5.16.2019

KONMUNISTPAATAI MANEFEST — drittes Buch

SOCIALISTEΣE UN KONMUNISTEΣE LITRATUA——TA REAKCIONEASOCIALISMUS, TA FOITALE SOCIALISMUS, te franceuseʃe un eŋleʃe aristokrati ua ia geʃihtstel:uŋ nah tacu perufen panflete gen te moteane piuagageselʃaft cesrain. in ta francosiunireuolucion fon iaa aintausent ahthuntat trais:eh, in ta eŋleʃrefoampeueguŋ uasenoh ainmal tem fahasten enpoakeunleŋ alen. fon nem eansten politeʃen kanpfe kontenehmea te rete sain. nua ta litratua kanpf plipia iupreh—apa auh auf tem litratua gepite uan te alten restoracionscait rensaten unmeuhleh geuoaten. um sinpati cearen, muste te aristokrati ʃainpa ia intaes:en aus tem augen fa lian un nua im intaes:e fon ten espluatiaten aapaitaklas:e ian anklageat gen te puaʃuasi foamulian. seperaitete so te genuhtuuŋ foa, smelita auf ian noian heaʃa cesiŋen un meaotaminta unhailsuaŋae profecaiuŋen im ins oa raunen cetiuafen. auf tise aat entstant ta foitalisteʃe socialismus, halp 'klagelied', halp 'pasquil', halp fagaŋenhait 'rueckhall', halp cukunft 'dreuuen', mitunta te puaʃua ins heac tref:ent tuah pit:aes, gaistreih tarais:entes uatail, stets komeʃ uiakent tuah genslehe unfeehkait, ten moteangeʃihte gaŋ cebegraifen. ten proletaeʃen petlasak suenktense als fane in ta hant um tas folk hinta seh hea cefasam:eln. sooftes inan apa folhte, apilktees auf iam hintan te alten foital uap:en un falifseh mit lautem un uneaepitegem gelehta. ain francoslegetemisten tail  un tas iuŋe eŋlant gan tis ʃauspil cum besten. uen te foitalen peuaisen, tas ia auspoituŋ uaise antas gestaltet ua als te piuagaauspoituŋ, sofages:ensenua tasse unta gensleh faʃitenen un iec iupalepten umstenten un petiŋuŋen auspoiteten. uense nahuaisen, tas unta ia heaʃaft neh tas moteanprolatiat esistiat hat, sofages:ensenua tas epen te moteanpuaʃuasi ain notuentega spreusleŋ fon ia geselʃaftsoatnuŋ ua. iupregens afhaimlehense ten kritik reakcioneakarat:a ian so ueneh tas ia haupanklage gen te puaʃuasi epen tain pesteht, unta iam regime entuikleseh ne klas:e, uelhe te ganse alte geselʃaftsoatnuŋ in te luft spreŋen ueate. seueafen ta puaʃuasi mea noh foa tasse ain reuolucioneaprolataiat, als tasse iupahaupt ain acoiht. in ta politeʃpras:is nemense tahea an al:en geualtmasregeln gen te aapaitaklas:e tail un im geueunlehen lem pekuemenseseh al:en ian aufgepleten rensaaten cum troc te goltnen epfel aufcelesen un 
  • troie ~ lipa ~ ea 
  • mit tem ʃaha in ʃafsuol:e ~ runkelriupen ~ snaps cefatauʃen
