5.16.2019

KONMUNISTPAATAI MANEFEST — zweites Buch

PROLETAIA UN KONMUNISTEN―—in uelhem faheltnis sten te konmunisten cu ten proletaian iupahaupt? te konmunisten sint kaine pesontae paatai geniupa ten antan aapaitapaataian. sehan kaine fon ten intaes:en fon ten gansproletaiat intaes:en getrenten intae:sen. sestel:en kaine pesontan principien auf, uonahse te proletaiapeueguŋ moteln uol:en. te konmunisten untaʃaitenseh fon ten iupregen proletaiapaataien
 • nua tatuah tasse ainasaits in ten faʃitenen nacionalen proletaiakenpfen te gemainsamen, fon ta nacionaletet unapheŋegen gesamtproletaiat intaes:en  hafoahen un cua geltuŋ priŋen,
 • antrasaits tatuah tasse in ten faʃitenen entuikluŋsstufen, uelhe ta kanpf cuiʃen proletaiat un puaʃuasi tuahloift, stets tas gesamtpeueguŋ intaes:e fatreten
te konmunisten sint also prat:eʃ ta entʃitenste, im:a uaitatraipente allentaaapaitapaatai tail; sehan tioreteʃ foa ta iupregen proletaiat mas:e te ainsiht in te petiŋuŋen, ten gaŋ un te algemainen proletaiapeueguŋ resultate foaaus. ta nehste konmunistencuek ist taselpe ui aliuprehproletaiapaataien—
 • proletaiatpiltuŋ cua klas:e
 • puaʃuaheaʃaft stuac
 • politeʃmahtaopauŋ tuah tas proletaiat
te tioreteʃen konmunistensece perun kainesuehs auf iten, auf principien, te fon tisem ota ienem uelfapes:aa afunten ota enttekt sint. sesintnua algemaine tatsahfaheltnis:e ainesistiaentklas:enkanpf austriuk:e, aina unta unsren augen foa seh geenten geʃihtepeueguŋ. te pisheaaigentumsfaheltnis:e apʃaf:uŋ ist niks tem konmunismus aigentiunleh pecaihnentes. al:e aigentumsfaheltnis:e uan nem pestentegen geʃihteuantel, na pestentegen geʃihtefaentauŋ untauoafen. te franceuseʃe reuolucion, cumbaispil, ʃafte tas foitalaigentum cugunsten fom piugalehe ap. uas tenkonmunismus aucaihnet istneh te aigentum apʃaf:uŋ iupahaupt sontan te piuagaaigentum apʃaf:uŋ—apa moteane piuagapripataigentum ist ta lecte un fol:enteste protutacoiguŋunaaihnuŋ austruk, te auf klas:engensecen, auf te aintuahantan auspoituŋ perut. in tisem sin keun:en te konmunisten ia tiori in tem nen austruk—pripataigentum aufhepuŋ, cusam:enfas:en. man hatuns konmunisten foageuoafen, ueuelten tas paseunleh auoapene, sepsaaapaitete aigentum apʃaf:en; tas aigentum, uelhes te alpasaunlehfraihait gruntlage, tetehkait un selpstentehkait pilte. aaapaitetes, auoapenes, selpsfatientes aigentum! 
 • sprehtia fon tem klainpiuagaklainpaua aigentum, uelhes tem piuagaaigentum foagagiŋ? 
  • ueprauheneseh apceʃaf:en, te intustri entuikluŋ hates apgeʃaft un ʃaftes tehleh ap
 • ota sprehtia fom moteanen piuagapripataigentum?
  • ʃaft apa te lonaapait, te proletaiaaapait im aigentum? 
