5.15.2019

KONMUNISTPAATAI MANEFEST — erstes Buch

spriŋ karl marx u. friedrich engels: manifest ..., p t -n∅ -Va-~-r- a∅ h e 'n.'~'dat.'~'fon='' '-end-' < b d 'v.'b/d/∅/h-en∅ -Vr- er∅ k∅(~gV) ~i ~'adj.'~'gen.' '-nd-'

PUAΣUA UN PROLETAIA——alpisheageselʃaft geʃihte ist klas:enkenpfe geʃihte.
 • fraia ~ sklape
 • patricia ~ plapaia
 • paron ~ laipaihna
 • cunftpiuaga ~ gesel
 • kuac, untatriuk:a ~ untatriukta
stante in stetem gensac cuainanta, fiuaten nen ununtapronen, palt fastekten, palt of:enen kanpf, nen kanpf, ta ietesmal mit na reuolucion gansgeselʃaft umgestatuŋ entete ota mit tem gemainsamen kenpfentklas:en untagaŋ.  in ten friuan geʃihte epohen, fintenue fast iupaal ne folstentege geselʃaft gliteruŋ in faʃitene stente, na man:ehfaltege geselʃaftstel:uŋen apstufuŋ. im alten rom, hanue patricia, rit:a, plepaia, sklapen; im mit:elalta foitalhean, fasal:en, cunftpiuaga, gesel:en, laipaihna un noh tacu in fast ieta tisa klas:en pesontere apstufuŋen. te aus tem foitalgeselʃaft untagaŋ hafoagegaŋene moteane puakaehe geselʃaft hat te klas:engensece neh aufgehon—sehatnua noie klas:en, noia untatriuk:uŋ petiŋunen, noie kanpf gestaltuŋen an te altgesetc stel:e. unsa epohe te puaʃuasi epohe caihnetseh ietoh tatuah aus tasse te klas:engensece faainfaht hat. te ganse geselʃaft spaltetseh meaunmea in cuai faintlehe laga, in cuai gros:e, ainanta tret geniupasteente klas:en—
 • puaʃuasi
 • ~ proletaiat
aus ten mit:elaltas laipaihnen giŋen te eaststete pfalpiuaga hafoa; aus tisa pfalpiuagaʃaft entuik:eltenseh te easten puaʃuasi elemente. 
 • te amereka enttek:uŋ
 • te afreka umʃif:uŋ
ʃufen ta aufkom:enten puaʃuasi ain noies 'tereŋ'. 
 • ta ostinteʃe ʃineseʃe maakt
 • te amereka kolonnesiauŋ
 • ta austauʃ mit ten kolonin
 • te tauʃmit:el fameauŋ
 • un ta uaan iupahaupt 
gan 
 • tem hantel ~ ta ʃif:aat ~ ta intustri
nen nigekanten aufsuuŋ un tamit tem reuolucion element in ta cafal:enten foitalen geselʃaft ne raʃe entuikluŋ. te pishea foitale ota ciunftege intustri petripsuaise raihtenehmea aus fe ten mit noien maakt anuaksenten petaaf. 
