3.07.2019

DƏ SUOŊ BAUT HAIƏUAΘƏ — neks buk

HIM AN DƏ PƏLFEDƏ
Uon də ʃoəz uon gicəgomi bai də ʃainən bigsiuotə,
stud nəko:mis di o:ld uumən poinən uiθ hə fingə uestuəd
oə də uotə poinən uestuəd tu də pəpəl klaudz də sonset.
fiəsli di red son disenən bənd hiz ue əluoŋ də hebənz,
set də skai uon faə bihaind him, az uoəpa:ti:z uen ritri:tən
bən də preəri:z uon deə uoətre:l, an də mu:n də naitson i:stuəd
sonli sta:tən from hiz anbuʃ fuolo:d fast dem bloti futprinz
fuolo:d in dat faəri uoətre:l, uiθ its gleə əpuon hiz fi:tiəz—
an nəko:mis di o:ld uumən poinən uiθ hə fingə uestuəd
spo:k dis uədz tə haiəuaθə, 
"iuondə duel də gre:t pəlfedə megəso:guon di məɟisiən, 
manəto oə uelθ an uanpəmga:tid bai hiz faəri səpənz, 
ga:tid bai də blak picuotə. iukənsi hiz faəri səpənz 
di kinabi:k di gre:t səpənz koilən pleən in də uotə, 
iukənsi də blak picuotə strecən fa əue biiuond dem 
tu də pəpəl klaudz də sonset! him ituoz dat slu mai fadə 
bai hiz uikid uailz an konən, uen from di mu:n hidisenid, 
uen hike:m uon əθ təsi:kmi. him də maitiist di məɟisiən 
send də fi:bə from də ma:ʃiz send də pestəlensiəl be:pəz 
send də poiznəs ekshəle:siənz send də uait fuog from də fenləndz 
send dizi:z an deθ əmoŋ oste:k iə bau, o haiəuaθə, 
te:k iə aro:z ɟaspəhetid, te:k iə uoəklob pogəuogən,
te:k iə mitənz minɟəkauən, an iə bəckənu: fə se:lən,
an di oil də miʃənaməz, so təsmiə its saidz, dat suiftli
iukənpas də blak picuotə, sle dis məsilis məɟisiən,
se:b də pi:pəl from də fi:bə dat hibri:d əkruos də fenləndz,
and əbenɟ mai fadəz mətə!" stre:tue, den, mai haiəuaθə
a:mdimsel uiθ uol hiz uoəgiə, luonct hiz bəckənu: fə se:lən,
uiθ hiz pam its saidz hipatid, sed uiθ gli, "ci:muon mai da:lən,
o mai bəckənu:! li:p fuoəuəd, ueə iəsi də faəri səpənz,
ueə iəsi də blak picuotə!" fuoəuəd li:pt ci:muon izoltən,
an də no:bəl haiəuaθə saŋ hiz uoəsuoŋ uaild an uo:fəl,
and, əbob him, di uoəri:gəl di kiniu: də gre:t uoəri:gəl
mastə oə uol faulz uiθ fedəz skri:md an hətəld θru də hebənz.
su:n, hiri:ct də faəri səpənz di kinabi:k di gre:t səpənz
laiən hiu:ɟ əpuon də uotə spa:klən riplən in də uotə
laiən koid əkruos də pasiɟ uiθ deə ble:zən krest opliftid,
bri:dən faəri fuogz an be:pəz, so dat non kudpas biiuond dem—
bot də fiəlis haiəuaθə kraid əlaud an spo:k in dis uaiz,
"lemi pas mai ue, kinabi:k, lemi go əpuon mai ɟəni!"
an deansəd hisən fiəsli, uiθ deə faəri breθ me:d ansə,
"bak go:bak, o ʃuogədeə!, bak tu o:ld nəko:mis, fe:nha:t!"
den di angri haiəuaθə re:zd hiz maiti bo aut aʃtri,
si:zd hiz aro:z ɟaspəhetid ʃuotem fast əmoŋ də səpənz;
ebri tuaŋən bai də bo:striŋ uoz som uoəkrai and som deθkrai,
ebri uizən bai uon aro uoz som deθsuoŋ uon kinabi:k.
ueltrən in də bloti uotə ded le uol də faəri səpənz,
and əmoŋ dem haiəuaθə ha:mlis se:ld an kraid izoltən,
"uonuəd, o ci:muon, mai da:lən! uonuəd tu də blak picuotə!"
den, hituk di oil di naməz, an də bauz an saidz ənoinid,
smiətem uel uiθ oil, dat suiftli hiədpas də blak picuotə.
uol nait luoŋ, hise:ld əpuon it se:ld əpuon dat slogiʃ uotə
kobəd uiθ its mo:ld sins e:ɟiz blak uiθ ruotən uotəroʃiz
rank uiθ flagz an li:bz from lili:z stagnən laiflis driri disməl
laitid bai də ʃimrən mu:nlait an bai uiləuips iliu:mənd
faəz bai go:st di dedmenz kindəld in deə uiri naitenkanpmənz.
uol di eə uozuait uiθ mu:nlait, uol də uotə blak uiθ ʃato,
and, əraun him, di səgemə di məski:tə saŋ hiz uoəsuoŋ,
an də faəflaiz uauəte:si ue:bd deə tuoəciz tumisli:tim,
an də bulfruog di dəhində θrost hiz hed intu də mu:nlai,
fikst hiz ielo aiz əpuon him, suobd an sank bini:θ də səfis,
an, ənuon, əθauzənd uisəlz ansəd o:bə uol də fenləndz,
an də herən di ʃəʃogə fa:ruof uon də ri:ti ma:ɟən
herəldid də hiro:z komən. uestuəd dos feəd haiəuaθə
toəd də relm di megəso:guonz toəd də land hiz də pəlfedə,
til də lebəl mu:n steəd at him in hiz fe:s steəd pe:l an hagəd,
til də son uoshuot bihaind him, til itbənd əpuon hiz ʃo:ldəz,
an bifoə him, uon də oplənd, hikudsi də ʃainən uiguam
hiz də manəto oə uanpəm hiz də maitiist di məɟisiən.
den, uons moə, ci:muon hipatid tu hiz bəckənu: sed, "uonuəd!",
and itstəd in uol its faibəz an, uiθ uon gre:t baund laik traiənf,
li:pt əkruos də uotəlili:z li:pt θru tangəld flagz an roʃiz,
an, əpuon də bi:c biiuond dem, draiʃuod landid haiəuaθə.
stre:t hituk hiz bo aut aʃtri, uon də sand uon end hirestid,
uiθ hiz ni, hiprest də mitəl, strect də fe:θfəl bo:striŋ taitə,
tuk uon aro ɟaspəhetid ʃuotit at də ʃainən uiguam
sentit siŋən az som herəld az som beərə uiθ hiz mesiɟ
uiθ hiz calənɟ laud an luofti—"kom foəθ from iə luoɟ, pəlfedə!
haiəuaθə ue:t iə komən!" stre:tue from də ʃainən uiguam
ke:m də maiti megəso:guon tuol hiz statiə bruod hiz ʃo:ldə,
da:k an terəbəl in aspek, klad from hed tə fut in uanpəm,
a:md uiθ uol hiz uoəlaik uepənz pe:nid laik də skai in muoənən
stri:kt uiθ krimsən blu an ielo krestid uiθ gre:t i:gəl fedəz,
stri:mən opuəd stri:mən autuəd. "uel ainoiə, haiəuaθə!"
hikraid in som bois laik θondə in som to:n laik laud diriziən.
"he:sənbak, o ʃuogədeə!, he:sənbak əmoŋ də uimən
bak tu o:ld nəko:mis, fe:nha:t! aiəlsleiə az iəstand deə,
az sins o:ld aislu hə fadə!" bot mai haiəuaθə ansəd
noθən duonid, noθən fiərən, "big uədz donsmait non laik uoəklobz,
bo:stfəl breθ arən no bo:striŋ, tuonz arənsoʃa:p az aro:z,
di:dz iz betə θiŋz dan uədz iz, aksiənz maitiə dan bo:stənz!"
dan, bigan də gre:tist batəl dat də son ətebəlukt uon,
dat də uoəbədz ebə uitnist. uol uon soməz de itlastid
from də sonraiz tu də sonset, fuoə də ʃafts di haiəuaθəz
ha:mlis hit də ʃət aut uanpəm, ha:mlis fel də blo:z dideltit
uiθ hiz mitənz minɟəkauən, ha:mlis fel də hebi uoəklob;
itkuddaʃ də ruoks əsondə bot itkutənbre:k də meʃiz
tu dat maɟik ʃət aut uanpəm—til, at sonset, haiəuaθə
li:nən uon hiz bau aut aʃtri uu:ndid, uiri an dispuonid
uiθ maiti uoəklob bro:kən uiθ hiz mitənz toən an tatəd
an θri iu:slis aro:z o:nli, puozd tərest bini:θ som paintri
dats branciz from tre:ld də muosiz an dats trink uozko:tid o:bə
uiθ də dedmanz muoksən ledə uiθ də fongəs uait an ielo.