   • keinisuehs
  • seʃaft tas kapetal, tas haist, 
   • tas aigentum, uelhes te lonaapait auspoitet
   • uelhessehnua unta ta petiŋuŋ famean kan, tases noia lonaapait acoiht
    • umse fon noiem auscepoten
tas aigentum in saina hoitegen gestalt peuehtseh in tem gensac fon kapetal un lonaapait. petrahtenue te paiten gensac saiten dise—
 • kapetalist sain, haistnehnua ne rain pseunlehe sontan ne geselʃaftlehe stel:uŋ un ta protucion aincenemen
  • tas kapetal ist ain gemainʃaftlehes protut un kannua tuah ne gemainsame tetehkait fola mitglita, ia in lecta instanc nua tuah te gemainsame algeselʃaftmitglita tetehkait in peueguŋ gesect ueten
 • tas kapetal ist also paseunlehe, esist ne geselʃaftlehe maht
 • uen also tas kapatel in ain gemainʃaftlehes, al:en geselʃaftmitglitan angeheureges aigentum fauantelet uiat
  • so fauanteltsehneh paseunlehes aigentum in geselʃaftlehes
  • nua ta geselʃaftlehe aigentum karat:a fauantelseh ~ afaliat sainen klas:enkarat:a
kome:nue cua lonaapait—ta lonaapait tuahsnitprais ist tas aapaitslon minemum, tas haist te lensmit:el sum:e, te notuenteh sint um ten aapaita als aapaita am len ceahalten. uas also ta lonaapaita tuah saine tetehkait sehanaihnet, raiht plos tacu hin um sain naktes len uita ceacoin. ueuol:en tise paseunlehe aapaitsprotut anaihnuŋ cua unmit:elpalen uitaacoiguŋ kainesuehs apʃaf:en, ne anaihnuŋ, te kainen rainatrah iuprehlest, ta maht iupa fremte aapait gen keunte. ueuol:ennua ten elenten anauhnuŋ karat:a tisen, uoain ta aapaita nualept, um tas kapetal cefamean, nua so uait lept, uies tas heaʃentklas:e intaes:e ahaiʃt. in ta piuagageselʃaft ist tas kapetal sepstenteh un paseunleh, ueaent tas tetege intipituum unselpstenteh un unpaseunleh ist—un te faheltnis aufhepuŋ tise nent te puaʃuasi paseunlehkait un fraihait auhebuŋ! un mit reht. eshanteltseh al:atiŋs um te puaʃuapaseunlehkaitselpstentetehkaitunfraihait aufhebuŋ. unta fraihait fastet man in:ahalp fon ten fraihantel iecpiuagaprotucionsfaheltnis:e, fraikaufunfakauf—felt apa ta ʃaha, so felt auh ta frai ʃaha. te rensaaten fom fraian ʃaha, ui al:e iupregen puaʃuafraihaitsprapa:ten unsre, han iupahaupt nua nen sin geniupa tem gepuntenen ʃaha, geniupa tem geknehten mit:elta piuaga, neh apa geniupa ta konmunisteʃen ʃaha, piuagaprotucionsfaheltnis:e un puaʃua selps aufhebuŋ. iaentsectoih taiupa tasue tas pripataigentum aufhen uol:en—apa in oia pesteenten geselʃaft ist tas pripataigentum fa noin centel ia mitglita aufgehon, esesistiatgrat tatuah tases fe noin centel nehesistiat. iaueaftuns also foa tasue ain aigentum aufhen uol:en, uelhes te ungehoiageselʃaftmeacal aigentumslosehkait als notuentege petiŋuŋ foaaussect. iaueaftuns mit nem uota foa tasue oia aigentum aufhen uol:en. al:atiŋs, tasuol:enue. fon tem augenplik an, uo te aapait nehmea in kapetal, gelt, grunrente, kuas, in ne monopolesiapa geselʃaftmaht fauantelt ueaten kan, tas haihst fon tem augenplik, uo tas paseunlehe aigentumnehmea in piuagalehes umslagen kan, fon tem augenblik an akleatia, te pason sai aufgehon. iagestet also tasia unta ta pason nimanten antas fastet als ten puaʃua, ten piuagalehen aigentiuma—un tise pason sol al:atiŋs aufgehon ueaten. ta konmunismus nimt kainem te maht seh geselʃaftprotut anceaignen, animtnua te maht seh