12.01.2018

MANEFEST TA KONMUNISTEΣEN PA:TAI

note Die Linke & Gruene, since you should be soonest known by anybody untaughtest. spring Manifest der Kommunistischen Partei
A C E F G H I K L M N Ŋ O P R S Σ T U :

MANEFEST TA KONMUNISTEΣEN PA:TAI

Ain gespenst ge:t um in oiro:pa—tas gespenst tes konmunismus. al:e mehte tes alten oiro:pa ham seh cu na hailegen heciaht geŋ ti:s gespenst fapiuntet, ta papst un ta ca:, met:anih un gisot, franceuseʃe ratika:le un toitʃe policisten. uo is te op:osicio:nspa:tai, te neh fon iren regianten ge:gnan als konmunisteʃ fasrien uoaten uere, uo te op:osicio:nspa:tai, te ten foatgesrit:enen op:osicio:nsloiten, souo:l ui iren rakcione:ren ge:gnan ten prantma:kenten foauuaf tes konmunismus neh curiukgesloitat het:e? cuaialai ge:t aus ti:sa ta:tsahe hafoa. ta konmunismus uiat peraits fon al:en oiropeʃen mehten als ne maht anakant. es is hoe cait, tas te konmunisten ire anʃauuŋsuaise, ire cuek:e, ire tentencen foa ta gancen uelt of:en ta:legen, un ten meaken fom gespenst tes konmunismus ain manefest ta pa:tai selpst entgeŋstel:en. cu tisem cuek ham seh konmunisten ta faʃitensten nacionalite:t in lonton fasem:elt un tas folgente manefest entuoafen, tas in eŋliʃa, franceuseʃa, toitʃa, italineʃa, flem:eʃa un teneʃa sprahe faeuf:entleht uiat.

PUAΣOA:S UN PROLETARIA:T

Te geʃihte al:a pisheregen geselʃaft is te geʃihte fon klas:enkenpfen. fraia un sklape, patricia un plepeia, paro:n un laipaihna, cunftpiuaga un gesel, kuac, untatriukte stanten in stetem geŋsac cu ainanta, fiuaten nen ununtaprohenen, palt fastekten palt of:enen kanpf, nen kanpf, ta ietes ma:l mit na repolucione:ren umgestaltuŋ ta gancen geselʃaft entete, ota mit tem gemainsamen untagaŋ ta kanpfenten klas:en. in ten friueren epohen ta geʃihte finten ue fast iupaal ne folstentege gliteruŋ ta geselʃaft in faʃitene stente, ne manehfaltege apstufuŋ ta geselʃaftlehen stel:uŋen. im alten rom ham ue patricia, rit:a, plepeia, sklapen; im mit:elalta foitalher:en, fasal:en, cunftpiuaga, gesel:en, laipaigene, un noh tacu in fast ieta tisa klas:en uita pesontere apstufuŋun. te aus tem intagaŋe ta foita:len geselʃaft hafoagegaŋene moteane piugalehe geselʃaft hat te klas:engeŋsetce neh aufgehom. se hat nua noia klas:en, noia petiŋuŋen ta untatriuk:uŋ, noia gestaltuŋen tes kanpfes en te stele ta alten gesect. unsere epohe, te epohe ta puaʃoasi, caihnet seh ietoh tatuah aus, tas se te klase:ngeŋsece faainfeht hat. te gance geselʃaft spaltet seh mea un mea in cuai gros:e fainlege laga, in cuai gros:e ainanta terekt geŋiupaste:nte klas:en—puaʃoasi un proletaria:t. aus ten laipaigenen tes mit:elaltas giŋen te pfa:lpiuaga ta easten stet:e hafoa; aus tisa pfa:lpiuagaʃaft entuik:elten seh te easten elemente ta puaʃoasi. te enttek:uŋ amerekas, te umʃif:uŋ afrikas, ʃufen ta aufkom:enten puaʃoasi ain noias tere:n. ta ostenteʃe un ʃineseʃe ma:kt, te kolonisiruŋ fon amereka, ta austauʃ mit ten koloni:n, te fame:ruŋ ta tauʃmit:el un ta uan iupahaupt gam tem hantel, ta ʃiffa:t, ta intustri nen nigekanten aufsuuŋ, un tam it tem repolucione:ren element in ta cafal:enten foita:len geselʃaft ne raʃe entuikluŋ. te pisherege foita:len ota ciunftege patri:psuaise ta intustri raihte neh mea aus fe ten mit ten noian meakten anuaksenten peta:f. te manufaktua trat an ire stele. te cunftmaista uuaten fatreŋt tuah ten intustriel:en mit:elstant; te tailuŋ ta a:pait cuiʃen ten faʃitenen koaporacio:nen fasuant foa ta tailuŋ ta a:pait in ta aincelnen ueakstat selpst—apa im:a uksen te meakte, im:a sti:k ta peta:f. auh te manufaktua raihte neh mea aus. ta: repolucio:n ta tanpf un te maʃineri te intustriel:e protukcio:n. an te stel:e ta manufaktua trat te moteana gro:se intustri, an te stel:e tes intustiel:en mit:elstantes traten te intustriel:en mil:ione:re, te ʃefs ganca intustriel:en a:me:n, te moteanen puaʃoa:s. te gros:e intustri hat ten ueltma:kt hagestelt, ten te enttek:uŋ amerekas foaperaitete. ta ueltma:kt hat tem hantel, ta ʃiffa:t, ten lantkonmunikacio:nen ne unameslehe entuikluŋ gegem. tise hat uita auf te austenuŋ ta intustri curiulgeuiakt, un temselpen ma:s:e, uorin intustri, hantel, ʃiffa:t, aisenpanen seh auste:nten, in temselpen ma:s:e entuik:elte seh te puaʃoasi, fameate se ire kapeta:lien, treŋte se al:e fom mit:elalta hea iupalefaten klas:en in ten hintagrunt. ue se:n also, ui te moteane puaʃoasi selpst tas protukt nes laŋen entuikluŋsgaŋes, na raia fon umuelcunŋen in ta protukcio:ns un fakeasuaisa ist. iete tisa entuikluŋssufen ta puaʃoasi ua peglaitet fon nem entsprehenten politiʃen foasrit. untatriukta stant unta ta heaʃaft ta foita:lher:en, peuafnete un seh selpst faualtente as:ociacio:nen in ta konmu:ne, hia unapheŋege ste:teʃe repuplik, toat trit:a stoiapflihtega stant ta mona:hi, tan cua cait ta manufaktua geŋgeuiht geŋ ten atel in ta stenteʃen ota in ta apsoluten mona:hi un hauptgruntlage ta gros:en moa:hien iupahaupt, a kenpfte se seh entleh sait ta hastel:uŋ ta gro:sen intustri un tes ueltma:ktes im moteanen representtifsta:t te aussli:slehe politeʃe heaʃaft. te moteanen sta:tsgeualt is nua ain ausʃus, ta te gemainʃaftlehen geʃefte ta gancen puaʃoa:sklas:e faualtet. te puaʃoasi hat in ta geʃihte ne heuhst repolutcione:re rol:e gespi:lt. te puaʃoasi, uo se cua heaʃaft gekom:en, hat al:e foita:len, patriahaleʃen, itil:eʃen faheltnis:e casteuat. se