3.09.2019

DƏ SUOŊ BAUT HAIƏUAΘƏ — θərd buk

PUOPƏKI:UIS
Iuəlhiə hau puopəkiuis him də handsəm ienədizə,
dat də pi:pəl kuold də stuoəmfu:l, bekst də biliɟ uiθ distəbəns;
iuəlhiə baut uol hiz misci:f an hiz flait from haiəuaθə
an hiz uondrəs transmaigre:siənz an di end tə hiz ədbentiəz.
uon də ʃoəz uon gicəgomi uon də diu:nz in nagauuoɟu,
bai də ʃainən bigsiuotə stud də luoɟ tə puopəkiuis.
ituoz him dat in hiz frenzi uəld dis driftən sandz təgedə
uon də diu:nz in nagauuoɟu, uen, əmoŋ də gest əsenbəld,
him so merili an madli him at haiəuaθəz uetən
hidanst begəz dans təpli:zem. nau, in səc fə niu ədbentiəz,
from hiz luoɟ, uent puopəkiuis ke:m uiθ spi:d intu də biliɟ,
faund də ioŋmen uol əsenbəld in də luoɟ di o:ld aiagu:z
lisnən tu hiz muonstrəs stoəri:z tu hiz uondəfəl ədbentiəz.
hiuoztelənem də stoəri baut əɟi:g də soməme:kə
hau hime:d uon ho:l in hebən hau hiklaimdop intu hebən
an letaut də soməuedə di pəpetiuəl plezən somə,
hau di uotə fəst ese:tit, hau də bi:bə, links an baɟə
traid in tən də gre:t əci:bmən from də somit uon də mauntən
smo:t əgens də skai deə foəhedz, krakt də skai bot kutənbre:kit,
hau də uulbəri:n opraizən me:tim reti fə d enkauntə,
bent hiz ni:z daun laik som skuirəl, dru hiz a:mz bak laik som krikət.
"uons hili:pt," sed o:ld aiagu, "uons hili:pt an, lo!, əbob him
bent də skai, az ais in ribəz uen də uotəz raiz bini:θ it;
tuais hili:pt an, lo!, əbob him krakt də skai, az ais in ribəz
uen də freʃist iz at haiist! θrais hili:pt an, lo!, əbob him
bro:k də ʃatəd skai əsondə, an hidisəpiəd uidin it,
and əɟi:g də fiʃə ui:zəl, uiθ uon baund, uentin bihaind him!"
"ha:k iu!" ʃautid puopəkiuis az hientəd at də doəue,
"mi ittaəmi uol dis tuokən, taəmi o:ld aiagu:z stoəri:z,
taəmi haiəuaθəz uizdəm. hiə iz somθən tuəmiu:ziə
betə dan dis endlis tuokən." den from aut hiz pauc aut uulfskin
foəθ hidru, uiθ suoləm manə, uol də ge:m at bo:l an kauntəz,
pogəsaŋ uiθ θəti:n pi:siz. uait uon uon said deuozpe:nid
an bəmiliən uon di odə; tu kinabi:ks uoə gre:t səpənz
tu ininəuog uoə ueɟmen uon gre:t uoəklob pogəmuogən
an uon slendə fiʃ də ki:go foə raun pi:siz o:zəuabi:ks
an θri ʃeʃəbuog uoə doklənz. uol uozme:d aut bo:n an pe:nid,
uol isept di o:zəuabi:ks, dis uozbras uon uon said bəniʃt,
an uozblak əpuon di odə. in som uutən bo:l hiple:stem
ʃuk an ɟuosəldem təgedə θruem uon də graund bifoə him
dos iskle:mən an isple:nən, "red said op iz uol də pi:siz,
an uon gre:t kinabi:k standən uon də brait said tu uon bras pi:s
uon uon bəniʃt o:zəuabi:k; θəti:n tenz an e:t izkaunid"—
den əgen hiʃuk də pi:siz ʃuk an ɟuosəldem təgedə
θruem uon də graund bifoə him stil iskle:mən an isple:nən,
"uait iz bo:θ də gre:t kinabi:ks uait di ininəuog də ueɟmen
red iz uol di odə pi:siz; faib tenz an uon e:t iz kaunid."
dos, hituot də ge:m at hazəd dos disple:tit an isple:ndit
ronən θru its beəriəs cansiz beəriəs ce:nɟiz beəriəs mi:nənz—
tuenti kiuriəs aiz steəd at him fild uiθ i:gənis steəd at him.
"meni ge:mz," sed o:ld aiagu, "meni ge:mz bai skil an hazəd
aiəssi:n in difrən ne:siənz, aiəzple:d in difrən kontri:z.
him dat ple uiθ o:ld aiagu hasha beri ninbəl fingəz;
do iəθinkiəsel so skilfəl, aikənbi:tiə, puopəkiuis,
aikənibəngiiə lesənz in iə ge:m at bo:l an kauntəz!"
so desat an ple:d təgedə uol di o:ldmen an də ioŋmen,
ple:d fə dresiz uepənz uanpəm, ple:d til midnait, ple:d til muoənən,
ple:d ontil də ienədizə, til də konən puopəkiuis
aut deə treziəz əddispoildem aut də bes in uol deə dresiz
ʃəts aut diəskin ro:bz aut əmən belts aut uanpəm krest aut fedəz
uoəlaik uepənz paips an pauciz. tuenti aiz gleəd uaildli at him
laik di aiz uon uulbz gleəd at him. sed də loki puopəkiuis,
"in mai uiguam aiizlo:nli, in mai uuondrənz an ədbentiəz
aihaz ni:d fə som kənpaniən, fe:n ədha som meʃənuoə
uon ətendən an paipbeərə. aiəlbentiə uol dis uinənz
uol dis ga:mənz hi:pt əbaut mi uol dis uanpəm uol dis fedəz
uon əsingəl θro əlbentiə uol əgens də ioŋman iuondə!"
tuoz uon iu:θ aut siksti:n soməz tuoz som nefiu som aiagu:z,
'fe:sinmist' də pi:pəl kuoldim. az də faə bən in som paiphed
doksi red bini:θ di aʃiz, so bini:θ hiz ʃagi aibro:z
glo:d di aiz di o:ld aiagu:z. "oh!" hiansəd beri fiəsli,
"oh!" deansəd uol an i:c uon. si:zd də uutən bo:l di o:ldman
klo:slo in hiz bo:ni fingəz kloct də fe:təl bo:l ənaguon
ʃukit fiəsli an uiθ fiuri, me:d də pi:siz riŋ təgedə
az hiθruemdaun bifoə him. red uoz bo:θ də gre:t kinabi:ks
red di ininəuog də ueɟmen red ʃeʃəbuog də doklənz,
blak də foə braz o:zəuabi:ks, uait əlo:n də fiʃ də ki:go,
o:nli faib də pi:siz kaunid! den də smailən puopəkiuis
ʃuk də bo:l an θru də pi:siz, laitli in di eə hituostem,
an defel əbaut him skatəd, da:k an uait di odə pi:siz,
an oprait əmoŋ di odəz uon ininəuog uosstandən,
i:n az krafti puopəkiuis stud əlo:n əmoŋ də pleəz
seən, "faib tenz! main də ge:m iz!" tuenti aiz gleəd at him fiəsli
laik di aiz uon uulbz gleəd at him, az hitənd an left də uiguam
fuolo:d bai hiz meʃənuoə bai də nefiu di aiagu:z
bai də tuol an gre:sfəl striplən beərən in hiz a:mz də uinənz
ʃəts aut diəskin ro:bz aut əmən belts aut uanpəm, paips an uepənz.
