3.05.2019

DƏ SUOŊ BAUT HAIƏUAΘƏ — fərs buk

If iuaksmi, uens dis stoəri:z uens dis leɟəndz an trədisiənz
uiθ di o:təz in də fuorəst uiθ də diu an danp in meto:z
uiθ də roʃən bai gre:t ribəz uiθ deə fri:kuən repətisiənz
an deə uaild ribəbəre:siənz az laik θondə in də mauntənz?
aiətansə, aiədteliə, "from də fuorəst an də preəri:z
from də gre:t le:ks in də nuoəθlənd from də land tə di əɟibue:z
from də land tə di dəko:təz from də mauntənz, muəz an fenləndz,
ueə də herən di ʃəʃogə fi:d əmoŋ də ri:dz an roʃiz.
airipi:tem az aihətem from də lips də nauədahəz
di miuzisiən, di sui:t siŋə." if iuaks ueə nauədahə
faund dis sa:ŋz so uaild an ue:uəd faund dis leɟəndz an trədisiənz,
aiətansə aiədteliu, "in də bədznest in də fuorest
in də luoɟiz tu də bi:bə in də hu:fprinz tu də baisən
in di eəri tu di i:gəl! uol də uaildfaul saŋem tu him
in də muələndz an də fenləndz in də melənkuoli ma:ʃiz;
cetoe:k də plobə saŋem, maŋ də lu:n, də uaildgu:s uauə,
di blu herən di ʃəʃogə an də graus də moʃkədasə!"
if stil fədə iuətaksmi seən, "hu uoz nauədahə?
telos baut dis nauədahə," aiətansə iə inkuairi:z
stre:tue in soc uədz az fuolo—"in də be:l də tauəsenθə
in də gri:n an sailən bali bai də plezən uotəkoəsiz,
duelt də siŋə nauədahə. raun əbaut di indiən biliɟ,
spred də meto:z an də kuoənfi:ldz an, biiuond dem, stud də fuorəst,
stud də gro:bz də siŋən paintri:z gri:n in somə uait in uintə
ebə saiən ebə siŋən; an də plezən uotəkoəsiz
iukudtre:sem θru də bali bai də roʃən in də spriŋtaim
bai di uoldəz in də somə bai də blak lain in də uintə,
an, bisaid dem, duelt də siŋə in də be:l də tauəsenθə
in də gri:n an sailən bali. deə hisaŋ baut haiəuaθə
saŋ də suoŋ baut haiəuaθə saŋ hiz uondrəs bərθ an biən,
hau hipre:d an hau hifastid, hau hilibd an toild an sofəd,
dat də traibz də men kud pruospə, dat hiətədbans hiz pi:pəl!"
iu dat lob də huonz aut ne:tiə, lob də sonʃain in də meto,
lob də ʃato in də fuorəst, lob də uind əmoŋ də branciz,
an də re:nʃaə an də sno:stuoəm an də roʃən bai gre:t ribəz
θru deə paləse:dz də paintri:z an də θondə in də mauntənz,
dats inniu:məre:bəl eko:z flap laik i:gəlz in deə eəri:z—
lisən tu dis uaild trədisiənz tu dis suoŋ baut haiəuaθə!
iu dat lob som ne:siənz leɟəndz, lob də balədz tu som pi:pəl,
dat, laik boisiz from əfa uof, kuol tu os təpuoz an lisən,
spi:k in to:nz so ple:n an caildlaik—skeəsli di iə kəndistinguiʃ
uedə deissoŋ uoə spo:kən—, lisən tu dis indiən leɟənd
tu dis suoŋ baut haiəuaθə! iu dats ha:ts isfreʃ an sinpəl,
dat haz fe:θ in GUOD an ne:tiə, dat bili:b dat, in uol e:ɟiz,
ebri hiu:mən ha:t ishiu:mən, dat, in i:bən sabiɟ buzəmz,
itiz luoŋənz, iənənz, straibənz, fuoə də gud dekuonprihend non
dat də fi:bəl handz an helplis gro:pən blaindli in də da:knis
toc GUODZ rait hand in dat da:knis an izliftitop an strenkθənd—
lisən tu dis sinpəl stoəri tu dis suoŋ baut haiəuaθə!
iu dat somtaimz in iə ranbəlz θru də gri:n le:nz in də kontri,
ueə də tangəld ba:bribuʃiz haŋ deə tofts də krimsən beri:z
o:bə sto:n uolz gre uiθ muosiz, puoz, bai som niglekid gre:bia:d
fə əuail təmiu:z an puondə, uon som hafəfe:st inskripsiən
rit uiθ litəl skil in suoŋkraft, ho:mli fre:siz, bot i:c letə
fild uiθ ho:p an iet uiθ ha:tbre:k fild uiθ uol də tendə pe:θuos
laik də hiə an di hiəraftə—ste an ri:d dis ru:d inskripsiən,
ri:d dis suoŋ baut haiəuaθə!
DƏ PI:SPAIP
uon də mauntənz niə də preəri uon də gre:t red paipsto:n kuori,
GICƏMANƏTO də maiti him də laif mastə, disenən
uon də red kragz in də kuori, stud irekt an kuold də ne:siənz
kuold də traibz də men təgedə. from hiz futstrips, flo:d som ribə,
li:pt intu də lait in muoənən, oə də prespəs, plonɟən daunuəd,
gli:md laik iʃkutə də kuomət—an də spirit, stu:pən əθuəd,
uiθ hiz fingə uon də meto, tre:st som uaindən paθue fə it,
seən tu it, "ron in dis ue!" from də red sto:n in də kuori,
uiθ hiz hand, hibro:k əfragmən, mo:lditit intu som paiphed,
ʃe:pt an faʃəndit uiθ figəz; from də ma:ɟən uon də ribə,
tuk som luoŋ ri:d fə som paipstem uiθ its da:l gri:n li:bz əpuon it,
fild də paip uiθ bark from uilo uiθ də ba:k from di red uilo,
bri:dd əpuon də ne:brən fuorəst, me:d its gre:t bauz ce:f təgedə,
til də fle:m debəst an kindəld; and irek əpuon də mauntənz
GICƏMANƏTO də maiti smo:kt də kaliəmət də pi:spaip,
az som signəl tə də ne:siənz—an də smo:k ro:z slo:li slo:li,
θru də trankuəl eə in muoənən fəst əsingəl lain də da:knis
den som densə bluə be:pə den som snouait klaud onfo:ldən,
laik də tri:ta:ps in də fuorəst ebə raizən raizən raizən,
til ittoct də tuop tə hebən, til itbro:k əgens də hebən
an ro:ld autuəd uol əraun it. from də be:l də tauəsenθə
from də bali di uaio:mən from də gro:bz də toskəlu:sə
from də fa:ruof ruoki mauntənz from də nuoθən le:ks an ribəz,
uol də traibz biheld də signəl, suo də distən smo:k əsenən
di pəkuanə from də pi:spaip—an də pra:fəts tu də ne:siənz
sed, "biho:ldit di pəkuanə! bai dis signəl from əfa:ruof
bendən laik som uond uon uilo, ue:bən laik som hand dat bekənz,
GICƏMANƏTO də maiti kuolz də traibz də men təgedə,
kuolz də uoriəz tu hiz kaunsəl!" daun də ribəz, oə də preəri:z,
ke:m də uoriəz from də ne:siənz, ke:m də deloərz an moha:ks,
ke:m də cuoktuoz an kəmanci:z, ke:m də ʃəʃo:ni:z an blakfi:t,
ke:m də puoni:z an əmahəz, ke:m də mandənz an dəko:təz,
ke:m də hiura:nz an əɟibue:z, uol də uoriəz druon təgedə
bai də signəl from də pi:spaip tə də mauntənz niə də preəri
tə də gre:t red paipsto:n kuori—an destud deə uon də meto
uiθ deə uepənz an deə uoəgiə pe:nid laik də li:bz in uotəm,
pe:nid laik də skai in muoənən uaildli gleərən at i:c odər;
in deə fe:siz stən difaiəns, in deə ha:ts də fiu:dz sins e:ɟiz,
di həretəteəri he:trəd di ansestrəl θəst fə benɟəns.
GICƏMANƏTO də maiti di krie:tə tu də ne:siənz
lukt əpuon dem deə raθ an ranglən bot az kuorəlz əmoŋ cildrən
bot az fiu:dz an faits in cildrən! o:bə dem, histrect hiz rait hand
tusobdiu deə stobən ne:tiəz, tuəle deə θəst an fi:bə
bai də ʃato bai hiz rait hand; spo:k tə dem uiθ bois məɟestik
az də saund from fa:ruof uotəz fuolən intu di:p əbisiz,
uoənən caitən spo:k in dis uaiz, "o mai cildrən! mai puə cildrən!
lisən tu də uədz də uizdəm, lisən tu də uədz də uoənən
from də lips hiz də gre:t spirits from də laif mastə dat me:diu!
aiəzgiiə landz təhont in, aiəzgiiə stri:mz təfiʃ in,
aiəzgiiə ro an re:ndiə, aiəzgi brant an bi:bə,
fild də ma:ʃiz ful uiθ uaildfaul, fild də ribəz ful uiθ fiʃiz—
uai den iuarənkontenid? uai den iuəlhont i:c odə?
aiizuiri uiθ iə kuorəlz, uiri uiθ iə uoz an blodʃed,
uiri uiθ iə preəz fə benɟənz uiθ iə ranglənz an disensiənz;
uol iə strenkθ iz i iə iu:niən, uol iə de:nɟə iz in diskuoəd,
deəfoə bi at pi:s hensfuouəd an, az brodərz, lib təgedə.
