2.27.2019

UUBAREN I:ΘS — Fifth Book

Dem nau θiŋs apent last uinta, sea," set gutuemen di:n, "a:tle moa dan eiia go. last uinta, aidinθink, at nuba tuelf munθs ent, aietbimiu:sen stre:nca te t famele ui rele:tenem! iet, u no:s au loŋ iebistre:ca? iuetuiuŋ terest olue:s kontetn lifen bai iasel, an aisumuefanse nun kutsi kaθaren linten an not lufa. iesmail but uai ieluk so laifle an entrestet uen aitok baut ea? an uai s iueakstme tuaŋ a piktia o:ba ia faiaple:s? an uai...?" "stop, me gut frent!" aikra:it—"etmitbibereposebel mi aietlufa, but iset ʃietlufme? aidaut tu muc tebentia me trankuilete runen intu temte:sien, an den me o:m en ia. a:is t bise uealts an tu ets a:m aimustteanbak. goon. kaθaren uoebi:dien tu a fabas komans?" "ʃeuo," kontiniu:t t auski:pa, "a efeksien fa im uo stil t ci:f sentemen in a a:t an espo:k uibaut anga—espo:k in uuns di:p tendanes bautli:f es tresia mit perels an fo:s uea es remenbat ueats etbi t o:nle e:t as ekutbekui:θ tegaita. eset te mi efiu de:s aftauats, "aiuiʃ me nefiu etrait, elen, oa kol. telme sinsia uot ieθink baut im—iset iece:ct fa t beta oa its enpru:fmen prospek, as egro:s man?" "ieberedeleket, sea," airepla:it, "an skeas laikle teri:c manut, but dis aikense, edunresenbel es faba an, if gutuemen kaθaren at t mesfoatien temariim, euunbi eiont a kontro:l, unles ea stri:m an fu:leʃ ʃeuoendulcen. aueba, masta, iuele plente taim teget ekue:nt ui im an si ueba ietsu:ta—etuonts foa iias an moa tu es bien e:c." etga si:t an, uoken te t uindo, luktaut toats gimaten keak. etuomiste aftanu:n but t febre sun ʃon dimle an uekutcustdestingueʃ t tu featri:s in t ia:t an t speasleskatat gre:fsto:n. "aiepre:t ofen," iaftselilekuaist, "fa t epro:c on uot s kumen, an nau aista:tʃrink an fia. aiθot t memare baut t aua aike:mdaun dat glen braitgru:m etbilessui:t dan t entisepe:sien aiuo su:n in efiu munθs oa posebel ui:ks tebikaretup an le:t in ets lo:nle olo! elen, aibiberiape ui me litel kaθe—θru uinta ni:ts an suma de:s, ʃeuo lifen o:p at me sait; but aibinasape miu:sen bai mesel muŋ dem sto:ns unda dat o:lt ceac, laien, θru t loŋ cu:n i:fnens, on t gri:n maunt a mubas gre:f an uiʃen, ieanen fa t taim uen aimitlai eni:θ it. uot s aikendu kaθe? au s aimustkuita? aiuunkea uun mo:men fa linten bien e:θklifs sun noa fa im te:kena from mi, if ekutkonso:la fa me los—aiuunkea e:θklif ge:nt es ents an traiunft in ropenmi aut me last belsen!; but, if linten etbiunueaθe, o:nle fi:bel tu:l tu es faba, aikanebandena tu im!; an, a:t do its tekruʃ a boien spiret, aimustpasebia in me:kena set uail ailif an li:fen a soletre uen aidai. da:len! aietrabaresaina te GOT an lea in t eaθ efoa mi." "resaina te GOT as etis, sea," aiansat, "an, if uietlu:sia, uic leIM fabit, unda ES probedens, aielstant a frent an kaunsela te t last. gutuemen kaθaren is gut geal—aidunfia ʃielgo uilfel roŋ, an fo:k uot du da diu:te eoluesfainelreuoatet." spriŋ etbanst, iet me masta dingaba no ri:l streŋθ, do eresiu:mt es uoks in t graunts ui es dota. tu a enspirient no:siens, disetseluo sain baut konbalesens, an den es ci:k uoofenfluʃt an es a:is uobri:t, ʃefelt ʃua baut es rekubaren. on a sebenti:nθ beaθde, edinbiset t ceacia:t—etuore:nen an aiopseaft, "iuʃuauongo aut teni:t, sea?" iansat, "no, aieldegea dis iia elitel loŋa." ero:t gen te linten spresen es gre:t desaia tesiim an, if t enbelet etbinpresentebel, aian no daut es faba etepamitetim tekum. as etuo, bienenstrukt, eteantbak ansa enteme:ten gutmen e:θklif opcekt tu es kolen at t gre:nc, but es unkels kaint remenbarens delaitetim an io:ptmi:tim sumtaims in es ranbels an peasenel petisien es kusen an im deminreme:n loŋ so uta debaitet. dat pa:t es leta uosinpel an proble es o:n. e:θklif niu ekutpli:t elekuen fa kaθarens kunpene den. "aidunaks," eset, "ʃemitbiset ia, but iset a:is neba tesia, kos me faba fabitsme tego tu a o:m an iefabita tekum te main? dunauandenrait ui ea toats t i:θs an lesce:nc efiu ueats in ia presens! uiandun not tedeseaf dis repiete:sien an iuenangare ui mi—iuan no ri:sen tedeslaikme, iuelau iasel. dia unkel!, sentme kaint no:t temoaro an li:f tecoiniu eneuea iepli:s, sept at θruʃkos gre:nc. aibeli:f entabiu etkonbinsie me fabas karekta en main, iefeams a:is moa ia nefie dan es sun, an, do aie folts as rendame unueaθe fa kaθaren, ʃieskiu:stem, an, fa a se:k ieʃut olso. iuenkuaia afta me elθ, etebeta, but, uail aireme:n kutof from ol o:p an du:mt te soletiu:t oa da sosaiete uot neba dit noa neba diellaikme, au s aikenbiciafel an uel?" etga, do efelt fa t boi, kunkonsengran es rekuest, kos ekunekunpene kaθaren. eset, in suma, paraps, demitme:t, mi:ntem, euiʃtim tekontiniuraiten at entabels an enge:ctim uot etbais an kunfat ekut bai leta, bien ueluea baut es a:t posisien in es famele. linten konpla:it an, if ietbinunrestre:nt, etprobliespoilt ol filen es episels ui konple:ns an lemente:siens, but es faba kept ʃa:p uoc o:ba im an, koas, ensistet on ebre lain me sent sent bienʃo:n, so, in penens stet es pekiu:lia peasenel sufarens an destreses, t θi:ms konsten upamo:st in es θots, ia:pt on t kru:l oblege:sien tebielt sunda from es frent an luf an centel enteme:tet gutmen linten mustelau entabiu su:n oa ietfia euopeapesledesi:fenim ui emte promeses. kaθe uo pauafel alai at o:m an, etui:n dem, diatleŋθpasue:tet me masta tuekuies in da een rait oa uok tegeba baut uuns eui:k unda me ga:dienʃep an on t muas niarest t gre:nc, foa cu:n fauntim stil deklainen. do ietset sait ieale poasien es inkum fa me iuŋ le:de:s foatien, ietnatierel desaia ʃemitrete:n, oa, at li:st, teanbak in ʃoat taim tu, a ansestases aus an ekonsidat a o:nle prospek tedu dat uo bai iu:nien ui es ea, iaten no aidi:a t lata uofe:len olmo:st fast as imsel noa aten nun, aibeli:f—no dokta bisetet t i:θs noa nun so masta e:θklif teme:k repoat baut es kondisien muŋ us. mi fa me pa:t aista:tetfanse me foabo:tens uofols an dat emustbiaktiuelralien, uen emensient ra:iten an uoken on t muas an si:mt so eanest in pasiuen es opcek. aikunpiktia faba tri:ten daien cailt tiranek an uiket as aiaftauatsleatn e:θklif etttri:tetim tekonpel dis epe:ren i:ganes—es efats redubelen t enmenena es abarisies an unfi:len plans uoθretent ui defe:t bai de:θ. NEKS ET——suma uo olrede past ets praim, uen etga relukten ii:ltet es esen te da entri:te:s, an kaθaren an mi uesetaut on us feast ra:it tecoin a kusen. etuo klo:s sultare de deboit sunʃain but ui skai tu dapelt an e:se teθreten re:n, an us me:ten ple:s etbinfikst at t gaitsto:n bai t krosro:ts. on eraifen dea, aueba, litel eatboi despact as mesenca to:ltus, "me:sta linten uocust on dis sait t i:θs an ietbimicobli:ct tu us tegaŋon ebit feaba." "den masta linten efagot es unkels feast encunksien," aiopsfeast, "ebitus ki:p on t gre:c lant an ia uieof at uuns." "uel, uieltean us oaseses ets raun uen ueri:cim," ansat me kunpanien, "us skeasien ellai toats o:m"—but, uen ueri:ctim, an dat uo skeas kuoata mail from es o:n doa, uefaunt iaten no oas, an ueuofoast tedesmaun an li:f auan tegre:s. ele on t i:θ ue:ten us epro:c an dinra:is til ueke:m uibin efiu ia:ts. den euokt so fi:bel, iuanfit fa encoien ranbel dis moanen. au il ieduluk!" kaθaren sabe:tim ui gri:t an estoneʃmen—ʃece:nct t coi ecakiele:sien on a lips tu ela:m, an t kongratiele:siens on da loŋpespo:nt me:ten tu anksies enkuere, ueba euoueas dan iu:siel. "no...beta...beta!" epant trenbelen an rete:nen a ant laik eni:tet ets supoat, uail es la:c blu a:is uondat timetle o:ba a, t olenes raun dem trensfoamen tu agat uailtnes t languet spresien deuunspesest—"but iebinueas," pasistet es kusen, "ueas dan uen aisoie last, iueθina an..." "aietaiat," ientarupt uretle—"its tu ot fa uoken, lerest ia; an, in t moanen, aiofenfi:l sik...papa ses aigro so fast." batle satefa:it, kaθe satdaun an ereklaint esait a. "dis is sumet laik ia paredais," ʃeset me:ken efat at