12.14.2018

DƏ GRE:T GATSBI — Third Book

Ituoz uen kiəria:səti baut gatsbi uoz at its haiist, də laits in hiz haus feldtəgoa:n uon satərde nait, an, az əpskiərli az itədbigon, hiz kərir az traimalkio uozo:bər. o:nli graɟoəli, aigatəuer baut d a:təməbi:l, dat tərnd spektənli intu hiz draib, ste:d fər den əminit an den dro:b solkili əue. uondərən, if hiuosik, aiuento:bər təfaindaut—onfəmiliər botlər uiθ bilənəs fe:s skuintid at mi səspisiəsli from də dor. "gudmən gatsbi isik?" "no:p." aftər pa:z, hiatid "sər" in dilətori, groɟən ue. "aihatənsi:nimraun an aiuozradəruəri:d. telim gudmən kerəue ke:mo:bər." "hu?" idimand ru:dli. "kerəue." "kerəue. alrait, ailtelim." əbropli, hislamd də dor. mai fin informdmi gatsbi əddizmist ebri sərbən in hiz haus əui:k əgo an riple:stem uiθ haf ədozən odərz, dat nebər uent intu uest eg biliɟ təbibraibd bai də tre:dzmən, bot ortərd ma:tərit səplaiz o:bər də teləfo:n. də gro:səri boi riportid də kicən lukt laik pigstai, an də ɟenərəl əpiniən in də biliɟ uoz də nu fo:k uozən sərbənz at a:l. neks de, gatsbi ka:ldmi a:n də fo:n. "goənəue?" aiinkuaird. "no, o:ld sport." "aihir iəfaird a:l iər sərbənz." "aiua:nid sonbəti dat uutənga:səp. de:zi komo:bər kuait a:fən, in d aftərnu:nz"—so də ho:l kerəbanzəri ədfelin laik kard haus at də disəpru:bəl in hər aiz. "de:z som fo:k uulfʃi:m uanitədu somθən for. de:z a:l brodərz an sistərz. deiuztəron sma:l ho:tel." "aisi." hiuozka:lənop at de:zi:z rikuest—aidkom tə lonc at hər haus təmaro? guduəmən be:kər ədbi der. haf naur le:tər, de:zi hərself teləfo:nd an si:md rili:bd tə faind aiuozkomən. somθən uozop—an, iet, aikutənbili:b dedcu:z dis əke:ziən fər ski:n, spesiəli fər də radər heroən si:n dat gatsbi ətautlaind in də gartən. də neks de uoz broilən, a:lmo:st də last, sərtənli də uormist, də somərz. az mai tre:n imərɟd from də tonəl intu sonlait, o:nli də uisəlz də nasiənəl biskət konpəni bro:k də simərən hoʃ at nu:n. də stra si:ts də karz hobərd a:n d eɟ kənboscənz; də uumən neks tə mi pərspaird deləkitli fər əuail intu hər uait ʃərtue:st an, den, az hər nu:zpe:pər danpənd ondər hər fingərz, lapst disperənli intu di:p hi:t uiθ dezəlit krai. hər pa:kətbuk slapt tə də flor. "o mai!" ʃigapst. aipiktop uiθ uiri bend an handitəritbak, ho:ldən at armz lenkθ an bai stri:m tip də kornərz, tuindəke:t aiditənha no dizainz a:n it, bot ebri uon nirbai, inklu:tən də uumən, səspektmi den də se:m. "ha:t" sed də kandoktər tə fəmiliər fe:siz "som uedə! ha:t! ha:t! its ha:t inof fə iu? its ha:t? its?" mai ka:miəte:siən tikət ke:mbak tə mi uiθ dark ste:n from hiz hand. dat eniuon ʃudker in dis hi:t, dats floʃt lips ikist, dats hed me:d danp də pəɟa:mə pa:kət o:bər hiz hart! ...θru də ha:l də biukanənz hausiz blu fe:nn uind, keriən də saun də teləfo:n belz aut tə gatsbi an mi, az uiue:tid at də dor. "də mastərz ba:ti!" rord də botlər intu də mauθpi:s. "aimsari, mədam, bot uikanfərniʃ—its far tu ha:t tətoc dis nu:n!" uot hirilised uoz, "ies...ies...ailsi." hisetdaun də risi:bər an ke:m tord os, glisənən slaitli, təte:k ar stif stra hats. "mədam spekiu in səla:n!" ikraid, ni:dlisli indəke:tən də dəreksiən. in dis hi:t, ebri ekstrə ɟestiər uoz əfront tə də ka:mən stor laifs. də ru:m, ʃato:d uel uiθ a:nənz, uozdark an ku:l. de:zi an ɟortən le a:n inorməs kauc, laik silbər aitəlz, ueəndaun der o:n uait dresiz əgens də sainən bri:z də fanziz. "uikanmu:b," desed təgedər. ɟortənz fingərz, pautərd uait o:bər der tan, restid fər əmo:mən in main. "an gudmən ta:məs biukanən, d aθli:t?" aiinkuaird. saimolte:niəsli, aihərd hiz bois, grod, mofəld, hoksi, at də ha:l teləfo:n. gatsbi stud in də sentər də krimsən karpət an ge:zdraun uiθ fasəne:tid aiz. de:zi ua:ctim an laft, hər sui:t, saitən laf; taini gost pautərz ro:z from hər buzəzm intu d er. "də ru:mər iz," uispərd ɟortən, "dat z ta:mz gərl a:n də teləfo:n." uiuosailən. də bois in də ha:l ro:z hai uiθ ənoiəns. "beri uel, den, aiuonseliə də kar at a:l...aim ondər a:bləge:siənz tə iu at a:l...an, az fər iər ba:dərənmi baut it at lonc taim, aiuonstand dat at a:l!" "ho:ldəndaun də risi:bər," sed de:zi sinəkli. "no, hie:n," aiəʃərtər. "its bo:nə faiti di:. aihapanəno baut it." ta:m floŋ o:pən də dor, bla:ktaut its spe:s fər əmo:mən uiθ hiz θik ba:ti, an həri:d intu də ru:m. "gudmən gatsbi!" iputaut hiz bra:d, flat hand uiθ uelkənsi:ld dislaik. "aimglad tə siiə, sər...nik..." "me:kos ko:ld drink," kraid de:zi. az ileft də ru:m əgen, ʃiga:top an uento:bər tə gatsbi an puld hiz fe:s daun, kisənim a:n də mauθ. "iəno ailobiə," ʃimərmərd. "iəfərget its le:ti prezən," sed ɟortən. de:zi luktraun dautfəli. "iəkis nik tu." "uot lo, bolgər gərl!" "aitonker!" kraid de:zi an biganəkla:g a:n də brik fairple:s. den ʃirimenbərd də hi:t an satdaun giltili a:n də kauc den az freʃli la:ndərd nərs li:tən litəl gərl ke:m intu də ru:m. "blesid presiəs," ʃikru:nd, ho:ldənaut hər armz. "kom tə iər o:n modər dat lobiə." də caild, rilinkuiʃt bai də nərs, roʃt əkra:s də ru:m an ru:tid ʃaili intu hər modərz dres. "də blesid presiəs! modər ga:t pautər a:n iər o:ld ieloi her? stand op nau an se hautidu." gatsbi an me in tərn li:nddaun an tuk də sma:l riloktən hand. aftəruərd, ikepkukən at də caild uiθ sərpraiz. AITONΘINK HIƏTEBƏRBILI:BD in its zistəns bifor. "aigatdrest bifor loncən," sed də caild, tərnən i:gərli tə de:zi. "dat z koz iər modər uanitəʃoiua:f." hər fe:s bent intu də singəl rinkəl də sma:l uait neks. "iu dri:m, iu. iu apsəlu:t litəl dri:m." "ies," admitid də caild ka:mli. "a:n ɟortən ga:ta:n uait dres, tu." "hau iəlaik modərz frendz?" de:zi tərndərraun, so dat ʃife:st gatsbi. "iəθink dezpriti?" "uer z dati?" "ʃidonluk laik hər fa:dər," sple:nd de:zi. "ʃiluk laik mi. ʃiga:t mai her an ʃe:p də fe:siz." de:zi satbak a:n də kauc. də nərs tuk step foruərd an heldaut hər hand. "kom, pami." "gudbai, sui:thart!" uiθ riloktən bakuərd glans, də ueldisəplənd caild held tə hər nərsiz hand an uozpuld aut də dor, den az ta:m ke:mbak, prisi:tən for ɟin riki:z dat klikt fulə ais. gatsbi tukop hiz drink. "desərtənliluk ku:," ised, uiθ bizəbəl tensiən. uidrank in la:ŋ gri:ti sua:lo:z. "aired somuer də son getən ha:tər ebri iir," sed ta:m ɟi:niəli. "itsi:m priti su:n də ərθ gonəfa:l intu də son, or, ue:t əminit, its nau d a:pəzit, də sonz getən ko:ldər ebri iir. "kom autsaid," isəɟestid tə gatsbi, "aidlaikiə təha luk at də ple:s." aiuent uiθ dem aut tə də bərandə. a:n də gri:n saund, stagnən in də hi:t, uon sma:l se:l kra:ld slo:li tord də freʃər se. gatsbi:z aiz fa:lo:d mo:mənterili; i re:zd hiz hand an poind əkra:s də be. "aim rait əkra:s from iu." "so iuiz." ar aiz liftid o:bər də ro:zbedz an də ha:t la:n an də ui:ti rifiu:s də da:g de:z əla:ŋ də ʃorz. slo:li, də uait uiŋz də bo:ts mu:bd əgens də blu ku:l limit də skaiz. əhed, le də skaləpt o:siən an d əbaunən blest ailz. "der z sport fər iu," sed ta:m, na:tən. "aidlaiktəbi aut der uiθ him baut naur." uihad loncən in də dainənru:m darkənd, tu, əgens də hi:t an drankdaun nərbəs ge:nis uiθ də ko:ld e:l. "uot uildu uiθ arsel dis aftərnu:n," kraid de:zi, "an də de aftər dat an də neks θərti iirz?" "donbimordbid," ɟortən sed. "laif start a:l o:bər əgen uen itgetkrips in də fa:l—"bot its so hat," insistid de:zi, a:n də bərɟ tirziz, "an ərθən zsokənfiu:zd. lezalgo tə taun!" hər bois strogəlda:n θru də hi:t, bi:tən əgens it, mo:ldən its senslisnis intu formz. "aiəzhərd baut me:kən gəra:ɟd autə ste:bəl," ta:m uoseən tə gatsbi, "bot aim də fərst man dat ebər me:d ste:bəl autə gəra:ɟ." "hu uanəgo tə taun?" dimand de:zi insistənli. gatsbi:z aiz flo:tid tord hər. "a," ʃikraid, "iəluk so ku:l." der aiz met an destartid təgedər at i:c odər, əlo:n in spe:s. uiθ efərt, ʃiglanstdaun at də te:bəl. "iualuezluk so ku:l," ʃiripi:tid. ʃiədto:ldim ʃilobdim, an ta:m biukanən sa. hiuostaund. hiz mauθ o:pənd əlitəl, an ilukt at gatsbi an den bak at de:zi, laik iəddenrekəknaizdər az somuon inu la:ŋ taim əgo. "iərisenbəl d adbərtaizmən də manz," ʃiuenta:n inəsənli. "iəno d adbərtaizmən də manz..." "alrait," bro:k in ta:m kuikli, "aimpərfəkliuilənəgo tə taun. koma:n—uialgoən tə taun." higa:top, hiz aiz stil flaʃən bitui:n gatsbi an hiz uaif. nouon mu:bd. "koma:n!" hiz tenpər krakt əlitəl. "uot z də matər, enihau? if uigoən tə taun, lesstart." hiz hand, trenbələn uiθ hiz efərt at self kəntro:l, bor tə hiz lips də last hiz glas e:lziz. de:zi:Z bois ga:tos tu ar fi:t an aut a:n tə ble:zən grabəl draib. "uinaugonəgo?" ʃiəbɟekt. "laik dis? uiengonəlet eniuon smo:k sigrət fərst?" "ərba:ti smo:kt a:l θru lonc." "o, lesha fon," ʃibegdim. "itstuha:t təfos." hiditənansər. "ha iər o:n ue," ʃised. "koma:n,  ɟortən." deuent opsterz təgetreti, uail os θri men stud der ʃofələn də ha:t pebəlz uiθ ar fi:t. silbər kərb də mu:nz hobərd alreti in də uestərn skai. gatsbi startitəspi:k, ce:nɟd hiz maind, bot na:t bifor ta:m ui:ld an fe:stim spektənli. "iəga:t ste:bəlz hir?" akst gatsbi uiθ efərt. "baut əkuortər mail daun də ro:d." "o." pa:z. "aitonsi d aidi:ə təgoən tə taun," bro:kaut ta:m sabiɟli. 'uimən get dem no:siənz in der hedz..." "uilte:k eniθən tədrink?" ka:ld de:zi from opər uindo. "ailget som uiski," ansərd ta:m. hiuent insaid. gatsbi tərnd tə mi riɟidli, "aikanse noθən in hiz haus, o:ld sport." "ʃiga:t indiskri:T bois," aimarkt. "itsfulə..." aihezəte:tid. "hər bois iz fulə moni," hised sotənli. dat uozit. aidnebərondərstud bifor. ituoz fulə moni—dat uoz d inza:stəbəl carm dat ro:z an fel in it, də ɟingəl its, də sinbəlz sa:ŋ its...hai in uait palis də kiŋz da:tər, də go:ldən gərl... ta:m ke:m autə də haus rapən əkuort ba:təl in taul, fa:lo:d bai de:zi an ɟortən uerən sma:l tait hats mitalik kla:dz an keriən lait ke:ps o:bər der armz. uilgo in mai kar?" səɟestid gatsbi. hifelt də ha:t, gri:n ledər də si:ts. "aiʃutəleft in də ʃe:d." "its standərd ʃift?" dimand ta:m. "ies." "uel, iəte:k mai ku:p an lemi draib iər kar tə taun." də səɟestiən uozdiste:stfəl tə gatsbi. "aitonθink its mos gas," hiəbɟekt. "pleni gas," sed ta:m boistərəsli. hilukt at də ge:ɟ—"an if itronaut, aikənsta:p at drog stor. iəkənbai eniθən at drog stor nauəde:z." pa:z fa:lo:d dis əperənli poinlis mark. de:zi lukt at ta:m fraunən, an indifainəbəl spresiən, at uons defənitli onfəmiliər an ue:gli rekəknaizəbəl, laik aiətonlihərd diskraibd in uərdz, pasto:bər gatsbi:z fe:s. "koma:n, de:zi," sed ta:m, presənər uiθ hiz hand tord gatsbi:z kar. "ailte:kiu in dis kərkəs uagən." hio:pənd