hat te puntʃek:ege foita:lpante, te ten menʃen an sainen natiualehen foagesecten kniupften, unpa:mheaceh caris:en, un kain anteres pant cuiʃen menʃ un menʃ iupreh gelas:en, als tas nakte interes:e, als te gefiullose 'pare caluŋ'. se hat te hailegen ʃaua ta from:en sueamerai, ta rit:alehen pegaisteruŋ, ta spi:spiuagalehen ue:mut in tem aiskalten uas:a egoisteʃa perehnuŋ atrenkt. se hat te peaseunlehe uiuate in ten tauʃueat aufgeleust, un an te stel:e ta ca:llosen fapri:ften un uo:lauoapenen fraihaiten te aine geuis:enlose hantelsfraihait gesect. se hat, mit nem uoat, an te stel:e ta mit religieusen un politeʃen il:usio:nen fahiulten auspoituŋ te of:ene, unfaʃemte, terekte, tiur:e auspoituŋ gesect. te puaʃoasi hat al:e pishea eauiuategen un mit from:a ʃoi petrahteten tetehkaiten irea hailegenʃains entklaitet. se hat ten a:ct, ten iuresten, ten pfa:fen, ten poe:ten, ten man ta uis:enʃaft in ire paca:lten lo:na:paita fauantelt. te puaʃoasi hat tem fami:lienfaheltnis sainen riu:rentsentimenta:len slaia apgeris:en un es auf ain raines geltfaheltnis curiukgefi:uat. te puaʃoasi hat enthiult, ui te pruta:le kraftois:eruŋ, te te reakcio:n so sea am mit:elalta peuuntat, in ta tre:hsten perenhoiterai ire pas:ente agencuŋ fant. east se hat peuisen, uas te tetehkait ta menʃen custante priŋen kan. se hat ganc antere uuntaueake folpraht, als egipteʃe perami:ten, re:umiʃe uas:alaituŋen un goteʃe katetra:len, se hat ganc antere ciuge ausgefi:uat, al feulkauenteruŋen un kroicciuge. te puaʃoasi kan neh eksestian, one te protukcio:nsinstrumente, also te protukcio:nsfaheltnis:e, also semtlehe geselʃaftlehen faheltnis:e foatuerent cu repolutionian. unfaentate paipehaltuŋ al:a friueren intustriel:en klas:en. te foatuerente umuelcuŋ ta protukcio:n, te ununtaprohene aʃiut:teruŋ al:a geselʃaftlehen custente, te epege unsihahait un peueguŋ caihnet te puaʃoa:sepohe foa al:en friueren aus. al:e festen, aingerosteten faheltnis:e mit irem gefolge fon alteauiuategen foastel:uŋen un anʃauuŋen ueaten aufgeleust, al:e noigepilteten faalten, e: se fakneuhan keun:en. al:es stenteʃe un ste:nte fatanpft, al:es hailege uiat entuaiht, un te menʃen sint entleh gecuuŋen, ire lemsstel:uŋ, ire geŋsaitegen peci:uŋen mit niuhtanen augen ancuse:n. tas petiuafnis nah nem stets ausgete:nteren apsac fe ire protukte ia:ht te puaʃoasi iupa te gance eatkugel. iupaal mus se seh ainnisten, iupaal anpauen, iupaal fapintuŋen hastel:en. te puaʃoasi hat tuah te eksploitasio:n tes ueltma:kts te pritukcio:n un konsumcio:n al:a lenta kosmospoliteʃe gestaltet. se hat cum gros:en petauan ta rekcione:re ten naciona:len poten ta intustri inta ten fius:en uehgecogen. te uralten naciona:len intustrien sint fanihtet uoaten un ueaten noh tekleh fanihtet. se ueaten fatreŋt tuah noia intustrien, teren ainfiuruŋ ne lemsfrage fia al:e cipilisiate nacio:nen uiat, tuah intustrien, te neh mea ainhaimeʃe ro:stof:e, sontan ten entlegensten conen angeheurege ro:stof:e faa:paiten, un teren fapreka:te neh nua im lante selpst, sontan in al:en uelttailen cuklaih faprauht ueaten. an te stel:e ta alten, tuah lantesacoihnis:e pefritehten petiuafnis:e treten noia, uelhe te protukte ta entfentesten lenta un klima:te cu ira pefriteguŋ ahaiʃen. an te stel:e ta alten loka:len un naciona:len selpstgeniuhsamkait un apgeslos:enhait trit ain alsaitega fakea, ne alsaitege apheŋehkait ta nacio:nen fon ainanta—un ui in ta materiel:en, so auh in ta gaistegen protukcio:n. te gaistegen acoihnis:e ta aincelnen nacio:nen ueaten gemaingut. te naciona:le ainsetiehkait un pasrenkthait uiat mea un mea unmeuhlieh, un aus ten fi:len naciona:len un loka:len literatu:ren piltete seh ne ueltliteratua. te puaʃoasi raist tuah te raʃe fapes:eruŋ al:a protukcio:nsinstrumente, tuah te unentleh alaihtaten konmunikacio:nen al:e, auh te pa:pareʃsten nacio:nen in te cipilisacio:n. te uo:lfailen praise ira uan sint te suere atil:eri, mit ta se al:e ʃine:seʃen mauan in ten grunt ʃi:st, mit ta se ten ha:tnek:ehsten fremtenhas ta pa:paren cua kapetulacio:n cuiŋt. se cuiŋt al:e nacio:nen te protukcio:nsuaise ta puaʃoasi seh ancuaihnen, uan se neh cugrunte ge:n uol:en; se cuiŋt se te sogenante cipilisacio:n pai seh selpst aincufiuan, tas haist 'puaʃoa:s' ce ueaten. mit nem uoat, se ʃaf seh ne uelt nah irem aigenen pilte. te puaʃoasi hat tas lant ta heaʃaft ta stat untauoafen. se hat enoame stet:e geʃaf:en, se hat te ca:l ta stet:eʃen pefeulkeruŋ geŋiupa ta lantlehen in ho:m grate fameat, un so nen petoitenten tail ta pefeulkeruŋ tem itiotismus tes lantlems entri:sen. ui se tas lant fon ta stat, hat se te pa:pareʃen un halppa:pareʃen lenta fon ten cipilsiaten, te pauanfeulka fon ten puaʃoa:sfeulken, ten orient fom oksitent apheŋeh gemaht. te puaʃoasi hept mea un mea te casplit:eruŋ ta protukcio:nsmi:tel, tes pesices un ta pefeulkeruŋ auf. se hat te pefeulkeruŋ ag:lormeriat, te protukcio:nsmit:el centralisiat un tas aigentum in uenegen henten koncentriat. te notuentege folge hiafon ua te politeʃe centralisacio:n. unapheŋege, fast nua fapiuntete prouincen mit faʃitenen interes:en, gesecen, regi:ruŋen un seul:en uuaten cesam:engetreŋt in aine nacio:n, aina regi:ruŋ, ain gesec, ain naciona:les klas:en interes:e, aine toanenlinie. te puaʃoasi hat in ira kaum huntaieregen kas:enheaʃaft mas:enhastere un kolos:a:lere protukcio:nskrefte