ciafelnes—"ierekolek t tu de:s uiegri:tspent in t ple:s an ue i:c θot plesentest? dis is nia iuan, o:nle its klauts, but den diesosoft an melo—etenaisa dan sunʃain. neks ui:k, if ieken, uielra:itdaun te t gre:nc pa:k an trai main." linten dinepiaremenba uot ʃetokt baut an iat ebeden gre:t defekulte in suste:nen ene konbase:sien kaint. es entrest lak in t supceks ʃesta:tet na es i:kuel enkepasete tekontribiu:t tu a entate:nmen uosoopbies, ʃeunkonsi:l a desepoinmen. endefenet oltare:sien etkum o:ba es o:l peasen an mana. t peteʃnes as mitbikerest intu fontnes etii:ltet te listles apeθe, etuo les t pi:beʃ tenpa cailts uot frets an ti:ses on peapes tebisu:θt an moa t selfapsoapt mero:snes konfeamt enbelets repelen konsole:sien an rede terega:t ubases t gutiu:mat meaθ as ensult. kaθaren pasi:ft uel as mi ielt raba puneʃmen dan gratefeke:sien tuendiua us kunpene, an ʃedinme:k no skru:pel teprepo:s presen tedepa:t. dat prepo:sel unspekt raust linten from es leθa:ce an θruim intu stre:c acete:sien ste:t. eglanst fiafel toats t i:θs beken ʃietreme:n nuba af aua at li:st—"but aiθink," set kaθe, "iuetbikunftebela at i:m dan siten ia, an aikanmiu:sie tede, aisi, bai mai te:ls an soŋs an cata—iuegro:n uaisa dan mi in dem nau siks munθs; iue litel te:st fa me daibeasiens nau, oa, els, if aikutmiu:sie, aietuilenste." "ste terestiasel," repla:it—"an, kaθaren, dunθink oa se aieBERIunuel; its t ebe ueba an i:t as me:kme dul an aiuokbaut, efoa ieke:m, gre:t fa mi. tel unkel aietolarebel elθ, iuuel?" "aieltelim IU iese si, linten. aikunefeam iuis," opseaft me iuŋ le:de uundaren at es patene:sies eseasien baut uot ebeden untru:θ"—"an bi ia gen neks θeasde," ekontiniu:t ʃunen a puselt ge:s; "an giim me θanks fa pamitenie tekum, me best θanks, kaθaren; an...an, if iedit mi:t me faba, an iakstie baut mi, dunle:tim tesupo:s aibistri:msailen an stiu:pet, dunluk sat an daunkast, as ieduen—ebiangare." "aidunkea not fa es anga," skle:mt kaθe emacenen ʃietbi ets opcek—"but aidu," set a kusen ʃudaren. "DUNprebo:kim gens mi, kaθaren, foa ieberia:t." "iset iesebia te iu, masta e:θklif?" aienkuaiat—"uoet iegro:n uire ui endulcens an past from pasef tu aktef e:tat?" linten lukt at mi but dinansa, an, afta ki:pen a se:t bai es sait nuba ten minet uot, diuren dem, es et fel drause on es brest an idinuta not sept suprest mo:ns baut sostien oa pe:n, kaθe sta:tetsi:k soles in luken fa bilbere:s an ʃearen t a seaces pro:diu:s ui mi—ʃedinofarem tu im, foa ʃo feba no:tes etonleuire an enoi. "iset its af naua nau, elen?" ʃeuispat in me ia, at last. "aikantel uai ueʃutste. i:s esli:p, an papa biuontenusbak." "uel, uemusenli:fim esli:p," aiansat, "ue:t til eue:ks an bipe:sien. iuuomi:tii:ga tesetof, but ia loŋensi pua linten esunebapare:tet?" "uai uo IM euiʃtsi:me?" teantbak kaθaren—"in es krosest iu:mas, foama, ailaiktim beta dan in es presen kiuries mu:t. its cust laik etuo taks, euokonpelt tepafoam, dis entabiu, fa fia es faba etsko:ltim; but aiea:tlegunkumgi gutmen e:θklif plesia, uoteba ri:sen emite fa oadaren linten tuundago dis penens; an, do aieglat i:s beta in elθ, aiesore iesomuclesplesen an so:muc les afeksienet te mi." "ieθink IM iIS beta in elθ, den?" aiset. "ies," ʃiansat, "kos ioluesme:t suc gre: di:l es sufarens, ieno. ien tolarebel uel as eto:ltme tetel papa but i:s beta, bere laikle." "dea iedifa ui mi, gutuemen kaθe," aima:kt, "aietkoncektiarim tebi fa: ueas." linten ia sta:tet from es slunba in euiltat tera an akst if enien etkolt es ne:m. "no," set kaθaren, "unles in dri:ms. aikankonsi:f au iemanecdo:s aut doas in t moanen." "aiθot aieat me faba," agapst glansenup te t fraunen nap buf us. "iueʃua no:bede spo:k?" "kuait ʃua," repla:it es kusen—"o:nle elen an mi ueuodespiu:ten konseanen ia elθ. iset ietrustroŋa, linten, dan uen uesepare:tet in uinta? if iuis, aieseaten uun θiŋ enstroŋa ia rega:t fa mi—spi:k, iset?" t tias guʃt from lintens a:is as iansat, "ies, ies, aiis!", an, stil unda t emacenre bois spel, es ge:s uondat upandaun tedetek ets o:na—kaθe ro:s—"foa tede uemustpa:t," ʃeset; "an aiuonkonsi:l aibinsatdesepointet ui us me:ten, do aielmensien tu no:bede but iu; not dat aistant in o baut gutmen e:θklifs." "uʃ," meamat linten, "fa GOTS se:k, uʃ! ekumen"—an ekluŋ te kaθarens a:m straifen tedete:na, but, at dat enaunsmen, ʃie:stedesenge:ctasel an uiselt te mine, uot ebe:ta laik dok. "aibi ia neks θeasde," ʃekra:it spriŋen te t sadel, "gutbai. kuik, elen!"—an so ueleftim skeas konsies baut us depa:tia, so apsoapt euo in entisepe:ten es fabas epro:c. efoa ueri:ct o:m, kaθarens desplesia sofent intu paplekst sense:sien laik pite an regret la:cle blent ui be:k uni:se dauts baut lintens aktiuel seakemstenses fisekel an so:siel, uic aipatuk in, do aikaunselta not tese muc, foa seken ceane etme:kus beta cuces. me masta rekuestet ekaun baut us ongoens. es nefiu:s θanks ofaren uodiu:delibat, gutuemen kaθe tucen on t rest—aiolsoθru litel li:t on es enkuaiare:s, foa aia:tleniu uot tuait an uot terebi:l. ΘEAT ET——seben de:s glaiteteue: ebrien ma:ken ets koas bai etga lintens ensfoaθ rapet ste:t oltare:sien. t abek munθs etpribiesrot uonauemiele:tet bai auas inro:ts. kaθaren uietfe:nedeliu:tet iet, but a o:n kuik spiret refiu:stdeliu:ta, etdebaint in si:kret an bru:tet on t dretfel probebilete, gradiele raipenen intu seatente. ʃiaten t a:t temensien a ra:it, uen θeasde ke:mraun, aimensient fa ea an opte:nt pamisien tuoadara aut doas, foa t laibre uea a faba stopt ʃoat taim de:le—t bri:f piriet ekutbeasitup—an es ce:nba etteant intu a o:l uealt. ʃegruct i:c mo:men as dinfainta benen o:ba es pilo oa se:tet bai es sait. a kauntenens gru uon ui uocen an soro an me masta glat desmesta te uot eflatatimsel etbi ape si:n ce:nc an sosaiete droen kunfat from t o:p ʃiuunnaubileft entaia elo:n afta es de:θ. iat fikst aidi:a, aigest, bai sebrel opsabe:siens eletfol, as es nefiu resenbeltim in peasen, ietresenbelim in maint, foa lintens leta boa fiu oa no endeke:siens baut es defektef karekta—an mi θru pa:denebel ui:knes airefre:nt from koreken t era aksenmesel uot gut etetbi in desteaben es last mo:mens ui enfame:sien iat ni:ba paua noa opatiu:nete tetean tu ekaun. uedefeat us skeasien til t aftanu:n, go:lten ogest aftanu:n—ebre breθ from t ils so laif ful, etsi:mt ueba respaiat, do daien, mitrebaif. kaθarens fe:s uo cust laik t lantske:p, ʃado:s an sunʃain fliten o:ba it in rapet suksesien, but t ʃado:s restet loŋa, an t sunʃain uotransiena, an a pua litel a:t repro:ctetsel fa i:ban dat pasen fagetfelnes baut ets keas. uedeseant linten uocen at t se:m spot ietselekt efoa. me iuŋ gutuemen eli:tet an to:ltme, as ʃeuoresolft teste bere litel uail, aiatbetaro:lt t po:ne an reme:n on oasbak, but aidesent—aiuunrikslu:sen si:t t ca:c komitet te mi eminet, so ueklaimt t e:θ slo:p tegeba. masta e:θklif resi:ftus ui gre:ta aneme:sien dis eke:sien, not i:spirets aneme:sien do, noa iet coi, etlukt moa laik fia. "its le:t!" eset spi:ken ʃoat an ui difekulte, "en ia faba eberiil? aiθot iuuunkum." "UAI iset iuuonbikandet?" kra:it kaθaren suoloen a gri:ten, "uai iekanse at uuns iedunuontme? etestre:nc, linten, fa t seken taim, iuebrotme ia on peapes eparen tedestresus bo:θ an fa no ri:sen esaits!" linten ʃibat an glanst at ea afsupleke:ten, afʃe:mt, but es kusens pe:siens uonsufisien tuendiua dis enekmatekel bie:fia. "me faba isberiil," ʃeset, "an uai s aiiskolt from es betsait? uai iedinsen tuapsolfme from me promes, uen iuuiʃt aiuunki:p? kum! aidesaia splene:sien—pleen an traifelen ekunpli:tbaneʃt aut me maint an aikandans etendens on ia afekte:siens nau!" "me afekte:siens!" emeamat, "uot deis? fa ebens se:k, kaθaren, dunluksoangare! despaisme muc as iepli:s, aieueaθles kauatle rec—aikanbiskoant enuf, but aietumi:n fa ia anga. e:t me faba an speame fa kontem." "nonsens!" kra:it kaθaren in pasien. "fu:leʃ, sile boi! an dea! etrenbels, laik aiuori:lguntucim! ianinbespi:k kontem, linten—enebode ele sponte:nies at ia seabes. getof! aielteanbak o:m—its fole dragenie from t a:θsto:n an pretenen...uot uepreten? lego me frok! if aipitetie fa kraien an luken so bere fri:tent , iuetspran suc pite. elen, telim au desgre:sfel dis konduk is. ra:is an dundegre:tiasel intu apcek, DUN!" ui stri:men fe:s an agene spresien, linten etθro:n es neafles fre:m loŋ t graunt—esi:mt konbulst ui ekskueset tera. "o!" esopt, "aikanbea! kaθaren, kaθaren, a:is tre:ta, tu, an aidundeatelie!