də dor bot ʃimu:bdaut from də sərkəl hiz armz. "iəte:k nik an ɟortən. uilfa:ləiu in də ku:p." ʃiua:kt klo:s təgatsbi, tocən hiz ko:t uiθ hər hand. ɟortən an ta:m an mi ga:t intu də fron si:t gatsbi:z kar, ta:m puʃt d onfəmiliər gir tentətibli an uiʃa:ta: intu d əpresib hi:t, li:bənem autə sait bihaind. "iəsa dat?" dimand ta:m. "si uot?" hilukt at mi ki:nli, riəlaizən ɟortən an aihaztəhano:n a:l la:ŋ. "iəθink aimpritidom, do:ntiə?" isəɟestid. "pərhaps, aiam, bot aihaz, a:lmost sekənd sait, somtaimz, dat telmi uot tə do. me:bi iətonbili:b dat, bot saiəns..." ipa:zd. d inmi:tiiitli kəntinɟənsi o:bərtukim, puldimbak from d eɟ də θiəretəkəl əbis. "aizme:d sma:l inbestəge:siən baut dis felo," ikəntiniu:d. "aikutəga:n di:pər, if aidno:n..." "iəmi:n iəbin tə mi:tiiəm?" inkuaird ɟortən hiu:mərəsli. "uot? kənfiu:zd, isterd at os, az uilaft. "mi:tiiəm?" "baut gatsbi." "baut gatsbi! no, aihazən. aised aidbinme:kən sma:l inbəstəge:siən hiz pastiz"—"an iəfaund hiuoz a:ksfərd man," sed ɟortən helpfəli. "a:ksfərd man!" iuozinkreɟələs. "laik hel hiiz! hiuer pink su:t." "nebərdəles, hi:z a:ksfərd man." "a:ksfərd, nu meksəko," snortid ta:m kəntemtioəsli, "or somθən laik dat." "lisən, ta:m. if iu:z soc sna:b, uai iuinbaititos tə lonc?" dimand ɟortən kra:sli. "de:zi inbaititim; ʃinuim bifor uiuozmeri:d—GA:Dnouer!" uiuozaliritəbəl nau uiθ də fe:tən e:l an, əuer baut it, uidro:b fər əuail in sailəns. den, az da:ktər ti ɟe ekəlbərgz fe:tid aiz ke:m intu sait daun də ro:d, airimenbərd gatsbi:z ka:siən baut gasəli:n. "uigatəinof təgetos taun," sed ta:m—"bot its gəra:ɟ rait hir," əbɟekt ɟortən. "aitonuanəgetsta:ld in dis be:kən hi:t." ta:m θrua:n bo:θ brek:s inpe:siənli an uislid tu əbropt rosti sta:p ondər uilsənz sain. aftər əmo:mən, də prəpraiətər imərɟd from d intiriər hiz stabliʃmənz an ge:zd ha:loaid at də kar. "lesha som gas!" kraid ta:m rofli. "uot iəθink uista:pt for, tuadmair də biu?" "aimsik," sed uilsən uidaut mu:bən. "aibinsik uol de." "uots də matər?" "aimuolrondaun." "uel, ailhelpmaisel?" ta:m dimand. "iəsaund uel inof a:n də fo:n." uiθ efərt, uilsən left də ʃe:d an səport də dorue:z an, bri:dən hard, onskru:d də kap də tanks. in də sonlait, hiz fe:s uozgri:n. "aiditənmi:nuintərop iər lonc," ised—"bot aini:d moni priti bad an aiuozuondərən uot iuuozgonədu uiθ iər o:ld kar." "hau iəlaik dis uon?" inkuaird ta:m. "aiba:t last ui:k." "its nais ielo uon," sed uilsən, az istre:nd at də handəl. "laiktəbai?" "big cans," uilsən smaild fe:nli. "no, bot aikudme:k som moni a:n d odə." "uot iuua:nt moni for, a:l sotən?" "aibin hiə tu luoŋ. aiuanəgetəue. mai uaif an mi uanəgo uest." "iər uaif du!" skle:md ta:m, startəld. "ʃibinta:kən baut it fə ten iiəz." irestid fər əmo:mən əgens də ponp, ʃe:tən hiz aiz. "an nau ʃigoən, uedə ʃiuanə oə na:t. aigonəgetərəue." də ku:p flaʃ bai os uiθ fləri dostiz an də flaʃ ue:bən handz. "uot aioiə?" dimand ta:m harʃli. "aidengatuaizdop tə somθən foni də last tu de:z," markd uilsən. "dat z uai aiuanəgetəue. dat z uai aibinba:dərən baut də kar." "uot aioiə?" "da:lər tuenti." də rilentlis bi:tən hi:t uozbiginənəkənfiu:zmi, an aihad bad mo:mən der, bifor airiəlaiz, so far, hiz səspisiənz hatənəlaitid a:n ta:m. hiəddiskobərd mərtəl had som sortə laif əpart from him in nodər uərld an də ʃa:k ədme:tim fizəkli sik. aisterd at him an den at ta:m, dat ədme:d perəlel diskobri les dan naur bifor, an, itəkərd tə mi, dat ituozən no difrəns bitui:n men, in inteləɟəns or re:s, so prəfaun az də difrəns bitui:n də sik an də uel. uilsən uososik, hi lukt gilti, onfərgibəbli gilti, laik hiəddenga:t som gərl uiθ caild. "ailletiə ha dat kar," sed ta:, "ailsendo:bər təmaro aftərnu:n." dat ləkaləti uozaluezbe:gli diskuaiətən, i:bən in də bra:d gler aftərnu:nz, an nau aitərnd mai hed, laik aiədbinuornd baut somθən bihaind. o:bər d aʃhi:ps, də ɟaiənt aiz da:ktər ti ɟe ekəlbərgz kept der biɟəl, bot aipərsi:bd, aftər əmo:mən, dat odər aiz uozrigartənos uiθ pikiu:liər intensəti from les dan tuenti fi:t əue. in uon də uindo:z o:bər də gəra:ɟ, də kərtənz ədbinmu:bd əsaid əlitəl, an mərtəl uilsən uozpirən daun at də kar. so ingro:st ʃiuoz, ʃiditənha no ka:nsiəsnis baut biən əpsərbd an uon imo:siən aftər nodər krept intu hər fe:s laik a:bɟeks intu slo:li dibeləpən piktiər. hər spresiən uozkiəriəsli fəmiliər—ituoz spresiən aiətafənsi:n a:n uimənz fe:siz, bot, a:n mərtəl uilsənz fe:s, itsi:md pərpəslis an insplikəbə, til airiəlaizd hər aiz, uaid uiθ ɟeləs terər, uosfikst na:t a:n ta:m, bot a:n ɟortən be:kər, ʃituk təbi hiz uaif. ite:n no kənfiu:ziən laik də kəfiu:ziən sinpəl maindz, an, az ui dro:bəue, ta:m uosfi:lən də ha:t uips paniks. hiz uaif an hiz mistrəs, til naur əgo sikiər an inbaiəlit, uoslipən prisipətitli from hiz kontro:l. instink me:tim step a:n d əkseləre:tər uiθ də dobəl pərpəs tuo:bərte:k de:zi an li:bən uilsən bihaind, an uisped əla:ŋ tord əstoriə at fifti mailz naur, til, əmoŋ də spaitəri gərtərz d eləbe:tidz, uike:m in saitə d i:zigoən blu ku:p. "dem big mu:bi:z raun fiftiiθ stri:t iz ku:l," səɟestid ɟortən. "ailob nu iork a:n somər aftərnu:zn, uen ebriuon zəue. its somθən beri sensioəs baut it—o:bərraip, laik a:l sortsə foni fru:ts uozgonəfa:l intu