12.08.2018

SERMON ON THE MOUNT — In Greek

spring Matthew note dear Christianity Today, Catholic Church, Methodist Church, & Greece (Syriza), at first i didn't care to turn us old Greek into my thing, but seeing how latin was always greek in other clothes, that is, all (or most) latin/roman was likemade straight from greek, and never truly own nor selfish nor roman, but always sharing it its laws, tho not its own, with greek, then i thought it's all right; however, in truth, wrote greek was never what was spoke, so its laws they was outlandish to even its own folksy true self. & yet its hit it's still felt strongly in today's greek & the whole slav folk, even, more so than elsewhere in Europe. I mean mainly the 'and' with a meanin', 'also', but also stern speech laws, sterner than western europe's. however, still, greek in the bible was never what the folk spoke like (that likely with only 'periphrasis' & no 'middle' nor 'passive', as in our now tongues, the least latinish but rather spoke), only what was liked then to be wrote, this bein' needless to say the grounds for throwing us away any belief in Christendom's seemin' folksy start, nothin' more than a lie. Christendom started with overly taught greek speakers that filled 'em their tales with as much heathen thought (palestine needy was never greece rich!) as they could, all hidly, however 'ironic' this could seem; to think it was all aramaic is a far far stretch, in the whole & true truth, unless the Peshitta (Aramaic New Testament - Wikipedia) is the true bible, but we can't know with what we's got us at hand. II hard to believe but it seem "we" & "ye" had to have been the same in greek, yet we never talk 'bout how this shift us the meaning MUCH (even tho some wanna think this was only in "medieval" greek, which is a lie, since it'd be pretty helpful at ANY time to have us them as two unlike words.) III also, it bein' so much 'syncretism', that is, '-o' havin' it so many meanings it go back to the oldest greek, so the 'masculine accusative singular (& active participle), common genitive plural, & neuter direct (& active participle)' was all ONE 'case', (we can call us it, the 'indo-european case'), most likely, which under what's called 'optimality theory' wouldn't be so unthinking. IIII it go to show us the 'phonetic overkill' in the greek writing, that tho words always near the 'verb' they's in all tungs both 'unstressed' & shortened (like 'pronouns, copulas'), them there seem both other ways.
A E F H I K L M N O P R S T Θ U Z :
i:o: te tus ohlus ane:ui is to oros, ke, kaθisantos autu, prosi:lθa i maθite autu, ki ani:ksas to stoma autu etiaske autus leo, "MAKA:RII i ftohi: to fnemati, oti auto esti i uasilia to u:rano; maka:rii 'i peθu:ntes', oti auti 'parakliθisonte'; maka:rii 'i prai:s', oti auti 'klironomisusi ti ii'; maka:rii i pino:ntes ke tipso:ntes ti tikiosi:ni, oti auti hortastisonte; maka:rii i eleimones, oti auti eleiθisonte; maka:rii i kaθari ti karia:, oti auti to ΘIO opsonte; maka:rii i irinopii, oti auti ii ΘIU kliθisonte; maka:rii i teiome:ni eneke tikiosi:nis, oti auto esti i uasilia to u:rano; maka:rii este ota oniisosi imas ke ioksosi ki iposi pan poniro kata imo pseutomeni eneke emu—herete ki aalia:ste, oti o misto:s