12.07.2018

Quran — Islam's Olden Law

spring Quraan Transliteration note it's so sad that the arab tongue has come up with speech laws & writing laws to almost keep most folks away from any reading or liking for the quran or any old arab book—methinks. indeed, we could say all muslims they's took 'em writing as their new idols & thus, never truly turned muslims unless far from teachers. note Saudi Arabia, Egypt.
A D F G H I K L M N P Q R S Σ T Θ U X Z Ʒ :
pi smi al LAH al rahma:n al rahi:m! al hamd li l LAH rap: al a:lami:n! al rahma:n al rahi:m! ma:lik iaum al di:n! i:ia:k nap:ud ua i:ia:k nastai:n! ahdina al sira:t al mustaqi:m! sira:t al ladi:n an:amta alaihim gair al magdu:p alaihim ua la al dal:i:n.
Da:lik al kita:p la raip, fihi hudan li l mut:aki:n. al ladi:n iuuminu:n pi l gaipi ua iuki:mu:n al sala:ta ua mim:a razaqna:hum iunfiqu:n, u al ladi:n iuuminu:n pi ma unzila ilaik ua ma unzila min qaplika ua pi l a:xirat hum iu:qinu:n. u:la:ik  ala hudan min rap:ihim ua u:la:ika hum al muflihu:n. in:a al ladi:n kafaru saua: alaihim a andartahum am lam tundirhum la iuuminu:n. xatam al LA:H ala qulu:pihim ua ala sam:ihim ua ala apsa:rihim  giʃa:uat ua lahum ada:p azi:m, ua min al na:s man iaqu:lu "a:man:a pi l LA:H," ua pil iaumi al a:xir ua ma hum pi muumini:n. iuxa:diu:n al LA:H u al ladi:n a:manu ua ma iaxdau:n il:a anfusahum ua ma iaʃ:uru:n. fi qulu:pihim marad faza:dahum al LA:H marad ua lahum ada:p ali:m pi ma kanu iakdipu:n, ua ida qi:l lahum la tufsidu fi al ardi qa:lu in:ama "nahnu muslihu:n". ala in:ahum hum al mufsidu:n ua lakin la iaʃ:uru:n, ua ida qi:l lahum, "a:minu kama a:man al na:s!", qa:lu, "anuumin kama a:mana al sufaha: ala in:ahum?". ala in:ahum hum al sufaha: ua lakin la ial:amu:n, ua ida laqu al ladi:n a:manu qalu, "aman:a," ua ida xalau ila ʃaia:ti:nihim qa:lu, "in:a maakum; in:ama nahnu mustahziu:n." AL LAH iastahziu pihim ua iamud:uhum fi tugia:nihim iam:ahu:n. u:la:ik al ladi:n aʃtarau al dala:lat pi l huda fama rapihat tiʒa:ratuhum ua ma kanu muhtadi:n. maθaluhum kamaθal al ladi: astauqad na:r falam:a ada:at ma haulahu dahap al LA:H pi nu:rihim ua tarakahum fi zuluma:t la iupsiru:n. sum:, pukm, umi—fahum la iarʒiu:n, au kasa:iip min al sama: fi:hi zuluma:t ua rad:un ua parq iaʒ:alu:n asa:piahum fi a:da:nihim min al saua:iq hadara al maut, u al LA:H muhi:t pi l ka:firi:n. iaka:du al parq iahtaf apsa:rahum kul:ama—ada lahum maʃau fi:hi ua ida azlam alaihim qa:mu ua lau ʃa: al LA:H, ladahap pi sam:ihim ua apsa:rihim, in:a al LA:H ala kul:i ʃai qadi:r. ia aiiuha, al na:s, ap:udu rap:akumu al ladi xalaqakum u al ladi:n min qaplikum laal:akum tat:aqu:n! al ladi ʒaal lakum al ard fira:ʃ u al sama: pina: ua