 • te manufatu:a trat an iae stel:e
 • te cunftmaista uuaten fatreŋt tuah ten intustriel:en mit:elstant
 • te aapait tailuŋ cuiʃen ten faʃitenen koaporacionen faʃuant foa ta aapait tailuŋ in ta aincelnen ueakstat selps
apa im:auuksen te maakte, im:astih ta petaaf. auh te manufat:ua raihtenehmea aus. tareuolucioniate ta tanpf un te maʃinri te intustiel:e protucion. an te manufat:ua stel:e trat te moteane gros:e intustri, an te intustrielmit:elstant stel:e traten te intustriel:en mil:ioneae, te gansintustrielamen ʃefs, te moteanen puaʃua. te gros:e intustri hat ten ueltmaakt hagestelt, ten te amereka enttek:uŋ  foaperaitete. ta ueltmaakt hat 
 • tem hantel
 • ta ʃif:faat
 • ten lantkonmunekacionen
ne unamaslehe entuik:luŋ gegen. tise hat uita auf te intustri austenuŋ curuekgeuiakt, un in temselpen mas:e, uoain intustri, hantel, ʃif:aat, aisenpanen sehaustenten, in temselpen mas:e entuik:elteseh te puaʃuasi, fameatese iae kapetalien, treŋtese al:e fom mit:alte hea iupalifaten klas:en in ten intagrunt. uesen also, ui te moteane puaʃuasi selps tas ein laŋ entuikluŋgaŋ, ain raie fon umuelcuŋ in protucion un fakeasuaise protut ist. iete tisa puaʃuasi entuikluŋstufen ua peglaitet fron nem entsprehenten politeʃen foasrit. untatriukta stant unta ta foitalhean heaʃaft, peuafnete un sehselpsualtente atsociacion in ta konmune, hia unapheŋege stet:eʃe repuplik, toat trit:a stoiapflihtega stant ta monaahi, tan cua manufat:ua cait gegenuht gen ten atel in ta stenteʃen ota in ta apsoluten monaahi, grosmonaahi hauptgruntlage iupahaupt, akenpfteseseh enteleh sait ta grosintustri heastel:uŋ un ueltmaakt im moteanen representatifstat te ausslislehe politeʃe heaʃaft. te moteane statsgeualt istnua ain ausʃup, ta te gemainʃaftlegen ganspuaʃuasklas:e geʃefte faualtet. te puaʃuasi hat in ta geʃihte ne heuhst reuolucion rol:e gespielt. te puaʃuasie, uose cuz heaʃaft gekom:en,
 • hat al:e foitalen ~ patriaahaleʃen ~ itil:eʃen faheltnis:e casteuat
 • sehat te puntʃek:egen foitalpante ~ te ten menʃen an sainen natiualehen foagesecten kniupften
 • unpaamheaceh caris:en 
 • ~ kain antres pant cuiʃen menʃ un menʃ iuprihgelasen 
  • als tas nakte intaes:e
  • als te geiullose 'pare caluŋ'.
 • sehat te hailegen fromsueamaai ʃaua ~ ta rit:alegen pegaistauŋ ~ ta spispiuagalehen uemut in tem aiskalten egoistperehnuŋ uas:e atrenkt
 • sehat te paseunlege uiuate in ten tauʃueat aufgeleust
 • ~ an te callosfapriften un uolauoapenfraihaiten stel:e te ne geuis:enloshantelsfraihait gesect
 • sehat, mit nem uoat, an te mit religiouspoliteʃilusionen stel:e fafiulten auspoituŋ te of:enen, unfaʃemte, tret:e, tiuae auspoituŋ gesect
 • te puaʃuasi hat al:e pishea eauiuategen ~ mit ʃoi petrahteten tetehkeiten iaes hailegenʃains entklaitet
 • sehat ten aact ~ ten iuristen ~ ten pfaf:en ~ ten poeten ~ ten uis:enʃaftman in iae pecalten lonaapaita fauantelt. 
 • te puaʃuasi hat tem familiefaheltnis sainen riurentsentimentalen slaia apgeris:en 
 • ~ es auf ain raines geltfaheltnis curiukgefiuat
 • te puaʃuasi hat enthiult, ui te prutale kraftoisauŋ, te te reacion so sea am mit:elalta peuuntat, in ta trehsten peanhoitaai ia pas:ente  agencuŋ fant
 • east sehat peuisen, uas te menʃen tetehkait custante priŋen kan
 • sehat gans antre uuntaueake folpraht 
  • als egipteʃe perameten ~ reumeʃe uas:alaituŋen un goteʃe katetralen
 • sehat gans ciuge ausgefiuat 
  • als feulkauantauŋen un kroicciuge
 • te puaʃuasi kanneh esistian one te protucionsinstrumente ~ also te protucionsfaheltnis:e ~ also semtlehe geselʃaftlehen faheltnis:e foatuerent cereuolucionian
  • unfaentate altprotucionsuaise paipehaltuŋ ua tegen te easte alfriuanintustielklas:en esistencpetiŋuŋ
  • te foatuerente protucion unuelcuŋ ~ te unutaprone algeselʃaftlehcustente aʃiut:auŋ ~ te epege unsihahait ~ peueguŋ caihnet te puaʃuasepohe foa al:en antren aus
  • al:e festen aigerosteten faheltnis:e mit iam gefolge fon alteeauiuategen foastel:uŋen ~ anʃauuŋen ueaten aufgeleust 
   • ~ al:e noigepilteten faalten, eese fakneuhan keunen.