"aiəlsend som pruofət tu iu som dilibrə tu də ne:siənz,
dat əlgaidiu and əlti:ciə, dat əltoil an sofə uiθ iu.
if iəlisən tu hiz kaunsəl, iuəlmoltəplai an pruospə,
if hiz uoənənz pas onhi:tid, iuəlfe:təue an periʃ!
be:d nau in də stri:m bifoə iu, uoʃ də uoəpe:n from iə fingəz
bri iə uoəklobz an iə uepənz, bre:k də red sto:n from dis kuori,
mo:ld an me:kit intu pi:spaips, te:k də ri:dz dat gro bisaid iu,
dekem uiθ iə braitist fedəz, smo:k də kaliəmət təgedə
an brodəz lib hensfuouəd!" den, əpuon də graund, də uoriəz
θru də klo:ks an ʃəts aut diəskin, θru deə uepənz an deə uoəgiə,
li:pt intu də roʃən ribə, uoʃt də uoəpe:n from deə fe:siz.
kliə əbob em flo:d də uotə, kliə an linpid from də futprinz
from də laif mastə desenən; da:k bilo dem flo:d də uotə
soild an ste:nd uiθ stri:ks laik krimsən, az if blod uozmingəld uiθ it!
from də ribə ke:m də uoriəz kli:n an uoʃt from uol deə uoəpe:n,
a:n də banks, deə klobz deberi:d, beri:d uol deə uoəlaik uepənz.
GICƏMANƏTO də maiti di gre:t spirit di krie:tə
smaild əpuon hiz helplis cildrən!—and, in sailəns, uol də uoriəz
bro:k də red sto:n in də kuori, smu:dd an fuoəmdit intu pi:spaips,
bro:k də luoŋ ri:dz bai də ribə, dektem uiθ deə braitist fedəz
an dipa:tid i:c uon o:muəd, uail də laif mastəəsenən,
θru di o:pnən di klaudkətənz θru də doəue:z tu də hebən,
baniʃt from bifoə deə fe:siz in də smo:k dat ro:ld əraun him
di pəkuanə from də pi:spaip!
DƏ FOƏ UINDZ
"uonə bi tə moɟəki:uis!" kraid də uoriəz, kraid di o:ldmen,
uen hike:m, in traiənf, ho:muəd, uiθ də se:krəd belt uop uanpəm,
from də ri:ɟənz in də NOƏΘUIND from də kiŋdəm də uəbaso:z
from də land hiz di uait rabit—hiədsto:l də belt aut uanpəm
from də nek hiz miʃəmo:kuə from də gre:t beə in də mauntənz
from də terə tu də ne:siənz, az hile əsli:p an konbrəs
uon də somit uon də mauntənz laik som ruok uiθ muosiz uon it
spuotid braun an gre ui muosiz. sailənli, histo:l əpuon him,
til də red ne:lz uon də muonstə uolmo:st toctim uolmo:st skeətim,
til də huot breθ from hiz nuostrəlz uoəmd də handz tu moɟəkiuis,
az hidru də belt aut uanpəm o:bə di raun iəz dat həd non
o:bə di smuol aiz dat non suo o:bə də luoŋ no:z an nuostrəlz
də blak mofəl from də nuostrəlz dat, aut it, də hebi bri:dən
uoəmd də handz tu moɟəkiuis; an hisuoŋ əluoft hiz uoəklob,
ʃautid laud an luoŋ hiz uoəkrai, smo:t də maiti miʃək:kuə
in də mitəl in də foəhed, rait bitui:n di aiz, hismo:tim.
uiθ də hebi blo biuildəd ro:z də gre:t beə in də mauntənz,
bot hiz ni:z bini:θ him trenbəld, an hiuinpəd laik som uumən,
az hiri:ld an stagəd fuoəuəd, az hisat əpuon hiz luonciz—
an də maiti moɟəkiuis standən fiəlisli bifoə him 
tuonitim in laud diriziən, spe:k dizde:nfəl in dis uaiz,
"ha:k iu, beə! iuiz som kauəd an no bre:b, az iupritenid;
els, iuuutənkrai an uinpə laik som mizəre:bəl uumən!
beə! iəno a traibz iz huostəl, luoŋ əzbin at uoə təgedə,
nau iəfaind dat uiisstruongist, iugo sni:kən in də fuorəst,
iugo ha:itən in də mauntənz! if iudkonkədmi in batəl
nuot uon gro:n aiətəotət, bot iu, beə!, sit hiə an uinpə
an dizgre:s iə traib bai kraiən laik som recid ʃuogədeə
laik som kauədli o:ld uumən!"—den əgen hire:zd hiz uoəklob,
smo:t əgen də miʃəmo:kuə in də midəl in hiz foəhed,
bro:k hiz skul, az ais izbro:kən uen uon go təfiʃ in UINTƏ.
dus uosle:n də miʃəmo:kuə im də gre:t beə in də mauntənz
im də terə tu də ne:siənz. "uonə bi tə moɟəkiuis!" 
uiθ uon ʃaut iskle:md də pi:pəl, "uonə bi tə moɟəkiuis!
hensfoəθ, iu iəbi də UESTUIND an hiəraftə an fərebə
əlhi ho:ld supri:m dəminiən o:bə uol də uindz in hebən.
kuolim no:moə moɟəkiuis kuolim kabeən də UESTUIND!"
dos  uosco:zən moɟəkiuis fadə tu də uindz in hebən—
fə himsel, ikept də UESTUIND, ge di odərz tu hiz cildrən,
ontu uabən ge di I:STUIND, ge də sauθ tə ʃauəndasi
an də NOƏΘUIND uaild an kru:l tu də fiəs kabibənuokə.
ioŋ an biu:təfəl uo uabən, him ituoz dat brot də muoənən,
him ituoz dats silbə aro:z ce:st də da:k oə hil an bali,
him ituoz dats ci:ks uozpe:nid uiθ də braitist stri:ks laik krimsən
an dats bois əuo:k də biliɟ, kuold də diə an kuold də hontə.
lo:nli in də skai uoz uabən, do də bədz saŋ ge:li tu him,
do də uaildflaurz in də meto fild di eə uiθ o:təz fə him,
do də fuorəst an də ribəz saŋ an ʃautid at hiz komən,
stil hiz ha:t uossad uidin him, fuoə hiuoz əlo:n in hebən—
bot, uon muoənən, ge:zən əθuəd, uail də biliɟ stil uossli:pən,
an də fuog le uon də ribə, laik som go:st dat go at sunraiz,
hibiheld som me:ten uokən uol əlo:n əpuon som meto
gadrən uotəflagz an roʃiz bai də ribə in də meto.
ebri muoənən, ge:zən əθuəd, stil də fəst θiŋ hibiheld deə
uoz hə blu aiz lukən at him tu blu le:ks əmoŋ də roʃiz;
an hilobd də lo:nli me:tən dat dos ue:tid fə hiz komən,
fuoə deboθuossuoləteəri hə uon əθ an him in hebən;
an hiu:tə uiθ kəresiz, u:tə uiθ hiz smail laik sonʃain
uiθ hiz flatrən uədz hiu:tə, uiθ hiz saiən an hiz siŋən,
ɟentlist uispəz in də branciz, sa:ftist miu:zik, sui:tist o:təz,
til hidruə tu hiz buzəm, fo:ldit in hiz ro:bz laik krimsən,
til intu som sta hice:nɟdə trenblən stil əpuon hiz buzəm,
an fərebə in də hebənz deissi:n təgedə uokən
uabən an də uabənanəŋ, uabən an də sta in muoənən;
bot də fiəs kabibənuokə had hiz duelən əmoŋ aisbəgz
in di ebəlastən sno:drifts in də kiŋdəm də uəbaso:z
in də land tə di uait rabit. him ituoz dats hand in uotəm
pe:nid uol də tri:z uiθ ska:lət, ste:nd də li:bz uiθ red an ielo,
im ituoz dat sent də sno:fle:k siftən hisən θru də fuorəst,
fro:z də puondz, də le:ks, də ribəz, dro:b də lu:n an si:gol sauθuəd,
dro:b də kuoəmərən an kəliu tu deə nest aut seɟ an si:taŋ
in də relmz də ʃauəndasi:z. uons də fiəs kabinənuokə
isiu:d from hiz luoɟ də sno:drifts from hiz ho:m əmoŋ di aisbəgz,
an hiz heə uiθ sno bisprinkəld stri:md bihaind im laik som ribə
laik som blak an uintri ribə, az hihauld an həri:d sauθuəd
o:bə fro:zən le:ks an muəlandz. deə əmoŋ də ri:dz an roʃiz,
hifaund ʃingəbis də daibə tre:lən striŋz aut fiʃ bihaind im
oə də fro:zən fenz an muələndz, lingrən stil əmoŋ də muələndz
do hiz traib ədluoŋdipa:tid tu də land də ʃauəndasi:z. 
kraid də kraid də fiəs kabibənuokə, "u dis iz dat deətəbre:bmi?
deətəste in mai dəminiənz, uen də uauə əzdipa:tid,
uen də uaildgu:s əzguon sauθuəd, an də herən di ʃəʃogə
luoŋ əgo dipa:tid sauθuəd? aiəlgo intu hiz uiguam
aiəlput hiz smo:ldrən faə aut!" an, at nait, kabibənuokə
tu də luoɟ ke:m uaild an ue:lən, hi:pt də sno in drifts əbaut it,
ʃautiddaun intu də smo:kflu, ʃuk də luoɟpo:lz in hiz fiuri,
flapt də kətən in də doəue. ʃingəbis də daibə non fiəd
ʃingəbis də daibə non kead, fuoə gre:t luogz hihad fə faiəuud
uon fə i:c mu:n in də uintə an fə fu:d də fiʃiz səbdim.
