2.27.2019

UUBAREN I:ΘS — Fifth Book

Dem nau θiŋs apent last uinta, sea," set gutuemen di:n, "a:tle moa dan eiia go. last uinta, aidinθink, at nuba tuelf munθs ent, aietbimiu:sen stre:nca te t famele ui rele:tenem! iet, u no:s au loŋ iebistre:ca? iuetuiuŋ terest olue:s kontetn lifen bai iasel, an aisumuefanse nun kutsi kaθaren linten an not lufa. iesmail but uai ieluk so laifle an entrestet uen aitok baut ea? an uai s iueakstme tuaŋ a piktia o:ba ia faiaple:s? an uai...?" "stop, me gut frent!" aikra:it—"etmitbibereposebel mi aietlufa, but iset ʃietlufme? aidaut tu muc tebentia me trankuilete runen intu temte:sien, an den me o:m en ia. a:is t bise uealts an tu ets a:m aimustteanbak. goon. kaθaren uoebi:dien tu a fabas komans?" "ʃeuo," kontiniu:t t auski:pa, "a efeksien fa im uo stil t ci:f sentemen in a a:t an espo:k uibaut anga—espo:k in uuns di:p tendanes bautli:f es tresia mit perels an fo:s uea es remenbat ueats etbi t o:nle e:t as ekutbekui:θ tegaita. eset te mi efiu de:s aftauats, "aiuiʃ me nefiu etrait, elen, oa kol. telme sinsia uot ieθink baut im—iset iece:ct fa t beta oa its enpru:fmen prospek, as egro:s man?" "ieberedeleket, sea," airepla:it, "an skeas laikle teri:c manut, but dis aikense, edunresenbel es faba an, if gutuemen kaθaren at t mesfoatien temariim, euunbi eiont a kontro:l, unles ea stri:m an fu:leʃ ʃeuoendulcen. aueba, masta, iuele plente taim teget ekue:nt ui im an si ueba ietsu:ta—etuonts foa iias an moa tu es bien e:c." etga si:t an, uoken te t uindo, luktaut toats gimaten keak. etuomiste aftanu:n but t febre sun ʃon dimle an uekutcustdestingueʃ t tu featri:s in t ia:t an t speasleskatat gre:fsto:n. "aiepre:t ofen," iaftselilekuaist, "fa t epro:c on uot s kumen, an nau aista:tʃrink an fia. aiθot t memare baut t aua aike:mdaun dat glen braitgru:m etbilessui:t dan t entisepe:sien aiuo su:n in efiu munθs oa posebel ui:ks tebikaretup an le:t in ets lo:nle olo! elen, aibiberiape ui me litel kaθe—θru uinta ni:ts an suma de:s, ʃeuo lifen o:p at me sait; but aibinasape miu:sen bai mesel muŋ dem sto:ns unda dat o:lt ceac, laien, θru t loŋ cu:n i:fnens, on t gri:n maunt a mubas gre:f an uiʃen, ieanen fa t taim uen aimitlai eni:θ it. uot s aikendu kaθe? au s aimustkuita? aiuunkea uun mo:men fa linten bien e:θklifs sun noa fa im te:kena from mi, if ekutkonso:la fa me los—aiuunkea e:θklif ge:nt es ents an traiunft in ropenmi aut me last belsen!; but, if linten etbiunueaθe, o:nle fi:bel tu:l tu es faba, aikanebandena tu im!; an, a:t do its tekruʃ a boien spiret, aimustpasebia in me:kena set uail ailif an li:fen a soletre uen aidai. da:len! aietrabaresaina te GOT an lea in t eaθ efoa mi." "resaina te GOT as etis, sea," aiansat, "an, if uietlu:sia, uic leIM fabit, unda ES probedens, aielstant a frent an kaunsela te t last. gutuemen kaθaren is gut geal—aidunfia ʃielgo uilfel roŋ, an fo:k uot du da diu:te eoluesfainelreuoatet." spriŋ etbanst, iet me masta dingaba no ri:l streŋθ, do eresiu:mt es uoks in t graunts ui es dota. tu a enspirient no:siens, disetseluo sain baut konbalesens, an den es ci:k uoofenfluʃt an es a:is uobri:t, ʃefelt ʃua baut es rekubaren. on a sebenti:nθ beaθde, edinbiset t ceacia:t—etuore:nen an aiopseaft, "iuʃuauongo aut teni:t, sea?" iansat, "no, aieldegea dis iia elitel loŋa." ero:t gen te linten spresen es gre:t desaia tesiim an, if t enbelet etbinpresentebel, aian no daut es faba etepamitetim tekum. as etuo, bienenstrukt, eteantbak ansa enteme:ten gutmen e:θklif opcekt tu es kolen at t gre:nc, but es unkels kaint remenbarens delaitetim an io:ptmi:tim sumtaims in es ranbels an peasenel petisien es kusen an im deminreme:n loŋ so uta debaitet. dat pa:t es leta uosinpel an proble es o:n. e:θklif niu ekutpli:t elekuen fa kaθarens kunpene den. "aidunaks," eset, "ʃemitbiset ia, but iset a:is neba tesia, kos me faba fabitsme tego tu a o:m an iefabita tekum te main? dunauandenrait ui ea toats t i:θs an lesce:nc efiu ueats in ia presens! uiandun not tedeseaf dis repiete:sien an iuenangare ui mi—iuan no ri:sen tedeslaikme, iuelau iasel. dia unkel!, sentme kaint no:t temoaro an li:f tecoiniu eneuea iepli:s, sept at θruʃkos gre:nc. aibeli:f entabiu etkonbinsie me fabas karekta en main, iefeams a:is moa ia nefie dan es sun, an, do aie folts as rendame unueaθe fa kaθaren, ʃieskiu:stem, an, fa a se:k ieʃut olso. iuenkuaia afta me elθ, etebeta, but, uail aireme:n kutof from ol o:p an du:mt te soletiu:t oa da sosaiete uot neba dit noa neba diellaikme, au s aikenbiciafel an uel?" etga, do efelt fa t boi, kunkonsengran es rekuest, kos ekunekunpene kaθaren. eset, in suma, paraps, demitme:t, mi:ntem, euiʃtim tekontiniuraiten at entabels an enge:ctim uot etbais an kunfat ekut bai leta, bien ueluea baut es a:t posisien in es famele. linten konpla:it an, if ietbinunrestre:nt, etprobliespoilt ol filen es episels ui konple:ns an lemente:siens, but es faba kept ʃa:p uoc o:ba im an, koas, ensistet on ebre lain me sent sent bienʃo:n, so, in penens stet es pekiu:lia peasenel sufarens an destreses, t θi:ms konsten upamo:st in es θots, ia:pt on t kru:l oblege:sien tebielt sunda from es frent an luf an centel enteme:tet gutmen linten mustelau entabiu su:n oa ietfia euopeapesledesi:fenim ui emte promeses. kaθe uo pauafel alai at o:m an, etui:n dem, diatleŋθpasue:tet me masta tuekuies in da een rait oa uok tegeba baut uuns eui:k unda me ga:dienʃep an on t muas niarest t gre:nc, foa cu:n fauntim stil deklainen. do ietset sait ieale poasien es inkum fa me iuŋ le:de:s foatien, ietnatierel desaia ʃemitrete:n, oa, at li:st, teanbak in ʃoat taim tu, a ansestases aus an ekonsidat a o:nle prospek tedu dat uo bai iu:nien ui es ea, iaten no aidi:a t lata uofe:len olmo:st fast as imsel noa aten nun, aibeli:f—no dokta bisetet t i:θs noa nun so masta e:θklif teme:k repoat baut es kondisien muŋ us. mi fa me pa:t aista:tetfanse me foabo:tens uofols an dat emustbiaktiuelralien, uen emensient ra:iten an uoken on t muas an si:mt so eanest in pasiuen es opcek. aikunpiktia faba tri:ten daien cailt tiranek an uiket as aiaftauatsleatn e:θklif etttri:tetim tekonpel dis epe:ren i:ganes—es efats redubelen t enmenena es abarisies an unfi:len plans uoθretent ui defe:t bai de:θ. NEKS ET——suma uo olrede past ets praim, uen etga relukten ii:ltet es esen te da entri:te:s, an kaθaren an mi uesetaut on us feast ra:it tecoin a kusen. etuo klo:s sultare de deboit sunʃain but ui skai tu dapelt an e:se teθreten re:n, an us me:ten ple:s etbinfikst at t gaitsto:n bai t krosro:ts. on eraifen dea, aueba, litel eatboi despact as mesenca to:ltus, "me:sta linten uocust on dis sait t i:θs an ietbimicobli:ct tu us tegaŋon ebit feaba." "den masta linten efagot es unkels feast encunksien," aiopsfeast, "ebitus ki:p on t gre:c lant an ia uieof at uuns." "uel, uieltean us oaseses ets raun uen ueri:cim," ansat me kunpanien, "us skeasien ellai toats o:m"—but, uen ueri:ctim, an dat uo skeas kuoata mail from es o:n doa, uefaunt iaten no oas, an ueuofoast tedesmaun an li:f auan tegre:s. ele on t i:θ ue:ten us epro:c an dinra:is til ueke:m uibin efiu ia:ts. den euokt so fi:bel, iuanfit fa encoien ranbel dis moanen. au il ieduluk!" kaθaren sabe:tim ui gri:t an estoneʃmen—ʃece:nct t coi ecakiele:sien on a lips tu ela:m, an t kongratiele:siens on da loŋpespo:nt me:ten tu anksies enkuere, ueba euoueas dan iu:siel. "no...beta...beta!" epant trenbelen an rete:nen a ant laik eni:tet ets supoat, uail es la:c blu a:is uondat timetle o:ba a, t olenes raun dem trensfoamen tu agat uailtnes t languet spresien deuunspesest—"but iebinueas," pasistet es kusen, "ueas dan uen aisoie last, iueθina an..." "aietaiat," ientarupt uretle—"its tu ot fa uoken, lerest ia; an, in t moanen, aiofenfi:l sik...papa ses aigro so fast." batle satefa:it, kaθe satdaun an ereklaint esait a. "dis is sumet laik ia paredais," ʃeset me:ken efat at ciafelnes—"ierekolek t tu de:s uiegri:tspent in t ple:s an ue i:c θot plesentest? dis is nia iuan, o:nle its klauts, but den diesosoft an melo—etenaisa dan sunʃain. neks ui:k, if ieken, uielra:itdaun te t gre:nc pa:k an trai main." linten dinepiaremenba uot ʃetokt baut an iat ebeden gre:t defekulte in suste:nen ene konbase:sien kaint. es entrest lak in t supceks ʃesta:tet na es i:kuel enkepasete tekontribiu:t tu a entate:nmen uosoopbies, ʃeunkonsi:l a desepoinmen. endefenet oltare:sien etkum o:ba es o:l peasen an mana. t peteʃnes as mitbikerest intu fontnes etii:ltet te listles apeθe, etuo les t pi:beʃ tenpa cailts uot frets an ti:ses on peapes tebisu:θt an moa t selfapsoapt mero:snes konfeamt enbelets repelen konsole:sien an rede terega:t ubases t gutiu:mat meaθ as ensult. kaθaren pasi:ft uel as mi ielt raba puneʃmen dan gratefeke:sien tuendiua us kunpene, an ʃedinme:k no skru:pel teprepo:s presen tedepa:t. dat prepo:sel unspekt raust linten from es leθa:ce an θruim intu stre:c acete:sien ste:t. eglanst fiafel toats t i:θs beken ʃietreme:n nuba af aua at li:st—"but aiθink," set kaθe, "iuetbikunftebela at i:m dan siten ia, an aikanmiu:sie tede, aisi, bai mai te:ls an soŋs an cata—iuegro:n uaisa dan mi in dem nau siks munθs; iue litel te:st fa me daibeasiens nau, oa, els, if aikutmiu:sie, aietuilenste." "ste terestiasel," repla:it—"an, kaθaren, dunθink oa se aieBERIunuel; its t ebe ueba an i:t as me:kme dul an aiuokbaut, efoa ieke:m, gre:t fa mi. tel unkel aietolarebel elθ, iuuel?" "aieltelim IU iese si, linten. aikunefeam iuis," opseaft me iuŋ le:de uundaren at es patene:sies eseasien baut uot ebeden untru:θ"—"an bi ia gen neks θeasde," ekontiniu:t ʃunen a puselt ge:s; "an giim me θanks fa pamitenie tekum, me best θanks, kaθaren; an...an, if iedit mi:t me faba, an iakstie baut mi, dunle:tim tesupo:s aibistri:msailen an stiu:pet, dunluk sat an daunkast, as ieduen—ebiangare." "aidunkea not fa es anga," skle:mt kaθe emacenen ʃietbi ets opcek—"but aidu," set a kusen ʃudaren. "DUNprebo:kim gens mi, kaθaren, foa ieberia:t." "iset iesebia te iu, masta e:θklif?" aienkuaiat—"uoet iegro:n uire ui endulcens an past from pasef tu aktef e:tat?" linten lukt at mi but dinansa, an, afta ki:pen a se:t bai es sait nuba ten minet uot, diuren dem, es et fel drause on es brest an idinuta not sept suprest mo:ns baut sostien oa pe:n, kaθe sta:tetsi:k soles in luken fa bilbere:s an ʃearen t a seaces pro:diu:s ui mi—ʃedinofarem tu im, foa ʃo feba no:tes etonleuire an enoi. "iset its af naua nau, elen?" ʃeuispat in me ia, at last. "aikantel uai ueʃutste. i:s esli:p, an papa biuontenusbak." "uel, uemusenli:fim esli:p," aiansat, "ue:t til eue:ks an bipe:sien. iuuomi:tii:ga tesetof, but ia loŋensi pua linten esunebapare:tet?" "uai uo IM euiʃtsi:me?" teantbak kaθaren—"in es krosest iu:mas, foama, ailaiktim beta dan in es presen kiuries mu:t. its cust laik etuo taks, euokonpelt tepafoam, dis entabiu, fa fia es faba etsko:ltim; but aiea:tlegunkumgi gutmen e:θklif plesia, uoteba ri:sen emite fa oadaren linten tuundago dis penens; an, do aieglat i:s beta in elθ, aiesore iesomuclesplesen an so:muc les afeksienet te mi." "ieθink IM iIS beta in elθ, den?" aiset. "ies," ʃiansat, "kos ioluesme:t suc gre: di:l es sufarens, ieno. ien tolarebel uel as eto:ltme tetel papa but i:s beta, bere laikle." "dea iedifa ui mi, gutuemen kaθe," aima:kt, "aietkoncektiarim tebi fa: ueas." linten ia sta:tet from es slunba in euiltat tera an akst if enien etkolt es ne:m. "no," set kaθaren, "unles in dri:ms. aikankonsi:f au iemanecdo:s aut doas in t moanen." "aiθot aieat me faba," agapst glansenup te t fraunen nap buf us. "iueʃua no:bede spo:k?" "kuait ʃua," repla:it es kusen—"o:nle elen an mi ueuodespiu:ten konseanen ia elθ. iset ietrustroŋa, linten, dan uen uesepare:tet in uinta? if iuis, aieseaten uun θiŋ enstroŋa ia rega:t fa mi—spi:k, iset?" t tias guʃt from lintens a:is as iansat, "ies, ies, aiis!", an, stil unda t emacenre bois spel, es ge:s uondat upandaun tedetek ets o:na—kaθe ro:s—"foa tede uemustpa:t," ʃeset; "an aiuonkonsi:l aibinsatdesepointet ui us me:ten, do aielmensien tu no:bede but iu; not dat aistant in o baut gutmen e:θklifs." "uʃ," meamat linten, "fa GOTS se:k, uʃ! ekumen"—an ekluŋ te kaθarens a:m straifen tedete:na, but, at dat enaunsmen, ʃie:stedesenge:ctasel an uiselt te mine, uot ebe:ta laik dok. "aibi ia neks θeasde," ʃekra:it spriŋen te t sadel, "gutbai. kuik, elen!"—an so ueleftim skeas konsies baut us depa:tia, so apsoapt euo in entisepe:ten es fabas epro:c. efoa ueri:ct o:m, kaθarens desplesia sofent intu paplekst sense:sien laik pite an regret la:cle blent ui be:k uni:se dauts baut lintens aktiuel seakemstenses fisekel an so:siel, uic aipatuk in, do aikaunselta not tese muc, foa seken ceane etme:kus beta cuces. me masta rekuestet ekaun baut us ongoens. es nefiu:s θanks ofaren uodiu:delibat, gutuemen kaθe tucen on t rest—aiolsoθru litel li:t on es enkuaiare:s, foa aia:tleniu uot tuait an uot terebi:l. ΘEAT ET——seben de:s glaiteteue: ebrien ma:ken ets koas bai etga lintens ensfoaθ rapet ste:t oltare:sien. t abek munθs etpribiesrot uonauemiele:tet bai auas inro:ts. kaθaren uietfe:nedeliu:tet iet, but a o:n kuik spiret refiu:stdeliu:ta, etdebaint in si:kret an bru:tet on t dretfel probebilete, gradiele raipenen intu seatente. ʃiaten t a:t temensien a ra:it, uen θeasde ke:mraun, aimensient fa ea an opte:nt pamisien tuoadara aut doas, foa t laibre uea a faba stopt ʃoat taim de:le—t bri:f piriet ekutbeasitup—an es ce:nba etteant intu a o:l uealt. ʃegruct i:c mo:men as dinfainta benen o:ba es pilo oa se:tet bai es sait. a kauntenens gru uon ui uocen an soro an me masta glat desmesta te uot eflatatimsel etbi ape si:n ce:nc an sosaiete droen kunfat from t o:p ʃiuunnaubileft entaia elo:n afta es de:θ. iat fikst aidi:a, aigest, bai sebrel opsabe:siens eletfol, as es nefiu resenbeltim in peasen, ietresenbelim in maint, foa lintens leta boa fiu oa no endeke:siens baut es defektef karekta—an mi θru pa:denebel ui:knes airefre:nt from koreken t era aksenmesel uot gut etetbi in desteaben es last mo:mens ui enfame:sien iat ni:ba paua noa opatiu:nete tetean tu ekaun. uedefeat us skeasien til t aftanu:n, go:lten ogest aftanu:n—ebre breθ from t ils so laif ful, etsi:mt ueba respaiat, do daien, mitrebaif. kaθarens fe:s uo cust laik t lantske:p, ʃado:s an sunʃain fliten o:ba it in rapet suksesien, but t ʃado:s restet loŋa, an t sunʃain uotransiena, an a pua litel a:t repro:ctetsel fa i:ban dat pasen fagetfelnes baut ets keas. uedeseant linten uocen at t se:m spot ietselekt efoa. me iuŋ gutuemen eli:tet an to:ltme, as ʃeuoresolft teste bere litel uail, aiatbetaro:lt t po:ne an reme:n on oasbak, but aidesent—aiuunrikslu:sen si:t t ca:c komitet te mi eminet, so ueklaimt t e:θ slo:p tegeba. masta e:θklif resi:ftus ui gre:ta aneme:sien dis eke:sien, not i:spirets aneme:sien do, noa iet coi, etlukt moa laik fia. "its le:t!" eset spi:ken ʃoat an ui difekulte, "en ia faba eberiil? aiθot iuuunkum." "UAI iset iuuonbikandet?" kra:it kaθaren suoloen a gri:ten, "uai iekanse at uuns iedunuontme? etestre:nc, linten, fa t seken taim, iuebrotme ia on peapes eparen tedestresus bo:θ an fa no ri:sen esaits!" linten ʃibat an glanst at ea afsupleke:ten, afʃe:mt, but es kusens pe:siens uonsufisien tuendiua dis enekmatekel bie:fia. "me faba isberiil," ʃeset, "an uai s aiiskolt from es betsait? uai iedinsen tuapsolfme from me promes, uen iuuiʃt aiuunki:p? kum! aidesaia splene:sien—pleen an traifelen ekunpli:tbaneʃt aut me maint an aikandans etendens on ia afekte:siens nau!" "me afekte:siens!" emeamat, "uot deis? fa ebens se:k, kaθaren, dunluksoangare! despaisme muc as iepli:s, aieueaθles kauatle rec—aikanbiskoant enuf, but aietumi:n fa ia anga. e:t me faba an speame fa kontem." "nonsens!" kra:it kaθaren in pasien. "fu:leʃ, sile boi! an dea! etrenbels, laik aiuori:lguntucim! ianinbespi:k kontem, linten—enebode ele sponte:nies at ia seabes. getof! aielteanbak o:m—its fole dragenie from t a:θsto:n an pretenen...uot uepreten? lego me frok! if aipitetie fa kraien an luken so bere fri:tent , iuetspran suc pite. elen, telim au desgre:sfel dis konduk is. ra:is an dundegre:tiasel intu apcek, DUN!" ui stri:men fe:s an agene spresien, linten etθro:n es neafles fre:m loŋ t graunt—esi:mt konbulst ui ekskueset tera. "o!" esopt, "aikanbea! kaθaren, kaθaren, a:is tre:ta, tu, an aidundeatelie!