  • al:es stenteʃe ~ steente fatenpft
   • ~ al:es hailege uiat entuuait ~ te menʃen sint entleh gecuuŋen, ia lenstel:uŋ, ia gensaitegen peciuŋen mit niuhtanen augen ancesen
  • ta petiuafnis nah nem stets ausgetentan apsac fe ia protut:e iaht te puaʃuasi iupa te ganse eatkugel. iupaalmusseseh ainnisten ~ iupaalanpaun ~ iupaal fapintuŋen hastel:en
 • te puaʃuasi hat tuah ia ueltmaakt espluatacion te allenta protucion ~ konsumcion kosmopoliteʃ gestaltet
 • sehat cum gros:en reacioneaepetauan ten nacionalintustripoten unta ten fius:en uehgecon
  • te uaalten nacionalintustrin sint fanihtet uoten un ueatennoh tehleh nanihtet
  • seueaten fatreŋt tuah noie intustrien, tean ainfiuauŋ ne lensfrage fe al:e cipilesiaten nacionen uiat, tuah intustrin, tenehmea ainhaimeʃe rostof:e sontan ten entlensten conen angeheurege rostof:e faaapaiten 
  • ~ tean faprekate nehnua im lante selps sontan in al:en uelttailen cuglaih faprauht ueaten
  • an te alten, tuah lantesacoihnis:e pefritehten petuafnis:e stel:e treten noie, uelhe te entfeantestlenta un klimat protut:e cu ia pefriteguŋ ahaiʃen
  • ~ an te altlokalunnacionalselpsgeniuhsemkait un apgeslos:enhait stel:e trit ain alsaitega fakea, ne alsaitege nacion apheŋehkait fonainanta
  • ~ un ui in ta materiel:en, so auh in ta gaistegen protucion.
  • te gaistegen aincelnnacion acoihnis:e ueaten gemaingut
  • te nacionale ainsaitehkait un pesrenkthait uiat meaunmea unmeuhleh un aus ten filen nacionalunlokalliteratuan piltetseh ne ueltliteratua
 • te puaʃuasi raist, tuah te raʃe alprotucionsintrumente fapes:auŋ ~ tuah te unentleh alaihtate konmunekacion al:e, auh te paapareʃsten nacionen in te cipilesacion
 • te uelfailen uaan praise ia sint te sueae aatilri
  • mit tase al:e ʃineseʃen mauan in ten grunt ʃist
  • mit tase ten  haatnek:ehsten paapaen fremtenhas cua kapetulacion cuiŋt
 • secuiŋt al:e nacionen, te puaʃuasi protucionsuaise sehancuaignen, uenseneh cugrunte gen uol:en
  • ~ secuiŋt se te sogenante cipilesacion pai seh selps aincefiuan, tas haist, puaʃua ceueaten
  • ~ mit nem uoat, seʃaftseh ne uelt neh iam aihnen pilte
 • te puaʃuasi hat tas lant ta stat heaʃaft untauoafen
  • sehat eniame stete geʃagen
  • sehat te steteʃpefaulkauŋ cal geniupa ta lenlehen in hon grat fameat 
  • ~ so nen petoitenten pefeulkauŋ tail tem lantlen itiotismus entris:en
  • uise tas lant fon ta stat, hatse 
   • te paapaeʃen un halppaapaeʃen lenta fon ten cipilesiaten 
   • te pauanfeulka fon ten puaʃuafeulkan
   • ten orient from ocitent apheŋeh gemaht
 • te puaʃuasi hept meaunmea te protucionsmit:el ~ pesice ~ pefeulkauŋ casplit:auŋ auf
  • sehat te pefeulkauŋ atglomriat
  • te protucionsmit:el centralesiat 
  • ~ tas eigentum in uenegen henten koncentriat
  • ~ te notuentege felga hiafon ua te politeʃe centralesacion
   • unapheŋege fast nua fapiuntete prouincen  mit faʃitenen intaes:en ~ gesecen ~ regiauŋen ~ ceul:en uuaten cusem:engetreŋt in ne nacion, ne regiauŋ ~ ain gesec ~ ain nacionales klas:eninaes:e ~ ne tuananlini