ui ta pfaf:e im:a hantinhant giŋ mit tem foitalen, so ta pfef:eʃe socialismus mit tem foitalisteʃen. niks laihta, als kristasketismus nen socialisteʃen anstreh cagen. hat tas kristentum nehauh gen tas pripataigentum gen te ee, gen te stat geaifat? hatesneh te uoltetehkait un ten pet:el, tas ceulepat un te flaiʃesateutuŋ, tas cel:enlen un te kiahe an ia stel:e gepretiht? ta kristsocialismus istnua tas uaiuas:a, uomit ta pfaf:e ten eaga fom aristokraten ainsehnet. KLAINPIUAGASOCIALISMUS, te foitale aristkrati istneh te aincege klas:e, uelhe tuah te puaʃuasi gestiuact uiuate, tean lenspetiŋuŋen in ta moteanpiuagageselʃaft fakium:aten un apstaapen. tas mit:elaltpfalpiuagatum un ta klaine pauanstant uan te moteanpuaʃuasi foaloifa. in ten uenega intustriel un kom:aciel entuuik:elten lentan uegetiat tise klas:e noh foat nepen ta aufkom:enten puaʃuasi. in ten lentan, uoseh te moteane cipilesacion entuik:elt hat, hatseh ne noie klainpiuagaʃaft gepiltet, te cuiʃen tem proletaiat un ta puaʃuasi suept un als agensenta piuagaheselʃaft tail stets fon noiem sehpiltet, tean mitglita apa bestenteh tuah te konkur:enc ins prolataiat hinapgesloitat ueaten, ia selps mit ta grosintustri entuik:luŋ nen caitpunt heaannan sen, uose als selpstentega moteangeselʃaft tail gensleh fasuinten un 
  • im hantel ~ in ta manufat:ua ~ in ta agrekultua 
  • tuah aapatisaufsea ~ tomesteken asect ueaten
in lentan ui frankraih, uo te pauanklas:e uait mea als te pefeulkauŋ helfte ausmaht, uaes natiuleh tas sriftstel:a te fe tas proletaiat gen te puaʃuasi auftraten an ia puaʃuaregim kritik ten klainpiuagaunklainpauamasstap anlehten un te aapaitapaatai from klainpiuagatum stantpunt agrif:en. espilteteseh so ta klainpiagasocialismus. 'sismondi' ist tas litratua haupt tis nehnua fe frankraih sontan auh fe eŋlant. tisa socialismus caglitate heuhst ʃaafsin:eg te uitaspriuhe in ten moteanen protucionsfaheltnis:en—aenthiulte te glaisnaeʃen peʃeuneguŋen fon ten eukonomen; auis unuitalehleh te casteuaenten uiakuŋen ta maʃinri un ta aapait tailuŋ nah, te kapetal koncentracion un tes grundpesices, te iupaprotucion, te krisen, den notuentegen untagaŋ ten klainpiuaga un pauan, tas elent tem prolataiat, te anaahi in ta protucion, te sraienten misfaheltnis:e in ta raihtum fatailuŋ, ten intustriel nacionenfanihttuŋskrih untaainanta, te altsit:en aufleusuŋ, altfamilianfaheltnis:e, altnacionaleteten. seinem posetetipen gehalte nah uil ietoh tisa socialismus entueta te alten protucionsunfakeasmit:el uitahastel:en un mit inen te alten aigentumsfaheltnis:e un te alte geselʃaft, ota auil te moteanprotucionsunfakeasmit:el in ten altaigentumsfaheltnis:e ramen, te fon inen gespreŋt  uuaten, gespreŋt ueaten musten, geualtsam uita ainspean. in paiten fel:en ista reakcionea un utopeʃ cuglaih. cunfuesen in ta manufat:ua un patriahaluiatʃaft auf tem lante, tas sint saine lecten uoate. in ia uaitan entuikluŋ hatseh tise rihtuŋ in nen feigen kaceniam:a falaufen. TA TOITΣA OTA 'UAE' SOCIALISMUS, te socialistunkonmunistlitratua fon frankraihs, te unta tem truk na heaʃenten puaʃuasi entstant un ta litraeʃe kanpf austruk gen tise heaʃaft ist, uuate nah toitʃlant aingefiuat cu na cait, uo te puaʃuasi soepen ian kanpf gen ten foitalen apsolutismus pegan. toitʃe filosofen, halpfilosofen un ʃeungaista pemehtehtenseh gireh tisa litratua un