—but li:fme an aibikilt! DIA kaθaren, me laif s in ia ants—an iueset ieluftme an, if iedit, etuuna:mie. iuuongo, den? kaint sui:t gut kaθaren!, an, paraps, iuuelkonsen; an ielleme dai ui iu!" me iuŋ le:de, on uitnesen es entens angueʃ, stu:ptra:isim. t o:lt fi:len laik endulcen tendanes o:bake:m a bekse:sien an ʃegru θuro mu:ft an ela:mt. "konsen te uot?" ʃiakst—"teste! telme t mi:nen baut dis stre:nc tok an aiuel. iukontredik ia o:n ueats an destrakme! bikam an frank an konfes at uuns ol dat ue:s on ia a:t. iuuunencame, linten, iset? iuuunlet no eneme eat me, if iukutpreben? aielbeli:f iu:s kauat, fa iasel, but not kauatle betrea ia best frents"; "but me faba θretentme," gapst t boi klapsen es eteniue:tet fingas, "an aidretim, aidretim! aidunDEAtel!" "o, uel!" set kaθaren ui skoanfel konpasien, "ki:p ia si:kret—MI aien no kauat. se:fiasel—aienfre:t!" a maknenimete prebo:kt es tias—euept uailtle kisen a supoaten ants an iet kunsumen kurec tespi:kaut. aiuokocete:ten uot t mistare mibi an deteament kaθaren ʃutnebasufabenefitim noa nun els, bai me gut uil, uen, iaren rusel muŋ t liŋ, ailuktup an so gutmen e:θklif olmo:st klo:s on us, desenen t i:θs. edinkast glans toats me kunpaniens do deuosufisiennia fa lintens sops tebiodebel but, e:lenme in t olmo:st a:te to:n iesiu:mt te nun esaits an uots senserete aikuneboitdauten, eset, "its sumet tesiie so nia te me aus, nele. au iu:s at t gre:nc? leus ia. t ru:ma go:s," iatet in loa to:n, "etga linten s on es de:θbet, paraps, desacare:t es ilnes?" "no, me masta daien," airepla:it, "etetru enuf. sat θiŋ etbi fa us ol but blesen fa im!" "au loŋ iellast, ieθink?" iakst. "aidunno," aiset—"kos," ekontiniu:t luken at t tu iuŋ fo:k upt uofokst unda es ai, linten epiat laik ekunbentiastea oa ra:is es et an kaθaren kunmu:f on es akaun; "kos dat lat ionda si:ms deteament tebi:tme an aietθink es unkel tebikuik an go efoa im! alo! t uelp binplen dat ge:m loŋ? aiDITgiim sum lesens baut snibelen. iset iepritelaifle ui gutuemen linten cenarele?" "laifle? no, ieʃo:n t gre:test destres," aiansat—"tesiim, aietse, dat en renbelens stet ui es sui:ta:t on t ils, iotbi in bet unda doktas ants." "ebi in de oa tu," mutat e:θklif—"but feast, getup, linten! getup!" eʃautet; "dunʃobel on t graunt dea up, dis mo:men!" linten etsunk prostre:t gen in nuba elples fia pareksisem kost bai es fabas glans toats im, aisupo:s—etuon not els teprediu:s suc iumilie:sien. eme:t sebrel efats tuebe:, but es litel streŋθ uoenaiele:tet fa t taim, an efelbak gen ui mo:n. gutmen e:θklif etbanst an liftetim teli:n gens teaf ric. "nau," eset ui keapt ferosete, "aigetenangare an, if iedunkoman dat poltare spiret iuan, DAM:iu!, getup derek!" "aiuel, faba," epant—"o:nle, leme elo:n oa aielfe:n. aiedun as iuuiʃt, aieʃua. kaθaren etltelie ai...ai...binciafel. a!, ki:p bai mi, kaθaren, gime ia ant." "te:k main," set es faba, "stant on ia fe:t. dea nau, ʃielleniu a a:m, dat eri:t, luk at ea. iuetemacen aiuo t debel imsel, gutuemen linten, tesait suc ora. bisokaint teuok o:m ui im, iuuel? eʃudas if aitucim." "linten dia!" uispat kaθaren, "aikango te uubaren i:θs—papa efabitme. euona:mie, uai s iuesofre:t?" "aikanebarienta dat aus," iansat—"aiEN turienta uibaut iu!" "stop!" kra:it es faba—"uielrespek kaθarens filiel skru:pels. nele, te:kimin, an aielfolo ia etbais konseanen t dokta, uibaut dele:." "iueldu uel," airepla:it—"but aimustreme:n ui me gutuemen, temaint ia sun en me bisnes." "iueberestif," set e:θklif, "aino dat, but iuelfoasme tepinc t be:be an me:ket skri:m efoa etmu:fs ia carete. kum, den, me iro. iuuilen teteanbak skoatet bai mi?" iepro:ct uuns moa an me:t laik ietsi:s t fracel bien, but, ʃrinkenbak, linten kluŋ tu es kusen an enploata tuekunpeniim ui frantek enpatiu:nete as dinetmit no denaiel. aueba aidesepru:ft, aikunindara, indi:t, au ʃekuterefiu:stim asel? uot uofilenim ui dret uiaten no mi:ns tedesean, but dea euo pauales unda ets grip an ene edisien si:mt ke:pebel teʃokim intu idiese. ueri:ct t θreʃo:lt, kaθaren uoktin an aistut ue:ten til ʃietkondukt t enbelet te cea spekenaraut enmi:diet, uen gutmen e:θklif puʃenme foauat skle:mt, "me aus enstruk ui t ple:k, nele, an aie mint tebiospitebel tede:—sitdaun an elaume teʃut t doa." eʃut an lokt olso. aista:tet. "iuele tu efoa iego o:m," iatet—"a:s bai mesel. eaten egon ui sum katel te t li:s an sila an co:sef eof on plesia ceane, an, do aieiustbien elo:n, aietrabare sum entresten kunpene, if aikenget. gutuemen linten, te:k ia se:t bai IM. aigiie uot aie, t presen ea:tleueaθ eksepen, but aian not els tuofa. its linten, aimi:n. au ʃedustea!  eteot uot sabec fi:len aie tu ot as si:ms fre:t baut mi! if aietbinboan uea lo:s elesstrik an te:stes les de:nte, aiettri:tmesel te slo bibeseksien on dem tu, as i:fnens miu:smen." edru in es breθ, struk t te:bel an suo tu imsel, "bai el! aie:tem." "aienfre:t baut iu!" skle:mt kaθaren, uot kunia t lata pa:t es spi:c. ʃestept klo:s up, a a:is flaʃen ui pasien an reseliu:sien—"gime dat ki; aieleet!" ʃeset; "aiuuni:t oa drink ia, if aiuosta:fen." e:θklif at t ki in es ant as reme:nt on t te:bel. eluktup si:st ui sapra:is soat at a bo:ltnes oa, pesebel, maintet, bai a bois an glans, baut t peasen from um ʃieneretet. ʃesnact at t enstremen an afsuksi:tet in geten aut es lus:ent fingas, but a aksien koltimbak te t presen, erekubat spi:de. "nau, kaθaren linten," eset, "stantof, oa aielnokiedaun, an dat elme:k gutuemen di:n mat." rega:tles dis uoanen, ʃekaptiat es klo:st ant an ets kontens gen. "ueuel:go!" ʃerepi:tet seaten a utmo:st efats tekos t airen musels terelaks an, fainten a ne:ls dinme:k no enpresien, ʃiepla:it a te:θ prite ʃa:ple. e:θklif glanstme glans as keptme from entafiaren emo:men. kaθaren uotuenten on es fingas teno:tes es fe:s. io:pentem suden an resa:int t despiu:t opcek, but, ea ʃietuelsekiuat, esi:sta ui t libare:tet ant an, pulena on es ni, etminestat ui t uba terifek slaps ʃaua on bo:θ saits t et i:c sufisien tuefulfilt es θret, if ʃietkutfol. at dis daiebolekel baielens, airuʃt on im fiuries. "iu bilen!" aista:tetkrai, "iu bilen!" tuc on t cest sailenstme—aiestaut an su:n put aut breθ an, uot ui dat an t re:c, aistagat disele bak an felt rede tesufeke:t oa beast blutbesel. t si:n uoo:ba in tu minets an lukt cust laik ʃeuonʃua ueba a ias uoof oa on. ʃetrenbelt laik ri:t pua θiŋ an lent gens t te:bel peafek euildat. "aino au tecasta:is cildaren, iesi," set t skaundarel grim as estu:ptrepesesimsel t ki, uot etdropt te t floa. "go te linten nau, as aito:ltie an krai at ia i:s! aibi ia faba temoaro, ol t faba iuele in efiu de:s, an iuele plente dat. iekenbea plente, iuen no ui:klen—iuele de:le te:st, if aikac suc debel tenpa in ia a:is gen!" kaθe ran te mi in lintens stet an neltdaun an put a beanen ci:k on me lap, ui:pen elaut. a kusen etʃrunk intu setel koana kuaiet as maus kongratiele:tenimsel, aidease, t koreksien eteli:tet on nuba dan im. gutmen e:θklif, pasi:fenus ol konfaunt, ro:s an spedisies me:t t ti imsel. t kups an sosas uole:t rede. epoataut an antetme kup. "uoʃeue: ia spli:n," eset—"an elp ia o:n no:te pet an main. eten poisent, do aiprepeat. aigoenaut tesi:k ia oases." us feast θot, on es depa:tia, uo tefoas eset sumuea. uetra:it t kicen doa, but dat uofasent autsait, uelukt at t uindo:s, deuotunaro fa i:ben kaθe:s litel figa. "masta linten," aikra:it sien ueuoregielaenprisent, "ieno uot ia daiebolekel faba s afta an iueltelus oa aielboks ia ias, as iedun ia kusens." "ies, lintens, iemusttel," set kaθaren—etuo fa ia se:k aike:m an etbiuiketungre:tfel if ierefiu:s." "gime sum ti, aieθeaste an den aieltelie," iansat—"gutuemen di:n, goeue:; aidunlaikie stanten o:ba mi. nau, kaθaren, ieleen ia tias fol intu me kup. aiuontdrink dat. gime nuba." kaθaren puʃt nuba tu im an uaipt a fe:s. aifelt desgustet at t litel reces konpo:sia, sins euonoloŋa in tera fa imsel. t angueʃ ietsibetet on t mua supsaitet su:n as ientat uubaren i:θs, so aigest ietbinmenest ui ofel bisete:sien bai raθ if efe:lt in dekoienus dea, an, dat ekunpleʃt, iaten feaba enmi:diet fias. "papa uontsus tebimare:t," ekontiniu:t afta sipen sum t likuet—"an eno:s ia papa uunleus mare nau an iefre:t baut mi daien if ueue:t, so ui:s tebimare:t in t moanen an iu:s teste ia ol ni:t an, if iedu as euiʃes, iuelteanbak o:m neks de an te:kme ui iu." "te:kiu ui ea, pitefel ce:nclen!" aiskle:mt—"IU mare? uai, t man emat! oa eθinksus fu:ls ebrien—an iuemacen dat biu:tefel iuŋ le:de dat elθe a:te geal eltaiasel te litel pereʃen monke laik iu? iset iecereʃen t no:sien enebode, le elo:n gutuemen kaθaren linten, eteie fa usben? iuuont uipen fa briŋenus in ia at ol ui ia dastatle piu:len triks an...dunluk so sile, nau! aie bere gut maint teʃe:kie sebia fa ia kontemtebel trecare an ia enbesel konsi:t." aiditgiim sli:t ʃe:ken, but etbroton t kof an etuk tu es oadenre resoas temo:n an ui:p, an kaθaren rebiu:ktme. "ste ol ni:t? no," ʃeset luken slo raun. "elen, aielbean dat doa daun but aielgetaut"—"an ʃietekomenst t esekiu:sien on a θret derek, but linten uoup in ela:m fa es dia self egen. eklapsta in es tu fi:bel a:ms sopen, "iuuoneme an se:fme? leme kum te t gre:nc? o, da:len kaθaren! iemusengo an li:f, afta ol. ieMUSTebe: me faba...ieMUST!" "aimustebe: me o:n," ʃerepla:it, "an reli:fim from dis kru:l suspens. t o:l ni:t! uot ietθink? ebidestrest olrede. aielibabre:k oa bean ue aut t aus. bikuaiet! iuen in no de:nca, but if iuindame...linten, ailuf papa beta dan iu!" t moatel tera efel baut e:θklifs anga restoat t boi es kauat elekuens. kaθaren uoniadestrot, stil, ʃepasistet ʃemustgo o:m an tra:it entri:te in a tean pasue:tenim tesupdiu es selfeʃ agene. uail deuodusokiepa:it, us ce:la rientat. "ia bi:stes etrotetof," eset, "an...nau linten! snibelen gen? uot ʃebinduenie? kum, kum...e dun an get te bet. in munθ oa tu, me lat, iekenpeabak a presen tirene:s ui bigares ant. iepainen fa piua luf, enet? not els in t uealt, an ʃieleie! dea, te bet! sila uonbi ia teni:t, iemustundres iasel. uʃ! o:lt ia nois! uuns in ia o:n ru:m, aiuonkum nia iu, ieninfia. bai cans, iuemanect tolarebel. aielluk te t rest." espo:kt dem nau ueats o:lten t doa o:pen fa es sun tepas, an t lata eci:ft es eset sak as spaniel mit uot suspekt t peasen, uot atent on et, tedesain spaitfel skui:s. t lok uoresekiuat. e:θklif epro:ct t faia, uea me gutuemen an mi uestut sailen. kaθaren luktup an entenktef ra:ist a ant tu a ci:k, es ne:barut reba:ift pe:nfel sense:sien. enebode els etebinenke:pebel terega:t t cailteʃ ak ui steannes, but eskault on ea an mutat, "o, iuenfre:t baut mi? iakurec eueldesgaist, iesi:m damebel fre:t!" "aiISfre:t nau," ʃerepla:it, "kos, if aiste, papa bimisrebel an au s aikenendiuame:kenim misrebel, uen e...uen e...gutmen e:θklif, leMI go o:m! aipromes temare linten, papa etlaiktme tu, an ailufim. uai etuiʃfoasma du uot aieluilendu bai mesel?" "leim deafoasie," aikra:t—"eten lo in t lant, θank GOT! etis, do ui:s in auttue ple:s aietenfoam if euo me o:n sun—an its felene uibaut kleace:s benefet!" "sailens!" set rufien. "te t debel ui ia klama! aidunuontIU tespi:k. gutuemen linten, aielencoimesel rema:kebel in θinken ia faba bimisarebel—aiuonsli:p fa satesfaksien. iekuneit on no ʃuara ue tefiks ia resedens unda me ru:f fa t neks tuentefoa auas dan enfoamenmi suc eben etfolo. as ta ia promes temare linten, aielte:kkea iuelki:p, foa iuuonkuit dis ple:s til etefulfilt." "sen elen, den, tele papa no aiese:f!" skle:mt kaθaren ui:pen bita—"oa mareme nau. pua papa! elen, ielθink uielost. uot uieldu?" "not im! ielθink iuetaiat ui ue:ten on im an runof fa elitel miu:smen," anset e:θklif—"iekandenai iuentat me aus bai ia o:n ekoat, in kontem es encunksiens te t kontre; an etekuaietnatierel iuetdesaia miu:smen at ia e:c an dat iuetuire ui neasen sik man an dat man O:NLE ia faba. kaθaren, es apiest de:s uoo:ba uen ia de:s sta:tet. ekeastie, aidease, fa kumen intu t uealt (aidit, at li:st), an etetcustdu, if ekeastie as IM euent aut it. aietcoinim. aidunlufie! au aiuut? ui:peue:. fa: as aikensi, etbi ia ci:f daibeasien iarafta, unles linten me:k ements fa uba loses an ia probeden pe:ren epiafanse emi:t. es etbais an konsole:sien letas entate:ntme bast. in es last, erekoment em cu:l tebikeafel baut is an kaint tu ea uen egota. eafel an kaint dat s pateanel—but linten rekuaias es o:l kea an kaintnes stok fa imsel. linten kenple t litel tairen uel. ielundate:k tetoatia ene nunba kats, if da te:θ edron an da klo:s peat. iuelkentel es unkel fain te:l baut es KAINTNES, uen ieget o:m gen, aiʃuaie." "iueri:t dea!" aiset, "sple:n ia suns karekta. ʃo es resenbelens te iasel, an den, aio:p, gutuemen kaθe elθink tuais efoa ʃete:ks t koketri:s!" "aidunmicmaintspi:ken baut es emiebel kuolete:s nau," iansat, "kos ʃemustibaraksepim oa reme:n prisena, an iu loŋ ui ea, til ia masta da:is. aikendete:nie bo:θ kuait konsi:lt, ia. if iedaut, enkureca teretrak a ueat an iuele opatiu:nete tecuc!" "aiuonretrak me ueat," set kaθaren, "aielmariim uibin dis aua, if aimitgo te θruʃkros gre:nc aftauats. gutmen e:θklif, iuekru:l man, but iuen no fi:nt an iuion, from MIA males, destroi erebo:kebel ol me apenes. if papa θot aietleftim on peapes an, if eda:it efoa aiteantbak, iset aikutbealif? aiegeo:ba kraien, but aigunni:l ia at ia ni an aiuongetup an aiuonte:k me a:is from ia fe:s, til ielukbak at mi! no, dunteaneue:! duluk! iuuonsi not teprebo:kie. aidune:tie. aienangare iestrukme. uoet iuanebaluft ENEBODE in ol ia laif, unkel? EBA? a! iemustluk uuns. aiesorecet, iekanelpbiensore an pitienme." "ki:p ia eftes fingas an mu:f oa aielkikie!" kra:it e:θklif bru:tele repulsena—"aietrababiukt bai sne:k. au t debel iekendri:mfonen on mi? aiDETESTia!" eʃrukt es ʃo:ldas, ʃukimsel, indi:t, laik es fleʃ krept ui ebeasien an θrustbak es cea, uail aigotup an o:pent me mauθ tekomens daunri:t ebiu:s toren—but aiuorendat dum in midel t feast sentens bai θret aietbiʃo:n intu ru:m bai mesel; uieat saun laik boises at t ga:denge:t. us o:st uretaut ensten—IM iat es uits bait im, US uiaten. etuo tok tu oa θri minets, an eteantbak elo:n. "aiθot etetbin ia kusen eaten," aiopseaft te kaθaren—aiuiʃ ieteraif! u no:s but emitte:k us pa:t?" "etuo θru seafens sent tesi:kie from t gre:c," set e:θklif o:bariarenmi—"ieʃuteo:pent lates an koltaut, but aikutsuea dat cut eglat iedin. ʃieglat tebioblaict tese, aieseaten." at leanen t cans uietmist, ueboθge bent tu us gri:f uibaut kontro:l, an ielautus teue:lon til eklok. den, ebitus go upsteas θru t kicen te silas ce:nba an aiuispat me kunpanien tuebe:, paraps uemitkontraifget θru uindo dea oa intu garet an aut bai ets skaili:t. t uindo aueba uonaro laik dem elo: an t garet trap uose:f from us etems, foa ueuofasentin as efoa. niba us uele:daun, kaθaren tuk a ste:sien bai t lates an uoct anksies fa moanen—di:p si bien t o:nle ansa aikutopte:n te me fri:kuen entri:te:s ʃiettrairest. aise:tetmesel in cea an rokt tu an fro pasen a:ʃ cucmen on me mene diu:te dereliksiens, uot, from et, etstrukme den, ol me enploias mesfoatiens spraŋ. etuon t ke:s, in rialete, aieuea, but etuo, in me emacene:sien, dat dismel ni:t, an aiθot e:θklif imsel les gilte dan mi. at seben eklok eke:m an enkuaiat if gutuemen linten etro:s. ʃeran te t doa enmi:diet an ansat, "ies". "ia, den," eset o:penen an pulenaraut. airo:s tefolo, but eteant t lok gen. aidemant me reli:s. "bipe:sien," erepla:it, "aielsenup ia brekfest in euail." aiθunpt on t panels an ratelt t lac angare an kaθaren akst uai aiuostilʃutup. iansat aimusttraiendiua nuba aua, an deuenteue:. aiendiuat tu oa θri auas, atleŋθ, aieat futsteps, not e:θklifs. "aiebrotie sumet tui:t," set bois, "open t doa!" konplaien i:gale, aibielt eaten le:den ui fu:t enuf telastme ol de. "tak," iatet θrusten t tre intu me ant. "ste uun minet," aista:tet. "ne," ekra:it an retaiat rega:tles ene preas aikutpoa foaθ tedete:nim—an dea aireme:nt enklo:st t o:l da an t o:l neks ni:t an nuba an nuba. faif ni:ts an foa de:s aireme:nt oltegeba, not sien no:bede but eaten uuns ebre moanen, an euomodel ce:la, ʃuale an dum an def tu ebre etem at mu:fen es sens baut custes oa konpasien. FOAΘ ET——on fiθ moanen oa raba aftenu:n, difren step epro:ct li:ta an ʃoata an, dis taim, t peasen entat t ru:m. etuo sila dont in a ska:let ʃol ui blak solk bonet on a et an uilo:basket suuŋ tu a a:m. "e dia! gutuemen di:n!" ʃeskle:mt—"uel!, its tok baut iu at gimaten. ainebaθot but iuuosunk in t blakoas ma:ʃ an gutgeal ui iu, til masta to:ltme iuetbinfaunt, an ietloctiu ia! uot!, an iemustegot on ailent, ʃua?—an au loŋ iuuo in t o:l? uoet masta se:ftie, gutuemen di:n?; but iuensoθin, iuenbi: so pua, uoet?" "ia masta s tru skaundarel!" airepla:it—"but ielansa fa it. eninera:ist dat te:l, etelolbile:t bea!" "uot s iemiu:n?" akst sila—"eten es te:l, tedel dat in t bilec, baut ia bienlost in t ma:ʃ, an aikols tu eanʃo, uen aikumin, 'e, de:s kuia θiŋ, gutmen eaten, apent sins aiuentof. its sat pite on dat laikle iuŋ las an kant nele di:n."'esteat. aiθot iaten eat ot, so aito:ltim t ru:ma. t masta lisent an ecustsmailt tu imsel an set, "if debi:n in t ma:ʃ, dieaut nau, sila. nele di:n eloct, at dis minet, in ia ru:m. iekentela teflit, uen iegoup, ia s t ki. t bokuota got intu a et an ʃieterun o:m kuait fli:te, but aifiksta til ʃeke:mraun tu a senses. iakenbita go te t gre:nc at uun, if ʃeken, an kare mesec from mi dat a iuŋ le:de elfolo in taim tueten t skuaias fiu:narel." gutmen etga en de:t?" aigapst—"o!, sila sila!" "no no, sitiedaun, me gut gutuemen," ʃerepla:it, "iueri:tsik iet. iende:t, dokta keneθ θinks emitlast nuba de. aimetim on t ro:t an akst." in sitendauns stet, aisnact me autdoa θiŋs an e:sent elo:, foa t ue uofri. on entaren t aus, ailuktbaut fa sumen tegi enfame:sien baut kaθaren. t ple:s uofilt ui sunʃain an t doa stut ua:it o:pen, but no:bede si:mt at ant. as aiesete:tet ueba tegoof at uuns oa teanbak an si:k me gutuemen, sli:t kof dru me etensien te t a:θ. linten le on t setel so:l tenen suken ʃugakande stik an pasiu:en me mu:fmens ui apeθetek a:is. "uea s gutuemen kaθaren?" aidemant stean supo:sen aikutfri:tenim intu gien entelecens, kacenim dus elo:n. esukton laik enesen. "ʃiegon?" aiset. "no," erepla:it, "ʃieupsteas, ʃien tego, ueuonlea." "iuuonlea, litel idiet!" aiskle:mt—"derekme tu a ru:n emmi:diet oa aielme:kie siŋaut ʃa:p." "papa etme:kie siŋaut, if iuetemtget dea," iansat—"eses aien tebisoft ui kaθaren, ʃi:s me uaif, an eteʃe:mfel ʃietuiʃli:fme. eses ʃie:tsme an uontsme tedai, dat ʃemite me muna, but ʃeuone an ʃeuongo o:m! ʃenebauel!, ʃemitkrai an bisik muc as ʃepli:ses!" eresiu:mt es foama okiepe:sien klo:sen es lits, laik ementdrop esli:p. "masta e:θklif," airesiu:mt, "iset iuefagot ol kaθarens kaintnes te iu last uinta, uen iuefeamt ielufta an uen ʃebrotie buks an suŋie soŋs an ke:m menie taim θru uint an sno tesiie? ʃeuept temis uun i:fnen, kos iuetbidesepoint, an iefelt den ʃeuoundattaimstugut ta iu, an nau iebeli:f t la:is ia faba tels, do ieno edestestesie bo:θ—an iecoinim gens ea. dat s fain gratetiu:t, enet?" t lintens mauθ koana fel an etuk t ʃugakande from es lips. "uoet ʃeke:m te uubaren i:θs kos ʃie:tetie?" aikontiniu:t—"θink fa iasel! as te ia muna, ʃedunibenno iuele nun, an iese ʃiesik an, iet, ieli:fa elo:n up dea in stre:c aus! iue uot efelt uot its tebisoneklekt! iekutpite ia o:n sufarens, an ʃepitetem, tu, but iuuo:n pite ean! aiʃet tias, masta e:θklif, iesi, eldale uumen an seafen mia, an iu, afta pretenen suc afeksien an een ri:sen teueaʃepa olmo:st, iestoa ebre tia iue fa iasel an lai dea kuait at i:s. a! iu:s a:tles selfeʃ boi!" "aikanste ui ea," iansat kros—"aiuonste bai mesel. ʃekra:it so aikanbea; an ʃeuongio:ba, do aise aielkol me faba. aiditkolim uuns, an eθretentstrangela if ʃeuonkuaiet, but ʃesta:tet gen t ensten eleft t ru:m mo:nen an gri:fen ol ni:t loŋ, do aiskri:mt fa bekse:sien  dat aikunsli:p." "gutmen e:θklif eaut?" aienkuaiat pasi:fen t recet kri:tia aten no paua tesinpeθais ui es kusens mentel toatias. "i:s in t koat," erepla:it, "token te dokta keneθ, uot ses unkel daien tru:le at last. aieglat, foa