—but li:fme an aibikilt! DIA kaθaren, me laif s in ia ants—an iueset ieluftme an, if iedit, etuuna:mie. iuuongo, den? kaint sui:t gut kaθaren!, an, paraps, iuuelkonsen; an ielleme dai ui iu!" me iuŋ le:de, on uitnesen es entens angueʃ, stu:ptra:isim. t o:lt fi:len laik endulcen tendanes o:bake:m a bekse:sien an ʃegru θuro mu:ft an ela:mt. "konsen te uot?" ʃiakst—"teste! telme t mi:nen baut dis stre:nc tok an aiuel. iukontredik ia o:n ueats an destrakme! bikam an frank an konfes at uuns ol dat ue:s on ia a:t. iuuunencame, linten, iset? iuuunlet no eneme eat me, if iukutpreben? aielbeli:f iu:s kauat, fa iasel, but not kauatle betrea ia best frents"; "but me faba θretentme," gapst t boi klapsen es eteniue:tet fingas, "an aidretim, aidretim! aidunDEAtel!" "o, uel!" set kaθaren ui skoanfel konpasien, "ki:p ia si:kret—MI aien no kauat. se:fiasel—aienfre:t!" a maknenimete prebo:kt es tias—euept uailtle kisen a supoaten ants an iet kunsumen kurec tespi:kaut. aiuokocete:ten uot t mistare mibi an deteament kaθaren ʃutnebasufabenefitim noa nun els, bai me gut uil, uen, iaren rusel muŋ t liŋ, ailuktup an so gutmen e:θklif olmo:st klo:s on us, desenen t i:θs. edinkast glans toats me kunpaniens do deuosufisiennia fa lintens sops tebiodebel but, e:lenme in t olmo:st a:te to:n iesiu:mt te nun esaits an uots senserete aikuneboitdauten, eset, "its sumet tesiie so nia te me aus, nele. au iu:s at t gre:nc? leus ia. t ru:ma go:s," iatet in loa to:n, "etga linten s on es de:θbet, paraps, desacare:t es ilnes?" "no, me masta daien," airepla:it, "etetru enuf. sat θiŋ etbi fa us ol but blesen fa im!" "au loŋ iellast, ieθink?" iakst. "aidunno," aiset—"kos," ekontiniu:t luken at t tu iuŋ fo:k upt uofokst unda es ai, linten epiat laik ekunbentiastea oa ra:is es et an kaθaren kunmu:f on es akaun; "kos dat lat ionda si:ms deteament tebi:tme an aietθink es unkel tebikuik an go efoa im! alo! t uelp binplen dat ge:m loŋ? aiDITgiim sum lesens baut snibelen. iset iepritelaifle ui gutuemen linten cenarele?" "laifle? no, ieʃo:n t gre:test destres," aiansat—"tesiim, aietse, dat en renbelens stet ui es sui:ta:t on t ils, iotbi in bet unda doktas ants." "ebi in de oa tu," mutat e:θklif—"but feast, getup, linten! getup!" eʃautet; "dunʃobel on t graunt dea up, dis mo:men!" linten etsunk prostre:t gen in nuba elples fia pareksisem kost bai es fabas glans toats im, aisupo:s—etuon not els teprediu:s suc iumilie:sien. eme:t sebrel efats tuebe:, but es litel streŋθ uoenaiele:tet fa t taim, an efelbak gen ui mo:n. gutmen e:θklif etbanst an liftetim teli:n gens teaf ric. "nau," eset ui keapt ferosete, "aigetenangare an, if iedunkoman dat poltare spiret iuan, DAM:iu!, getup derek!" "aiuel, faba," epant—"o:nle, leme elo:n oa aielfe:n. aiedun as iuuiʃt, aieʃua. kaθaren etltelie ai...ai...binciafel. a!, ki:p bai mi, kaθaren, gime ia ant." "te:k main," set es faba, "stant on ia fe:t. dea nau, ʃielleniu a a:m, dat eri:t, luk at ea. iuetemacen aiuo t debel imsel, gutuemen linten, tesait suc ora. bisokaint teuok o:m ui im, iuuel? eʃudas if aitucim." "linten dia!" uispat kaθaren, "aikango te uubaren i:θs—papa efabitme. euona:mie, uai s iuesofre:t?" "aikanebarienta dat aus," iansat—"aiEN turienta uibaut iu!" "stop!" kra:it es faba—"uielrespek kaθarens filiel skru:pels. nele, te:kimin, an aielfolo ia etbais konseanen t dokta, uibaut dele:." "iueldu uel," airepla:it—"but aimustreme:n ui me gutuemen, temaint ia sun en me bisnes." "iueberestif," set e:θklif, "aino dat, but iuelfoasme tepinc t be:be an me:ket skri:m efoa etmu:fs ia carete. kum, den, me iro. iuuilen teteanbak skoatet bai mi?" iepro:ct uuns moa an me:t laik ietsi:s t fracel bien, but, ʃrinkenbak, linten kluŋ tu es kusen an enploata tuekunpeniim ui frantek enpatiu:nete as dinetmit no denaiel. aueba aidesepru:ft, aikunindara, indi:t, au ʃekuterefiu:stim asel? uot uofilenim ui dret uiaten no mi:ns tedesean, but dea euo pauales unda ets grip an ene edisien si:mt ke:pebel teʃokim intu idiese. ueri:ct t θreʃo:lt, kaθaren uoktin an aistut ue:ten til ʃietkondukt t enbelet te cea spekenaraut enmi:diet, uen gutmen e:θklif puʃenme foauat skle:mt, "me aus enstruk ui t ple:k, nele, an aie mint tebiospitebel tede:—sitdaun an elaume teʃut t doa." eʃut an lokt olso. aista:tet. "iuele tu efoa iego o:m," iatet—"a:s bai mesel. eaten egon ui sum katel te t li:s an sila an co:sef eof on plesia ceane, an, do aieiustbien elo:n, aietrabare sum entresten kunpene, if aikenget. gutuemen linten, te:k ia se:t bai IM. aigiie uot aie, t presen ea:tleueaθ eksepen, but aian not els tuofa. its linten, aimi:n. au ʃedustea!  eteot uot sabec fi:len aie tu ot as si:ms fre:t baut mi! if aietbinboan uea lo:s elesstrik an te:stes les de:nte, aiettri:tmesel te slo bibeseksien on dem tu, as i:fnens miu:smen." edru in es breθ, struk t te:bel an suo tu imsel, "bai el! aie:tem." "aienfre:t baut iu!" skle:mt kaθaren, uot kunia t lata pa:t es spi:c. ʃestept klo:s up, a a:is flaʃen ui pasien an reseliu:sien—"gime dat ki; aieleet!" ʃeset; "aiuuni:t oa drink ia, if aiuosta:fen." e:θklif at t ki in es ant as reme:nt on t te:bel. eluktup si:st ui sapra:is soat at a bo:ltnes oa, pesebel, maintet, bai a bois an glans, baut t peasen from um ʃieneretet. ʃesnact at t enstremen an afsuksi:tet in geten aut es lus:ent fingas, but a aksien koltimbak te t presen, erekubat spi:de. "nau, kaθaren linten," eset, "stantof, oa aielnokiedaun, an dat elme:k gutuemen di:n mat." rega:tles dis uoanen, ʃekaptiat es klo:st ant an ets kontens gen. "ueuel:go!" ʃerepi:tet seaten a utmo:st efats tekos t airen musels terelaks an, fainten a ne:ls dinme:k no enpresien, ʃiepla:it a te:θ prite ʃa:ple. e:θklif glanstme glans as keptme from entafiaren emo:men. kaθaren uotuenten on es fingas teno:tes es fe:s. io:pentem suden an resa:int t despiu:t opcek, but, ea ʃietuelsekiuat, esi:sta ui t libare:tet ant an, pulena on es ni, etminestat ui t uba terifek slaps ʃaua on bo:θ saits t et i:c sufisien tuefulfilt es θret, if ʃietkutfol. at dis daiebolekel baielens, airuʃt on im fiuries. "iu bilen!" aista:tetkrai, "iu bilen!" tuc on t cest sailenstme—aiestaut an su:n put aut breθ an, uot ui dat an t re:c, aistagat disele bak an felt rede tesufeke:t oa beast blutbesel. t si:n uoo:ba in tu minets an lukt cust laik ʃeuonʃua ueba a ias uoof oa on. ʃetrenbelt laik ri:t pua θiŋ an lent gens t te:bel peafek euildat. "aino au tecasta:is cildaren, iesi," set t skaundarel grim as estu:ptrepesesimsel t ki, uot etdropt te t floa. "go te linten nau, as aito:ltie an krai at ia i:s! aibi ia faba temoaro, ol t faba iuele in efiu de:s, an iuele plente dat. iekenbea plente, iuen no ui:klen—iuele de:le te:st, if aikac suc debel tenpa in ia a:is gen!" kaθe ran te mi in lintens stet an neltdaun an put a beanen ci:k on me lap, ui:pen elaut. a kusen etʃrunk intu setel koana kuaiet as maus kongratiele:tenimsel, aidease, t koreksien eteli:tet on nuba dan im. gutmen e:θklif, pasi:fenus ol konfaunt, ro:s an spedisies me:t t ti imsel. t kups an sosas uole:t rede. epoataut an antetme kup. "uoʃeue: ia spli:n," eset—"an elp ia o:n no:te pet an main. eten poisent, do aiprepeat. aigoenaut tesi:k ia oases." us feast θot, on es depa:tia, uo tefoas eset sumuea. uetra:it t kicen doa, but dat uofasent autsait, uelukt at t uindo:s, deuotunaro