fagas:ennua tas pai ta ainuantauŋ iena sriften aus frankraih te franceuseʃen lensfaheltnis:e neh glaihcaiteh nah toitʃlant aingeuantat uan. ten toitʃen faheltnis:en geniupa faloa te francoslitratua al:a unmit:elpa prat:eʃ petoituŋ un nam ain rain liraeʃes aussen an. als mius:ege spekulacion iupa te menʃuesen fauiaklehuŋ mustese aʃainen. sohat:en fe te toitʃen filosofen ahcentes iaahuntats te eastfrancosreuolucion foatauŋen nua ten sin, "prat:eʃfanunft" foatauŋen im algemainen cesain, un te uil:ensois:auŋen fon ta francospuaʃuasi petoiteten in ian augen te rainuil:en gesetce, uil:en, uia sain mus, uaahaftmenʃuil:en. te auslislehe aapait fon ten toicen litraten pestant tain, te noien francositen mit iam alten filosofgeuis:en in ainklaŋ cesecen ota filmea fon iam filosofstantpunte aus te francositen sehanceaihnen. tise anaihnuŋ geʃa in taselpen uaise, uotuah man seh iupahaupt ne fremt sahe anaihnet, tuah te iupasecuŋ. esist pekant ui te meunhe manuskrit:e, uoaauf te klas:eʃueake fon ta alten haitencait facaihnet uan, mit apgesmakten katoleʃhailegengeʃihten iupasrin. te toitʃlitraten giŋen umgekeat mit ta profanen francosliratua um. sesrin ian filosofeʃunsin hinta tas francosorigenal. cumpaispil, hinta te francoskritik fon geltfaheltnis:e srinse "menʃuesen entois:auŋ," inta te puaʃuastat francoskritik srinse, "apstratalgemainheaʃaft aufhebuŋ" unsouaita. tise filosofrensaaten untaʃipuŋ unta te francosentuikluŋen tauftense "tat filosofi," "uaa socialismus," "toitʃe uis:enʃaft fom socialismus," unsouaita. te francossocialistkonmunistlitratua uuate so feuamleh entmant—un ta si in ta ant tem toitʃen aufheuate, ten ainklas:e kanpf gen te antre auscetriuk:en, soua ta toitʃe sehpeuust, te "francosainsetehkait" iupauunten, uaapetriufnise stat tas uaahaitpetiufnis  un prolataiatintaes:en stat te menʃuesenintaes:en, menʃen iupahaupt fatreten cehan, menʃen, kainklas:e, ta iupahaupt neh uiaklehkait, nua tem filosoffantasi tunsthim:el angeheuat. tisa toitʃe socialismus, ta saine unpeholfenen ʃuliupuŋen so eanst un faialeh nam un so maaktsraiaeʃ ausposunte, faloa intes nahunnah saine petanteʃe unʃult. ta toitʃen kanpf, namentleh proiseʃpuaʃuasi gen te foitalen un tas apsolute keunehtum, mit nem uoat, te leprale peueguŋ uuate eansthafta. tem 'uaan' socialismus ua so auiunʃte gelenhait gepoten, ta politeʃ peueguŋ te socialisteʃe foatauŋ geniupacestel:en, te iupalifaten anateme gen ten lepralismus, gen ten representatifstat, gen te piuagakonkur:enc, piuagapresfraihait, piuagareht, piuagafraihait un glaihhait cesloitan un ta folksmas:e facepretegen, uise pai tisa piuagapeueguŋ niks cegeuin:en, filmea al:es cafalian hape. ta toitʃe socialismus fagas rehtcaiteh tas te francoskritik, tean gaistloses eho a ua, te moteane piugageselʃaft mit ten entsprehenten materiellenspetiŋuŋen un ta angemes:enen politeʃkonstetucion foaaussect, lauta foaaussecuŋen, um tean akenpfuŋ es seh east in toitʃlant hantelte. atinte ten toitʃen apsoluten regiauŋen mit iam pfaf:enʃulmaistankrautiunkanpiuaokraten gefolfeals auiunʃte fogelʃoihe gen te trohent aufstrepente uaʃuasi. apiltete te siuslehe agensuŋ cu ten pit:an paitʃenhipen un flintenkugeln, uomit tiselpen regiauŋen te toitʃen aapaitaaufstente peaapaiteten. 