aibi t gra:nces masta afta im. kaθaren olues spo:k baut it as a aus. eten ean! its main, papa ses eaθen ʃie s main. ol a nais buks is main, ʃiodat te gimedem, an a prite beats, an a po:ne mine, if aietget t us ru:m ki an learaut, but aito:lta ʃiaten not tegi, deuoololmain—an den ʃekra:it an tuk litel piktia from a nek an set aiete dat, tu piktias in go:lt ke:s on uun sait a muba an on t uba unkel, uen deuoiuŋ. dat uo iestade:—aiset deuomain tu an tra:itgetem from ea. t spaitfel θiŋ uunlema—ʃepuʃtmiof an eatme. aiʃri:ktaut, dat fri:tensa, ʃieat papa kumen an ʃebro:k t inces an debaitet t ke:s an ge:me a mubas poatret, t uba ʃiatemtait; but papa akst uot uo t mata an aisple:nt. etuk t uun aiat eue: an oadata teresain ean te mi, ʃerefiu:st, an e...estrukadaun an renct of t ce:n  an kruʃt ui es fut"; "an iuuopli:st tesia struk?" aiakst, een me desains in enkurecen es tok. "aiuinkt," iansat, "aiuinksi me faba straik dok oa oas, edu so a:t; iet aiuoglat at feast, ʃedeseaft puneʃen fa puʃenme, but, uen papa uogon, ʃeme:tme kum te t uindo an ʃo:tme a ci:k kut on t insait gens a te:θ an a mauθ filen ui blut an den ʃegabatup t piktia bits an uent an satdaun ui a fe:s te t uol an ʃianebaspo:k te mi sins—an aisumtaimsθink ʃekanspi:k fa pe:n. aidunlaikθink so, but ʃieno:te θiŋ fa kraien kontiniuel an ʃeluks so pe:l an uailt, aiefre:t baut ea"—"an iekenget t ki, if iecu:s?" aiset. "ies, uen a:is upsteas," iansat, "but aikanuok upsteas nau." "in uot epa:tmen iset?" aiakst. "o," ekra:it, "aiuontel IU uea etis. its us si:kret. no:bede ni:ba eaten noa sila s teno. dea! iuetaiatme, goeue: goeue:!" an eteant es fe:s ontu es a:m an ʃut es a:is gen. aikonsidat best tedepa:t uibaut sien gutmen e:θklif an briŋ reskiu fa me iuŋ le:de from t gre:nc. on ri:cen, me feleseafenses estoneʃmen tesi:me an da coi olso uo entens, an, uen dieat da litel gutuemen uose:f, tu oa θri uobauturiup an ʃaut t niu:s at gutmen etgas doa, but aibespo:k t enausmen baut it mesel. au ce:nct aifauntim i:ben in dem fiu de:s! ele emec laik satnes an resekne:sien ue:ten es de:θ. bere iuŋ elukt, do es aktiuel e:c uo θeate nain, uun etekoltim ten iias iuŋa at li:st. aiθot baut kaθaren, foa emeamat a ne:m. aituct es ant an spo:k. "kaθaren kumen, dia masta!" aiuispat, "ʃi:s ela:if an uel an bi ia, aio:p, teni:t." aitrenbelt at t feast efeks from dis entelecens—ero:sup, luktraun t epa:tmen an den sankbak in suu:n. su:n as erekubat, airele:tet us konpulsre biset an detensien at t i:θs. aiset e:θklif foastme tegoin, uic uon kuait tru. aiutat litel as posebel gens linten, noa aideskraipt ol es fabas bru:tel konduk, me entensiens bien not tuat no bitanes, if aikutelpet, tu es olrede o:bafloen kup. edabaint uun es eneme:s peapeses uo tesekiua t peasenel propate uel as t ste:t tu es sun oa raba imsel, iet uai edinue:t til es desi:s uopusel te me masta, kos ikneren au nia im an es nefiu etkuit t uealt tegeba. aueba, efelt es uel etbetabioltat—in li:fen stet kaθares foatien at a o:n despo:sel, edeteamentput in trusteses ants fa a iu:s diuren lait an fa a cildaren, if ʃiat ene, afta ea. bai dat mi:ns, etkunfol te gutmen e:θklif, if linten da:it. eenresi:ft es oadas, aidespact man tefec t eteane an foa moa, prebaitet ui seabesebel uepens tedeman me iuŋ le:de from a ce:la. bo:θ pa:te:s uodele:t bete le:t. t singel seafen teantbak feast. eset gutmen gri:n t loias uoaut uen ieraift at es aus an iatue:t tu auas fa es rientarens an den gutmen gri:n to:ltim iat litel bisnes in t bilec as mustbidun, but ietbi at θruʃkros gre:nc efoa moanen. t foa men ke:mbak unekunpene:t olso. debrot ueat kaθaren uoil, tu il tekuit a ru:m an e:θklif uunsufarem tesia. aisklo:tet t stiu:pet felo:s uel fa lisenen te dat te:l, uot aiuunkare te me masta, resolfente:k o:l bebe up te t i:θs at de:li:t an stoam litarel, unles t prisena uokuaietsurendat tu us. a faba uel:sia, aiba:ut, an ba:ut gen, if dat debel ekilt on es o:n doasto:ns in traienpreben! ape, aiuospeat t ceane an t trubel—aigon daunsteas at θri eklok tefec uota cuk an uopasen θru t ol uit it in me ant, uen ʃa:p nok at t frun doa me:tme cunp. "o!, its gri:n," aiset rekoleken mesel, "o:nle gri:n," aiuenton entenensen sunbede els tuo:pen, but t nok uorepi:tet not laut an stil enpoatienet. aiput t cuk on t banesta an e:sent tuetmitim mesel. t a:best mu:n ʃon klia autsait. etuon t eteane. me o:n sui:t litel gutuemen spraŋ on me nek sopen, "elen elen! iset papa s ela:if?" "ies," aikra:it, "ies, me e:ncel, iis, le GOT biθankt iuese:f ui us gen!" ʃeuontetrun breθ as ʃeuo upsteas te gutmen lintens ru:n, but aikonpelta tesitdaun on cea an me:ta drink an uoʃt a pe:l fe:s ce:fen intu fe:n kula ui me e:pren—den aiset aimustgo feast an tel baut a eraifel, enploarena tese ʃietbiape ui iuŋ e:θklif. ʃesteat but, su:n konprienen uai aikaunselta tuuta t folksut, ʃeʃuatme ʃeuunkonple:n. aikunba:itbipresen at da me:ten—aistut autsait t ce:nadoa kuoat naua an a:tle bentiat nia t bet, den. ol uokonpo:st aueba, kaθarens despea uosailen as a fabas coi. ʃesupoatetim kam in epirens an efikst on a fi:tias es ra:ist a:is as si:mt daile:ten ui ekstese. eda:it blisfel, gutmen lokuut—eda:it so. kisen a ci:k, emeamat, "aigoen tu ea, an iu, da:len cailt, iuelkum tu us!" an neba steat noa spo:k gen, but kontiniu:t dat rat re:dien ge:s, til es puls enpaseptebel stopt an es so:l depa:tet. nun kuteno:test t sak minet on es de:θ, etuo entaia uibaut strugel. ueba kaθaren etspent a tias oa ueba t gri:t uotuue:te teleem flo, ʃesat dea draia:it tilt sun ro:s—ʃesat til nu:n an etstilerme:nt bru:ten o:ba dat de:θbet, but aiensistet on ea kumeneue: an te:ken sum repo:s. etuo uel aisuksi:tet in remu:fena, foa, at dinataim, epiat t loia eenkolt at uubaren i:θs teget es entruksiens au tebie:f. ietso:ltimsel te gutmen e:θklif, datuo t kos fa es dele: in ebeen me mastas sumens. foatienet, no θot baut uealtle efeas krost t latas maint tedesteapim, afta es dotas eraifel. gutmen gri:n tuk on imsel tuoada eaθen an eabede baut t ple:s. ege ol t seafens but mi no:tes tekuit. ietekare:t es delege:tet oθorete te t pon tuensist etga linten ʃunbibure:t esait es uait but in t capel ui es famele. etuo t uil aueba tuinda dat, an me laut preteste:siens gens ene enfrincmen on ets dereksiens. t fiu:narel uoureto:ba, kaθaren gutuemen linten e:θklif nau uosufat teste at t gre:nc til a fabas koaps etkuitetet. ʃeto:ltme a angueʃ etatlastspeat linten tuenkea t riks telibare:ta. ʃieat t men aisent despiu:ten at t doa an ʃegebat t sens baut e:θklifs ansa. etdro:fa desparet. linten uot etbinkonbe:tup te t litel pa:la su:n afta aileft uoterefa:it intu facen t ki efoa es faba riesent. iat t kunen tuunlok an relok t doa uibaut ʃuten an, uen eʃutegon te bet, ebektsli:p ui eaten, an es petisien uogrant fa uuns. kaθaren sto:laut efoa de:bre:k. ʃedindeatrai t doas lest t doks etra:is ela:m, ʃebisetet t emte ce:nbas an sament da uindo:s an, luke, li:ten on a mubas, ʃegot i:se aut ets lates an ontu t graunt bai t fea tri mi:ns klo:s bai. a ekonples sufat fa es ʃea in t ske:p, notuistanten es timet kontraibenses. FIΘ ET——t i:fnen afta t fiu:narel, me iuŋ le:de an mi ueuose:tet in t laibre, nau miu:sen moanfel, uun us despearen, on us los, nau bentiarn koncektias as te t glu:me fiu:tia. uietcustegri:t t best destene uot kutue:t kaθaren etbi pamisien tekontiniu reseden at t gre:nc, at li:st diuren lintens laif, im bienelaut tecoina dea, an mi tereme:n as auski:pa. dat si:mt raba tu fe:barebel ere:ncmen tebio:pt foa, an iet aidito:p an sta:tetciarup unda t prospek terete:n me o:m an me enploimen an, buf ol, me beluft iuŋ gutuemen, uen seafen uun t deska:tetens, not iet depa:tet, ruʃt e:ste in an set 'dat debel e:θklif' uokumen θru t koat—iset eʃutfasen t doa in es fe:s. if uietbinmat enuf tuoada dat presi:Ten, uiaten no taim. edinme:k no seremo:ne tenok oa enauns es ne:m—euo masta an ebe:ltimsel t mastas probelec teuok stre:t in uibaut seen ueat. us enfoamens bois saun derektim te t laibre, ientat an, mo:sienimaut, ʃut t doa. etuo t se:m ru:m ietbinuʃat intu, as gest, e:ti:n iias efoa—t se:m mu:n ʃon θru t uindo an t se:m otem lantske:p le autsait. uiateniatli:tet kandel, but ol t epa:tmen uobisebel, i:ben te t poatrets on t uol—gutuemen lintens splendet et an a usbens gre:sfel. e:θklif etbanst te t a:θ. taim at litel oltat es peasen i:ba. taim etliteloltat es peasen i:ba. etuo t se:m man—es da:k fe:s raba saloa an moa konpo:st, es fre:m sto:n oa tu ebia paraps an no uba difrens. kaθaren etro:s ui enpuls tedaʃaut, uen ʃesoim. "stop!" eset erestena bai t a:m—"no moa runenseue:! uea iuetgo? aiekumfeciu o:m an aio:p iebi diu:tefel dota an not enkurec me sun te feaba desebi:diens. aiuoenbarest au tepuneʃim uen aideskubat es pa:t in t bisnes, i:s suc kopuep, pinc etenaiele:tim, but iuelsi bai es luk, ieresi:ft es diu! aibrotimdaun uun i:fnen t de efoa iestade: an cust setim in cea an neba tuctim aftauats. aisen eaten aut, an uiat t ru:m tu asels. in tu auas, aikolt co:sef tekariimup gen, an, sins den me presens is po:ten on es neafs as go:st, an aifanse esi:sme ofen, do aiennia. eaten ses eue:ks an ʃri:k in t ni:t bai t aua tegeba an kolsie tepretekim from mi, an, ueba ielaik ia presies me:t oa no, iemustkum—i:s ia konsea nau, aii:lt ol me entrest in im te iu." "uai not let kaθaren kontiniu ia," aipli:tet, "an sen masta linten tu ea? as iue:tem bo:θ, iuuunmisem, dekenonlebi de:le ple:k tu ia unnatiarel a:t." "aisi:ken tenen fa t gre:nc," iansat, "an aiuont me cildaren baut mi, tebiʃua. esaits, dat las o:sme a seabeses fa a bre:t. aiengunneatiara in luksiare an aidelnes afta linten egon. me:k e:st an getrede, nau, noa oblaicme tekonpel." "aiuel," set kaθaren, "linten s ol aie teluf in t uealt, an, do iuedun uot iekut teme:kim e:tfel te mi an mi tu im, iekanme:kus e:t i:c uba—an aidefaiie tueatim uen aiebai an aidefaiie tefri:tenme!" "iu:s bo:stfel canpien," repla:it e:θklif, "but aidunlaikiu uel enuf tueatim—iuelget t ful toamen benefet, loŋ as etlastes. eten mi u elme:kim e:tfel te iu—its es o:n sui:t spiret. i:s bita as gol at ia deseasien an ets konsekuenses—dunspek θanks fa dis no:bel debo:sien. aieatim dro plesen piktia te sila laik uot ietdu, if eostroŋ as mi—t enklene:sien s dea an es bere ui:knes elʃa:pen es uits tefaint supstetiu:t fa streŋθ." "aino ie bat ne:tia," set kaθaren, "i:s ia sun—but aieglat aie beta tefagi an aino elufsme an, fa dat ri:sen, ailufim. gutmen e:θklif IU iue no:bede telufie, an, aueba misrebel ieme:kus, uielstile t rebenc teθink ia kru:lte ra:ises from ia gre:ta misare. iuismisrebel, enet? lo:nle laik t debel an enbies laik im? NO:BEDE lufsie, NO:BEDE elkrai fa iu uen iedai! aiuunbi iu!" kaθaren spo:k ui drire traiunf kaint, ʃesiimteme:tup a maint tuenta intu a fiu:tia fameles spiret an dro plesia from a enemeses gri:fs. "iebisore tebi iasel presen," set a fabarinlo, "if iestant dea nuba minet. bigon, uic, an get ia θiŋs!" ʃeskoanfeluidru. in a apsens, aibeganbek fa silas ple:s at t i:θs ofarenresain main tu ea, but euunsufa on no ekaun. ebitme bi sailen an den, fa t feast taim, elautimsel glans raun t ru:m an lukt at t piktias. eenstude:t gutuemen lintens, eset, "aiele dat o:m, not kos aine:t, but..." eteant abrup te t faia an kontiniu:t ui uot, fa betaueat lak, aimustkol smail, "aielteliu uot aidit iestade:! aigot t seksten uot uodigen litnens gre:f teremu:f t eaθ of a kofen lit an aio:pentet. aiθot, uuns, aieteste:t dea—uen aiso a fe:s gen, its ean iet!, iat a:t ueak testeame, but eset etetce:nc if t ea blu on it, an so aistruk uun sait t kofen lu:s an kubatup, not lintens sait, dam im! aiuiʃ ietbinso:ldat in let; an aibraipt t seksten tepuleue:, uen aiele:t dea an slait main aut tu, aiele me:t so, an den, bai t taim linten gets tu us, euonno uic is uic!" "iuuobereuiket, gutmen e:θklif!" aiskle:mt, "iuuonʃe:mt tedesteap t de:t?" "aidindesteap no:bede, nele," erepla:it, "an aigemesel sum i:s. aibigretdilkunftebela nau, an iuele beta canc teki:pme undagraunt, uen aiget dea. desteapta? no! ʃiedesteaptme ni:tande θru e:ti:n iias, ensesenle, remoasles, til iestani:t, an iestani:t aiuotrankuel. aidremt aiuosli:pen t last sli:p bai dat sli:pa ui me a:t stopt an me ci:k fro:s gans ean—an, if ʃietbindesolft intu eaθ oa ueas, uot iuedremt baut den?" aiset. "tedesolf ui ea an bienapia stil!" iansat—"iesupo:s aidret ene ce:nc dat soat? aispekt suc transfame:sien on re:sen t lit, but aiebetapli:st etdunkomens til aiʃea. esaits, unles aietresi:ft distink enpresien baut a pasienles fi:tias, dat stre:nc fi:len eta:tliebin remu:ft. etsta:tet otle. ieno aiuouailt afta ʃeda:it an eteanele, from don t don, preena teteanmebak a spiret! aie stroŋ fe:θ in go:stes—aie konbiksien deken an dusist muŋ us! t de ʃeuobure:t, etke:m sno:fol. in t i:fnen, aiuent te t ceacia:t. etblu bli:k as uinta—ol raun uo soletre. aidinfia a fu:l usban etuondarup t glan so le:t, an nun els at bisnes tebriŋem dea. bienelo:n an konsies tu ia:ts lu:s eaθ uo t so:l baria etui:n us, aiset te mesel, "aielea in me a:m gen! if ʃieko:lt, aielθink its dis noaθ uint cilsMI an, if ʃiemo:sienles, its sli:p." aigot spe:t from t tu:laus an sta:tetdelf ui ol me mi:t—etskre:pt t kofen, aifel teueak ui me ants, t uut komenstkraken baut t skru:s, aiuo on t poin tuete:n me opcek, uen etsi:mt aieat si from sumen buf, klo:s at t gre:fs ec an benendaun. "if aikenonleget dis of," aimutat, "aiuiʃ demeʃubel int eaθ o:ba us bo:θ!" an airenct at it moa desparet stil. etuo nuba si klo:s at me ia. aiepiatfi:l ets uoam breθ desple:sen t sli:tle:ten uint. aidinno no lifen θiŋ in fleʃanblut uobai, but, seaten as iepasi:f t epro:c te sum supstansiel bode in t da:k, do etkanbideseant, so seaten aifelt kaθe uo dea—not unda mi, but on t eaθ. suden sens laik reli:f flo:t from me a:t θru ebre lim. airelinkueʃt me agene le:ba an teant konso:lt at uuns, unspi:ken konso:lt. a presens uo ui mi, etreme:nt uail aifiltbak t gre:f an letme o:m. laf, if iuuel, but aiuoʃua aietsia dea. aiuoʃua ʃeuo ui mi an aikunelptoken tu ea. eenri:ct t i:θs, airuʃt i:gale te t doa. etuofasent an, airemenba, dat ekeast eanʃo an me uaif epo:st me entarens. airemenbastopen tekik t breθ aut im an urien upsteas te me ru:m an ean. ailuktraun enpe:sien, aifelta bai mi, aikutOLMOSTsia an iet aiKUN! aiotesuet blut den from me ieanen angueʃ, from me supleke:siens feaba tue but uun glims! aiaten uun. ʃeʃo:tasel, as ʃiofenuo in laif, debel te mi!—an, sins den, sumtaims noa an sumtaims les, aibin t spoat te dat entolarebel toatia! enfeanel! ki:pen me neafs at suc strec, if diatenresenbelt katgut, dietloŋgoerelakst te lintens fi:belnes. uen aisat in t aus ui eaten, etsi:mt, on goenaut, aiʃutme:ta, uen aiuokt on t muas, aiʃutme:ta kumenin. uen aiuent from o:m aie:stent teteanbak, ʃeMUSTbi sumuea at t i:θs, aiuoseaten!, an, uen aislept in a ce:nba, aiuobi:t aut dat. aikunlai dea, foa t mo:men aiklo:st me a:is, ʃeuo i:ba autsait t uindo oa slaitenbak t panels oa entaren t ru:m oa i:ben resten a da:len et on t se:m pilo, as ʃedit uen cailt, an aimusto:pen me lits tesi; an so aio:pent an klo:stem ehundat taims eni:t, tebioluesdesepoint! etraktme! aieofengro:nt elaut, til dat raskel co:sef nodaut beli:ft me konsiens uopleen t fi:nt insait mi. nau, sins aiesi:na, aiepasefa:it—elitel. etuo stre:nc kilen ue, not bai inces, but bai eabretθs fraksiens tebegailme ui t spekta o:p θru e:ti:n iias!" gutmen e:θklif post an uaipt es foaret, es ea kluŋ tu et, uet ui paspere:sien, es a:is uofikst on ret faia enbas, t braus not kontrakt, but ra:it neks t tenpels demineʃen t grim aspek on es kauntenens, but enpa:ten pekiu:lia luk laik trubel an pe:nfel epirens laik mentel tensien toats uun apsoapen supcek. ionliafedrestme an aimente:nt sailens. aidinlaikiarim tok! afta ʃoat piriet, eresiu:mt es medete:sien on t piktia, tukdaun an lentet gens t so:fa tekontenple:t at beta etbantec, an, uail so okiepa:it, kaθaren entat enaunsen ʃeuorede, uen a po:ne esadelt. "sen dat o:ba temoro," set e:θklif te mi den, teanen tu ea, set, "du uibaut ia po:ne, its fain i:fnen an iuuone:t no po:ne:s at uubaren i:θ, foa, uot ceane:s iete:k, ia o:n fe:t elseafie. kum loŋ." "gutbai, elen!" uispat me dia litel gutuemen. as ʃekistme, a lips felt laik ais—"kum an si:me, elen, dunfaget." "keate:k iedundu no suc θiŋ, gutuemen di:n!" set a niu faba—"uen aiuiʃspi:k te iu, aielkum ia. aidunuont nun ia praien at me aus!" esainta tepresi:tim an, kastenbak luk as kut me a:t, ʃiebe:t. aiuoctem from t uindo uok daun t ga:den. e:θklif fikst kaθarens a:m unda is, do ʃedespiu:tet t ak at feast ebeden, an, ui rapet straits, iureta intu t ale uots tru:s konsi:ltem. SIKΘ ET——aiepe:t biset te t i:θs, but aiansi:na sins ʃeleft, co:sef elt t doa in es ant uen aikolt tuaks afta a an uunletme pas. eset gutuemen uo 'θraŋ' an t masta uonin. sila eto:ltme sumet baut t ue degoon, ubauais aieta:tleno u uode:t an u lifen. ʃeθinks kaθaren o:te an dunlaika, aikenges bai a tok. me iuŋ le:de aksta sum e:t uen ʃefeastke:m, but gutmen e:θklif to:lta tefolo a o:n bisnes an le es dotarinlo luk afta asel, an sila uilenle ekuiest bien naro:maintet selfeʃ uumen. kaθaren ebinst cailts enoiens at dis ngelk, repe:t ui kontem an, dus, enlistet me enfoamen muŋ a eneme:s, sekiua as if ʃietduna sum gre:t roŋ. aiat loŋ tok ui sila baut siks ui:ks go, elitel efoa ieke:m, uun de uen uefagabat on t mua, an dis is uot ʃeto:ltme. "t feast θiŋ gutuemen linten dit," ʃeset, "on a eraifel at t i:θs uo terun upsteas uibaut i:ben uiʃen guti:fnen te mi an co:sef, ʃeʃutasel intu lintens ru:m an reme:nt til moanen—den, uail t masta an eanʃo uo at brekfest, ʃientat t aus an akst ol in kuiba if t dokta mitbisent foa? a kusen uoberiil. 'ueno dat!' ansat e:θklif, 'but es laif en ueaθ efa:ben an aiuonspen efa:ben on im'; 'but aikantel au tedu,' ʃeset, 'an, if no:bede elelpme, ieldai!' 