imo poli:s en tis u:ranis! utos kar eio:ksa tus profi:tas tus pro imo. imis este to alas tis iis—ian te to alas moraθi:, en tini alistisete; is u:e iskii: eti i mi uliθe: ekso katapati:ste iu to aθro:po. imis este to fos tu kosmu. u tinate polis kriui:ne epa:no orus kime:ni, u:e ki:usi lihno ke tiθia:si auto iu to moio al eu ti lihnia:, ke lanpi pasi tis en ti ikia:. utos lanpsa:to to fos imo enproste to aθro:po, opos iosin imo ta kala: erka ke toksasosi to PATE:RA imo to en tis u:ranis. mi nomisite oti ilθo katali:se to nomo i tus profi:tas!—uk ilθo katali:se ala: pliro:se, ami: kar leo imi, ios an pare:lθi o u:ranos ki i ii, iota en i mia keria: u mi pare:lθi au tu nomu ios panta ienite! os ian un lisi mia to entolo tuto to elahi:sto ke tia:ksi uto tus aθro:pus, elahistos kliθisete en tu uasilia to u:rano, os t an piisi ke tia:ksi, utos meas kliθisete en ti uasilia to u:rano! leo kar imi oti ian mi perise:psi imo i tikiosi:ni plio to kramatio ke farisio, u mi iselθite is ti uasilia to u:rano. ikusate oti ere:θi tis arhii:s, 'u fone:psis!, os t an fone:psi, enohos este ti krisi'—eo te leo imi oti pas o orkizomenos to aelfo autu enohos este ti krisi, os t an ipi to aelfo autu, 'raka:!' enohos este to sinetrio, os t an ipi, 'more:!', enohos este is in ieena tu piro:s. ian in prosfe:ris to toro su eu to θisiasti:rio kaki: mnistis oti o aelfos su ehi ti kata: su, afes aki to toro su enprosten tu θisiastiriu, ki ipaie proto ialaiiθi to aelfo su, ke tote elθo prosfere to toro su. isti enoon to antii:ko su tahi: ios otu i meta autu en ti oo:, mi pote: se parao o antiikos to kriti, ki o kriti:s to ipire:ti, ki is filaki uliθi:si—ami: leo si, u mi ekselθis eki:θe ios an apoos to eskato kotra:nti. ikusate oti ere:θi, 'u mihe:psis.' eo te leo imi oti pas o ulepo iine:ka pros to epiθimi:se, ii emihepse auti en ti karia: autu! i t o outalmos su o teksio:s skantali:zi se, eksele auto ke uale au su! sife:ri kar si ina apolite en to melo su ke mi olo to soma su uliθi: is ieena—ki i i teksia: su hir skantali:zi se, ekopson auti ke uale au su! sife:ri kar si ina apolite en to melo: su ke mi olo to soma su is ieena ape:lθi. ere:θi te, 'os an apolisi ti iine:ka autu, toto auti aposta:sio,' eo te leo imi oti pas o apolio ti iine:ka autu (parektos lou pornia:s), pii auti miheuti:ne. pali ikusate oti ere:θi tus arhii:s, 'uk epiorki:sis! apoo:sis te to KIRIO: tus orkus su,' eo te leo imi, mi omo:se olos! mite en 'to u:rano:', oti 'θronos esti tu ΘIU,' mite en 'ti ii,' oti 'ipopo:io esti to poo: autu:,' mite is ierosolima, oti 'polis' esti 'tu mea:lu uasilios,' mite en ti kefali: su omo:sis, oti u tinase mia triha leuki: piise i malena—esto te o loos imo 'ne, ne,' 'u, u'! to te periso: tuto ek tu poniru esti. ikusate oti ere:θi 'outalmo anti outalmu ki oonta anti oontos,' eo te leo imi, mi antisti:ne to poniro! al ostis se rapi:zi is ti teksia: siao:na, strepso auto ke ti alin! ke to θelonti si kriθi:ne ke to hitona su laui:, afes afes auto ke to ima:tio! ki ostis s ankare:psi milio en, ipaie meta autu io! to etu:ntu se tos, ke to θelonta au su tanisaste, mi apostrafis! ikusate oti ere:θi, 'aapi:sis to plisio: su, ke misi:sis to ehtro: su,' eo te leo imi, aapa:te tus ehtru:s imo ke proseukeste iper to ioko:nto imas, opos ieniste ii tu PATRO:S imo tu en u:ranis, oti to ilio autu anate:li eu ponirus ki aaθu:s ke urehi eu tikiu:s ki ai:kus. ian kar aapisite tus aapo:ntas imas, tina misto: ehete? uhi ki i telo:ne to auto piusi? ke ian aspasiste tus aelfus imo mono, ti periso: piite? uhi ki i eθniki to auto piusi? 