 • te puaʃuasi hat in ia kaum huntatieaegen klas:enheaʃaft  mas:enhaftae un kolos:alae protucionskrefte geʃafe:n als ale fagaŋenen generacionen cusam:en. natuakrefte untaiohuŋ, maʃinri, ʃemi anuentuŋ auf intustri un ak:apau ~ tanpfʃif:aat ~ aisenpanen ~ elektreʃe telegrafen ~ gansuelttail uapamahuŋ ~ flius:e ʃifpamahuŋ ~ gans aus tem poten hafoagestanpfte pefeulkauŋen—uelhes friuae iaahuntat ante, tas solhe protucionskrefte im gelʃaftaapait ʃos slum:aten
  • uehan also gesen—te protucionsunfakeasmit:el, auf tean gruntlage seh te puaʃuasi haanpiltete, uuaten in ta foitalen geselʃaft acoiht
  • auf na geuis:en protucionsunfakeasmit:elentuikluŋ stufe entsprahen te faheltnis:e, uoain te foitale geselʃaft protuciate un austauʃte, te foitale agrikultuaunmanufat:ua oaganesacion, mit nem uoat te foiatalen aigentumsfaheltni:se ten ʃon entuik:elten protut:ifkreften nehmea
   • sehemten te protucion, stat secefeuatan
   • sefauanteltenseh in epensofile feseln
   • semusten gespreŋt ueaten ~ te uuaten gespreŋt
  • an ia stel:e trat te fraie konkur:enc mit ta ia angems:enen geselʃaftlehen un politeʃen konstetucion, mit ta eukonomeʃen un politeʃen puaʃuaklas:e heaʃaft
unta unsan augen get ne anlehe peueguŋ foa. 
 • te piuagalehen protucionsunfakeasfaheltnis:e
 • te piuagalegen aigentumsfaheltnis:e
 • te moteane piuagalege geselʃaft te so geualtege protucionsunfakeasmit:el fafoagcaupat hat
glaiht tem eksenmaista, ta te untaiateʃen geualten nehmeacepeheaʃen famah, tea haaufpesuoa. sait tecen:in ist te intustrie un hantel geʃihte te moteanprotukifkrefteenpeuauŋ geʃihte gen te motean protucionsfaheltnis:e, gen te aigentumsfaheltnis:e, uelhe te puaʃuasi lenspetiŋuŋen un ia heaʃaft sint. es geniuht te hantelsskrisen cenen:en, uelhe in ia perioteʃen uitakea im:a troenta te ganspiuagageselʃaft esistenc in frage stel:en. in ten hantelskrisen uiat ain gros:a acoihtprotut:e tail nehnua, sontan perait geʃaf:enprotut:ifkrefte regelmes:eg fanihtet. in ten krisen priht ne geselʃaftlehe epitemi aus, uelhe al:en friuan epohen als ain uitasin aʃinen uea—te iupaprotucion epitemi. te geselʃat fintetseh pleutcleh in nen momentanpaapaai custant curiukfasect; ne hungasnot, ain algemaina fanihtuŋskrih ʃainnenua al:e lensmit:el apgesnit:en cahan; te intustri, ta hantel ʃainen fanihtet, un uaum? uailse 
 • cufil cipilesacion ~ cufil lensmit:el ~ cufil intustri ~ ciful hantel pesict
te protut:ifkrefte, teia cua fafiuguŋ sten, tinennehmea cua piuagalaigentumsfaheltnis:e pefeuatauŋ; im gentail, sesint cu geualteh fe tise faheltnis:e geuoaten, seueaten fon inen gehemt; un sopaltse tis hemnis iupauinten, priŋense te ganse piuagalgeselʃaft un unoatnuŋ, gefeatense te piuagaaigentum esistenc. te piuagafaheltnis:e sint cu eŋ geuoaten, um ten fon inen acoihten raihtem cefas:en—uotuah iupauintet te puaʃua te krisen?