'uok aut t ru:m,' kra:it t masta, 'an leme neba ia ueat moa baut im! nun ia kea uot apen tu im; if iedu, ak t neas, if iedun, lokimup an li:fim'; den ʃesta:tetbobame, an aiset aietat enuf ple:k ui t taiasem θiŋ, uiicat us takses an ean uo teue:t on linten—gutmen e:θklif bitme li:fa dat le:ba. au demanect tegeba, aikantel. aifanse efretet gre:t di:l an mo:nt esel ni:t an de, an ʃiat presies litel rest—uun kutges bai a uait fe:s an ebe a:is. ʃesumtaimske:m intu t kicen ol uildat laik an lukt laik ʃietfe:nbek esistens, but aiuongundesebe: t masta—ainebadeadesebeim, gutuemen di:n, an, do aiθot roŋ keneθ uonsent foa, etuon no konsean main i:ba tuetbais oa konple:n, an aioluesrefiu:stmedel. uuns oa tuais, afta uietgon te bet, aieapento:pen me doa gen an si:na siten kraien on t steastop, an den aieʃutmesel in kuik, fa fia tebimu:ft tuentafia. aiditpitia den, aieʃua, stil aidinuiʃlu:s me ple:s, ieno. at last, uun ni:t ʃeke:m bo:lt intu me ce:nba an fri:tentme aut me uits, seen, 'tel gutmen e:θklif es sun daien, aieʃua i:s dis taim. getup ensten an telim.' eenutat dis spi:c, ʃebaneʃt gen. aile kuoata naua lisenen an trenbelen. not steat, t aus uokuaiet. ʃiemeste:ken, aiset te mesel. iegot o:ba it. ainindesteapem an aista:tetdo:s—but me sli:p uoma:t seken taim bai ʃa:p bel riŋen, t o:nle bel uie, putup on peapes fa linten, an t masta koltme tesi uot uos t mata an enfoamem euune dat nois repi:tet. aidelibat kaθarens mesec. ekeast tu imsel an, in efiu minets, ke:maut ui li:tet kandel an presi:tet tu da ru:m. aifolo:t. gutuemen e:θklif uose:tet bait t betsait ui a ants fo:ltet on a ni:s. a fabarinlo uentup, elt t li:t te lintens fe:s, lukt at im an tuctim, aftauats eteant tu ea. 'nau...kaθaren,' eset, 'au iefi:l?' ʃeuodum. 'au iefi:l, kaθaren?' erepi:tet. 'iese:f an aiefri,' ʃiansat, 'aiʃutfi:l uel...but,' ʃekontiniu:t ui bitanes ʃekunkonsi:l, 'iueleftme so loŋ testrugel gens de:θ elo:n, aifi:l an si o:nle de:θ! aifi:l laik de:θ!' an ʃelukt laik et, tu! aigea elitel uain. eaten an co:sef, uot etbinue:kent bai t riŋen an t saun laik fe:t an eat us tok from autsait nau entat. co:sef uofe:n, aibeli:f, baut t lats remu:fel, eaten si:mt θot bobat, do euomoatukup ui stearen at kaθaren dan θinken baut linten—but t masta bitim getof tebet gen, uedinuont es elp. iaftauatsme:t co:sef remu:f t bode tu es ce:nba an to:ltme teteanbak te main an gutuemen e:θklif reme:nt bai asel. 'in t moanen, esentme tetela ʃemustkumdaun te brekfest, ʃietundrest an epiat goen te sli:p an set ʃeuoil, uic aia:tleuundat at. aienfoamt gutmen e:θklif an erepla:it, 'uel, lea bi til afta t fiu:narel an goup nau an den tegeta uot ene:tfel an, su:n as ʃesi:ms beta, telmi.'" kaθe ste:t upsteas foatni:t ekoaten te sila, uot biseteta tuais ede: an etebinrabafrentlia, but a etems at enkri:sen kaintnes uoprautanpromrepelt. e:θklif uentup uuns teʃoa lintens uil. ietbekui:θ es faba t o:l is an uot etbin ean mu:febel propate, t pua kri:tia uoθretent oa ko:kst intu dat ak diuren a ui:ks apsens, uen es unkel da:it. t lants bien maina ekunmedel ui. aueba, gutmen e:θklif ekle:mt an keptem in es uaifs ri:t an is olso, aisupo:s li:gel, at ene re:t, kaθaren destetiu:t aut kaʃ an frents kandesteap es pesesien. "no:bede," set sila, "eba epro:ct a doa, sept dat uuns, but mi, noa no:bede akst not baut ea. t feast eke:sien ea kumendaun intu t aus uo on sunde aftanu:n. ʃietkra:itaut, uen aikaretup a dina, ʃekunbeanoloŋabien in t ko:lt, an aito:lta t masta uogoen t θruʃkros gre:nc an eanʃo an aininindara from desenen, so, su:n as ʃieat e:θklifs oas trotof, ʃeme:t ea epirens dont in blak an ea ielo keals ko:mtbak biaint a ias ple:n as kue:ka—ʃekunko:memaut. co:sef an mi uecenarelgo te capel on sunde:s (t keak, ieno, an no minesta nau, sple:nt gutuemen di:n, an dekol t meθedisteses oa baptesteses ple:s (aikanse uic etis) at gimaten capel.) co:sef etgon, ʃekontiniu:t, but aiθot propa teba:it at o:m. iuŋ fo:ks is olues t beta fa eldas o:baluken an eaten ui ol es baʃfelnes en model nais bie:fia. aileim no es kusen etberelaiklesit ui us an ʃietbinoluesiu:st si t sabeθ respekt, so iatasgutli:f es guns an indoa ueak bits elo:n, uail ʃeste:t. ekulatup at t niu:s an kast es a:is o:ba es ants an klo:θs. t tre:noil an gunpauta uoʃuft aut si:t in eminet. aiso ementgia es kunpene an aigest bai es ue, euontetbi presentebel, so, lafen, as aidindealaf uen t masta ebai, aiofat tuelpim if euut an co:kt at es konfiu:sien. egru sulen an sta:tetsuea. nau, gutuemen di:n," sila uenton sienme not pli:st bai a mana, "iuapenθink ia iuŋ le:de tu fain fa gutmen eaten an apen iueri:t, but aio:n aietlufuelbriŋ a prait epek loa—an uot ol a leanen elduea an a de:ntenes, nau? ʃiepua as iu oa mi, puara, aibibaunt, an aiduen me litel oldat ro:t." eaten elaut sila tegiim a e:t, an ʃeflatatim intu gut iu:ma, so, uen kaθaren, ke:m affageten a foama ensults, etra:itme:kimsel egriebel bai t auski:pas ekaun. "gutuemen uoktin," ʃeset, "cil as aisekel an i as prinses. aigotup an ofata me se:t in t a:mcea. no, ʃeteantup a no:s at me sebilete. eanʃo ro:s, tu, an bita kum te t setel an sit klo:s bai t faia—euoʃua ʃeuosta:ft. 'aibinsta:t emunθ an moa,' ʃiansat resten on t ueat skoanfel as ʃekut—an ʃegot cea fa asel an ple:st at destens from bo:θ us. eensat til ʃeuouoam, ʃesta:tetlukraun an deskubat nunba buks on t dresa, ʃeuo ensten on a fe:t gen strecen teri:cem, but deuotui up. a kusen, afta uocen a endebas euail, at last sument kurec tuelpa, ʃielt a frok, an efiltet ui t feast as ke:m tu ant. dat uo gre:t etbans fa t lat. ʃedinθankim, stil efelt gratefa:it ʃieteksept es esistens an bentiatstant biaint as ʃesamentem an i:ben testu:p an poinaut uot struck es fanse in seaten o:lt piktias dekonte:nt, noa euodont bai t sose stail ʃeceakt t pe:c from es finga—ekontentimsel ui goen ebit feaba bak an luken at ea in t buks stet. ʃekontiniu:tre:ten oa se:ken fa sumet tere:t. es etensien bai degri:s gotkuaitsentat in t stude baut a θik silke keals—a fe:s ekunsi an ʃekunsiim; an paraps not kuait ue:k te uot edit, but etrakt laik cailt te kandel, at last epresi:tet from stearen te tucen, eputaut es ant an stro:kt uun keal, centel as if etuo beat. emitestuk naif intu a nek, ʃesta:tetraun in suc te:ken. 'geteue: dis mo:men! au iedeatucme? uai iestopen dea?' ʃekra:it in desgust to:n. 'aikanendiuaie! aielgo upstas ge, if iekum nia mi.' gutmen eaten rekoilt luken fu:leʃ as ekutdu, esatdaun in t setel bere kuaiet, an ʃekontinietteaneno:ba a boliums nuba af aua; final, eanʃo krosto:ba an uispat te mi. 'iuelaksa tere:tus, sila? aiestolt ui not duen not an aidu laik...aikutlaiktuiara! dunse aiuontet, but aks fa iasel.' 'gutmen eaten uiʃes iuetre:tus, mam,' aiset, enmi:dietle. 'iette:k bere kaint ietbimucoblaict.' ʃefraunt an lukenup ansat, 'gutmen eaten an t o:l set iu elbigut enuf tuundastant airecek ene pretens at kaintnes iue t epokrese tuofa! aidepaisiu an uone not tese te ene iu! uen aietege me laif fa un ueat, i:ben tesi uun ia fe:ses, iuolkeptof—but aiuonkonple:n te iu! aiedro:tdaun ia bai t ko:lt, ni:ba temiu:sie noa encoi ia sosaiete.' 'uot aikutedun?' sta:tet eanʃo—'au uoet aiuo teble:m?' 'o!, iu:s sepsien,' ansat gutuemen e:θklif—'ainebamist suc konsean as iu'; 'but aiofat moa dan uuns an akst,' eset kindelenup at a peatnes, 'aiakst gutmen e:θklif teleme ue:k fa iu...' 'bisailen! aielgo aut doas oa eneuea, raba dan u ia desegriebel bois in me ias!' set me le:de. eaten mutat ʃemitgo tu el, fa im!, an unsliŋen es gun, dinrestre:nimsel from es sunde okiepe:siens no loŋa. etokt nau fri enuf, an ʃepresenso fit teretri:t tu a soletiu:t, but t frost etsetin an, spait a prait, ʃeuofoast tekondesen tu us kunpene moa an moa. aueba, aikeatuk etuom no feaba skoanen at me gut ne:tia—eba sins, aibinstif as asel, an ʃian no lufa noa laika muŋ us, an ʃedundeseaf uun, foa, leem se t li:st ueat tu ea, an ʃielkealbak uibaut respek fa enien. ʃielsnap at t masta imsel an gut as deasim teθraʃa, an t moa eat ʃegets, t moa benemes ʃegro:s." at feast, on iaren dis ekaun from sila, aideteamentli:f me sitiue:sien, te:k kotec an get kaθaren tekum an lif ui mi, but gutmen e:θklif etsu:npamit dat as ietsetup eaten in endependen aus, an aikansi no remede at presen, unles ʃekutmare gen, an dat ski:m etdunkum uibin me probens tuere:nc. 
* * * * * dus, entet gutuemen di:ns sto:re. notuistanten t doktas profese, airapetrekubaren streŋθ an, do its o:nle t seken ui:k in canre, aiprepo:sgetenaut on oasbak in ede: oa tu an raiteno:ba te uubaren i:θs tuenfoam me lantloat aielspent t neks siks munθs in lunden, an, if elaiks, ekenlukaut fa nuba tenen tete:k t ple:s afta okto:ba. aiuunpas nuba uinta ia fa muc.

2.25.2019

UUBAREN I:ΘS — Fourth Book

Leta ect ui blak enaunst me mastas teanbak de. isebela uode:t an ero:t tebitme get moanen fa es dota an ere:nc ru:m an uba ekomede:siens fa es iu:θfel nefiu. kaθaren ran uailt ui coi at t aidi:a uelkemen a faba bak an endulct sanguenest entisepe:siens baut t enniu:marebel a 'ri:l' kusens ekselense:s. da spekt eraifel i:fnen ke:m. sins eale moanen, ʃietbinbise oadaren a o:n smol efeas an nau, etaiat in a niu blak frok—pua θiŋ! a ants de:θ dinenpresa ui no defenet soro—, ʃioblaictme, bai konsten uurien, teuok ui ea daun θru t graunts temi:tem. "linten is cust siks munθs dan aiis," ʃecatat as uestro:lt lesiale o:ba t suels an mose teaf olo:s un tri:s ʃado. "au delaitfel etbi tueim fa ple:felo! ant isebela sent papa biu:tefel ealok es, etuoli:ta dan main flaksena an kuait as fain. aie keafe preseaft in litel glas boks an aieofenθot uot plesia etetbi tesi ets o:na. o! a:isape an papa, dia, dia papa! kum, elen, lerun! kum, run." ʃeran an teantbak an ran gen mene taims efoa me so:ba futsteps ri:ct t ge:t an den ʃese:tetasel on t grase bank esait t paθ an tra:it teue:t pe:sien, but dat uoenposebel—ʃekunbistil eminet. "au loŋ deis!" ʃeskle:mt. "a, aisi, sum dust on t ro:t...dekumen! no! uen s debi ia? en uekengo elitel ue...af email, elen, o:nle cust af email? du se ies—te dat beaces klunp at t tean!" airefiu:st stonc. at leŋθ, a suspens uoentet, t trabelen karec ro:lt in si:t. gutuemen kaθe ʃri:kt an strectaut a a:ms su:n as ʃekot a fabas fe:s luken from t uindo. edesent nia i:ga as asel, an konsidarebel entabel elapst ea diat θot tespea fa ene but demsel. uail desce:nct kereses, aituk pi:p in tesi afta linten. euo esli:p in koana, rapt in uoam fealaint klo:k, laik etetbin uinta. pe:l, deleket, efemenet boi, uot mitebintuk fa me mastas iuŋa bruba, so stroŋ uo t resenbelens, but etuo sik pi:beʃnes in es aspek as etga linten neba at. t lata so:me luken an, eenʃuk ants, etbaistme teklo:s t doa an li:fim undesteapt, foa t ceane etfeti:ktim. kaθe etfe:netuk uun glans, but a aba to:lta tekum an deuokt tegeba up t pa:k, uail aie:sent efoa teprepea t seafens. "nau, da:len," set gutmen linten edresen es dota, as dioltet at t frunsteps botem, "ia kusen ensostroŋ noa so mere as iuis an ielost es muba, remenba, bere ʃoat taim sins; deafoa, dunspekim teple an runbaut ui iu derek—an dunaresim muc token; leim bikuaiet dis i:fnen at li:st, iuuel?" "ies, ies, papa," ansat kaθaren, "but aiduuontsiim an ianuunsluktaut." t karec stopt, an t sli:pa bienraust uoliftet te t graunt bai es unkel. "dis is ia kusen, kaθe, linten," eset puten da litel ants tegeba. "ʃiefont baut iu olrede, an maint iedungri:fa kraien teni:t. traibiciafel nau, t trabelen s at ent an iuan not tedu but rest an emiu:s iasel as iepli:s." "leme go tebet, den," ansat t boi ʃrinken from kaθarens seliu:t an eput es fingas teremu:f ensipien tias. "kum, kum, dea s gut cailt," aiuispat le:tenimin. "iuelme:ka ui:p tu, si au sore ʃi:s fa iu!" aidunno ueba etuo soro fa im, but es kusen outon as sat kauntenens as imsel an teantbak tu a faba. ol θri entat an maunt te t laibre, uea ti uole:t rede. aipresi:tet teremu:f lintens kap an mantel an ple:stim on cea bai t te:bel, but euonnosunase:tet dan esta:tetkrai freʃ. me masta enkuaiat uot uo t mata. "aikansit on cea," sopt t boi. "go te t so:fa, den, an elen elbriŋie sum ti," ansat es unkel pe:sien. ietbingre:ttra:it diuren t ceane, aifeltkonbinst bai es fretfel e:len ca:c. linten slo tre:ltimselof an le:daun. kaθe kare:t fustu: an a kup tu es sait. at feast, ʃesat sailen, but dat kunlast, ʃietresolftme:k pet a litel kusen as ʃieteim tebi an ʃekomenststro:ken es keals an kisen es ci:ks an ofarenim ti in a sosa laik be:be. dis pli:setim, foa euon muc beta—edra:t es a:is an li:tent intu fe:n smail. "o, ieldu bere uel," set t masta te mi afta uocenem eminet. "bere uel, if uekenki:pem, elen. cailts kunpene es o:n e:c elenstil niu spiret intu im su:n, an, uiʃen fa streŋθ, ielge:n." "ei, if uekenki:pim!" aimiu:st te mesel, an soa mesgiens ke:m o:ba mi etuo sli:t o:p fa dat—an den, aiθot, au eba dat ui:klen ellif at uubaren i:θs? etui:n es faba an eaten, uot ple:me:ts an entruktas debi. us dauts uopresendesaitet, i:ben ealia dan aispekt. aietcusttuk t cildaren upsteas, afta ti uofineʃt, an si:n linten esli:p—euunsufame teli:fim til dat uo t ke:s—, aietkumdaun an uostanten bai t te:bel in t ol li:ten betru:m kandel fa gutmen etga, uen me:t stept aut t kicen an enfoamtme gutmen e:θklifs seafen co:sef uo at t doa an uiʃtspi:k ui t masta. "aielaksim uot euont feast, aiset in konsidarebel trepede:sien. "bere unlaikle aua tebitrubelen fo:k an t ensten dieteantbak from loŋ ceane. aidunθink t masta kensiim." co:sef etetbanst θru t kicen as aiutat dem nau ueats an nau presentimsel in t ol. euodont en es sunde ga:mens ui es sanktemo:niesest an sauarest fe:s an, o:lten es at in uun ant an es stik in t uba, epresi:tet tekli:n es ʃu:s on t mat. "guti:fnen, co:se," aiset ko:lt. "uot bisnes briŋiu ia teni:t?" "its me:sta linten aimunspe:k tu," iansat ue:benme desde:nfel esait. "gutmen linten goen te bet, unles iue sumet patikiela tese, aieʃua euonia nau," aikontiniu:t. "iuetbetasitdaun in dea an entrust ia mesec te mi." "uic is es raum is?" pasu:t t felo sabeen t klo:st doas re:nc. aipasi:ft euobent on refiu:sen me midie:sien, so bere relukten aiuentup te t laibre an enaunst t unsi:senebel biseta, etbaisen eʃutbidesmist til neks de. gutmen linten dine no taim tuenpauame tedu so, foa co:sef maunt klo:s at me i:ls an, puʃen inut t epa:tmen, plantetimsel at t fa: sait t te:bel ui es tu fistes klapt on t es stik et an sta:tet in elebe:tet to:n, laik entisepe:ten opesisien, "e:θklif esentme fa es lat an aimungo:bak uibaut im." etga linten uosailen eminet, spresien laik si:ten soro o:bakast es fi:tias, ietepite:t t cailt on es o:n ekaun, but, kolenbak isebelas o:ps an fias, an aksies uiʃes fa a sun, an a komende:siens im tu es kea, egri:ft bita at t prospek teii:ltimup an seact in es a:t au etmitbieboitet. no plan ofatetsel—t bere esebisien laik ene desaia teki:pim eterendat t kle:men peremtria—etuon not left but teresainim. aueba, euongunrausim from es sli:p. "tel gutmen e:θklif," iansat kam, "es sun elkum te uubaren i:θs temoaro. i:s in bet an tu taiat tego t destens nau. iekenolsotelim lintens muba desaiatim tereme:n unda me ga:dienʃep, an, at presen, es elθ es bere preke:ries." "no!" set co:sef gien θut ui es prop on t floa an esiu:men oθorete:tef ea. "no! dat mi:n no:t. e:θklif dunmak no kaunt t muba noa ii noaba, but iele es lat, un aimuntakim, so nau ieno!" "iuuo:n teni:t!" ansat linten desaisef. "uok daun steas at uuns an repi:t te ia masta uo aieset. elen, ʃoimdaun. go..." an, e:ten t endiknen elda ui lift bai t a:m, erit t ru:m from im an klo:st t doa. "bare uel!" ʃautet co:sef as eslo:druof. "temoan, iekum essel an θrustimaut, if ieda:!" NEKS ET——tuopbie:t t de:nca baut es θret bienfulfilt, gutmen linten komisientme tete:k t boi o:m eale on kaθarens po:ne an eset, "as ueuonnaue no enfluens o:ba es destene gut oa bat, iemusense not baut uea iegon te me dota, ʃekanesosie:t ui im iarafta an beta fa a tereme:n in iknerens baut es preksimete, lest ʃierestles an anksies tebiset t i:θs. mia tela es faba sent fa im susen an iebinoblaict teli:fus." linten uobere relukten tebiraust from es bet at faif eklok an estoneʃt tebienfoamt emustprepea fa feaba trabelen, but aisofentof t mata ste:ten euogunspent sum taim ui es faba gutmen e:θklif uot uiʃtsiim so muc, edinlaikdefea t plesia til eʃutrekuba from es le:t ceane. "me faba!" ekra:it in stre:nc papleksete. "mama neba to:ltme aiat faba. uea s elifs? aietrabaste ui unkel." "elifes elitel destens from t gre:nc," airepla:it, "cust eiont dem dea ils, not so fa:, but iekenuok o:ba ia uen iaget a:te—an ieʃutbiglat tego o:m an tesiim. iemusttrailufim as iedit ia muba an den iellufie"—"but uai aianeat baut im efoa?" akst linten. "uai uo mama an im dinlif tegeba, as uba fo:k du?" "iat bisnes teki:pim in t noaθ," aiansat, "an ia muba s elθ rekuaiata teresait in t sauθ"—"an uai mama dinspi:k te mi baut im?" pasebiat t cailt. "ʃioftentokt baut unkel an aileantlufim loŋ go. au s a:is teluf papa? aidunnoim." "o, ol cildaren luf da pe:rens," aiset. "ia muba paraps θot iuetuontbi ui im, if ʃemensientim ofen te iu. leme:k e:st. eale rait on suc biu:tegel moanen emucprefrebel te nauas moa sli:p." "is EA ʃi:s tego ui us," edemant, "t litel geal aiso iestade?" "not nau," airepla:it. "no, aibi ia kunpanien dea," aiset. linten sankbak on es pilo an fel intu braun stude. "aiuongo uibaut unkel," ekra:it at leŋθ, "aikantel uea ieminte:kmi." aietemtpasue:tim baut t notenes teʃo reluktens temi:t es faba, stil iopstenetresistet ene progres toats dresen an aiatkol fa me mastas esistens in ko:ksenim aut bet. t pua θiŋ uofainelgotof ui sebrel deliu:sef esiurenses es apsens etbiʃoat, dat gutmen etga an kaθe etbisetim an uba promeses i:kuel ilfauntet aienbentet an rietare:tet at entabels θruaut t ue. t piue eθasent ea, t bri:t sunʃaun an mine:s centel kanta reli:ft es despondense afta euail. esta:tetput kuestiens konseanen es niu o:m an ets enabetens ui gre:ta entrest an laiflenes. "is uubaren i:θs is plesen ple:s as  θruʃkros gre:nc?" ienkuaiat teanen tete:k last glans intu t bale, uea li:t mist maunt from an foamt fli:se klaut on t keats on t blu. "etensobure:t in tri:s," airepla:it, "noa kuait so la:c, but iekensi t kuntre biu:tefel ol raun an t ea s elθia fa iu, freʃa an draia. iuelparapsθink t bilten o:lt an da:l at feast, do its respektebel aus t neks best in t ne:barut, an iuele suc nais ranbels on t muas. eaten eanʃo, dat is, gutuemen kaθe:s uba kusen an so iuas in mana elʃoiu ol t sui:test spots, an iekenbriŋ buk in fain ueba an me:k gri:n olo ia stude an, nauanden, ia