"kariem," sed puopəkiuis poinən uiθ hiz fan aut fedəz,
"tu mai uiguam fa tu i:stuəd uon də diu:nz in nagauuoɟu!"
huot an red uiθ smo:k an ganblən uoz di aiz uon puopəkiuis
az hike:m foəθ tu də freʃnis in də plezən somə muoənən.
uol də bədz uossiŋən ge:li, uol də stri:mləts floən suiftli
an də ha:t tə puopəkiuis saŋ uiθ pleziə az də bədz siŋ,
bi:t uiθ traiənf laik də stri:mləts, az hiuondəd θru də biliɟ,
in di eəli gre in muoənən uiθ hiz fan aut təkifedəz
uiθ hiz plu:mz an tofts aut suonzdaun, til hiri:ct də fa:dist uiguam,
ri:ct də luoɟ də haiəuaθəz. sailən ituoz an dizətid,
noon metim at də doəue noon ke:m təbitim uelkəm,
bot də bədz uossiŋən raun it inanaut an raun də doəue
huopən siŋən flotrən fi:tən, an əluoft əpuon də riɟpo:l
kagəgi də kiŋ oə re:bənz sat uiθ faəri aiz an skri:mən
flapt hiz uiŋz at puopəkiuis. "uol dezgon! də luoɟ izemti!"
dos, ituoz spo:k puopəkiuis in hiz ha:t risuolbən misci:f—
"guon iz ueəri haiəuaθə, guon də sili lafən uotə,
guon nəko:mis di o:ld uumən, an də luoɟ izleft onga:tid!"
bai də nek hisi:zd də re:bən uəldit raun him laik som ratəl
laik som medsənpauc hiʃukit strangəld kagəgi də re:bən
from hiz riɟpo:l uon də uiguam, left its laiflis buoti haŋən
az som insolt tu its mastə, az som tuon toəd haiəuaθə.
uiθ uon stelθi step, hientəd, raun də luoɟ in uaild disuoətə
θru də hausho:ld θiŋz əbaut him paild təgedə in kənfiu:ziən
bo:lz aut uud an əθən ketəlz, ro:bz aut bufəlo an bi:bə,
skinz aut uotə, links an əmən, az som insolt tə nəko:mis,
az som tuon toəd minəhahə—den dipa:tid puopəkiuis
uislən siŋən θru də fuorəst uislən ge:li tu də skuirəlz,
dat, from huolo bauz əbob him, druopt deə e:kuoənʃelz əpuon him,
siŋən ge:li tu də uud bədz, dat, from aut də li:fi da:knis,
ansəd uiθ som suoŋ az meri; den hiklaimd də ruoki hedləndz
lukən oə də gicəgomi pəctimsel əpuon deə somit
ue:tən, fild uiθ məθ an misci:f, də ritən bai haiəuaθə.
strect əpuon hiz bak hile deə; fa bilo him plaʃt də uotəz
plaʃt an uoʃt də dri:mi uotəz; fa əbob him suam də hebənz
suam də dizi dri:mi hebənz; raun him hobəd flotəd rosəld
haiəuaθəz mauntən cikənz fluokuaiz suept an ui:ld əbaut him
uolmo:st broʃtim uiθ deə piniənz—an hikildem az hile deə
sluotətem bai tenz an tuenti:z θru deə buoti:z daun də hedlənd
θruem uon də bi:c bilo him, til atlenkθ keoʃk də si:gol
pəct əpuon som krag əbob dem ʃautid, "itiz puopəkiuis,
him hisleənos bai hondrədz! send som mesiɟ tu a brodə,
ta:itənz send tə haiəuaθə!"
DƏ HONTƏN FƏ PUOPƏKIUIS
fild uiθ raθ uoz haiəuaθə uen hike:m intu də biliɟ,
faund də pi:pəl in kənfiu:ziən, həd baut di misdimi:nəz
uol də malis an də misci:f bai də konən puopəkiuis.
ha:d hiz breθ ke:m θru hiz nuostrəlz, θru hiz ti:θ hibozd an motəd
uədz baut angə an rizenmən huot an homən laik som huoənət
"aiəlsle dis puopəkiuis sle dis misci:fme:kə!" hised—
"nuot so luoŋ an uaid də uərl iz, nuot so ru:d an rof də ue iz,
dat mai raθ ituonəte:nim, dat mai benɟəns ituonri:cim!";
den in suift pəsiu:t dipa:tid haiəuaθə an də hontəz
uon də tre:l tə puopəkiuis θru də fuorəst ueə hifastit
tu də hedləndz ueə hirestid, bot ditənfaund puopəkiuis,
o:nli in də tranpəld grasiz in də uətəlberibuʃiz
faund də kauc ueə hiədrestid, faund di inpres laik hiz buoti.
from də lo:ləndz fa bini:θ dem from də moskəde də meto,
puopəkiuis tənən bakuəd me:d som ɟestiə baut difaiəns
me:d som ɟestiə baut diriziən, and əlaud kraid haiəuaθə
from də somit uon də mauntənz, "nuot so luoŋ an uaid də uəld iz,
nuot so ru:d an rof də ue iz, bot mai raθ əlo:bəte:kiə
an mai benɟəns ələte:niə!" o:bə ruok an o:bə ribə
θru də buʃ an bre:k an fuorəst, ran də konən puopəkiuis,
laik som antəlo:p hibaunid, til hike:m ontu som stri:mlət
in də mitəl in də fuorəst tu som stri:mlət stil an trankuəl,
dat əto:bəflo:d its ma:ɟən tu som dam me:d bai də bi:bəz
tu som puond uiθ kuaiət uotə, ueə nidi:p də tri:z uosstandən
ueə də uotəlili:z flo:tid ueə də roʃiz ue:bd an uispəd.
uon də dam stud puopəkiuis uon də dam aut tronks an branciz
dats cinks sprautid θru də uotə dats somit flo:d oə də stri:mlət.
from də buotəm ro:z də bi:bə lukt uiθ tu gre:t aiz laik uondə
aiz dat desi:mdaks som kuestiən at də stre:nɟə puopəkiuis.
uon də dam stud puopəkiuis, oə hiz ankəlz flo:d də stri:mlət
flo:d də brait an silbri uotə, an hispo:k ontu də bi:bə
uiθ som smail hispo:k in dis uaiz, "o mai frend ami:k də bi:bə,
ku:l an plezən iz də uotə; lemi daib intu də uotə,
lemi rest deə in iə luoɟiz; ce:nɟmi, tu, intu som bi:bə!"
kuotiəsli riplaid də bi:bə, uiθ rizəb hidosme:d ansə,
"lemi fəst kənsolt uiθ odəz lemi aks di odə bi:bəz."
daun hisank intu də uotə hebili hisank, az sto:n sink,
daun əmoŋ də li:bz an branciz braun an matid at də buotəm.
uon də dam stud puopəkiuis oə hiz ankəlz flo:d də stri:mlət
spautid θru də sto:nz bini:θ him spred siri:n an kam bifoə him,
an də sonʃain an də ʃato:z fel in fleks an gli:mz əpuon him
fel in litəl ʃainən paciz θru də ue:bən roslən branciz.
from də buotəm ro:z də bi:bəz sailənli əbob də səfis
ro:z uon hed an den ənodə, til də puond si:md fild uiθ bi:bəz
fild uiθ blak an ʃainən fe:siz. tu də bi:bəz, puopəkiuis
spi:k entri:tən sed in dis uaiz, "beri plezən iz iə duelən,
o: mai frendz!, an se:f from de:nɟə; iəkan non uiθ iə konən
uol iə uizdəm an kəntraibəns ce:nɟmi, tu, intu som bi:bə?"
"ies!" riplaid ami:k də bi:bə him də kiŋ oə uol də bi:bəz,
"letiəsel slaiddaun əmoŋ os daun intu də trankuəl uotə."
daun intu də puond əmoŋ dem sailənli sank puopəkiuis,
itgatblak hiz ʃət aut diəskin blak hiz muokəsənz an legənz,
in som bruod blak te:l bihaind him spred hiz fuokste:l an hiz frinɟiz;
hiuosce:nɟ intu uon bi:bə. "me:kmi la:ɟ," sed puopəkiuis,
"me:kmi la:ɟ an me:kmi la:ɟə la:ɟə dan di odə bi:bəz."
"ies," də bi:bə ci:f rispuonid, "uen a luoɟ bilo iuentə,
in a uiguam uiəlme:kiə ten taimz la:ɟə dan di odəz."
dos intu də kliə braun uotə sailənli sank puopəkiuis—
faund də buotəm kobəto:ə uiθ də tronks from tri:z an branciz
hoədz də fu:d əgens də uintə pailz an hi:ps əgens də famən,
faund də luoɟ uiθ a:cən doəue li:tən intu spe:siə ce:nbəz.
hiə deme:tim la:ɟ an la:ɟə me:tim la:ɟist dan də bi:bəz
ten taimz la:ɟə dan di odəz. "iu iəbi a ru:lə," desed,
"ci:f an kiŋ oə uol də bi:bəz"—bot nuot luoŋ him puopəkiuis
ədsat in ste:t moŋ də bi:bəz, uen itke:m som bois baut uoənən
from də uocmən at hiz ste:siən in də uotəflagz an lili:z
seən, "hiə iz haiəuaθə, haiəuaθə uiθ hiz hontəz!"
den, dehəd som krai əbob dem həd som ʃautən an som tranpən
həd som kraʃən an som roʃən, an də uotə raun an oə dem
sank an sokt əue in eti:z, an deniu deə dam uozbro:kən.
uon də luoɟiz ru:f də hontəz li:pt an bro:kit uol əsondə,
stri:md də sonʃain θru də krebis spraŋ də bi:bəz θru də doəue
hitemsel in di:pə uotə in də canəl uon də stri:mlət,
bot də maiti puopəkiuis kutənpas bini:θ də doəue,
hiuozpoft uiθ praid an fi:tən hiuossuo:lən laik som blatə.