sonli from də bauz əbob him, saŋ də mamə di uudpekə,
"e:m iə aro:z, haiəuaθə, at də hed də megəso:guonz,
straik də toft də heə əpuon it, at deə ru:ts də luoŋ blak tresiz;
deə əlo:n hikənbiuu:ndid!" uiŋd uiθ fedəz tipt uiθ ɟaspə
suift flu haiəuaθəz aro ɟost az megəso:guon stu:pən
re:zd uon hebi sto:n təθroit. ful əpuon də kraun itstrokim
at də ru:ts tə hiz luoŋ tresiz, an hiri:ld an stagəd fuoəuəd
plonɟən laik som uu:ndid baisən, ies, laik peziəki də baisən,
uen də sno iz uon də preəri. suiftə flu də sekən aro
in də paθue in di odəz piəsən di:pə dan di odə
uu:ndən soərə dan di odə, an də ni:z də megəso:guon
ʃuk laik uindi ri:dz bini:θ him bent an trenbəld laik də roʃiz—
bot də θəd an le:tist aro suiftist flu an uu:ndid soərist,
an də maiti megəso:guon suo də faəri aiz də puogəks,
suo di aiz də deθs gleə at him, həd hiz bois kuol in də da:knis;
at də fi:t də haiəuaθəz laiflis le də gre:t pəlfedə
le də maitiist di məɟisiən; den də gre:tfəl haiəuaθə
kuold də mamə di uudpekə from hiz pəc əmoŋ də branciz
in də meləkuoli paintri and, in uonə tu hiz səbis,
ste:nd, uiθ blod, də toft də fedəz uon də litəl hed də maməz;
i:bən tu dis de, hiueərit, ueə də toft də krimsən fedəz
az som sinbəl baut hiz səbis. den, histript də ʃət aut uanpəm
from də bak də megəso:guonz az som tro:fi from də batəl
az som signəl baut hiz kuonkuəst. uon də ʃoə, hileft də buoti
haf uon land an haf in uotə, in də sand hiz fi:t uozberi:d,
an hiz fe:s uoz in də uotə—an, əbob him, ui:ld an klaməd
di kiniu də gre:t uoəri:gəl se:lənraun in naruə səkəlz
hobrən niərə niərə niərə. from də uiguam, haiəuaθə
boə də uelθ də megəso:guonz uol hiz uelθ hiz skinz an uanpəm
fəz də baisənz an də bi:bəz fəz də se:bəlz an di əmənz,
uanpəm belts an striŋz an pauciz, kuibəz ruot uiθ bi:dz də uanpəm
fild uiθ aro:z silbəhetid—ho:muəd den hise:ld izoltən,
ho:muəd θru də blak picuotə ho:muəd θru də ueltrən səpənz,
uiθ də tro:fi:z from də batəl uiθ som ʃaut an suoŋ baut traiənf.
uon də ʃoə stud o:ld nəko:mis, uon də ʃoə stud cibiabuos
an də beri struoŋ man kuasənd ue:tən fə də hiro:z komən
lisnən tu hiz suoŋz baut traiənf—an də pi:pəl from də biliɟ
uelkəmdim uiθ suoŋz an dansiz, me:d som ɟoiəs fi:st an ʃautid,
"uonə bi tə haiəuaθə! hiəssle:n də gre:t pəlfedə
sle:n də maitiist di məɟisiən him dat sent də faəri fi:bə,
sent də uait fuog from də fenləndz sent dizi:z an deθ əmoŋ os!"
ebə diə tu haiəuaθə uoz də meməri baut mamə!
and in to:kən baut hiz frendʃip az som ma:k baut hiz rimembrəns,
hiədoənd an dekt hiz paipstem uiθ də krimsən toft də fedəz
uiθ də blodred krest də maməz—bot də uelθ də megəso:guonz,
uol də tro:fi:z from də batəl hidibaitid uiθ hiz pi:pəl,
ʃeətit i:kuəli əmoŋ dem.
HIZ UUƏN
"az ontu də bo də kuoəd iz, so ontu də man iz uumən,
do ʃibendim, ʃiəbeim, do ʃidruoim, iet ʃifuolo,
iu:slis i:c uidaut di odə!" dos, də iu:θfəl haiəuaθə
sed uidin himsel an puondəd moc pəplekst bai beəriəs fi:lənz
listlis luoŋən ho:pən fiərən dri:mən stil baut minəhahə,
baut də lobli lafən uotə in də land tə di dəko:təz.
"ued som me:tən aut iə pi:pəl," uoənən sed di o:ld nəko:mis,
"dongo i:stuəd dongo uestuəd, fə som stre:nɟə dat uitonno!"
laik som faə əpuon də ha:θsto:n iz som ne:bəz ho:mli duotə,
laik də sta:lait uoə də mu:nlait iz də handsəmist də stre:nɟə!"
dos disue:tən spo:k nəko:mis, an mai haiəuaθə ansəd
o:nli dis, "diə o:ld nəko:mis, beri plezən iz də faəlait,
bot ailaik də sta:lait betə, betə aidulaik də mu:nlait!"
gre:bli den sed o:ld nəko:mis, "donbriŋ hiə som aitəl me:tən
donbriŋ hiə som iu:slis uumən handz onskilfəl fi:t onuilən,
briŋ som uaif uiθ ninbəl fingəz ha:t an hand dat mu:b təgedə
fi:t dat ron uon uilən erəndz!" smailən ansəd haiəuaθə,
in də land tə di dəko:təz lib di aro:me:kəz duotə
minəhahə lafən uotə handsəmist dan uol də uimən.
aiəlbriŋə tu iə uiguam, ʃiəlron əpuon iə erəndz,
bi iə sta:lait mu:nlait faəlait, bi də sonlait tu mai pi:pəl!"
stil disue:tən sed nəko:mis, "donbriŋ tu mai luoɟ som stre:nɟə
from də land tə di dəko:təz! beri fiəs iz də dəko:təz,
uofən itiz uoə bitui:n os, itiz fiu:dz iet onfəguotən,
uundz dat e:k an stil kəno:pən!" lafən ansəd haiəuaθə,
"fə dat ri:zən, if no odə, aiədued də feə dəko:tə,
dat a traibz kudbiunaitid, dat o:ld fiu:dz kudbifəguotən,
and o:ld uundz bihi:ld fərebə!" dos, dipa:tid haiəuaθə
tu də land tə di dəko:təz tu də land tə handsəm uimən,
straitən o:bə muə an meto θru intəməne:bəl fuorest
θru onintəruopid sailəns. uiθ hiz muokəsənz aut maɟik,
at i:c straid əmail himeziəd, iet də ue si:md luoŋ bifoə him
an hiz ha:t autran hiz futsteps; an hiɟəni:d uidaut restən,
til hihəd də katraks laftə, həd də fuolz də minəhahə
kuolən tu him θru də sailəns. "plezən iz də saun!" himəməd,
"plezən iz də bois dat kuolmi!" uon di autskəts uon də fuorəst,
tuiks də ʃato an də sonʃain, hədz də falo diə uosfi:tən
bot ditənsi haiəuaθə; tu hiz bo hiuispəd, "donfe:l!"
tu hiz aro uispəd, "donsuəb!" sentit siŋən uon its erəndz
tu də red ha:t tu də ro:bok, θru də diə əkruos hiz ʃo:ldə
an sped fuoəuəd uidaut puozən. at də doəue tu hiz uiguam
sat di e:nsiən aro:me:kə, in də land tə di dəko:təz,
me:kən arohedz aut ɟaspə arohedz aut kalsədo:ni.
at hiz said in uol hə biu:ti sat də lobli minəhahə
sat hiz duotə lafən uotə ple:tən mats aut flagz an roʃiz,
baut də past di o:ldmanz θuots uoz, an də me:tənz baut də fiu:tiə.
hiuosθinkən, az hisat deə, baut də de:z uen uiθ soc aro:z
hiədstrok də diə an baisən uon də moskəde də meto,
ʃuot də uaildgu:s flaiən sauθuəd, uon də uiŋ, də klamrəs uauə,
θinkən baut də gre:t uoəpa:i:z hau dekembaiem hiz aro:z
kutəngait uidaut hiz aro:z. a, no:moə soc no:bəl uoriəz
kutbifaund uon əθ az deuoz! nau də man uoz uol laik uimən,
o:nli iu:zd deə toŋz fə uepənz! ʃiuosθinkən baut som hontə
from ənodə traib an kontri ioŋ an tuol an beri handsəm,
dat, uon muoənən in də spriŋtaim, kembaiim hə fadəz aro:z
sat an restid in də uiguam lingəd luoŋ əbaut də doəue
lukənbak az hidipa:tid. ʃiədhəd hə fadə pre:zim,
pre:z hiz koriɟ an hiz uizdəm; hiədkom əgen fə aro:z
tu fuolz də minəhahə? uon də mat hə handz le aitəl
an hə aiz uozberidri:mi. θru deə θuots dehəd som futstep,
həd som roslən in də branciz, an uiθ gloən ci:k an foəhed
uiθ də diə əpuon hiz ʃo:ldəz sotənli from aut də uudləndz
haiəuaθən stud bifoə dem. stre:t di e:nsiən aro:me:kə
luktop gre:bli from hiz le:bə, le:d əsaid di onfiniʃt aro,
be:tim entə at də doəue seən, az hiro:z təmi:tim,
"haiəuaθə, iuizuelkəm!" at də fi:t də lafən uotəz,
haiəuaθə le:d hiz bətən, θru də red diə from hiz ʃo:ldəz,
an də me:tən luktop at him luktop from hə mat aut roʃiz
sed uiθ ɟentəl luk an aksən, "iuizuelkəm, haiəuaθə!"
beri spe:siən uoz də uiguam me:d aut diəskinz drest an uaitənd
uiθ də GUODZ tu də dəko:təz druon an pe:nid uon its kətənz,
an so tuol də doəue, ha:dli haiəuaθə stu:pt tuentə,
ha:dli toct hiz i:gəlfedəz az hientəd at də doəue.