bai hiz ble:zən faə hisat deə uoəm an meri i:tən lafən
siŋən "o kabinənuokə, iuiz bot mai felo:muoətəl!"—
den kabinənuokə entəd, an, do ʃingəbis də daibə
felt hiz prezəns bai də ko:ldnis, felt hiz aisi breθ əpuon him,
stil hiditənsi:s hiz siŋən, stil hiditənsi:s hiz lafən,
o:nli tənd də luog əlitəl, o:nli me:d də faə bən braitə,
me:d də spa:ks flai op də smo:kflu. from kabinənuokəz foəhed
from hiz sno:bisprinkəld tresiz, druops də suet fel fast an hebi
me:kən dints əpuon di aʃiz az əluoŋ di i:bz uon luoɟiz,
az, from dru:pən bauz uiθ hemlək, drip də meltən sno in spriŋtaim
me:kən huolo:z in də sno:drifts. til, at last, hiro:z difi:tid,
kutənbeə də hi:t an laftə, kutənbeə də meri siŋən
bot roʃt hedluoŋ θru də doəue, stanpt əpuon də krostid sno:drifts,
stanpt əpuon də le:ks an ribəz, me:d də sno əpuon dem ha:tə,
me:d di ais əpuon dem θikə, calənɟd ʃingəbis də daibə
tukom foəθ an resəl uiθ him, tukom foəθ an resəld ne:kid
uon də fro:zən fenz an muələndz. foəθ, uent ʃingəbis də daibə
resəld uol nait uiθ də NUOƏΘUIND resəld ne:kid uon də muələndz
uiθ də fiəs kebinənuokə, til hiz panən breθ gru fe:nə,
til hiz fro:zən graps gru fi:blə, til hiri:ld an stagəd bakuəd
an ritri:tid bafəld bi:tən tu də kiŋdəm də uəbaso:z
tu də land tə di uait rabit, hiərən stil də gosti laftə,
hiərən ʃingəbis də daibə siŋən, "o kabibənuokə,
iuiz bot mai felo:muoətəl!" ʃauəndasi fat an le:zi
had hiz duelən fa tu: sauθuəd in də drauzi dri:mi sonʃain
in də nebərendən somə. him ituoz dat sent də uudbədz,
sent də ʃuoʃuo, sent də suolo, sent də uaildgu:s uauə nuoəθuəd,
sent də melənz an təbako, an də gre:ps in pəpəl klostəz.
from hiz paip də smo:k əsenən fild də skai uiθ he:z an be:pə,
fild di eə uiθ dri:mi suoftnis, ge som tuinkəl tu də uotə,
toct də rogid hilz uiθ smu:dnis, brot də tendə indiən somə
tu də melənkuoli nuoəθlənd, in də driri mu:n də sno:ʃu:z.
listlis keəlis ʃauəndasi! in hiz laif, hihad uon ʃato,
in hiz ha:t uon suoro hihad—uons, az hiuozge:zn nuoəθuəd,
fa əue əpuon som preəri hibiheld som me:tən standən,
suo som tuol an slendə me:tən uol əlo:n əpuon som preəri;
braitist gri:n uoz uol hə ga:mənz, an hə heə uoz laik də sonʃain.
de:baide hige:zd əpuon hə, de:baide hisaid uiθ pasiən,
de:baide hiz ha:t uidin him gru moə huot uiθ huot an luoŋən
fə də me:d uiθ ielo tresiz—bot hiuoztufat an le:zi
tubistərimsel an uuə, ies, tu indələn an i:zi
tupəsiuə an pəsue:tə, so hionlige:zd əpuon hə,
o:nli sat an said uiθ pasiən fə də me:tən tu də preəri.
til uon muoənən, lukən nuoəθuəd, hibiheldə ielo tresiz
ce:nɟd an kobətoə uiθ uaitnis, kobəd az uiθ uaitist sno:fle:ks.
"a: mai brodə from də nuoəθlənd, from də kiŋdəm də uəbaso:z,
from də land tə di uait rabit! iuəssto:l də me:tən from mi,
iuəzle:d iə hand əpuon hə, iuəzuu:d an uon mai me:tən
uiθ iə stoəri:z baut də nuoəθlənd!" dos, də recid ʃauədasi
bri:dd, intu di eə, hiz suoro, an də SAUΘUIND oə də preəri
uondəd uoəm uiθ saiz laik pasiən uiθ də saiz də ʃauəndasi:z,
til di eə si:md fild uiθ sno:fle:ks fild uiθ θisəldaun də preəri,
an də me:d uiθ heə laik sonʃain baniʃt from hiz sait fərebə,
nebə moə uoz ʃauəndasi suo də me:d uiθ ielo tresiz!
puə, diliu:tid ʃauəndasi! tuozən uumən dat iəge:zd at,
tuozən me:tən dat iəsaid fuoə, tuoz də me:tən dandəlaiən
dat, θru uol də dri:mi somə, iuədge:zd at uiθ soc luoŋən,
iuədsaid fuoə uiθ soc pasiən and ədpoftəue fərebə,
blo:n intu di eə uiθ saiən. a: diliu:tid ʃauədasi!
dos, də foə uindz uozdibaitid, dos, də sonz tə moɟəkiuis
had də ste:siənz in də hebənz at də kuoənəz in də hebənz—
fə himsel də UESTUIND o:nli kept də maiti moɟəkiuis.
HIZ CAILDHUD
daunuəd θru di i:bnənz tuailait, in də de:z dat isfəguotən
in də onrimenbəd e:ɟiz, from də ful mu:n, fel nəko:mis,
fel də biu:təfəl nəko:mis hə som uaif bot nuot som modə.
ʃiuospoətən uiθ hə uimən suiŋən in som suiŋ aut gre:pbainz,
uen hə raibəl də riɟekid fild uiθ ɟeləsi an he:trəd
kot də li:fi suiŋ əsondə, kot in tue:n də tuistid gre:pbainz
an nəko:mis fel əfraitid daunuəd θru di i:bnən tuailait
uon də moskəde də meto uon də preəri fild uiθ bluosəmz.
"si! som sta fuol!" sed də pi:pəl, "from də skai som sta itfuolən!"
deə əmoŋ də fənz an muosiz, deə əmoŋ də preəri lili:z,
uon də moskəde də meto, in də mu:nlait an də sta:lait,
feə nəko:mis boə uon duotə—an ʃikuold hə ne:m 'uino:nə'
az də fəstbuoən in hə duotəz; an də duotə tu nəko:mis
gruop laik də preəri lili:z, gru som tuol an slendə me:tən,
uiθ də biu:ti laik də mu:nlait uiθ də biu:ti laik də sta:lait;
an nəko:mis uoəndə uofən seən uoft an uof ripi:tən,
"o:, biueə baut moɟəkiuis, non lisən tə uot hiteliə,
donlaidaun əpuon də meto, donstu:pdaun əmoŋ də lili:z,
lest də UESTUIND kom an ha:miə!" bot non ʃihi:tid də uoənən,
ditənhi:t dem ueədz də uizdəm, an də UESTUIND ke:m at i:bnən
uokən laitli oə də preəri, uisprən tu də li:bz an bluosəmz,
bendən lo də flaəz an grasiz, faund də biu:təfəl uino:nə
laiən deə əmoŋ də lili:z, uu:tə uiθ hiz uədz laik sui:tnis
uu:tə uiθ hiz suoft kəresiz, til ʃiboə uon son in suoro
boə uon son aut lob an suoro. dos, uozbuoən mai haiəuaθə,
dos, uozbuoən də caild də uondə, bot də duotə tu nəko:mis
haiəuaθəz ɟentəl modə in hə anguiʃ daid dizətid
bai də UESTUIND fuols an fe:θlis bai də ha:tlis moɟekiuis.
fə hə duotə luoŋ an laudli, ue:ld an uept də sad nəko:mis,
"o dat aiuozded!" ʃiməməd, "o dat aiuozded, az dauiz!
no moə uək an moə ui:pən, uahənoən! uahənoən!"
bai də ʃoəz uon gicəgomi bai də ʃainən bigsiuotə,
stud də uiguam tə nəko:mis, duotə tu də mu:n nəko:mis.
da:k bihaind it, ro:z də fuorəst, ro:z də blak an glu:mi paintri:z
ro:z də fəz uiθ ko:mz əpuon dem; brait bifoə it bi:t də uotə
bi:t də kliə an soni uotə bi:t də ʃainən bigsiuotə.
deə, də rinkəld o:ld nəko:mis nəst də litəl haiəuaθə
ruoktim in hiz lindən kre:təl betid suoft in muos an roʃiz
se:fli baund uiθ re:ndiə siniu:z, stild hiz fretfəl ue:l bai seən,
"hoʃ! də ne:kid beə əlhiədi!" loldim intu slonbə siŋən,
"Iuəia! mai litəl aulət! hu dis iz dat lait də uiguam,
uiθ hiz gre:t aiz laits də uiguam? iuəia! mai litəl aulət!"
meni θiŋz nəko:mis tuotim baut də sta:z dat ʃain in hebən,
ʃo:tim iʃkutə də kuomət iʃkutə uiθ faəri tresiz,
ʃo:d də deθdans from də spirits uoriəz uiθ deə plu:mz an uoəklobz,
fleərən fa əue tə noəθuəd in də fruosti naits in uintə,
ʃo:d də bruod uait ro:d in hebən paθue tu də go:st də ʃato:z
ronən stre:t əkruos də hebənz krautid uiθ də go:st də ʃato:z.
at də doə uon somə i:bnənz, sat də litəl haiəuaθə,
həd də uisprən bai də paintri:z, həd də lapən bai də uotəz
saundz laik miu:zik uədz laik uondə, "minəuauə!" sed də paintri:z,
"modueuoʃkə!" sed də uotə—suo də faəflai uauate:si
flitən θru də doks in i:bnən uiθ də tuinkəl in its kandəl
laitənop də bre:ks an buʃiz an hisaŋ də suoŋ də cildrənz
saŋ də suoŋ nəko:mis tuotim, "uauate:si litəl faəflai,
litəl flitən uaitfaə insek, litəl dansən uait faə kri:tiə,
laitmi uiθ iə litəl kandəl, eə əpuon mai bed aile:mi,
eə in sli:p aiklo:z mai ailidz!" suo də mu:n raiz from də uotə
riplən raunən from də uotə, suo də fleks an ʃato:z uon it,
uispəd, "uot dat iz, nəko:mis?" an də gud nəko:mis ansəd,
"uons, som uoriə beri angri si:zd hiz grandmodə an θruə
op intu də skai at midnait, rait əgens də mu:n hiθruə;
tiz hə buoti dat iəsi deə"—suo də re:nbo in də hebən
in di i:stən skai də re:no, "uot dat iz, nəko:mis?" 
an də gud nəko:mis ansəd, "tiz də hen də flaəz iəsi deə,
uol də uaildflaəz in də fuorəst, uol də lili:z in də preəri
uen, uon əθ, defe:d an periʃ, bluosəm in dat hen əbob os."
uen hihəd di aulz at midnait hu:tən lafən in də fuorəst,
"uot dat iz?" hikraid in terə, "uot dat iz," hised, "nəko:mis?"
an də gud nəko:mis ansəd, "dat iz bot di aul an aulət
tuokən in deə ne:tib languiɟ tuokən sko:ldən at i:c odər."