fa i:ben kaθe:s litel figa. "masta linten," aikra:it sien ueuoregielaenprisent, "ieno uot ia daiebolekel faba s afta an iueltelus oa aielboks ia ias, as iedun ia kusens." "ies, lintens, iemusttel," set kaθaren—etuo fa ia se:k aike:m an etbiuiketungre:tfel if ierefiu:s." "gime sum ti, aieθeaste an den aieltelie," iansat—"gutuemen di:n, goeue:; aidunlaikie stanten o:ba mi. nau, kaθaren, ieleen ia tias fol intu me kup. aiuontdrink dat. gime nuba." kaθaren puʃt nuba tu im an uaipt a fe:s. aifelt desgustet at t litel reces konpo:sia, sins euonoloŋa in tera fa imsel. t angueʃ ietsibetet on t mua supsaitet su:n as ientat uubaren i:θs, so aigest ietbinmenest ui ofel bisete:sien bai raθ if efe:lt in dekoienus dea, an, dat ekunpleʃt, iaten feaba enmi:diet fias. "papa uontsus tebimare:t," ekontiniu:t afta sipen sum t likuet—"an eno:s ia papa uunleus mare nau an iefre:t baut mi daien if ueue:t, so ui:s tebimare:t in t moanen an iu:s teste ia ol ni:t an, if iedu as euiʃes, iuelteanbak o:m neks de an te:kme ui iu." "te:kiu ui ea, pitefel ce:nclen!" aiskle:mt—"IU mare? uai, t man emat! oa eθinksus fu:ls ebrien—an iuemacen dat biu:tefel iuŋ le:de dat elθe a:te geal eltaiasel te litel pereʃen monke laik iu? iset iecereʃen t no:sien enebode, le elo:n gutuemen kaθaren linten, eteie fa usben? iuuont uipen fa briŋenus in ia at ol ui ia dastatle piu:len triks an...dunluk so sile, nau! aie bere gut maint teʃe:kie sebia fa ia kontemtebel trecare an ia enbesel konsi:t." aiditgiim sli:t ʃe:ken, but etbroton t kof an etuk tu es oadenre resoas temo:n an ui:p, an kaθaren rebiu:ktme. "ste ol ni:t? no," ʃeset luken slo raun. "elen, aielbean dat doa daun but aielgetaut"—"an ʃietekomenst t esekiu:sien on a θret derek, but linten uoup in ela:m fa es dia self egen. eklapsta in es tu fi:bel a:ms sopen, "iuuoneme an se:fme? leme kum te t gre:nc? o, da:len kaθaren! iemusengo an li:f, afta ol. ieMUSTebe: me faba...ieMUST!" "aimustebe: me o:n," ʃerepla:it, "an reli:fim from dis kru:l suspens. t o:l ni:t! uot ietθink? ebidestrest olrede. aielibabre:k oa bean ue aut t aus. bikuaiet! iuen in no de:nca, but if iuindame...linten, ailuf papa beta dan iu!" t moatel tera efel baut e:θklifs anga restoat t boi es kauat elekuens. kaθaren uoniadestrot, stil, ʃepasistet ʃemustgo o:m an tra:it entri:te in a tean pasue:tenim tesupdiu es selfeʃ agene. uail deuodusokiepa:it, us ce:la rientat. "ia bi:stes etrotetof," eset, "an...nau linten! snibelen gen? uot ʃebinduenie? kum, kum...e dun an get te bet. in munθ oa tu, me lat, iekenpeabak a presen tirene:s ui bigares ant. iepainen fa piua luf, enet? not els in t uealt, an ʃieleie! dea, te bet! sila uonbi ia teni:t, iemustundres iasel. uʃ! o:lt ia nois! uuns in ia o:n ru:m, aiuonkum nia iu, ieninfia. bai cans, iuemanect tolarebel. aielluk te t rest." espo:kt dem nau ueats o:lten t doa o:pen fa es sun tepas, an t lata eci:ft es eset sak as spaniel mit uot suspekt t peasen, uot atent on et, tedesain spaitfel skui:s. t lok uoresekiuat. e:θklif epro:ct t faia, uea me gutuemen an mi uestut sailen. kaθaren luktup an entenktef ra:ist a ant tu a ci:k, es ne:barut reba:ift pe:nfel sense:sien. enebode els etebinenke:pebel terega:t t cailteʃ ak ui steannes, but eskault on ea an mutat, "o, iuenfre:t baut mi? iakurec eueldesgaist, iesi:m damebel fre:t!" "aiISfre:t nau," ʃerepla:it, "kos, if aiste, papa bimisrebel an au s aikenendiuame:kenim misrebel, uen e...uen e...gutmen e:θklif, leMI go o:m! aipromes temare linten, papa etlaiktme tu, an ailufim. uai etuiʃfoasma du uot aieluilendu bai mesel?" "leim deafoasie," aikra:t—"eten lo in t lant, θank GOT! etis, do ui:s in auttue ple:s aietenfoam if euo me o:n sun—an its felene uibaut kleace:s benefet!" "sailens!" set rufien. "te t debel ui ia klama! aidunuontIU tespi:k. gutuemen linten, aielencoimesel rema:kebel in θinken ia faba bimisarebel—aiuonsli:p fa satesfaksien. iekuneit on no ʃuara ue tefiks ia resedens unda me ru:f fa t neks tuentefoa auas dan enfoamenmi suc eben etfolo. as ta ia promes temare linten, aielte:kkea iuelki:p, foa iuuonkuit dis ple:s til etefulfilt." "sen elen, den, tele papa no aiese:f!" skle:mt kaθaren ui:pen bita—"oa mareme nau. pua papa! elen, ielθink uielost. uot uieldu?" "not im! ielθink iuetaiat ui ue:ten on im an runof fa elitel miu:smen," anset e:θklif—"iekandenai iuentat me aus bai ia o:n ekoat, in kontem es encunksiens te t kontre; an etekuaietnatierel iuetdesaia miu:smen at ia e:c an dat iuetuire ui neasen sik man an dat man O:NLE ia faba. kaθaren, es apiest de:s uoo:ba uen ia de:s sta:tet. ekeastie, aidease, fa kumen intu t uealt (aidit, at li:st), an etetcustdu, if ekeastie as IM euent aut it. aietcoinim. aidunlufie! au aiuut? ui:peue:. fa: as aikensi, etbi ia ci:f daibeasien iarafta, unles linten me:k ements fa uba loses an ia probeden pe:ren epiafanse emi:t. es etbais an konsole:sien letas entate:ntme bast. in es last, erekoment em cu:l tebikeafel baut is an kaint tu ea uen egota. eafel an kaint dat s pateanel—but linten rekuaias es o:l kea an kaintnes stok fa imsel. linten kenple t litel tairen uel. ielundate:k tetoatia ene nunba kats, if da te:θ edron an da klo:s peat. iuelkentel es unkel fain te:l baut es KAINTNES, uen ieget o:m gen, aiʃuaie." "iueri:t dea!" aiset, "sple:n ia suns karekta. ʃo es resenbelens te iasel, an den, aio:p, gutuemen kaθe elθink tuais efoa ʃete:ks t koketri:s!" "aidunmicmaintspi:ken baut es emiebel kuolete:s nau," iansat, "kos ʃemustibaraksepim oa reme:n prisena, an iu loŋ ui ea, til ia masta da:is. aikendete:nie bo:θ kuait konsi:lt, ia. if iedaut, enkureca teretrak a ueat an iuele opatiu:nete tecuc!" "aiuonretrak me ueat," set kaθaren, "aielmariim uibin dis aua, if aimitgo te θruʃkros gre:nc aftauats. gutmen e:θklif, iuekru:l man, but iuen no fi:nt an iuion, from MIA males, destroi erebo:kebel ol me apenes. if papa θot aietleftim on peapes an, if eda:it efoa aiteantbak, iset aikutbealif? aiegeo:ba kraien, but aigunni:l ia at ia ni an aiuongetup an aiuonte:k me a:is from ia fe:s, til ielukbak at mi! no, dunteaneue:! duluk! iuuonsi not teprebo:kie. aidune:tie. aienangare iestrukme. uoet iuanebaluft ENEBODE in ol ia laif, unkel? EBA? a! iemustluk uuns. aiesorecet, iekanelpbiensore an pitienme." "ki:p ia eftes fingas an mu:f oa aielkikie!" kra:it e:θklif bru:tele repulsena—"aietrababiukt bai sne:k. au t debel iekendri:mfonen on mi? aiDETESTia!" eʃrukt es ʃo:ldas, ʃukimsel, indi:t, laik es fleʃ krept ui ebeasien an θrustbak es cea, uail aigotup an o:pent me mauθ tekomens daunri:t ebiu:s toren—but aiuorendat dum in midel t feast sentens bai θret aietbiʃo:n intu ru:m bai mesel; uieat saun laik boises at t ga:denge:t. us o:st uretaut ensten—IM iat es uits bait im, US uiaten. etuo tok tu oa θri minets, an eteantbak elo:n. "aiθot etetbin ia kusen eaten," aiopseaft te kaθaren—aiuiʃ ieteraif! u no:s but emitte:k us pa:t?" "etuo θru seafens sent tesi:kie from t gre:c," set e:θklif o:bariarenmi—"ieʃuteo:pent lates an koltaut, but aikutsuea dat cut eglat iedin. ʃieglat tebioblaict tese, aieseaten." at leanen t cans uietmist, ueboθge bent tu us gri:f uibaut kontro:l, an ielautus teue:lon til eklok. den, ebitus go upsteas θru t kicen te silas ce:nba an aiuispat me kunpanien tuebe:, paraps uemitkontraifget θru uindo dea oa intu garet an aut bai ets skaili:t. t uindo aueba uonaro laik dem elo: an t garet trap uose:f from us etems, foa ueuofasentin as efoa. niba us uele:daun, kaθaren tuk a ste:sien bai t lates an uoct anksies fa moanen—di:p si bien t o:nle ansa aikutopte:n te me fri:kuen entri:te:s ʃiettrairest. aise:tetmesel in cea an rokt tu an fro pasen a:ʃ cucmen on me mene diu:te dereliksiens, uot, from et, etstrukme den, ol me enploias mesfoatiens spraŋ. etuon t ke:s, in rialete, aieuea, but etuo, in me emacene:sien, dat dismel ni:t, an aiθot e:θklif imsel les gilte dan mi. at