tuah tise anaihnuŋ fremte aapait ceuntaiohen. man hat aingeuentet, mit ta pripataugentum aufhepuŋ ueate al:e tetehkait aufheuan un ne algemaine faulhait ainrais:en. hianahmiuste te piuagageselʃaft leŋst an ta trehhait cugrunte gegaŋen sain; ten te in ia aapaiten, auapenneh, un te in ia aueapen, aapaitenneh. tas ganse petenken loift auf te tautelogi hinaus tases kaine lonaapait mea gipt, sopaltes kain kapetal mea gipt. al:e ainuiuafe, te gen te konmunisteʃe materielprotut anaihnuŋsunprotucionsuaise gerihtet ueaten, sint epenso auf te gaistprotut anauhnuŋ un protucion ausgetent uoaten. ue fa ten puaʃua tas klas:enaigentum aufheuan tas protucion aufheuan selps ist, so ist fa in tas klas:enpiltuŋ aufhauan itenteʃ mit tem piltuŋ aufheuan iupahaupt. te piltuŋ, tean falust a petauat, ist fe te enoame meacal te haanpiltuŋ cua maʃine—apa straitetneh mit uns, intemia an oian piuagafoastel:uŋen fon fraihait, piltuŋ, reht, unsouaita, te piuagaaigentum apʃaf:uŋ mest. oia iten selps sint piuagaprotucionsaigentumfaheltnis:e acoihnis:e, ui oia reht nua ta cum gesec ahone uil:e oia klas:e ist, ain uil:e, tes:en inhalt gegen ist in ten klas:e materiellenspetiŋuŋen oian. te inaes:iate foastel:uŋ, uoainia oia protucionsunaigentumsfaheltnis:e aus geʃihtlehen, in tem protucion lauf foaiupageenten faheltnis:en in epege natuauntfanunftgesece fauantelt, tailtia mit al:en untagegaŋenen heaʃenten klas:en. uasia fe tas antike aigentum pegraift, uasia fe tas foitale aigentum pegraift, tiuftianeh mea pegraifen fe tas piuagaaigentum—ta familia aufhebuŋ! selps te ratekalsten aaifanseh iupa tise ʃentlehe konmunistenapsiht. uoauf perut te genueatege, te piuagafamilie? auf tem kapetal, auf tem pripataueap. folstenteh entuik:elt esistiatsenua fe te puaʃuasi; apa sefintet ia agencuŋ in ta acuuŋenen proletaia familienlosehkait un ta euf:entlehen prostetucion. te puaʃuafamilie felt natiualeh ueg mit tem agencuŋ uehfal:en tisem iam un paite fasuinten mit tem kapetal fasuinten. ueaftiauns uoa tasue te kinta auspoituŋ tuah ia eltan aufhen uol:en? uegesten tises fapren ain—apa, sahtia, uehen te trautsten faheltnis:e uaf, intemue an te houslehaciuŋ stel:e ge geselʃaftlehe secen. un istneh auh oia aciuŋ tuah te geselʃaft pestimt? tuah te geselʃaftlehen faheltnis:e, in:ahalp fon tenenia acit, tuah te trektae ota intrektae geselʃaft ainmiʃuŋ, ʃule famit:elst, unsouaita? te konmunisten afintenneh te geselʃaft ainuiakuŋ auf te aciuŋ; sefaentannua ian karat:a, seentrais:en te aciuŋ tem heaʃentklas:e ainflus. te piuagarensaaten iupa familie un aciuŋ, iupa tas traute faheltnis fon eltan un kintan ueaten umso ekelhafta, ie mea infolge fon ten gros:en intustri al:e familienpante te te proletaia caris:en un te kinta in ainfahe hantelsaatekel un aapatsinstrumente fauantelt ueaten—apa ia konmunisten uolt te uapagemainʃaft ainfiuan, sraituns te ganse puaʃuasi im koa entgen. ta puaʃua sit in saina frau ain plos:es protucionsintrumnet. aheuat tas te protucionsinstrumente gemainʃaftleh ausgepoutet ueten sol:en, un kanseh natiualeh niks antres tenken, als tas tas gromainʃaftlehkait los te uaipa glaihfals tref:en uiat. aantneh tasesseh epen taum hantelt, te uaipastel:uŋ als plos:a protucionsinstrumente aufcehen. iupregens ist niks lehaleha als tas hohmoraleʃe