den, opro:z də lafən uotə from də graund feə minəhahə,
le:d əsaid hə mat onfiniʃt bruot foəθ fu:d in əθən besəlz,
geem drink in bo:lz aut basuud, lisənd uail də gest uosspi:kən
lisənd uail hə fadə ansəd bot nuot uons hə lips ʃio:pənd,
nuot əsingəl uəd ʃiotəd—ies, az in som dri:m ʃilisənd
tu də uədz də haiəuaθəz, az hituokt baut o:ld nəko:mis
dat ədnəstim in hiz caildhud, az hito:lt baut hiz kənpaniənz
cibiabuos di miuzisiən an də beri struoŋ man kuasənd,
an baut hapinis an plenti in də land tə di əɟibue:z
in də plezən land an pi:sfəl. "aftə meni iəz in uoəfeə
meni iəz in straif an blodʃed, itiz pi:s bitui:n di əɟibue:z
an də traib tu də dəko:təz." dos, kəntiniu:d haiəuaθə
an den atid spi:kən slo:li, "dat dis pi:s kənlast fərebə,
an a handz biklapst moə klo:st an a ha:ts bimoəiunaitid,
gimi az mai uaif dis me:tən minəhahə lafən uotə
lobliist də dəko:tə uumən!" an di e:nsiən aro:me:kə
puozd əmo:mən eə hiansəd, smo:kt əlitəl uail in sailəns,
lukt at haiəuaθə praudli fuondli lukt at lafən uotə
an me:d ansə beri gre:bli, "ies, if minəhahə duuiʃ,
let iə ha:t spi:k, minəhahə!" an də lobli lafən uotə
si:md moə lobli az ʃistud deə ni:də uilə nuoə riloktən,
az ʃiuent tə haiuaθə suoftli tuk də si:t bisaid him,
uail ʃised an bloʃt təseit, "aiəlfuoləiə, mai hozbənd!"
dis uoz haiəuaθəz uuən! dos, ituoz hiuon də duotə
tu di e:nsiən aro:me:kə in də land tə di dəko:təz.
from də uiguam, hidipa:tid li:tən uiθ him lafən uotə,
handinhand deuent təgedə θru də uudlənd an də meto,
left di o:ldman standən lo:nli at də doəue uon hiz uiguam,
həd də fuolz də minəhahə kuolən tu dem from də distəns
kraiən tu dem from əfa:ruof, "feədi uel, o minəhahə!"
an di e:nsiən aro:me:kə tənd əgen ontu hiz le:bə
sat daun bai hiz soni doəue məmrən tu himsel an seən,
"dos, itiz a duotəz li:bos dem uilob an dem dat lobos!
ɟost uen dezlənd hau təhelpos, kom som iu:θ uiθ fluontən fedəz
uiθ hiz flu:t aut ri:dz som stre:nɟə uondə paipən θru də biliɟ
bekən tu də feərist me:tən, an ʃifuolo ueə hili:tə
li:bən uol θiŋz də də stre:nɟəz!" plezən uoz də ɟəni ho:muəd
θru intəməne:bəl fuorəst o:bə meto o:bə mauntən
o:bə ribə hil an huolo. ʃuoət itsi:md tə haiəuaθə
de deɟəni:d beri slo:li, do hiz pe:s hicekt an slakənd
tu də steps də lafən uotəz. o:bə uaid an roʃən ribəz,
in hiz a:mz hiboə də me:tən, lait hiθuotə az som fedə
az som plu:m əpuon hiz hedgiə; kliəd də tangəld paθue fə hə,
bent əsaid də sueən branciz, me:d at nait som luoɟ aut branciz,
an som bed uiθ bauz aut hemluok, an som faə bifoə də doəue
uiθ də drai ko:nz aut də paintri. uol də trablən uindz uent uiθ dem
oə də meto:z θru də fuorəst; uol də sta:z at nait lukt at dem,
uoct uiθ sli:plis aiz deə slonbə; from hiz anbuʃ in di o:ktri
pi:pt də skuirəl aɟəduomo uoct uiθ i:gə aiz də lobəz;
an də rabit di uabaso skanpəd from də paθ bifoə dem
piərən pi:pən from hiz bəro sat irek əpuon hiz huonciz
uoct uiθ kiuriəs aiz də lobəz. pləzən uoz də ɟəni ho:muəd!
uol də bədz saŋ laud an sui:tli suoŋz baut hapinis an ha:tsi:z,
saŋ də blubəd di oe:sə, "hapi iuiz, haiəuaθə,
aən soc uon uaif təlobiə! saŋ də ruobən di əpeci,
"hapi iuiz, lafən uotə, aən soc uon no:bəl hozbən!"
from də skai də son binignən lukt əpuon dem θru də branciz
seən tu dem, "o mai cildrən, lob iz sonʃain, he:t iz ʃato,
laif iscekəd ʃe:d an sonʃain, ru:l bai lob, o haiəuaθə!"
from də skai də mu:n lukt at dem, fild də luoɟ uiθ mistik splendəz,
uispəd tu dem, "o mai cildrən, de izrestlis, nait izkuaiət,
man inpiriəz, uumən fi:bəl; haf iz main, uoldo aifuolo;
ru:l bai pe:siəns, lafən uotə!" dos, ituoz deɟəni:d ho:muəd;
dos, ituoz dat haiəuaθə tu də luoɟ tu o:ld nəko:mis
bruot də mu:nlait sta:lait faəlait, bruot də sonʃain tu hiz pi:pəl
minəhahə lafən uotə handsəmist dan uol də uimən
in də land tə di dəko:təz in də land tə handsəm uimən.
HIZ UETƏNFI:ST
iuəlhiə hau puopəki:uis, hau də handsəm ienədizə
danst at haiəuaθəz uetən, hau də ɟentəl cibiabuos
him də sui:tist di miuzisiən saŋ hiz suoŋz baut lob an luoŋən,
hau aiagu di gre:t bo:stə him də ma:bləs stoəritelə
to:ld hiz te:lz baut stre:nɟ ədbentiə, dat də fi:st əbimoəɟoiəs,
dat də taim ədpas moə ge:li, an də gest bimoəkəntenid.
somtiuəs uoz də fi:st nəko:mis me:d at haiəuaθəz uetən,
uol də bo:lz uozme:d aut basuud uait an puoliʃt beri smu:dli,
uol də spu:nz aut huoən də baisənz blak an puoliʃt beri smu:dli.
ʃiədsent, θru uol də biliɟ, mesənɟəz uiθ uondz from uilo
az som sain baut inbəte:siən az som to:kən baut də fi:stən,
an də uetəngest əsenbəld klad in uol deə ricist re:mən
ro:bz aut fə an belts aut uanpəm splendid uiθ deə pe:n an plu:miɟ
biu:təfəl uiθ bi:dz an tasəlz. fəst dee:t də stəɟən namə,
an də paik də maskəno:ziə kuot an kukt bai o:ld nəko:mis,
den uon peməkən defi:stid pəməkən an boflo maro,
huonc də diəz an honp də baisəz, ielo ke:ks from də muondamən,
an də uail rais from də ribə—bot də gre:siəs haiəuaθə
an də lobli lafən uotə an də keəfəl o:ld nəko:mis
ditənte:st də fu:d bifoə dem, o:nli ue:tid uon di odəz
o:nlo səbd deə gest in sailəns; an, uen uol də gest ədfiniʃt,
o:ld nəko:mis briks an bizi from som anpəl pauc aut uotə
fild də redsto:n paips fə smo:kən uiθ təbako from də sauθlənd
mikst uiθ ba:k aut di red uilo an də əbz an li:bz laik fre:grəns.
den, ʃised, "o puopəkiuis, dans fə os iə meri dansiz,
dans də begəz dans təpli:zos, dat də fi:st itbimoəɟəs,
dat də taim əlpas moə ge:li, an a gest bimoəkontenid!"—
den də handsəm puopəkiuis him di aitəl ienədizə
him də meri misci:fme:kə dat də pi:pəl kuold də stuoəmfu:l
ro:z əmoŋ də gest əsenbəld. skild hiuoz in spoəts an pastaimz
in də meri dans in sno:ʃu:z in də ple at kuoits an buolple,
skild hiuoz in ge:ms at hazəd in uol ge:mz bai skil an hazəd,
pogəsaŋ də bo:l an kauntəz, kontəsu: də ge:m at plomsto:nz. 
do də uoriəz kuoldim fe:nha:t kuoldim kauəd ʃuodədeə
aidlə ganblə ienədizə, litəl hihi:tid deə ɟestən
litəl hikeəd fə deə insolts, fuoə də uimən an də me:tənz
lobd də handsəm puopəkiuis—hiuozdrest in ʃət aut do:skin
uait an suoft an frinɟd uiθ əmən uol inruot uiθ bi:dz də uanpəm,
hiuozdrest in diəskin legənz frinɟd uiθ heɟhuog kuilz an ərmən
and in muokəsənz aut bokskin θik uiθ kuilz an bi:fz enbroitəd.
uon hiz hed uoz plu:mz aut suonz daun uon hiz hi:lz uoz te:l tə fuoksiz
in uon hand uon fan aut fedəz and uon paip uoz in di odə.
ba:d uiθ stri:ks laik red an ielo stri:ks laik blu an brait bəmiliən
ʃo:n də fe:s uon puopəkiuis. from hiz foəhed fel hiz tresiz
smu:d an pa:tid laik som uumənz ʃainən brait uiθ oil an ple:tid
hoŋ uiθ bre:dz aut senid grasiz, az əmoŋ də gest əsenbəld,
tu də saun from flu:ts an siŋən tu də saun from domz an boisiz,
ro:z də handsəm puopəkiuis an bigan hiz mistik dansiz.