θru də ru:f lukt haiəuaθə kraid əlaut, "o puopəkiuis
be:n iz uol iə kraft an konən be:n iə manəfo:ld disgaisiz!
uel ainoiə, puopəkiuis!" uiθ deə kobz debi:t an bru:zdim
bi:t də deθ puə puopəkiuis paunditim, az me:z iz paundid,
til hiz skol uoszkroʃt tə pi:siz. siks tuol hontəz laid an linbə
boərim ho:m uon po:lz an branciz boə də buoti tu də bi:bə,
bot də go:st də ɟi:bi in him θuot an felt az puopəkiuis
stil libduon az puopəkiuis—and itflotəd stro:b an strogəld
ue:bən hidə ue:bən didə az də kətənz uon som uiguam
strogəl uiθ deə θuoŋz aut diəskin, uen də uintri uind itbloən,
til itdruitsel təgedə, til itro:zop from də buoti,
til ittuk də fuoəm an fi:tiəz laik də konən puopəkiuis
baniʃən intu də fuorəst; bot də ueəri haiəuaθə
suo də figə eə itbaniʃt suo də fuoəm laik puopəkiuis
glaid intu də suoft blu ʃato uof də paintri:z in də fuorəst,
toəd də skueəz laik uait biiuond it toəd som o:pnən in də fuorəst.
laik som uind itroʃt an panid bendən uol də bauz bifoə it,
an bihaind it, az də re:n kom, ke:m də steps di haiəuaθəz.
tu som le:k uiθ meni ailəndz ke:m də breθlis puopəkiuis,
ueə əmoŋ də uotəlili:z piʃnəkə də brant uosse:lən;
θru də tofts də roʃiz flo:tən, stirən θru də ri:ti ailəndz.
nau deə bruod blak bi:ks deliftid, nau deplonɟd bini:θ də uotə,
nau deda:kənd in də ʃato, nau debraitənd in də sonʃain.
"piʃnəkə!" kraid puopəkiuis, "piʃnəkə! mai brodəz!" hised,
"ce:nɟmi tu som brant uiθ plu:miɟ uiθ som ʃainən nek an fedəz
me:kmi la:ɟ an me:kmi la:ɟə ten taimz la:ɟə dan di odəz."
stre:tue tu som brant dece:nɟdim, uiθ tu hiu:ɟ an doksi piniənz
uiθ uon buzəm smu:θ an raunid uiθ uon bil laik tu gre:t patəlz
me:tim la:ɟə dan di odəz ten taimz la:ɟə dan də la:ɟist,
ɟost az ʃautən from də fuorəst uon də ʃoə stud haiəuaθə.
op dero:z uiθ krai an klamə uiθ som uə an bi:t laik piniənz,
ro:zop from də ri:ti ailəndz from də uotəflagz an lili:z—
an desed tə puopəkiuis, "in iə flaiən, donluk daunuəd,
te:k gud hi:d an donluk daunuəd, lest som stre:nɟ miscans ədhapən,
lest som gre:t mishap bifuoliə!" fast an fa defled tə nuoəθuəd
fast an fa θru mist an sonʃain fed əmoŋ də muəz an fenləndz
slept əmoŋ də ri:dz an roʃiz. uon də muoro az deɟəni:d,
boid an liftid bai də sauθuind uaftid uonuəd bai də sauθuind
bloən freʃ an struoŋ bihaind dem ro:z som saun laik hiu:mən boisiz
ro:z som klamə from bini:θ dem from də luoɟiz in som biliɟ
from də pi:pəl mailz bini:θ dem—fuoə də pi:pəl in də biliɟ
suo də fluok də brants uiθ uondə suo də uiŋz uon puopəkiuis
flapən fa op in di i:θə bruotə dan də tu doəue kətənz.
puopəkiuis həd də ʃautən niu də bois də haiəuaθəz
niu di autkrai di aiagu:z an, fəgetfəl baut də uoənən,
dru hiz nek in an lukt daunuəd, an də uind dat blu bihaind him
kuot hiz maiti fan hiz fedəz sentim ui:lən uələn daunuəd!
uol in be:n him puopəkiuis histrogəldrige:n hiz baləns!,
uələn raun an raun an daunuəd, hibiheld, intən, də biliɟ
an, intən, də fluok bihaind him, suo də biliɟ komən niərə
an də fluok risi:tən fa:də həd də boisiz groən lautə
həd də ʃautən an də laftə; no:moə suo də fluoks əbob him,
o:nli suo di əθ bini:θ him; ded aut from di emti hebən
ded əmoŋ də ʃautən pi:pəl uiθ som hebi saun an solən
fel də brant uiθ bro:kən piniənz—bot hiz so:l hiz go:st hiz ʃato
stil səbaibd az puopəkiuis tuk əgen də fuoəm an fi:tiəz
laik də handsəm ienədizə and əgen uent roʃən uonuəd
fuolo:d fast bai haiəuaθə kraiən, "nuot so uaid də uəld iz,
nuot so luoŋ an rof də ue iz, bot mai raθ əlo:bəte:kiə
bot mai benɟəns ələte:niə!" an so niə hike:m so niə him,
dat hiz hand uosstrect təsi:zim hiz rait hand təsi:z an ho:ldim,
uen də konən puopəkiuis uəld an spon əbaut in səkəlz
fand di eə intu som uəluind danst də dost an li:bz əbaut him,
and əmid də uələn eti:z spraŋ intu som huolo o:ktri
ce:nɟdimsel intu som səpən gla:itənaut θru ru:t an robiʃ.
uiθ hiz rait hand haiəuaθə smo:t əme:n də huolo o:ktri
rentit intu ʃredz an splintəz leftit laiən deə in fragmənz—
bot, in be:n, fuoə puopəkiuis, uons əgen in hiu:mən figə
ful in sait ranuon bifoə him spetəue in gost an uəluind,
uon də ʃoəz uon gicəgomi uestuəd bai də bisiuotə
ke:m ontu də ruoki hedləndz tu də piktiəd ruoks aut sandsto:n
lukən o:bə le:k an landske:p—an di o:ld man uon də mauntən
him də manəto oə mauntənz o:pənd uaid hiz ruoki doəue:z
o:pənd uaid hiz di:p əbisiz giən puopəkiuis ʃeltə
in hiz kabənz da:k an driri bitən puopəkiuis uelkəm
tu hiz glu:mi luoɟ aut sandsto:n. deə uidaut stud haiəuaθə
faund də doəue:z klo:zd əgens him uiθ hiz mitənz minɟəkauən
smo:t gre:t kabənz in də sandsto:n kraid əlaud in to:nz laik θondə,
"o:pən! aiiz haiəuaθə!" bot di o:ldman uon də mauntən
non o:pənd an non me:d ansə from də sailən kragz aut sandsto:n
from də glu:mi ruok əbisiz—den hire:zd hiz handz tə hebən,
kuold inploərən uon də tenpəst kuold ue:uasəmo də laitnən
an də θondə anəmi:ki, an deke:m uiθ nait an da:knis
sui:pəndaun də bigsiuotə from də distən θondə mauntənz;
an də trenblən puopəkiuis həd də futsteps bai də θondə
suo də red aiz uon də laitnən uozəfre:d an krauct an trenbəld;
den ue:uasəmo də laitnən smo:t də doəue:z uon də kabənz
uiθ hiz uoəklob smo:t də doəue:z smo:t də ɟotən kragz aut sandsto:n
an də θondə anəmi:ki ʃautiddaun intu də kabənz 
seən, "ueə iz puopəkiuis!" an də kragz fel an bini:θ dem
ded əmoŋ də ruoki ruənz le də konən puopəkiuis
le də handsəm ienədizə sle:n in hiz o:n hiu:mən figə.
endid uoz hiz uaild ədbentiəz endid uoz hiz triks an ganbəlz
endid uol hiz krafts an konən endid hiz misci:fme:kən
uol hiz ganblən an hiz dansən uol hiz uuən tu də me:tənz—
den də no:bəl haiəuaθə tuk hiz so:l hiz go:st hiz ʃato
spo:k an sed, "o puopəkiuis, nebə moə in hiu:mən figə
iuəlsəc fə niu ədbentiəz, nebə moə uiθ ɟest an laftə
dans də dost an li:bz in uəluindz, bot əbob deə in də hebənz
iuəlsoə an se:l in səkəlz; aiəlce:nɟiə tu som i:gəl
tu kiniu də gre:t uoəri:gəl ci:f oə uol də faulz uiθ fedəz
ci:f oə haiəuaθəz"; an də ne:m tə puopəkiuis
lingəz stil əmoŋ də pi:pəl lingəz stil əmoŋ də siŋəz
and əmoŋ də stoəriteləz; an in uintə, uen də sno:fle:ks
uəl in eti:z raun də luoɟiz, uen də uind in gosti tiu:molt
oə də smo:kflu paips an uisəlz, "deə," də krai, "kom puopəkiuis;
him hidansən θru də biliɟ him higadrən in hiz ha:bəst!"