geʃaf:en, als al:e fagaŋenen generacio:nen cesam:en. untaiohuŋ ta natuakrefte, maʃineri, anuentuŋ ta ʃemi auf intustri un ak:apau, tanpfʃiffa:t, aisanpanen, elekteʃe telegrafen, uapa:mahuŋ gance uelttaile, ʃifpa:mahuŋ ta flius:e, gance aus tem poten hafoagestanpfte pefeulkeruŋen—uelh friueres ia:huntat a:nte, tas salhe protukcio:nskrefte im ʃo:s ta geselʃaftlehen a:pait slum:aten. ue ham apa gese:n—te protukcio:ns un fakeasmit:el, auf teren gruntlage seh te puaʃoasi heranpiltet, uuaten in ta foita:len geselʃaft acoiht. auf na geuis:en stufe ta entuikluŋ tisa protukcio:ns un fakeasmit:el entsprahen te faheltnis:e, uorin te foita:le geselʃaft protuciate un austauʃte, te foita:le oaganisacio:n ta agrikultua un manufaktua, mit nem uoat te foita:len aigentumsfaheltnis:e ten ʃon entuik:elten protukti:fkreften neh mea. se hemten te protukcio:n stat se ce feuaten. se fauantelten seh in em so file fes:elm. se musten gespreŋt ueaten, se uuaten gespreŋt. an ire stel:e trat te fraia konkur:enc mit ta ia angemes:enen geselʃaftlehen un politeʃen konstitucio:n, mit ta eukonomeʃen un politeʃen heaʃaft ta puaʃoa:skla:se. unta unsren augen ge:t ne e:nlehe peueguŋ foa. te piuagalehen protuktio:ns un fakeasfaheltnis:e, te piuagelehen aigentumsfaheltnis:e, te moteane piugalehe geselʃaft, te so geualtege. protukcio:ns un fakeasmit:el hafoagecaupat hat, glaiht tem heksenmaista, ta te untaiateʃen geualten neh mea ce peheaʃen fama:k, te a herauf pesuoa. sait tecen:ien is te geʃihte ta intustri un tes hantels nua noh te geʃihte ta enpeuruŋ ta moteanen protukti:fkrefte geŋ te moteanen protukcio:nsfaheltnis:e, geŋ te aigentumsfaheltnis:e, uelhe te lemspetiŋuŋen ta puaseosi, un ira heaʃaft sint. es gniuht te hantelskrisen ce nen:en, uelhe in ira perioteʃen iutakea im:a tro:nten te eksetenc ta gancen piuagalehen geselʃaft in frage stel:en. in ten hantelskrisen uiat ain gros:a tailneh nua ta acoihten protukte, sontan soga: ta peraits geʃaf:enen protukti:fkrefte regelmes:eh fanihtet. in ten krisen priht ne geselʃaftlehe epitemi aus, uelhe al:en friueren epohen als ain uitasin aʃinen uere—te epitemi ta iupaprotukcio:n. te geselʃaft fintet seh pleucleh in nen custant momenta:na pa:parai curiukfasect; ne huŋasnot, ain algemaina fanihtuŋskri:h ʃainen ia al:e lemsmit:el apgesnit:en ce ham; te intustri, ta hantel ʃainen fanihtet, un uarum? uail se cu fi:l cipilisacio:n, cu fi:l lemsmit:el, cu fi:l intustri, cu fi:l hantel pesict. te protukti:fkrefte, te ia cua fafiuguŋ ste:n, tinen neh mea cua pefeuateruŋ ta piuagalehen cipilisacio:n un ta piuagalehen aigentumsfaheltnis:e; im geŋtail, se sint cu geualteh fe tise faheltnis:e geuoaten, se ueaten fon inen gehemt, un so palt se ti:s hemnis iupauinten, priŋen se te gance piuagalehe geselʃaft in unoatnuŋ, gefeaten se te eksestenc tes piuagalehen aigentums. te piuagalehen faheltnis:e sint cu eŋ geuoaten, um ten fon inen acoihten raihtum cu fas:en—uotuah iupauintet te puaʃoasi te krisen? ainasaits tuah te acuuŋene fanihtuŋ na mas:e fon protukti:fkreften; antasaits tuah te aoperuŋ noia meakte, un te griuntlehere auspoituŋ ta alten meakte. uotuah also? tatuah, tas se alsaitegere un geualtegere krisen uoaperaitet un te mite:l, ten krisen foacupoigen, famintat. te uaf:en, uomit te puaʃoasi ten foitalismus cu poten geslagen hat, rihten seh iect geŋ te puaʃoasi selpst—apa te puaʃoasi hat neh nua te uaf:en gesmitet, te ia ten tot priŋen; se hat auh te men:a gecoiht, te tise uaf:en fiuren ueaten—te moteanen a:paita, te PROLETARIA. in temselpen mas:e, uorin seh te puaʃoasi, tas haist 'kapeta:l' entuik:elt, in temselpen mas:e entuik:elt seh tas proletaria:t, te klas:e ta moteanen a:paita, te nua so laŋe lem, als se a:pait finten, un te nua so laŋe a:pait finten, als ire a:pait tas kapeta:l fameat. tise a:paita, te seh stiukuais fakaufen mius:en, sint ne uare ui ieta antere hantelsati:kel, un tahea glaihmes:eh al:en uekselfe:len ta konkur:enc, al:en suankuŋen tes ma:ktes ausgesect. te a:pait ta proletaria:t hat tuah te austenuŋ ta maʃineri un te tailuŋ ta a:pait al:en selpststentegen karakta un tamit al:en raic fe ten a:paita faloren. a uiat ain plos:es cupeheur ta maʃi:ne, fon tem nua ta ainfahste, ainteunehste, am laihtesten. aleanpa:re hantgrif falaŋt uiat. te kosten, te ta a:paita fauasaht, pesrenken seh tahea fast nua auf te lemsmit:el, te a cu sainem untahalt un cua foatpflancuŋ saina ras:e peta:f. ta prais na uare, also auh ta a:pait, is apa glaih iren protukcio:nskosten. in temselpen mas:e, in tem te uitaueatehkait ta a:pait uekst, nimt tahea ta lo:n ap. noh mea, in temselpen mas:e ui maʃineri un tailuŋ ta a:pait cunemen, in temselpen mas:e nimt auh te mas:e ta a:pait cu, sai es tuah fame:ruŋ ta a:paitstunten, sai es tuah fame:ruŋ ta in na gegemen cait gefoataten a:pait, pesloinehten lauf ta maʃi:nen, un so uaita. te moteane intustri hat te klaine ueakstupe tes patriahaleʃen maistas in te gros:e fapri:k tes intustriel:en kapetalesten fauantelt. a:paitamas:en inta fapri:k cesam:engetreŋt, ueaten solta:teʃ oaganisiat. se ueaten also gemaine intustriesolta:ten unta te aufseht na folstentegen hiaa:hi fon untaof:ician un of:ician gestelt. se sint neh nua knehte ta puaʃoa:sklas:e, se sint tekleh un stiuntleh geknehtet fon ta maʃi:ne, fon tem aufsea, un foa al:em fon tem aincelnen fapricianten puaʃoa:s selpst. tise tespoti