fəst hidanst som suoləm meziə beri slo in step an ɟestiə
inanaut əmoŋ də paintri:z θru də ʃato:z an də sonʃain
tretən suoftli laik som panθə. den, moə suiftli an stil suiftə
uələn spinənraun in səkəlz li:pən oə də gest əsenbəld
etiən raun an raun də uiguam, til də li:bz uent uələn uiθ him,
til də dost an uind təgedə suept in eti:z raun əbaut him—
den, əluoŋ də sandi ma:ɟən uon də le:k də bigsiuotə,
uon hisped uiθ frenzi:d ɟestiəz, stanpt əpuon də sand an tuostit
uaildli in di eə əraun him, til də uind tənd intu uəluənd,
til də sand uozblo:n an siftid laik gre:t sno:drifts oə də landske:p
hi:pən uol də ʃoəz uiθ sand diu:nz sand hilz tu də nago uoɟu!
dos, də meri puopəkiuis danst hiz begəz dans təpli:zem
an ritənən satdaun lafən deə əmoŋ də gest əsenbəld
sat an fandimsel siri:nli uiθ hiz fan aut təkifedəz.
den, desed tə cibiabuos tu də frend də haiəuaθəz
tu də sui:tist dan uol siŋəz tu də best dan uol miuzisiənz,
"siŋ tu os, o cibiabuos!, suoŋz baut lob an suoŋz baut luoŋən;
lukən stil haiəuaθə lukən at feə lafən uotə
hisaŋ suoftli saŋ in dis uaiz, "uonəue, əue:k, bilobid
di də uaildflaə in də fuorəst! di də uaildbəd in də preəri!
di uiθ aiz so suof an fuonlaik! if di dauonliluk at mi,
aiishapi, aiishapi, az də lili:z in də preəri,
uen defi:l də diu əpuon dem! sui:t dai breθ iz az də fre:grəns
laik də uaildflaəz in də muoənən, az deə fre:grəns iz at i:bnən
in də mu:n uen li:bz defuolən. arən uol də blod uidin mi
li:p təmi:tdi li:p təmi:tdi, az də spriŋz təmi:t də sonʃain
in də mu:n uen naits izbraitist? uonəue! mai ha:t siŋ tu di
siŋ uiθ ɟoi uen dauiz niə mi, az də saiən siŋən branciz
in də plezən mu:n tə struobri:z!  uen dauarənpli:z, bilobid,
den mai ha:t issad an da:kənd, az də ʃainən ribə da:kən
uen də klaudz druop ʃato:z uon it! uen di dausmail, mai bilobid,
den mai trobəld ha:t izbraitənd, az in sonʃain gli:m də ripəlz
dat də ko:ld uind me:k in ribəz. smail di əθ, an smail də uotəz,
smail də klaudlis skaiz əbob os, bot ailu:z də ue də smailən
uen no luongər dauiz niə mi! mi maisel maisel, biho:ldmi!
blod mai bi:tən ha:t, biho:ldmi! o əue:k əue:k bilobid!
uonəue, əue:k, bilobid!" dos, də ɟentəl cibiabuos
saŋ hiz suoŋ baut lob an luoŋən, an aiagu di gre:t bo:stə,
him də ma:bləs stoəritelə him də frend tu o:ld nəko:mis
ɟeləs toəd də sui:t miuzisiən ɟeləs baut di əpluoz degeim,
suo in uol di aiz əraun him suo in uol deə luks an ɟestiəz
dat də uetəngest əsenbəld luoŋd təhiə hiz plezən stoəri:z
hiz inmeziəre:bəl fuolshudz—beri bo:stfəl uoz aiagu
nebər hihəd uon ətbentiə bot himsel ədmet uon gre:tə,
nebə eni di:t bai deərən bot himsel əddon uon bo:ldə,
nebə eni ma:bləs stoəri bot himsel kudtel som stre:nɟə.
iu iudlisən tu hiz bo:stən iu iutonligiim kri:təns,
noon ebə ʃuot uon aro haf so fa an hai az hiəd,
ebə kuot so meni fiʃiz ebə kild so meni bi:bə!
non kudron az fast az hikud non kuddaib so di:p az hikud
non kudsuim so fa az hikud non ədme:d so meni ɟəni:z
non ədsi:n so meni uondəz az dis uondəfel aiagu
az dis ma:bləs stoəritelə! dos, hiz ne:m tənd intu baiuəd
an som ɟest əmoŋ də pi:pəl an, ueneə som bo:stfəl hontə
pre:zd hiz o:n ədres tu haili uoə som uoriə ho:m ritənən
tuokt tu moc baut hiz əci:bmənz uol hiz hiərəz kraid "aiagu!
hiə z aiagu kom əmoŋ os!" him ituoz dat ka:bd də kre:təl
tu də litəl haiəuaθə, ka:bd its fre:muək aut from lindən,
baundit struoŋ uiθ re:ndiə siniu:z, him ituoz dat tuotim le:tə
hau təme:k hiz bo:z an aro:z hau təme:k də bo:z aut aʃtri
an di aro:z aut di o:ktri. so, əmoŋ də gest əsenbəld
at mai haiəuaθəz uetən sat aiagu o:ld an ogli
sat də ma:bləs stoəritelə—an desed, "o gud aiagu,
telos nau som te:l baut uondə telos baut som stre:nɟ ədbentiə,
dat də fi:st itbimoəɟəs, dat də taim əlpas moə ge:li,
an a gest bimoəkontenid!"; an aiagu ansəd stre:tue
"iuəlhiə uon te:l baut uondə iuəlhiə də stre:nɟ ədbentiəz
tu uoseo di məɟisiən from di i:bnən sta disenən."
DI I:BNƏNSTA:Z SON 
itkudbi də son disenən oə lebəl ple:n də uotə?
uoə də red suon flo:tən flaiən uu:ndid bai də maɟik aro
ste:nən uol də ue:bz uiθ krimsən uiθ də krimsən laik its laifblod
filən uol di eə uiθ splendə uiθ də splendə from its plu:miɟ?
ies, itiz də son disenən sinkən daun intu də uotə,
uol də skai isste:nd uiθ pəpəl, uol də uotə floʃt uiθ krimsən!
no, itiz də red suon flo:tən daibəndaun bini:θ də uotə,
tu də skai its uiŋz izliftid, uiθ its blod də ue:bz izretənd!
o:bə it, də sta at i:bnən melt an trenbəl θru də pəpəl,
haŋ səspenid in də tuailait. no, itiz uon bi:d də uanpəm
uon də ro:bz uon di gre:t spirit az him hipas θru də tuailait,
uok in sailəns θru də hebənz. dis uiθ ɟoi biheld aiagu
an hised in he:st, "biho:ldit! si də se:krəd sta at i:bnən!
iuəlhiə uon te:l baut uondə hiə də stoəri baut uoseo,
son tə di i:bnən sta, uoseo! 
uons, in de:z no:moə rimenbəd e:ɟiz niərə di biginən,
uen də henz uozklo:sə tu os, an də guodz uozmoəfəmiliə,
in də nuoəθlənd, libd uon hontə uiθ ten ioŋ an komli duotəz
tuol an laid az uondz uon uilo, o:nlo oi:ni də iongist
hə də sailən an də ue:uəd, hə də feərist aut də sistəz.
uol dis uimən mari:d uoriəz mari:d bre:b an huoti hozbənz,
o:nli oi:ni də iongist laft an flautid uol hə lobəz,
uol hə ioŋ an handsəm siu:təz an den mari:d o:l uoseo
o:ld uoseo puə an o:nli bro:k uiθ e:ɟ an ui:k uiθ kuofən
uolue:z kuofən laik som skuirəl. a, bot biu:təfəl uidin him
uoz də spirit di uoseo:z from di i:bnən sta disenid
sta at i:bnən sta oə uimən sta oə tendənis an pasiən!
uol its faə uoz in hiz buzəm uol its biu:ti in hiz spirit
uol its mistri in hiz biən uol its splendə in hiz languiɟ!
an hə lobəz di riɟekid handsəm men uiθ belts aut uanpəm
handsəm man uiθ pe:n an fedəz—poinid at hə in diriziən
fuolətə uiθ ɟest an laftə; bot ʃised, 'aidonkeə fə iu
donkeə fə iə belts aut uanpəm donkeə fə iə pe:n an fedəz
donkeə fə iə ɟest an laftə, aiishapi uiθ uoseo!'
uons tə som gre:t fi:st inbaitid, θru də danp an doks at i:bnən,
uokt təgedə di ten sistəz uokt təgedə uiθ deə hozbənz,
slo:li fuolo:d o:ld uoseo uiθ feə oi:ni bisaid him,
uol di odəz catid ge:li, dis tu o:nli uokt in sailəns.
at də uestən skai uoseo ge:zd inten, az if inploərən,
uofən stuopt an ge:zd inploərən at də trenblən sta at i:bnən
at də tendə sta oə uimən, an dehətim məmə suoftli,
'a:, ʃoe:n nimeʃən, no:sə! piti pitimi, mai fadə!'