seben eklok eke:m an enkuaiat if gutuemen linten etro:s. ʃeran te t doa enmi:diet an ansat, "ies". "ia, den," eset o:penen an pulenaraut. airo:s tefolo, but eteant t lok gen. aidemant me reli:s. "bipe:sien," erepla:it, "aielsenup ia brekfest in euail." aiθunpt on t panels an ratelt t lac angare an kaθaren akst uai aiuostilʃutup. iansat aimusttraiendiua nuba aua, an deuenteue:. aiendiuat tu oa θri auas, atleŋθ, aieat futsteps, not e:θklifs. "aiebrotie sumet tui:t," set bois, "open t doa!" konplaien i:gale, aibielt eaten le:den ui fu:t enuf telastme ol de. "tak," iatet θrusten t tre intu me ant. "ste uun minet," aista:tet. "ne," ekra:it an retaiat rega:tles ene preas aikutpoa foaθ tedete:nim—an dea aireme:nt enklo:st t o:l da an t o:l neks ni:t an nuba an nuba. faif ni:ts an foa de:s aireme:nt oltegeba, not sien no:bede but eaten uuns ebre moanen, an euomodel ce:la, ʃuale an dum an def tu ebre etem at mu:fen es sens baut custes oa konpasien. FOAΘ ET——on fiθ moanen oa raba aftenu:n, difren step epro:ct li:ta an ʃoata an, dis taim, t peasen entat t ru:m. etuo sila dont in a ska:let ʃol ui blak solk bonet on a et an uilo:basket suuŋ tu a a:m. "e dia! gutuemen di:n!" ʃeskle:mt—"uel!, its tok baut iu at gimaten. ainebaθot but iuuosunk in t blakoas ma:ʃ an gutgeal ui iu, til masta to:ltme iuetbinfaunt, an ietloctiu ia! uot!, an iemustegot on ailent, ʃua?—an au loŋ iuuo in t o:l? uoet masta se:ftie, gutuemen di:n?; but iuensoθin, iuenbi: so pua, uoet?" "ia masta s tru skaundarel!" airepla:it—"but ielansa fa it. eninera:ist dat te:l, etelolbile:t bea!" "uot s iemiu:n?" akst sila—"eten es te:l, tedel dat in t bilec, baut ia bienlost in t ma:ʃ, an aikols tu eanʃo, uen aikumin, 'e, de:s kuia θiŋ, gutmen eaten, apent sins aiuentof. its sat pite on dat laikle iuŋ las an kant nele di:n."'esteat. aiθot iaten eat ot, so aito:ltim t ru:ma. t masta lisent an ecustsmailt tu imsel an set, "if debi:n in t ma:ʃ, dieaut nau, sila. nele di:n eloct, at dis minet, in ia ru:m. iekentela teflit, uen iegoup, ia s t ki. t bokuota got intu a et an ʃieterun o:m kuait fli:te, but aifiksta til ʃeke:mraun tu a senses. iakenbita go te t gre:nc at uun, if ʃeken, an kare mesec from mi dat a iuŋ le:de elfolo in taim tueten t skuaias fiu:narel." gutmen etga en de:t?" aigapst—"o!, sila sila!" "no no, sitiedaun, me gut gutuemen," ʃerepla:it, "iueri:tsik iet. iende:t, dokta keneθ θinks emitlast nuba de. aimetim on t ro:t an akst." in sitendauns stet, aisnact me autdoa θiŋs an e:sent elo:, foa t ue uofri. on entaren t aus, ailuktbaut fa sumen tegi enfame:sien baut kaθaren. t ple:s uofilt ui sunʃain an t doa stut ua:it o:pen, but no:bede si:mt at ant. as aiesete:tet ueba tegoof at uuns oa teanbak an si:k me gutuemen, sli:t kof dru me etensien te t a:θ. linten le on t setel so:l tenen suken ʃugakande stik an pasiu:en me mu:fmens ui apeθetek a:is. "uea s gutuemen kaθaren?" aidemant stean supo:sen aikutfri:tenim intu gien entelecens, kacenim dus elo:n. esukton laik enesen. "ʃiegon?" aiset. "no," erepla:it, "ʃieupsteas, ʃien tego, ueuonlea." "iuuonlea, litel idiet!" aiskle:mt—"derekme tu a ru:n emmi:diet oa aielme:kie siŋaut ʃa:p." "papa etme:kie siŋaut, if iuetemtget dea," iansat—"eses aien tebisoft ui kaθaren, ʃi:s me uaif, an eteʃe:mfel ʃietuiʃli:fme. eses ʃie:tsme an uontsme tedai, dat ʃemite me muna, but ʃeuone an ʃeuongo o:m! ʃenebauel!, ʃemitkrai an bisik muc as ʃepli:ses!" eresiu:mt es foama okiepe:sien klo:sen es lits, laik ementdrop esli:p. "masta e:θklif," airesiu:mt, "iset iuefagot ol kaθarens kaintnes te iu last uinta, uen iuefeamt ielufta an uen ʃebrotie buks an suŋie soŋs an ke:m menie taim θru uint an sno tesiie? ʃeuept temis uun i:fnen, kos iuetbidesepoint, an iefelt den ʃeuoundattaimstugut ta iu, an nau iebeli:f t la:is ia faba tels, do ieno edestestesie bo:θ—an iecoinim gens ea. dat s fain gratetiu:t, enet?" t lintens mauθ koana fel an etuk t ʃugakande from es lips. "uoet ʃeke:m te uubaren i:θs kos ʃie:tetie?" aikontiniu:t—"θink fa iasel! as te ia muna, ʃedunibenno iuele nun, an iese ʃiesik an, iet, ieli:fa elo:n up dea in stre:c aus! iue uot efelt uot its tebisoneklekt! iekutpite ia o:n sufarens, an ʃepitetem, tu, but iuuo:n pite ean! aiʃet tias, masta e:θklif, iesi, eldale uumen an seafen mia, an iu, afta pretenen suc afeksien an een ri:sen teueaʃepa olmo:st, iestoa ebre tia iue fa iasel an lai dea kuait at i:s. a! iu:s a:tles selfeʃ boi!" "aikanste ui ea," iansat kros—"aiuonste bai mesel. ʃekra:it so aikanbea; an ʃeuongio:ba, do aise aielkol me faba. aiditkolim uuns, an eθretentstrangela if ʃeuonkuaiet, but ʃesta:tet gen t ensten eleft t ru:m mo:nen an gri:fen ol ni:t loŋ, do aiskri:mt fa bekse:sien  dat aikunsli:p." "gutmen e:θklif eaut?" aienkuaiat pasi:fen t recet kri:tia aten no paua tesinpeθais ui es kusens mentel toatias. "i:s in t koat," erepla:it, "token te dokta keneθ, uot ses unkel daien tru:le at last. aieglat, foa aibi t gra:nces masta afta im. kaθaren olues spo:k baut it as a aus. eten ean! its main, papa ses eaθen ʃie s main. ol a nais buks is main, ʃiodat te gimedem, an a prite beats, an a po:ne mine, if aietget t us ru:m ki an learaut, but aito:lta ʃiaten not tegi, deuoololmain—an den ʃekra:it an tuk litel piktia from a nek an set aiete dat, tu piktias in go:lt ke:s on uun sait a muba an on t uba unkel, uen deuoiuŋ. dat uo iestade:—aiset deuomain tu an tra:itgetem from ea. t spaitfel θiŋ uunlema—ʃepuʃtmiof an eatme. aiʃri:ktaut, dat fri:tensa, ʃieat papa kumen an ʃebro:k t inces an debaitet t ke:s an ge:me a mubas poatret, t uba ʃiatemtait; but papa akst uot uo t mata an aisple:nt. etuk t uun aiat eue: an oadata teresain ean te mi, ʃerefiu:st, an e...estrukadaun an renct of t ce:n  an kruʃt ui es fut"; "an iuuopli:st tesia struk?" aiakst, een me desains in enkurecen es tok. "aiuinkt," iansat, "aiuinksi me faba straik dok oa oas, edu so a:t; iet aiuoglat at feast, ʃedeseaft puneʃen fa puʃenme, but, uen papa uogon, ʃeme:tme kum te t uindo an ʃo:tme a ci:k kut on t insait gens a te:θ an a mauθ filen ui blut an den ʃegabatup t piktia bits an uent an satdaun ui a fe:s te t uol an ʃianebaspo:k te mi sins—an aisumtaimsθink ʃekanspi:k fa pe:n. aidunlaikθink so, but ʃieno:te θiŋ fa kraien kontiniuel an ʃeluks so pe:l an uailt, aiefre:t baut ea"—"an iekenget t ki, if iecu:s?" aiset. "ies, uen a:is upsteas," iansat, "but aikanuok upsteas nau." "in uot epa:tmen iset?" aiakst. "o," ekra:it, "aiuontel IU uea etis. its us si:kret. no:bede ni:ba eaten noa sila s teno. dea! iuetaiatme, goeue: goeue:!" an eteant es fe:s ontu es a:m an ʃut es a:is gen. aikonsidat best tedepa:t uibaut sien gutmen e:θklif an briŋ reskiu fa me iuŋ le:de from t gre:nc. on ri:cen, me feleseafenses estoneʃmen tesi:me an da coi olso uo entens, an, uen dieat da litel gutuemen uose:f, tu oa θri uobauturiup an ʃaut t niu:s at gutmen etgas doa, but aibespo:k t enausmen baut it mesel. au ce:nct aifauntim i:ben in dem fiu de:s! ele emec laik satnes an resekne:sien ue:ten es de:θ. bere iuŋ elukt, do es aktiuel e:c uo θeate nain, uun etekoltim ten iias iuŋa at li:st. aiθot baut kaθaren, foa emeamat a ne:m. aituct es ant an spo:k. "kaθaren kumen, dia masta!" aiuispat, "ʃi:s ela:if an uel an bi ia, aio:p, teni:t." aitrenbelt at t feast efeks from dis entelecens—ero:sup, luktraun t epa:tmen an den sankbak in suu:n. su:n as erekubat, airele:tet us konpulsre biset an detensien at t i:θs. aiset e:θklif foastme tegoin, uic uon kuait tru. aiutat litel as posebel gens linten, noa aideskraipt ol es fabas bru:tel konduk, me entensiens bien not tuat no bitanes, if aikutelpet, tu es olrede o:bafloen kup. edabaint uun es eneme:s peapeses uo tesekiua t peasenel propate uel as t ste:t tu es sun oa raba imsel, iet uai edinue:t til es desi:s uopusel te me masta, kos ikneren au nia im an es nefiu etkuit t uealt tegeba. aueba, efelt