 • ainasaits tuah te acuuŋene protutifkreftemas:e fanihtuŋ 
 • antasaits tuah te noimaakt aopauŋ un te altmaakt griuntlehae auspoutuŋ
uotuah also? tatuah, tasse alsaitegae un geualtegae krisen foaperaitet un te mit:el, ten krisen foacepoigen, famintat. te uaf:en, uomit te puaʃuasi ten foitalismus cu poten geslagen hat, rihtenseh ietst gen te puaʃuasi selps—pa te puaʃuasi hatnehnua te uaf:en gesmitete, teia ten tot priŋen; sehatauh te mena gecoiht, te tise uaf:en fiuan ueaten—te moteanen aapaita, te proletaia. in temselpen mas:em, uoainseh te puaʃuasi, tas haist tas kapetal, entuik:elt, in temselpen mas:e entuik:eltseh tas proletaiat, te moteanaapaita klas:e, tenua so laŋe len, alsse aapait finten, un tenua so laŋe aapait finten, als ia aapait tas kapetal fameat. tise aapaita, teseh stiukuais fakaufen mius:en, sint ne uae ui iata antre hantelsaatekel un tahea glaihmes:eh al:en konkur:enc uekselfel:en, al:en maakt suankuŋen ausgesect. te proleaiat aapait hat tuah te maʃinri austenuŋ un te aapaittailuŋ al:en selpstentegen karat:a un tamit al:en raic fe te aapaita faloan. auiat ain plos:es maʃine cupeheua, fon temnua ta ainfahste, ainteuehste, am laihstesten aleanpae hantgrif falaŋt uiat. te kosten, te ta aapaita fauasaht un cua race foatpflancuŋ saina pataaf. ta ainuae, also auh aapait, prais ist apa glaih ian protucionskosten. in temselpen mas:e, in tem te aapait uitaueatehkeit uekst, nimt tahea ta lon ap. noh mea, in temselpen mas:e, ui maʃinri un aapaittailuŋ cunemen, intemselpen mas:e nimtauh te aapait ma:se cu, sai es tuah aapaitstunten fameauŋ, sai es aingegencaitgefoateten aapait fameauŋ, maʃinpeslaoinehten lauf, unsouaita. te moteane intustri hat te klaine patriaahmaistaueakstupe in te gros:e intustielkapetelistfaprik fauantelt. aapaitamas:en, in ta faprik cusam:engetreŋt, ueaten soltateʃ oaganesiat. seueaten als gemaine intrustisoltaten unta te ainfolstentehiaahi aufseht fon untaof:ecian un of:ecian gestelt. sesintnehnua puaʃuasi, puaʃuastat knehte, sesint tehleh un stiuntleh geknehtet fon ta maʃine, fon tem aufsea un foa al:en fon ten ainselnen fapreciaenten puaʃua selpst. tise tespoti ist um so klainlege, gehes:ega, apit:ata, ie of:ena se ten aueap als ian cuek proklamiat. ie uenega te hantaapait geʃiklehkait un kraftoisauŋ ahaiʃt, tas haist ie mea te moteane intustri sehentuik:elt, testo uiat te mena aapait tuah uaipa fatreŋt. geslehtsunaltasuntaʃite han kaine geselʃaftlehe geltuŋ mea fe te aapaitaklas:e. esgiptnuanoh aapaitsintrumente, te ie nah alta un gesleht faʃitene kosten man. ist te aapaitaauspoituŋ tuah ten faprikanten so uait peenteht, tasa sainen aapaitslon pa ausgecalt ahelt, so fal:en te anren puaʃuasi taile iupa in hea, ta hauspesica, huaspesica, krema, pfanthaia, unsouaita. te pishea klainen mit:elstente,
 • te klainen intustriel:en
 • kaufloite
 • rentias
 • te hantueaka ~ pauan
al:e tise klas:en fal:en ins proletaiat hinap, 
 • tails tatuah tasia klaines kapetal fe ten grosintustri petrip nehausraiht un ta konkur:enc mit ten gros:an kapetalisten aliht