unkel kencoiniu in uok—edufri:kuenuokaut on t ils"—"an uot s me faba s laik?" iakst; "is i:s as iuŋ an antsem as unkel?" "ieasiuŋ," aiset, "but ie blak ea an a:is an luks steana an ietola an biga oltegeba. euonsi:m te iu so centel an kaint at feast paraps kos eten es ue, stil, maintie bifrank an koadiel ui im, an natierel ebifonta baut iu dan ene unkel, foa iu:s es o:n." "blak ea an a:is!" miu:st linten, "aikanfansiim. den, aien laik im, iset?" "not muc," aiansat, not moasel, aiθot, sabeen ui regret me kunpaniens uait konplesien an slim fre:m an es la:c languet a:is—es mubas a:is, se:f dat, unles moabet tucenes kindeltem emo:ment, diaten bestec aut a spa:klen spiret. "au stre:nc ietnebakumsi mama an mi!" emeamat. "ieebasi:nme? if ie, aimustebin be:be. aidunremenba singel θiŋ baut im!" "uai, masta linten," aiset, "θri undat mails is gre:t destens an ten iias si:m bere difren in leŋθ te gro:nup peasen konpeat ui uot deduie. eteprobebel gutmen e:θklif prepo:st goen from suma te suma but neba faunt konbi:nien opatiu:nete, an nau its tu le:t. duntrubelim ui kuestiens on t supcek—eteldesteapim, fa no gut." t boi uofuliekiepa:it ui es o:n kocete:siens fa t reme:nda t rait, til uioltet efoa t fa:maus ga:denge:t. aiuoct tekac es enpresiens in es kauntenens. esabe:t t ka:ft frun an lo:braut lateses, t stragelen gu:sberebuʃes an kruket feas ui solem entennes an den ʃuk es et—es praibet fi:lens entaia desepru:t baut t stiria at es niu ebo:t; but iat sens te pespo:n konple:nen, etmitbi konpense:sien uibin. efoa e desmaunt, aiuen an o:pent t doa. etuo afpas siks; t famele etcustfineʃt brekfest—t seafen uokliaren an uaipendaun t te:bel. co:sef stut bai es mastas cea telen sum te:l konseanen le:m oas, an eaten uoprepearen fa t e:fi:lt. "alo, nele!" set gutmen e:θklif uen eso:me. "aifiat aietekumdaun an fec me propate mesel. iuebrotet, iset? lesi uot uekenme:k baut et." egotup an stro:t te t doa—eaten an co:sef folo:t in ge:pen kiuriosete. pua linten ran fri:tent ai o:ba t θri:s fe:ses. "ʃua," set co:sef afta gre:f enspeksien, "iesuopt ui ii, me:sta, an ion s es las!" e:θklif eensteat es sun intu egiu konfiu:sien utat skoanfel laf. "got! uot biu:te! uot lufle ca:man θiŋ!" eskle:mt. "uon dieriatet on sne:ls an saua milk, nele? o, dam me so:l! but dat s ueas dan aispekt, an t debel no:s aiuonsanguen!" aibit t trenbelen an beuildat cailt getdaun an enta. edinθurekonprient es fabas spi:c mi:nen oa ueba etuo entent fa im—indi:t, euonietseaten t grim sniaren stre:nca uo es faba; but ekluŋ te mi ui groen trepede:sien an, on gutmen e:θklifs te:ken se:t an bitenim 'kum iba', iit es fe:s on me ʃo:lda an uept. "tsk! tsk!" set e:θklif strecenaut ant an dragenim ruf etui:n es ni:s an den o:ltenup es et bai t cin. "nun dat nonsens! uienguneatdi, linten...en dat s de ne:m? da:us de mubas cailt, entaia! uea s me ʃea in di s, piu:len ciken?" etukof t bois kap an puʃtbak es θik flaksen keals, felt es slenda a:ms an es smol fingas, samene:sien linten si:stkraien diuren an liftet es gre:t blu a:is tuenspek t enspekta. "ieno:me?" akst e:θklif eensatesfa:itimself dat t lims uooli:kuelfre:l an fi:bel. "no," set linten ui ge:s laik be:ken fia. "iueeat baut mi, aidease?" "no," erepla:it gen. "no! uot ʃe:m on ia muba neba teue:ken ia filiel rega:t fa mi! iu:s me sun, den, aieltelie, an ia muba uo uiket slut teli:fiu in iknerens baut t faba soat iepesest. nau, duntuins an kula up! do its sumet tesi iuan uait blut. bi gut lat an aieldu fa iu. nele, if iebitaiat, iekensitdaun, if not, get o:m gen. aiges iuelrepo:t uot iuia an si te t saifa at t gre:nc, an dis θiŋ uonbisetelt uail ielinga baut it." "uel," airepla:it, "aio:p iuelbikaint te t boi, gutmen e:θklif, oa iuuonki:pim loŋ, an i:s ol iue kin in t uait uealt iuelebano, remenba." "aibiberekaint tu im, ieninfia," eset lafen—"o:nle no:bede else mustbikaint tu im, aieceles baut menopelaisen es afeksien; an, testa:t me kaitnes, co:sef, briŋ t lat sum brekfast. eaten, iu enfeanel kaf, bigon te ia ueak. ies, nel," iatet uen dietdepa:tet, "me sun s prespektef o:na o:ba ia ple:s an aiuunuiʃim tedai til aiuoseaten baut bien es suksesa. esaits, i:s MAIN, an aiuont t traiunf tesi MAIN desenen feale loat o:ba da ste:ts; me cailt aiaren da cildaren tetil da fabas lants fa ue:ces. dat s t so:l konsidare:sien uot kenme:kmi endiua t uelp—aidespaisim fa imsel an e:tim fa t memare:s erebaifs!; but dat konsidare:sien esufisien, iese:f ui mi an elbitent keafel as ia masta tens es o:n. aie ru:m upsteas, feaneʃt fa im in antsem stail; aieenge:ct tiu:ta olso tekum θri taims eui:k from tuente mails destens teti:cim uot epli:seslean. aieoadat eaten tuebeim, an in fak aieere:nct eaθen ui biu tepreseaf t supiria an t centelmen in im, buf es esosie:ts. aiduregret aueba esoliteldeseafs t trubel—if aiuiʃt ene blesen in t uealt, etuo tefaintim ueaθe prait opcek, an aiebitadesepointet ui t ue:fe:st uainen rec!" uail euospi:ken, co:sef teantbak bearen milkporec be:sen an ple:st eoa linten, uot steatraun t o:mle mes ui ebeasien luk an efeamt ekuni:t. aiso t o:lt manseafen ʃeat la:c in es mastas skoan toats t cailt, do euokonpelt terete:n t sentemen in es a:t, kos e:θklif ple:n ment es undalens tuo:ltim in ona. "kane:t?" erepi:tet piaren in lintens fe:s an supduen es bois te uispa fa fia tebio:bareat—"but me:sta eaten neba e:t not els, uen euo litelen, an uot uo gut enuf fa im s gut enuf fa iu, a:is re:ba θink!" "aiuo:ni:t!" ansat linten snapeʃ. "te:keue:." co:sef snactup t fu:t endiknen an brotuset. "is its ot e:ls t bitels?" iakst θrusten t tre unda e:θklifs no:s. "uot ete:lem?" eset. "ua!" ansat co:sef, "ion de:nte cap ses ekane:tem—but aiges its ri:t! es muba uocustso; ueuoomosttumuke teso t koan fa maken a bre:t." "dunmensien es muba te mi," t masta set angare. "getim sumet ekeni:t, dat s ol. uot s es iu:siel fu:t, nele?" aisucestet boilt milt oa ti, an t auski:pa resi:ft entruksiens teprepea sum. kum, aireflekt, es fabas selfeʃnes kenkontribiet tu es kunfat. espasi:fs es deleket kosntetiu:sien an t nesesete tetri:tem tolarebel. aielkonso:l gutmen etga ekue:ntentimim ui t tean e:θklifs iu:ma etuk. not een no skiu:s fa lingaren longa, aisliptaut, uail linten uoenge:ct in temet rebufen frentle ʃi:pdoks etbanses—but euotumuc on t eleat tebici:tet, as aiklo:st t doa, aieat krai, an frantek ueats repetisien, "dunli:fme! aiuonste ia! aiuonste ia!" den, t lac uore:st an fel, dedinsufaim tekum foaθ. aimaunt mine an eacta te trot, an so me bri:f ga:dienʃep entet. ΘEAT ET——uiat sat ueak ui litel kaθe dat de—ʃero:s in ai gli i:ga tecoin a kusen, an suc pasienet tias an lemente:siens folo:t t niu:s baut es depa:tia, etga imsel uooblaict tesu:θa efeamen ietkumbak su:n, iatet, aueba, "ai aikengetim"; an etuon no o:ps fa dat. dis promes pua pasefa:ita, but taim uomoapo:ten, an, do stil at entabels ʃienkuaiat a faba uen eteanbak, efoa ʃeditsiim gen, es fi:tias etuakst so dim in a memare, ʃedinrekonaisim. uen aicanst tuenkaunta uubaren i:θses auski:pa, in peen bisnes bisets ta gimaten, aiiustaks au t iuŋ masta goton, foa elift olmo:st seklu:tet as kaθaren asel an uo neba tebisi:n. aikutgaba from ea ekontiniu:t in ui:k elθ an uo taiasem inme:t. ʃeset gutmen e:θklif simtdeslaikim eba loŋa an ueas, do etuk sum trubel tekonsi:l, iat entipeθe te es boises saun an kundu at ol ui es siten in t se:m ru:m ui im mene minets tegeba. etseldempast muc tok etui:n dem—linten leant es lesens an spent es i:fnens in smol epa:tmen dekol t pa:la oa els le in bat ol de, foa euokonstengeten kofs an ko:lts an e:ks an pe:ns sum soat; "an ainebano suc fe:na:tet kri:tia," atet t uumen, "noa uun so keafel baut essel. euelgoon, if aili:f t uindo o:pen ebit le:t in t i:fnen. o! etekilen, ni:tea breθ!; an emuste faia in midel suma, an co:sefs bakepaip is posen, an emustoluese sui:ts an de:nte:s an olue:s milk milk fareba, not i:ten not au t rest us epinct in uinta; an dea ielsit rapt in es feat klo:k in es cea bai t faia, ui sum to:st an uota oa uba slop on t op tesip at, an, if eaten, fa pite, kumsmiu:sim—eaten enbatne:tiat, do ieruf—, dieʃua tepa:t uun suearen an tuba kraien. aibeli:f t masta etreleʃ eanʃo:s θraʃenim te mume, if euon es sun, an aieseaten ietbifit teteanim aut doas, if eniu at t neasen egifsesel—but den euongo intu temte:sien de:nca, enebarentas t pa:la an, if linten ʃo:s dem ue:s in t aus uea iis, esentsim upsteas derek." aidebaint from dis ekaun dat uta sinpeθe lak etrendat iuŋ e:θklif selfeʃ an desegriebel, if euon so oricenele, an me entrest in im konsekuen deke:t, do stil aiuomu:ft ui gri:t sens at es lot an uiʃ ietbinleft ui us. gutmen etga enkurectme tege:n enfame:sien—eθot gre:t di:l baut im aifense an eterun sum riks tesiim an eto:ltme uuns tuaks t auski:pa ueba iebake:m intu t bilec? ʃeset ietonlebi:n tuais, on oasbak, ekunpenien es faba, an bo:θ taims epretentbikuaitnoktup fa θri oa foa de:s aftauats. dat auski:pa left, if airekolek ri:t, tu iias afta eke:m, an nuba aidinno uo a suksesa, ʃelifs dea stil. taim uoaron at t gre:nc in ets foama plesen ue til gutuemen kaθe ri:ct siksti:n. on a beaθ anebeasre, uenebamanefestet no sains baut recoisen, kos etuo olso me le:t gutuemens de:θ anebeasre. a faba enbe:riebel spent dat de elo:n in t laibre an uokt at duks fa: as gimaten keakia:t, uea ietfri:kuenpreloŋ es ste eiont mitni:t. deafoa, kaθaren uoθro:n on a o:n resoases fa miu:smen. dis ma:c tuentieθ uo biu:tefel spriŋ de, an, uen a faba etretaiat, me iuŋ le:de ke:mdaun drest fa goenaut an set ʃiakst tue ranbel on mua ec ui mi—gutmen linten etgea li:f, if ueuent o:nle ʃoat destens an uobak uibin t aua. "so me:k e:st, elen!" ʃekra:it—"aino uea aiuiʃgo, uea muage:m kolene esetelt, aiuontsi ueba dieme:t ta nestes iet." "dat mustbi gut destens up," aiansat, "dedunbri:t on t mua ec." "no, eten," ʃeset—"aiegon bere nia ui papa." aiputon me bonet an saletaut not θinken not moa baut t mata. ʃebaunt efoa mi an teantbak te me sait an uoof gen laik iuŋ greaunt, an at feast aifaunt plente entate:nmen in lisenen te t la:ks siŋen fa:rannia an encoien t sui:t uoam sunʃain an uocena me pet an me delait ui a go:lten riŋlets flaien lu:s biaint an a bri:t ci:k as soft an piua in ets blu:m as uailt ro:s an a a:is re:dien ui kautles plesia. ʃeuo ape kri:tia an e:ncel in dem de:s. its pite ʃekunbikonten. "uel," aiset, "uea s ia muage:m is, gutuemen kaθe? ueʃutbi at dem, t gre:nc pa:kfens is gre:t ue of nau." "o, elitel feaba...o:nle elitel feaba, elen," uo a ansa kontiniuel—"klaim te dat ilek, pas dat bank an, bai t taim ieri:c t uba sait, aielere:st t beats"; but etuo so mene ileks an banks teklaim an pas, at leŋθ, aista:tetbiuire an to:lta uemustolt an retre:s us steps. aiʃautet tu ea, as ʃietautstriptme loŋ ue, ʃiibadinia oa dinrega:t, foa ʃestilspraŋon an aiuokonpelt tefolo. fainel, ʃedaift intu olo an, efoa aike:m in a si:t gen, ʃeuo tu mails niara uubaren i:θs dan a o:n o:m, an aibielt kupel peasens eresta, uot uun aifelt konbinst uo gutmen e:θklif imsel. kaθe etbinkot in plundaren fak oa at li:st untenaut t grauses nestes. t i:θs uo e:θklifs lant, an euorepru:fen t po:ca. "aienibatuk nun noa faunt nun," ʃeset as aitoilt te dem spanena ants in ste:tmen korobare:sien. "aidinminte:kem, but papa to:ltme etuo kuontete:s up ia, an aiuiʃtsi t eks." e:θklif glanst at mi ui ilmi:nen smail spresen es ekue:ntens ui t pa:te an konsekuen es melebelens toats it an demant u 'papa' uo. "gutmen linten at θruʃkros gre:nc," ʃerepla:it. "aiθot iedinno:me oa iuuunespo:k in dat ue." "iesupo:s papa eaisti:mt an respekt den?" eset sakastek—"an uot s iuis?" enkuaiat kaθaren ge:sen kiurias on t spi:ka—"dat man aiesi:n efoa. iset i:s ia sun?" ʃepointet tu eaten t uba endebidiel uot atenge:nt notbut enkri:st bulk an streŋθ bai tu iias edisien tu es e:c—esi:mt okuat an ruf as eba. "gutuemen kaθe," aientarupt, "etbi θri auas in uuns stet uieaut presen. uiri:lmustgo:bak." "no, dat man en me sun," ansat e:θklif puʃenme esait—"but aie uun an iuesi:nim efoa tu, an, do ia neas is in ure, aiθink bo:θ iu an ea iuetbi t beta fa elitel rest. iset iuelcusttean dis e:θ nap an uok intu me aus? iuelget o:m ealia fa t i:s, an iuelresi:f kaint uelkem." aiuispat kaθaren on ene ekaun ʃemuseneksi:t te t prepo:sel—etuo entaia aut t kuestien. "uai?" ʃiakst elaut—"aietaiat ui runen an t graunt ediue, aikansit ia. lego, elen. esaits, eses aiesi:n es sun. iemeste:ken, aiθink, but aiges uea elifs, at t fa:maus aibisetet in kumen from penesto:n kraks. iedun?" "aidu. kum, nele, o:lt ia tuŋ...etbi tri:t fa ea telukin on us. eaten, get foauats ui t las. iueluok ui mi, nele." "no, ʃiengoen te no suc ple:s," aikra:it strugelenreli:s me a:m uot ietsi:st, but ʃeuo olmo:st at t doasto:ns olrede skanparen raun t brau at ful spi:t. a epoint kunpanien dinpretenskoata—eʃa:itof bai t ro:tsait an baneʃt. "gutmen e:θklif, etebereroŋ," aikontiniu:t, "ieno iedunmi:n no gut—an dea ʃielsi linten an ol bito:lt su:n as eba ueteanbak, an aiele t ble:m." "aiuonta tesi linten," iansat, "eluken beta dem nau fiu de:s, eten ofen iefit tebisi:n—an uielsunpasue:ta teki:p t biset si:kret, uea s t a:m in it?" "t a:m in it s a fab ete:tme if efaunt aisufata tuenta ia aus, an aiekonbinst iue bat desain in enkurecena tedu so," airepla:it. "me desain s onest as posebel. aielenfoamie baut ets o:l sko:p," eset. "dat t tu kusens mitfol in luf an getmare:t. aiaken genares te ia masta—es iuŋ cit an no spekte:siens an, if ʃietseken me uiʃes, ʃebiprebaitet foa at uuns as coint suksesa ui linten." "if linten da:it," aiansat, "an es laif ekuaitunseaten, kaθaren etbi t ea." "no, ʃeuun," eset—"eten no klos in t uil tesekiuea so; es propate etgo te mi, but, tepreben despiu:ts, aidesaia da iu:nien an eresolft tebriŋbaut"; "an aieresolft ʃielnebarepro:c ia aus ui mi gen," aiteantbak as ueri:ct t ge:t, uea gutuemen kaθe ue:tet us kumen. e:θklif be:tme bikuaiet an, presi:tenus up t paθ, e:sent tuo:pen t doa. me iuŋ le:de geim sebrel luks, laik ʃekunsakme:kup a maint uot teθink baut im, but nau esmailt uen emet a ai an sofent es bois in edresena, an aiuofu:leʃ enuf tuemacen t memare baut a muba mitdesa:mim from desaiaren a encare. linten stut on t a:θ. ietbinaut uoken in t fi:lts, foa es kap uoon an euokolen te co:sef tebriŋim drai ʃu:s. ietgro:n tol dan es e:c, stil uonten sum munθs siksti:n. es fi:tias uoprite iet, an es ai an kunplesien bri:ta dan airemenbatem, do ui mia tenpre lusta boro:t from t seliu:bries ea an ci:niel sun. "nau, u s dat is?" akst gutmen e:θklif teanen te kaθe. "iekentel?" "ia sun" ʃeset een dautel sabe:t feast uun an den t uba. "ies, ies," iansat, "but iset dis t o:nle taim iuebieltim? θink! a, iue ʃoat memare. linten, iedunkolbak ia kusen, uot ieiustti:sus ui uiʃensi?" "uot, linten!" kra:it kaθe kintelen intu coiful saprais at t ne:m. "dat s litel linten? ietola dan mi! iu:s linten?" t iu:θ stept foauat an nolectimsel—ʃekistim feaben an dege:st ui uunda at t ce:nc taim etrot in i:c deas epirens. kaθaren etri:ct a ful i:θ, a figa uoboθplunp an slenda elastek as ti:l, an a o:l aspek spa:kelen ui elθ an spirets. lintens luks an mu:fmens uoberelanguet, an es foam stri:m sli:t, but etuo gre:s in es mana as mitege:tet dem ia defeks an rendatim not unpli:sen. afta sce:ncen niu:mares fontnes ma:ks ui im, es kusen uent te gutmen e:θklif uot lingat bai t doa debaiten es etensien etui:n t opceks ensait an dem as le uibaut, pretenen, dat is, tuopseaf t lata an ri:le no:ten t foama elo:n—"an iu:s me unkel, den!" ʃekra:it ri:cenup teseliu:tim. "aiθot ailaiktie, do iuuokros at feast. uai iedunbiset at t gre:nc ui linten? telif ol dem iias nau suc klo:s ne:bas an neba sius eot, uot iuedun so foa?" "aibisetet uuns oa tuais tu ofen efoa iuuoboan," iansat—"dea...damet! if iue ene kises tespea, giem te litnen; dieθro:neue: on mi." "no:te elen!" skle:mt kaθaren flaien tuetakme neks ui a labeʃ kereses. "uiket elen! tetraiindame form entaren—but aielte:k dis uok ebre moanen in fiu:tia; aiken, unkel? an sumtaims briŋ papa. en iuelbiglat tesius?" "koas," repla:it t unkel ui a:tle suprest grimes resulten from es di:p ebeasien te bo:θ prepo:St bisetas—"but ste," ekontiniu:t teanen toats t iuŋ le:de. "nau aiθink baut it, aietbetatelie. gutmen linten e precedes gens mi—uekuorelt at uun taim in us laifs ui unkristien ferosete, an, if iemensien kumen ia tu im, ielput bi:to on ia bisets oltegeba. deafoa, iemusenmensien, unles iuekeales tesi ia kusen iarafta—iekenkum if iuuel but iemusenmensien." "uai iekuorelt?" akst kaθaren konsidarebel krestfolen. "eθotme tu pua teuet es sista," ansat e:θklif, "an uogri:t aigota—a prait uoeat an ielnebafagi." "dat s roŋ!" set t iuŋ le:de, "sumtaim aieltelimso—but linten an mi uian no ʃea in ia kuorel. aiuonkum ia den, ielkum te t gre:nc." "etbitufa: fa mi," meamat a kusen, "teuok foa mails etkilme. no, kum ia, gutuemen kaθaren, nauanden—not ebre moanen but uuna oa tuais eui:k." t faba lonct toats es sun glans laik bita kontem. "aiefre:t, nele, aiellu:s me le:ba," emutatme—"gutuemen kaθaren, as t nine kolsa, eldeskuba es baliu an senim te t debel. nau, if etetbin eaten! ieno. tuente taims ede, aikubet eaten ui ol es degrede:sien? aieteluft t lat, if ietbin sumen els—but aiθink iese:f from EAN luf. aielpitim gens dat poltre kri:tia, unles etestearetsel briks. uekalkiele:t etelskeaslast til its e:ti:n. o, konfaun t bapet θiŋ! ieapsoapt in draien es fe:t an neba luks at ea. linten!" "ies, faba," ansat t boi. "iset iuen not teʃo ia kusen eneuea baut, not i:ben rabet oa ui:sels nest? te:ka intu t ga:den, eoa iece:nce ia ʃu:s an intu t ste:bels tesi ia oas." "iuuunrabasit ia?" akst linten edresen kaθe in to:n as sprest relektens temu:f gen. "aidunno," ʃerepla:it kasten loŋen luk te t doa an ebeden i:ga tebiaktef. ekept es se:t an ʃrank klo:sa te t faia. e:θklif ro:s an uent intu t kicen an from dens te t ia:t, kolenaut fa eaten. eaten respont an presen t tu rientat. t iuŋ man etbinuoʃenimsel, as bisebel bai t glo on es ci:ks an es uetet ea. "o, aielaksie, unkel," kra:it gutuemen kaθe rekoleken t auski:pas eseasien. "dat en me kusen, iset?" "ies," erepla:it, "ia mubas nefiu. iedunlaikim!" kaθaren lukt kuia. "en ieantsem