'eseste' un imis 'telii' os o PATI:R imo o u:ra:nios telios esti. prosehete ti tikiosi:ni imo mi pii enproste to aθro:po pros to θiaθi:ne autis, i te miie, misto: uk ehete para to PATRI: imo to en tis u:rani:s. ota un piis eleimosi:ni, mi salpi:sis enproste su, osper i ipokrite piusi en tes sinaoie:s ki en tes rimes, opos toksasto:si iu to aθro:po—ami: leo imi, apehusi to misto: auto. su te piuntos eleimosi:ni, mi noto i aristera su ti pii i teksia: su! opos i su i eleimosi:ni en to kriuto, ki o PATI:R su o ulepo en to kriuto: apoo:si si, ki ota proseukeste, uk eseste os i ipokrite, oti filu:si en tes sinaonie:s ki en tes konie:s to platio: esto:tes proseukeste, opos fano:si tis aθro:pis—ami: leo imi, apehusi to misto: auto! si t otan prose:uki, 'iselθe is to tamio: su ke klisas ti θira su proseukse' to PATRI: su to en to kriuto:, ki PATI:R su o ulepo en to kriuto: apoo:si si. proseukomenu te mi uataloiisite osper i eθniki! toko:si kar oti en ti poliloia auto isakustisonte. mi un omioθi:te autis, i:e kar o PATI:R imo o hria ehete pro tu imas eti:se auto. utos un proseukeste imis, 
PATER imo o en tis u:ranis, aiasti:to to onoma su, elθa:to i uasilia su, ieniθi:to to θelima su, os en u:rano ki eu iis! to arto imo to epiu:sio tos imi simero, ki afes imi ta ofilimata imo, os ki imis afikame tis ofile:tes imo, ke mi isene:nkis imas is pirasmo, ala rise imas au tu poniru.
ian kar afi:te tis aθro:pis ta paraftomata auto, afi:si ki imi o PATI:R imo o u:ra:nios, ian te mi afi:te tis aθro:pis, u:e o PATI:R imo afi:si ta paraftomata imo—ota te nisteuite, mi ineste os i ipokrite skiθropi, afanizusi kar ta prosopa auto, opos fano:si tus aθro:pis isteuontes; ami: leo imi, apehusi to misto: auto!; si te niste:uo alipse su ti kefali: ke to prosopo su nipse, opos mi fanis tis aθro:pis iste:uo, ala to PATRI: su to en to krifio:, ki o PATI:R su ulepo en to krifio: apoo:si si. mi θisaurizete imi θisaurus eu tis iis, opu sis ke urosis afani:zi, ki opu kleute iorisusi ke kleutusi—θisaurizete t imi θisauru:s en u:rano, opu ute sis ute urosis afani:zi, ki opu kleute u iorisusi u:e kleutusi, opu kar esti o θisauros su, eki este ki i karia: su. o lihnos tu somatos esti o outalmos. ian un i o outalmos su aplu:s, olo to soma su fotino este, ian t o outalmos su poniros i, olo to soma su skotino este—i un to fos to en si skotos esti, to skotos poso. u:is tinate tisi kirii:s tule:ui, i kar to ena misi:si ke to etero aapi:si, i enos aθeksete ke tu eteru katafroni:si; u tinaste ΘIO tule:ui ke mamona:! ia tuto leo imi, mi merimna:te ti psihi: imo ti faiite, mi:e to somati imo ti entisiste—uhi i psihi: plio esti tis trofi:s ke to soma tu entimatos? enplepsate is ta petina tu u:ranu oti u spirusi u:e θerizusi u:e sinausi is apoθi:kas! ki o PATI:R imo o u:ra:nios trefi auta—uh imis malo iaferete auto? tis t eks imo merimno tinate prosti:ne eu ti ilikia autu pihi ena? ke peri entimatos ti merimna:te, katamaθete ta krina tu akru: pos auksanusi! u kopio:si u:e niθusi! leo t imi oti u:e solomo en pasi ti toksi autu perieualeto os en tuto! i te to horto tu akru: simero onta ki aurio is kliuano ualomeno! o ΘIOS utos anfienisi, u polo: malo imas oliopisti! mi un merimnisite leonte, 'ti faome?', i 'ti piome?', i 'ti periualomeθa?'