE TE HTON PASA KAI OKIANOIO REΘRA
PONTOS T ARTRUITOS—TOS T AFEP ΘERMOS AUTME
TITENAS HTONIOS, FLOKS T AIΘRA TIA IKANE
ASPTOS, OS T AMERTE KAI IFTIMO PER IONTO
AUIE MARMAIROSA KERAUNO TE STERPES TE.
KAUMA T TESPESIO KATEH HAOS—ESTO T ANTA
OFTALMOIS IE ET OASI OSA AKOSAI
AUTOS, OS E KAIA KAI ORANO EURU UPERΘE
PILTO—TOIOS KAR KE MEAS UP TOPO ORORE
TES ME EREPOMNES, TO T UPSOΘE EKSRIPONTOS
TOSOS TOPO EIENTO ΘIO ERII KSUNIONTO.
SUN T ANMOI ENSI TE KONIE T ESPRAIIZO
URONTE TE STERPE TE KAI AIΘLOENT KERAUNON,
KEL TIOS MEALOIO, FERO T IAHE T NOPE TE
ES MESO AFOTRO—OTUOS T APLETO ORORE
SMARTELIES ERIOS, KARTOS T ANFAINTO ERKO.
EKLINΘE T MAHE—PRI T ALELOIS PEHONTES
EMNIOS MAHONTO IA KRATRAS USMINAS.
OI T RA ENI PROTOISI MAHE TRIMEA EIERA
KOTOS TE URIARIOS TE KUES T AATOS POLMOIO,
OI RA TRIEKOSIAS PETRAS STIURO AP HERO
PENPO EPASUTRAS, KAT T ESKIASA UELESI
TITENAS, KAI TOS ME UPO HTONO EURUOEES
PENPSA KAI TESMOISI EN ARKALIOSI ETESA
HERSI NIKESANTES UPERΘUMOS PER IONTAS,
TOSO ENERΘ UP IES, OSO ORANO ESTI AP KAIES
TOSO KAR T AP IES ES TARTRO EEROENTA.
ENIA KAR NUHTAS TE KAI EMTA HALKIOS AKMO
ORANΘE KATIO TEKTE KE S KAIA IKOITO
ENIA T AU NUHTAS TE KAI EMTA HALKIOS AKMO
EK KAIES KATIO TEKTE KE S TARTRO IKOI.
TON PER HALKIO ERKOS ELELTAI—AFI TE MIN NUKS
TRISTOIHE KEHTAI PER TERE—AUTR UPERΘE
IES RIZAI PEFUASI KAI ATRUITOI ΘALASES.