anzal min al sama: ma: faaxraʒ pihi min al θamara:t rizq lakum. Fala taʒ:alu li l LA:H anda: ua antum tal:amu:n, ua in kuntum fi raip mim:a naz:alna ala aptina fat:u pi su:rat min miθilihi ua ad:u ʃuhada:akum min du:n al LA:H, in kuntum sadiqi:n, fain lam taf:alu ua lan taf:alu, fa at:aqu al na:r al lati uaqu:duha al na:s u al hiʒa:rat uid:at li l ka:firi:n—ua paʃ:ir al ladi:n a:manu ua amilu al sa:liha:t an:a lahum ʒan:a:t, taʒri min tahtiha al anha:r! kul:ama ruziqu minha min θamarat rizq, qa:lu, "ha:da al ladi ruziqna min qaplu ua utu pihi mutaʃa:pih ua lahum fi:ha azua:ʒ mutah:arat ua hum fi:ha xalidu:n. in:a al LA:H la iastaii an iadrip maθal ma pau:dat fama fauqaha. faam:a al ladi:n a:manu faial:amu:n an:ahu al haq:u min rap:ihim ua am:a al ladi:n kafaru faiaqu:lu:n, "ma:da ara:d al LA:H pi hada maθal?" iudil: pihi kaθi:r ua iahdi pihi kaθi:r, ua ma iudil: pihi il:a al fa:siqi:n. al ladi:n ianqudu:n ahda al LA:H min pad:i mi:θa:qihi ua iaqtau:n ma amar al LA:H pihi an iu:sal ua iufsidu:n fi al ard, u:la:ika hum al xa:siru:n. kaifa takfuru:n pi l LA:H ua kuntum amua:t faahia:kum θum: iumi:tukum θum: iuhii:kum θum: ilaihi turʒau:n? huua al ladi xalaq lakum ma fi al ard ʒami: θum: asta ila al sama: fasauua:hun sap: sama:ua:t ua huua pi kul: ʃaiin ali:m, ua id qa:l rap:uk li l mala:ikat, "in:i ʒa:il fi al ard xali:fat," qa:lu, 'ataʒ:al fi:ha man iufsid fi:ha ua iasfik al dima: ua nahnu nusap:ih pi hamdik ua nuqad:isu laka," qa:l, "in:i al:am  ma la tal:amu:n,"—ua al:am a:dam al asma: kul:ah θum:, aradahum ala al mala:ikat, faqa:l, "anpiu:ni pi asma: ha:u:la, in kuntum sa:diqi:n." qa:lu, "supha:nak! la ilma lana il:a ma al:amtana. in:ak anta al ali:m al haki:m." qa:l, "ia a:dam, apihum pi asma:ihim!", falam:a, anpaahum pi asma:ihim, qa:l, "alam aqul lakum in:i al:amu gaipa al sama:ua:t u al ard ua al:am ma tupdu:n ua ma kuntum taktumu:n?", ua id qulna li l mala:ikat, "asʒud li :dam!", fasaʒadu il:a ipli:s—apa ua astakpar, ua ka:n min al ka:firi:n. ua qulna, "ia a:dam, ask anta ua zauʒuk al ʒan:at ua kula minha ragad haiθu ʃituma—ua la taqrapa hadihi al ʃaʒarat fataku:na min al za:limi:n!". faazal:huma al ʃaita:n anha faaxraʒahuma, faaxraʒahuma mim:a  ka:na fi:hi ua qulna, "ahpitu, pad:ukum lipad: adu: ua lakum al ard mustaqar: ua mata: ila hi:n." fatalaq:a a:dam min rap:ihi kalima:t fata:p—alaihi in:ahu, huua al tauua:p, al rahi:m. qulna, "ahpitu minha, ʒami:.! faim:a iat:iian:akum min:i hudan, fam tapi huda:i fala xauf alaihim ua la hum iahzanu:n, u al ladi:n kafaru ua kad:apu pi a:ia:t u:la:ik asha:p al na:r, hum fi:ha xa:lidu:n. ia pani isra:i:l, adkuru nim:ati al lati an:amtu alaikum ua aufu pi ahdi uf pi ahdikum ua i:a:i