lat?" ekontiniu:t. t unsibel litel θiŋ stut on tipto an uispat sentens in e:θklifs ia. elaft, eaten da:kent—aipasi:ft euoberesensetef te suspekt sli:ts an etopbies dim no:sien baut es enfiriorete; but es masta oa ga:dien ce:st t fraun skle:men, "iebi t fe:baret muŋ us, eaten! ʃeses iu:s...uot uoet? uel, sumet bere flataren. ia! iego ui ea raun t fa:m—bie:f laik centelmen, maint! duniu:s no bat ueats noa stea uen t iuŋ le:de enluken at iu an birede tuait ia fe:s uen ʃiis an, uen iespi:k, se ia ueats slo an ki:p ia ants aut ia spokets. bio an entate:na nais as ieken." euoct t kupel uoken past t uindo. eanʃo at es kauntenens konpli:t ebeatet from es kunpanien. esi:mt studien t femilia lantske:p ui stre:ncas an a:testes entrest. kaθaren tuk slai luk at im spresen smol etmere:sien. ʃedenteant a etensien te si:kenaut miu:smen opceks fa asel an tript mere on, lilten tiu:n tesuplai t konbase:sien lak. "aieta:it es tuŋ," opseaft e:θklif. "euonbentia singel silebel ol t aim! nele, ierekolekme at es e:c...ne, sum iias iuŋa. uo aiebalukt so stiu:pet, so 'gomles' as co:sef kolset?" "ueas," airepla:it, "kos sulena ui it." "aie plesia in im," ekontiniu:t refleken elaut—"iesatesfa:it me spekte:siens. if euo boan fu:l aiuunencoi af so muc; but ien no fu:l, an aikensunpeθais ui ol es fi:lens, eenfeltem mesel. aino uot esufas nau fa ensetens sak—its mia sta:t te uot ielsufa do; an ielnebakenemeac from es koasnes an iknerens ba:θos. aiegotim fasta dan es skaundarel faba sekiuatme an loa, foa ete:ks prait in es bru:teʃnes. aietotim teskoan eaθen ekstranemel as sile an ui:k. en ieθink intle etbipraut ui es sun, if ekutsiim? olmo:st praut as a:is ui main—but its dis difrens, uun s go:lt put te pe:fensto:ns iu:s, an t uba s tin poleʃt tue:p silba seabes. MAIN an not beliuebel baut it, iet aiele t meret teme:k go fa: as suc pua stuf kengo—IS at feastre:t kuolete:s, an dielost, rendat ueas dan unebe:len. aian not teregret, iete moa dan ene but aieuea baut—an t best is eaten edemebelfont ui mi! iuelo:n aieautmact intle dea. if t de:t bilen kutra:is from es gre:f tuebiu:sme fa es ofspriŋs roŋs, aiete t fun tesi t set ofspriŋ fi:timbak gen endiknen ietdeare:l at t uun frent ie in t uealt!" e:θklif cukelt fi:nteʃ laf at t aidi:a. aidinme:k no replai, kos aiso espekt nun. mi:ntaim, us iuŋ kunpanien, uot set tu remu:ft from us tuia uot uoset, sta:tetebins simtems laik uni:senes, proble repenten ietdena:itimsel t tri:t kaθarens sosaiete fa elitel fati:k fia. es faba ma:kt t resles glanses uondaren te t uindo an t ant ereseliu:t stent toats es kap. "getup, iu aidel boi!" eskle:mt ui esiu:mt a:tenes. "eue: afta dem! diecust at t koana bai t aifs stant." linten gabat es enace:s an left t a:θ. t lates uoo:pen an, as esteptaut, aieat kaθe enkuaiaren baut a unso:siebel etenen uot uo dat enkripsien o:ba t doa? eaten steatup an skract es et laik tru klaun. "its sum damebel raiten," iansat. "aikanre:tet." "kanre:t?" kra:it kaθaren, "aikenre:t, its ingleʃ—but aiuontno uai its dea." linten gigelt, t feast epirens laik meaθ ietsibetet. "edunno es letas," eset tu es kusen. "iekutbeli:f in suc kelosel dunses sistens?" "i:s ol as ietbi?" akst gutuemen kaθe siriesle, "oa iesinpel, not ri:t? aiekuestientim tuais nau, an i:c taim elukt so stiu:pet, aiθink edunundastantme. aikena:tleundastantim, aieʃua!" linten repi:tet es laf an glanst at eaten tonten, uot seaten dinsi:m kuait  klia from konpriensien at dat mo:men. "eten not t mata but le:sens, iset, eanʃo?" eset—"me kusen fanse:s iu:s idiet. dea iespiriens t konsekuens skoanen 'bukla:nen', as iuetse. iueno:test, kaθaren, es fri:tfel ioakʃa prenunsie:sien?" "uai, uea t debel s t iu:s is on it?" grault eaten redia in ansaren es de:le kunpanien. euobautenla:c feaba, but t iuŋstas bro:k intu noise merenes fit, me gide gutuemen biendelaitet tedeskuba ʃemittean es stre:nc tok te miu:smen mata. "uea s t iu:s ui t debel in dat sentens?" titat linten. "papa to:ltie not te se no bat ueats, an iekano:pen ia mauθ uibaut uun. dutraibie:f laik centelmen, nau du!" "if dauuon moa las dan lat, aietfeldi dis minet, aiuut, pitefel laθ kre:ta!" retoatet t angare bua retri:ten, uail es fe:s beant ui mingelt re:c an moatefeke:sien, foa euokonsies baut bienensultet an enbarest au teresenet. gutmen e:θklif eeno:bareat t konbase:sien uel as mi smailt uen esoim go, but enmi:diet aftauats kast luk laik singiela ebeasien on t flipen pea, uot reme:nt kataren in t doaue, t boi fainten aneme:sien enuf uail deskusen eatens folts an defisiense:s an rele:ten anekdo:ts baut es goenson; an t geal releʃen es peat an spaitfel seens uibaut konsidaren t ilne:tia diebinst. aista:tetdeslaik moa dan tekonpasienet linten an teskiu:s es faba in sum mesia fa o:ltenim ci:p. ueste:t til aftanu:n, aikuntea gutuemen kaθe eue: su:na, but ape me masta atenkuitet es epa:tmen an reme:nt ikneren baut us preloŋt apsens. as ueuokt o:m, aietfe:neli:tent me ca:c on t karektas t fo:k uietkuitet, but ʃegot intu a et aiuoprecedest gens dem. "aa!" ʃekra:it, "iete:k papas sait, elen—iuepa:siel aino oa els iuuuneci:tetme so mene iias intu t no:sien linten lift loŋ ue from ia. aieri:lstri:mangare; o:nle aiesopli:st aikanʃo! but iemusto:lt ia tuŋ baut MAIN unkel, i:s me unkel, an aielsko:lt papa fa kuorelen ui im"—an so ʃeranon, til airelinkueʃt t endaba tekonbinsa baut a meste:k. ʃedinmensien t biset dat ni:t, kos ʃedunsi gutmen linten. neks de, etolke:maut sat te me ʃegrin, an stil aiuonoltegebasore, aiθot t dereken an uoanen beaden etbimoarefisienboan bai im dan mi—but euotutimet in gien satesfaktre ri:sens fa es uiʃ ʃietʃun koneksien ui t i:θses auso:lt, an kaθaren laikt gut ri:sens fa ebre restre:n as arest a petet uil. "papa!" ʃeskle:mt afta t moanens saliete:siens, "ges u aiso iestade in me uok on t muas. a, paa, iesta:tet! iuandun ri:t, iset, nau? aiso...but lisen iuelia au aifauntiuaut, an elen uot s in li:k ui iu an iet pretentpiteme so, uen aikepo:pen an uooluesdesepoint baut lintens kumenbak!" ʃege fe:θfel ekaun baut a skeasien an ets konsekuenses, an me masta do ekast moa dan uun repro:cfel luk at mi dinse not til ʃekonklu:tet. den edrua tu im an akst if ʃeniu uai ietkonsi:lt lintens nia ne:barut form ea—uo ʃeθot etuo tedenaia plesia ʃemita:mlesencoi. "etuo kos iedeslaikt gutmen e:θklif," ʃiansat. "den iebeli:f aikea moa fa me o:n fi:lens dan iuan, kaθe?" eset—"no, etuon kos aideslaikt gutmen e:θklif but kos gutmen e:θklif deslaiksme an s daibolekest man delaitenroŋ an ruen dem ie:ts, if degiim t sli:test opatiu:nete. ainiu iekunki:pup ekue:ntens ui ia kusen uibaut bienbrot intu kontak ui im an ainiu ietdetestiu on me ekaun, so, fa ia o:n gut an not els, aituk prekosiens iuuunsi linten gen. aimentsple:n dis sum taim as iegru o:lta an aiesore aidele:t"; "but gutmen e:θklif uokuaitkoadiel, papa," opseaft kaθaren not at ol konbinst, "an edinopcek tu us sien i:c uba, eset aimitkum tu es aus uen aipli:st, o:nle aimusentelie, kos iuetkuorelt ui im an uunfagiim fa marien an isebela, an iuuo:n. IU iu:s im tebible:mt, ieuilen teleus bi frents, at li:st, linten an mi, an iuen." me masta pasi:fen ʃiuunte:k es ueat fa a unkelinlo:s i:bel desposisien ge e:ste skec baut es konduk tu isebela an t mana uubaren i:θs teant intu es propate. ekunbeadeskoas loŋ on t topek, foa, do espo:k litel baut it, estilfelt t se:m ora an deteste:sien toats es e:nsien eneme as etokiepa:it es a:t eba sins gutuemen lintens de:θ. "ʃemitebinlifen iet, if etatenbi:n fa im!" uo es konsten bita refleksien an, in es a:is, e:θklif si:mt meadara. gutuemen kaθe—konbeasen ui no bat di:ts sept a o:n sli:t aks desebi:diens, enjustes an pasien ra:isen from ot tenpa an θotlesnes an repent baut on t de deuokomitet—uoeme:st at t spiret blaknes as kutbru:t on an kuba rebenc fa iias an delibret presekiu:t ets plans uibaut remoas bisete:sien. ʃiepiat so di:p enprest an ʃokt at dis niu biu at iu:men ne:tia, sklu:tet from ol a stude:s an ol a aidi:as til nau, gutmen etga di:mt unnesesre tepasiu t supcek.emiaratet, "iuelno iarafta, da:len, uai aiuiʃie tuebait es aus an famele, nauteanbak te ia o:lt enploimens an miu:smens an dunθink no:moa baut dem." kaθaren ksit a faba an satdaun kuaiet tu a lesens fa kupel auas, ekoaten te kustem, den ʃiekunpenetim intu t graunts, an t o:l de past as iu:siel; but, in t i:fnen, uen ʃietretaiat tu a ru:m, an aiuentelpa tuundres, aifaunta kraien on a ni:s bait t betsait. "o, fai, sile cailt!" aiskle:mt—"if iuet ene ri:l gri:fs, iuetbiʃe:mt teue:st tia on dis litel kontreriete. ienebarat uun ʃado supstansiel soro, gutuemen kaθaren. supo:s, fa eminet, masta an mi ueuode:t an iuuo bai iasel in t uealt, au iset iuetfi:l den. konpea t presen eke:sien ui suc efliksien as dat an biθankfel fa t frents iue, in kubaten moas stet." "aienkraien fa mesel, elen," ʃiansat, "its fa im. espektsi:me gen temoaro an dea ebisodesepoint an ielue:tme an aiuonkum!" "nonsens!" aiset, "iuemacen ieθot muc baut iu as iu im? en ie eaten fa kunpanien? not uun in undat etui:p at lu:sen rele:sien dietcustsi:n tuais fa tu aftanu:ns. linten elkoncektia au etis noa trubelimsel no faba baut iu"—"but en aimitrait no:t tetelim uai aikankum?" ʃiakst ra:isen tu a fe:t; "an cust sen dem buks aipromestlenim? es buks enanis as main, an euonteteem stri:m, uen aito:ltim au entresten deuo. en aiken, elen?" "no, indi:t!, no, indi:t!" airepla:it ui desisien. "den ietraitie an etetnebabi ent tu it. no, kaθaren, t ekue:ntens mustbidropt entaiale, so papa speks an aielsi etedun"—"but au s uun litel no:t ken...?" ʃerekomenst puten on enploaren kauntenens. "sailens!" aientarupt—"ueuonsta:t ui ia litel no:Ts. get intu bet." ʃeθru at mi bere no:te luk, so no:te, aiuunkisa gutni:t at feast—aikubatarup an ʃut a doa in gre:t desplesia but, repenten af ue, aiteantbak soft an, lo!, etuo gutuemen stanten at t te:bel ui blank pe:pa but efoa ea an pensel in a ant ʃegilteslipt aut si:t on me entrens. "iuuonget no:bede tete:k dat, kaθaren," aiset, "if ierait, an at presen aielputaut ia kandel." aiset t stingueʃa on t fle:m, resi:fen as aidit so slap on me ant an petiulen 'kros θiŋ!', aidenkuiteta gen an ʃedru t bo:lt in uun ueast ea pi:beʃest iu:mas. t leta uofineʃt an foauatet tu ets destene:sien bai milkfeca as ke:m from t bilec, but dat aidinlean til sum taim aftauats. ui:ks paston, an kaθe rekubat a tenpa, do ʃegru uundares font ui sti:lenof te koanas bai asel an ofen, if aike:m nia ea suden uail re:ten, ʃietsta:t an bent o:ba t buk, ebeden desaiares tuait, an aidetekt lu:s pe:pa eces stikenaut eiont t li:fs. ʃiolso got trik tekumdaun eale in t moanen anlingaren baut t kicen, laik ʃeuospeken sumet eraifel an ʃiat smol droa in kabenet in t laibre ʃiettraifel o:ba fa auas an uots ki ʃekeatuk spesiel teremu:f uen ʃeleft. uun de, as ʃienspekt dis droa, aiopseaft t ple:θiŋs an trinkets as ri:sen foamt ets kontens uotransmiu:tet intu fo:ltet pe:pa bits. me kiuriosete an suspisiens uoraust, aideteamentte:k pi:p at a mestiries tresias, so, at ni:t su:n as ea an me masta deuose:f upsteas, aiseact an rede faunt muŋ me aus ki:s uun as etfit t lok. eeno:pent, aio:pent t o:l kontens intu me e:pren an tukem ui mi tesamen at me lesia in me o:n ce:na. do aikunbutsuspek, aiuostilsapra:ist tedeskuba deuo korespondens mas, de:le olmo:st etmustebi:n, from linten e:θklif, ansas te dokiemens foauatat bai ea. t ealia de:tet uoenbarest an ʃoat, gradiul, aueba, despant intu ko:pies lufletas fu:leʃ, as t ra:itas e:c rendat natierel, iet ui tuces iarandea aiθot uoboro:t from moa spirienst soas. sum dem strukme as singiela ot a:da an flatnes konpauns komensen in stroŋ fi:len an konklu:ten in t afekt ueate stail sku:lboi mitiu:s te fanse:t, enkapo:riel sui:ta:t. ueba desatesfa:it kaθe, aidunno, but diepiat bere ueaθles traʃ te mi. afta teanen o:ba mene as aiθot propa, aita:item in ankaci:f an setem sait reloken t be:ken droa. foloen a abet, me iuŋ le:de desent eale an bisetet t kicen—aiuocta go te t doa on t seaten litel bois eraifel, an, uail t de:reme:t filt es kan, ʃetukt sumet intu es caket poket an plukt sumet aut. aiuentraun bai t ga:den an le:t ue:t fa t mesenca, uot fot balares tedefen es trust, an uesplit t milt etui:n us, but aisuksi:tet in apstraken t episel, an, θretenen siries konsekuenses if edinluk ʃa:p o:m, aireme:nt unda t uol an pariu:st gutuemen kaθe:s afeksienet konposisien. etuosinpela an elekuenta dan a kusens, bere prite an bere sile. aiʃuk me et an uent medete:ten intu t aus. t de bienuet, ʃekundaibeatasel ui renbelen baut t pa:k, so, at t konklu:sien a moanen stu:de:s, ʃeresoatet te t soles at t droa. a faba sat re:ten at t te:bel an mi on peapes aietsot ueak bit in sum unript uindokeaten frinces ki:pen me ai stede fikst on a presi:tens. neba ene beat flaienbak te plundat nest etetleft brimfel ui ceapen iuŋens sprest konpli:ta despea, in ets angueʃt kra:is an flutarens, dan ʃe bai a singel "o!" an t ce:nc as transfigat a le:t ape kauntenens. gutmen linten luktup. "uot s t mata is, luf? iueeatiasel?" eset. es to:n an luk aʃuata IM iatenbi:n t oat deskubara. "no, papa!" ʃegapst. "elen! elen! kum upsteas...aiesik!" aiebe:t a sumens an ekunpenetaraut. "o, elen!, iuegotem," ʃekomenst enmi:diet, dropen on a ni:s, uen ueuoenklo:st elo:n. "o, gimiem an aiuonebarebadu so gen! duntel papa. iuaunto:lt papa, elen? se iuan? aibinsi:tenno:te, but aiuondu no:moa!" ui gre:f seberete in me mana, aibe:ta stantup. "so," aiskle:mt, "gutuemen kaθaren, iuetolarebelfa:ron etsi:ms—iemituelbiʃe:mt ui dem! fain traʃ bundel iestude in ia lesia auas tebiʃua—uai, etegut enuf tebiprint!; an uot iesupo:s t masta elθink uen aidesple: efoa im? aianʃo:n iet, but ieninemacen aielki:p ia redikieles si:krets. fa ʃe:m! an iemusenelet t ue in raiten suc apseadete:s—euuneθot testa:t aieseaten." "aidin! aidin!" sopt kaθaren fit tebre:k a a:t. "aidinuunsθink telufim til..." "LUFEN!" aikra:it skoanfel as aikututa t ueat. "LUFEN! uo enebode eba eat t laik! aimutcustasueltok baut lufen t mila uot kums uuns eiiat tebai us koan. prite lufen, indi:t! an bo:θ taims tegeba iuesi:n linten a:tle foa auas in ia laif! nau ia s t be:bieʃ traʃ. aigoen ui it te t laibre, an uielsi uot ia faba ses te suc LUFEN." ʃespraŋ at a presies episels, but aieltem buf me et, an den ʃepoataut feaba frantek entri:te:s aietbeanem, du ot raba dan ʃoem—an, bienri:lfulmucenklaint telaf as sko:lt, foa aisti:mt ol gealeʃ banete, aiatleŋθrelent in measia an akst, "if aikonsen tebeanem, iset iuelpromes fe:θfel ni:ba tesen noa resi:f leta gen noa buk, foa aipasi:f iuesentim buks noa ea loks noa riŋs noa ple:θiŋs?" "uedunsen ple:θiŋs," kra:it kaθaren a prait o:bakumen a ʃe:m—"noa ot at ol den, me le:de?" aiset. "unles iuuel, ia aigo." "aipromes, elen!" ʃekra:it kacen me dres. "o, putem in t faia, du, du!" but, uen aipresi:tet tuo:pen ple:s ui t po:ka, t sakrefais uotupe:nfel tebiboan. ʃieanestsupleke:tet aietspeara uun oa tu. "uun oa tu, elen, teki:p fa lintens se:k!" aiunnotet t ankaci:f an komenstdropenemin from angel, an t fle:m kealtup t cimne. "aiele uun, iu kru:l rec!" ʃeskri:mt da:ten a ant intu t faia an droen foaθ sum af konsiu:mt frakmens, at t spens a fingas. "bere uel, an aiele sum tesibet te papa!" aiansat ʃe:kenbak t rest intu t bundel an teanen niu te t doa. ʃiemte:t a blakent pi:ses intu t fle:ms an mo:sientme tefineʃ t emele:sien. etuodun, aisteatup t aʃes an enteatem unda ko:ls ʃubelful, an ea miu:t an ui sens baut entens encare ʃeretaiat tu a praibet epa:tmen. aidesent tetel me masta t iuŋ le:de:s siknes kuam uoolmostgon, but aicuct best fa ea telaidaun euail. ʃeuundain but ʃeriepiat at ti pe:l an ret baut t a:is an ma:beles supdiu:t in autuat aspek. neks moanen, aiansat t leta bai pe:pa slip enskraipt, "masta e:θklif erekuestet not tesen no moa no:ts te gutuemen linten, as ʃeuonresi:fem"—an, ensfoaθ, t litel boi ke:m ui be:ken pokets. FOAΘ ET——suma dru t ent an eale otem—etuo past mikelems, but t a:best uole:t dat iia, an efiu us fi:lts uostilunkliat. gutmen linten an es dota etfri:kuenuokaut muŋ t ri:pas, at t last ʃi:fs karien, deste:t til duks, an, t i:fnen apenenbicil an danp, me masta kot bat ko:lt as setelt opstenet on es luŋs an konfaintim indoas θruaut t o:l t uinta, nia uibaut entamisien. pua kaθe fri:tent from a litel ro:mens etbinkonsidarebelsata an dula sins ets ebandenmen, an a faba ensistet on a re:ten les an te:ken moa eksasais. ʃidine es kunpanienʃep no loŋa, aisti:mt diute tasuplai ets lak muc as posebel ui main—enefisien supstetiu:t, foa aikutonlespea tu oa θri auas from me niu:mares dieanel okiupe:siens tefolo a futsteps an den me sosaiete uoopbiesles desaiarebel dan is. on aftanu:n in okto:ba oa nobenba sta:t—freʃ uotare aftanu:n uen t teaf an paθs uoruselen ui moist uibat li:fs, an t ko:lt blu skai uoafiden bai klauts, da:k gre stri:mas rapet maunen from t uest an bo:ten ebunden re:n—airekuestet me iuŋ le:de tefago a ranbel, kos aiuoseaten baut ʃauas. ʃerefiu:st, an aiunuilendont klo:k an tuk me unbrela tuekunpenia on stro:l te pa:k botem, foamel uok ʃegenarelafekt if lo:spiretet, an dat ʃeenbe:riebeluo uen gutmen etga etbinueas dan oadenre, θiŋ neba no:n from es konfesien but gest bo:θ bai ea an mi from es enkri:st sailens an es kauntenens melenkole. ʃeuent sat on, etuon no runen noa baunen nau, do t cil uint mitueletemta tere:s—an ofen, from t sait me ai, aikutdeteka ra:isen ant an bruʃen sumet of a ci:k. aige:straun fa mi:ns tedaibeat a θots. on uun sait t ro:t, ro:s ai, ruf bank, uea e:sels an stuntet o:ks ui da ru:ts af spo:st elt unseaten tenia—t soil uotulu:s fa t lata an stroŋ uints etblo:n sum nia oresontel. in suma, gutuemen kaθaren delaitet teklaim loŋ dem trunks an sit in t brances suiŋen tuente fe:t buf t graunt, an mi pli:st ui a ecilete an a li:t cailteʃ a:t aistilkonsidaret propa tesko:lt ebre taim aikota at suc elebe:sien, but so dat ʃeniu etuon no nesesete fa desenen. from dina ta ti ʃietlai in a bri:srokt kre:del not duen not sept siŋen o:lt soŋs, me neasare loa, tu asel oa uocen t beats coint tenens fe:t an entais da iuŋens teflai—oa neselen ui klo:st lits af θinken af dri:men apia dan ueats kenspres. "luk, mis!" aiskle:mt poinen te nuk unda t ru:ts on uun tuistet