es uel etbetabioltat—in li:fen stet kaθares foatien at a o:n despo:sel, edeteamentput in trusteses ants fa a iu:s diuren lait an fa a cildaren, if ʃiat ene, afta ea. bai dat mi:ns, etkunfol te gutmen e:θklif, if linten da:it. eenresi:ft es oadas, aidespact man tefec t eteane an foa moa, prebaitet ui seabesebel uepens tedeman me iuŋ le:de from a ce:la. bo:θ pa:te:s uodele:t bete le:t. t singel seafen teantbak feast. eset gutmen gri:n t loias uoaut uen ieraift at es aus an iatue:t tu auas fa es rientarens an den gutmen gri:n to:ltim iat litel bisnes in t bilec as mustbidun, but ietbi at θruʃkros gre:nc efoa moanen. t foa men ke:mbak unekunpene:t olso. debrot ueat kaθaren uoil, tu il tekuit a ru:m an e:θklif uunsufarem tesia. aisklo:tet t stiu:pet felo:s uel fa lisenen te dat te:l, uot aiuunkare te me masta, resolfente:k o:l bebe up te t i:θs at de:li:t an stoam litarel, unles t prisena uokuaietsurendat tu us. a faba uel:sia, aiba:ut, an ba:ut gen, if dat debel ekilt on es o:n doasto:ns in traienpreben! ape, aiuospeat t ceane an t trubel—aigon daunsteas at θri eklok tefec uota cuk an uopasen θru t ol uit it in me ant, uen ʃa:p nok at t frun doa me:tme cunp. "o!, its gri:n," aiset rekoleken mesel, "o:nle gri:n," aiuenton entenensen sunbede els tuo:pen, but t nok uorepi:tet not laut an stil enpoatienet. aiput t cuk on t banesta an e:sent tuetmitim mesel. t a:best mu:n ʃon klia autsait. etuon t eteane. me o:n sui:t litel gutuemen spraŋ on me nek sopen, "elen elen! iset papa s ela:if?" "ies," aikra:it, "ies, me e:ncel, iis, le GOT biθankt iuese:f ui us gen!" ʃeuontetrun breθ as ʃeuo upsteas te gutmen lintens ru:n, but aikonpelta tesitdaun on cea an me:ta drink an uoʃt a pe:l fe:s ce:fen intu fe:n kula ui me e:pren—den aiset aimustgo feast an tel baut a eraifel, enploarena tese ʃietbiape ui iuŋ e:θklif. ʃesteat but, su:n konprienen uai aikaunselta tuuta t folksut, ʃeʃuatme ʃeuunkonple:n. aikunba:itbipresen at da me:ten—aistut autsait t ce:nadoa kuoat naua an a:tle bentiat nia t bet, den. ol uokonpo:st aueba, kaθarens despea uosailen as a fabas coi. ʃesupoatetim kam in epirens an efikst on a fi:tias es ra:ist a:is as si:mt daile:ten ui ekstese. eda:it blisfel, gutmen lokuut—eda:it so. kisen a ci:k, emeamat, "aigoen tu ea, an iu, da:len cailt, iuelkum tu us!" an neba steat noa spo:k gen, but kontiniu:t dat rat re:dien ge:s, til es puls enpaseptebel stopt an es so:l depa:tet. nun kuteno:test t sak minet on es de:θ, etuo entaia uibaut strugel. ueba kaθaren etspent a tias oa ueba t gri:t uotuue:te teleem flo, ʃesat dea draia:it tilt sun ro:s—ʃesat til nu:n an etstilerme:nt bru:ten o:ba dat de:θbet, but aiensistet on ea kumeneue: an te:ken sum repo:s. etuo uel aisuksi:tet in remu:fena, foa, at dinataim, epiat t loia eenkolt at uubaren i:θs teget es entruksiens au tebie:f. ietso:ltimsel te gutmen e:θklif, datuo t kos fa es dele: in ebeen me mastas sumens. foatienet, no θot baut uealtle efeas krost t latas maint tedesteapim, afta es dotas eraifel. gutmen gri:n tuk on imsel tuoada eaθen an eabede baut t ple:s. ege ol t seafens but mi no:tes tekuit. ietekare:t es delege:tet oθorete te t pon tuensist etga linten ʃunbibure:t esait es uait but in t capel ui es famele. etuo t uil aueba tuinda dat, an me laut preteste:siens gens ene enfrincmen on ets dereksiens. t fiu:narel uoureto:ba, kaθaren gutuemen linten e:θklif nau uosufat teste at t gre:nc til a fabas koaps etkuitetet. ʃeto:ltme a angueʃ etatlastspeat linten tuenkea t riks telibare:ta. ʃieat t men aisent despiu:ten at t doa an ʃegebat t sens baut e:θklifs ansa. etdro:fa desparet. linten uot etbinkonbe:tup te t litel pa:la su:n afta aileft uoterefa:it intu facen t ki efoa es faba riesent. iat t kunen tuunlok an relok t doa uibaut ʃuten an, uen eʃutegon te bet, ebektsli:p ui eaten, an es petisien uogrant fa uuns. kaθaren sto:laut efoa de:bre:k. ʃedindeatrai t doas lest t doks etra:is ela:m, ʃebisetet t emte ce:nbas an sament da uindo:s an, luke, li:ten on a mubas, ʃegot i:se aut ets lates an ontu t graunt bai t fea tri mi:ns klo:s bai. a ekonples sufat fa es ʃea in t ske:p, notuistanten es timet kontraibenses. FIΘ ET——t i:fnen afta t fiu:narel, me iuŋ le:de an mi ueuose:tet in t laibre, nau miu:sen moanfel, uun us despearen, on us los, nau bentiarn koncektias as te t glu:me fiu:tia. uietcustegri:t t best destene uot kutue:t kaθaren etbi pamisien tekontiniu reseden at t gre:nc, at li:st diuren lintens laif, im bienelaut tecoina dea, an mi tereme:n as auski:pa. dat si:mt raba tu fe:barebel ere:ncmen tebio:pt foa, an iet aidito:p an sta:tetciarup unda t prospek terete:n me o:m an me enploimen an, buf ol, me beluft iuŋ gutuemen, uen seafen uun t deska:tetens, not iet depa:tet, ruʃt e:ste in an set 'dat debel e:θklif' uokumen θru t koat—iset eʃutfasen t doa in es fe:s. if uietbinmat enuf tuoada dat presi:Ten, uiaten no taim. edinme:k no seremo:ne tenok oa enauns es ne:m—euo masta an ebe:ltimsel t mastas probelec teuok stre:t in uibaut seen ueat. us enfoamens bois saun derektim te t laibre, ientat an, mo:sienimaut, ʃut t doa. etuo t se:m ru:m ietbinuʃat intu, as gest, e:ti:n iias efoa—t se:m mu:n ʃon θru t uindo an t se:m otem lantske:p le autsait. uiateniatli:tet kandel, but ol t epa:tmen uobisebel, i:ben te t poatrets on t uol—gutuemen lintens splendet et an a usbens gre:sfel. e:θklif etbanst te t a:θ. taim at litel oltat es peasen i:ba. taim etliteloltat es peasen i:ba. etuo t se:m man—es da:k fe:s raba saloa an moa konpo:st, es fre:m sto:n oa tu ebia paraps an no uba difrens. kaθaren etro:s ui enpuls tedaʃaut, uen ʃesoim. "stop!" eset erestena bai t a:m—"no moa runenseue:! uea iuetgo? aiekumfeciu o:m an aio:p iebi diu:tefel dota an not enkurec me sun te feaba desebi:diens. aiuoenbarest au tepuneʃim uen aideskubat es pa:t in t bisnes, i:s suc kopuep, pinc etenaiele:tim, but iuelsi bai es luk, ieresi:ft es diu! aibrotimdaun uun i:fnen t de efoa iestade: an cust setim in cea an neba tuctim aftauats. aisen eaten aut, an uiat t ru:m tu asels. in tu auas, aikolt co:sef tekariimup gen, an, sins den me presens is po:ten on es neafs as go:st, an aifanse esi:sme ofen, do aiennia. eaten ses eue:ks an ʃri:k in t ni:t bai t aua tegeba an kolsie tepretekim from mi, an, ueba ielaik ia presies me:t oa no, iemustkum—i:s ia konsea nau, aii:lt ol me entrest in im te iu." "uai not let kaθaren kontiniu ia," aipli:tet, "an sen masta linten tu ea? as iue:tem bo:θ, iuuunmisem, dekenonlebi de:le ple:k tu ia unnatiarel a:t." "aisi:ken tenen fa t gre:nc," iansat, "an aiuont me cildaren baut mi, tebiʃua. esaits, dat las o:sme a seabeses fa a bre:t. aiengunneatiara in luksiare an aidelnes afta linten egon. me:k e:st an getrede, nau, noa oblaicme tekonpel." "aiuel," set kaθaren, "linten s ol aie teluf in t uealt, an, do iuedun uot iekut teme:kim e:tfel te mi an mi tu im, iekanme:kus e:t i:c uba—an aidefaiie tueatim uen aiebai an aidefaiie tefri:tenme!" "iu:s bo:stfel canpien," repla:it e:θklif, "but aidunlaikiu uel enuf tueatim—iuelget t ful toamen benefet, loŋ as etlastes. eten mi u elme:kim e:tfel te iu—its es o:n sui:t spiret. i:s bita as gol at ia deseasien an ets konsekuenses—dunspek θanks fa dis no:bel debo:sien. aieatim dro plesen piktia te sila laik uot ietdu, if eostroŋ as mi—t enklene:sien s dea an es bere ui:knes elʃa:pen es uits tefaint supstetiu:t fa streŋθ." "aino ie bat ne:tia," set kaθaren, "i:s ia sun—but aieglat aie beta tefagi an aino elufsme an, fa dat ri:sen, ailufim. gutmen e:θklif IU iue no:bede telufie, an, aueba misrebel ieme:kus, uielstile t rebenc teθink ia kru:lte ra:ises from ia gre:ta misare. iuismisrebel, enet? lo:nle laik t debel an enbies laik im? NO:BEDE lufsie, NO:BEDE elkrai fa iu uen iedai! aiuunbi iu!" kaθaren spo:k ui drire traiunf kaint, ʃesiimteme:tup a maint tuenta intu a fiu:tia fameles spiret an dro plesia