is um so klainleha, gehes:ega, apit:anta, ie of:ena se ten aueap als iren lecten cuek proklamiat. ie uenega te hanta:pait geʃiklehkait un kraftois:eruŋ, tas haist ie mea te moteane intustri seh entuik:elt, testo mea uiat te a:pait ta men:a tuah te ta uaipa fatreŋt. geslehts un altasuntaʃite ham kaine geselʃaftlehe geltuŋ mea fe te a:paitaklas:e. es gipt nua noh a:paitsinstrumente, te ie nah alta un gesleht faʃitene kosten maŋ. is te auspoituŋ tes a:paitas tuah ten faprekanten so uait peenteht, tas a sainen a:paitslo:n pa: ausgece:lt ahelt, so fal:en te antan taile ta puaʃoasi iupa in hea, ta hauspesica, ta krema, ta pfantfalaiha un so uaita. te pisheregen klainen mit:elstente, te klainen intustriel:en, kaufloite un rantias, te hantueaka un pauan, al:e tise klas:en fal:en in s prolata:riat hinap, tails tatuah, tas ia klaines kapeta:l fe ten petri:p ta gros:en intusteie neh ausraiht, un ta konkur:enc mit ten greus:eren kapetalesten ali:ht, tails tatuah, tas ire geʃiklehkait fon noien protukcio:nsuaisen entueatet uiat. so rekruiat seh tas proletaria:t aus al:en klas:en ta pefeulkeruŋ. tas proletaria:t maht faʃitene entuikluŋsstufen tuah. sain kanpf geŋ te puaʃoasi pegint mit saina eksestenc. im anfaŋ kenpfen te aincelnen a:paita, tan te a:paita na fapri:k, tan te a:paita nes a:paitscuaiges an nem oat geŋ ten aincelnen puaʃoa:s, ta se terekt auspoitet. se rihten ire angrif:e niht nua geŋ te piuagalehen protukcio:nsfaheltnis:e, se rihten se geŋ te protukcio:nsinstrumente selpst; se fanihten te fremten konkur:ianten uan, se caslagen te maʃi:nen, se stek:en te fapri:ken in prant, se suhen seh te untagegaŋene stel:uŋ tes mit:elaltalehen a:paitas uita ci ariŋen. auf tisa stufe pilten te a:paita ne iupa tas gance lant castroite un tuah te konkur:enc casplit:ate mas:e. mas:enhaftes cesam:enhalten ta a:paita is noh neh te folge ira aigenen faaineguŋ, sontan te folge ta faaineguŋ ta puaʃoasi, te cua araihuŋ ira aigenen politeʃen cuek:e tas gance proletaria:t in peueguŋ secen mus un es ainstuailen noh kan. auf tisa stufe pekenpfen te proleta:ria also neh ire fainte, sontan te fainte ira fainte, te reste ta apsolu:ten mona:hi, te gruntaigentiuma, te neh intustriel:en puaʃoa:s, te klainpuaga, te gance geʃihtlehe peueguŋ is so in ten henten ta puaʃoasi koncentriat; ieta si:h, ta so aruŋen uiat, is ain si:h ta puaʃoasi—apa mit ta entuikluŋ ta intustri fameat seh nua tas proletaria:t; es uiat in greus:eren mas:en cesam:engetreŋt, saine kraft uekst un es fi:ult se mea. te interes:en, te lemslagen in:ahalp tes proletaria:ts glaihen seh im:a mea aus, intem te maʃineri mea un mea te untaʃite ta a:pait fauiʃt un ten lo:n fast iupaal auf ain glaih ni:treges niuo heraptriukt. te uaksente konkur:enc ta puaʃoa:s unta seh un te taraus hafoage:nten hantelskrisen maŋ ten lo:n ta a:paita im:a suankenta; te im:a raʃa seh entuik:elnte, unaufheualehe fapes:eruŋ ta maʃineri maht ire gance lemsstel:uŋ im:a unsihera; im:a mea nemen te kol:isio:nen cuiʃen tem aincelnen a:paita un tem aincelnen puaʃoa:s ten karakta fon kol:isio:nen cuaia klas:en an. te a:paita pegin:en tamit, koalicio:nen geŋ te puaʃoa:s ce pilten; se treten cesam:en cua pehauptuŋ ires a:paitslo:ns. se stiften selpst tauante as:ociacio:nen, umseh fe tise gelegentlehen enpeuruŋen ce faprouiantian. stel:enuais priht ta kanpf in emoiten aus. fon cait ci cait sigen te a:paita, apa nua foaiupage:nt. tas aigentlehe resulta:t ira kenpfe is neh ta unmit:elpare afolh, sontan te im:a uaita um seh graifente faaineguŋ ta a:paita. se uiat pefeuatat tuah te uaksenten konmunikacio:nsmit:el, te fon ta gros:en intustri acoiht ueaten un te a:paita ta faʃitenen lokatite:ten mit ainanta in fapintuŋ secen. es peta:f apa plos ta fapintuŋ, um te filen lokalkenpfe fon iupaal glaihem karakta cu nem naciona:len, cu nem klas:enkanpfe ce centralisian. ieta klas:enkanpf apa is ain politeʃa kanpf―un te faaineguŋ, cu ta te piuaga tes mit:elaltas mit iren uicinaluegen ia:huntate petuaften, priŋen te moteanen proleta:ria mit ten aisenpanen in uenegen iaren cu stante. tise oaganisacio:n ta proleta:ria cua klas:e, un tamit cua poleʃen pa:tai, uiat ieten augenplik uita gespreŋt tuah te konkur:enc unta ten a:paitan selpst—apa se aste:t im:a uita, steaka, festa, mehtega. se acuiŋt te anaken:uŋ aincelna interes:en ta a:paita in gesecesfoam, intem se te spaltuŋen ta puaʃoasi unta seh panuct. so te ce:nstuntenpil in eŋlant. te kol:isio:nen ta alten geselʃaft iupahaupt feuatan man:ehfah ten entuikluŋsgaŋ tes preleta:riats. te puaʃoasi pefintet seh in foatuerentem kanpfe; anfaŋs geŋ te aristokrati; speta geŋ te taile ta puaʃoasi selpst, teren interes:en mit tem foatsrit ta intustri in uitaspruh geraten; stets geŋ te puaʃoasi al:a ausueategen lenta. in al:en tisen kenpfen si:t se seh geneutiht an tas proletaria:t ce ap:el:ian, saine hiulfe in anspruh ce nemen un es so in te politeʃe peueguŋ hinaincurais:en. se selpst fi:uat also tem proletaria:t ire aigenen piltuŋselemente, tas haist uaf:en geŋ seh selpst cu. es ueaten feana, ui ue sa:n, tuah ten foatsrit ta intustri gance pastanttaile ta heaʃenten klas:e in s proletaria:t hinapgeuoafen ota uenehstens in iren lemspetiŋuŋen petro:t. auh se fiuan tem proletaria:t ne mas:e piltuŋselemente cu. in caiten entleh, uo ta klas:enkanpf seh ta entʃaituŋ neat, nimt ta aufleusuŋsproces