'uaa'socialismus uaat tagestalt ne uaf:e in ta hant ten regiauŋen gen te toitʃe puaʃuasi, sofatrataauh unmit:elpa ain reakcioneaintaes:e, tas toitʃpfalpiuagaʃaft intaes:e. in toitʃlant piltet tas fom sehcenten iaahuntat hea iupalifate un sait ta cait in faʃitena foam hia im:a noi uita auftauhente klainpiuagatum te aigentlehe pesteentcustente gruntlage. saine ahaltuŋ ist te pesteenttoitʃcustente ahaltuŋ. fon ta intustrielunpoliteʃheaʃaft fon ta puaʃuasi fiuahtetes ten sihan untagaŋ, ainasaits in kapetalkoncentracion folge, antrasaits tuah tas reuolucioneaproletaiat aufkom:en. ta 'uaa'socialismus ʃinim paite flin mit na klap:e caslan. afapraiteteseh ui ne epitemi. tas geuant, geuiakt aus spekulatipem spinuep, iupastikt mit ʃeungaistegen reteplumen, tuahtrenkt fon lipesuiulem gemiutstau, tis iupasueŋlege geuant, uoain te toitʃsocialisten ia paa kneuhanen "epegen uaahaiten" ainhiulten, fameatenua ten apsac ia uae pai tisem puplekum. sainasaits akante ta toitʃsocialismus im:a mea sainen peruf, ta hohtrpente pfalpiuagaʃaft fatreta disa cesain. aproklamiate te toitʃe nacion als te normale nacion un ten toitʃspispiuaga als noamalmenʃen. agap ieta nitatrehtehkait tesselpen nen fapoagenen, heuan, socialisteʃen sin, uoainseia gentail petoitete. acoh te lecte konsekuenc, intema tret gen te "rotestrut:ipe" rihtuŋ fom konmunismus auftrat un saine unpaataieʃe ahanhait iupa al:e klas:enkenpfe fakiuntete. mit sea uenegen ausnamen geheuat al:es, uas in toitʃlant fon angeplih socialisteʃen un konmunisteʃen sriften ciakuliat, in ten smutcehentneapentlitratua peraih tisen. TA KONSEAPATIPE OTA PUAΣUASOCIALISMUS——ain puaʃuasi tail uiunʃt ten socialen misstenten apcehelfen um ten piuagaseselʃaft pestant casihan. esgeheuan hiahea—eukonomisten, folantrofen, umaneteae, aapaitentklas:enlage fapes:aa, uolttetehkaitsoaganesiaa, tiakuelrai apʃafa, mes:egkaitsfaainstifta,  puntʃek:ehstaat uinkelrefoama; un auh cu gancen sestemen ist tiasa puaʃuasocialismus ausgeaapaitet uoaten. als paispil fiuanue 'proudhons' 'philosophie de la misere' an. te socialistpuaʃua uol:en te moteangeselʃaft lenspetiŋuŋen one te notuenteh taaus hafoa geenten kenpfe un gefaan—seuol:en te pesteente geselʃaft mit apcuh fon ten sereuolucioniaenten un seaufleuseten elementen; seuol:en te puaʃuasi one tas proletaiat. te puaʃuasi steltseh te uelt, uoainse heaʃt, natiualeh als te peste uelt foa. ta puaʃuasocialismus aapaitet tise treustlehe foastel:uŋ cu nem halpen ota gansen sestem aus. uena tas prolataiat auffoatat, saine sestem cefauiaklehen um in tas noie ierusalem aincegen, sofalaŋta