KUASƏNDZ DEΘ
fa an uaid əmoŋ də ne:siənz spred də ne:m an fe:m də kuasəndz;
no man deəd təstraib uiθ kuasənd no man kudkənpi:t uiθ kuasənd.
bot də miscəbəs pokuoɟi:z dem di enbiəs litəl pi:pəl
dem də feəri:z an də pigmi:z pluotid an kənspaəd əgens him.
"if dis he:tfəl kuasənd," desed, "if dis gre:t autre:ɟəs felo
goon dos əlitəl luongə teərən ebriθən him hitoc
rendən ebriθən tə pi:siz filən uol də uəld uiθ uondəz
uot hapən tə di pokuoɟi:z? u əlkeə fə di pokuoɟi:z?
hiəltretosdaun laik moʃru:mz draibosol intu də uotə
gi a buoti:z təbii:tən bai uikid nibənuobe:gz
bai də spirits oə də uotə!" so di angri litə pi:pəl
uol kənspaəd əgens də struoŋ man deolkənspaədmətə kuasənd,
ies, tərid də uəld from kuasənd di uode:siəs o:bəbeərən
ha:tlis huoti de:nɟrəs kuasənd! nau dis uondrəs strenkθ də kuasəndz
in hiz kraun əlo:n uossi:tid; in hiz kraun tu uoz hiz ui:knis;
deə əlo:n hikudbiuu:ndid, noueə els uepən kudpiəsim,
noueə els uepən kudha:mim. i:bən deə di o:nli uepən
dat kuduu:ndim dat kudsleim uoz də si:dko:n from də paintri
uoz də blu:ko:m from də fətri. dis uoz kuasəndz fe:təl si:krət
no:n tə no man əmoŋ muoətəlz, bot də konən litəl pi:pəl
di pokuoɟi:z niu də si:krət niu di o:nli ue təkilim—
so degadəd ko:nz təgedə gadəd si:dko:nz from də paintri
gadəd blu ko:nz aut də fətri in də uudz bai takuəmenuo
bruotem tu də ribəz ma:ɟən hi:ptem in gre:t pailz təgedə, 
ueə də red ruoks from də ma:ɟən ɟotən o:bəhaŋ də ribə;
deə dele in ue:t fə kuasənd di məlisiəs litəl pi:pəl.
tuoz uon aftənu:n in somə, beri huot an stil di eə uoz
beri smu:d də gla:itən ribə mo:siənlis də sli:pən ʃato:z,
inseks glisənd in də sonʃain inseks ske:tid uon də uotə
fild də drauzi eə uiθ bozən uiθ som fa risaunən uoəkrai.
daun də ribə ke:m də struoŋ man in hiz bəckənu: ke:m kuasənd
flo:tən slo:li daun də kərən uon də slogiʃ takuəmenuo
beri languid uiθ də uedə beri sli:pi uiθ də sailəns.
from di o:bəhaŋən branciz from də tasəlz uon də bəctri:z
suoft də sli:p spirit disenid bai hiz eəri ho:st səraunid
hiz inbizəbəl ətenənz, ke:m də sli:p spirit nipauən,
laik som bəniʃt doʃkuəneʃi laik som dragəflai hihobəd
oə də drauzi hed də kuasəndz. tu hiz iə itke:m som məmə
az laik ue:bz əpuon som si:ʃoə az laik fa:ruof tonblən uotəz
az laik uindz əmoŋ də paintri:z, an hifelt əpuon hiz foəhed
blo:z bai litəl eəri uoəklobz ui:ldid bai də slonbrəs li:ɟənz
tu də sli:p spirit nipauən az laik somən bri:dən uon him.
at də fəst blo uiθ deə uoəklobz fel som drauzinis uon kuasənd,
at də sekənd blo desmo:tim mo:siənlis hiz patəl restid,
at də θəd, bifoə hiz biziən ri:ld də landske:p intu da:knis,
beri saund əsli:p uoz kuasənd—so hiflo:tid daun də ribə,
laik som blaindman si:tid oprait flo:tid daun də takuəmenuo
ondəni:θ də trenblən bəctri:z ondəni:θ də uutid hedləndz
ondəni:θ də uoə enkanpmənz tu də pigmi:z di pokuoɟi:z.
deə destud uol a:md an ue:tən həld də painko:mz daun əpuon him
strokim uon hiz bruoni ʃo:ldəz uon hiz kraun difenslis strokim.
"deθ tə kuasənd! uoz də sotən uoəkrai bai də litəl pi:pəl—
an saidue:z hisue:d an tonbəld saidue:z fel intu də ribə
plonɟd bini:θ də slogiʃ uotə hedluoŋ az som uotə plonɟiz,
an də bəckənu: əbandənd driftid emti daun də ribə
buotəm opuəd suəbd an driftid—noθən moə uossi:n də kuasəndz;
bot də memri baut də struoŋ man lingəd luon əmoŋ də pi:pəl
an, uenebər θru də fuorəst, re:ɟd an roəd də uintri tenpəst,
an də branciz tuost an trobəld, kri:kt an gro:nd an split əsondə,
"kuasənd!" dekraid, "dat iz kuasənd! him higadrənin hiz faəuud!"
DƏ GO:STIZ
nebə stu:p də soərən boltiə uon hiz kuori in də dezət
uon də sik uoə uu:ndid baisən bot ənodə boltiə uocən
from hiz hai eeəriəl lukaut si də daunuəd plonɟ an fuolo,
an som θəd pəsiu də sekən komən from d inbize:bəl i:θə
fəst som spek an den som boltiə, til di eə izda:k uiθ piniənz.
so disastəz donkom singli, bot az if deuoct an ue:tid
skanən uon anodəz mo:siəz, uen də fəst disen, di odəz
fuolo fuolo gadrən fluouaiz raund deə biktim sik an uu:ndid,
fəst som ʃato den som suoro, til di eə izda:k uiθ anguiʃ.
nau, oə uol də driri nuoəθlənd maiti peboən də uintə
bri:dən uon də le:ks an ribəz intu sto:n ədce:nɟd deə uotəz.
from hiz heə hiʃuk də sno:fle:ks, til də ple:nz uosstru:n uiθ uaitnis
uon onintəropid lebəl, az if stu:pən di krie:tə 
uiθ hiz hand ədsmu:ddemo:bə. θru də fuorəst uaid an ue:lən
ro:md də hontə uon hiz sno:ʃu:z; in də biliɟ uəkt in də uimən,
paundid me:z, uoə drest də diəskin, an də ioŋmen ple:d təgedə
uon di ais də noizi buolple, uon də ple:n də dans in sno:ʃu:z.
uon da:k i:bnən aftə sondaun in hə uiguam lafən uotə
sat uiθ o:ld nəko:mis ue:tən fə də steps də haiəuaθəz
ho:muəd from də hont ritənən. uon deə fe:siz gli:md fə faəlait
pe:nənem uiθ stri:ks laik krimsən in di aiz uon o:ld nəko:mis
gliməd laik də uotri mu:nlait in di aiz uon lafən uotəz
glisənd laik də son in uotə, an bihaind dem krauct deə ʃato:z
in də kuoənəz in də uiguam, an də smo:k in ri:dz əbob dem
klaimd an krautid θru də smo:kflu—den də kətən uon də doəue
from uidaut uossloliliftid, braitə glo:d də faə əmo:mən,
and əmo:mən suebd də smo:kri:θ, az tu uimən entəd suoftli
past də doəue oninbaitid uidaut uəd laik saliəte:siən
uidaut sain baut rekənisiən, sat daun in də fa:dist kuoənə
kraucən lo əmoŋ də ʃato:z. from deə aspek an deə ga:mənz
stre:nɟəz desi:md in də biliɟ, beri pe:l an hagəd deuoz,
az desat deə sad an sailən trenblən kaurən uiθ də ʃato:z.
uoz də uind əbob də smo:kflu motrədaun intu dəuiguam?
uoz di aul də ko:kəkoho hu:tən from də disməl fuorəst?