in:ahalp ta heaʃenten klas:e, in:ahalp ta gancen alten geselʃaft, nen so heftegen, so grel:en karakta an, tas ain klaina tail ta heaʃente  klas:e seh fon ia lossaht un seh ta repolucione:ren klas:e ansli:st, ta klas:e, uelhe te cukunft in iren henten tre:ht. ui tahea friua ain tail tes atels cua puaʃoasi iupagiŋ, so ge:t iect ain tail ta puaʃoasi cum proletaria:t iupa, un mantleh ain tail ta puaʃoasiteolo:gen, uelhe cum teoreteʃen fastentnis ta gancen feʃihtlehen peueguŋ seh hinaufgea:paitet ham. fon al:en klas:en, uelhe hoitcutage ta puaʃoasi geŋiupa ste:n, is nua tas proletaria:t ne uiakleh repolucione:re klas:e. te iupregen klas:en fakom:en un ge:n unta mit ta gros:en intustri, tas proletaria:t is ia aigenstes protukt.te mit:elstente, ta klaine kaufman, ta hantueaka, ta paua, se al:e pakenpfen te puaʃoasi, um ire eksestenc als mit:elstente foa tem untagaŋ ce sihan. se sint also neh repolucionea, sontan konseapati:f. noh mea, se sint reakcionea, ten se suhen tas rat ta geʃihte curiukcutre:n. sint se repolucionea, so sint se es im hinplik auf ten inen peuoaste:nten iupagaŋ in s proletaria:t, so fataitegen se neh ire geŋueategen, sontan ire cukiunftegen interes:en, so falas:en se iren aigenen stentpunkt, um seh auf ten tes proletaria:ts ce stel:en. tas lunpenproletaria:t, tise pas:i:f fafauluŋ ta untasten ʃuhten ta alten geselʃaft, uiat tuah ne proleta:reʃe repolucio:n stel:enuaise in te peueguŋ hinaingesloitat, saina gancen lemslage nah uiat es paraituil:ega sain, seh cu reakcione:ren umtripen akaufen ce las:en. te lemspetiŋuŋen ta alten geselʃaft sint ʃon fanihtet in ten lemspetiŋuŋen tes proletaria:ts. ta proleta:ria is aigentimslos; sain faheltnis cu uaip un kintan hat niks mea gemain mit tem piuagalehen fami:lienfaheltnis; te moteana intustriel:e a:pait, te moteana untaiohuŋ unta tas kapeta:l, teselpe in eŋlant, ui in frankraih, in amereka ui in toitʃlant, hat em al:en naciona:len karakta apgestraift. te gesece, te mora:l, te religio:n, sint fe i:n em so file piuagalehe foauataile, hinta tenen seh em so file piuagalehe interes:en fastek:en. al:e friueren klas:en, te seh te heaʃaft aopaten, suhten ire ʃon auoapene lemsstel:uŋ ce sihan, intem se te gance geselʃaft ten petiŋuŋen ires aueaps untaua:fen. te proleta:ria keun:en seh te geselʃaftlehen protukti:fkrefte nua aopan, intem se ire aigene pisherege anaihnuŋsuaise un tamit te gance pisherege anaignuŋsuaisa apʃaf:en. te proleta:ria ham niks fon tem iregen ce sihan, se ham al:e pisherege pripa:tsihahait un pripa:tsiheruŋen ce casteuan. al:e pisheregen peueguŋen uan peueguŋen fon minorete:ten ota im interes:e fon minorete:ten. te proleta:reʃe peueguŋ is te selpststentege peueguŋ ta ungehoiren meaca:l im interes:e ta ungehoiren meaca:l. tas proletaria:t, te untaste ʃihte ta iecegen geselʃaft, kan seh neh ahepen, neh aufrihten, one tas ta gance iupapau ta ʃihten, te te of:iciel:e geselʃaft pilten, in te luft gespreŋt uiat. opglaih neh tem inhalt, es ta foam nah ta kanpf tes proletaria:ts geŋ te puaʃoasi cunehst ain naciona:la. tas proletaria:t nes ieten lantes mus nati:ualeh cueast mit saina aigenen puaʃoasi feateh ueaten. intem ue te algemainsten fasen ta entuikluŋ tes proletaria:ts caihneten, fafolhten ua ten mea ota minta fastekten piuagakri:h in:ahalp ta peste:nten geselʃaft pis cu tem punkt, uo a in ne of:ene repolucio:n auspriht un tuah geualtsamen stuac ta puaʃoasi tas proletaria:t saine heaʃaft pegriuntet. al:e pisherege geselʃaft peru:te, ui ue gese:n ham, auf tem geŋsac untatriuk:enta un untatriukta klas:en. um apa ne klas:e untatriuk:en ce keun:en, mius:en ia petiŋuŋen gesihat sain, in:ahalp tera se uenehstens ire knehteʃa eksestenc fristen kan. ta laipaigene hat seh cum mitglait ta konmu:ne in ta laipaigenʃaft herangea:paitet, ui ta klainpiuaga cum puaʃoa:s unta tem ioh tes foitalisteʃen apsolutismus. ta moteane a:paita tageŋ, stat seh mit tem foatsrit ta intustri ce hem, sinkt im:a tifa unta te petiŋuŋen saina aihnen klas:e herap. ta a:paita uiat cum paupa, un ta pauperismus entuik:elt seh noh raʃa also pefeulkeruŋ un raihtim. es trit hiamit of:en hafoa, tas te puaʃoasi unfe:h is, noh leŋa te heaʃente klas:e ta geselʃaft cu plaipen un te lemspetiŋuŋen ira klas:e ta geselʃaft als regelntes gesec aucicuiŋen. se is unfe:h cu heaʃen, uail se unfe:h es, irem sklapem te eksestenc selpst in:ahalp saina sklaperai ce sihan, uail se gecuuŋen is, en in ne lage herapsinken ce las:en, uo se en anean mus, stat fon em aneat ce ueaten. te geselʃaft kan neh mea unta ia lem. tas haist ia lem is neh mea fatre:hleh mit ta geselʃaft. te uesentlehste petiŋuŋen fe te ekstenc un fe te heaʃaft ta puaʃoa:sklas:e is te anhoifuŋ tes  raihtums in ten henten fon pripa:ten, te piltuŋ un fameruŋ tes kapeta:ls, te petiŋuŋ tes kapeta:ls es te lo:na:pait. te lo:na:pait peru:t aussli:sleh auf ta konkur:enc ta a:paita unta seh. ta foasrit ta intusti, tes:en uil:enlosa un uitastantslosa trega te puaʃoasi is, sect an te stel:e ta isoli:ruŋ ta a:paita tuah te konkur:enc ire repolucione:re faaineguŋ tuah te as:ociacio:n. mit ta entuikluŋ ta gros:en intustie uiat also unta ten fius:en ta puaʃoasi te gruntlage selpst uehgecogen, uorauf se protuciat, un te protukte seh anaihnet. se protuciat foa al:em ire aigenen tot:engrepa. ia untagaŋ un ta si:h tes proletaria:ts sint glaih unfamaitleh.