den, də litəl haiəuaθə lənd from ebri bəd its languiɟ,
lənd deə ne:mz an uol deə si:krəts, hau debilt deə nest in somə,
ueə dehitemsel in uintə, tuokt uiθ dem ueneə himetem
kuoltem 'haiəuaθəz cikənz.' from uol bi:st hilənd də languiɟ,
lənd deə ne:mz an uol də si:krəts, hau də bi:bəz bilt deə luoɟiz,
ueə də skuirəlz hid deə e:kuoən, hau də re:ndiə ran so suiftli,
uai də rabit uossotimid, tuokt uiθ dem ueneə himetem
kuoldem 'haiəuaθəz brodəz.' den, aiagu di gre:t bo:stə
him də ma:bləs stoəritel:ə im də trablə an də tuokə
him də frend tu o:ld nəko:mis me:d som bo fə haiəuaθə,
from som branc aut aʃ hime:tit, from som o:kbau me:d di aro:z,
tipt uiθ flint an uiŋd uiθ fedəz, an də kuoəd hime:d aut diəskin—
den hised tə haiəuaθə, "go, mai son, intu də fuorəst
ueə də red diə həd təgedə, kil fə os som fe:məs ro:bok,
kil fə os som diə uiθ antləz!" foəθ intu də fuorəst stre:tue,
uol əlo:n uokt haiəuaθə praudli uiθ hiz bo an aro:z,
an də bədz saŋ raun im oə im, "donʃu:tos non, haiəuaθə!"
saŋ də ruobən di əpeci, saŋ də blu:bəd di oe:sə,
"donʃu:tos non, haiəuaθə!" op di o:ktri klo:s bisaid him, 
spraŋ də skuirəl aɟəduomo inanaut əmoŋ də branciz,
kuoft an catəd from di o:ktri:z, laft an sed bitui:n hiz lafən,
"donʃu:tmi non, haiəuaθə!" an də rabit from hiz paθue
li:pt əsaid an at som distəns sat irek əpuon hiz huonciz
haf in fiə an haf in fruolik seən tu də litəl hontə,
"donʃu:tmi non, haiəuaθə!" bot hiditənhi:d nuoə hətem,
fuoə hiz θuots uoz uiθ də red diə, uon deə traks hiz aiz uosfasənd,
li:tən daunuəd tu də ribə tu də foəd əkruos də ribə
an, az uon in slunbə, hiuokt. hitən in di uoldəbuʃiz
deə hisuo tu antləz liftid, suo tu aiz luk from də θikət,
suo tu nuostrəlz poin tə uinduəd, and uon diə ke:m daun də paθue,
flekt uiθ li:fi lait an ʃato—an hiz ha:t uidin him flotəd,
trenbəld laik də li:bz əbob him, laik də bəcli:f palpəte:tid,
az də diə ke:m duan də paθueden, əpuon uon ni, opraizən 
haiəuaθ e:md uon aro, skeəs uon tuig mu:bd uiθ hiz mo:siən, 
skeəs uon li:f uostəd oə rosəld, bot də ueəri ro:bok sta:tid, 
stanpt uiθ uol hiz hu:fs təgedə, lisənd uiθ uon fut opliftid, 
li:pt, az if təmi:t di aro, a: də siŋən fe:təl aro, 
laik som uops itbozd an stoŋim! ded hile deə in də fuorəst 
bai də foəd əkruos də ribə, bot də ha:t də haiəuaθəz
θruobd an ʃautid and izoltid, az hiboə də red diə ho:muəd 
and aiagu an nəko:mis he:ld hiz komən uiθ əpluoziz. 
from də red diəz haid, nəko:mis me:d som klo:k fə haiəuaθə, 
from də red diəz fleʃ nəko:mis me:d som bankuət tu hiz uonə. 
uol də biliɟ ke:m an fi:stid, uol də gest pre:zd haiəuaθə, 
kuoldim struoŋha:t, so:ngətahə! kuoldim lu:nha:t, ma:ngote:si!
HIM AN MOJƏKIUIS
auto caildhud intu manhud, nau ədgro:n mai haiəuaθə
skild in uol də kraft tə hontəz lərnd in uol də loə di o:ldmenz,
in uol iu:θfəl spoəts an pastaimz in uol manli a:ts an le:bəz.
suift in fut uoz haiəuaθə, hikudʃu:t uon aro from him
an ron foəuəd uiθ soc fli:tnis, dat di aro fel bihaind him!
struoŋ in a:m uoz haiəuaθə, hikudʃu:t ten aro:z opuəd
ʃu:tem uiθ soc strenkθ an suiftnis, dat də tenθ ədleft də bo:striŋ, 
eə də fəst tu əθ ədfuolən! hihad mitənz minɟəhauən
maɟik mitənz me:d aut diəskin; uen əpuon hiz handz hiuo:ərem,
hikudsmait də ruoks əsondə, hikudgraindem intu pautə.
hihad muokəsənz aut diəskin; uen hibaundem raun hiz ankəlz,
uen əpuon hiz fi:t hita:itəm, at i:c straid əmail himeziəd!
moc hikuestiənd o:ld nəko:mis baut hiz fadə moɟəkiuis,
lərnd from hə də fe:təl si:krət baut də biu:ti uon hiz modə
baut də fuolshud from hiz fadə, an hiz ha:t uoshuot uidin him,
laik som libən ko:l hiz ha:t uoz—den hised tu o:ld nəko:mis,
"aiəlgo tə moɟəkiuis, si hau itfeə uiθ mai fadə
at də doəue:z in də UESTUIND at də poətəlz in d SONSET!"
from hiz luoɟ, uent haiəuaθə drest fə trabəl a:md fə hontən;
drest in diəskin ʃət an legənz, ricli ruot uiθ kuilz an uanpəm;
uon hiz ue:st hiz belt aut uanpəm, in hiz hand hiz bau aut aʃuud
stroŋ uiθ siniu:z from də re:ndiə, in hiz kuibə o:kən aro:z
tipt uiθ ɟaspə uiŋd uiθ fedəz, uiθ hiz mitəz minɟəkauən,
uiθ hiz muokəsəz encanid. uoənən sed di o:ld nəko:mis,
"dongo foəθ, o haiəuaθə! tu də kiŋdəm in də UESTUIND
tu də relmz tə moɟəkiuis, lest hiharmiu uiθ hiz maɟik,
lest hikiliu uiθ hiz konən!" bot də fiəlis haiəuaθə
ditənhi:d uumənz uoənən, foəθ histro:d intu də fuorəst,
at i:c straid əmail himeziəd; liurid si:md də skai əbob him,
liurid si:m di əθ bini:θ him, huot an klo:s di eə əraun him
fild uiθ smo:k an faəri be:pəz az laik bənən uudz an preəri:z,
fuoə hiz ha:t uoshuot uidin him, laik som libən ko:l hiz ha:t uoz.
so, hiɟəni:d uestuəd uestuəd, left də fli:tist diə bihaind him,
left di antəlo:p an baisən, kruost də roʃən eskənabə,
kruost də maiti misəsipi, past də mauntənz in də preəri,
past də land tə kro:z an fuoksiz, past də duelənz tu də blakfi:t,
ke:m ontu də ruoki mauntənz tu də kiŋdəm in də UESTUIND,
ueə əpuon də gosti somits sat di e:nsiən moɟəkiuis
ru:lə oə də uindz in hebən. fild uiθ uo uoz haiəuaθə
at di aspek uon hiz fadə. uon di eə əbaut him uaidli,
tuost an stri:md hiz klauti tresiz, gleəd laik iʃkutə də kuomət
laik də sta uiθ faəri tresiz. fild uiθ ɟoi uoz moɟəkiuis,
uen hilukt uon haiəuaθə, suo hiz iu:θ raizop bifoə him
in də fe:s də haiəuaθəz, suo də biu:ti uon uino:nə
from də gre:b raizop bifoə him. "uelkəm!" hised, "haiuaθə,
tu də kiŋdəm in də UESTUIND! luoŋ aiəzbin ue:tən fə iu!
iu:θ izlobli, e:ɟ izlo:nli, iu:θ isfaəri, e:ɟ isfruosti;
iubriŋbak də de:z dipa:tid, iubriŋbak mai iu:θ də pasiən,
an də biu:təfəl uino:nə!" meni de:z detuokt təgedə,
kuestiənd lisənd ue:titd ansəd; moc də maiti moɟəkiuis
bo:stid baut hiz e:nsiən prauəs baut hiz perələs adbentiəz,
hiz induomətəbəl koriɟ hiz inbolnəre:bəl buoti.
pe:siənli sat haiəuaθə, lisnən tu hiz fadəz bo:stən;
uiθ som smail hisat an lisənd, otət ni:də θret nuoə menis,
ni:də uəd nuoə luk bitre:tim, bot hiz ha:t uoshuot uidin him,
laik som libən ko:l hiz ha:t uoz—den hised, "o moɟəkiuis,
itarən non dat kənha:miə? noθən dat iuizəfre:d baut?"
an də maiti moɟəkiuis grand an gre:siəs in hiz bo:stən
ansəd seən, "arən noθən noθən bot də bak ruok iuondə
noθən bot də fe:təl uobi:k!" an hilukt at haiəuaθə
uiθ som uaiz luk an binignən uiθ som kauntənəns pətənəl,
lukt uiθ praid əpuon də biu:ti uon hiz tuol an gre:sfəl figə,
seən, "o mai haiəuaθə! itiz eniθən kənha:miə? eniθən iuizəfre:d baut?"
bot də ueri haiəuaθə puozd əuail az if onsətən,
held hiz pi:s az if resuolbən an den ansəd, "arən noθən
noθən bot də bulroʃ iondə noθən bot də gre:t əpokuə!"