iər handz." də uərd "sensioəs" əd d ifek təfərdərdiskuaiət ta:m, bot, bifor ikutinben pro:test, də ku:p ke:m tə sta:p, an de:zi signəldos tədraop əla:ŋsaid. "uer uigoən?" ʃikraid. "hau baut də mu:bi:z?" "its so ha:t," ʃikənple:nd. "iəgo. uilraidrain an mi:tiu aftər." uiθ efər, hər uit ro:z fe:nli, "uilmi:tiu a:n som kornər. ail bi də man smo:kən tu sigrəts." "uikanargiu baut it hir," ta:m sed inpe:siənli, az trok geaut kərsən uisəl bihaind os. "iəfa:ləmi tə də sauθ said sentrəl parks, in fronə də pla:zə." sebrəl taimz, itərnd hiz hed an luktbak fər der kar, an, if də trafik dile:təm, islo:top, til deke:m intu sait. aiθink iuosfre:d deddart daun said stri:t an autə hiz laif fərebər—bot deditən; an uialtuk də les splikəbəl step tuinge:ɟ də parlər su:t in də pla:zə ho:telz. də pro:la:ŋd an təmultioəs argiəmən dat endid bau hartənos intu dat ilu:dmi, do aihaz ʃarp fizəkəl memri, in də kors its, mai ONDƏRUER KEPKLAIMƏN laik danp sne:k raun mai legz an intərmitən bi:dz suets re:st ku:l əkra:s mai bak. də no:siən əriɟəne:tid uiθ de:zi:z səɟestiən uihair faib baθru:mz an te:k ko:ld badz an den əsu:md mor tanɟəbəl form az 'ple:s təhab mint ɟu:ləp'. i:c os sed o:bər an o:bər ituoz "kre:zi aidi:ə"—uialta:kt at uons tə bafəld klərk an θa:t, pritendtəθink, uiuozbiənfoni... də ru:m uoz larɟ an staifələn, an, do ituoz a:lreti for əkla:k, o:pənən də uindo:z admitid o:nli gost ha:t ʃrobəri from də park. de:zi uent tə də mirər an stud uiθ hər bak tu os, fiksən hər her. "o:pən nodər uindo," kəmand de:zi uidaut tərnənraun. "ite:n no mor." "uel, uidbetərteləfo:n fər aks..." "də θiŋ tə du iz təfərget baut də hi:t," sed ta:m inpe:siənli. "iəme:k ten taimz uərs, bai krabən baut it." hionro:ld də ba:təl uiski:z from də taul an put a:n də te:bəl. "uai na:t letər əlo:n, o:ld sport?" mark gatsbi. "iu:z də uon dat uanitəkom tə taun." ituoz mo:mən sailənsiz. də teləfo:n buk slipt from its ne:l an splaʃt tə də flor, uera:n ɟortən uispərd 'skiu:zmi'—bot dis taim, nouon laft. "ailpikop," aia:fərd. "aiga:tit." gatsbai zamənd də partid striŋ, motərd "hom!" in intrəstid ue an ta:st də buk a:n cer. "dat z gre:t spresiən iorz, enit?" sed ta:m ʃarpli. "uot iz?" "a:l dis "o:ld sport" biznis. uer iəpikt dat op?" "nau si hir, ta:m," sed de:zi, tərnənraun from də mirər, "if iəgonəme:k pərsənəl marls, aiuonste hir əminit. ka:lop an ortər som ais fər də mint ɟu:ləp." az ta:m tukop də risi:bər, də kənprest hi:t splo:tid intu saun an uiuozlisənən tə də portentəs kordz mendəlsənz uetən marciz from də ba:lru:m bilo. "imaɟən meriən eniba:ti in dis hi:t!" kraid ɟortən dizməli. "stil, aiuozmeri:d in də mitəl ɟu:nz," de:zi rimenbərd, "luibil in ɟu:n! sonbəti fe:nd. hu ituoz, ta:m?" "bilo:ʃi," ta:m ansərd ʃortli. "man ne:md bilo:ʃi. 'bla:ks' bilo:ʃi, an ime:d ba:ksiz—dat z fak—an huioz from bilo:ʃi, tenəsi." "dekeritim intu mai haus," əpend ɟortən, "koz uilibd den tu dorz from də cərc—an iste:d θri ui:ks, til dati to:ldim ihatəgetaut. də de aftər hileft, dati daid." aftər əmo:mən, ʃiatid, laik ʃikutəsaund irebrən, "ituozən no kəneksiən." "aiiu:ztəno bil bilo:ʃi from menfis," aimarkt. "dat uoz hiz kozən. ainu hiz ho:l famli histri, bifor ileft. igemi əlu:mənəm potər aiiu:z təde." də miu:zik əddaiddaun, az də serəmo:ni bigan, an, nau, la:ŋ cir flo:tid in at də uindo, fa:lo:d bai intərmitən kraiz, "ia—ia—ia!" an fainəli bai bərst ɟaziz, az də dansən bigan. "uigetən o:ld," sed de:zi. "if uiuozioŋ uidraiz an dans." "rimenbər bilo:ʃi," ɟortən uorndər. "uer iənuim, ta:m?" "bilo:ʃi?" ika:nsəntre:tid uiθ efərt. "aiditənnoim. hiuoz frendz de:zi:z." "hiuozən," ʃidineid. "aidnebərsi:nim bifor. hike:mdaun in də praibit kar." "uel, hised inu. hised hiuozre:zd in luibil. e:zə bərd bra:timraun at də last minit an akst, if uihad ru:m fər him." ɟortən smaild. "hiuozprablibomən hiz ue ho:m. hito:ldmi hiuozprezdən iər klas at ie:lz." ta:m an mi lukt at i:c odər blankli. "bilO:ʃi?" "fərst ple:s, uiditənha no prezdən..." gatsbi:z fur bi:t ʃort, restli tatu an ta:m aitim sotənli. "bai də ue, gudmən gatsbi, aiondərstand iu:z a:ksfərd man." "na:t zakli." "o, ies, aiondərstand iuuent tu a:ksfərd." "ies, aiuent der." pa:z. den, ta:mz bois, inkreɟələs an insoltən, "iəhaztəhaga:n der baut də taim bilo:ʃi uent tə nu he:bən." nodər pa:z. ue:tər na:kt an ke:min uiθ kroʃt mint an ais, bot də sailəns uozonbro:k bai hiz "θankiu" an də saft klo:zən də dorz. də trimendəs dite:l uoztəbiklirtop at last. "aito:ldiu aiuent der," sed gatsbi. "aihərdiu, bot aidlaiktəno uen." "ituoz in nainti:nnainti:n, aionliste:d faib mondz. dat z aui aikanrilika:lmaisel a:ksfərd man." ta:m glanstraun təsi, if uimirərd hiz onbili:f—bot uiuozallukən at gatsbi. "ituoz a:pətu:nəti dege tə som d a:fisərz aftər d armstis," ikəntiniu:d. "uikudgo tu eni də iunəbərsəti:z in inglənd or frans." aiuanitəgetop an slapim a:n də bak. aiəd uon dem nuənz kənpli:t fe:dz in him aidspiriənst bifor. de:zi ro:z smailən fe:nli an uent tə də te:bəl. "o:pən də uiski, ta:m," ʃiortərd—"an ailme:kiə mint ɟu:ləp. den, iuuonsi:m so stu:pid tə iərsel...luk at də mint!" "ue:t əminit," sed ta:m, "aiuanəaks gudmən gatsbi uon mor kuestiən." "goa:n," gatsbi sed pəlaitli. "uot kaində ro iətrainəka:z