PROLETA:RIA UN KONMUNISTEN

In uelhem fahelnis ste:n te konmunisten cu ten proleta:rian iupahaupt? te konmunisten sint kaine pesontere pa:tai geŋiupa ten antan a:paitapa:taien. se ham kaine fon ten interes:en tes gancen prolataria:ts getrenten interes:en. se ste:len kaina pesontan princi:pien auf, uonah se te proleta:reʃen peueguŋ moteln uol:en. te konmunisten untaʃaiten seh fon iupregen proleta:reʃen pa:taien nua tatuah, tas ainasaits se in ten faʃitenen naciona:len kenpfen ta proleta:ria te gemainsamen, fon ta nacionlite:t unapheŋegen interes:en tes gesamten proletaria:ts hafoahem un cua geltuŋ priŋen, antrasaits tatuah, tas se in ten faʃitenen entuikluŋsstufen, uelhe ta kanpf cuiʃen proletaria:t un puaʃoasi tuahloift, stets tas interes:e ta gesamtpeueguŋ fatreten. te konmunisten sint also prakteʃ ta antʃitenste im:a uaita traipente tail ta a:paitapa:taien al:a lenta, se ham teoreteʃ foa ta iupregen mas:e tes proletaria:ts te ainsiht in te petiŋuŋen, ten gaŋ un te algemainen resulta:te ta proleta:reʃen peueguŋ foraus. ta nehste cuek ta konmunisten is taselpa ui ta al:a iupregen proleta:reʃen pa:taien—piltuŋ tes prolaria:ts cua klas:e, stuac ta puaʃoasiheaʃaft, aoperuŋ ta politeʃen maht tuah tas prolataria:t. te teoreteʃen sece ta konmunisten peru:n kainesue:hs auf ite:n, auf princi:pien, te fon tisem ota ienem ueltfapes:era afunten ota enttekt sint. se sint nua algemaine austriuk:e tatsehleha faheltnis:e nes eksestianten kas:enkanpfes, na unta unsan augen foa seh ge:nten geʃihtlehen peueguŋ. te apʃaf:uŋ pisherega aigentumfaheltnis:e is niks tem konmunismus aigentiumleh pecaihnentes. al:e aigentumsfaheltnis:e uan nem pestentegen geʃihtlehen uehsel, na pestentegen geʃihtlehen faenteruŋ untauoafen. te franceuseʃe repolucio:n cum paispi:l ʃafte tas foita:laigentum cugunsten tes piuagalehen ap. uas ten konmunismus auscaihnet, is neh te apʃaf:uŋ tes aigentums iupahaupt, sontan te apʃaf:uŋ tes piuagalehen aigentums—apa tas moteane piuagalehe pripa:taigentum is ta lecte un fol:entetste autruk ta acoiguŋ un anaihnuŋ ta protukte, te auf klas:engeŋsecen, te auf ta auspoituŋ ta ainen tuah te antan peru:t. in tisem sin keunen te konmunisten ire teori in tem nen austruk—aufhepuŋ tes pripa:taigentums cusam:enfas:en. man hat uns konmunisten foageuoafen, ue uolten tas pase:unleh auoapene, selpstaa:paitete aigentum apʃaf:en; tas aigentum, uelhes te gruntlage al:a pase:unleh fraihait, tetehkait un selpstentehkai pilte. aa:paitetes, auoapenes, selpstfati:ntes aigentum! speht ia fon tem klainpiuagalehen, klainpoialehen aigentum, uelhes tem piuagalehen aigentum foahagiŋ? uia prauhen es neh apcuʃaf:en, te entuik:eluŋ ta intustri hat es apgeʃaft un ʃaft es tekleh ap. ota spreht ia uom moteanen piuagalehen pripa:taigentum? ʃaft apa te lo:na:pait, te a:pait tes proleta:rias em aigentum? kainesue:hs. se ʃaft tas kapeta:l, tas haist tas aigentums, uelhes te lo:na:pait auspoitet, uelhes seh nua unta ta petiŋuŋ famean kan, tas es noia lo:na:pait acoiht, um se fon noiam auscupoiten. tas aigentum in saina hoitegen gestalt peue:ht seh in tem geŋsac fon kapeta:l un lo:na:pait. petrahten ue te paiten saiten tises geŋsaces. kapetalist sain haist neh nua ne rainpase:unlehe, sontan ne geselʃaftlehe stel:uŋ in ta protukcio:n ainnemen. tas kapeta:l is ain gemainʃaftlehes protukt un kan nua tuah ne gamainsame tetehkait fila mitglita, ia in lecta instanc nua tuah te gemainsame tetehkait al:a mitglita ta geselʃaft in peueguŋ gesect ueaten. tas kapeta:l is also kaine pase:unlehe, es is ne geselʃaftlehe maht. uen also tas kapeta:l in gemainʃaftlehes, al:en mitglitan ta geselʃaft angeheureges aigentum fauantelt uiat, so fauantelt seh neh pase:unlehes aigentum in geselʃaftlehes. nua ta geselʃaftlehes. nua ta geselʃaftlehe karakta tes aigentums fauantelt seh. a faliat sainen klas:enkarakta. kom:en ue cua lo:na:pait. ta tuahsnitspris ta lo:na:pait is tas minemum tes a:paitslo:nes, tas haist te sum:e ta lemsmit:el, te notuenteh sint, im ten a:paita als a:paita am lem ce ahalten. uas also ta lo:na:paita tuah saine tetehkait seh anaihnet, raiht plos tacu hin, um sain naktes lem uita ce acoigen. ua uol:en tisa pase:unlehe anaihnuŋ ta a:paitsprotukte cua uitaacoiguŋ tes unmit:elparen lems kainesue:hs apʃaf:en, ne anaihnuŋ, te kainen rainatra:h iuprehlest, ta maht iupa fremte a:pait gem keunte. ue uol:en nua ten elente karakta tisa anaihnuŋ aufhem, uorin ta a:paita nua le:pt, um tas kapital ce famean, nua so uait le:pt, ui es tas interes:e ta heaʃenten klas:e ahaiʃt. in ta piuagalehen geselʃaft is te lepentege a:pait nua ain mit:el, te aufgehoifte a:pait ce famean. in ta konmunisteʃen geselʃaft is te aufgehoifte a:pait nua ain mit:el, um ten lemsproces ta a:paita cu auaitan, ce peraihan, ce pefeuatan. in ta piuagalehen geselʃaft heaʃt also te fagaŋenhait iupa te geŋua:t, in ta konmunisteʃen te geŋua:t iupa te fagaŋenhait. in ta piuagalehen geselʃaft is tas kapeta:l selpststenteh un pase:unleh, uerent tas tetege intipituum unselpststenteh un unpase:unleh is—un te aufhepuŋ tises faheltnis:es nent te puaʃoasi aufhepuŋ ta pase:unlehkait un fraihait! un mit reht. es hantelt seh al:atiŋs um te aufhepuŋ ta puaʃoa:spase:unlehkait, selpststentehkait, un fraihait. unta fraihait faste:t man in:ahalp ta iecegen piuagalehen protukcio:nsfaheltnis:e ten fraien hantel, ten fraien kauf un fakauf. felt apa ta ʃaha, so felt auh ta fraie ʃaha. te retensa:ten fom fraien ʃaha, ui al:e iupregen fraihaitsprapa:ten unsera puaʃoasi ham iupahaupt nua nen sin geŋiupa tem gepuntenen ʃaha, geŋiupa tem geknehteten piuaga tes mit:elaltas, neh apa geŋiupa ta konmunisteʃen aufhepuŋ tes ʃahas, ta piuagalehen