ʃuə som bois sed in də sailəns—"dis iz koəpsiz klad in ga:mənz
dis iz go:st dat kom təhuoniə from də kiŋdəm di pəneməz
from də land in də hiəraftə!" ho:muəd nau ke:m haiəuaθə
from hiz hontən in də fuorəst uiθ də sno əpuon hiz tresiz
an də red diə uon hiz ʃo:ldəz. at də fi:t də lafən uotəz
daun hiθru hiz laiflis bətən; no:blə handsəmə ʃiθuotim
dan uen fəst hike:m təuə, fəst θrudaun də diə bifoə hə
az som to:kən baut hiz uiʃiz az som pruomis baut də fiu:tiə—
den hitənd an suo də stre:nɟəz kaurən kraucən uiθ də ʃato:z,
sed uidin himsel, "hu deiz? uot stre:ɟ gest haz minəhahə?"
bot non hikuestiənd də stre:nɟəz, o:nli spo:k təbitem uelkəm
tu hiz luoɟ hiz fu:d hiz faəsaid. uen di i:bnən mi:l uozreti,
an də diə ədbindibaitid, bo:θ də palid gest də stre:nɟ
spriŋən from əmoŋ də ʃato:z si:zd əpuon də coisist puoəsiənz
si:zd də uait fat uon də ro:bok set əpa:t də lafən uotə
fuoə də uaif di haiəuaθəz, uidaut aksən uidaut θankən
i:gəli dibaurd də muoəsəlz flitidbak əmoŋ də ʃato:z
in də kuoənə in də uiguam. nuot uon uəd spo:k haiəuaθə
nuot uon mo:siən me:d nəko:mis nuot uon ɟestiə lafən uotə,
nuot uon ce:ɟ ke:m oə deə fi:tiəz, o:nli minəhahə suoftli
uispəd seən, "deisfamiʃt, letem du uot best dilaitem,
letem i:t, fuoə deisfamiʃt." meniə de:lait duond an da:kənd,
meniə nait ʃukuof də de:lait az də pain ʃe:kuof də sno:fle:ks
from midnait uon its branciz; de:baide də gest onmu:bən
sat deə sailən in də uiguam, bot bai nait, in stuoəm uoə sta:lait,
foəθ deuent intu də fuorəst briŋən faəuud tu də uiguam
briŋən painko:nz fə də bənən uolue:z sad an uolue:z sailən—
an, uenebə haiəuaθə ke:m from fiʃən uoə from hontən,
uen di i:bnən mi:l uozreti an də fu:d ədbindibaitid,
gla:itən from deə da:ksəm kuoənə ke:m də palid gest də stre:nɟəz
si:zd əpuon də coisist puoəsiənz set əsaid fə lafən uotə
an, uidaut ribiu:k uoə kuestiən, flitidbak əmoŋ də ʃato:z.
nebə uon him haiəuaθə bai uəd uoə luk ədripru:bdem,
nebə uons hə o:ld nəko:mis ɟestiə ədme:d laik inpe:siəns,
nebə uons hə lafən uotə ʃo:n rizenmən at di autre:ɟ.
uol deədendiuəd in sailəns, dat də raits də gest an stre:nɟəz,
dat də bətiu də frigiənz, bai som luk uutənbilesənd
bai som uəd uutənbibro:kən. uons at midnait haiəuaθə
ebə ue:kfəl ebə uacfəl in də uiguam dimli laitid
bai də brandz dat stil uozbənən bai də glimrən flikrən faəlait
həd som saiən uoft ripi:tid həd som suobən az laik suoro.
from hiz kauc ro:z haiəuaθə from hiz ʃagi haidz aut baisən
puʃt əsaid də diəskin kətən suo də palid gest də ʃato:z
sitən oprait uon deə kauciz ui:pən in də sailən midnait—
an hised, "o gest! uai izit dat iə ha:ts issoəflikid,
dat iəsuob so in də midnait? hə pəcans di o:ld nəko:mis
hə mai uaif mai minəhahə əzruoŋd uoə gri:bdiə bai onkaind,
fe:ld in huospəte:bəl diu:ti:z?" den də ʃato:z si:st from ui:pən
si:st from suobən an ləmenən an desed uiθ ɟentəl boisiz,
"uiiz go:stiz di dipa:tid so:lz tə dem dat uons uoz uiθ iu.
from də relmz tə cibiabuos hidə os uiəzkomtraiiə,
hidə uiəzkom təuoəniə. kraiz laik gri:f an lamənte:siən
ri:cos in də blesid ailəndz, kraiz laik anguiʃ from də libən
kuolənbak deə frendz dipa:tid satənos uiθ iu:slis suoro.
deəfoə os uiəzkomtraiiə; noon noos noon hi:tos.
uiiz bot som bətən tu iu an uisi dat di dipa:tid
donha ple:s əmoŋ də libən. θink baut dis, o haiəuaθə!,
spi:k baut it tu uol də pi:pəl dat hensfuoəuəd an fərebə
dem no:moə uiθ lamənte:siənz desatən də so:lz dipa:tid
in di ailəndz tu də blesid. donle non soc hebi bətənz
in də gre:bz tə dem iəberi nuot soc ue:t də fəz an uanpəm
nuot soc ue:t də puots an ketəlz, fuoə də spirits fe:n bini:θ dem—
o:nli giem fu:d təkari o:nli giem faə təlaitem.
foə de:z iz də spiritis ɟəni tu də land tə go:st an ʃato:z,
foə its lo:nli nait enkampmənz, foə taimz deə faəz hazbilaitid—
deəfoə, uen də ded izberi:d, som faə, az nait itəpro:cən,
foə taimz uon də gre:b let kindəld, dat də so:l əpuon its ɟəni
uonlak non də ciəfəl faəlait uongro:p non əbaut in da:knis.
"faəuel, no:bəl haiəuaθə! uiəzputiə tu də trail
tu də pru:f uiəzput iə pe:siəns bai di insolt bai a prezəns
bai di autre:ɟ bai a aksiənz. uiəsfaundiə gre:t an no:bəl.
donfe:l in də gre:tə traiəl donfe:n in də ha:tə strogəl."
uen desi:st, som sotən da:knis fel an fild də sailən uiguam
haiəuaθə həd som rosəl az laik ga:mənz tre:lən bai him
həd də kətən uon də doəue, liftid bai som hand non hisuo,
felt də ko:ld breθ in də nait eə, fə əmo:mən suo də sta:lait,
bot no luongə go:stiz hisuo no:moə suo də uandrən spirits
from də kiŋdəm in pənemə from də land in di hiəraftə.
DƏ FAMƏN
o: də luoŋ an driri uintə! o: də ko:ld an kruəl uintə!
ebə θikə θikə θikə fro:z di ais uon le:k an ribə,
ebə di:pə di:pə di:pə ful də sno oə uol də landske:p,
fel də kobrən sno an driftid θru də fuorəst raun də biliɟ.
ha:dli from hiz beri:d uiguam di hontə kudfuoəs som pasiɟ;
uiθ hiz mitənz an hiz sno:ʃu:z be:nli hiuokt θru də fuorəst,
suot fə bəd uoə bi:st an non faund, non suo trak bai diə nuoə rabit,
in də sno non biheld futprinz, in də gastli gli:mən fuorəst
fel an kutəraiz from ui:knis, periʃt deə from ko:ld an hongə.
o: də famən an də fi:bə, o: də ue:stən in də famən,
o: də blastən in də fi:bə, o: də ue:lən bai də cildrən,
o: di anguiʃ uon də uimən! uol di əθ uossik an famiʃt;
hongri uoz di eə əraun dem, hongri uoz də skai əbob dem
an də hongri sta:z in hebən laik di aiz uon uulbz gleəd at dem!
intu haiəuaθəz uiguam ke:m tu odə gest, az sailən
az də go:stiz an az glu:mi, non ue:tid təbiinbaitid
ditənpa:le at də doəue sat deə uidaut uəd baut uelkəm
in də si:t də lafən uotəz; lukt uiθ hagəd aiz an huolo
at də fe:s də lafən uotəz—an də foəmo:st sed, "biho:ldmi!
aiiz famən bokədauən!" an di odə sed, "biho:ldmi!
aiiz fi:bə akəseuin!" an də lobli minəhahə
ʃotəd az delukt əpuon hə ʃotəd at də uədz deotəd
le:daun uon hə bed in sailəns hed hə fe:s bot non me:d ansə,
le de trenblən fri:zən bənən at də luks dekast əpuon hə
at də fiəfəl uədz deotəd. foəθ intu di emti fuorəst
roʃt də matənd haiəuaθə; in hiz ha:t uoz dedli suoro
in hiz fe:s som sto:ni fəmnis; uon hiz brau də suet from anguiʃ
sta:tid bot itfro:z an non fel. rapt in fəz an a:md fə hontən
uiθ hiz maiti bo aut aʃtri uiθ hiz kuibə fild uiθ aro:z
uiθ hiz mitənz minɟəkauən intu di bast be:kən fuorəst
uon hiz sno:ʃu:z histro:d fuoəuəd. "GICƏMANƏTO də maiti!" 
hikraid uiθ hiz fe:s opliftid in dat bitə haə uiθ anguiʃ,
"gi iə cildrən fu:d, o fadə! gios fu:d uoə uihazperiʃ!
gimi fu:d fə minəhahə fə mai daiən minəhahə!"