'lisən!' sed di eldist sistə, 'him hipreən tu hiz fadə!
uot soc piti dat di o:ldman hidonstonbəl in də paθue
hidonbre:k hiz bek bai fuolən!' an delaft til uol də fuorəst
raŋ uiθ deə onsi:mli laftə. uon də paθue θru də uudləndz
le uon o:k bai stuoəmz opru:tid, le də gre:t tronk tu uon o:ktri
beri:d had in li:bz an muosiz mo:ldrən kronblən hiu:ɟ an huolo—
and uoseo uen hisuoit ge: uon ʃaut uon krai laik anguiʃ
li:pt inut its iuonən kabən, at uon end uent in som o:ldman
ue:stid, rinkəld, o:ld an ogli, from di odə ke:m som ioŋman
tuol an stre:t an struoŋ an handsəm. dos uoseo uoztransfigəd,
dos ristoəd tə iu:θ an biu:ti, bot, əlas, fə gud uoseo
an fə oi:ni də fe:θfəl! stre:nɟli, tu, ʃiuoztransfigəd.
ce:nɟd intu som ui:k o:ld uumən uiθ som stad ʃituotəd uonuəd
ue:stid, rinkəld, o:ld an ogli! an də sistəz an deə hozbənz
laft ontil di ekuən fuorəst raŋ uiθ deə onsi:nli laftə—
bot uoseo non tənd from hə uokt uiθ sloə step bisaid hə
tuk hə hand az braun an uidəd az som o:nli:f iz in uintə,
kuoldə sui:tha:t nenəmu:ʃə, su:ddə uiθ suoft uədz baut kaindnis,
til deri:ct də luoɟ fə fi:stən, til desatdaun in də uiguam
se:krəd tu də sta at i:bnən tu də tendə oə uimən.
rapt in biziənz luost in dri:mən at də bankuət sat uoseo,
uol uozmeri uol uoshapi uol uozɟoiəs bot uoseo.
ni:də fu:d nuoə drink hite:stid ni:də hididspi:k nuoə lisən,
bot az uon biuildəd hisat lukən dri:mili an sadli
fəst at oi:ni den opuəd at də gli:mən skai əbob dem—
den som bois uoshəd som uispə komən from də sta:ri distəns
komən from di emti bastnis lo an miu:zəkəl an tendə,
an də bois sed, 'o uoseo! o mai son mai best bilobid!
dezbro:kən də spelz dat baundiə uol də ca:mz bai də məɟisiənz,
uol də maɟik paəz fə i:bəl; kom tə mi; əsen, uoseo!
te:st də fu:d dat stand bifoə iu—itizblesid an encanid
ithaz maɟik bətiu:z in it itəlce:nɟ tu som spirit.
uol iə bo:lz an uol iə ketəlz debi uud an kle no luongə,
bot də bo:lz bice:nɟd tə uanpəm an də ketəlz debi silbə,
deəlʃain laik ʃelz laik ska:lət laik də faə əlgi:m an glimə—
an də uimən uo:n noluongə beə də driri du:m də le:bə
bot bice:nɟd tə bədz an glisən uiθ də biu:ti laik də sta:lait
pe:nid uiθ də doksi splendəz uon də skaiz an klaudz at i:bnən!'
uot uoseo həd az uispəz uot az uədz hikonprihenid
uoz bot miu:zik tu di odəz miu:zik az laik bədz əfa:ruof,
laik də uipəuil əfa:ruof, laik də lo:nli uauəne:sə
siŋən in də da:ksəm fuorəst. den, də luoɟ itbigantrenbəl
stre:t itbiganʃe:k an trenbəl, an defeltit raizən raizən
slo:li θru di eə əsenən from də da:knis oə də tri:tuops
fuoəθ intu də diui sta:lait, til itpast də tuopmo:st branciz,
an, biho:ld!, də uutən diʃiz uol uosce:nɟd tə ʃelz laik ska:lət,
an, biho:ld!, di əθən ketəlz uol uosce:nɟd tə bo:lz aut silbə,
an də ru:fpo:lz uon də uiguam uoz az glitrən ruodz aut silbə,
an də ru:f aut ba:k əpuon dem az də ʃainən ʃa:dz də bi:təlz.
den, uoseo ge:zd əraun him an hisuo də nain feə sistəz
uol də sistəz an deə hozbənz ce:nɟd tə bədz uiθ beəriəs plu:miɟ—
som uoz ɟe:z an som uoz magpaiz, odəz θrosəlz, odəz blakbədz,
an deho:pt an saŋ an tuitəd pəkt an flotəd uol deə fedəz,
strotid in deə ʃainən plu:miɟ, an deə te:lz laik fanz onfo:ldid.
o:nli oi:ni də iongist uozənce:nɟd bot sat in sailəns
ue:stid, rinkəld, o:ld an ogli lukən sadli at di odəz,
til uoseo ge:zən opuəd ge ənodə krai laik anguiʃ
soc uon krai az hiətotəd bai di o:ktri in də fuorəst—
den ritənd hə iu:θ an biu:ti, an hə soild an tatəd ga:mənz
uoztransfuoəmd tə ro:bz laik əmən, an hə staf tənd intu fedə,
ies, uon ʃainən silbə fedə! an əgen də uiguam trenbəld,
sue:d an roʃt θru eəri kərənz θru transpeərən klaud an be:pə
and əmid silestiəl splendəz uon di i:bnən sta əlaitid,
az som sno:fle:k fuol uon sno:fle:k, az som li:f drup in som ribə,
az də θisəldaun uon uotə. foəθ uiθ ciəfəl uədz baut uelkəm
ke:m də fadə di uoseo:z him uiθ re:diən luoks aut silbə,
him uiθ aiz siri:n an tendə—an hised, 'mai son, oseo,
haŋ də ke:ɟ tə bədz iəbriŋ deə haŋ də ke:ɟ uiθ ruodz laik silbə,
an də bədz uiθ glisnən fedəz at də doəue at uon uiguam.'
at də doə, hihoŋ də bədke:ɟ, an deentətin an gladli
lisənd tu oseo:z fadə ru:lə oə də sta at i:bnən,
az hised, "o mai oseo!, aiəshad kənpasiən uon iu,
giiəbak iə iu:θ an biu:ti, intu bədz uiθ beəriəs plu:miɟ
ce:nɟd iə sistəz an deə hozbənz; ce:nɟdem dos bikoz demuoktiə
in də figə laik di o:ldman, in dat aspek sad an rinkəld
kutənsi iə ha:t uiθ pasiən, kutənsi iə iu:θ inmuoətəl,
o:nlo oi:ni də fe:θfəl suo iə ne:kid ha:t an lobdiə.
in də luoɟ dat glimə iuondə in də litəl sta dat tuinkəl
θru də be:pəz uon də left hand lib di enbiəs i:bəl spirit
di uabeno di məɟisiən dat transfuoəmdiə tu som o:ldman.
te:k hi:d lest hiz bi:mz fuol uon iu, fuoə də re:z hida:t əraun him
iz də paə in hiz encanmən iz di aro:z dat him hiiu:z.'
meni iəz in pi:s an kuaiət uon də pi:sfəl sta at i:bnən
duelt oseo uiθ hiz fadə, meni iəz in suoŋ an flotə
at də doəue uon də uiguam hoŋ də ke:ɟ uiθ ruodz aut silbə
an feə oi:ni də fe:θfəl boə uon son ontu oseo
uiθ də biu:ti laik hiz modəz uiθ koriɟ laik hiz fadəz—
an də boi gruop an pruospəd, an oseo tədilaitim,
me:tim litəl bo:z an aro:z, o:pənd di gre:t ke:ɟ aut silbə,
an let lu:s hiz a:nts an onkəlz uol dem bədz uiθ gluosi fedəz
fuoə haz litəl son təʃu:t at. raun an raun deui:ld an da:tid
fild di i:bnən sta uiθ miu:zik uiθ deə suoŋz baut ɟoi an fri:təm,
fild di i:bnən sta uiθ splendə uiθ də flotrən tu deə plu:miɟ,
til də boi də litəl hontə bent hiz bo an ʃuot uon aro,
ʃuot uon suift an fe:təl aro, an uon bəd uiθ ʃainən fedəz
at hiz fi:t fel uu:ndid soəli—bot, o uondrəs transfəme:siən!
tuozən bəd hisuo bifoə him, tuoz som biu:təfəl ioŋ uumən
uiθ di aro in hə buzəm! uen hə blod fel uon də planət,
uon də se:krəd sta at i:bnən, bro:kən uoz də spel də maɟik
paəlis uoz də stre:nɟ encanmən, an də iu:θ də fiəlis bo:mən
sonli feltimsel disenən held bai onsi:n handz bot sinkən
daunuəd θru di emti spe:siz duanuəd θru də klaudz an be:pəz,
til hirestid uon som ailənd uon som ailənd gri:n an grasi
iuondə in də bigsiuotə. aftə him, hisuo disenən
uol də bədz uiθ ʃainən fedəz flotrən fuolən uaftid daunuəd
laik də pe:nid li:bz in uotəm, an də luoɟ uiθ po:lz aut silbə
uiθ its ru:f laik uiŋz tə bi:təlz laik də ʃainən ʃa:dz də bi:təlz
bai də hebən uindz opliftid slo:li sank əpuon di ailənd
briŋənbak də gud uoseo briŋən oi:ni di fe:θfəl—
den də bədz əgen transfigəd riəsiu:md də ʃe:p laik muoətəlz
tuk deə ʃe:p bot nuot deə statiə, derime:nd az litəl pi:pəl
laik də pigmi:z di pokuoɟi:z an, uon plezən naits in somə
uen di i:bnən sta uosʃainən, handinhand dedanst təgedə
uon di ailəndz kragi hedləndz uon də sandbi:c lo an lebəl.
stil deə glitrən luoɟ issi:n deə uon də trankuəl somə i:bnənz
an, əpuon də ʃoə də fiʃə somtaimz hiə deə hapi boisiz,
siem dansən in də sta:lait!" uen də stoəri uozkənpli:tid,
uen də uondrəs te:l uozendid, lukənraun əpuon hiz lisnəz,
suoləmli, aiagu atid, "itiz gre:t men, aiəzno:n soc,
dat deə pi:pəl ondəstand non, dat deibənme:k som ɟest at,
skuof an ɟiə at in diriziən. from də stoəri baut uoseo,
os lezlən də fe:t tə ɟestəz!" uol də uetən gest dilaitid
lisənd tu də ma:bləs stoəri lisənd lafən an əpluotən
an deuispəd tu i:c odə, "him himi:n himsel, aiuondə?
an os ui:z di ants an onkəlz?" den, əgen saŋ cibiabuos
saŋ som suoŋ baut lob an luoŋən in dem aksənz sui:t an tendə
in dem to:nz laik pensib sadnis, saŋ som me:tənz lamənte:siən
fə hə lobə hə alguonkuən. 