protukcio:nsfaheltnis:e un ta puaʃoasi selpst. ia entsect oih tariupa, tas ue tas pripa:taigentum aufhem uol:en―apa in oira peste:nten geselʃaft is tas pripa:taugentum fe noin ce:ntel ira mitglita aufgehom; es eksestiat gerate tatuah, tas es fe noin ce:ntel neh eksestiat. ia ueaft uns also foa, tas ue ain aigentum aufhem uol:en, uelhes te aigentumslosehkait ta ungehoiren meaca:l ta geselʃaft als notuentege petiŋuŋ foaaussect. ia ueaft ums mit nem uoat foa, tas ue oia aigentum aufhem uol:en. al:atiŋs tas uol:en ue. fon tem augenplik an, uo te a:pait neh mea in kapeta:l, gelt, gruntrente, kuac, in ne monopolisiapare geselʃaftlehe maht fauantelt ueaten kan, tas haist fon tem augenplik, uo tas pase:unlehe aigentum neh mea in piuagalehes unslagen kan, fon tem augenplik an akleat ia, te paso:n sai aufgehom. ia geste:t also, tas ia unta ta paso:n nimanten antas faste:t, als ten puaʃoa:s, ten puagalehen aigentuma—un tise paso:n sol al:atiŋs aufgehom ueaten. ta konmunismus nimt kainem te maht, seh geselʃaftlehe protukte ancuaihnen, a nimt nua te maht seh tuah tise anaihnuŋ fremte a:pait cu untaiuohen. man hat aingeuentet mit ta aufhepuŋ tes pripa:taigentums ueate al:e tetehkait aufheuan un ne algemaine faulhait aunrais:en. hianah miuste te piuagalehe geselʃafte leŋst an ta tre:hhait cu grunte gegaŋen sain; ten te in ia a:paiten, aueapen neh, un te in ia aueapen, a:paiten neh. tas gance petenken loift auf te tautologi hinaus, tas es kaine lo:na:pait mea gipt. al:e ainuiafe, te geŋ te konmunisteʃe anaihnuŋs un protukcio:nsuaise ta materiel:en protukte gerihtet ueaten, sint em so auf te anaihnuŋ un protukcio:n ta gaistegen protukte ausgete:nt uoaten. ui fe ten puaʃoa:s tas aufheuan tes klas:enaigentums tas aufheuan ta protukcio:n selpst is, so is fe en tas aufheuan ta klas:enpiltuŋ itenteʃ mit tem aufheuan ta piltuŋ iupahaupt. te piltuŋ, teren falust a petauat, ist fe te enoame meaca:l te heranpiltuŋ cua maʃi:na—apa straitet neh mit uns, intem ia an oiren piuagalehen foastel:uŋen fon fraihait, piltuŋ, reht, un so uaita te apʃaf:uŋ tes piuagalehen aigentums mest. oire ite:n selpst sint acoihni:se ta piuagalehen protukcio:ns un aigentumsfaheltnis:e, ui oia reht nua ta cum gesec ahome uil:e oira klas:e is, ain uil:e, tes:en inhalt gegem is in ten materiel:en lemspitiŋuŋen oira klas:e. te interes:iate foastel:uŋ, uorin ia oire protukcio:ns un aigentumsfaheltnis:e aus geʃihtlehen, in tem lauf ta protukcion foaiupage:ten faheltnis:en in e:uege natua un fanunftgesece fauantelt, tailt ia nit al:en intagegaŋenen heaʃenten klas:en. uas ia fe tas antike aigentum pegraift, uas ia fe tas foita:le aigentum pegraift, tiuaft ia neh mea pegraifen fe tas piuagalehe aigentum. aufhepuŋ ta fami:lie! selpst te ratika:lsten aaifan seh iupa tise ʃentlehe apseht ta konmuniste. uorauf peru:t te geŋueatege, te piuagalehe fami:lie? auf tem kapeta:l, auf tem pripa:taueap. folstenteh entuik:elt eksestiat se nua fe te puaʃoasi, apa se fintet ire agencuŋ in ta acuuŋenen fami:lenlosehkait ta proleta:ria un ta euf:entlehen prostitucio:n. te fami:lie tes puaʃoa:s felt nati:ualeh ue:h mit tem ue:hfal:en tisa ira agencuŋ un paite fasuinten mit tem fasuinten tes kapeta:ls. ueaft ia uns foa, tas ue te auspoituŋ ta kinta tuah ire eltan aufhem uol:en? ue geste:n tises faprehen ain—apa saht ia, ue hem te trautesten faheltnis:e auf, intem ue an te stel:e ta hoislehen aciuŋ te geselʃaftlehe secen—un is neh auh oire aciuŋ tuah te geselʃaft pestimt? tuah te geselʃaftlehen faheltnis:e, in:ahelp tera ia aci:t, tuah te terektere ota interektere ainmiʃuŋ ta geselʃaft famit:elst ta ʃule un so uaita? te konmunisten afinten neh te ainuiakuŋ ta geselʃaft auf te aciuŋ; se faentan nua iren karakta, se entrais:en te aciuŋ tem ainflus ta heaʃenten klas:e. te piuagalehen retensa:ten iupa fami:lie un aciuŋ, iupa tas traute faheltnis fon eltan un kintan ueaten um so ekelhafta, ie mea in folge ta gros:en intustri al:e fami:lienpante fe te proleta:ria caris:en un te kinta in ainfahe hantelsati:kel un a:paitsinstrumente fauantelt ueaten—apa ia konmunisten uolt te uaipagemainʃaft ainfiuan, srait uns te gance puaʃoasi im koa entgeŋ. ta puaʃoa:s si:t in saina frau ain plos:es protukcio:nsinstrument. a heuat, tas te protukcio:nsinstrumente gemainʃaftleh ausgepoitet ueaten sol:en un kan seh natiualeh niks antas tenken, als tas lo:s ta gemainʃaftlehkait te uaipa glaihfals tref:en uiat. a a:nt neh, tas es seh em tarum hantelt, te stel:uŋ ta uaipa als plos:a protukcio:nsinstrumente aufcuhem. iupregens is niks lehaleha als tas hohmora:leʃe ensecen unsra puaʃoa:s iupa te ange:plehe of:iciel:e uaipagemainʃaft ta konmunisten. te konmunisten prauhen te uaipagemainʃaft neh ancufiuan, se hat fast im:a eksestiat. unsre puaʃoa:s, neh cufriten tamit, tas inen te uaipa un teuhta ira preleta:ria cua fafiuguŋ ste:n, fon ta ofi:ciel:en prostitucio:n ga: neh cu spehen, finten ain hauptfagniugen tarin, ire e:frauen uekselsaiteh ce fafiuan. te piuagalehe e: ist in uiaklehkait te gemainʃaft ta e:frauen. man keunte heuhstens ten konmunisten foaueafen, tas se an ta stel:e na hoihlereʃ fastekten, ne of:iciel:e, of:enheacege uaipagemainʃaft ainfiuan uolten. es faste:t seh iupregens fon selpst, tas mit aufhepuŋ ta iecegen protukcio:nsfaheltnis:e auh te aus inen hafoage:nte uapagemainʃaft, tas haist te of:iciel:e nehof:iciel:e prostitucio:n fasuintet. ten konmunisten is feana foageuoafen uoaten, se uolten tas fatalant, te nacionalite:t apʃaf:en. te a:paita ham kain fatalant. man kan inen neh nemen, uas se neh ham. intem tas proletaria:t cunehst seh te politeʃe heaʃaft aopean, seh cua naciona:len klas:e ahem, seh selpst als nacio:n kanstituian