an, az moɟəkiuis raizən strect hiz hand təplok də bulroʃ,
haiəuaθə kraid in terə kraid in ueldisenbəld terə,
"kago! kago! non dutocit!" "a: kaui:n!" sed moɟəkiuis,
"no indi:d non aiəltocit!" den, detuokt baut odə matəz,
fəst baut haiəuaθəz brodəz fəst baut uabən in di I:STUIND
baut də SAUΘUIND ʃauəndasi baut də NUOƏΘ kabibənuokə,
den baut haiəuaθəz modə baut də biu:təfəl uino:nə
baut hə bəθ əpuon də meto baut hə deθ, az o:ld nəko:mis
ədrimenbəd an rile:tid—an hikraid, "o moɟəkiuis,
ituoz iu dat kild uino:nə, tuk hə iuŋ laif an hə biu:ti,
bro:k də lili in də preəri, tranpəldit bini:θ iə futsteps;
iukəfesit! iukənfesit!" an də maiti moɟəkiuis
tuost əpuon dəuind hiz tresiz, baud hiz hoəri hed in anguiʃ,
uiθ uon sailən nuod əsenid; den up sta:tid haiəuaθə
an, uiθ θretnən luk an ɟestiə, le:d hiz hand əpuon də blak ruok,
uon də fe:təl uobi:k le:tit, uiθ hiz mitənz minɟəkauən,
rent də ɟotən krag əsondə smo:t an kroʃtit intu fragmənz
həldem madli at hiz fadə də rimuoəsfəl moɟəkiuis,
fuoə hiz ha:t uoshuot uidin him, laik som libən ko:l hiz ha:t uoz;
bot də ru:lə oə də UESTUIND blu də fragmənz bakuəd from him
uiθ də bri:dən from hiz nuostrəlz uiθ də tenpəst from hiz angə
bluembak at hiz əse:lən, si:zd də bulroʃ di əpokuə,
dragdit uiθ its ru:ts an faibəz from də ma:ɟən uon də meto
from its u:z də ɟaiən bulroʃ; luoŋ an laud laft haiəuaθə!
den, bigan də dedli kuonflik hand tə hand əmoŋ də mauntənz,
from hiz eəri, skri:md di i:gəl di kiniu də gre:t uoəri:gəl,
sat əpuon də kragz əraun dem ui:lən flapt hiz uiŋz əbob dem.
laik som tuol tri in də tenpəst bent an laʃt də ɟaiən bulroʃ,
and, in masiz hiu:ɟ an hebi, kraʃən fel də fe:təl uobi:k,
til di əθ ʃuk uiθ də tiu:molt an konfiu:ziən from də batəl,
an di eə uosfild uiθ ʃautənz, an də θondə aut də mauntənz
sta:tən ansərid, "be:muauə!" bak ritri:tid moɟəkiuis
roʃən uestuəd oə də mauntənz, stonblən uestuəd daun də mauntənz,
θri ho:l de:z ritri:tid faitən stil pəsiu:d bai haiəuaθə
tu də doəue:z in də UESTUIND tu də poətəlz in də SONSET
tu di əθs rimo:tist buoətə, ueə intu di emti spe:siz
sink də son, az som fləmingo druop intu hə nest at naitfuol
in də melənkuoli ma:ʃiz. "ho:ld!" at lenkθ kraid moɟəkiuis, 
"ho:ld, mai son mai haiəuaθə! tizinpuosəbəl təkilmi,
fuoə iəkankil non d inmuoətəl. aiəzputiə tu dis trail
bot təno an pru:b iə koriɟ; nau risi:b də praiz fə balə!
go:bak tu iə ho:m an pi:pəl, lib əmoŋ dem toil əmoŋ dem,
klenz di əθ from uol dat ha:mit, kliə də fiʃəngraunfz an ribəz,
sle uol muonstəz an məɟisiənz, uol də uendəgo:z də ɟaiənz,
uol də səpənz di kinabi:ks, az aislu də miʃəmuokuə
slu də gre:t beə in də mauntənz—"and, at last, uen deθ druo niə iu,
uen di uofəl aiz də puogəks gleə əpuon iu in də da:knis,
aiəlʃeə mai kiŋdəm, ru:lə iu iəbi densfoəuəd 
in də NUOƏΘUESTUIND ki:ue:tən in də ho:muind di kiue:tən."
dos, uosfuot dat fe:məs batəl in də dredfəl de:z in ʃa:ʃə
in də de:z luoŋ sins dipa:tid in də kiŋdəm tu də UESTUIND.
stil də hontə si its tre:siz skatəd fa oə hil an bali,
si də ɟaiən bulroʃ groən bai də puondz an uotəkoəsiz,
si də masiz tu də uobi:k laiən stil in ebri bali,
ho:muəd nau uent haiəuaθən, plezən uoz də landske:p raun him,
plezən uoz di eə əbob him, fuoə də bitənis from angə
əddipa:tid ho:lli from him, from hiz bre:n də θuot baut benɟəns,
from hiz ha:t də bənən fi:bə. o:nli uons hiz pe:s hislakənd,
o:nli uons hipuozd uoə huoltid, puozd təpəcis hedz di aro:z
from di e:nsiən aro:me:kə in də land tə di dəko:təz,
ueə də fuolz də minəhahəz flaʃ an gli:m əmoŋ di o:ktri:z,
laf an li:p intu də bali. deə di e:nsiən aro:me:kə
me:d hiz aro:hedz aut sandsto:n, aro:hedz aut kalsədo:ni
aro:hedz aut flint an ɟaspə smu:dd an ʃa:pənd at di eɟiz
ha:d an puoliʃt ki:n an kuostli. uiθ him, duelt hiz da:laid duotə
ue:uəd az də minəhahə uiθ hə mu:dz laik ʃe:d an sonʃain,
aiz dat smaild an fraund altənit, fi:t az rapid az də ribə,
tresiz floən laik də uotə an az miu:zəkəl som laftə,
an hine:mdə from də ribə, from də uotəfuol hine:mdə
minəhahə lafən uotə. uozit den fə hedz di aro:z
aro:hedz aut kalsədo:ni aro:hedz aut flint an ɟaspə
dat mai haiəuaθə huoltid in də land tə di dəko:təz?
uozənit təsi də me:tən, si də fe:s də lafən uotəz
pi:pən from bihaind də kətən, hiə də roslən from hə ga:mənz
from bihaind də ue:bən kətən, az uon si də minəhahə
gli:mən glansən θru də branciz, az uon hiə də lafən uotə
from bihaind its skri:n its branciz? hu əlse uot θuots an biziənz
fil də faəri bre:nz də ioŋmenz? hu əlse uot dri:mz baut biu:ti
fild də ha:t də haiəuaθəz? uol hito:ld tu o:ld nəko:mis,
uen hiri:ct də luoɟ at sonset, uoz də mi:tən uiθ hiz fadə,
uoz hiz fait uiθ moɟəkiuis, nuot uon uəd hised baut aro:z,
nuot uon uəd baut lafən uotə.
HIZ FASTƏN
iuəlhiə hau haiəuaθə pre:d an fastid in də fuorəst
nuot fə gre:tə skil in hontən nuot fə gre:tə kraft in fiʃən
nuot fə traiənfs in də batəl an rinaun əmoŋ də uoriəz,
bot fə pruofit fə də pi:pəl fə ədbantiɟ fə də ne:siənz.
fəst, hibilt som luoɟ fə fastən bilt som uiguam in də fuorəst
bai də ʃainən bigsiuotə in də blaid an plezən spriŋtaim
in də mu:n aut li:bz hibiltit an, uiθ dri:mz an biziənz meni,
sen ho:l de:z an naits hifastid. uon də fəst de tu hiz fastən,
θru də li:fi uudz hiuondəd, suo də diə sta:t from də θikət,
suo də rabit in hiz bəro, həd də fezən benə dromən,
həd də skuirəl aɟiduomo ratlən in hiz hoəd hiz e:kuoənz,
suo də piɟən di əmemə bildən nest əmoŋ də paintri:z,
and in fluoks də uaildgu:s uauə flaiən tu də fenləndz nuoəθuəd
uərən ue:lən fa əbob him. "laif mastə!" hikraid dispuonən,
"a laibz hazdipen uon dis θiŋz?" uon də neks de tu hiz fastən,
bai də ribəz brink hiuondəd θru də moskəde də meto,
suo də uaild rais manomoni, suo də blu:beri minagə,
an də gu:sberi ʃabomən, an də gre:pbain di bimagət,
tre:lən oə di uoldəbranciz filən uol di eə uiθ fre:grəns! 
"laif mastə!" hikraid dispuonən,"a laibz hazdipen uon dis θiŋz?" 
uon də θəd de tu hiz fastən, bai də le:k hisat an puondəd
bai də stil trənspeərən uotə, suo də stəɟən namə li:pən,
skatrən druops laik bi:dz aut uanpəm, suo də ielo pəc də sauə
laik som sonbi:m in də uotə, suo də paik də maskeno:ziə,
an də heriŋ o:kəhauis, an də ʃuogəʃi də kruofiʃ!
"laif mastə!" hikraid dispuonən, "a laibz hazdipen uon dis θiŋz?"
uon də foəθ de tu hiz fastən, in hiz luoɟ hile izuostid,
from hiz kauc aut li:bz an branciz, ge:zən uiθ hafo:pən ailidz
fild uiθ ʃatui dri:mz an biziənz uon də dizi suimən landske:p,
uon də gli:mən aut də uotə uon də splendə from də sonset—
an hisuo som iu:θ əpro:cən drest in ga:mənz gri:n an ielo,
komən θru də pəpəl tuailait θru də splendə from də sonset,
plu:mz laik gri:n bent oə hiz foəhed an hiz heə uossuoft an go:ldən.
standən at di o:pən doəue, luoŋ hilukt at haiəuaθə
lukt uiθ piti an kənpasiən uon hiz ue:stid fuoəm an fi:tiəz
an, in aksənz laik də saiən bai də sauθuind in də tri:tuops,
hised, "o mai haiəuaθə!, uol iə preəz ishəd in hebən,
fuoə iədonpre laik di odəz nuot fə gre:tə skil in hontən
nuot fə gre:tə kraft in fiʃən nuot fə traiənf in də batəl
nuoə rinaun əmoŋ də uoriəz, bot fə pruofit fə də pi:pəl,
fə ədbantiɟ fə də ne:siənz. from də laif mastə disenən
mi də frend tə man muondamən aikomuoəniu an instrukiə,
hau, bai strugəl an bai le:bə, iuəlge:n uot iuəzpre:d fuoə.
raizop from iə bed aut branciz, raiz, o iu:θ, an resəl uiθ mi!"
fe:n uiθ famən haiəuaθə sta:tid from hiz bed aut branciz
from də tuailait uon hiz uiguam foəθ intu də floʃ də sonset,
ke:m an resəld uiθ muondamən, at hiz toc hifelt niu koriɟ
θruobən in hiz bre:n an buzəm, felt niu laif an ho:p an bigə
ron θru ebri nəb an faibə—so deresəld deə təgedə
in də gloəri tu də sonset, an də moə destro:b an strugəld,
struongə stil gru haiəuaθə, til də da:knis fel əraun dem,
an də herən di ʃəʃogə, from hə nest əmoŋ də paintri:z,
ge som krai laik lamənte:siən, ge som skri:m laik pe:n an famən.