"uen aiθink baut mai bilobid, a: mi!, θink baut mai bilobid,
uen mai ha:t itθinkən baut him, o: mai sui:tha:t, mai alguonkuən!
a: mi!, uen aipa:tid from him, raun mai nek hihoŋ də uanpəm,
az som pleɟ də snouait uanpəm, o: mai sui:tha:t, mai alguonkuən!
aiəlgo uiθ iu, hiuispəd, o: mai sui:tha:t, mai alguonkuən!
fa əue əue, aiansəd, beri fa əue, aiansəd,
a: mi!, iz mai ne:tib kontri, o: mai sui:tha:t, mai alguonkuən!
uen ailuktbak tubiho:ldim, ueə hipa:tid, tubiho:ldim,
aftə mi histiluozge:zən, o: mai sui:tha:t, mai alguonkuən!
bai də tri, histiluosstandən bai də fuolən tri uosstandən,
dat əddruopt intu də uotə, o: mai sui:tha:t, mai alguonkuən!
uen aiθink baut mai bilobid, a: mi! θink baut mai bilobid,
uen mai ha:t itθinkən baut him, o: mai sui:tha:t, mai alguonkuən!"
soc uoz haiəuaθəz uetən, soc də dans bai puopəkiuis,
soc də stoəri bai aiagu:z, soc də suoŋz bai cibiabuos;
dos, də uetən bankuət endid, an də bankueət gest dipa:tid
li:bən haiəuaθə hapi uiθ də nait an minəhahə.
BLESƏN DƏ KUOƏNFI:LDZ
siŋ, o: suoŋ baut haiəuaθə, baut də hapi de:z dat fuolo:d
in də land tə di əɟibue:z in də plezən land an pi:sfəl,
siŋ də mistri:z baut muondamən, siŋ də blesən oə də kuoənfi:ldz!
beri:d uoz də bloti hacət, beri:d uoz də dredfəl uoəklob,
beri:d uoz uol uoəlaik uepənz, an də uoəkrai uosfəguotən.
ituoz pi:s əmoŋ də ne:siənz; onməlestid ro:bd də hontəz,
bilt də bəckənu: fə se:lən, kuot də fiʃ in le:k an ribə,
ʃuot də diə an trapt də bi:bə; onməlestid uəkt də uimən,
me:d deə ʃugə from də me:pəl, gadəd uaild rais in də meto:z,
drest də skinz də diəz an bi:bəz. uol əraun də hapi biliɟ
stud də me:zfi:ldz gri:n an ʃainən, ue:bd də gri:n plu:mz də muondamənz,
ue:bd hiz suoft an soni tresiz filən uol də land uiθ plenti.
tuoz də uimən dat in spriŋtaim plantid di bruod fi:ldz an fru:tfəl,
beri:d in di əθ muondamən, tuoz də uimən dat in uotəm
stript də ielo ha:bəst hoksiz stript də ga:mənz from muondamən,
i:n az haiəuaθə tuotem. uons, uen uol də me:z uozplantid,
haiəuaθə uaiz an θuotfəl spo:k an sed tə minəhahə
tu hiz uaif də lafən uotə, "iuəlbles tənait də kuoənfi:ldz,
druo som maɟik səkəl raun dem təprətekem from distroksiən
blast aut mildiu, blait bai insek uagəmən də θi:f tə kuoənfi:ldz
pe:məse:d dat sti:l də me:ziə! in də nait uen uol is sailəns,
in də nait uen uol iz da:knis, uen də sli:p spirit nipauən
ʃot də doə uon uol də uiguamz, so dat nuot uon iə kənhiəiə,
so dat nuot uon ai kənsiiə, raizop from iə bed in sailəns,
le əsaid iə ga:mənz ho:lli, uok əraun də fi:ldz iəplantid,
raun də buoətəz uon də kuoənfi:ldz kobəd bai iə tresiz o:nli
ro:bd uiθ da:knis az som ga:mən. dos, də fi:ldz debimoəfrut:fəl,
an də pasən bai iə futsteps druo som maɟik səkəl raun dem,
so dat ni:də blait nuoə mildiu ni:də boruən uəm nuoə insek
əlpas oə də maɟik səkəl, nuot də dragənflai kuəneʃə
nuoə də spaitə sobəkaʃə nuoə də grashuopə papəki:nə,
nuoə də maiti katəpilə ue:məkuanə uiθ də beəskin
kiŋ oə uol də katəpiləz!" uon də tri:tuops niə də kuoənfi:ldz
sat də hongri kauz an re:bənz kagəgi də kiŋ oə re:bənz
uiθ hiz band də blak məruotəz—an delaft at haiəuaθə,
til də tri:tuops ʃuk uiθ laftə uiθ deə melənkuoli laftə
at də uədz də haiəuaθəz; "hiərim!" desed, "hiə də uaizman,
hiə də pluots də haiəuaθəz!" uen də noizlis nait disenid 
bruod an da:k oə fi:ld an fuorəst, uen də moənfəl uauəne:sə
suoruən saŋ əmoŋ də hemluoks, an də sli:p spirit nipauən
ʃot də doəz uon uol də uiguam, from hə bed ro:z lafən uotə,
le:d əsaid hə ga:mənz ho:lli an, uiθ da:knis klo:dd an ga:tid
onəʃe:md an onəfraitid uokt sikiuəli raun də kuoənfi:ldz,
dru də se:krəd maɟik səkəl from hə futprinz raun də kuoənfi:ldz.
noon bot də midnait o:nli suoə biu:ti in də da:knis,
noon bot də uauəne:sə həd də panən uof hə buzəm,
goskəuo də da:knis raptə klo:sli in hiz se:krəd mantəl,
so dat non ədsi hə biu:ti, so dat non ədbo:st, "aisuoə!"
uon də muoro, az də de duond, kagəgi də kiŋ oə re:bənz
gadəd uol hiz blak məruotəz kro:z an blakbədz, ɟe:z an re:bənz,
klamrəs uon də doski tri:tuops an disenid fast an fiəlis
uon də fi:ldz də haiəuaθəz uon də gre:b tə di muondamən.
"uiəldrag muondamən," desed, "from də gre:b ueə hiizberi:d,
spait uiθ uol də maɟik səkəlz lafən uotə druo əraund it,
spait uiθ uol də se:krəd minəhahə stanp əpuon it!"
bot də ueri haiəuaθə ebə θuotfəl keəfəl uocfəl
ətoəhəd də skuoənfəl laftə uen demuoktim from də tri:tuops.
"ka!" hised, "mai frendz də re:bən!, kagəgi, mai kiŋ oə re:bənz!,
kagəgi, mai kiŋ oə re:bənz!, aiəlti:ciu uol uon lesən 
dat uonbisunfəguotən!" hiədriz bifoə də de:bre:k,
hiədspred oə uol də kuoənfi:ldz sneəz təkac də blak məruotəz
an uozlaiən nau in anbuʃ in də ne:brən gro:b də paintri:z,
ue:tən fə də kro:z an blakbədz ue:tən fə də ɟe:z an re:bənz.
su:n deke:m uiθ ka an klamə roʃ laik uiŋz an krai laik boisiz
tu deə uək fə debəste:siən setləndaun əpuon də kuoənfi:ldz
delbən di:p uiθ bi:k an talən fə də buoti uob muondamən—
an uiθ uol deə kraft an konən, uol deə skil in uailz at uoəfeə,
non depəsi:b de:nɟə niə dem, til deə kluoz degatintangəld,
til defaundemsel inprizənd in də sneəz bai haiəuaθə.
from hiz ple:s fə anbuʃ hike:m stra:itən terəbəl əmoŋ dem,
an so uofəl uoz hiz aspek dat də bre:bist kue:ld uiθ terə—
uidaut məsi hidistroitem rait an laft bai tenz an tuenti:z,
an deə recid laiflis buoti:z hoŋ əluoft uon po:lz fə skeəkro:z
raun də kuonsəkre:tid kuoənfi:ldz, az som signəl baut hiz benɟəns,
az som uoənən tu məruotəz. o:nli kagəgi də li:tə
kagəgi də kiŋ oə re:bənz hiəlonuosspeəd əmoŋ dem
az uon huostiɟ fə hiz pi:pəl. uiθ hiz priznəstriŋ hibaundim
letim kaptib tu hiz uiguam taitim fast uiθ kuoədz aut elmba:k
tu də riɟpo:l uon hiz uiguam. "kagəgi, mai re:bən!" hised,
"iu də li:tə oə də ruobəz iu də pluotə tu dis misci:f
di kəntraibə tu dis autre:ɟ, aiəlki:piu aiəlho:ldiə
az uon huostiɟ fə iə pi:pəl az som pleɟ tə gud bihe:biə!"
an hileftim grim an solki sitən uon də muoənən sonʃain
uon də somit uon də uiguam kro:kən fiəsli hiz displeziə,
flapən hiz gre:t se:bəl piniənz, be:nli stroglən fə hiz fri:təm
be:nli kuolən uon hiz pi:pəl! somə past an ʃauəndasi
bri:dd hiz saiz oə uol də landske:p from də sauθlənd sent hiz a:tə
uaftid kisiz uoəm an tendə, an də me:zfi:ld gru an raipənd,
til itstud in uol də splendə bai its ga:mənz gri:n an ielo,
bai its tasəlz an its plu:miɟ, an də me:ziəz ful an ʃainən
gli:md from bəstən ʃi:dz də bədiə—den nəko:mis di o:ld uumən
spo:k an sed tə minəhahə, "tiz də mu:n uen li:bz defuolən,
uol də uaildrais itbingadəd, an də me:z izraip an reti;
os lezgadə in də ha:bəst os lezresəl uiθ muondamən
stripim aut hiz plu:mz an tasəelz aut hiz ga:mənz gri:n an ielo!"