in mai haus enihau?" deuozaut in d o:pən at last, an gatsbi uozkənten. "hienka:zən ro." ta:m lukt despritli from uon tə d odər. "iəka:zən ro. pli:z ha əlitəl self kəntro:l." "self kəntro:l!" ripi:tid ta:m inkreɟələsli. "aispo:z də le:tist θiŋ iz təsitbak an let gudmən no:bəti from nouer me:k lob tə iər uaif. uel, if dat z d aidi:ə iəkənkaunmiaut...nauəde:z, fo:k biginsnirən at FAMLI LAIF an famli instətu:siənz an, neks, delθro ərθən o:bərbord an ha INTƏRMERIJ BITUI:N BLAK AN UAIT." floʃt uiθ hiz inpasiənd gibəriʃ, isaimsel standən əlo:n a:n də last beriər sibəlaize:siən. "ui:z a:l uait hir," mərmərd ɟortən. "aino aie:nberipa:piələr. aitongi big parti:z. aispo:z iəgatəme:k iər haus intu pigstai in ortər təha eni frendz—in də ma:tərn uərld." engri, az aiuoz, az uialuoz, aiuoztemttəlaf, uenebər hio:pənd hiz mauθ. də trənzisiən from libərtain tə prig uosokənpli:t. "aiga:t somθən tətelIU, o:ld sport,..." bigan gatsbi—bot de:zi gest at hiz intensiən. "pli:z do:nt!" ʃiintəropt helplisli. "pli:z lezalgo ho:m. uaiuialdongo ho:m?" "dat z gud aidi:ə." aiga:top. "koma:n, ta:m. no:bəti ua:nt drink." "aiuanəno uot gudmən gatsbi haz tətelmi." "iər uaif donlobiə," sed gatsbi. "ʃinebərlobdiə. ʃilobmi." "iəhaztəbikre:zi!" skle:md ta:m a:təmatəkli. gatsbi spraŋ tə hiz fi:t, bibid uiθ saitmən. "ʃinebərlobdiə, iəhir?" hikraid. "ʃionlimeridiu koz aiuozpor an ʃiuoztaird ue:tən fər mi. ituoz terəbəl miste:k, bot, in hər hart, ʃinebərlobd eniuon sept mi!"at dis poin, ɟortən an mi traitəgo, bot ta:m an gatsbi insistid, uiθ kənpetətib fərmnis, ui rime:n, laik ni:dər dem həteniθəntəkənsi:l an itədbi pribəliɟ təparte:k baikeriəsli der imo:siənz. "sitdaun, de:zi." ta:mz bois gro:pt onsəksesfəli fər də pətərnəl no:t. "uot bingoəna:n? aiuanəhir a:l baut it." "aito:ldiə uot bingoəna:n," sed gatsbi. "goəna:n fər faib iirz, an iəditənno." ta:m tərnd tə de:zi ʃarpli. "iəbinsiən dis felo fər faib iirz?" "na:t siən," sed gatsbi. "no, uikutənmi:t—bot bo:θ os lobd i:c odər a:l dat aim, o:ld sport, an iəditənno. aiiu:ztəlaf somtaimz—" bot ituozən no laftər in  hiz aiz, "təθink iəditənno." 'o, da z a:l." ta:m tapt hiz θik fingərz təgedər laik klərɟimən an li:nd bak in hiz cer. "iuzkre:zi!" isplo:tid. "aikanspi:k baut uot hapənd faib iirz əgo, koz aiditənno de:zi den, an aibidamd, if aisi hau iəga:t uidin mailə hər, onles iəbra:t də gro:səri:z tə bak dor—bot a:l də rest dats ə GA:Ddamd lai. de:zi lobdmi uen ʃimeridmi an ʃilobmi nau. "no," sed gatsbi, ʃe:kən hiz hed. "ʃidu, do. də trobəl z, somtaimz, ʃiget fu:liʃ aidi:əz in hər hed an donno uot ʃiduən." ina:tid se:ɟli—"an uot z mor, ailob de:zi tu. uons in əuail aigoa:f a:n spri an me:kmaiself fu:l bot aialuezkombak an, in mai hart, ailobər a:l də taim." "iuriba:ltən," sed de:zi. ʃitərnd tə mi, an hər bois, dra:pən a:kte:b loər, fild də ru:m uiθ θrilən skor, "iəno uai uileft cika:go? aimsərpraiz deditəntri:tiə tə də storu dat litəl spri:z." gatsbi ua:kto:bər an stud bisaid hər. "de:zi, dat z a:l o:bər nau," ised ərnəstli. "itdonmatər no:mor. nau telim də tru:θ, dat iənebərlobdim, an itsaluaiptaut fərebər." ʃilukt at him blaindli. "uai, hau aikudlobim, pa:səbli?" "iənebərlobdim." ʃihezəte:tid. hər aiz fel a:n ɟortən an mi uiθ sortə əpi:l, laik ʃiriəlaiz at last uot ʃiuozduən, an laik ʃiədnebəralala:ŋintend duən noθən at a:l—bot ituozdon nau. ituoztule:t. "ainebərlobdim," ʃised, pərseptəbəl riloktəns. "na:t at kapiəle:ni?" dimand ta:m sotənli. "no." from də ba:lru:m bini:θ, mofəld an sofəke:tən kordz uoz driftənop a:n ha:t ue:bz erz. "na:t dat de aikeridiudaun from də ponc bo:l təki:p iər ʃu:z drai?" ituoz hoksi tendərnis in hiz to:n. "...de:zi?" "pli:z do:n." hər bois uozko:ld, bot də rankər uozga:n from it. ʃilukt at gatsbi. "der, ɟe," ʃised, bot hər hand, az ʃitraitəlait sigrət, uoztrenbələn. sotənli, ʃiθru də sigrət an də bərnən mac a:n də karpət. "o, iuua:nt tu moc!" ʃikraid tə gatsbi. "ailobiə nau—dat e:n inof? aikanhelp uot z past." ʃibiganəsa:b helplisli. "aididlobim uons, bot ailobdiu tu." gatsbi:z aiz o:pənd an klo:zd. "iəlobdmi, tu?" iripi:tid. "i:bən dat z lai," sed ta:m sabiɟli. "ʃiditənno iuuozəlaib. uai, its θiŋz bitui:n de:zi an mi iulnebərno, θiŋz ni:dər os kənebərfərget." də uərdz simdtəbait intu gatsbi. "aiuanəspi:k tə de:zi əlo:n," iinsistid. "ʃizalsaitid nau..." "i:bən əlo:n aikanse ainebər lobd ta:m," ʃiadmitid in pitəfəl bois. "ituutənbitru." "kors ituutən," əgri:d ta:m. ʃitərnd tə hər hozbənd. "laik itmatərd tə iu," ʃised. "kors itmatər. aimgonəte:kiə betər ker from nau a:n." "iətonondərstand," sed gatsbi, uiθ toc paniks. "iuengonəte:kər ker no:mor." "aie:n?" ta:m o:pənd hiz aiz uaid an laft. hikutəfortəkəntro:limself nau. "uai z dat?" "de:zi li:bəniə." "na:nsens." "aiam, do," ʃised uiθ bizəbəl efərt. "ʃienli:bənmi!" ta:mz uərdz sotənli li:nddaun o:bər tə gatsbi. "sərtənli na:t fər ka:mən suindlər dat ədhatəsti:l də riŋ iput a:n hər fingər." "aiuonstand dis!" kraid de:zi. "o, pli:z lezgetaut." "hu iuiz, enihau?" bro:kaut ta:m. "iu:z uon dat bonc dat haŋraun uiθ mair uulfʃi:m, dat moc aihapənəno. aizme:d əlitəl inbestəge:siən intu iər əferz, an ailkeri fərdər təmaro." "iəkənsu:tiərself baut dat, o:ld sport." sed gatsbi