"tizinof!" den sed muondamən smailən əpuon haiəuaθə,
"bot təmuoro, uen də son set, aiəlkom əgen tetraiiu";
an hibaniʃt an uossi:n non; uedə sinkən az də re:n sink,
uedə raizən az də mist raiz, haiəuaθə non suo non niu,
o:nli suo dat hiədbaniʃt li:bənim əlo:n an fe:nən
uiθ də misti le:k əbob him an də ri:lə sta:z əbob him.
uon də muoro an də neks de, uen də son, θru hen disenən
laik som red an bənən cində from də ha:θ tə di gre:t spirit,
fel intu də uestən uotəz, ke:m fə straif uiθ haiəuaθə,
ke:m az sailən az də diu kom from di emti eə əpiərən,
intu emti eə ritənən, te:kən ʃe:p uen əθ ittocən
bot inbizəbəl tu uol men in its komən an its goən.
θrais deresəld deə təgedə in də gloəri tu də sonset,
til də da:knis fel əraun dem, til də herən də ʃəʃogə,
from hə nest əmoŋ də paintri:z, otət hə laud krai laik famən,
an muondamən puozd təlisən. tuol an biu:təfəl histud deə
in hiz ga:mənz gri:n an ielo, tuanfro hiz plu:mz əbob him
ue:bd an nuotid uiθ hiz bri:dən, an də suet from di enkauntə
stud laik druops laik diu əpuon him—an hikraid, "o haiəuaθə!,
bre:bli iuəzresəld uiθ mi, θrais iuzresəld stautli uiθ mi,
an də laif mastə dat sios hiəlgi tə iu də traiənf!"
den hismaild an sed, "təmuoro iz də de last tu iə kuonflik,
iz də last de tu iə fastən. iuəlkuonkə an oəkommi,
me:k som bed fə mi təlai in, ueə də re:n kənfuol əpuon mi,
ueə də son kənkom an uoəmmi, strip dis ga:mənz gri:n an ielo,
strip dis nuotən plu:miɟ from mi, le:mi in di əθ an me:kit
suoft an lu:s an lait əbob mi. donlet hand distəb mai slonbə,
donlet ui:d nuoə uəm məlestmi, donlet kakagi də re:bən
kom təhuonmi an məlestmi, o:nli kom iəself təuocmi,
til aiue:k an sta:t an kuikən, til aili:p intu də sonʃain";
an dos seən hidipa:tid; pi:sfəli, slept haiəuaθə
bot hihəd də uauəne:sə, həd də uipəuil kənple:nən
pəct əpuon hiz lo:nli uiguam, həd də roʃən seboiʃə,
həd di riblət riplən niə him tuokən tu də da:ksəm fuorəst,
həd də saiən bai də branciz az de liftid an səpsa:itid
at də pasən tu də naituind, hətəm az uon hiə in slonbə
fa:ruof məməz dri:mi uispəz—pi:sfəli, slept haiəuaθə.
uon də muoro, ke:m nəko:mis uon də senθ de tu hiz fastən,
ke:m uiθ fu:d fə haiəuaθə ke:m inploərən an biue:lən,
lest hiz hongə ətoəkomim, lest hiz fastən ədbife:təl;
bot hiditənte:st an non toct, o:nli sed tə hə, "nəko:mis,
ue:t ontil də son itsetən, til də da:knis fuol əraun os,
til də herən di ʃəʃogə kraiən from də deslit ma:ʃiz
telos dat də de iz endid." ho:muəd ui:pən uent nəko:mis
suoruən fə hə haiəuaθə fiərən last hiz strenkθ ədfe:lim,
lest hiz fastən ədbife:təl. himinuailsat uiri ue:tən
fə də komən bai muondamən, til də ʃato:z poinən i:stuəd
lenkθənd o:bə fi:ld an fuorəst, til də son druopt from də hebən
flo:tən uon də uotəz uestuəd, az som red li:f in di uotəm
fuolz an flo:ts əpuon də uotə fuolz an sinks intu its buzəm—
an, biho:ld!, də ioŋ muondamən uiθ hiz suof an ʃainən tresiz
uiθ hiz ga:mənz gri:n an ielo uiθ hiz luoŋ an gluosi plu:miɟ
stud an bekənd at də doəue; an az uon in slonbə uokən
pe:l an hagəd bot onduonid, from də uiguam, haiəuaθə
ke:m an resəld uiθ muondamən. raun əbaut him, spon də landske:p
skai an fuorəst ri:ld təgedə, an hiz struoŋ ha:t li:pt uidin him,
az də stəɟən li:p an strugəl in som net təbre:k its meʃiz.
laik som riŋ laik faə əraun him ble:zd an fleəd də red həraizən,
and əhondrəd sonz simdlukən at də kuonbat bai də resləz.
sutənli əpuon də gri:nsuoəd, uol əlo:n stud haiəuaθə
panən uiθ hiz uaild izəsiən palpəte:tən uiθ də strogəl,
an bifoə im, bre:θlis laiflis, le də iu:θ uiθ heə dishebəld
plu:miɟ toən an ga:mənz tatəd, ded hile deə in də sonset—
an biktoəriəs haiəuaθə me:d də gre:b az hikəmanid,
stript də ga:mənz from muondamən, stript hiz tatəd plu:miɟ from him,
le:tim in di əθ an me:tit suoft an lu:s an lait əbob him,
an də herən di ʃəʃogə, from də melənkuoli muələndz,
ge som krai laik lamənte:siən ge som krai laik pe:n an anguiʃ!
homuəd den uent haiəuaθə tu də luoɟ tu o:ld nəko:mis,
an də sen de:z tu hiz fastən uozəkuonpliʃt an kənpli:tid—
bot də ple:s uozənfəguotən ueə hiresəld uiθ muondamən,
nuoə fəguotən nuoə niglekid uoz də gre:b ueə le muondamən
sli:pən in də re:n an sonʃain, ueə hiz skatət plu:mz an ga:mənz
fe:tid in də re:n an sonʃain. de:baide him haiəuaθə
hiuentue:t an uoc bisaid it, kept də da:k mo:ld suoft əbob it
keptit kli:n from ui:dz an inseks, dro:bəue, uiθ skuofs an ʃautənz,
kagəgi də kiŋ oə re:bənz—til, atlenkθ, som smuol gri:n fedə
from di əθ ʃuot slo:li opuəd den ənodə an ənodə,
an bifoə də somə endid, stud də me:z in uol its biu:ti
uiθ its ʃainən ro:bz əbaut it and its luoŋ suoft ielo tresiz,
an, in raptiə, haiəuaθə kraid əlaud, "itiz muondamən!,
ies, də frend tə man, muondamən!" den, hikuold tu o:ld nəko:mis,
an aiagu di gre:t bo:stə, ʃo:tem ueə də me:z uozgroən,
to:ldem baut hiz uondrəs biziən, baut hiz reslən an hiz traiənf,
baut dis niu gift tu də ne:siənz, uic ʃudbi deə fu:d fərebə;
an stil le:tə, uen di uotəm ce:nɟd də luoŋ gri:n li:bz tə ielo,
an də suoft an ɟu:si kənəlz gru laik uanpəm ha:t an ielo,
den də raipənd iəz higadəd stript də hoks from uof dem,
az hiuonsədstript də reslə, ge də fəst fi:st from muondamən
an me:d no:n ontu də pi:pəl dis niu gift from di gre:t spirit.
HIZ FRENDZ
tu gud frendz had haiəuaθə singəldaut from uol di odəz
baund tə him in klo:sist iu:niən an dat hige di rait hand tu
from hiz ha:t in ɟoi an suoro, cibiabuos di miuzisiən,
an də beri struoŋ man kuasənd. stre:t bitui:n dem ran də paθue,
nebə gru də gras əpuon it, siŋən bədz dat otə fuolshudz,
stoəriteləz, misci:fme:kəz non faund i:gə iə təlisən,
kutənbri:d iluil biui:n dem, fuoə dekept i:c odəz kaunsəl,
spe:k uiθ ne:kid ha:ts təgedə puondrən moc an moc kəntraibən
hau də traibz də men kudpruospə. mo:st bilobd bai haiəuaθə
uoz də ɟentəl cibiabuos him də best dan uol miuzisiən,
him də sui:tist dan uol siŋəz—biu:təfəl an caildlaik hiuoz,
bre:b az man iz, suoft az uumən, plaiən az som uond uon uilo,
ste:tli az som diə uiθ antləz. uen hisaŋ, də biliɟ lisənd,
uol də uoriəz gadəd raun him, uol də uimən ke:m tehiərim,
nau histəd deə so:lz tə pasiən, nau himeltitem tə piti.