entsecen unsra puaʃua iupa te angeplihe of:iciel:e konmunistenuaipagemainʃaft. te konmunisten prauhen te uaipagemainʃaft neh aincefiuan, sehat fast im:a esistiat. unsra puaʃsua, neh cefriten tamit, tas inen te uaipa un teuhta ia proletaia cua fafiuguŋ sten, fon ta of:iciel:en prostetucion ga nehcaspren, finten ain hauptfagniugen tain, ia eefrauen uekselsaiteh cefafiuan. te piuagaee ist in uiaklehkait te eefrauengemainʃaft. man keunte heuhstens ten konmunisten foaueafen, tasse an stel:e aina hoihlaeʃ fastekten ne of:iciel:e, of:enheacege uaipagemainʃaft ainfiuan uolten. esfastetseh iupregens fon selps tas mit ietcprotucionsfaheltnis:e aufhepuŋ auh te aus inen hafoageente uaipagemainʃaft, tas haist te of:iciel:e un nehof:iciel:e prostetucion, fasuintet. ten konmunisten ist feana foageuoafen uoaten, seuolten tas fatalant, te nacionaletet apʃaf:en. te aapaita han kain fatalant. man kaninenneh nemen, uasseneh han. intem tas proletaiat cunehst seh te politeʃe heaʃaft aopan, seh cua nacionalen klas:e ahen, seh selps als nacion konstetuian mus, istes selps noh nacional, uen auh kainesuehs im puaʃuasi sin:e. te nacionalen apsontauŋen un feulka gensece fasuinten meaunmea ʃon mit ta puaʃuasi entuikluŋ, mit ta hantelsfraihait, tem ueltmaakt, ta intustrielprotucion glaihfeuamehkait un entsprehenten lensfaheltnis:e. te proletaiat heaʃaft uiatsenohmea fasuinten man. faainehte akcion, uenehstens cipilesiatlenta, ist ne eastbefraiuŋpetiŋuŋen saine. in tem mas:e, ui te ainintipituumespluatacion tuah tas antre aufgehon uiat, uiat te ainnacion espluatacion tuah te antre aufgehon. mit ten klas:en gensac im nacion in:an felt te faintlehe nacionen stel:uŋ genainanta. te anklagen gen ten konmunismus, te fon religieusen, filosofeʃen un itiologeʃen gesihtspunkten iupahaupt ahon ueaten, faitinen kaine ausfiualehae aeuatauŋ. petaafes tifa ainseht um cepegraifen tas mit ten menʃen lensfaheltnis:en, mit ian geselʃaftlehen peciuŋen, mit iam geselʃaftlehen tasain, auh ia foastel:uŋen, aunʃauuŋen un pegrif:e, mit nem auh ia peuustsain sehentat? uas peuaist te iten geʃihte  antas als tas te gaistege protucion seh mit ta materiel:en umgestaltet te heaʃenten cait iten uan stets nua te heaʃentklas:e iten. man spriht fon iten, uelhe ne ganse geselʃaft reuolucionian; man spriht tamit nua te tatsahe aus tasseh n:ahalp fon ta alten geselʃaft te ainnoi elemente gepiltet han, tas mit ta altlensfaheltnis:e aufleusuŋ te altiten aufleusuŋ glaihen srit helt. als te alte uelt im untagen pegrif:en ua, uuaten te alten relegionen fon ta kristrelegion pesiht. als te kristiten im ahtcenten iaahuntat ten aufkleauŋsiten untalagen, raŋ te foitale geselʃaft ian toteskanpf mit ta tamals reuoluciopuaʃuasi. te geuis:ensunrelegionsfraihait iten sprannua te fraikonkur:enc heaʃaft auf tem uis:en gepite aus. "apa," uiat man san, "relegionmoralfilosofeʃpoliteʃreht iten, unsouaita, motifecianseh al:atiŋs im geʃihteentuikluŋ lauf. te relegion, te moral, te filosofi, te politik, tas reht ahieltenseh stets in tisem ueksel. esgipt cutem epege uaahaiten, ui fraihait, gerehtehkait, unsouaita, te al:en geselʃaftcustenten gemainsam sint—ta konmunismus apa ʃaft te epegen uaahaiten ap, aʃaft te relegion ap, te moral, stat se noi cagestalten, auitapsriht also al:en