from a enemeses gri:fs. "iebisore tebi iasel presen," set a fabarinlo, "if iestant dea nuba minet. bigon, uic, an get ia θiŋs!" ʃeskoanfeluidru. in a apsens, aibeganbek fa silas ple:s at t i:θs ofarenresain main tu ea, but euunsufa on no ekaun. ebitme bi sailen an den, fa t feast taim, elautimsel glans raun t ru:m an lukt at t piktias. eenstude:t gutuemen lintens, eset, "aiele dat o:m, not kos aine:t, but..." eteant abrup te t faia an kontiniu:t ui uot, fa betaueat lak, aimustkol smail, "aielteliu uot aidit iestade:! aigot t seksten uot uodigen litnens gre:f teremu:f t eaθ of a kofen lit an aio:pentet. aiθot, uuns, aieteste:t dea—uen aiso a fe:s gen, its ean iet!, iat a:t ueak testeame, but eset etetce:nc if t ea blu on it, an so aistruk uun sait t kofen lu:s an kubatup, not lintens sait, dam im! aiuiʃ ietbinso:ldat in let; an aibraipt t seksten tepuleue:, uen aiele:t dea an slait main aut tu, aiele me:t so, an den, bai t taim linten gets tu us, euonno uic is uic!" "iuuobereuiket, gutmen e:θklif!" aiskle:mt, "iuuonʃe:mt tedesteap t de:t?" "aidindesteap no:bede, nele," erepla:it, "an aigemesel sum i:s. aibigretdilkunftebela nau, an iuele beta canc teki:pme undagraunt, uen aiget dea. desteapta? no! ʃiedesteaptme ni:tande θru e:ti:n iias, ensesenle, remoasles, til iestani:t, an iestani:t aiuotrankuel. aidremt aiuosli:pen t last sli:p bai dat sli:pa ui me a:t stopt an me ci:k fro:s gans ean—an, if ʃietbindesolft intu eaθ oa ueas, uot iuedremt baut den?" aiset. "tedesolf ui ea an bienapia stil!" iansat—"iesupo:s aidret ene ce:nc dat soat? aispekt suc transfame:sien on re:sen t lit, but aiebetapli:st etdunkomens til aiʃea. esaits, unles aietresi:ft distink enpresien baut a pasienles fi:tias, dat stre:nc fi:len eta:tliebin remu:ft. etsta:tet otle. ieno aiuouailt afta ʃeda:it an eteanele, from don t don, preena teteanmebak a spiret! aie stroŋ fe:θ in go:stes—aie konbiksien deken an dusist muŋ us! t de ʃeuobure:t, etke:m sno:fol. in t i:fnen, aiuent te t ceacia:t. etblu bli:k as uinta—ol raun uo soletre. aidinfia a fu:l usban etuondarup t glan so le:t, an nun els at bisnes tebriŋem dea. bienelo:n an konsies tu ia:ts lu:s eaθ uo t so:l baria etui:n us, aiset te mesel, "aielea in me a:m gen! if ʃieko:lt, aielθink its dis noaθ uint cilsMI an, if ʃiemo:sienles, its sli:p." aigot spe:t from t tu:laus an sta:tetdelf ui ol me mi:t—etskre:pt t kofen, aifel teueak ui me ants, t uut komenstkraken baut t skru:s, aiuo on t poin tuete:n me opcek, uen etsi:mt aieat si from sumen buf, klo:s at t gre:fs ec an benendaun. "if aikenonleget dis of," aimutat, "aiuiʃ demeʃubel int eaθ o:ba us bo:θ!" an airenct at it moa desparet stil. etuo nuba si klo:s at me ia. aiepiatfi:l ets uoam breθ desple:sen t sli:tle:ten uint. aidinno no lifen θiŋ in fleʃanblut uobai, but, seaten as iepasi:f t epro:c te sum supstansiel bode in t da:k, do etkanbideseant, so seaten aifelt kaθe uo dea—not unda mi, but on t eaθ. suden sens laik reli:f flo:t from me a:t θru ebre lim. airelinkueʃt me agene le:ba an teant konso:lt at uuns, unspi:ken konso:lt. a presens uo ui mi, etreme:nt uail aifiltbak t gre:f an letme o:m. laf, if iuuel, but aiuoʃua aietsia dea. aiuoʃua ʃeuo ui mi an aikunelptoken tu ea. eenri:ct t i:θs, airuʃt i:gale te t doa. etuofasent an, airemenba, dat ekeast eanʃo an me uaif epo:st me entarens. airemenbastopen tekik t breθ aut im an urien upsteas te me ru:m an ean. ailuktraun enpe:sien, aifelta bai mi, aikutOLMOSTsia an iet aiKUN! aiotesuet blut den from me ieanen angueʃ, from me supleke:siens feaba tue but uun glims! aiaten uun. ʃeʃo:tasel, as ʃiofenuo in laif, debel te mi!—an, sins den, sumtaims noa an sumtaims les, aibin t spoat te dat entolarebel toatia! enfeanel! ki:pen me neafs at suc strec, if diatenresenbelt katgut, dietloŋgoerelakst te lintens fi:belnes. uen aisat in t aus ui eaten, etsi:mt, on goenaut, aiʃutme:ta, uen aiuokt on t muas, aiʃutme:ta kumenin. uen aiuent from o:m aie:stent teteanbak, ʃeMUSTbi sumuea at t i:θs, aiuoseaten!, an, uen aislept in a ce:nba, aiuobi:t aut dat. aikunlai dea, foa t mo:men aiklo:st me a:is, ʃeuo i:ba autsait t uindo oa slaitenbak t panels oa entaren t ru:m oa i:ben resten a da:len et on t se:m pilo, as ʃedit uen cailt, an aimusto:pen me lits tesi; an so aio:pent an klo:stem ehundat taims eni:t, tebioluesdesepoint! etraktme! aieofengro:nt elaut, til dat raskel co:sef nodaut beli:ft me konsiens uopleen t fi:nt insait mi. nau, sins aiesi:na, aiepasefa:it—elitel. etuo stre:nc kilen ue, not bai inces, but bai eabretθs fraksiens tebegailme ui t spekta o:p θru e:ti:n iias!" gutmen e:θklif post an uaipt es foaret, es ea kluŋ tu et, uet ui paspere:sien, es a:is uofikst on ret faia enbas, t braus not kontrakt, but ra:it neks t tenpels demineʃen t grim aspek on es kauntenens, but enpa:ten pekiu:lia luk laik trubel an pe:nfel epirens laik mentel tensien toats uun apsoapen supcek. ionliafedrestme an aimente:nt sailens. aidinlaikiarim tok! afta ʃoat piriet, eresiu:mt es medete:sien on t piktia, tukdaun an lentet gens t so:fa tekontenple:t at beta etbantec, an, uail so okiepa:it, kaθaren entat enaunsen ʃeuorede, uen a po:ne esadelt. "sen dat o:ba temoro," set e:θklif te mi den, teanen tu ea, set, "du uibaut ia po:ne, its fain i:fnen an iuuone:t no po:ne:s at uubaren i:θ, foa, uot ceane:s iete:k, ia o:n fe:t elseafie. kum loŋ." "gutbai, elen!" uispat me dia litel gutuemen. as ʃekistme, a lips felt laik ais—"kum an si:me, elen, dunfaget." "keate:k iedundu no suc θiŋ, gutuemen di:n!" set a niu faba—"uen aiuiʃspi:k te iu, aielkum ia. aidunuont nun ia praien at me aus!" esainta tepresi:tim an, kastenbak luk as kut me a:t, ʃiebe:t. aiuoctem from t uindo uok daun t ga:den. e:θklif fikst kaθarens a:m unda is, do ʃedespiu:tet t ak at feast ebeden, an, ui rapet straits, iureta intu t ale uots tru:s konsi:ltem. SIKΘ ET——aiepe:t biset te t i:θs, but aiansi:na sins ʃeleft, co:sef elt t doa in es ant uen aikolt tuaks afta a an uunletme pas. eset gutuemen uo 'θraŋ' an t masta uonin. sila eto:ltme sumet baut t ue degoon, ubauais aieta:tleno u uode:t an u lifen. ʃeθinks kaθaren o:te an dunlaika, aikenges bai a tok. me iuŋ le:de aksta sum e:t uen ʃefeastke:m, but gutmen e:θklif to:lta tefolo a o:n bisnes an le es dotarinlo luk afta asel, an sila uilenle ekuiest bien naro:maintet selfeʃ uumen. kaθaren ebinst cailts enoiens at dis ngelk, repe:t ui kontem an, dus, enlistet me enfoamen muŋ a eneme:s, sekiua as if ʃietduna sum gre:t roŋ. aiat loŋ tok ui sila baut siks ui:ks go, elitel efoa ieke:m, uun de uen uefagabat on t mua, an dis is uot ʃeto:ltme. "t feast θiŋ gutuemen linten dit," ʃeset, "on a eraifel at t i:θs uo terun upsteas uibaut i:ben uiʃen guti:fnen te mi an co:sef, ʃeʃutasel intu lintens ru:m an reme:nt til moanen—den, uail t masta an eanʃo uo at brekfest, ʃientat t aus an akst ol in kuiba if t dokta mitbisent foa? a kusen uoberiil. 'ueno dat!' ansat e:θklif, 'but es laif en ueaθ efa:ben an aiuonspen efa:ben on im'; 'but aikantel au tedu,' ʃeset, 'an, if no:bede elelpme, ieldai!' 