fa:rhapu:ni, ua a:minu pi ma anzaltu masad:iq li ma maakum ua la taku:nu auual ka:fir pihi ua la taʃtaru pi a:ia:ti θaman qali:l ua i:ia:i fa at:aqu:ni, ua la talpisu al haq:a pi l pa:til ua taktumu al haq:a ua antum tal:amu:n, ua aki:mu al sala:t ua a:tu al zaka:t ua arkau ma al ra:kii:n. atam:uru:n al na:s pi l pir:i ua tansaun anfusakum ua antum tatlu:n al kita:p? afala taq:ilu:n? ua astai:nu pi l sapr u al sala:t ua in:aha lakapi:rat il:a ala al xaʃii:n. al ladi:n iazun:u:n an:ahum mula:qu rap:ihim ua an:ahum ilaihi ra:ʒiu:n. ia pani isra:i:l adkuru nim:ati al lati an:amtu alaikum ua an:i fad:altukum ala al a:lami:n, ua at:aqu iaum la taʒzi nafs al nas ʃaian ua la iuqpal minha ʃafa:at ua la iuuxad minha adl ua la hum iunsaru:n, ua id naʒ:aina:kum min a:li fir:aun iasu:mu:nakum su:a al ada:p. iudap:ihu:n apna:akum ua iastahiu:n nisa:akum ua fi da:likum—pala: min rap:ikum azi:m!—, ua id faraqna pi kum al pahr faanʒaina:kum ua agraqna a:l fir:aun ua antum tanʒuru:n, ua id uaadna mu:sa arpai:n lailat, θum: at:xadtum al iʒl min pad:ihi ua antum za:limu:n, θum: afauna ankum min pad:i da:lik, laal:kum taʃkuru:n, ua id a:taina mu:sa al kita:p u al furqa:n, laal:akum tahtadu:n, ua id qa:l mu:sa li  qaumihi, 'ia kaum, in:akum zalamtum anfusakum pi at:ixa:dikum al iʒl. fatu:pu ila pa:riikum fa:qtulu anfusakum. da:likum hair lakum, inda pa:riikum fata:p alaikum—in:ahu huua al tauua:p al rahi:m', ua id qultum, 'ia mu:sa, la nuumin lak hat:a nara al LA:H ʒahrat. faaxadatkum al sa:iqat ua antum tanʒuru:n—θum: paaθna:kum min pad:i mautikum, laal:akum taʃkuru:n, ua zal:alna alaikum al gama:m ua anzalna alaikum al man: u al salu, 'kulu min taiipa:t ma razaqna:kum'—ua ma zalamu:na ua lakin ka:nu anfusahum iazlimu:n—, ua id qulna, 'adxulu hadihi al qariat fakulu minha haiθu ʃit:um ragad ua adxulu al pa:p suʒ:ad ua qu:lu, 'hit:at'—nagfir lakum xata:ia:kum ua sanazi:d al muhsini:n. fapad:al al ladi:n zalamu qaul gair al ladi qila lahum faanzalna ala al ladi:n zalamu riʒz min al sama: pi ma ka:nu iafsuqu:n, ua id astasqa mu:sa li qaumihi, faqulna 'adrip pi asa:k al haʒar', minhu aθnata aʃrat ain qad alim kul: una:s maʃrapahum—'kulu ua aʃrapu min rizq al LA:H ua la taθau fi al ard mufsidi:n'. ua id kultum, 'ia mu:sa, la naspir ala taa:m ua:hid, fa:d:u lana rap:ak iuxriʒ lana mim:a tunpit al ard, min paqliha ua qiθ:a:iha ua fu:miha ua adasiha ua pasaliha,' qa:l, 'atastapdilu:n al ladi huua adna pi al ladi huua xair ahpitu misr fain:a lakum ma saaltum ua duripat.' alaihim al dil:at u al maskanat ua pa: pi gadap mina al LA:H. da:lik pi an:ahum ka:nu iakfuru:n pi a:ia:t al LA:H ua iaqtulu:n al napi:i:n pi gair. da:lik pi ma asau ua ka:nu iat:adu:n."
...