—panta kar tauta ta eθni epizitu:si; i:e kar o PATI:R imo o u:ra:nios oti hrizete tuto apa:nto. ziti:te te proto ti uasilia ke ti tikiosi:ni autu, ke tauta panta prosteθisete imi. mi un merimnisite is ti aurio! i kar aurio merimnisi autis; arketo ti ime:ra i kakia: autis. mi krinete, ina mi kriθete! en o kar krimati krinete, kriθiseste, ki en o metro metri:te, metriθisete imi. ti te ulepis to karfos to en to outalmo tu aelfu: su, ti t en to so outalmo toko u katanoi:s, i pos eri:s to aelfo: su, 'afes ekua:lo to karfos ek tu outalmu: su'? ki, i:u:, i toko:s en to outalmo su! ipokrita, ekuale proto ek tu outalmu su to tokon, ke tote iaule:psis ekuali: to karfos ek tu outalmu tu aelfu su! mi tote to aio tis kisi:, mi:e ualite tus markari:tas imo enproste to hiro, mi pote katapatisusi autus en tis posi: auto ke strafentes riksosi imas. eti:te ke toθisete imi; ziti:te ki eurisete; kruete ki aniiisete imi! pas kar o eto: lanpa:ni ki o zito: euriske ke to kruonti aniisete. i tis eks imo aθropos, on eti:si o ios autu arto, mi liθo epio:si auto? i ki ihti: eti:si, mi ofi epio:si auto?—i un imis poniri ontes i:ate tomata aaθa tio:ne tis tehnis imo, poso malo o PATI:R imo o en tis u:ranis tosi aaθa tis etu:si auto? panta un osa ian θelite ina piosu imi i aθropi, utos ki imis piite autis—utos kar esti o nomos ki i profi:te. iselθate ia tis steni:s pilis, oti platia: ki eurihoros i oo:s i apausa is ti apo:lia, ke poli isi i iserhomeni ia autis, oti steni: i pili ke teθlime:ni i oo:s i apausa is ti zoi:, ki oli:i isi i euriskontes auti. prosehete au to pseutoprofito, itines erhonte pros imas en entimasi proua:to, esoθe t isi liki arpaies. au to karpo: auto epinoseste autus—miti sileusi au akaθo stafilas i au triuo:lo sika? uto pan tenro aaθo karpu:s kalu:s pii—u tinate  tenro aaθo karpu:s ponirus enenki, u:e tenro sapro: karpu:s kalu:s pii; pan tenro mi piu karpo: kalo: ekoutete ki is pir ualete. araie au to karpo: auto epinoseste autus. u pas o leo mi, 'kirie, kirie, iselepsete is ti uasilia to u:rano', al o pio to θelima tu PATRO:S mu tu en tis u:ranis. poli eru:si mi en eki:ni ti ime:ra, 'kirie, kirie, u 'to so onomati eprofitepsame', ke to so onomati temo:nia ekseualome, ke to so onomati tina:mis pola:s epiisame', ke tote omoloi:so autis oti, 'u:epote eno imas! 'apohori:te au emu: i erkazomeni ti anomia:!'' pas un ostis aku:i mu tus lous ke pii autus, omioθisete anri froni:mo, ostis okoomise autu ti ikia: eu ti petra, ke kate:ui i urohi: ki ilθa i potami ki eunepsan i anemi ke prosepesan ti ikia: eki:ni, ki uk epese, teθemelio:to kar eu ti petra'—ke pas o akuo: mu tus lous tutus ke mi pio autus omioθisete anri moro:, ostis okoomise autu ti ikia: eu ti amo, ke kate:ui i urohi ki ilθa i potami ki eunepsa i anemi ke presekopsa tu ikia: eki:ni, ki epese, ki in i ftosis autis mea:li." ki eieneto, ote etelese o IISUS tus lous tutus, ekseplisonto i ohli eu ti tiahi autu, i kar tia:sko autus os eksusia: eho ki uh os i kramatis auto.