'uok aut t ru:m,' kra:it t masta, 'an leme neba ia ueat moa baut im! nun ia kea uot apen tu im; if iedu, ak t neas, if iedun, lokimup an li:fim'; den ʃesta:tetbobame, an aiset aietat enuf ple:k ui t taiasem θiŋ, uiicat us takses an ean uo teue:t on linten—gutmen e:θklif bitme li:fa dat le:ba. au demanect tegeba, aikantel. aifanse efretet gre:t di:l an mo:nt esel ni:t an de, an ʃiat presies litel rest—uun kutges bai a uait fe:s an ebe a:is. ʃesumtaimske:m intu t kicen ol uildat laik an lukt laik ʃietfe:nbek esistens, but aiuongundesebe: t masta—ainebadeadesebeim, gutuemen di:n, an, do aiθot roŋ keneθ uonsent foa, etuon no konsean main i:ba tuetbais oa konple:n, an aioluesrefiu:stmedel. uuns oa tuais, afta uietgon te bet, aieapento:pen me doa gen an si:na siten kraien on t steastop, an den aieʃutmesel in kuik, fa fia tebimu:ft tuentafia. aiditpitia den, aieʃua, stil aidinuiʃlu:s me ple:s, ieno. at last, uun ni:t ʃeke:m bo:lt intu me ce:nba an fri:tentme aut me uits, seen, 'tel gutmen e:θklif es sun daien, aieʃua i:s dis taim. getup ensten an telim.' eenutat dis spi:c, ʃebaneʃt gen. aile kuoata naua lisenen an trenbelen. not steat, t aus uokuaiet. ʃiemeste:ken, aiset te mesel. iegot o:ba it. ainindesteapem an aista:tetdo:s—but me sli:p uoma:t seken taim bai ʃa:p bel riŋen, t o:nle bel uie, putup on peapes fa linten, an t masta koltme tesi uot uos t mata an enfoamem euune dat nois repi:tet. aidelibat kaθarens mesec. ekeast tu imsel an, in efiu minets, ke:maut ui li:tet kandel an presi:tet tu da ru:m. aifolo:t. gutuemen e:θklif uose:tet bait t betsait ui a ants fo:ltet on a ni:s. a fabarinlo uentup, elt t li:t te lintens fe:s, lukt at im an tuctim, aftauats eteant tu ea. 'nau...kaθaren,' eset, 'au iefi:l?' ʃeuodum. 'au iefi:l, kaθaren?' erepi:tet. 'iese:f an aiefri,' ʃiansat, 'aiʃutfi:l uel...but,' ʃekontiniu:t ui bitanes ʃekunkonsi:l, 'iueleftme so loŋ testrugel gens de:θ elo:n, aifi:l an si o:nle de:θ! aifi:l laik de:θ!' an ʃelukt laik et, tu! aigea elitel uain. eaten an co:sef, uot etbinue:kent bai t riŋen an t saun laik fe:t an eat us tok from autsait nau entat. co:sef uofe:n, aibeli:f, baut t lats remu:fel, eaten si:mt θot bobat, do euomoatukup ui stearen at kaθaren dan θinken baut linten—but t masta bitim getof tebet gen, uedinuont es elp. iaftauatsme:t co:sef remu:f t bode tu es ce:nba an to:ltme teteanbak te main an gutuemen e:θklif reme:nt bai asel. 'in t moanen, esentme tetela ʃemustkumdaun te brekfest, ʃietundrest an epiat goen te sli:p an set ʃeuoil, uic aia:tleuundat at. aienfoamt gutmen e:θklif an erepla:it, 'uel, lea bi til afta t fiu:narel an goup nau an den tegeta uot ene:tfel an, su:n as ʃesi:ms beta, telmi.'" kaθe ste:t upsteas foatni:t ekoaten te sila, uot biseteta tuais ede: an etebinrabafrentlia, but a etems at enkri:sen kaintnes uoprautanpromrepelt. e:θklif uentup uuns teʃoa lintens uil. ietbekui:θ es faba t o:l is an uot etbin ean mu:febel propate, t pua kri:tia uoθretent oa ko:kst intu dat ak diuren a ui:ks apsens, uen es unkel da:it. t lants bien maina ekunmedel ui. aueba, gutmen e:θklif ekle:mt an keptem in es uaifs ri:t an is olso, aisupo:s li:gel, at ene re:t, kaθaren destetiu:t aut kaʃ an frents kandesteap es pesesien. "no:bede," set sila, "eba epro:ct a doa, sept dat uuns, but mi, noa no:bede akst not baut ea. t feast eke:sien ea kumendaun intu t aus uo on sunde aftanu:n. ʃietkra:itaut, uen aikaretup a dina, ʃekunbeanoloŋabien in t ko:lt, an aito:lta t masta uogoen t θruʃkros gre:nc an eanʃo an aininindara from desenen, so, su:n as ʃieat e:θklifs oas trotof, ʃeme:t ea epirens dont in blak an ea ielo keals ko:mtbak biaint a ias ple:n as kue:ka—ʃekunko:memaut. co:sef an mi uecenarelgo te capel on sunde:s (t keak, ieno, an no minesta nau, sple:nt gutuemen di:n, an dekol t meθedisteses oa baptesteses ple:s (aikanse uic etis) at gimaten capel.) co:sef etgon, ʃekontiniu:t, but aiθot propa teba:it at o:m. iuŋ fo:ks is olues t beta fa eldas o:baluken an eaten ui ol es baʃfelnes en model nais bie:fia. aileim no es kusen etberelaiklesit ui us an ʃietbinoluesiu:st si t sabeθ respekt, so iatasgutli:f es guns an indoa ueak bits elo:n, uail ʃeste:t. ekulatup at t niu:s an kast es a:is o:ba es ants an klo:θs. t tre:noil an gunpauta uoʃuft aut si:t in eminet. aiso ementgia es kunpene an aigest bai es ue, euontetbi presentebel, so, lafen, as aidindealaf uen t masta ebai, aiofat tuelpim if euut an co:kt at es konfiu:sien. egru sulen an sta:tetsuea. nau, gutuemen di:n," sila uenton sienme not pli:st bai a mana, "iuapenθink ia iuŋ le:de tu fain fa gutmen eaten an apen iueri:t, but aio:n aietlufuelbriŋ a prait epek loa—an uot ol a leanen elduea an a de:ntenes, nau? ʃiepua as iu oa mi, puara, aibibaunt, an aiduen me litel oldat ro:t." eaten elaut sila tegiim a e:t, an ʃeflatatim intu gut iu:ma, so, uen kaθaren, ke:m affageten a foama ensults, etra:itme:kimsel egriebel bai t auski:pas ekaun. "gutuemen uoktin," ʃeset, "cil as aisekel an i as prinses. aigotup an ofata me se:t in t a:mcea. no, ʃeteantup a no:s at me sebilete. eanʃo ro:s, tu, an bita kum te t setel an sit klo:s bai t faia—euoʃua ʃeuosta:ft. 'aibinsta:t emunθ an moa,' ʃiansat resten on t ueat skoanfel as ʃekut—an ʃegot cea fa asel an ple:st at destens from bo:θ us. eensat til ʃeuouoam, ʃesta:tetlukraun an deskubat nunba buks on t dresa, ʃeuo ensten on a fe:t gen strecen teri:cem, but deuotui up. a kusen, afta uocen a endebas euail, at last sument kurec tuelpa, ʃielt a frok, an efiltet ui t feast as ke:m tu ant. dat uo gre:t etbans fa t lat. ʃedinθankim, stil efelt gratefa:it ʃieteksept es esistens an bentiatstant biaint as ʃesamentem an i:ben testu:p an poinaut uot struck es fanse in seaten o:lt piktias dekonte:nt, noa euodont bai t sose stail ʃeceakt t pe:c from es finga—ekontentimsel ui goen ebit feaba bak an luken at ea in t buks stet. ʃekontiniu:tre:ten oa se:ken fa sumet tere:t. es etensien bai degri:s gotkuaitsentat in t stude baut a θik silke keals—a fe:s ekunsi an ʃekunsiim; an paraps not kuait ue:k te uot edit, but etrakt laik cailt te kandel, at last epresi:tet from stearen te tucen, eputaut es ant an stro:kt uun keal, centel as if etuo beat. emitestuk naif intu a nek, ʃesta:tetraun in suc te:ken. 'geteue: dis mo:men! au iedeatucme? uai iestopen dea?' ʃekra:it in desgust to:n. 'aikanendiuaie! aielgo upstas ge, if iekum nia mi.' gutmen eaten rekoilt luken fu:leʃ as ekutdu, esatdaun in t setel bere kuaiet, an ʃekontinietteaneno:ba a boliums nuba af aua; final, eanʃo krosto:ba an uispat te mi. 'iuelaksa tere:tus, sila? aiestolt ui not duen not an aidu laik...aikutlaiktuiara! dunse aiuontet, but aks fa iasel.' 'gutmen eaten uiʃes iuetre:tus, mam,' aiset, enmi:dietle. 'iette:k bere kaint ietbimucoblaict.' ʃefraunt an lukenup ansat, 'gutmen eaten an t o:l set iu elbigut enuf tuundastant airecek ene pretens at kaintnes iue t epokrese tuofa! aidepaisiu an uone not tese te ene iu! uen aietege me laif fa un ueat, i:ben tesi uun ia fe:ses, iuolkeptof—but aiuonkonple:n te iu! aiedro:tdaun ia bai t ko:lt, ni:ba temiu:sie noa encoi ia sosaiete.' 'uot aikutedun?' sta:tet eanʃo—'au uoet aiuo teble:m?' 'o!, iu:s sepsien,' ansat gutuemen e:θklif—'ainebamist suc konsean as iu'; 'but aiofat moa dan uuns an akst,' eset kindelenup at a peatnes, 'aiakst gutmen e:θklif teleme ue:k fa iu...' 'bisailen! aielgo aut doas oa eneuea, raba dan u ia desegriebel bois in me ias!' set me le:de. eaten mutat ʃemitgo tu el, fa im!, an unsliŋen es gun, dinrestre:nimsel from es sunde okiepe:siens no loŋa. etokt nau fri enuf, an ʃepresenso fit teretri:t tu a soletiu:t, but t frost etsetin an, spait a prait, ʃeuofoast tekondesen tu us kunpene moa an moa. aueba, aikeatuk etuom no feaba skoanen at me gut ne:tia—eba sins, aibinstif as asel, an ʃian no lufa noa laika muŋ us, an ʃedundeseaf uun, foa, leem se t li:st ueat tu ea, an ʃielkealbak uibaut respek fa enien. ʃielsnap at t masta imsel an gut as deasim teθraʃa, an t moa eat ʃegets, t moa benemes ʃegro:s." at feast, on iaren dis ekaun from sila, aideteamentli:f me sitiue:sien, te:k kotec an get kaθaren tekum an lif ui mi, but gutmen e:θklif etsu:npamit dat as ietsetup eaten in endependen aus, an aikansi no remede at presen, unles ʃekutmare gen, an dat ski:m etdunkum uibin me probens tuere:nc. 
* * * * * dus, entet gutuemen di:ns sto:re. notuistanten t doktas profese, airapetrekubaren streŋθ an, do its o:nle t seken ui:k in canre, aiprepo:sgetenaut on oasbak in ede: oa tu an raiteno:ba te uubaren i:θs tuenfoam me lantloat aielspent t neks siks munθs in lunden, an, if elaiks, ekenlukaut fa nuba tenen tete:k t ple:s afta okto:ba. aiuunpas nuba uinta ia fa muc.