stetili. "aifaundaut uot iər "drog storz" uoz." itərnd tu os an spo:k rapidli. "him and dis uulfʃi:m ba:top la:tə saidstri:t drog storz hir an in cika:go an so:ld gre:n alkəha:l o:bər də kauntər. dat z uon hiz litəl stonts. aipiktim fər bu:tlegər də fərst taim aisaim an aiuozən ra:ŋ." "uot baut it?" sed gatsbi pəlaitli. "aiges iər frend ua:ltər ce:s uozəntupraud təkomin a:n it." "an iəleftim in də lərc, ditəniə? iəletim go tə ɟe:l fər əmonθ o:bər in nu ɟərsi. GA:D! iəhaztəhir ua:ltər də sobɟek iorz." "ike:m tu os ded bro:k. iuozberiglad təpikop som moni, o:ld sport." "iədo:nka:lmi 'o:ld sport'!" kraid ta:m. gatsbi sed noθən. "ua:ltər kudhaiuop a:n də betən la:z, ut, bot uulfʃi:m skertim intu ʃotən hiz mauθ." dat onfəmiliər iet rekəknaizəbəl luk uozbak əgen in gatsbi:z fe:s. "dat drog stor biznis uoz den sma:l ce:nɟ," kəntiniu:d ta:m slo:li, "bot iəga:t somθən a:n nau ua:ltər SFRE:TƏTELMI baut." aiglanst at de:zi, dat uosterən terəfaid bitui:n gatsbi an hər hozbənd an at ɟortən, dat ədbigonəbaləns inbizəbəl bot apsorbən a:bɟek a:n də tip hər cinz. den aitərndbak tə gatsbi, an uostartəld at hiz spresiən. ilukt,—an dis iz sed in a:l kəntem fər də babəld slandər hiz gartənz—laik 'hiədkild man'." fər əmo:mən də set hiz fe:siz kudbidiskraibd in dn dat fantastik ue. itpast, an ibiganəta:k saitidli tə de:zi, dinaiən ərθən, difendən hiz ne:m əgens akiəze:siənz dat hatənbinme:d—bot, uiθ ebri uərd, ʃiuozdraən fərdər an fərdər intu hərsel, so hige dat op an o:nli də ded dri:m fa:ta:n, az d aftərnu:n sliptəue, trainətoc uot uoznolangərtanɟəbəl, strogələn onhapili, ondisperənli, tord dat la:st bois əkra:s də ru:m. də bois begd əgen tə go. "pli:z, ta:m! aikanstand dis no:mor." hər fraitənd aiz to:ld dat uotebər intensiənz, uotebər kəriɟ ʃiədhad uozdefənitliga:n. "iəstarta:n ho:m, de:zi," sed ta:m. "in gudmən gatsbi:z kar." ʃilukt at ta:m, əlarmd nau, bot hiinsistid uiθ məgnanəməns skorn. "goa:n. hiuonənoiiə. aiθink iriəlaiz hiz prizomtoəs litəl flərte:siən izo:bər." deuozga:n, uidaut uərd, snaptaut, me:d aksədenəl, aizəle:tid, laik go:stiz i:bən from ar piti. aftər əmo:mən, ta:m ga:top an biganrapən d ono:pənd ba:təl uiski:z in də taul. "ua:nt eni dis stof? ɟortən? nik?" aiditənansər. "nik?" iakst əgen. "uot" "ua:nt eni?" "no...ainaurimenbərd təde:z mai bərθde." aiuosθərti. bifor mi, strect də portentəs menəsən ro:d nu deke:dz. ituosebən o:kla:k, uen uiga:t intu də ku:p uiθ him an startid fər la:ŋ ailənd. ta:m ta:kt insesənli, zoltən an lafən, bot hiz bois uoz az rimo:t from ɟortən an mi az də forən klamər a:n də saidua:l or də təmolt d eləbe:tid o:bərhedz. hiu:mən sinpəθi haz its limits an uiuozkənten təlet a:l der traɟik argiəmənz fe:d uiθ də siti laits bihai. θərti, də pra:mis deke:d lo:nlinisiz, θinən list SINGƏL MENZ təno, θinən bri:fke:s inθu:ziazəmz, θinən her—bot ituoz ɟortən bisaid mi dat, onlaik de:zi, uoztuuaiz ebər təkeri uelfərga:t dri:mz from tu e:ɟ. az uipast o:bər də dark briɟ, hər ua:n fe:s fel le:zili əgens mai ko:ts ʃo:ldər an də fərmitəbəl stro:k θərtiz daitəue uiθ də riəʃərən presiər hər handz—so uidro:ba:n tord deθ θru də ku:lən tuailai. də ioŋ gri:k, mike:lis, dat ran də ka:fi ɟoin bisaid d aʃhi:ps uoz də prinsəpəl uitnis at d inkuest. hiədslept θru də hi:t, til faib, uen istro:ldo:bər tə də gəra:ɟ an faund gudmən uilsən sik in hiz a:fis, ri:li sik, pe:k az hiz o:n her an ʃe:kən a:l o:bər. mike:lis adbaizdim təgo tə bed, bot uilsən rifiu:zd, seən hidmis la:tə biznis, if hidid. uail hiz ne:bər uoztrainəpərsue:tim, baiələn rakət bro:kaut o:bərhed. "aiga:t mai uaif la:ktin op der," sple:nd uilsən ka:mli. "ʃigonəste der, til də de aftər təmaro, an den uigonəmu:bəue." mike:lis uosta:niʃt; deədbin ne:bərz fər for iirz, an uilsən ədnebərsi:mdfe:nlitəkan dat ste:tmən. ɟenrəli, hiuoz uon dem uornaut men—uen iuozənuərkən, iset a:n cer in də dorue and sterd at də fo:k an də karz dat past əla:ŋ də ro:d. uen aniuon spo:k tə him, hiinberiəblilaft in əgriəbəl, kolərlis ue. hiuoz hiz uaifs man an na:t hiz o:n—so natiərəli, mike:lis traitəfaindaut uot ədhapənd, bot uilsən uutənse no uərd, insted hibigan təθro kiəriəs, səspisiəs glansiz at hiz bizətə an aksim uot hidbinduən at sərtən taimz a:n sərtən de:z. den az də latər uozgetənoni:zi, som uərkmən ke:m past də dor baund fər hiz restəra:nt an mike:lis tuk d a:pərtu:nəti təgetəue, intenənəkombak le:tər—bot iditən. hispo:z hifərga:t tu, dat z a:l. uen ike:m autsaid əgen əlitəl aftər sebən, hiuozmaindid baut də ka:nbərse:siə, koz ihərd guduəmənz bois, laud an sko:ldən, daunsterz in də gəra:ɟd. 