an də meri lafən uotə uentriɟoisən from də uiguam,
uiθ nəko:mis o:ld an rinkəld, an dekuold də uimən raun dem,
kuold də ioŋmen an də me:tənz tu də ha:bəst at də kuoənfi:ldz
tu də hoksən tu də me:ziə. uon də buoətə uon də fuorəst,
ondəni:θ də fre:grən paintri:z sat di o:ldmen an də uoriəz
smo:kən in də plezən ʃato. in onintəropid sailəns
delukt at də ge:msəm le:bə bai də ioŋmen an də uimən,
lisənd tu deə noizi tuokən tu deə laftə an deə siŋən
hətem catrən laik də magpaiz hətem lafən laik də blu:ɟe:z
hətem siŋən laik də ruobənz—an, ueneə som loki me:tən
faund som red iə in də hoksən faund som me:ziə red az blod iz,
"noʃkə!" dekraid uol təgedə, "noʃkə!" iuəlha som sui:tha:t,
iuəlha som handsəm hozbənd!" "oh"! di o:ldmen uol rispuonid
from deə si:ts bini:θ də paintri:z; an, ueneə som iu:θ uoə me:tən
faund som krukid iə in hoksən faund som me:ziə in də hoksən
blaitid mildiu:d uoə misʃe:pən, den delaft an saŋ təgedə
krept an linpt əbaut də kuoənfi:ldz, mimikt in deə ge:t an ɟestiəz
som o:ld man bent uolmo:st dobəl siŋən singli uoə təgedə,
"uagəmən də θi:f tə kuoənfi:ldz! pe:məse:d dat sti:lz də me:ziə!"
til də kuoənfi:ldz raŋ uiθ laftə, til from haiəuaθəz uiguam
kagəgi də kiŋ oə re:bənz skri:md an kuibəd in hiz angə
an from uol də ne:brən tri:tuops ka:d an kro:kt tə blak məruotəz.
"oh!" di o:ldmen uol rispuonid from deə si:t bini:θ də paintri:z!
PIKTIƏRAITƏN
in dem de:z, sed haiəuaθə, "lo!, hau uol θiŋz fe:d an periʃ!
from də meməri di o:ldmenz pasəue də gre:t trədisiənz,
di əci:bmənz bai də uoriəz, di ədbentiəz bai də hontəz,
uol də uizdəm tu də metəz uol də kraft tə di uabenəz
uol də ma:bləs dri:mz an biziənz tu də ɟuosəki:dz də pruofəts!
gre:t men dai an isfəguotən, uaizmen spi:k; deə uədz deə uizdəm
periʃ in di iəz dat hiərem detonri:c də ɟenəre:siənz
dat az iet onbuoən izue:tən in də gre:t mistiriəs da:knis
tu də spi:clis de:z dat itbi! uon də gre:bpo:st tu a fadəz
arən sainz, no figəz pe:nid; hu iz in dem gre:bz uitonno,
o:nli no deiz a fadəz. from uot kiθ deiz an kindrəd,
from uot o:ld ansestrəl to:təm, uedə i:gəl, beə uoə bi:bə,
dedesenid, dis uitonno, o:nli no deiz a fadəz.
fe:s tə fe:s uispi:k təgedə, bot os uikansspi:k uen apsən,
uikansend a boisiz from os tu də frendz dat duel əfa:ruot,
uikansend som si:krət mesiɟ, bot də beərə lən a si:krət
kudpəbətit kudbitreit kudribi:lit ontu odəz."
dos, sed haiəuaθə uokən in də suoləteəri fuorəst
puondrən miu:zən in də fuorəst uon də uelfeə uon hiz pi:pəlz.
from hiz pauc hituk hiz koləz tuk hiz pe:nz laik difrən koləz,
uon də smu:d ba:k uon də bəctri pe:nid meni ʃe:ps an figəz
uondəfəl an mistik figəz and i:c figə had uon mi:nən,
i:c som uəd uoə θuot səgestid. 
 • GICƏMANƏTO də maiti him də laif mastə uozpe:nid 
  • az uon eg uiθ poinz prəɟekən tu də foə uindz uon də hebənz 
  • ebriueə iz di gre:t spirit, ituoz dis də sinbəl mi:nən
 • MICƏMANƏTO də maiti him də dredfəl i:bəl spirit 
  • az som səpən uozdipikid az kinabi:k di gre:t səpən
  • beri krafti beri konən iz də kri:pən i:bəl spirit, 
  • ituoz dis də sinbəl mi:nən
 • laif an deθ hidru az səkəlz, laif uozuait, bot deθ uozda:kənd,
 • son an mu:n an sta:z hipe:nid, man an bi:st an fiʃ an reptail,
 • fuorəst, mauntənz, le:ks an ribəz 
 • fə di əθ hidru som stre:t lain, fə də skai som bo əbob it
 • uait də spe:s bitui:n fə de:taim fild uiθ litəl sta:z fə naittaim 
 • uon də left uon poin fə sonraizuon də rait uon poin fə sonset
 • uon də tuop uon poin fə nu:ntaid 
 • an fə re:n an klauti uedə ue:bən lainz disenən from it
 • futprinz poinən toədz som uiguam uoz som sain baut inbəte:siən
 • uoz som sain baut gest əsenblən
 • bloti handz uiθ pamz opliftid deuoz som distroksiən sinbəl
uol dis θiŋz him haiəuaθə hiʃu tu hiz uondrən pi:pəl
an intəprətid deə mi:nən an hised, "biho:ld, iə gre:bpo:st
detonha ma:k, sain nuoə sinbəl, go an pe:nem uol uiθ figəz
i:c uon uiθ its hausho:ld sinbəl uiθ its o:n ansestrəl to:təm,
so dat dem dat fuolo aftə kəndistinguiʃem an noem"—
an depe:nid uon də gre:bpo:st uon də gre:bz iet onfəguotən
i:c hiz o:n ansestrəl to:təm i:c də sinbəl baut hiz hausho:ld,
figəz laik də beə an re:ndiə laik də tətəl kre:n an bi:bə,
i:c inbətid az uon to:kən dat di o:nə uozdipa:tid,
dat də ci:f dat boə də sinbəl le bini:θ in dost an aʃiz;
an də ɟuosəki:dz də pruofəts, di uabenəz di məɟisiənz
an də medsinmen də metəz pe:nid əpuon ba:k an diəskin
figəz fə də suoŋz decantid fə i:c suoŋ uon seprit sinbəl
figəz mistəkəl an uofəl figəz stre:nɟ an braitli koləd,
an i:c figə had its mi:nən i:c som maɟik suoŋ səɟestid.
 • di gre:t spirit di krie:tə flaʃən lait θru uol də hebən,
  • di gre:t səpən di kinabi:k uiθ hiz bloti krest irekid
  • kri:pən lukən intu hebən 
 • in də skai də son dat lisən an də mu:n iklipst an daiən, 
  • aul an i:gəl, kre:n an henhuok, an də kuoəmrən bəd fə maɟik 
 • hedlis men dat uok də hebənz, buoti:z laiən piəst uiθ aro:z 
  • bloti handz fə deθ opliftid, 
 • flagz uon gre:bz an gre:t uoəkaptənz grapsən bo:θ di əθ an hebən!
soc az dis də ʃe:ps depe:nid uon də bəcba:k an də diəskin;
suoŋz baut uoə an suoŋz baut hontən, suoŋz baut medsən an baut maɟik
uol uozritən in dis figəz, fuoə i:c figə had its mi:nən 
i:c its seprit suoŋ rikuoətid—nuoə fəguotən uoz də lobsuoŋ
di mo:st sotəl dan uol medsənz di mo:st po:tən spel fə maɟik,
de:nɟrəs moə dan uoə uoə hontən! dos, də lobsuoŋ uozrikuoətid
sinbəl an intəprəte:siən. 
 • fəst uon hiu:mən figə standən pe:nid in də braitist ska:lət
  • tiz də lobə di miuzisiən an də mi:nən iz, "mai pe:nən
  • me:kmi paəfəl o:bə odəz"
 • den də figə si:tid siŋən pleən uon som drom fə maɟik
  • an di intəprəte:siən, "lisən!, tiz mai bois iəhiə mai siŋən!"
 • den, də se:m red figə si:tid in də ʃeltə in som uiguam
  • an də mi:nən baut də sinbəl, "aiəlkom an sit bisaid iu
  • in də mistəri mai pasiən!"
 • den tu figəz man an uumən standən handinhand təgedə
  • uiθ deə handz so klapst təgedə dat desi:md in uon iunaitid
  • an də uədz dos reprezenid iz, "aisi iə ha:t uidin iu,
  • an iə ci:ks izred uiθ bloʃiz!"
 • neks də me:tən uon som ailənd in də sentə uon som ailənd,
  • an də suoŋ dis ʃe:p səɟestid uoz, "do iuuoz at som distəns
  • uoz əpuon som fa:ruof ailənd, soc də spel aikast əpuon iu
  • soc də maɟik paə də pasiən, stre:tue aikuddruoiə tu mi!"
 • den də figə laik də me:tən sli:pən an də lobə niə hə
  • uisprən tu hə in hə slonbəz seən, "do iuuosfa from mi
  • in də land tə sli:p an sailəns, stil də bois baut lob ədri:ciə!"