from də huolo ri:dz hifasiənd flu:ts so miu:zəkəl an melo,
dat də bruk də seboiʃə itsi:zdməmə in də uudlənd,
dat də uudbədz si:zd from siŋən, an də skuirəl aɟəduomo
si:zd hiz catə in di o:ktri an də rabit di uəbaso
sat oprait təluk an lisən—ies, də bruk də seboiʃə
puozən sed, "o cibiabuos, ti:c mai ue:bz təflo in miu:zik
suoftli az iə uədz in siŋən!" ies, də blu:bəd di oe:sə
enbiəs sed, "o cibiabuos, ti:cmi to:nz az uaild an ue:uəd,
ti:cmi suoŋz az fild uiθ frenzi!" ies də ruobən di əpeci
ɟoiəs sed, "o cibiabuos, ti:cmi to:nz az sui:t an tendə,
ti:cmi suoŋz az fild uiθ gladnis!" an də uipəuil uaune:sə
suobən sed, "o cibiabuos, ti:cmi to:nz az melənkuoli,
ti:cmi suoŋz az fild uiθ sadnis!" uol də meni saunz from ne:tiə
buoro:d sui:tnis from hiz siŋən, uol də ha:ts tə men uossuofənd
bai də pe:θuos from hiz miu:zik, fuoə hisaŋ baut pi:s an fri:təm,
saŋ baut biu:ti lob an luoŋən, saŋ baut deθ an laif ondaiən
in di ailəndz tu də blesid in də kiŋdəm tu pənemə
in də land tə di hiəraftə. beri diə tə haiəuaθə
uoz də ɟentəl cibiabuos im də best dan uol miuzisiənz
im də sui:tist dan uol siŋəz, fə hiz ɟentəlnis hilobdim
an də maɟik from hiz siŋən. dir, tu, ontu haiəuaθə
uoz də beri struoŋ man kuasənd him də struongist dan uol muoətəlz
him də maitiist əmoŋ meni, fə hiz beri strenkθ hilobdim
fə hiz strenkθ əlaid tə gudnis. aitəl in hiz iu:θ uoz kuasənd,
beri listlis, an dri:mi, nebə ple:d uiθ odə cildrən,
nebə fiʃt an nebə hontid, nuot laik odə cildrən hiuoz,
bot desuo dat moc hifastid, moc hiz MANƏTO entri:tid,
moc bisuot hiz ga:diən spirit. "le:zi kuasənd!" sed hiz modə,
"in mai uək iənebəhelpmi! in də somə, iu iəro:mən
aidli in də fi:ldz an fuorəst, in də uintə iu iəkaurən
oə də faəbrandz in də uiguam! in də ko:ldist de:z in uintə,
aihazbre:k di ais fə fiʃən; uiθ mai nets, iənebəhelpmi!
at də doə mai nets dehaŋən dripən fri:zən uiθ də uotə;
go an riŋem, ienədizə! go an draiem in də sonʃain!"
slo:lo, from di aʃiz, kuasənd ro:z bot non me:d angri ansə;
from də luoɟ, uent foəθ in sailəns, tuk də nets dat hoŋ təgedə
dripən fri:zən at də doəue, laik som uisp aut struo hiroŋem
laik som uisp aut struo hibro:kem, kutənriŋem uidaut bre:kən,
soc də strenkθ uoz in hiz fingəz. "le:zi kuasənd!" sed hiz fadə,
"in də hont iənebəhelpmi, ebri bo iətoc izbro:kən,
snapt əsondə ebri aro, iet kom uiθ mi tu də fuorəst,
iuəlbriŋ də hontən ho:muəd." daun som naro pas deuondəd,
ueə som bruklet letem uonuəd, ueə də tre:l bai diə an baisən
ma:kt də suoft mod uon də ma:ɟən, til defaund uol fədə pasiɟ
ʃot əgens dem, ba:d sikiuəli bai də tronks də tri:z opru:tid,
laiən lenkθuaiz laiən kruosuaiz an fəbitən fədə pasiɟ.
"uihazgo:bak," sed di o:ldman, "oə dis luogz non uikənklanbə,
nuot uon uudcok kudget θru dem, nuot uon skuirəl klanbə oə dem!"
an stre:tue hiz paip hilaitid an satdaun təsmo:k an puondə,
bot, bifoə hiz paip uosfiniʃt, lo!, də paθ uozkliəd bifoə him;
uol də tronks kuasənd ədliftid tu də rait hand tu də left hand,
ʃuot də paintri:z suift az aro:z, həld də se:təz lait az lansiz.
"le:zi kuasənd!" sed də ioŋmen, az despoətid in də meto,
"uai stand aidli lukən at os li:nən uon də ruok bihaind iu?
kom an resəl uiθ di odəz, os lezpic də kuoit təgedə!"
le:zi kuasənd non me:d ansə tu deə calənɟ non me:d ansə,
o:nli ro:z an slo:li tənən si:zd də hiu:ɟ ruok in hiz fingəz,
toərit from its di:p faunde:siən poizdit in di eə əmo:mən
pictit ʃit intu də ribə ʃiə intu də suift puoatən,
ueə itsstilissi:n in somə. uons az daun dat fo:mən ribə,
daun də rapidz də puoatənz, kuasənd se:ld uiθ hiz kənpaniənz
in də stri:m hisuo som bi:bə, suo ami:k də kiŋ oə bi:bəz
stroglən uiθ də roʃən kərənz raizən sinkən in də uotə.
uidaut spi:kən uidaut puozən, kuosənd li:pt intu də ribə
plonɟd bini:θ də boblən səfis, θru də uəlpu:lz, ce:st də bi:bə
fuolətim əmoŋ di ailəndz, ste:d so luoŋ bini:θ də uotə,
dat hiz terəfaid kənpaniənz kraid, "əlas! gudbai tə kuasənd!
uiuonebəmoəsi kuasənd!"—bot hiriəpiəd traionfən
an, əpuon hiz ʃainən ʃo:ldəz, bruot də bi:bə ded an dripən,
bruot də kiŋ oə uol də bi:bəz; an dis tu, az aiəzto:ldiə,
uoz də frendz, tə haiəuaθə, cibiabuos də miuzisiən
an də beri struoŋ man kuasənd. luoŋ delibd in pi:s təgedə
spo:k uiθ ne:kid ha:ts təgedə puondrən moc an moc kəntraibən
hau də traibz də men kudpruospə.
HIZ SE:LƏN
"gimi som iə ba:k, o bəctri!, som iə ielo ba:k, o bəctri
groən, bai də roʃən ribə, tuol an ste:tli in də bali!
mi uon lait kənu: ailbildmi bild uon suift cimuon fə se:lən,
dat əlflo:t əpuon də ribə laik som ielo li:f in uotəm
laik som ielo uotəlili! le əsaid iə klo:k, o bəctri,
le əsaid iə uaitskin rapə, fuoə də somətaim itkomən,
an də son izuoəm in hebən, an iədonni:d uaitskin rapə!"
dos, əlaud kraid haiəuaθə in də suoləteəri fuorəst
bai də roʃən takuəmenuo, uen də bədz uossiŋən ge:li,
in də mu:n, baut li:bz uossiŋən, an də son from sli:p əue:kən
sta:titop an sed, "biho:ldmi! gi:zis di gre:t son biho:ldmi!"
an də tri uiθ uil its branciz rosəld in də bri:z in muoənən
seən uiθ som sai laik pe:siəns, "te:k mai klo:k, o haiəuaθə!"
uiθ hiz naif, də tri higətəld ɟost bini:θ its loist branciz
ɟost əbob də ru:ts hikotit, til də sap ke:m u:zən autuəd;
daun də tronk from tuop tə buotəm, ʃiə hikleft də ba:k əsondə
uiθ som uutən ueɟ hire:zdit striptit from də tronk onbro:kən.
"gimi som iə bauz, o se:tə!, som iə struoŋ an plaiən branciz
mai kənu: təme:k moə steti me:k moə struoŋ an fəm bini:θ mi!"
θru də somit uon də se:tə uent som saun som krai laik huorə,
uent som məmə laik rizistəns, bot ituispəd bendən daunuəd,
"te:k mai bauz, o haiəuaθə!" daun hihiu:d də bauz də se:tə
ʃe:ptem stre:tue tu uon fre:muək laik tu bo:z hifuoəmd an ʃe:ptem
laik tu bendid bo:z təgedə. "gimi som iə ru:ts, o tamrak!,
som iə faibrəs ru:ts, o la:ctri!, mai kənu: təbaind təgedə,
dat də uotə non əlentə, dat də ribə non əluetmi!"
an də fətri tuol an suonbə suobd θru uol its ro:bz laik da:knis
ratəld laik som ʃoə uiθ pebəlz ansəd ue:lən ansəd ui:pən,
"te:k mai bam, o haiəuaθə!" an hituk də tiəz from buolsəm
tuk də rezən from də fətri, smiəd deəuiθ i:c si:m an fisiə
me:d i:c krebis se:f from uotə. "gimi som iə kuilz, o heɟhuog!,
uol iə kuilz, o ka də heɟhuog!, aiəlme:k som neklis aut dem,
me:k som gədəl fə mai biu:ti, an tu sta:z tədek hə buzəm!"
from som huolo tri, də heɟhuog uiθ hiz sli:pi aiz lukt at him,
ʃuot hiz ʃainən kuilz laik aro:z seən uiθ som drauzi məmə
θru də tangəl uon hiz uiskəz, "te:k mai kuilz, o haiəuaθə!"
from də graund, də kuilz higadət uol də litəl ʃainən aro:z
ste:ndem red an blu an ielo uiθ də ɟu:s aut ru:ts an beri:z;
intu hiz kənu: hiruotem raun its ue:st som ʃainən gədəl
raun its bauz som gli:mən neklis uon its brest tu sta:z risplenən.
dos, də bəc kənu: uozbildid in də bali bai də ribə
in də buzəm in də fuorəst, an də fuorəst laif uoz in it
uol its mistri an its maɟik uol də laitnis tu də bəctri
uol də tofnis from də se:tə uol də la:ciz sopəl siniu:z;
an itflo:tid uon də ribə laik som ielo li:f in uotəm,
laik som ielo uotəlili. patəlz non had haiəuaθə
patəlz non hihad nuoə ni:tid, fuoə hiz θuots az patəlz səbdim
an hiz uiʃiz səbd təgaitim; suift uoə slo at uil higlaitid
uiəd tə rait uoə left at pleziə. den, hikuold əlaud at kuasənd
tu hiz frend də struoŋ man kuasənd seən, "helpmi kliə dis ribə
from its sonkən luogz an sandba:z." stre:t intu də ribə kuasənd
plonɟd az if hiuoz som bi:bə, stutop tu hiz ue:st in uotə
tu hiz a:mpits in də ribə suam an ʃautid in də ribə
togd at sonkən luogz an branciz, uiθ hiz handz hisku:pt də sandba:z
uiθ hiz fi:t di u:z an tangəl—an dos se:ld mai haiəuaθə
daun də roʃən takuəmenuo se:ld θru uol its bendz an uaindənz
se:ld θru uol its di:ps an ʃalo:z, uail hiz frend də struoŋ man kuasənd
suam də di:ps də ʃalo:z ue:tid. opandaun də ribə deuent
inanaut əmoŋ its ailəndz, kliəd its bed its ru:ts an sandba,
dragd də ded tri:z from its canəl, me:d its pasiɟ se:f an sətən,
me:d uon paθue fə də pi:pəl from its spriŋz əmoŋ də mauntənz
tu də uotəz də puoatənz tu də be də takuəmenuoz.