im grunte nua tases in ta iecgeselʃaft stenplaipe, apa saine gehes:egen foastel:uŋen fon faselpen apstraife. ne cuaite, uenega sestem nua mea prat:eʃ socialismus foam tise suhte ta aapaitaklas:e iete reuolucioneapeueguŋ cefalaiten, tuah ten nahuais uineh tise ota iene politeʃ faentauŋ sontan nua ne materiellensfaheltnis:e faentauŋ, eukonomeʃfaheltnis:e ia fon nucen sain keun:e. unta materiellensfaheltnis:e faentauŋ fastet tisa socialismus apa keinesuehs piuagaprotucionsfaheltnis:e apʃaf:uŋ, tenua auf reuolucioneauege meuhleh ist, sontan atminestratipe fapes:auŋen, te auf tem protucionsfaheltnis:e poten foa seh gen, also an tem faheltnis fon kapetal un lonaapait niks entan, sontan im pesten puaʃua fal te heaʃaft kosten ia famintan un ian statshaushalt faainfahen. sainen entsprehenten austruk araiht ta puaʃuasisocialismus east ta uoa cua plos:en renaeʃen figua uiat. fraia hantel! im aapaitentklas:e intaes:e; ʃutsseul:e! im aapaitentklas:e intaes:e; cel:engefeŋnis:e! im aapaitentklas:e intaes:e; tas ist tas lecte, tas ainege eanstgemainte uoat tem puaʃuasisocialismus. ta socialismus ta puaʃuasi pestet epen in ta pahauptuŋ tas te puaʃua puaʃua sint—im aapaitentklas:e intaes:e. TA KRITEΣUTOPISTEΣ SOCIALISMUS OTA KONMUNISMUS——ueren hia nek fon ta litratua, te in al:en gro:sen moteanen reuolucionen te proletaiat foatauŋen aussprah. (sriften papeufs etcetra.) te easten fasuhe fom proletaiat in na cait algemaina aufreguŋ in ta foitalgeselʃaftumstuac periote tret sain aihnes klas:enintaes:e tuahcesecen, ʃaitaten notuenteh an ta unentuik:elten proletaiat gestalt selps ui an tem materielpetiŋuŋen mangel sina pefraiuŋ, te epen east tas protut east tas protut ta piugaepohe sint. te reuolucionealiratua, uelhe tise easte peueguŋen tem prolatiat peglaitete, ist tem inhalt nah notuenteh reakcionea—seleat nen algemainen asketismus un ne roe glaihmahrai. te aigentleh socialistunkonmunistsestem, te sestem fon 'st. simon', 'fourier', 'owen', unsouaita, tauhen auf in ta easten, unentuik:elten periote tem kanpf cuiʃen proletaiat un puaʃuasi, teue open tagestelt han. (sie 'puaʃuasi un prolatiat'.) te afinta tisen sesteme sen cua ten klas:engensac ui te aufleusentelemente uiaksamkait in ta heaʃentgeselʃaft selps—apa seaplik:en auf ta proletaiat saite kaine geʃihteselpstetehkait, kaine im aigentumpoliteʃpeueguŋ. ta te klas:engensac entuikluŋ glaihen srit helt mit intustri entuikluŋ, fintense epesoueneh te materiel petiŋuŋen cua proletaiat pefraiuŋ foa un sun nah na socialen uis:enʃaft, nah socialen gesecen um tise petiŋuŋen ceʃaf:en. an te geselʃafttetehkait stel:e mus ia paseunleh afintaeʃe tetehkait treten, an te geʃihtepetiŋuŋen stel:e tem pefraiuŋ fantasteʃ, an te almeleh stel:e foa sehgeenten oaganecaion tem proletaiat cua klas:e ne aigens augehekte oaganesacion ta geselʃaft. te kom:ente uelgeʃihte leustseh fe se auf in te propagan:a un te prat:eʃe geselʃaftplene