'bi:tmi!" ihərtər krai. "θromidaun an bi:tmi, iu dərti litəl kauərd!" əmo:mən le:tər, ʃiroʃtaut intu də doks, ue:bənər handz an ʃautən; bifor ikudmu:b from hiz dor, də biznis uozo:bər. də "deθ kar', az də nu:zpe:pərz ka:ld, ditənsta:p; itke:m autə də gadərən darknis, ue:bərd traɟəkli fər əmo:mən an den disəpird raun də neks bend. mike:lis uozənʃər baut its kolər—ito:ld də fərst pəli:smən ituoz lait gri:n. d odər kar, də uon goən tord nu iork, ke:m tərest əhondrəd iardz biia:nd, an its draibər həridbak tə uer mərtəl uilsən, hər laid baiələnli stinguiʃt, nelt in də ro:d an mingəldər θik, dark blod uiθ də dost. mike:lis an dis man ri:ctər fərst, bot, uen deədtorn o:pən hər ʃərtue:st stil danp uiθ pərspəre:siə, desa hər left brest uosuiŋən laik flap, an ituozən no ni:d təlisən fər də hart bini:θ. də mauθ uozo:pən an ript at də kornərz, laik ʃiədco:kd əlitəl in giənop də trimendəs baitaləti ʃiədstord so la:ŋ. uisa də θri or for a:təməbi:lz an də kraud uostil der som distəns əue. "rek!" sed ta:m. "dat z gud. uilsən əlha əlitəl biznis at last." islo:ddaun, bot stil uidaut eni intensiən təsta:p, til, az uike:m nirər, də hoʃt inten fe:siz də fo:k at də gəra:ɟ dorz me:tim a:təmatəkli puta:n də brek:s. "uilte:k luk," ised dautfəli, "nau luk." aigatəuer nau baut ha:lo, ue:lən saun dat isiu:d insesənli from də gəra:ɟ, saun dat, az uiga:t autə də ku:p an ua:kt tord də dor, risa:lbditsel intu də uərdz, "o, mai GA:D!" otərd o:bər an o:bərn in gapsən mo:n. "its som bad trobəl hir," sed ta:m saitidli. iri:ctop a:n tipto:z an pird o:bər sərkəl hedziz intu də gəra:ɟ, dat uozlit o:nli bai ielo lait in suiŋən uair baskət o:bərhed. den ime:d harʃ saun in hiz θro:t an, uiθ baiələn θrostən mu:bmən hiz paurfəl armziz, puʃt hiz ue θru. də sərkəl klozdop əgen uiθ mərmərn spa:tiəle:siən; ituoz əminit, bifor aikudsi eniθən at a:l. den, nu əraibəlz disəre:nɟd də lain an ɟortən an me puʃt sotən insaid. mərtəl uilsənz ba:ti, rapt in blankət an den in nodər blankət, laik ʃisofvrd from cil in də ha:t nait, le a:n uərk te:bəl bai də ua:l an ta:m,  uiθ hiz bak tu os, uozbendən o:bər it, mo:siənlis. neks tə him stud mo:tərsaikəl pəli:smən te:kəndaun ne:mz uiθ suc suet an kəreksiən in litəl buk. at fərst, aikutənfaind də sors də hai, gro:nən uərdziz dat eko:d klamərəsli θru də ber gəra:ɟ, den aisa uilsən standən a:n də re:zd θreʃho:ld hiz a:fisiz, sueən bak an forθ an ho:ldən tə də dorpo:stiz uiθ bo:θ handz. som man uozta:kə tə him in lo bois an ətemən from taim tə taim təle hand a:n hiz ʃo:ldər, bot uilsən ni:dər hərd nor sa. hiz aiz əddra:p slo:li from də suiŋən lait tə də le:tən te:bəl bai də ua:l an den ɟərkbak tə də lait əgen, an higeaut insesənli hzi hai horəbəl ka:l. "o mai GA:::D! o mai GA:::D! o mai GA:::D! o mai GA:::D!" prezənli, ta:m liftid hiz hed uiθ ɟərk an aftər sterənraun də gəra:ɟ uiθ gle:zd aiz, ədrest monbəld inkəhirən mark pəli:smən. "m...a...v" də pəli:smə uoseən, "...o...." "no,...r..." kərekt də man, "m...a..b...r...o....." "lisən tə mi!" motərd ta:m firsli. "r...." sed də pəli:smən, "o...." "g...." "g...." hiluktop, az ta:mz bra:d hand fel ʃarpli a:n hiz ʃo:ldər. "uat iuua:nt, felə?" "uot hapənd, dat z uot aiuanəno!" "uoto hitə. insənli kildə." "instənli kild," ripi:tid ta:m sterən. "ʃiranaut inə ro:d. sonəbəbic ditənibənsta:p iz kar." "ituoz tu karz," sed mike:lis, "uon komən, uon goən, si?" "goən uer?" akst də pəli:smən ki:nli. "uon goən i:c ue. uel, ʃi..." hiz hand ro:z tord də blankəts bot sta:pt haf ue an fel tə hiz said, "...ʃiran aut der, an də uon komən from nioək na:k rait intu hə goən θərti or forti mailz naur." "uat z də ne:m dis ple:s hirz?" dimand d a:fisər. "hazənga:t no ne:m." pe:l, ueldrest ni:gro stept nir. "ituozielo kaə," ised, "big ielo kar. niu" "si d aksətən?" akst də pəli:smən. "no, bot də kaə pastmi daun də ro:d, goən fastər an forti. goən fifti, siskti." "kom hir an lesha iə ne:m. lukaut nau. aiuanəget hiz ne:m." som uərdz dis ka:nbərse:siənz haztəhari:ct uilsən sueən in d a:fis dor, for, sotənli, nu θi:m faund bois əmoŋ hiz gapsən kraiz. "iətonhatətelmi uot kaində kaə ituaz! aino uot kaində kaə ituaz!" ua:cən ta:m, aisa də UAD MOSƏLZ bakə hiz ʃo:ldərz taitən ondər hiz ko:t. hiua:kt kuikli o:bər tə uilsən an standən in fronə him si:zd fərmli bai d opər armz. "iəgatəpul iərsel təgedər," ised uiθ su:dən grofnis. uilsənz aiz fel a:n ta:m; istartitop a:n hiz tipto:z an den ətəkəlapst tə hiz ni:z, it ta:m atənheldim oprait. "lisən," sed ta:m, ʃe:kənim əlitvl, "ainauga:t hir əminit əgo, from nu iork. aiuozbriŋəniə dat ku:p uibinta:kən baut. dat ielo kar aiuozdraibən dis aftərnu:n uoz main, iəhir? aihazənsi:nit a:l aftərnu:n." o:nli də ni:gro an mi uoz nir inof tə hir uot hised, bot də pəli:smən ka:t somθən in də to:n an lukto:bər uiθ trukiələn aiz. "uot z uol dis?" hidiman. "aim frend hiz." ta:m tərnd hiz hed bot kept hiz handz fərm a:n uilsənz ba:ti. "hise hino də kar did...ituoz ielo kar." som dim inpols mu:bd də pəli:smən təluk səspisiəsli at ta:m. "an uot kolə z iə kar?" "its blu kar, ku:p." "uizkom stre:t from nu iork," aised. somuon dat ədbindraibən əlitəl bihaind os kənfərmd dis an də pəli:smən tərndəue. "nau, if iulletmi ha dat ne:m əgen kərek..." pikənop uilsən laik da:l, ta:m keritim intu d a:fis, setimdaun in cer an ke:mbak. "if sonbəti lkomhir an sit uiθ him!" isnapt a:θorətibli. hiua:ct, uail də tu men standən klo:sist glanst at i:c odər an uent onuilənli intu də ru:m. den, ta:m ʃot də dor a:n dem an ke:m daun də singəl step, hiz aiz əboitən də te:bəl. az ipast klo:s tə mi, hiuispərd "lezgetaut." self ka:nsiəsli, uiθ hiz a:θorətibli armz bre:kən də ue, uipuʃt θru də stil gadərən kraud, pasə həri:d da:ktər, ke:s in hand, dat ədbinsentfor, in uaild ho:p haf naur əgo. ta:m dro:b slo:li, til uiuoz biia:nd də bend—den, hiz fut ke:mdaun hard an də ku:p re:st