12.06.2018

LA TIUI:NA KOM:E:A

note italy, o ETA:A, "la divina commedia".
A E F I K L M O P R S T U :
Nel meo al kam:i:n a nostra uita, 
me ritroua:i pe una selua osku:ra
ke la tirit:a uia era smari:ta.
ai kuanto a tir kual era e kosa tura 
esta selua selua:ia e aspra e forte
ke nel pense:r rino:ua la pau:ra!
tanta e ama:ra ke poko e piu morte,
ma pe trat:ar el pen k i ui troua:i,
tiro: a l altre kose k i u o skorte.
io non so pen ritir kom i u intra:i,
tant era pen a son:o a kuel punto
ka la uera:sie uia ap:an:ona:i—
ma poi k i fui al pie a un koe iunto,
la toue termina:ua kuea uae
ke m aui:a pe pau:ra el kor konpunto,
kuarta:i in alto, e uii le sue spae
uesti:te ia a raii al piane:ta
ke mena trit:o altrui pe onie kae.
alo:r fu la pau:ra un poko kueta
ke nel lao al kor m era tura:ta
la not:e k i pasa:i kon tanta pieta—
e kome kuei ke kon lena afan:a:ta
usii:to for al pelao a la riua
se uolie a l akua perio:sa e kuata,
kosi l animo mio, k ankor fuii:ua,
se uolse a retru a rimira: lo paso
ke non lasio: ia mai perso:na uiua.
por k ei posa:to un poku el korpo laso,
ripre:si uia pe la piaia tiserta,
si ke l pie fermo senpre era l piu paso—
e ek:o, kuasi al kominsia: a l erta,
una lonsa leie:ra e presta molto,
ke pe pel makola:to era kouerta,
e non me se partia: inanti al uolto,
ansi npei:ua tantu el mio kam:i:no,
k i fui pe ritorna: piu uoltre uolto.
tenp era ta l prinsii:pio al mat:i:no,
e l sol monta:ua n su kon kuee stee
k eran kon lui kuan:o l amo:r tiui:no
mose pe pria kuee kose pee;
si k a pene spera: m era kaio:na
a kuea fera a la gaet:a pee
l ora al tenpu e la dolsie staio:ne—
ma non si ke pau:ra non me tes:e
la uista ke m ap:arue, un leo:ne.
kuesti paria: ke kontra me uenis:e
kon la testa alta e kon rap:io:sa fame,
si ke paria: ke l aire ne tremes:e,
e una lupa, ke kon tut:e prame
sem:ia:ua karka ne la sua makre:sa,
e molte ienti fe ia uiue krame,
kuesta me porse tanto a kraue:sa
kon la pau:ra k usia pe sua uista,
k io pere:i la speransa pe l alte:sa,
e kual e kuei ke uolonte:ri akuista,
e iunie el tenpo ke pere:r lo fasie,
k en tuti i soi pense:r pianie e s at:rista;
tal mi fesie la pestia sansa pasie,
ke, uenen:o m enkontro, a poko a poko
mi ripinie:ua la toue el sol tasie.
mentre k i rouina:ua in paso loko,
inanti a li ok:i me se fu oferto
ki pe lunko silenso peria: fioko.
kuan:o uii, kostui: nel kran tiserto,
"misere:re pe me," gria:i a lui,
"kual ke tu sii, o onpra o omo sierto!".
rispose me, "non omo, omo ia fui,
e li parenti mei fion lonparti,
mantoani pe patria anpetui:. 
"nakui: su iuio, anko:r ke fose tarti,
e uisi a roma sot:u el pono austo
nel tenpo a li TEI falsi e puiarti.
poeta fui, e kanta:i su kuel iusto
fio:l a anki:se ke uen:e pe troa,
poi k el superpu io:n fu konpusto—
ma tu pe ke ritorni a tanta noa?
pe ke non sali el tilet:o:so monte
k e prinsii:pio kaio:n a tut:a ioa?"
"or se tu kuel uirii:u e kuea fonte
ke span:i pe parla: si larko fiume?",
rispo:s io lui kon uerkonio:sa fronte.
"o pe i altri poe:ti ono:re e lume
uaa m el lunko stuo e el gran:e amo:re
ke m a fat:o sierka: lo tuo uolu:me.
tu se lo mio maestro e el mio ato:re;
tu se solo kolui ta ku io tolsi
lo pel:o stilo ke m a fat:u ono:re.
uei la pestia per ku io uolsi—
aiu:ta me da lei, famo:so saio,
k eia me fa trema:r le uene e i polsi."
"a te konuen tene: altro uia:io",
rispo:se poi ke lakrima: me uie,
"se uo kanpa: testo loko selua:io—
ke kuesta pestia, per la kual tu krie,
non lasia altrui pasa: per la sua uia,
ma tanto lo npei:sie ke lu usi:e;
e a natu:ra si malua:ia e ria,
ke mai non enpie la pramo:sa uoa,
e topu el pasto a piu fame ke pria.
molti son i anima:li a kui s am:o:a,
e piu saran:e anko:ra, infin ke l ueltro
uer:a:, ke la fara: mori: kon toa.
kuesti non siipera: tera ne peltro,
ma sapiensa, amo:re e uirtu:te,
e sua naso:n sara: tra feltro e feltro.
a kuea umi:le ita:a fia salu:te
per kui mori: la ueriine kami:a,
euria:lo e turno e nuso a feru:te.
kuesti la kasiera: pe onie uila,
fin ke l aura: rime:sa nel inferno,
la on:e inui:a prima tiperti:la.
on: io per el tuo me penso e tisierno
ke tu me segi, e io saro: tua gia,
trarot:i pe kui pe loko eterno,
oue uira:i le tispera:te stria,
uera:i i anti:ki spiriti tolenti,
k a la sekon:a morte siaskun kria,
e ueera:i kolo:r ke son kontenti
nel foko, per ke speran a ueni:
kuan:o ke sia a le pea:ti ienti.
a le kuai por se tu uora:i sali:,
anima fia a sio piu ke me tenia—
kon lei te lasiero: nel mio parti:,
ke kueo inperato:r ke la su renia,
per k i fu ripeante a la sua leie,
non uol k en sua siit:a: per me se uenia.
in tut:e parti inpera e kuiui reie,
kuiui e la sua siit:a: e l alto seio—
o: feli:sie kolui ku iui ele:ie!"
e io a lui, "poe:ta, io te reike:io
per kueo TIO ke tu non konosiesti,
asio: k io fuk:a kuesto male e peio,
ke tu me meni la tou or tisiesti,
si k io uea: la porta a SAN PETRO
e kolo:r kui tu fai kotanto mesti".
alo:r si mose, e io le teni tetro.