HIZ FIΣƏN
foəθ əpuon də gicəgomi uon də ʃainən bigsiuotə
uiθ hiz fiʃənlain aut se:tə aut də tuistid ba:k aut se:tə
foəθ təkac də stəɟən namə miʃənamə kiŋ oə fiʃiz,
in hiz bəc kənu: izoltən uol əlo:n uent haiəuaθə.
θru də kliə transpeərən uotə, hikudsi də fiʃiz suimən
fa daun in də depθs bilo him, si də ielo pəc də sauə,
laik som sonbi:m in də uotə, si də ʃuogəsi də kruofiʃ
laik som spaitə uon də buotəm uon də uait an sandi buotəm.
at də stən, sat haiəuaθə uiθ hiz fiʃənlain aut se:tə;
in hiz plu:mz, də bri:z in muoənən ple:d az in də hemluok branciz;
uon də bauz, uiθ te:l irekid sat də skuirəl aɟiduomo;
in hiz fə, də bri:z in muoənən ple:d az in də preəri grasiz.
uon də uait sand uon də buotəm, le də muonstə miʃənamə
le də stəɟən kiŋ oə fiʃiz, θru hiz gilz hibri:dd də uotə,
uiθ hiz finz hifand an uino:d, uiθ hiz te:l hisupt də sandfloə.
deə hile in uol hiz a:mə, uon i:c said uon ʃi:ld təga:tim,
ple:ts aut bo:n əpuon hiz foəhed, daun hiz saidz an bak an ʃo:ldəz
ple:ts aut bo:n uiθ spainz prəɟekən! pe:nid hiuoz uiθ hiz uoəpe:nz
straips laik ielo red an aziə spuots laik braun an spuots laik se:bəl,
an hile deə uon də buotəm fanən uiθ hiz finz laik pəpəl,
az, əbob him, haiəuaθə in hiz bəc kənu: ke:m se:lən,
uiθ hiz fiʃənlain aut se:tə. "te:k mai be:t," kraid haiəuaθə,
daun intu də depθs bini:θ him, "te:k mai be:t, o stəɟən, namə!
komop from bilo də uotə, os lessi uic iz də struongə!"
an hidruopt hiz lain aut se:tə θru də kliə transpeərən uotə, 
ue:tid be:nli fə som ansə, luoŋ sat ue:tə fə som ansə 
an ripi:tid laud an lautə, "te:k mai be:t, o kiŋ oə fiʃiz!" 
kuaiət le də stəɟən namə fanən slo:li in də uotə 
lukənop at haiəuaθə lisnən tu hiz kuol an klamə, 
hiz onnəseəri tiu:molt, til hiuiri:d uiθ də ʃautən 
an hised tu də kino:ziə tu də paik də maskino:ziə, 
"te:k də be:t from dis ru:d felo, bre:k də lain from haiəuaθə!" 
in hiz fingəz, haiəuaθə felt də lu:s lain ɟək an taitən; 
az hidruitin, ittogd so, dat də bəc kənu: stud enduaiz 
laik som bəcluog in də uotə, uiθ də skuirəl aɟəduomo 
pəct an friksən uon də somit. fild uiθ skuoən uoz haiəuaθə, 
uen hisuo də fiʃ raiz opuəd, suo də paik də maskino:ziə 
komən niərə niərə tu him, an hiʃautid θru də uotə, 
"esə! esə! ʃe:m əpuon iu! iuiz bot də paik kino:ziə, 
iuarən də fiʃ aiuontid, iuarən də kiŋ oə fiʃiz!" 
ri:lən daunuəd tu də buotəm, sank də paik in gre:t kəfiu:ziən, 
an də maiti stəɟən namə sed tu ogəduaʃ də sonfiʃ 
tu də bri:m uiθ ske:lz laik krimsən, "te:k də be:t from dis gre:t bo:stə, 
bre:k də lain from haiəuaθə!" slo:li opuəd ue:brən gli:mən 
ro:z di ogəduaʃ də sonfiʃ, si:zd də lain from haiəuaθə, 
suoŋ uiθ uol hiz ue:t əpuon it, me:d som uəlpu:l in də uotə, 
uəld də bəc kənu: in səkəlz raun an raun in gəglən eti:z, 
til də səkəlz in də uotə ri:ct də fa uof sandi bi:ciz, 
til də uotəflagz an roʃiz nuotid uon də distən ma:ɟənz—
bot, uen haiəuaθə suoim slo:li raizən θru də uotə 
liftənop hiz diks rifolɟən, laud hiʃautid in diriziən, 
"esə! esə! ʃe:m əpuon iu! iuiz ogəduaʃ də sonfiʃ 
iuarən də fiʃ aiuontid, iuarən də kiŋ uib fiʃiz!"
slo:li daunuəd ue:brən gli:mən sank di ogəduaʃ də sonfiʃ,
and, əgen, də stəɟən namə həd də ʃaut bai haiəuaθə,
həd hiz calənɟ laik difaiəns, di onnesəseəri tiu:molt
riŋən fa əkruos də uotə. from də uait sand uon də buotəm,
op hiro:z uiθ angri ɟestiə kuibrən in i:c neəb an faibə,
klaʃən uol hiz ple:ts hiz a:mə gli:mən brait uiθ uol hiz uoəpe:n,
in hiz raθ, hida:tid opuəd flaʃən li:pt intu də sonʃain,
o:pənd hiz gre:t ɟuoz an suolo:d bo:θ kənu: an haiəuaθə.
daun intu də da:ksəm kabən, plonɟd də hedluoŋ haiəuaθə,
az som luog uon som bak ribə itʃu:t an plonɟ daun də rapidz,
faundimsel in otə da:knis, gro:pt əbaut in helplis uondə,
til hifelt som gre:t ha:t bi:tən θruobən in dat otə da:knis—
an hismo:tit in hiz angə, uiθ hiz fist, də ha:t də naməz,
felt də maiti kiŋ oə fiʃiz ʃotə θru i:c nəb an faibə,
həd də uotə gəgəl raun him, az hili:pt an stagəd θru it
sik at ha:t an fe:n an uiri. kruosuaiz den him haiəuaθə
dragd hiz bəckənu: fə se:fti, lest from aut də ɟuoz də naməz,
in də təmoil an kənfiu:ziən, foəθ hikudbihəld an periʃ—
an də skuirəl aɟəduomo frikst an catid beri ge:li
toild an togd uiθ haiəuaθə, til də le:bə uozkənpli:tid.
den, sed haiəuaθə tu him, "o mai litəl frend də skuirəl,
bre:bli iuəztoild təhelpmi; te:k də θanks bai haiəuaθə
an də ne:m dat nau higiiə, fuoə, hiəraftə an fərebə,
boiz əlkuoliə aɟəduomo te:lineə də boiz əlkuoliə!"
an əgen də stəɟən namə gapst an kuibəd in də uotə
den uosstil an driftid landuəd, til higre:tid uon də pebəlz,
til də lisnən haiəuaθə hətim gre:t əpuon də pebəlz,
niu dat namə kiŋ oə fiʃiz le deə ded əpuon də ma:ɟən.
den, hihəd som klaŋ an flapən, az laik meni uiŋz əsenblən,
həd som skri:mən an kənfiu:ziən az laik bərdz fə pre kontenən,
suo də glitrən aiz uon si:golz from keoʃk də si:golz piərən
ge:zən at him θru di o:pnən hətem seən tu i:c odə,
"tiz a brodə haiəuaθə!"—an hiʃautid from bilo dem
kraid izoltən from də kabənz, "o ii si:golz! o mai brodəz!
aiəssle:n də stəɟən namə; me:k də rifts əlitəl la:ɟə,
uiθ iə kluoz di o:pnənz ua:itən, setmi fri from dis da:k prizən,
an, hensfoəuəd an fərebə, man əlspi:k baut iə əci:bmənz,
kuoləniu keoʃk də si:golz, ies, keoʃk də no:bəl skracəz!"
an də uaild an klamrəs si:golz toild uiθ bi:k an kluoz təgedə,
me:d də rifts an o:pnənz ua:itə in də maiti ribz də naməz,
an, from perəl an from prizən, from də buoti tu də stəɟən,
from də perəl uon də uotə, derili:st mai haiəuaθə.
hiuosstandən niə hiz uiguam uon də ma:ɟən uon də uotə
an hikuold tu o:ld nəko:mis kuold an bekənd tu nəko:mis,
poinid tu də stəɟən namə laiən laiflis uon də pebəlz
uiθ də si:golz fi:tən uon him. "aiəssle:n də miʃənamə
sle:n də kiŋ oə fiʃiz!" hised, "luk! də si:golz fi:t əpuon him,
ies, mai frendz keoʃk də si:golz; draibem nuot əue, nəko:mis,
deəsse:bdmi from gre:t perəl in də buoti tu də stəɟən,
ue:t ontil deə mi:l iz endid, til deə kruoz isful uiθ fi:stən,
til dehomuədflai at sonset tu deə nest əmoŋ də ma:ʃiz;
den, briŋ uol iə puots an ketəlz, an me:k oil fə os in uintə"—
an ʃiue:tid til də sonset, til də palid mu:n də naitson
ro:z əbob də trankuəl uotə, til keoʃk də se:tid si:golz
from deə bankuət ro:z uiθ klamə an, əkruos də faəri sonset,
uiŋd deə ue tə fa:ruof ailəndz tu deə nest əmoŋ də roʃiz.
tu hiz sli:p, uent haiəuaθə, an nəko:mis tu hə le:bə
to:lən pe:siən in də mu:nlait, til də son an mu:n ce:nɟd ple:siz,
til də skai uozred uiθ sonraiz an keoʃk də hongri si:golz
ke:mbak from də ri:ti ailənz klamrəs fə deə muoənən bankuət.
θri ho:l de:z an naits altənit, o:ld nəko:mis an də si:golz
stript di oili fleʃ də naməz, til də ue:bz uoʃt θru də ribbo:nz,
til də si:golz ditənkom non, an əpuon də sandz nuot le non
bot də skelətən də naməz.