tri. "uinta en ia iet. its litel flaua up ionda, t last but from t blubels multetiu:t as klautet dem teaf steps in culai ui lilek mist. iuelklanbarup an pluk teʃo papa?" kaθe steat loŋ taim at t lo:nle blosem trenbelen in ets eaθe ʃelta an repla:it at leŋθ, "no, aiuontuc, but etluks melenkole, enet, elen?" "ies," aiopseaft, "baut sta:ft an sukles as iu—ia ci:ks eblutles, lete:k o:lt on ants an run. iuesolo, aidease aielki:pup ui iu." "no," ʃerepi:tet an kontiniu:tsontarenon posen at entabels temiu:s o:ba mos bit oa blanct gras tuft oa funges spreten ets bri:t orenc muŋ t braun fo:liec i:ps, an, ebaranenon, a ant uoliftet tu a ebeatet fe:s. "kaθaren, uai iekraien, luf?" aiakst epro:cen an puten me a:m o:ba ʃo:lda. "iamusenkrai kos papa e ko:lt, biθankfel eten not ueas." ʃenaudinput no feaba restre:n on a tias, a breθ uostaifelt bai sops. "o, etbi sumet ueas," ʃeset—"an uot aieldu uen papa an iu li:fme an a:is bai mesel? aikanfaget ia ueats, elen, de:s olue:s in me ia. au laif bice:nct, au drire t uealt bi, uen papa an iuede:t." "nun kentel ueba iuuondai efoa us," airepla:it. "eteroŋ tuentisepe:t i:bel. uielo:p its iias an iias tekum efoa ene us go—masta eiuŋ an aiestroŋ an a:tle foatefaif. me muba lift til e:t kante de:m te t last—an supo:s gutmen linten uospeat til e so sikste dat etbi moa iias dan iuekaunt, gutuemen; an en etetbifu:leʃ temoan kelamete buf tuente iias efoarant?"; "but an isebela uoiuŋa dan papa," ʃema:kt ge:senup ui timet o:p tesi:k feaba konsele:sien. "an isebela aten iu an mi teneasa," airepla:it. "ʃeuonape as masta noa at as muc telif foa. ol ienitdu s teue:t uel on ia faba an ciarim letenim siie ciafel an eboit gienim anksaiete on ene supcek—maint dat, kaθe! aiuondesgais but iemitkilim if iuuouailt an rekles an cereʃt fu:leʃ fansefel afeksien fa peasens sun as etbiglat tueim in es gre:f an elautim tedeskuba iefretet o:ba t separe:sien iecuct spi:dien teme:k." "aidunfret baut not on eaθ sept papas elnes," ansat me kunpanien—"aidunkea fa not in konparesen ui papa; an aiuo:n eba—eba—o, eba—, uail aie me senses, du ak oa se ueat tebeksim. ailufim beta dan mesel, elen, an aino bai dis, aipre ebre ni:t aimitlif afta im, kos aietrababimisrebel dan ietbi, dat pru:fs ailufim beta dan mesel." "gut ueats," airepla:it—"but di:ts mustpru:f olso an, afta ieuel, remenba iedunfaget reseliu:siens foamt in t fia aua." as uetokt, ueniat doa as o:pent on t ro:t, an me iuŋ le:de li:tenen untu sunʃain gen klaimtup an se:tetasel on uol top ri:ceno:ba tegaba sum ips as blu:mt ska:let on t uailro:stri:s sumetbrances ʃedoen t aiue sait—t loa fru:t etdesepiat but o:nle beats kuttuc t upa, sept from kaθe:s presen ste:sien. in strecen tepulem, a at felof an, as t doa uolokt, ʃeprepo:st skranbelendaun terekuba. aibita bikosies lest ʃegot fol an ʃeninbeldesepiat—but t teanbak uon no suc i:se mata, t sto:nes uosmu:θ an ni:t sement an t ro:se buʃes an blakbere stragelas kunii:lt no esistens in riesenen. mi laik fu:l aidinrekolek dat, til aieata lafen an skle:men, "elen! iuelefec t ki oa els aimustrunraun te t poatas loc. aikanske:l t ranpats on dis sait!" "ste uea iuis," aiansat, "aie me ki:s bundel in me poket, paraps aikenmaneco:pen, if not, aielgo." kaθaren miu:stasel ui dansen tuanfro, uail aitra:it ol t la:c ki:s in suksesien. aietepla:it t last an faunt nun etdu, so, repi:ten me desaia ʃietreme:n dea, aiuobauture o:m fast as aikut, uen epro:cen saun erestet mi. etuo oases trot, kaθe:s dans stopt olso. "u s dat is?" aiuispat. "elen, aiuiʃie kuto:pen t doa," uispatbak me kunpanien anksiesle. "o, gutuemen linten!" kra:it di:p bois t raitas, "aieglat temi:tie. dunbi in e:st tuenta, foa aie splene:sien tuaks an opte:n." "aiuonspi:k te iu, gutmen e:θklif," ansat kaθaren. "papa ses iu:s uiket man an iue:t bo:θ im an mi, an elen ses t se:m." "dat en not te t peapes," set e:θklif. im etuo. "aidune:t me sun, aisupo:s, an etkonseanenim aideman ia etensien. ies, iue kos tebluʃ. tu oa θri munθs sins, iuuon in raiten abet te linten? me:ken luf in ple, e? iedeseaft bo:θ iu floken fa dat! iu spesiel t elda an les sensetef, as etteansaut. aiegot ia letas an, if iegime ene peatnes, aielsenem te ia faba. aipresiu:m iegru uire baut ui t miu:smen an dropt, uonet? uel, iedropt linten ui it intu 'despen slau'. euo in eanest—in luf, ri:le. tru as ailif, edaien fa iu, bre:ken es a:t at ia fikelnes—not figretef but aktiuel. do eaten eme:tim stanten cest fa siks ui:ks, an aieiu:st moa siries mesias an etemtfri:tenim aut es idiese, egetueas de:le an ebi unda t sot efoa suma, unles ierestoarim!" "au s iekenlai so glearen te t pua cailt?" aikolt from t insait. "pre ra:it on! au s iekendelibretgetup suc poltre folsuts? gutuemen kaθe, aielnok t lok of ui sto:n—iuuonbeli:f dat bail nonsens. iekenfi:l in iasel eteenposebel peasen dai fa stre:ncas luf." "aiuonuea etuo i:fsdropas," mutat t detekt bilen. "ueaθe gutuemen di:n, ailaikie but aidunlaik ia dubeldi:len," iatet elaut. "au s IU iekutlai so glaren as tuefeam aie:tet t 'pua cailt'? an enben bukbea sto:re:s teterefaia from me doasto:ns? kaθaren linten, t bere ne:m uoamsme, me bone las, aibi from o:m ol dis ui:k; go an si if anspo:k tru:θ—du, dea s da:len! cust emacen ia faba in me ple:s an linten iuan den θink au iuetbaliu ia keales lufa if erefiu:ststea step tekunfatie, uen ia faba imsel entri:tetim an dun from piua stiupidete fol intu t se:m era. aisuea on me salbe:sien egoen tu es gre:f, an nun but iu kense:fim!" t lok ge ue, an aiisietaut. "aisuea linten daien," repi:tet e:θklif luken a:t mi—"an gri:f a desepoinmen e:senen es de:θ. nele, if iuuonlea go, iekenuok o:ba iasel, but aiuonteanbak til dis taim neks ui:k, an aiθink ia masta imsel etskeasopcek tu a biseten a kusen." "kumin," aiset te:ken kaθe bai t a:m an at foasena terienta, foa ʃelingat biuen ui trubelt a:is t spi:kas fi:tias tu stean tespres es inuat desi:t. epuʃt es oas klo:s an benendaun opseaft, "gutuemen kaθaren, aielo:n te iu aie litel pe:siens ui linten an eaten an co:sef e les. aielo:n i:s ui a:ʃ set. epains fa kaintnes uel as luf an kaint ueat from iu etbi es best medesen. dunmaint gutuemen di:ns kru:l kosiens but bicenares an kontraifsiim. edri:ms baut iu de an ni:t an kanbipasue:tet iedune:tim, sins ienibarait noa kol." aiklo:st t doa an ro:lt sto:n tuesist t lu:sent lok in o:ltenet an spreten me unbrela aidru me ca:c undani:θ, foa t re:n sta:tetdraif θru t mo:nan tri:s brances an uoantus tuebout dele:. us ure prebent ene komen on t enkauta ui e:θklif, as uestrect toats o:m, but aidebaint enstinktef kaθarens a:t uoklautet nau in dubel da:knes. a fi:tias uososat, dedinsi:m ean—ʃiebedenrega:tet uot ʃieteat as ebresilebel tru. t masta etretaiat terest efoa ueke:min. kaθe sto:l tu es ru:m tuenkuaia au euo, ietfel esli:p. ʃeteantbak an akstme tesit ui ea in t laibre. uetuk us ti tegeba, an, aftauats, ʃele:daun on t ruk an to:ltme not te tok, foa ʃeuouire. aigot buk an pretentre:t. su:n as ʃesupo:stme apsoapt in me okiepe:sien, ʃerekomenst a sailen ui:pen—etepiat at presen a fe:baret daibeasien. aisufata tuencoi euail den aispostiuele:tet, dera:iten an redekiu:len ol gutmen e:θklifs eseasiens baut es sun, laik aiuoseaten ʃietkoensait. elas! aiaten skol tekauntarak t efek es ekaun etprediu:st—etuo cust uot ientent. "iemitbiri:t, elen," ʃiansat, "but aielnebafi:l at i:s til aino—an aimust tel linten eten me folt dat aidunrait an konbinsim aiuonce:nc." uot iu:s uo anga an preteste:siens gens a sile krediu:lete? uepa:tet dat ni:t—ostail, but neks de bieltme on t ro:t uubaren i:θs bai t sait me uilfel iuŋ gutuemens po:ne. aikunbeauitnes a soro—tesi a pe:l decekt kauntenes an ebe a:is, an aiii:ltet in t fe:n o:p linten imsel mitpru:f bai es resepsien auan au litel t te:l uofaunt on fak. FIΘ ET——t re:ne ni:t etuʃatin miste moanen, af frost, af drisel, an tenpre bruks krost us paθ—geagelen from t uplents. me fe:t uoθureuetet, aiuokros an lo, sak t iu:ma siu:tet fa me:ken t mos:t aut dem nau desegriebel θiŋs. uientat t fa:maus bai t kicen ue tueseaten ueba gutmen e:θklif uori:lapsen, kos aiput sli: fe:θ in es o:n afame:sien. co:sef si:mt siten in elisiem soat elo:n esait roaren faia, e:l kuoat on t te:bel nia im briselen ui la:c to:stet o:tke:k pi:ses, an es blak ʃoat paip in es mauθ. aiakst if t masta uoin, me kuestien reme:nt so loŋ unansat, aiθot t o:lt man etgro:n def an repi:tet lauta. "ne—i!" esna:lt oa raba skri:mt θru es no:s. "ne—i! iemugo:bak uea iekum fro." "co:sef!" kra:it pi:beʃ bois saimelte:nies ui mi from t ina ru:m. "au ofen a:is tekolie? its o:nle efiu ret aʃes nau. co:sef! kum dis mo:men." bigares pufs an reseliu:t stea intu t gre:t dekleat iaten no ia fa dis epi:l. t auski:pa an eaten uoenbisebel uun gon on erent an t uba at es ueak proble. ueniu lintens to:ns, an entat. "o, aio:p iueldai in garet sta:ft te de:θ!" set t boi meste:ken us epro:c fa dat es neglecen etenens. estopt on opseafen es era—es kusen flu tu im. "iset dat s iu, gutuemen linten?" eset ra:isen es et from t t gre:tcea a:m ereklaint in. "no...dunkisme—ette:ks me breθ. dia mi! papa set iuetkol," ekontiniu:t afta rekubaren elitel from kaθarens enbre:s, uail ʃestut luken bere kontrait. "iuelʃut t doa, if iepli:s? ieleft o:pen, dem...dem DETESTEBEL kri:tias uonbriŋ ko:ls te t faia. its so ko:lt!" aisteatup t sindas an fect skutelful mesel. t enbelet konple:nt baut bienkubat ui aʃes, but iet taiasem kof an lukt fi:bareʃ an il, so aidinrebiu:k es tenpa. "uel, linten," meamat kaθaren, uen es korege:tet brau relakst, "iueglat tesi:me? aikendu:iu ene gut?" "uai en ieke:m efoa?" iakst. "ieʃutekum in raitens stet. ettaiatme dretfel raiten dem loŋ letas. aietfa:rabaretokt te iu. nau, aikennibabeatok noa not els. aiuunda uea sila is! iuel (luken at mi) step intu t kicen an si?" aiatenresi:ft no θanks fa me uba seabes an, bienunuilen terun tuanfro at es biest, airepla:it, "no:bede eaut dea but co:sef." "aiuontdrink," eskle:mt fretfel teanen eue:. "sila konstengatenof te gimaten sins papa uent, etemisrebel!—an aieopblaict tekumdaun ia...deresolftnebatuiami upsteas." "iset ia faba s etentef te iu, masta e:θklif?" aiakst pasi:fen kaθaren tebicekt in a frentle etbanses. "etentef? eme:ksem elitel moa etentef at li:st," ekra:it. "t reces! ieno, gutuemen linten, dat bru:t eaten lafs at mi! aie:tim! indi:t, aie:temol—de:s o:dies biens." kaθe sta:tetseacen fa sum uota, ʃeli:tet on pica in t dresa filt ui tunbela an brot. ebita at uain spu:nfel from botel on t te:bel an, eensuolo:t smol poasien, epiat trankuela an set ʃeuoberekaint—"an iueglat tesi:me?" ʃiakst rietare:ten a foama kuestian an pli:st tedetek t fe:n don smail. "ies, aiis. its sumet niu tuia bois laik iuan!" erepla:it—"but aibinnekst, kos iuuunkum; an papa suoa etuooen te mi, ekoltme pitefel, ʃufelen, ueaθles θiŋ an set iedespaistme an, if ietbi:n in me ple:s, ietbi moa t masta o:ba t gre:nc dan ia faba bai dis taim; but iedundespaisme, iset, gutuemen...?" "aiuiʃ iuetse kaθaren oa kaθe," entarupt me iuŋ le:de. "despaisie? no! neks te papa an elen, ailufie beta dan enebode lifen. aidunluf gutmen e:θklif, do, an aidundeakum uen eteansbak; ielsteeue: mene de:s?" "not mene," ansat linten, "but ego ontu t muas fri:kuen, sins t ʃu:ten si:sen komenst, an iemistspen naua oa tu ui mi in es apsens. duse iuuel. aiθink aiuunbipi:beʃ ui iu—iuuunprebo:kmi an iuetoluesbirede tuelpme, enet?"  "ies,"  set kaθaren stro:ken es loŋ soft ea, "if aikunonleget papas konsen, aietspen af me taim ui iu. prite linten! aiuiʃ iuuo me bruba"—"an den iuetlaikme uel as ia faba?" iopseaft ciafela; "but papa ses iuetlufme beta dan im an ol t uealt, if iuuo me uaif, so aietraba iuuo dat." "no, aiuunenabluf enebode beta dan papa," ʃeteantbak gre:fle, "an fo:k e:t da uaifs sumtaims, but not da sistas an brubas, an, if iuuo t lata, iuetluf ui us an papa etbi font baut iu as baut mi." linten dena:it fo:k eba e:tet da uaifs, but kaθe efeamt dedit an, in a uisdem, enstenst es o:n fabas ebeasen tu a an. aiendebatstop a θotles tuŋ. aikunsuksi:t til eaθen ʃeniu uoaut. masta e:θklif muc erete:tet eseatet a rele:sien uofols. "papa to:ltme an papa duntel folsuts," ʃiansat peatle. "MAIN papa skoan iuan!" kra:it linten. "ekolsim sni:ken fu:l." "iuan s uiket man," retoatet kaθaren, "an iuebereno:te tedearepi:t uot eses. emustbiuiket tueme:t an isebela li:fim as ʃedit." "ʃedinli:fim," set t boi, "iuuonkontredikme." "ʃedit," kra:it me iuŋ le:de. "uel, aielie sumet!" set linten. "ia muba e:tet ia faba—nau den." "o!" skle:mt kaθaren tu enre:ct tekontiniu—"an ʃeluft main," iatet. "iu litel laia! aie:tie nau!" ʃepant an a fe:s gru ret ui pasien. "ʃedit! ʃedit!" saŋ linten sinken t es cea reses an li:nenbak es et tuencoi t uba despietens acete:sien, uot stut biaint. "uʃ, masta e:θklif!" aiset, "dat s ia fabas te:l, tu, aisupo:s." "eten, iuo:lt ia tuŋ!" iansat—"ʃedit, ʃedit, kaθaren! ʃedit, ʃedit!" kaθ esait asel ge t cea baielen puʃ an kostim tefol fens uun a:m. euoenmi:dietsi:st bai sufeke:ten kof as su:n entet es traiunf. etlastet so loŋ, etfri:tent i:ben mi. as tu es kusen, ʃeuept ui ol a mi:t egast at t mesci:f ʃietdun—do ʃedinse not. aieltim til t fit sostetetsel. dan eθrustmieue: an lent es et daun sailen. kaθaren lukt a lemente:siens olos tuk se:t opeset an lukt solem intu t faia. "au iefi:l nau, masta e:θklif?" aienkuaiat afta ue:ten ten minets. "aiuiʃ EA ʃefelt as mi," erepla:it, "spaitfel, kru:l θiŋ! eaten neba tucesme—enebastrukme in es laif; an aiuobeta tede:, an dea..." es bois da:it in uinpa. "MI aidinstraikie!" mutat kaθe cuen a lip tepreben nuba emo:sien beast. esi:t an mo:nt laik uun unda gre:t sufaren an keptetup fa kuoata naua, on peapes tedestres es kusen eparen, foa, ueneba ekot staifelt sop from ea, eput niu:me:t pe:n an pe:θos intu es bois enfleksiens. "aiesore aieatie, linten," ʃeset at leŋθ rakt eiont endiurens—"but aikunebineat bai dat litel puʃ an aiaten no aidi:a iekut i:ba—iuen muc, iset, linten? dunleme go o:m θinken ieduniu a:m. ansa! spi:k te mi." "aikanspi:k te iu," emeamat, "iueeatme so dat aiellai ue:k ol ni:t co:ken ui dis kof. if iuat, iuetno uot et uo, but IU iuelbikonfatebel esli:p uail a:is in agene, an no:bede nia mi. aiuunda au iuetlaikpas dem fiafel ni:ts!" an esta:tetue:l elaut fa bere pite on imsel. "sins iu:s in abet tepas dretfel ni:ts," aiset, "etuonbi gutuemen uot spoils ia i:s—iuetbi t se:m, ea neba kum. aueba, ʃiuondesteapie gen, an paraps iuelgetkuaieta uen ueli:fie." "iset aimustgo?" akst kaθaren do:lfel benen o:ba im. "iuuontme tego, linten?" "iekanolta uot iuedun," erepla:it peteʃ ʃrinken from ea, "unles iuolta fa t ueas ti:senme intu fi:Ba." "uel, den, aimustgo?" ʃerepi:tet. "leme elo:n, at li:st," eset, "aikanbea ia token." ʃelingat an resistet me pasue:siens tedepa:tia taiasem uail, but, as enibaluktup noa spo:k, ʃefainelme:t mu:fmen te t doa an aifolo:t. ueuokoltbak bai skri:m. linten etslit from es se:t ontu t a:θsto:n an le raiθen in t endulct ple:k cailts mia pabeasnes, im deteamentbi gri:bes an aresen as etken. aiθurege:ct es desposisien from es bie:fia an so at uuns etetbi fole tuetemiu:marenim—not so me kunpanien, ʃeranbak in tera, neltdaun an kra:it an su:θt an entri:tet, til egru kuaiet from breθ lak; bai no mi:ns from kunpunksien at destresena. "aielliftim ontu t setel," aiset, "an emitro:lbaut as epli:ses, uekanstop teuocim. aio:p iuesatesfa:it, gutuemen kaθe, iuen t peasen tebenefetim an dat es elθ kondisien eneke:sient bai etacmen te iu. nau, den, dea iis! kumeue:—su:n as eno:s its no:bede bai tekea fa es nonsens, ebiglat telai stil." ʃeple:st kuʃen unda es et an ofatim sum uota, erecekt t lata an tost uni:sele on t foama, laik etuo sto:n oa uut blok. ʃetra:itputet moa kunfatebel. "aikandu ui dat," eset, "eten i enuf." kaθaren brot nuba tele buf it. "dat s tu i," meamat t prebo:ken θiŋ. "au s aimustere:nc, den?" ʃiakst despearen. etuaintimselup tu ea, as ʃiafnelt bait t setel an konbeatet a ʃo:ltda intu supoat. "no, dat uondu," aiset. "iuelbikonten ui t kusien, masta e:θklif. gutuemen eue:stet tu muc taim on iu olrede—uekanreme:n faif minets loŋa." "ies, ies, ueken!" repla:it kaθe, "iegut an pe:sien nau. esta:tenθink aiele fa: gre:ta misare dan im teni:t, if beli:f i:s t ueas fa mi biset an den aidundeakum gen. tel t tru:θ baut it, linten, foa aimusenkum, if aieeatie." "iemustkum tekiuame," iansat—"iuotkum, kos iueeatme; ieno iue stri:m! aiuonil uen iuentat as at presen, uoet?"; "but iueme:tiasel il kraien an bien in pasien. aidinduetol," set es kusen. "aueba, uebi frents nau—an iuuontme; iuuutuiʃsi:me sumtaims, ri:le?" "aito:ltiu aidit," erepla:it enpe:sien. "sit on t setel an leme li:n on ia ni. dat s as mama iustdu, o:l aftanu:ns tegaba. sit kuaiet stil an duntok, but siŋ soŋ, if iekensiŋ oa se nais loŋ entresten balet uun dem iepromest teti:cme oa sto:re. aietrabare balet, do—sta:t." kaθaren repi:tet t loŋest ʃekutremenba. t enploimen pli:st bo:θ mi:te. linten ete nuba an afta dat nuba, notuistanten me streniues opceksiens, an so deuentuon til t klok struk tuelf, an uieat eaten in t koat teanbak fa es dina—"an temoaro?" akst iuŋ e:θklif o:lten a frok as ʃero:s relukten. "no," aiansat, "noa neks de ni:ba." ea, aueba, ʃege difren respons ebeden, foa es foaret kliat as ʃestu:pt an uispat in es ia. "iuuongo temoaro, rekolek, gutuemen!" aikomenst uen ueuo aut t aus. "iuendri:men baut it, iset?" ʃesmailt. "o, aielkeate:k gut," aikontiniu:t, "aiele dat lok ment, an iekanske:p bai no ue els." "aikenget o:ba t uol," ʃeset lafen. "t gre:nc en no prisen, elen, an iuen me ce:la—an, esaits, a:is olmo:st sebenti:n; a:is uumen; an aieseaten linten etrekuba kuik if iatme teluk afta im. aieo:lta dan im, ieno, an uaisa—les cailteʃ, enet? an ielsundu as aiderekim ui sum sli:t ko:ksen. i:s prite litel da:len uen iegut. aietme:kim suc pet, if euo main. ueuunebakuorel, uiuut afta ueuoiu:st tu i:c uba? iedunlaikim, elen?" "laikim!" aiskle:mt—"t ueasttenpat sik slip bit as eba strugelt intu ets ti:ns. ape, as gutmen e:θklif koncektiat, euonuin tuente. aidaut ueba ietlsi spriŋ, indi:t—an smol los tu es famele ueneba edropsof; an luke its fa us es faba tukim, t kainta euotri:tet, t ti:diesa an selfeʃa