ausfiuauŋ ia. sesintseh cua peuust in ian plenen hauptsehleh tas aapaitentklas:e intaes:e  als laitentstklas:e cefetraten. nua unta tisem laitentstklas:e gesihtspunkt esistiat tas prolatiat fe se. te unentuik:elte klas:enkanpf foam ui ia aihne lenslage priŋenes apa mit seh, tasse uait iupa ienen klas:engensatc ahan casain glaupen—seuol:en te algeselʃaftsglita lenslage, auh bestgestelte, fapes:ae. seatpel:ian tahea foaueaent an te ganse geselʃaft one untaʃit, ia foacuhsuaise an te heaʃente klas:e. man prauht ia sestem ia nuacefasten umes als ten pestmeuhlehen plan fon ta pestmeuhlehen geselʃaft anceaken:en. sefaueafen tahea al:e politeʃe, namentleh al:e reuolucioneaakcion, seuol:en ia cil auf fritlehem uege araihen un fasun, tuah klaine, natiuale felslagente esperemnete, tuah te paispil maht tem noien geselʃafteuangelium pan cepren. tise fantasteʃe cukiunftgeselʃaft ʃiltauŋ entspriht in na cait, uo tas prolatiat noh heuhts unentuik:elt ist, also selps noh fantasteʃ saine aihne stel:uŋ auffast, sainem easten anuŋsfol:en treŋen nah na algemainen geselʃaftumgestaltuŋ—te socialistunkonmunistsriften pesten apa auh aus kriteʃen elementen; segraifen al:en gruntlagen ta pesteenten geselʃaft an; sehan tahea heuhstes ueatfol:es material cua aapaitaaufkleauŋ  geli:fat. ia posetipen sece iupa te cukiunftgeselʃaft, cumpaispil gensac aufhebuŋ cuiʃen stat un lant, fon familie, pripataueap, lonaapait, geselʃaftaamoni fakiunteguŋ, stat fauantluŋin ne plos:e protucion faualtuŋ—al:e tise ia sece triuk:en plos tas klas:engensac uehfal:en aus, ta epen east sehceentuik:eln pegint, tensenuanoh in saina easten gestaltlosen unpestimthait ken:en. tise sece selps han tahea noh nen rain utopeʃen sin. te kriteʃutopeʃsocialismus ota konmunismus petoituŋ stet im ungekeaten faheltnis cua geʃihteentuik:luŋ. in temselpen mas:e, uoain ta klas:enkanpf sehentuik:elt un gestaltet, faliat tise fantasteʃe ahepuŋ iupa tenselpen, tise fantasteʃe pekenpfuŋ fon temselpen al:en prakteʃen ueat al:e tioreteʃe perehteguŋ. uan tahea te uahepa tisen sesteme auh in fila peciuŋ reuolucionea, sopilten ia ʃiula ietesmal reakcioneasekten. sehalten te alten maistaanʃauuŋen fest geniupa ta propletaiatgeʃihtfoatentuikluŋ—sesun tahea konsekuent ten klas:enkanpf uita apcestunpfen un te gensece cefamit:eln; setroimennoh im:a te fasuhsuaise fauiaklehuŋ ia geselʃaftutopin, aincelnfalanstea stiftuŋ, griuntuŋ fon 'home'-kolonin, klain'ikarien' arihtuŋ—tuotecausgape fon noiem ierusalems—,  un cum alspaneʃsleus:a aufpau tisem mius:ense an te filantropi fon ten piuagalehen heacen un geltsek:e atpel:ian. almeleh fal:ensee in te katekori te open geʃiltaten reakcioneae ote konseapatipe socialisten un untaʃaitensehnuamea fon inen tuah mea sestemateʃe petantri, tuah ten fanateʃen apaglaupen an te socialuis:enʃaft uuntauiakuŋen tise; setreten tahea mit alpoliteʃaapaitapeueguŋ apit:auŋ entgen, tenua aus plintem unglaupen an tas noie euangelium hafoagen konte. te 'owen'isten in eŋlant, te 'fourier'isten in frankraih reagian toat gen te 'chartist'en, hia gen te 'reformist'en. KONMUNISTEN STEL:UŊ CU TEN FAΣITENEN OPPOSICIONEL:EN PAATAIEN——nak apsnit fastetseh tas faheltnis ten konmunisten cu ten peraits konstetuiaten aapaitapaataien fon selps, also ia faheltnis cu ten 'chartist'en in eŋlant un ten akraeʃen refoaman in noatamereka.  