θru də fa:risaunən fuoərəst θru də fuoərəst bast an be:kən
raŋ dat krai laik desəle:siən, bot non itke:m odə ansə
dan di eko from hiz kraiən dan di eko uof də uudləndz,
"minəhahə! minəhahə!" uol de luoŋ ro:bd haiəuaθə
in dat melənkuoli fuorəst, in də plezən de:z in somə
in dat neə fəguotən somə hiədbruot hiz ioŋ uaif ho:muəd
from də land tə di dəko:təz; uen hiz bədz saŋ in də θikəts,
an də stri:mləts laft an glisənd, an di eə uosfild uiθ fre:grəns,
an də lobli lafən uotə sed uiθ bois dat ditəntrenbəl,
"aiəlfuoləiu, mai hozbənd!" in də uiguam uiθ nəko:mis,
uiθ dem glu:mi gest dat uoctə uiθ də famən an də fi:bə
ʃiuozlaiən di bilobid hə də daiən minəhahə.
"ha:k!" ʃised, "aihiə som roʃən hiə som roərən an som roʃən
hiə də fuolz də minəhahə kuolən tu mi from som distəns!"
"no, mai caild!" sed o:l nəko:mis, "tiz də naituind in də paintri:z!"
"luk!" ʃised, "aisi mai fadə standən lo:nli at hiz doəue
beknən tu mi from hiz uiguam in də land tə di dəko:təz!"
"no, mai caild!" sed o:ld nəko:mis. "tiz də smo:k dat ue:b an bekən!"
"a!" ʃised, "di aiz uon puogək gleə əpuon mi in də da:knis,
aikənfi:l hiz aisi fingəz klapsən main əmid də da:knis!
haiəuaθə! haiəuaθə!" an də deslit haiəuaθə
fa əue əmid də fuorəst mailz əue əmoŋ də mauntənz
həd dat sotən krai laik anguiʃ həd də bois laik minəhahə
kuolən tu him in də da:knis, "haiəuaθə! haiəuaθə!"
o:bə sno:fi:ldz ue:st an paθlis ondə snoenkonbəd branciz
ho:muəd hori:d haiəuaθə emtihandid hebiha:tid,
həd nəko:mis mo:nən ue:lən, "uahənoən! uahənoən!
uud dat aiədperiʃt fə iu, uud dat aiuozded az iuiz!
uahənoən! uahənoən!" an hiroʃt intu də uiguam
suo di o:ld nəko:mis slo:li ruokən tuanfro an mo:nən
suo hiz lobli minəhahə laiən ded an ko:ld bifoə him,
an hiz bəstən ha:t uidin him otəd soc uon krai laik anguiʃ,
dat də fuorəst mo:nd an ʃotəd, dat də beri sta:z in hebən
ʃuk an trenbəld uiθ hiz anguiʃ—den, hisatdaun stil an spi:clis
uon də bed də minəhahəz at də fi:t də lafən uotəz
at dem uilən fi:t dat nebə moə ədlaitliron təmi:tim
nebə moə ədlaitlifuolo. uiθ bo:θ handz hiz fe:s hikobəd
sen luoŋ de:z an naits hisat deə, az if in som suu:n hisat deə
spi:clis mo:siənlis onkuonsiəs baut də de:lait uoə də da:knis;
den deberi:d minəhahə; in də sno som gre:b deme:tə
in də fuorəst di:p an da:ksəm ondəni:θ də mo:nən hemluoks,
klo:ddə in hə ricist ga:mənz raptə in hə ro:bz laik əmən
kobətə uiθ sno laik əmən; dos, deberi:d minəhahə—
an at nait som faə uozlaitid uon hə gre:b foə taimz uozkindəld,
fuoə hə so:l əpuon its ɟəni tu di ailəndz tu də blesid.
from hiz doəue haiəuaθə suoit bənən in də fuorəst 
laitənop də glu:mi hemluoks, from hiz sli:plis bed opraizən,
from də bed tə minəhahə, stud an uoctit at də doəue,
dat ituutənbiistinguiʃt, uutənli:bə in də da:knis.
"feəuel!" hised, "minəhahə! feəuel, o mai lafən uotə!
uol mai ha:t izberi:d uiθ iu, uol mai θuots go uonuəd uiθ iu!
donkombak əgen təle:bə donkombak əgen təsofə,
ueə də famən an də fi:bə ueə də ha:t an ue:st də buoti.
su:n mai taks itbikənpli:tid su:n iə futsteps aiəlfuolo
tu di ailəndz tu də blesid tu də kiŋdəm tu pənemə
tu də land in di hiəraftə!"
DƏ UAITMANZ FUT 
in hiz luoɟ bisaid som ribə klo:s bisaid som fro:zən ribə 
sat som o:ldman sad an lo:nli. uait hiz heə uoz az som sno:drift,
dol an lo hiz faə uozbənən, an di o:ldman ʃuk an trenbəld
fo:ldid in hiz uobeuion in hiz tatəd uaitskinrapə
noθən hiərən bot də tenpəst, az itroəd əluoŋ də fuorəst,
noθən siən bot də sno:stuoəm, az ituəld an hist an driftid.
uol də ko:lz uozuait uiθ aʃiz, an də faə uosslolidaiən,
az som ioŋman uokən laitli at di o:pən doəue entəd.
red uiθ blod laik iu:θ hiz ci:ks uoz, suoft hiz aiz az sta:z in spriŋtaim,
baund hiz foəhed uoz uiθ grasiz, baund an plu:md uiθ senid grasiz,
uon hiz lips som smail laik biu:ti filən uol də luoɟ uiθ sonʃain,
in hiz hand som bonc som bluosəmz filən uol də luoɟ uiθ sui:tnis.
"a: mai son!" iskle:md di o:ld man, "hapi iz mai aiz təsiiə.
sit hiə uon də mat bisaid mi sit bai də daiən enbəz,
os lezpas də nait təgedə, telmi baut iə stre:nɟ ədbentiəz,
baut də landz ueə iuəztrabəld; aiəlteliə baut mai prauəs
baut mai meni di:dz laik uondə." from hiz pauc hidru hiz pi:spaip
beri o:ld an stre:nɟli fasiənd, me:d aut redsto:n uoz də paiphed—
an də stem som ri:d uiθ fedəz—, fild də paip uiθ ba:k from uilo
ple:st som bənən ko:l əpuon it geit tu hiz gest də stre:nɟə
an hibiganspi:k in dis uaiz, "uen aiblo mai breθ əbaut mi,
uen aibri:d əpuon də landske:p, mo:siənlis iz uol də ribəz,
itgetha:d az sto:n də uotə!" an də ioŋman ansəd smailən,
"uen aibo mai breθ əbaut mi, uen aibri:d əpuon də landske:p,
flaəz spriŋop oə uol də meto:z, siŋən uonuəd roʃ də ribəz!"
"uen aiʃe:k mai hoəri tresiz," sed di o:ldman da:kli fraunən,
"uol də land uiθ sno izkobəd, uol də li:bz from uol də branciz
fuol an fe:d an dai an uidə, fuoə aibri:d, an, lo!, non deiz.
from də uotəz an də ma:ʃiz raiz də uaild gu:s an də herən,
flaiəue tə distən ri:ɟənz, fuoə aispi:k, an, lo!, non deiz—
an, ueəreə mai futsteps uondə, uol də uaild bi:st in də fuorəst
ha:itemsel in ho:lz an kabənz, an di əθ itget laik flintsto:n!"