ietbi. aieglat iuan no cans tueim fa usben, gutuemen kaθaren." me kunpanien uakst siries at iaren dis spi:c. tespi:k baut es de:θ so rega:tles uu:ntet a fi:lens. "ieiuŋa dan mi," ʃiansat afta pretrakt medete:sien pos, "an iotlif t loŋest—euel, emustlif loŋ as aidu; aieposetef baut dat. its o:nle ko:lt as e:lsim, t se:m papa e. iese papa elget beta an uai s eʃun?" "uel, uel," aikra:it, "afta ol, uenintrubelasel, foa, listen, gut,...an maint, aielki:p me ueat,...if iuetemgoen te uubaren i:θs gen ui oa uibaut mi, aielenfoam gutmen linten, an, unles iela:uset, t entemese ui ia kusen musenbirebaift." "etbinrebaift," mutat kaθe sulke. "musenbikontiniu:t den," aiset. "uielsi," uo a replai an ʃesetof at galep li:fenme tetoil in t ria. ueboθri:ct o:m efoa us dinataim; me masta supo:st uietbinuondaren θru t pa:k an, deafoa, edindeman no splene:sien bau us apsens. su:n as aientat aie:sentce:nc me so:kt ʃu:s an stokens, but siten suc euail at t i:θs etdun t mesci:f. on t suksi:ten moanen, aiuole:tup an, diuren θri ui:ks, aireme:nt enkepasete:tet fa etenen te me diu:te:s—kelamete neba spirienst praia te dat piriet an neba aieθankfel tese sins. me litel mistres bie:ft laik e:ncel in kumen te ue:t on mi an cia me soletiu:t—t konfainmen brotme si:ten lo. eteuiresem te stearen aktef bode, but fiu e sli:ta ri:sens fa konple:n dan mi. t mo:men kaθaren left gutmen lintens ru:m ʃiepiat at me betsait. a de uodebaitet etui:n us; no miu:smen iuseapt eminet—ʃeneglekt a mi:ls, a stude:s an a ple an ʃeuo t fontest neas dat eba uoct. ʃemusteat uoam a:t, uen ʃeluft a faba so, tegime so muc. aiset a de:s uodebaitet etui:n us, but t masta retaiat eale an aicenareldinni:t not afta siks eklok, dus t i:fnen uo a o:n. pua θiŋ! ainebakonsidat uot ʃedit ui asel afta ti—an, do fri:kuenle, uen ʃeluktin tebitme gutni:t, aima:kt freʃ kula in a ci:ks an pinknes o:ba a slenda fingas, in fansiens stet t lain boro:t from ko:lt ra:it kros t muas, aile:t tu ot faias ca:c in t laibre. SIKΘ ET——at θri ui:ks klo:s aikutkuit me ce:nba an mu:f baut t aus—an, on t feast eke:siens mi sitenup in t i:fenen, aiakst kaθaren tere:tme, kos me a:is uoui:k. ueuo in t laibre, t masta eengon te bet—ʃekonsent raba unuilen, aifanse:t an, emacenen me bu:ks soat dinsu:ta, aibit pli:sasel in t cois uot ʃepariu:st. ʃeselekt uun a o:n fe:barets an got foauat stede baut naua, den ke:m fri:kuen kuestiens. "elen, iuentaiat? en iuatbetalaidaun nau? iuelbisik, ki:penup so loŋ, elen." "no, no, dia, aientaiat," aiteantbak kontiniuel. pasi:fenme enmu:febel, ʃiese:t nuba meθet teʃo a desreleʃ fa a okiepe:sien. etce:nct te ionen an strecen an, "elen, aietaiat." "gio:ba den an tok," aiansat. dat uoueas—ʃefretet an si:t an lukt at a uoc til e:t an fainel uent tu a ru:m konpli:tle o:badun ui sli:p, cucen bai a pi:beʃ ebe luk an t konsten ruben ʃienflikt on a a:is. t foloen ni:t ʃesi:mt enpe:sienta stil an, on t θeat from rekubaren me kunpene, ʃekonple:nt baut ete:k an leftme. aiθot a konduk ot an, eenreme:nt elo:n loŋ uail, airesolft on goen an enkuaiaren ueba ʃeuobeta an aksena tekum an lai on t so:fa, in upsteases stet in t da:k. no kaθaren aikutdeskuba upsteas noa nun elo:. t seafens efeamt diatensi:na. ailisent at gutmen etgas doa; ol uo sailens. aiteantbak tu a epa:tmen, stingueʃt me kandel an se:tetmesel in t uindo. t mu:n ʃon bri:t, sno sprinkelen kubat t graunt an aireflek ʃemitposebeletuk intu a et teuok baut t ga:den, fa refreʃmen. aiditdetek figa kri:pen loŋ t ina pa:k fens, but etuon me iuŋ gutuemen—on et emeacen intu t li:t, airekonaist uun t gru:ms. estut konsidarebel piriet biuen t karecro:t θru t gaunts den sta:tetof at briks pe:s laik ietdetekt sumet an riepiat presen le:ten gutuemens po:ne, an dea ʃeuo cust desmaunt an uoken bait ets sait. t man tuk es ca:c stelθe kros t gras toats t ste:bel. kaθe entat bai t droenru:m ke:smen uindo an glaitet noisles up te uea aiue:teta. ʃeput t doa centel tu, sliptof a snoe ʃu:s, unta:it a at an uopresi:ten unkonsiens baut me espiena:ʃ tele esait a mantel, uen aisudenro:s an rebi:ltmesel. t sapra:is petrefa:ita enensten—ʃiutat enatikielet skleme:sien an stut fikst. "me dia gutuemen kaθaren," aista:tet tu bibetle enprest bai a ri:sen kaitnes tebre:k intu sko:lt, "uea s iebinraitenaut at dis aua? an uai s ietraidesi:fme telen te:l? uea iebin? spi:k!" "te t pa:k botem," ʃestamat—"aidintel no te:l"; "an nouea els?" aidemant. "no," uo t mutat replai. "o kaθaren!" aikra:it sorefel. "ieno iebinduen roŋ oa iuunbidro:f tuutarenme untru:θ. dat dugri:fme. aietrababiθrimunθsil dan iaie fre:m delibaret lai." ʃespraŋ foauat an, beasten intu tias, θru a a:ms raun me nel. "uel, elen, aiesofre:t baut iu bienangare," ʃeset. "promes not tebiangare an iuelno t bere tru:θ—aie:t tuait." uesatdaun in t uindose:t, aiʃuata aiuunsko:lt uoteba a si:kret an aigest, koas, so ʃekomenst... "aibi:n te uubaren i:θs, elen, aienebamistgoen ede sins iefel il, sept θrais efoa an tuais afta ieleft ia ru:m. aige maikel buks an piktias teprepea mine ebre i:fnen an teputa bak in t ste:bel—iemusensko:ltim i:ba, maint. aiuo at t i:ts bai afpast siks an cenarel ste:t til afpast e:t an den galept o:m. etuon temiu:smesel dat aiuent—aiuoofenrecet ol t taim. nauanden, aiuoepe—uuns in eui:k paraps. at feast, aispekt etetbi sat ueak pasue:tenie telemi ki:p me ueat te liten, foa aietenge:ct tekol gen neks de, uen uekuitetim, but, as ieste:t upsteas on t noro, aiske:pt dat trubel. uail maikel uofasenenbak t pa:k doa lok in t aftanu:n, aigot pesesien t ki an to:ltim au me kusen uiʃtme tebisetim, kos euosik an kunkum te t gre:nc an au pap etopcek te mi goen, an den ainegosie:tet ui im baut t po:ne. iefont baut re:ten an eθinks baut li:fen su:n tegetmare:t, so iofat, if aietlenim buks aut t laibre, tedu uot aiuiʃt, but aiprefeat gienim me o:n an dat satesfa:itim beta. "on me seken biset, linten si:mt in laifle spirets, an sile da auski:pa me:tus kli:n ru:m an gut faia an to:ltus, as co:sef uoaut at preami:ten an eaten eanʃo uoof ui es doks, roben us uuts pesens, an aieat aftauats, uemitdu uot uelaikt. ʃebrotme sum uoam uain an cincabret an epiat si:tenle gutne:tiat an linten sat in t a:mcea an mi in t litel roken cea on t a:θsto:n, an uelaft an tokt so mere an faunt so muc tese—ueplant uea uietgo, an uot uietdu in suma. aininrepi:t dat, kos iuetkol sile. uun tiam aueba ueuo nia kuorelen—eset t plesentest mana tespent ot culai de uolaien from moanen til i:fnen on e:θ bank in t midel muas ui t bi:s umen dri:me baut muŋ t blu:m an t la:ks siŋen i up o:baet an t blu skai an bri:t sun ʃainen stede an klautlesu dat uo es peafekest aidi:a baut ebens apenes, main uo roken in ruselen gri:n tri ui uest uint bloen an bri:t uait klauts fliten rapetle buf noa o:nle la:ks but θrosels an blakbeat an linets an kuku:s poarenaut miu:sek on ebre sait an t muas si:n at destens bro:k intu ku:l dukse dels but klo:s bai gre:t loŋ gras suels undiele:Ten in ue:fs te t bri:s an uuts an saunen uota an t o:l uealt ue:k an uail in coi. euontet ol te lai in pi:s ekstese, aiuontet ol tespa:kel an dans in glo:ries cubele. aiset es eben etbionleafela:if, an eset main etbidrunk—aiset aietfol esli:p in is, an eset ekunbri:θ in main an sta:tetgro bere snapeʃ. at last, uiegri:t tetrai bo:θ su:n as t ri:t ueba ke:m an, den, uekist i:c uba an uo frents. "afta siten stil naua, ailukt at t gre:t ru:m ui ets smu:θ unka:petet floa an θot au nais etetbi teple in, if ueremu:ft t te:bel an aiakst linten tekol sila in tuelpus an iete ge:m at blaintmensbuf, ʃiettraikacus—iuiu:st, ieno, elen. euun, etuon no plesia in it eset but ekonsentple at bol ui mi. uefaunt tu in kubat muŋ o:lt tois i:p, tops an u:ps an bateldoas an ʃutelkoks. uun uoma:kt C an t uba H, aiuiʃte t C, kos dat stut fa kaθaren an t H mitbi fa e:θklif es ne:m, but t bran ke:maut H an linten dinlaik. aibi:t konsten an egotkros gen an koft an teantbak tu es cea. dat ni:t do ii:sereubat es gut iu:ma—euoca:mt ui tu oa θri prite soŋs, IUAN soŋs, elen, an, uen aiuooblaict tego, ebekt an entri:tetme tekum t foloen i:fnen an aipromest. mine an mi ueuent flaien o:m li:t as ea, an aidremt baut uubaren i:θs an me sui:t da:len kusen, til moanen. on t moaro, aiuoset, pa:tle kos iuuo pua an pa:tle aiuiʃt me faba niu an epru:ft me skeasiens, but etuobiu:Tegel mu:nli:t afta tu, an, as airo:t, t glu:m kliat. aiele nuba epe i:fnen, aiθot te mesel, an, uot delaitsme moa, prite linten uel. aitrotetup da ga:den an uoteanenraun te t bak, uen dat felo eanʃo metme, tuk me braidel an bitme goin bai t frun entrens. epatet mine:s nek an set ʃeuo bone bi:st an epiat laik euontetme tespi:k tu im. aionleto:ltim teli:f me oas elo:n oa, else, etetbikikim. iansat in es bulga aksen, "etuundu mic eat, if etdit," an sabe:t ets leks ui smail. aiuoafenklaint teme:ket trai, aueba emu:ftof tuo:pen t doa an, as era:ist t lac, eluktup te t enskripsien buf an set ui stiu:pet okuatnesele:sien mikstia, "gutuemen kaθaren! aikenre:t ion nau." "uundafel," aiskle:mt—"pre leiaie...iuisgro:n kleba!" espelt an dro:lto:ba bai silebels t ne:m "eaten eanʃo"—"an t figas?" aikra:it enkurecen, pasi:fen eke:m te det olt. "aikantelem iet," iansat. "o iu duns!" aiset lafen a:te at es fe:lia. "t fu:l steat ui grin ubaren baut es lips an skaul gabaren o:ba es a:is, laik unseaten ueba emincoin in me meaθ, ueba etuonplesen femiliarete oa uot, etrileuo, kontem. atsetelt es dauts sudenle retri:fen me grabete an desaiarenim teuokeue:, foa aikemsi liten, not im. eretent, aiso dat bai t mu:nli:t, dropt es ant from t lac an skultof piktia laik moatefa:it banete. iemacentimsel tebiekunpleʃt as linten, aisupo:s, kos ekutspel es o:n ne:m an uoma:belesdeskunfet aidinθink t se:m." "stop, gutuemen kaθaren, dia!" aientarupt—"aiuonsko:lt but aidunlaik ia konduk dea. if iuetremenbat eaten uo ia kusen muc as masta e:θklif, iuetefelt au enpropa etuo tebie:f in dat ue. at li:st, etuopre:sueaθe enbisien fa im tedesaiabi ekunpleʃt as linten an proble edinlean mia teʃoof—iuetme:tim ʃe:mt baut es iknerens efoa, aian no daut an euiʃtremede an pli:sie. tesnia at es enpeafek etem uo bere bat bre:ten. if iuetbinbrotup in es keakemstenses, iset iuetbilesru:t? euokuik an entelecen cailt as eba iuuo, an aieeat ietbidespaist nau, kos dat be:s e:θklif etri:tetim so uncust." "uel, elen, iuuonkrai baut it, iset?" ʃeskle:mt sapra:ist at me eanestnes—"but ue:t an iuelia if ekont es A B C tepli:sme an if etuoueaθ uail biensibel te t bru:t. aientat, linten uolaien on t setel an afgotup teuelkemme. "aieil teni:t, kaθaren, luf," eset, "an iemuste ol t tok an leme lisen. kum an sit bai mi. aiuoʃua iuuunbre:k ia ueat, an aielme:kie promes gen, efoa iego." ainiu nau aimusenti:sim as euoil an aispo:k soft an dinput no kuestiens an eboiteterete:tenim in ene ue. aietbrotim sum me naisest buks, iakstme tere:t elitel uun an aiuobautkonplai, uen eanʃo beast t doa o:pen—eengabat benem ui refleksien. ietbanst derek tu us, si:st linten bai t a:m an suuŋimof t se:t. "get te de o:n ru:m!" eset in bois olmo:st enatikielet ui pasien an es fe:s lukt suelt an fiuries—"te:ka dea if ʃekumsi:de; dauuonki:pme aut dis. bigon ui ii bo:θ!" esuoa at us an dinli:f linten no taim tuansa nia θroenim intu t kicen an eklenct es fist as aifolo:t si:men loŋennokmedaun. aiuofre:t fa emo:men an ailet uun bolium fol, ekiktet afta mi an ʃutusaut. aieat meliknen krakle laf bai t faia an, teanen, bielt dat o:dies co:sef ruben es bo:ne ants an kuibaren. "aiuoʃua ietsa:fiiaut! i:s grant lat! egeten t ri:t speret in im! IM eno:s—e, eno:s uel as mi u ʃutbi t me:sta ionda...ec ec ec! eme:tiu skift propale! ec, ec, ec!" "uea s uemustgo?" aiakst me kusen an desrega:ten t o:l reces mokare. "linten uouait an trenbelen. euonprite den, elen—o, no! elukt fri:tfel, foa es θin fe:s an la:c a:is uorot intu spresien laik frantek pauales fiure. egrapst t doa antel an ʃuk—etuofasent insait. "if iedunlemiin, aielkilie! if iedunlemiin, aielkilie!" erabaʃri:t dan set. "debel! debel!—aielkilie—aielkilie!" co:sef utat es kro:ken laf gen. "dia, dat s t faba!" ekra:it—"dat s faba! iue alas sumet i:ba sait in us. neba i:t, eaten, lat—dunbifiat—ekanget at di!" aituk o:lt on lintens ants an tra:itpulimeue:, but eʃri:kt so ʃoken, aidindeapresi:t. at last, es kra:is uoco:kt bai dratfel kofefit, blut guʃt from es mauθ an efel on t graunt. airan intu t ia:t sik ui tera an kolt fa sila laut as aikut. ʃesuneatme, ʃeuomilken t ka:us in ʃet biaint t ba:n an, urien from a ueak, ʃienkuaiat uot etuo tedu. aiaten no breθ tesple:n dragenarin, ailuktbaut fa linten. eanʃo etkumaut tesamen t mesci:f ietkost an euodenkonbeen t pua θiŋ upsteas. sila an mi uiesent afta im, but estoptme at t steps top an set aiʃungoin—aimustgo o:m. aiskle:mt ietkilt linten, an aietenta. co:sef lokt t doa an dekleat aiuundu 'no sic stuf' an akstme ueba aiuo'ba:n tebimat as im.' aistut kraien til t auski:pa riepiat. ʃiefeamt ietbibeta in ebit, but ekundu ui dat ʃri:ken an din an ʃetukme an nia karetme intu t aus. "elen, aiuorede tetea me ea of me et! aisopt an uept so dat me a:is uoolmostblaint an t rufien iue suc sinpeθe ui stut opeset, presiu:men ebre nauanden tebitme "uiʃt," an denaien etuo es folt an, fainel, fri:tent bai me eseasiens aiettel papa, an ietbiput in prisen an aŋt, ekomenstblubarenimsel an uretaut tuait es kauatle acete:sien. stil, aiuonritim, uen, at leŋθ, dekonpeltme tedepa:t, an aietgot sum undat ia:ts of t premeses, uen esudenisiu:t from t ro:tsait ʃedo an cekt mine an tuk o:lt on mi. "gutuemen kaθaren, aieilgri:ft," esta:tet, "but etere:batubat..." "aigeim kut ui me uip θinken paraps ietmeadame. elego θundaren uun es oret keases an aigelept o:m moa dan af au me senses. aidinbitie gutni:t dat i:fnen an aidingo te uubaren i:θs t nekst—aiuiʃtgo si:ten but aiuostre:csaitet an dretetia linten uode:t sumtaims an sumtaim ʃudat at t θot tuenkaunta eaten. on t θeat de, aituk kurec—at li:st, aikunbea loŋa suspens an sto:lof uuns moa. aiuent at faif eklok an uokt, fansien aimitmaneckri:p intu t aus an up t lintens ru:m unopseaft. aueba, t doks ge no:tes baut mi epro:c. sile resi:ftme an sen "t lat uomenen nais," ʃo:tme intu smol taide ka:petet epa:tmen, uea, te me enspresebel coi, aibielt linten le:t on litel so:fa re:ten uun me buks—but ietnibaspi:k te mi noa lukt at mi θru t o:l aua, elen—ie suc unape tenpa—, an uot kuait konfauntme, uen edito:pen es mauθ, etuo tuuta t folsut aieteke:sient t uproa, an eaten uon teble:m! sins aikunreplait sept pasienetle, aigotup an uokt from t ru:m. esent afta mi fe:n 'kaθaren!' edinreken on bienansat so, but aiuunteanbak, an t moaro uo t seken de on uic aiste:t at o:m nia deteament not tebisetim no:moa—but etuosomisrebel goen te bet an getenup an neba iaren not baut im, me reseliu:sien meltet intu ea efoa etuopropalefoamt. etetepiatroŋ tete:k t ceane uuns, nau etsi:mt roŋ terefre:n. maikel ke:maks if emustsadel mine, aiset "ies" an konsidatmesel duen diu:te as ʃeboame o:ba t ils. aiuofoast tepas t frun uindo:s teget te t koat—etuon no iu:s traienkonsi:l me presens. "iuŋ masta s in t aus," set sila as ʃeso:me me:ken fa t pa:la. aiuent in, eanʃo uo dea olso but ekuitet t ru:m derek. linten sat in t gre:t a:mcea af esli:p, uokenup te t faia, aista:tet in siries to:n pa:t mi:nenet tebitru... "as iedunlaikme, linten, an as ieθink aikum on peapes tueatie an preten aidu so ebre taim, dis is us last me:ten—lese gutbai an tel gutmen e:θklif iuan no uiʃ tesi:me an dat emusenenben no moa folsut on t supcek." "sitdaun an te:k ia at of, kaθaren," iansat—"iuesomucapia dan mi, iuotbibeta. papa toks enuf baut me defeks an ʃo:sme enuf skoa teme:t natierel aietdautmesel. aidaut ueba aienoltegebaueaθles as ekolsme fri:kuen an den aifi:lsokros an bita, aie:t eabede! aieueaθles an bat in tenpa an bat in spiret olmo:st olue:s an, if iecu:s, se gutbai—iuelgetrit enoiens. o:nle, kaθaren, du:me dis custes, beli:f, if aimitbisui:t an kaint an gut as iu, aietbi, as uilen an moa so, dan as ape an as elθe; an beli:f ia kaintnes eme:tme lufie di:pa dan if aideseaft ia luf an, do aikun an kanelpʃoen me ne:tia te iu, airegret an repent an elregret an repen til aidai!" aifelt espo:k t tru:θ an aifelt aimustfagiim an, do uietkuorel t neks mo:men, aimustfagiim gen. ueuorekonsailt but uekra:it bo:θ us t o:l taim aiste:t, not entaiale fa soro, iet aiUOsore linten et dat et dat destoat ne:tia. euonebale es frents bi at i:s an euonebabi at i:s imsel! aieoluesgon tu es litel pa:la, sens dat ni:t, kos es faba teant t de afta. baut θri taims, aiθink, uebinmere an o:pfel as ueuo t feast i:fnen, t rest me bisets uodrire an trubelt, nau ui es selfeʃnes an spait an nau ui es sufarens, but aieleantendiua t foama ui nia litel resenmens as t lata. gutmen e:θklif peapesle eboitsme, aiea:tlesi:nim at ol. last sunde, indi:t, kumen ealia dan iu:siel, aieatim ebiu:s pua linten kru:le fa es konduk t ni:t efoa. aikantel au eniu baut it, unles elisent. linten etseatenbie:ft prebo:ken, aueba etuo no:bede:s bisne but main an aientarupt gutmen e:θklifs laktia entaren an telenim so. ebeast intu laf an uenteue: seen euoglat aituk dat biu baut t mata. sins den, aieto:lt linten emustuispa es bita θiŋs. nau, elen, iueeat ol. aikanbiprebent from goen te uubaren i:θs, sept enfliken misare on tu fo:k, uearas, if iuelonlenottel papa, mi goen nindesteap nuns trankuilete. iuuontel, iset? etelbiberia:tles, if iedu." "aielme:kup me maint on dat poin bai temoaro, gutuemen kaθaren," airepla:it—"etrekuaias sum stude, an so aielli:fie te ia rest an goθinko:ba." aiθoto:ba elaut in me mastas pesens, uoken stre:t from a ru:m tu is an rele:ten t o:lt sto:re, ui t sepsien a konbase:siens ui a kusen an ene mensien baut eaten. gutmen linten uoela:mt an destrest moa dan ietnolecme. in t moanen, kaθaren leant me betreel on a konfedens an ʃeleant olso a si:kret bisets uo tuent. in be:n ʃeuept an raiθt gens t entadik an enploat a faba tue pite on linten—ol ʃegot tekunfata uo promes ietrait an giim li:f tekum te t gre:nc uen epli:st but sple:nen emustnoloŋaspek tesi kaθaren at uubaren i:θs. paraps, if ietbinuea baut es nefiu:s desposisien an elθ ste:t, ietesi:n fit teuio:lt i:ben dat sli:t konsole:sien.