sekenpfen fe de unmit:elfoaligentcuek:e araihuŋ un aapaitaklas:e intaes:en apa sefatreten in ta gen ueategen peueguŋ cuhlaih te peueguŋ cukunft. in frankraih slis:enseh te konmuniste an te socialtemokrateʃe paatai an gen te konseapatipe un ratekale puaʃua one taum tas reht aufcegen seh kriteʃ cu ten aus ta reuolucioneaiupalifauŋ hariuaenten frasen un ilusionen cefahalten. in ta cuaic untastiucense te ratekalen one cefaken:en tas tise paatai aus uitasprehenten elementen pestet, tails aus temokratsocialist im francossin, tails aus ratekalpuaʃua. unta ten polen untastiucen te konmunisten te paatai, uelhe ne akraeʃe reuolucion cua nacionalpefraiuŋ petiŋuŋen maht, teselpe paatai, uelhe te krakaua insuprecion fon 
aintausent ehthuntat seks unt fiaceh. in toitʃlant kenpft te konmunispaatai, sopalt te puaʃuasi reuolucion, gemainsam mit ta puaʃuasi gen te apsolute monaahi, tas foitale gruntaigentum un te klainpiuagrai—seuntalest apa kainen augenplik pai ten aapaitan ain meuhlehst klaes peuustsain iupa ten faintlehen gensac cuiʃen puaʃuasi un un prolataiat haausceaapaiten, tamit te toitʃen aapaita soglaih te geselʃaftunpoliteʃpetiŋuŋen, uelhe te puaʃuasi mit ia heaʃaft hapaifiuan mus, als epenso file uaf:en gen te puaʃuasi kean keun:en, tamit, nah tem reakcioneaklas:en stuac in toitʃlant, sofoat ta kanpf gen te puaʃuasi selps pegint. auf toitʃlant rihten te konmunisten ia hauptaufmeaksamkait, uail toitʃlant am ainpiuagareuolucion foaapent stet un uailes tise umuelcuŋ unta foagesritnan oiropeacipilecacion petiŋuŋen iupahaupt un mit nem fil uaita entuik:elten proletaiat folpriŋt als eŋlant im sipcentem un frankraih im ahtcentem iaahuntat, te toitʃe piuagareulucion also nua tas unmit:elpae foaspil nem proletaeʃen reuolucion sain kan. mit nem uoat, te konmunisten untastiucen iuapaal iete reuolucioneapeueguŋ gen te pesteenten geselʃaft un paliteʃ custente. in al:en tisen peueguŋ hense te aigentumsfrage, uelhe meaotaminta entuik:elte foam se auh angenom:en han meuge als te peueguŋ gruntfrage hafoa. te konmunisten aapaiten entleh iupaal an ta fapintuŋ un fastenteguŋ fon ten allenta temokratpaataien. te konmunisten fasmenes ia ansihten un apsihten cefahaimlehen—seakleanes of:en tas ia cuek:e nuaaraiht ueaten keun:en tuah ten geualtsamen alpisheageselʃaftsoatnuŋ umstuah. meugen te heaʃenten klas:en foa na konmunistreuolucion cit:an. te proletaia han niks in ia cefalian als ia ket:en. sehan ne uelt cageuin:en.
ALLENTA PROLETAIA, FAAINEHTOIH!