"uen aiʃe:k mai floən riŋləts," sed də ioŋman suoftli lafən,
"ʃaəz laik re:n fuol uoəm an uelkəm, plants liftop deə hedz riɟoisən,
bak intu deə le:ks an ma:ʃiz kom də uaildgu:s an də herən,
ho:muəd ʃu:t di arui suolo, siŋ də blu:bəd an də ruobən,
an, ueəreə mai futsteps uondə, uol də meto:z ue:b uiθ bluosəmz
uol də uudləndz riŋ uiθ miu:zik, uol də tri:z izda:k uiθ fo:liiɟ!"
uail despo:k, də nait dipa:tid—from də distən relmz də uabənz
from hiz ʃainən luoɟ aut silbə laik som uoriə ro:bd an pe:nid
ke:m də son an sed, "biho:ldmi gi:zis di gre:t son, biho:ldmi!"
den, di o:ldmanz toŋ uosspi:clis, an di eə gru uoəm an plezən,
and əpuon də uiguam sui:tli saŋ də blu:bəd an də ruobən,
an də stri:m itbiganməmə, an som sen laik groən grasiz
θru də luoɟ uozɟentliuaftid—an seguən di iu:θfəl stre:nɟə
moə distinkli in də de:lait suo di aisi fe:s bifoə him;
ituoz peboən də uintə! from hiz aiz də tiəz uosfloən,
az from meltən le:ks də stri:mləts, an hiz buoti ʃronk an duindəld
az də ʃautən son əsenid, til intu di eə itfe:tid,
til intu də graund itbaniʃt, an də ioŋman suo bifoə him,
uon də ha:θsto:n in də uiguam, ueə də faə ədsmo:kt an smo:ldəd,
suo di əliist flaə at spriŋtaim suo də biu:ti in də spriŋtaim
suo də miskədi:d in bluosəm. dos, ituoz dat in də nuoəθlənd
aftə dat onhəd baut ko:ldnis dat intuoləre:bəl uintə
ke:m də spriŋ uiθ uol its bluosəmz uol its flaəz an li:bz an grasiz.
se:lən uon də uind tə nuoəθuəd flaiən in gre:t fluoks laik aro:z,
laik hiu:ɟ aro:z ʃuot θru hebən, past də suon də manəbezi
spi:kən uolmo:st az som man spi:k, and in luoŋ lainz ue:bən bendən,
laik som bo:striŋ snapt əsondə, ke:m də uait gu:s uobeuauə,
and in peəz uoə singli flaiən maŋ də lu:n uiθ klangrəs piniənz,
di blu herən di ʃəʃogə, an də graus də moʃkədasə.
in də θikəts an də meto:z paipt də blu:bəd di oe:sə,
uon də somit uon də luoɟiz saŋ də ruobən di əpeci,
in də ko:bət uon də paintri:z ku:d də piɟən di əmemi;
an də suoruən haiəuaθə spi:clis in hiz infnit suoro
həd deə boisiz kuolən tu him uent foəθ from hiz glu:mi doəue
stud an ge:zd intu də hebən ge:zd əpuon di əθ an uotəz.
from hiz uondrənz fa tu i:stuəd from də li:ɟənz in də muoənən
from də ʃainən land də uabənz ho:muəd nau ritənd aiagu
di gre:t trablə di gre:t bo:stə fild uiθ niu an stre:nɟ ədbentiəz
ma:bəlz meni an meni uondəz—an də pi:pəl in də biliɟ
lisənd tu him az hito:ldem baut hiz ma:bələs ədbentiəz
lafən ansətim in dis uaiz, "oh! itizindi:d aiagu!
noon els biho:ld soc uondəz!" hiədsi:n, hised, som uotə
bigə dan də bigsiuotə bruotə dan də gicəgomi
bitə so, dat non kuddrinkit! at i:c odə lukt də uoriəz
lukt də uimən at i:c odə smaild an sed, "dat itkanbi so!"
ka!" desed, "dat itkanbi so!" oə it, hised, oə dis uotə
ke:m som gre:t kənu: uiθ piniənz som kənu: uiθ uiŋz ke:m flaiən
bigə dan som gro:b som paintri:z tuolə dan də tuolist tri:tuops!
an di o:ldmen an də uimən lukt an titəd at i:c odə,
"ka!" desed, "uitonbili:bit!" from its mauθ, hised, təgri:tim
ke:m ue:uasəmo də laitnən ke:m də θondə anəmi:ki!
an də uoriəz an də uimən laft əlaud at puə aiagu,
"ka!" desed, "uot te:lz iətelos!" in it, hised, ke:m som pi:pəl,
in də gre:t kənu: uiθ piniənz ke:m, hised, əhondrəd uoriəz,
pe:nid uait uoz uol deə fe:siz an uiθ heə deə cinz uozkobəd!
an də uoriəz an də uimən laft an ʃautid in diriziən,
laik də re:bənz uon də tri:tuops laik də kro əpuon də hemluoks.
"ka!" desed, "uot laiz iətelos! iu donθink dat uibili:bem!"
o:nli haiəuaθə non laft bot higre:blispo:k an ansəd
tu deə ɟiərən an deə ɟestən, "tru iz uol aiagu telos,
aiəssi:nit in som biziən si:n də gre:t kənu: uiθ piniənz,
si:n də pi:pəl uiθ uait fe:siz si:n də komən bai dis biətid
pi:pəl uon də uutən besəl from də ri:ɟənz in də muoənən
from də ʃainən land də uabənz. GICƏMANƏTO də maiti
di gre:t spirit di krie:tə sendem hidə uon hiz erənd.
sendem tu os uiθ hiz mesiɟ. ueəsoeə demu:b, bifoə dem
suoəm də stiŋən flai di amo, suoəm də bi də honime:kə;
ueəsoeə detred, bini:θ dem spriŋ som flaə onno:n əmoŋ os,
spriŋ də uaitmanz fut in bluosəm—os lezuelkəm den də stre:nɟəz
he:lem az a frendz an brodəz an də ha:ts rait hand fə frendʃip
giem uen dekom təsios. GICƏMANƏTO də maiti
sed dis tu mi in mai biziən. aibiheld, tu, in dat biziən
uol də si:krəts tu də fiu:tiə tu də distən de:z dat itbi.
aibiheld də uestuəd ma:ciz bai di onno:n krautid ne:siənz.
uol də land uosfild uiθ pi:pəl restlis stroglən toilən straibən
spi:kən meni toŋz iet fi:lən bot uon ha:tbi:t in deə buzəmz.
in də uudləndz raŋ deə aksiz smo:kt deə taunz in uol də bali:z
o:bə uol də le:ks an ribəz roʃt deə gre:t kənu:z laik θondə—
den som da:kə dririə biziən past bifoə mi be:g an klaudlaik,
aibiheld a ne:siən skatəd uol fəgetfəl baut mai kaunsəlz
ui:kənd uorən uiθ i:c odə, suo də remnənz dis a pi:pəl
sui:pən uestuəd uaild an uo:fəl, laik də klaudrak in som tenpəst,
laik də uidəd li:bz in uotəm!"
HAIƏUAΘƏZ DIPA:TIƏ
bai də ʃoə uon gicəgomi bai də ʃainən bigsiuotə
at də doəue uon hiz uiguam in də plezən somə muoənən,
haiəuaθə stud an ue:tid. uol di eə uosfild uiθ freʃnis,
uol di əθ uozbrait an ɟoiəs, an bifoə him θru də sonʃain
uestuəd toəd də ne:brən fuorəst past in go:ldən suoəmz di amo,
past də bi:z də honime:kəz bənən siŋən in də sonʃain.
brait əbob him ʃuon də hebənz, lebəl spred də le:k bifoə him;
from its buzəm li:pt də stəɟən spa:klən flaʃən in də sonʃain;
uon its ma:ɟən di gre:t fuorəst stud riflekid in də uotə,
ebri tri:tuop had its ʃato mo:siənlis bini:θ də uotə.
from də brau də haiuaθəz ituozguon ebri tre:s suoro,
az də fuog from uof də uotə, az də mist from uof də meto.
uiθ som smail laik ɟoi an traiənf uiθ som luk laik izolte:siən
az laik uon dat in som biziən si uot iz təbi bot arən,
stud an ue:tid haiəuaθə. toəd də son hiz handz uozliftid,
bo:θ də pamz spretaut əgens it, an bitui:n də pa:tid fingəz
fel də sonʃain uon hiz fi:tiəz, flekt uiθ lait hiz ne:kid ʃo:ldəz,
az itfuol an flek som o:ktri θru də riftid li:bz an branciz.
oə də uotə flo:tən flaiən somθən in də mist in muoənən
lu:md an liftid from də uotə nau si:md flo:tən nau si:md flaiən
komən niərə niərə niərə. ituoz ʃingəbis də daibə?
uoə də peləkən də ʃatə? uoə də herən di ʃəʃogə?