mus, is es selpst noh naciona:l, uen auh kainesue:hs im sin:e ta puaʃoasi. te naciona:len apsonteruŋen un geŋsece ta feulka fasuinten mea un mea ʃon mit ta entuikluŋ ta puaʃoasi, mit ta hantelsfraihait, tem ueltma:kt, ta glaihfeuamehkait ta intustriel:en protukcio:n un ta ia entsprehenten lemfaheltnis:e. te heaʃaft tes proletaria:ts uiat se noh mea fasuinten maŋ. faainehte akcio:n uenehstens ta cipilsiaten lenta is ne easten petiŋuŋen saina pefraiuŋ. in tem mas:e ui te eksploitacio:n tes nen intiuituums tuah tas antere aufgehom uiat, uiat te eksploitacio:n na nacio:n tuah te antere aufgehom. mit tem geŋsac ta klas:en im in:an ta nacio:n felt te faintlehe stel:uŋ ta nacio:nen geŋ ainanta. te anklagen geŋ ten konmunismus, te fon religieusen, filosofeʃen un itelogeʃen gesihtspunkten iupahaupt ahom ueaten, fatinen kaine ausfiualehere aeuateruŋ. peta:f es tifa ainsiht, um cu pegraifen, tas mit ten lemsfaheltnis:en ta menʃen, mit iren geselʃaftlehen peciuŋen, mit irem geselʃaftlehen tasain auh ire foastel:uŋen, anʃauuŋen un pegrif:e, mit nem uoate auh ia peuustsain seh entat? uas peuaist te geʃihte ta ite:n antas, als tas te gaistege protukcio:n seh mit ta materiel:en umgestaltet? te heaʃenten ite:n na cait uan stets nua te ite:n ta heaʃenten klas:e. man spriht fon ite:n, uelhe ne gance geselʃaft repolucionian; man spriht tamit nua te te:tsahe aus, tas seh in:ahalp ta alten geselʃaft te elemente na noien gepiltet ham, tas mit ta aufleusuŋ ta alten lemsfaheltnis:e te aufleusuŋ ta alten ite:n glaihen srit helt. als te alte uelt im untage:n pegrif:en ua, uuaten te alten religio:nen fon ta kristlehen religio:n pesi:ht. als te kristlehen ite:n im ahtce:nten ia:huntat ten aufkleruŋsite:n untalagen, raŋ ta foita:le geselʃaft iren toteskanpf mit ta tamals repolucione:ren puaʃoasi. te ite:n ta geuis:ens un religio:nsfraihait sprahen nua te heaʃaft ta fraien konkur:enc auf tem gapite tes geuis:ens aus—apa, uiat man sa:ŋ, religieuse, moraleʃe, filosofeʃe, politeʃe, rehtlehe ite:n, un so uaita motificiaten seh al:atiŋs im lauf ta geʃihtlehen entuikluŋ. te religio:n, te mora:l, te filosofi, te politik, tas reht ahi:lten seh stets in tisem ueksel. es gipt cutem epege ua:haiten, ui fraihait, gerehtehkait, un so uaita, te al:en geselʃaftlehen custenten gemainsam sint. ta konmunismus apa ʃaft te epegen ua:haiten ap, a ʃaft te religio:n ap, te mora:l stat se noi ce gestalten, a uitaspriht also al:en pisheregen geʃihtlehen entuikluŋen. uorauf retuciat seh tise anklage? te geʃihte ta gance pisheregen geselʃaft peue:hte seh in klas:engeŋsecen, te in ten faʃitenen epohen faʃiten gestaltet uan. uelhe foam se apa auh im:a angenom:en, te auspoituŋ tes nen tails ta geselʃaft tuah ten antan is ne al:en fagaŋenen ia:huntaten gemainsame te:tsahe. kain uunta tahea, tas tas geselʃaftlehe peuustsain al:a ia:huntate, al:a man:ehfaltehkait un faʃitenhait cum troc, in geuis:en gemainseman foamen seh peue:ht, foamen, peuustsainsfoamen, te nua mit tem genclehen fasuinten tes klas:engeŋseces seh folstenteh aufleusen. te konmunisteʃe repolucio:n is tas ratika:lste prehen mit ten iupalifaten aigentumsfaheltnis:en, kain uunta, tas in irem entuikluŋsgaŋe am ratika:lsten mit ten iupalefaten ite:n geprohen uiat. toh las:en uia te ainuiufe ta puaʃoasi geŋ ten konmunismus. ue sa:n ʃon open, tas ta easte srit in ta a:paiterepolucio:n ta ahepuŋ tes prolateta:riats cua heaʃenten klas:e, te akenpfuŋ ta temokrati is. tas proletaria:t uiat saine politeʃe heaʃaft tacu penucen, ta puaʃoasi nah un nah al:es kapita:l ce entrais:en, al:e protukcio:nsinstrumente in ten henten tes sta:ts, tas haist tes als heaʃente klas:e oaganisiaten proletaria:ts, ce centralisian un te mas:en ta protukcio:nskrefte unfamaileh sint. tise masregeln ueaten natiualeh ie nah ten faʃitenen lentan faʃiten sain. fe te foatfesrit:ensten lenta ueaten ietoh te folgenten ci:mleh algemain in anuentuŋ kom:en keun:en—
  • ekspropriacio:n tes gruntaigentums un fauentuŋ ta gruntrente cu sta:tsausgam
  • sta:ke progres:i:fstoia
  • apʃaf:uŋ tes aprehts
  • konfiskacio:n tes aigentums al:a emigranten un repel:en
  • centralisacio:n tes kretits in ten henten tes sta:ts tuah ne naciona:lpank mit sta:tskapeta:l un aussli:slehem monopo:l
  • centralisacio:n al:es transpoatuesens in ten henten tes sta:ts
  • fameruŋ ta naciona:lfrapri:ken, protukcio:nsinstrumente, uapa:mahuŋ un fapes:eruŋ ta lenteraien nah nem gamainʃaftlehen plan
  • glaiha a:paitscuaŋ fe al:e, arihtuŋ intustriel:e a:me:n, pesontas fe ten ak:apau
  • uaaineguŋ tes petri:ps fon ak:apau un intustri, hinuiaken auf te almelege pesaiteguŋ tes geŋsces fon stat un lant
  • euf:entlehe un unentgeltlehe aciuŋ al:a kinta. pesaiteguŋ ta fapri:ka:pait ta kinta in ira hoitegen foam. faaineguŋ ta aciuŋ mit ta materiel:en protukcio:n, un so uaita, un so uaita.
sint im laufe ta entuikluŋ te klas:enuntaʃite fasuunten, un ist al:e protukcio:n in ten henten ta as:ociaten intiuituen koncentriat, so faliat te euf:entlehe geualt ten politeʃen karakta. te politeʃen geualt im aigentlehen sin ist te oaganisiate geualt na klas:e cua untatriuk:uŋ na antan. uen tas proletaria:t im kanpfe geŋ te puaʃoasi seh notuenteh cua klas:e faaint, tuah ne repolucio:n seh cua heaʃenten klas:e maht, un als heaʃenten klas:e geualtsam te alten protukcio:nsfaheltnis:e aufhe:pt, so he:pt es mit tisen protukcio:nsfaheltnis:en te eksestencpetiŋuŋen tes klas:engeŋseces, ta klas:en iupahaupt, un tamit saine aigene heaʃaft als klas:e auf. an te stel:e ta alten piuagalehen geselʃaft mit iren klas:en un klas:engeŋsecen trit ne as:ociacio:n, uorin te fraie entuikluŋ nes ieten te petiŋuŋen fe te fraie entuikluŋ al:a is.

....