 • tails tatuah tas ia geʃiklehkait fon noien protucionsuaisen entueaktet uiat
so rekrutiatseh tas proletaiat aus al:en pefeulkauŋ klas:en. tas proletaiat mah faʃitene entuuikluŋstufen tuah. sain kanpft gen te puaʃuasie pegint nit saina esistenc. im anfaŋ kenpfen te aincelnen aapaita tan te einfaprek aapaita, tan einaapaitscuaih aapaita an nem oat gen ten aincelnen puaʃua, tase tret auspoitet. serihten ia angrif:e nehnua gen te piuagalehen protucionsfaheltnis:e, serehtense gente protucionsintrumente selps; sefanihten te fremten konkur:iaenten uaen, secaslagente maʃinen, sestek:en te fapreken in prant, tesuhen te untagegaŋene mit:alaltalaapata stel:uŋ uitaceariŋen. auf tisa stufe pilten te aapaita ne iupa tas lant castroite un tah te konkur:ens casplit:ate mas:e. mas:enhaftes aapaitacusam:enhalten istnoneh te folge ia aihnen faaineguŋ, sontan te puaʃuasifaaineguŋ folge, te cua aigenpoliteʃcuek:e araihuŋ ia tas ganse prolaiat in peueguŋ secen mus un es ainstuailen nohkan. auf tisa stufe pekenpfen te proletaia also noneh ia fainte, sontan te faintefainte, te apsolutmonaahi reste, te gruntaigentiuma, te nehtintustiel:en puaʃua, te klainpiuaga. te ganse geʃihtlehe peueguŋ ist so in ten puaʃuasihenten koncentriat; ieta sih, ta so aruŋen uiat, ist ain puaʃuasisih—apa mit ta intustri entuikluŋ fameatsehnua tas proletaiat. esuiat in gros:an mas:en cusam:engtreŋt, saine kraft uekst, un esfiultse im:a mea, intem te maʃinri meaunmea te aapait untaʃite fauiʃt un ten lon fast iupaal auf ain glaih nitrege 'nio' haaptriukt. te uaksente puaʃua konkur:enc una seh un te taaus hafoageenten hantelskrisen man ten aapaitalon im:a suenkenta; te im:a raʃa sehentuik:elente, unaufheualehe maʃinri fapes:auŋ mahtia ganse lensstel:uŋ im:a unsihaa; im:a mea nemen te konlesionen cuiʃen tem aincelnen aapaita un tem aincelnen puaʃua ten karat:a fon konlesionen cuaia klas:en an. te aapaita pegin:en tamit, koalicionen gen te puaʃua cepilten; setreten cusam:en cua aapaitslon pehauptuŋ. sestiften selps tauaente atsocionen, umseh fa te gelentlegen enpeuauŋen cefaprouiantian. stel:enuais priht ta kanpf in 'emeuten' aus. fon cait cu cait sin te aapaita, apa nua foaiupageent. ta aigentlehe kenpfte resultat ia istneh ta unmit:elpae afolh sontan te im:a uaita unse graifente aapaitafaaineguŋ. seuiat pefeuatat tuah te uaksenten konmunekacionsmit:el, te fon ta gros:en intustri acoiht ueaten un te faʃitenlokaleteten aapaita mitainanta in fapintuŋ secen—espetaaf apa plos ta fapintuŋ, um te filen lokalkenpfe fon iupaal glaihem karat:a cu nem nacionalen, cu nem klas:enkanpf cecentralesian; ieta klas:enkanpf is apa ain politeʃa kanpf; un te faaineguŋ, cu ta te mit:elalta piuaga  mit ian uicinaluegen iaahuntate petuaften, priŋen te moteanen proletaia mit ten aisenpanen in uenegen iaaen custante. tise proletaia oagnesacion cua klas:e, un tamit cua politeʃen paatai, uiat ieten augenplik uita gespreŋt tuah te konkur:enc unta ten aapaitan selps; apa