uoə də uait hu:s uaubeuauə uiθ də uotə dripən flaʃən
from its gluosi nek an fedəz? ituoz ni:də gu:s nuoə daibə,
ni:də peləkən nuoə herən oə də uotə flo:tən flaiən
θru də ʃainən mist in muoənən bot som bəckənu: uiθ patəlz
raizən sinkən uon də uotə dripən flaʃən in də sonʃain,
an, uidin it, ke:m som pi:pəl from də distən land də uabənz,
from də fa:dist relmz in muoənən ke:m də blakro:b ci: də pruofət
him də pri:st fə preə də pe:lfe:s uiθ hiz gaidz an hiz kənpaniənz—
an də no:bəl haiəuaθə uiθ hiz handz əluoft istenid
held əluoft in sain baut uelkəm ue:tid fild uiθ izolte:siən,
til də bəckənu: uiθ patəlz gre:tid uon də ʃainən pebəlz
strandid uon də sandi ma:ɟən, til də blakro:b ci:f də pe:lfe:s,
uiθ də kruos əpuon hiz buzəm landid uon də sandi ma:ɟən;
den də ɟoiəs haiəuaθə kraid əlaud an spo:k in dis uaiz,
"biu:tfəl iz də son, o stre:nɟəz, uen iəkom so fa təsios!
uol a taun in pi:s əue:tiə uol a doəz stand o:pən fə iu,
iuəlentə uol a uiguamz, fuoə də ha:ts rait hand uigiiə.
nebə blu:md di əθ so ge:li nebə ʃuon də son so braitli,
az təde deʃain an bluosəm uen iəkom so fa təsios!
nebə uoz a le:k so trankuəl nuoə so fri from ruoks an sandba:z,
fuoə iə bəc kənu: in pasən əzrimu:bd bo:θ ruok an sandba.
neə bifo had a təbako soc uon sui:t an plezən fle:bə,
neə də bruod li:bz uon a kuoənfi:ldz uossobiu:təfəl təluk uon,
az desi:m tu os dis muoənən, uen iəkom so fa təsios!"
an də blakro:b ci:f me:d ansə staməd in hiz spi:c əlitəl
spi:kən ue:dz iet onfəmiliə, "pi:s bi uiθ iu, haiəuaθə,
pi:s bi uiθ iu an iə pi:pəl, pi:s in preə an pi:s in pa:tən
pi:s in kraist an ɟoi in meəri!" den də ɟenrəs haiəuaθə
led də stre:nɟəz tu hiz uiguam si:titem uon skin də baisənz
si:titem uon skinz di əmənz, an də keəfəl o:ld nəko:mis
bruotem fu:d in bo:lz aut basuud uotə bruot in bəcən dipəz
an də kaliəmət də pi:spaip fild an laitid fə deə smo:kən.
uol di o:ldman in də biliɟ, uol də uoriəz in də ne:siən,
uol də ɟuosəki:dz də pruofəts, di məɟisiənz di uabeno:z,
an də medsənmen də metəz dekembid də stre:nɟəz uelkəm,
"itiz uel," desd, "o brodəz, dat iəkom so fa təsios!"
in som səkəl raun də doəue, uiθ deə paips desat in sailəns
dem ue:tənbiho:ld də stre:nɟəz dem ue:tənrisi:b deə mesiɟ,
til də blakro:b ci:f də pe:lfe:s from də uiguam hikemgri:tem
stamrən in hiz spi:c əlitəl spi:kən uədz iet onfəmiliə;
"itiz uel," desed, "o brodə, dat iəkom so fa təsios!"
den də blakro:b ci:f də pruofət to:ld hiz mesiɟ tu də pi:pəl
to:ld də pəpoət tu hiz misiən to:ldem baut də bəɟən meəri
an hə blesid son də se:biə, hau in distən landz an e:ɟiz
hiədlibd uon əθ az uidu, hau hifastid, pre:d an le:bəd,
hau də ɟu:z də traib əkəsid muoktim skəɟd im kru:səfaitim,
hau hiro:z from ueə dele:tim uokt əgen uiθ hiz disaipəlz
an əsenid intu hebən—an də ci:fs me:t ansə seən,
"uiəzlisənd tu iə mesiɟ uiəshəd iə uədz iə uizdəm,
uiəlθink uon uot iətelos. itiz uel fə os, o brodəz,
dat iəkom so fa təsios!" den dero:zop an dipa:tid
i:c uon ho:muəd tu hiz uiguam tu də ioŋmen an də uimən
to:ld də stoəri baut də stre:nɟəz dat də laif mastə ədsentem
from də ʃainən land də uabənz. hebi uiθ də hi:t an sailəns
gru di aftənu:n in somə, uiθ som drauzi saun də fuorəst
uispəd raun də soltri uiguam, uiθ som saun laik sli:p də uotə
ripəld uon də bi:c bilo it; from də kuoənfi:ldz ʃril an si:slis
saŋ də grashuopə papki:nə, an də gest də haiəuaθəz
uiri uiθ də hi:t in somə slonbəd in də soltri uiguam.
slo:li oə də simrən landske:p fel di i:bnənz doks an ku:lnis,
an də luoŋ an lebəl sonbi:mz ʃuot deə spiəz intu də fuorəst
bre:kən θru its ʃi:ldz its ʃato:z, roʃt intu i:c si:krət anbuʃ
səct i:c θikət dingəl huolo; stil də gest də haiəuaθəz
slonbəd in də sailən uiguam. from hiz ple:s ro:z haiəuaθə
be:d feəuel tu o:ld nəko:mis spo:k in uispəz spo:k in dis uaiz
ditənue:k də gest dat slonbəd. "mi aigoən, o nəko:mis,
uon som luoŋ an distən ɟəni tu də puoətəlz in də sonset.
tu də ri:ɟənz in də ho:muind tu də NUOƏΘUESTUIND ki:ue:tən—
bot dis gest aili:b bihaind mi in iə uoc an uoəd aili:bem,
si dat nebə ha:m kom niə dem si dat nebə fiə məlestem
nebə de:nɟə nuoə səspisiən nebə uont fə fu:d uoə ʃeltə
in də luoɟ də haiəuaθəz!" foəθ intu biliɟ hiuent
be:d feəuel tu uol də uoriəz be:d feəuel tu uol də ioŋmen
spo:k pəsue:tən spo:k in dis uaiz, "mi aigoən, o mai pi:pəl,
uon som luoŋ an distən ɟəni, meni mu:nz an meni uintəz
ələkom an ələbaniʃt, eə mi aikoməgensiiə—
bot mai gest aili:b bihaind mi, lisən tu deə uədz də uizdəm
lisən tu də tru:θ deteliə, fuoə də laif mastə əssentem
from də land in lait an muoənən!" uon də ʃoə stud haiəuaθə
tənd an ue:bd hiz hand at pa:tən; uon də kliə an liu:mnəs uotə
luonct hiz bəckənu: fə se:lən from də pebəlz uon də ma:ɟən
ʃobdit foəθ intu də uotə, uispəd tu it, "uestuəd! uestuəd!"
an uiθ spi:d itda:tid fuoəuəd—an di i:bnən son disenən
set də klaudz uon faə uiθ rednis, bənd də bruod skai laik som preəri
left əpuon də lebəl uotə uon luoŋ trak an tre:l laik splendə,
dat, daun its stri:m, az som ribə uestuəd uestuəd haiəuaθə
se:ld intu də faəri sonset se:ld intu də pəpəl be:pəz
se:ld intu də doks at i:bnən—an də pi:pəl from də ma:ɟən
uoctim flo:tən raizən sinkən, til də bəckənu si:md liftid
hai intu dat si də splendə, til itsank intu də be:pəz
laik də niu mu:n slo:li slo:li sinkən in də pəpəl distəns;
an desed, "feəuel fərebə!" sed, "feəuel, o haiəuaθə!"
an də fuorəst da:k an lo:nli, mu:bd θru uol deə depθs in da:knis,
said, "feəuel, o haiəuaθə!" an də ue:bz əpuon də ma:ɟən
raizən riplən uon də pebəlz suobd, "feəuel, o haiəuaθə!"
an də herən di ʃəʃogə from hə huonz əmoŋ də fenləndz
skri:md, "feəuel, o haiəuaθə!" dos dipa:tid haiəuaθə
haiəuaθə di bilobid in də gloəri in də sonset,
in də pəpəl mist at i:bnən tu də ri:ɟənz tu də ho:muind
tu də NUOƏΘUESTUIND kiue:tən 
tu di ailəndz tu də blesid
tu də kiŋdəm di pəneməz 
tu də land in di hiəraftə!