pishea geʃihtentuikluŋen." uoaauf retuciatseh tise anklage? te ganspisheageselʃaft geʃihte peuehteseh in klas:engensecen, te in ten faʃitenensten epohen faʃiten gestaltet uan. uelhe foa se apa auh im:a angenom:en, te aingeselʃafttail auspoituŋ tuah ten antan ist ne al:en fagaŋenen iaahunaten gemainsame tatsahe. kain uunta tahea tas tas geselʃaft aliaahuntatepeuustsain, alman:ehfaltehkait un faʃutenhait cum troc, in geuis:en gemainseman foamen sehpeueht, in peuustsainsfoamen, tenua mit tem genslehen klas:engensac fasuinten seh folstenteh auleusen. te konmunisteʃe reuolucion ist tas ratekalste pren mit ten iupalifaten aigentumsfaheltnis:en; kain uunta tas in iam entuikluŋsgaŋe am ratekalsten mit ten iupalifaten iten gepron uiat. tohlas:enue te puaʃuasi ainuiuafe gen konmunismus. uesanʃon open tas ta easte srit in ta apaitareuolucion te proletaiat ahepuŋ cua heaʃenten klas:e, te temokrati akenpfuŋ ist. tas proletaiat uiat saine politeʃe heaʃaft tacu penucen, ta puaʃuasi nahunnah al:es kapetal ceentrais:en, al:e protucionsinstrumente in ten stats henten, tas haist tes als heaʃente klas:e oaganesiaten proletaiats, cecentralesian un te protucionskrefte mas:e meuhlehst raʃ cefamean. eskan tis natiualeh cunehst nua geʃen famit:elst tespoteʃa aingrif:e in tas aigentumsreht un in te piuagaleh protucionsfaheltnis:e, tuah masregeln also, te eukonomeʃ uncuraihent un unhaltpa aʃainen, te apa im peueguŋ lauf iupa seh seps hinaustraipen un als mit:el cua gansprotucionsuaise umuelcuŋ unfamaitleh sint. tise masregeln ueaten natiualeh ie nah ten faʃitenen lentan faʃiten sain. fe te foatgesrit:ensten lenta ueaten iutoh te folgenten cimleh algemain in anuentuŋ kom:en keun:en—
 • gruntaigentum espropriacion un gruntrente fauentuŋ cu statsausgan
 • staake progres:ifstoia
 • apreht apʃaf:uŋ
 • aigentum konfeskacion al:en emigrenten un repel:en
 • kretit centralecacion in stat henten tuah ne nacionalpank mit statskapetal un ausslislehem monopol
 • transpoatuesens centralesacion in stat henten 
 • nacionalfapreken fameauŋ, protucionsintrumente, uapamahuŋ un allentaaien fapes:eruŋ anh nem gemainʃaft plan
 • glaiha aapaitscuaŋ fe al:e, intustielamen arihtuŋ, pesontas fe ten ak:apau
 • petrips faaineguŋ fon ak:apau un intustri, inuiaken auf te almelehe untaʃitpesaiteguŋ fon stat un lant
 • euf:entlehe un unentgeltlehe alkinta aciuŋ. kintafaprekaapait pesaiteguŋ in ia hoitegen goam. aciuŋ faaineguŋ mit ta materiel:en protucion, unsouaita
sint im entuikluŋ lauf te klas:enuntaʃite fasuunten un ist al:e protucion in ten henten ten atsociaten intipituen koncentriat, so faliat te euf:entlehe geualt ten politeʃen karat:a. te politeʃe geualt im eigentlehen sin:e ist te oaganesiat ainklas:e geualt cua ainanta untatriuk:uŋ. uen tas prolatiat im kanpfe gen te puaʃuasi seh notuenteh cua klas:e faaint, tuah ne reuolucion seh cua heaʃenten klas:e maht un als heaʃente klas:e geualtsam te alten protucionsfaheltnis:e aufhept, so heptes mit tisen protucionsfaheltnis:en te klas:engensac esistencpetiŋuŋen, te klas:en iupahaupt, un tamit sain aihne heaʃaft als klas:e auf. in te altpiuagageselʃaft stel:e mit ian klas:en un klas:engensecen trit ne atsociacion, uoain te fraie entuikluŋ fon einem ieten te petiŋuŋ fe fraie entuikluŋ fon al:en ist.