seastet im:a uita, steaka, festa, mehtega. seacuiŋt te anaken:uŋ aincelna aapaita intaes:e in gesecesfoam, intemse te puaʃuasi spaltuŋen unta seh penuct. so te censtuntenpil in eŋland. te altgeselʃaft konlesionen iuapahaupt feuatan man:ehfah ten proletaiatentuikluŋsgaŋ. te puaʃuasi pefintetseh in foatueaentem kanpfe—anfaŋs gen te aristokrati; speata gen te puaʃuasi taile selps, tean intaes:en mit tem intustri foatsrit in uitaspruh geraten; stets gen te alausueatehlenta puaʃuasi. in al:en tisen kenpfen sitseseh geneuteht, an tas proletaiat ceatpel:ian, saine iulfe in anspruh cenemen un es so in te politeʃe peueguŋ hinaincerais:en. se selps fiuat also tem prolataiat ia aihnen piltuŋselemente, tas haist, uaf:en gen seh selps, cu. esueaten feana, uiue san, tuah ten intustri foatsrit genc heaʃentklas:e pestanttaile ins proletaiat hinapgeuoafen ota uenehstens in ian lenspetiŋuŋen petroht. auhsefiuan tem proletaiat ne mas:e piltuŋslement cu. in caiten entleh, uo ta klas:enkanpf seh ta entʃaituŋ neat, nimt ta aufleusuŋsproces in:ahalp fon ten heaʃenten klas:e, in:ahalp fon gansen alten geselʃaft, nen so heftegen, so grel:en karat:a an, tas ain klaina heaʃentetklas:e tail seh fon ia lossaht un seh ta reuolucionklas:e anslist, ta kla:se, uelhe te cukunft in ian henten treht. ue tahea friua ain atel tail cua puaʃuasi iupagiŋ, so get iect ain puaʃuasi tail cim proletaiat iupa, un namentleh ain puaʃuasiitiologen tail, uelhe cum tioreteʃen gansgeʃihtepueueguŋ fastentnis sehhinaufgeaapaitet han. fon al:en kla:sen, uelhe hoitcutage ta puaʃuasi geniupasten, istnua tas proletaiat ne uiakleh reuolucionkas:e. te iupregen klas:en fakom:en un gen unta mit ta gros:en intustri, tas proletaiat ist ia aigenstes protut. 
 • te mit:elstente
 • ta klaine intustriel:e
 • ta klaine kaufman
 • ta hantueaka
 • ta paua
se al:e pekenpfen te puaʃuasi, um ia esistens als mit:elstente foa tem untagaŋ cesihan—sesint also neh reuolucionea sontan konseapatif. nohmea sesint reakcionea, sesuhen tas geʃihte rat curiukcetren; sintse reuolucionea, so sintsees im hinplik auf ten inen pefosteenten iupagaŋ ins proletaiat, so fataitegenseneh ia genueategen sontan ia cukiunftegen intaes:en, so falas:ense ian aihnen stantpukt, umseh auf ten fom proletaiats cestel:en—tas lunpenproletaiat tise pasipe altgeselʃaftuntastʃihten fafauluŋ uiat tuah ne prolaiareuolucion stel:enuaise in te peueguŋ hinaingesloitat, saina ganse lenslage nah uiates peraituil:ega sain, seh cu reakcioneaumtripen akaufen celas:en. te altgeselʃaft lenspetiŋuŋen sintʃon fanihtet in ten proletaiats lenspetiŋuŋen. ta proletaia ist aigentumslos; sain faheltnis cu uaip un kintan hat niks mea gemain mit tem piuagafamiliefaheltnis; te moteane intustriel:e aapait, te moteane untaiohuŋ unta tas kapetal, teselpe in eŋlant ui in frankraih, in amereka ui in toiclant, hatim al:en nacionalen karat:a apgestraift. te gesece, te moral, te relegion sint fe in epenso file piuagafoauataile, hinta tenenseh epenso file piuagaintaes:en