 • an də last aut uol də figəz uoz som ha:t uidin som səkəl
  • druon uidin som maɟik səkəl, an di imiɟ had dis mi:nən,
  • "ne:kid lai iə ha:t bifoə mi, tu iə ne:kid ha:t aiuispə!"
dos, ituoz dat haiəuaθə in hiz uizdəm tuot də pi:pəl
uol də mistəri:z baut pe:nən uol di a:t də piktiəraitən,
uon də smu:d ba:k from də bəctri, uon də uaitskin tu də re:ndiə,
uon də gre:bpo:st in də biliɟ.
HIZ LAMƏNTE:SIƏNZ
in dem de:z di i:bəl spirits uol də manəto:z oə misci:f
fiərən haiəuaθəz uizdəm, an hiz lob fə cibiabuos,
ɟeləs baut deə fe:θfəl frendʃip an deə no:bəl uədz an aksiənz,
me:d at lenkθ som li:g əgens dem tuməlestem an distroiem.
haiəuaθə uaiz an ueəri uofən sed tə cibiabuos
"o mai brodər! iu donli:bmi, lest di i:bəl spirits ha:miə!"
cibiabuos ioŋ an hi:dlis lafən ʃuk hiz ko:lblak tresiz,
ansəd ebə sui:t an chaildlaik, "iu donfiə fə mi, o brodə!
ha:m an i:bəl donkom niə mi!" uons, uen peboən də uintə
ru:ft uiθ ais də bigsiuotə, uen də sno:fle:ks uələn daunuəd
hist əmoŋ də uidəd o:kli:bz ce:nɟd də paintri:z intu uiguamz,
kobəd uol di əθ uiθ sailəns—a:md uiθ aro:z ʃuod uiθ sno:ʃu:z
nuot hi:tən hiz brodəz uoənən, nuot fiərən di i:bəl spirits,
foəθ təhont də diə uiθ antləz uol əlo:n uent cibiabuos.
rait əkruos də bisiuotə spraŋ uiθ spi:d bifoə him;
uiθ də uind an sno hifuolo:d oə də trecrəs ais hifuolo:d
uaild uiθ uol də fiəs kəmo:siən an də raptiə in də hontən—
bot, bini:θ, di i:bəl spirits le in anbuʃ ue:tən fə him,
bro:k də trecrəs ais bini:θ him dragdim daunuəd tu də buotəm
beri:d in də sand hiz buoti. onktəhi də GUOD oə uotə
him də GUOD oə di dəko:təz draund in də di:p əbisiz
in də le:k də gicəgomi. from də hedləndz haiəuaθə
sent foəθ soc uon ue:l laik anguiʃ soc uon fiəfəl lamənte:siən,
dat də baisən puozd tə lisən an də uu:lbz hauld from də preəri:z,
an də θondə in də distəns sta:tən ansərid, "be:muauə!"
den, hiz fe:s uiθ blak hipe:nid uiθ hiz ro:b hiz hed hikobəd,
in hiz uiguam sat ləmenən sen luoŋ ui:ks hisat ləmenən
otrən stil dis mo:n baut suoro—"hiizded də sui:t miuzisiən,
him də sui:tist dan uol siŋəz! hiəzguon from os fərebə,
hiəzmu:bd əlitəl niərə tu də mastə oə uol miu:zik
tu də mastə oə uol siŋən, o mai brodə cibiabuos!"
an də melənkuoli fətri:z ue:bd deə da:k gri:n fanz əbob him,
ue:bd deə pəpəl ko:nz əbob him, saiən uiθ tukənso:lim,
minglən uiθ hiz lamənte:siən deə kənple:nən deə ləmenən.
ke:m də spriŋ, an uol də fuorəst lukt in be:n fə cibiabuos;
said də riblət seboiʃə, said də roʃiz in də meto,
from də tri:tuops saŋ də blu:bəd, saŋ də blu:bəd di oe:sə,
"cibiabuos cibiabuos hiizded də sui:t miuzisiən!"
from də uiguam saŋ də ruobən saŋ də ruobən di əpeci,
"cibiabuos cibiabuos! hiizded də sui:tist siŋə!"
and, at nait, θru uol də fuorəst uent də uipəuil kənple:nən
ue:lən uent di uauəne:sə, "cibiabuos cibiabuos
hiizded də sui:t miuzisiən, him də sui:tist dan uol siŋəz!"
den də medsənmen də metəz, di məɟisiənz di uəbeno:z
an də ɟuosəki:dz də pruofəts ke:m tə bizit haiəuaθə,
bilt uon se:krəd luoɟ bisaid him, tuəpi:zim tukənso:lim,
uokt in sailən, gre:b prəsesiən beərən i:c uon pauc fə hi:lən,
skin də bi:bəz, links uoə uotə, fild uiθ maɟik ru:ts an sinpəlz
fild uiθ beri po:tən medsənz. uen hihəd deə steps əpro:cən,
haiəuaθə si:stləmenən, no:moə kuold uon cibiabuos;
nuot hikuestiənd, nuot hiansəd, bot hiz moənfəl hed onkobəd,
from hiz fe:s də moənən koləz hiuoʃt slo:li an in sailən,
slo:li and in sailəns fuolo:d uonuəd tu də se:krəd uiguam.
deə som maɟik drink degeim me:d aut naməuosk də spiəmint
an uəbenouosk də iaro ru:ts fə paə an əbz fə hi:lən,
bi:t deə dromz an ʃuk deə ratəlz, canid singli and in koərəs
mistik suoŋz laik dis decanid. 
"mi maisel maisel biho:ldmi! tiz də gre:t gre i:gəl tuokən,
kom, iu uait kro:z, kom an hiərim! di laudspi:kən θondə helpmi,
uol di onsi:n spirits helpmi, aikənhiə deə boisiz kuolən,
uol əraun də skai aihiərem! aikənbloiə struoŋ, mai brodə,
aikənhi:liə, haiəuaθə!" "haiuoha!" riplaid də koərəs,
"uehaue!" də mistik koərəs. "frendz də main iz uol də səpənz!
hiəmi ʃe:k mai skin də henhuoks! maŋ də uait lu:n aikənkilim,
aikənʃu:t iə ha:t an kilit! aikənbloiə struoŋ, mai brodə,
aikənhi:liə, haiəuaθə!" "haiuoha!" riplaid də koərəs,
"uehaue!" də mistik koərəs. "mi maisel maisel də pruofət!
uen aispi:k, də uiguam trenbəl, ʃe:k də se:krəd luoɟ uiθ terə,
handz onsi:n debiginʃe:kit! uen aiuok, də skai aitred uon
bend an me:k som noiz bini:θ mi! aikənbloiə struoŋ, mai brodə!
raiz an spi:k, o haiəuaθə!" "haiuoha!" riplaid də koərəs,
"uehaue!" də mistik koərəs. den deʃuk deə medsən pauciz
oə də hed də haiuaθəz, danst deə medsəndans əraun him,
an, opsta:tən uail an hagəd, laik som man from dri:mz əue:kənd,
hiuoshi:ld from uol hiz madnis. az də klaudz issuept from hebən,
stre:tue from hiz bre:n dipa:tid uol hiz mu:ti melənkuoli,
az di ais issuept from ribəz, stre:tue from hiz ha:t dipa:tid
uol hiz suoro an əfliksiən. den, desomənd cibiabuos
from hiz gre:b bini:θ də uotəz from də sandz in gicəgomi
somənd haiəuaθəz brodə—an so maiti uoz də maɟik
from dat krai an inbəke:siən, dat hihətit az hile deə
ondəni:θ də bisiuotə; from də sand, hiro:z an lisənd,
həd də miu:zik an də siŋən, ke:m əbi:diən tu də somənz,
tu də doəue uon də uiguam, bot tuentə defəbe:tim.
θru som cink uon ko:l degeim θru də doə uon bənən faəbrand,
ru:lə in də land tə spirits, ru:lə oə də ded deme:tim,
telənim uon faə təkindəl fə uol dem dat daid deəraftə,
kanpfaəz fə deə nait enkanpmənz uon deə suoləteəri ɟərni
tu də kiŋdəm də pəneməz tu də land in di hiəraftə.
from hiz biliɟ from hiz caildhud, from də ho:mz tə dem dat niuim,
pasən sailən θru də fuorəst, laik som smo:kri:θ uaftid saidue:z,
slo:li baniʃt cibiabuos! ueə hipast, də branciz non mu:b,
ueə hitruod, də grasiz non bend, an dem di fel li:bz from last iə
non me:d saun bini:θ hiz futsteps. foə ho:l de:z hiɟəni:d uonuəd
daun də paθue tu də dedmen, uon də dedmanz struobri fi:stid,
kruost də melənkuoli ribə uon də suiŋən luog hikruostit,
ke:m ontu də le:k aut silbə in də sto:n kənu: uozkari:d
tu di ailəndz tu də blesid tu də land tə go:st an ʃato:z.
uon dat ɟəni mu:bən slo:li, meni uiri spirits hisuo
panən ondə hebi bətənz le:d uiθ uoəklobz, bo:z an aro:z,
ro:bz aut fə an puots an ketəlz an uiθ fu:d dat frendz ədgiən
fə dat suoləteəri ɟəni. ei! uai dem də libən," desed, 
"le soc hebi bətənz uon oz! betə ədbi tugo ne:kid 
betə ədbi tugo fastən, dan təbeə soc hebi bətənz 
uon a luoŋ an uiri ɟəni!" foəθ den isiu:d haiəuaθə 
uondəd i:stuəd uondəd uestuəd ti:cən men də iu:z fə sinpəlz 
an di antədo:ts fə poizənz an də kiuə fə uol dizi:ziz.
dos, uosfəstme:d no:n tə muoətəlz uol də mistri baut medamən,
uol də se:krəd a:t fə hi:lən.