fastek:en. al:e friuan klas:en, teseh te heaʃaft aopaten, suhten ia ʃon eauoapene lensstel:uŋ cesihan, intemse te ganse geselʃaft ten petiŋuŋen ten aueap petiŋuŋen ian untauaafen. te proletaia keunenseh te geselʃaftprotu:tifkrefte nuaaopan, intemse ia aihne pishea anaihnuŋsuaise un temit te ganse pishea anaihnuŋsuaise apʃaf:en. te proletaia han niks fon tem iregen cesihan, sehan al:e pishea pripatsihahaiten un pripatfasihauŋen cecasteuan. al:e pishea peueguŋen uan peueguŋen fon menoreteten ota im intaes:e fon menoretaten. te proletaeʃe peueguŋ ist te selstentege unhehoianmeacal peueguŋ im ungehoianmeacal intaes:e. tas proletaiat te untaste iecgeselʃat ʃiht kansehneh ahen, nehaufrihten one tas ta ganse ʃihten iupapau, te te of:eciel:e geselʃaft pilten, in te luft gespreŋt uiat. opglaih neh tem inhalt ist ta proletaiatkanpf foam nah gen te puaʃuasi cunehst ain nacionala. tas einietlant proletaiat mus natiualeh cueast mit saina aihnen puaʃuasi feateh ueaten. intemue te algemainsten proletaiatentuikluŋ fasen caihneten, fafolhtenue ten meaotaminta fastekten piuagakrih in:ahalp fon ten pesteenten geselʃaft pis cu tem punkt, uoa in ne of:ene reuolucion auspriht un tuah ten geualtsamen puaʃuasi stuac tas proletaiat saine heaʃaft pegriuntet. al:e pishea geselʃaft perute, uiue gesen han, auf tem gensac untatriuk:enta un untatriukta klas:en. um apa ne klas:e untatriuk:en cekeun:en, mius:enia petiŋuŋen gesihat sain, in:ahalp fon tenense uenehtens ia knehteʃe esistenc fristen kan. ta laiaihne hatseh cum konmune mitglit in ta laipaigenʃaft haangaapaitet ue ta klainpiuaga cum puaʃua unta tem foitalisteʃapsolutismus ioh. ta moteane aapaita tagen, statseh mit tem intustri foatsrit cehen, sinkt im:a tifa unta te petiŋuŋen saina aihnen kla:se haap. ta aapaita uiat cum paupa, un ta paupaismus entuik:eltsehnoh snel:a als pefeulkauŋ un raihtum. estrit hiamit of:en heafoa tas te puaʃuasi unfeeh ist, noh leŋa te heaʃente geselʃaft klas:e ceblaiben un te geselʃaftklas:e lenspetiŋuŋenia als regelentes gesec aucecuiŋen. seist unfeeh ceheaʃen, uailse unfeeh ist iam sklapen te esistens selps in:ahalp fon sainem sklaprai cesihan, uailse gecuuŋen ist in in ne lage aapsinken celas:en, uosein anean mus stat fon im aneat ceueaten. te geselʃaft kannehmea unta ia len, tas haist, ia len istnehmea fatrehleh mit ta geselʃaft. te uesentlehe petiŋuŋ fe te esistenc un fe te puaʃuaklas:e heaʃaft ist te raihtu anhoifuŋ in ten pripatenhenten, te kapetal piltuŋ un fameauŋ; te kapetal petiŋuŋ ist te lanaapait. te lonaapait perut ausslisleh auf ta aapaitakonkur:ens unta seh. ta intustri foatsrit, tes:en uil:enlosa un uitastantslosa trega te puaʃuasi ist, sect an te aapaitaisliauŋ stel:e tuah te konkur:enc ia reuolucionfaaineguŋ tuah te atsociacion. mit ta grosintutri entuikluŋ uiat also unta ten puaʃuasifius:en te gruntlage selps hinuehgecon, uoaaufse protuciat un te protut:e sehanaihnet. seprotuciat foa al:em ian aihenen totengrepa. ia untagaŋ un ta proletaiatsih sint glaih unfamaitleh.