əla:ŋ θru də nait. in litəl uail, aihərd lo hoksi sa:b an sa də tirz uozo:bərfloən daun hiz fe:s. "də GA:Ddam kauərd!" iuinpərd. "hiditənibənsta:p hiz kar." də biukanənz haus flo:tid sotənli tord θru də dark rosələn tri:z. ta:m sta:pt bisaid də porc an luktop at də sekən flor, uer tu uindo:z blu:md uiθ lait əmoŋ də bainz. "de:zi sho:m," ised. az uiga:t autə də kar, iglanst at mi an fraund slaitli. "aiʃutədra:ptiu in uest eg, nik. ite:n noθən uikəndu tənait." ce:nɟ ədkom o:bər him an ispo:k gra:bli, an uiθ disiziən. az uiua:kt əkra:s də mu:nlait grabəl tə də porc, hidispo:zd əue də sitioesiən in əfiu brisk fre:siz. "ailteləfo:n fər taksi təte:kiə ho:m, an, uail iuue:tən, iu an ɟortən betərgo in də kicən an haem getiə sopər—if iuua:nt eni." hio:pənd də dor. "komin." "no θanks—bot aidbiglad if iutortərmi də taksi. ailue:t autsaid." ɟortən put hər hand a:n mai arm. "iuuonkomin, nik?" "no, θanks." aiuosfi:lən əlitəl sik an aiuanitəbi əlo:n—bot ɟortən lingərd fər əmo:mən mor. "its o:nli haf past nain," ʃised. aidbidamd, if aidgoin; aidhəd inof a:l dem fər uon de, an, sotənli, dat inklu:tid ɟortən, tu. ʃihaztəhasi:n somuot dis in mai spresiən, for ʃitərnd əbropli əue an ran op də porc steps intu də haus. aisatdaun fər əfiu minits uiθ mai hed in mai handz, til aihərd də fo:n tukop insaid an də botlərz bois ka:lən taksi—den aiua:kt slo:li daun də draib əue from də haus, intenənəue:t bai də ge:t. aihatənga:n tuenti iardz, uen aihərd mai ne:m an gatsbi stept from bitui:n tu buʃiz intu də paθ. aihaztəhafelt priti uird bai dat taim, koz aikudθink baut noθən sept də lu:məna:zəti hiz pink su:t ondər də mu:n. "uot iəduən?" aiinkuaird. "nau standən hir, o:ld sport." somhau, dat si:md dispikəbəl a:kiəpe:siən. fər a:l ainu hiuozgonəra:b də haus in əmo:mən; aiuutənəbinsərpraizd tə si sinəstər fe:siz, də fe:siz "uulfʃi:mz fo:k," bihaind him in də dark ʃrobri. "iəsa eni trobəl a:n də ro:d?" iakst aftər əminit. "ies." hihezəte:tid. "ʃiuozkild?" "ies." "aiθa:t so; aito:ld de:zi aiθa:t so. its betər də ʃa:k ʃutalkom at uons. ʃistutit priti uel." hispo:k, laik de:zi:z riaksiən uoz d o:nli θiŋ dat matərd. "aiga:t tə uest eg bai said ro:d," iuenta:n, "an left də kar in mai gəra:ɟ. aitonθink eniba:ti saos bot kors aikanbiʃər." aidislaiktim so moc bai dis taim, aiditənfaind nesəseri tətelim iuozra:ŋ. "hu uoz də uumən?" hiinkuaird. "hər ne:m uoz uilsən. hər hozbənd o:n də gəra:ɟ. hau də debəl ithapən?" "uel, aitraitəsuiŋ də ui:l..." ibro:ka:f, an sotənli aigest at də tru:θ. "de:zi uozdraibən?" "ies," ised aftər əmo:mən, "bot kors ailse aiuoz. iəsi, uen uileft nu iork, ʃiuozberinərbəs an ʃiθa:t itədstetiər tədraib, an dis uumən roʃtaut at os, den az uiuozpasən kar komən d odər ue. ithapənd in əminit, bot itsi:md tə mi ʃiuanitəspi:k tu os, θa:t uiuoz sonbəti ʃinu. uel, fərst de:zi tərndəue from də uumən tord d odər kar an den ʃila:st hər nərb an tərndbak. də sekən mai hand ri:c də ui:l, aifelt də ʃa:k—ithaztəhakildər instənli." "itriptər o:pən..." "dontelmi, o:ld sport." hiuinst. "enihau, de:zi stept a:n it. aitraitəme:kər sta:p, bot ʃikutən, so aipuld a:n d imərɟənsi bre:k—den ʃifelo:bər intu mai lap, an aidro:ba:n. ʃibi alrait təmaro," ised prezəni. "aimnaugonəue:t hir an si, if hitraitəba:dərər baut dat onplezənnis dis aftərnu:n. ʃi:zla:ktərsel intu hər ru:m an, if hitrai eni brutaləti, ʃigonətərn də lait aut an a:n əgen." "hiuontocər," aised. "hienθinkən baut hər." "aitontrostim, o:ld sport." "hau la:ŋ iəgonəue:t?" "a:l nait, if nesəseri. enihau, til dealgod tə bed." nu poin biu:z əkərd tə mi. spo:z, ta:m faundaut de:zi ədbindraibən. hikudθink isa kəneksiən in ti, ikudθink eniθən. ailukt at də haus—ituoz tu or θri brait uindo:z daunsterz an də pink glo from de:zi:z ru:m a:n də sekən flor. "iuue:t hir," aised. "ailsi, if its eni sain kəmo:siənz." aiua:ktbak əla:ŋ də bortər də la:nz, trəbərst də grabəl sa:ftli an tipto:top də bərandə steps. də draənru:m kərtənz uoz o:pən, an aisa də ru:m uoz emti. kra:sən də porc, uer uiəddaind dat ɟu:n nait θri mondz əgo bifor, aike:m tə sma:l rektangəl laits, uic aigest uoz də pantri uindo. də blaind uozdra:n, bot aifaund rift at də sil. de:zi an ta:m uositən a:pəzit i:c odər at də kicən te:bəl uiθ ple:t ko:ld cikənz bitui:n dem an tu ba:təl e:lz. hiuozta:kən intenli əkra:s də te:bəl at hər an in hiz ərnəstnis, hiz hand ədfel a:n an kobərd hər o:n. uons in əuail, ʃiluktop at him an na:tid in əgri:mən. deuozənhapi, an ni:dər dem ədtoct də cikən or d e:l an, iet, deuozənonhapo i:dər. ituoz onmiste:kən er natiərəl intiməsi:z baut də piktiər, an eniba:ti uutəsed deuozkənspairən təgedər. az aitipto:d from də porc, aihərd mai taksi fi:lən its ue əla:ŋ də dark ro:d tord də haus. gatsbi uozue:tən, uer aiədleftim in də draib. "its a:l kuaiət op der?" iakst anksiəsli. "ies, its a:l kuaiət." aihezəte:tid. "iudbetər kom ho:m an get som sli:p." hiʃuk hiz hed. "aiuanəue:t hir, til de:zi go tə bed. gudnait, o:ld sport." hiput hiz handz in hiz ko:t pa:kəts an tərndbak i:gərli tə hiz skru:təni də hausiz, laik mai prezəns mard də se:kridni də biɟəlz—so aiua:ktəue an leftim standən der in də mu:nlait, ua:cəno:bər noθən. aikutənsli:p a:l nait; fa:ghorn uozgro:nən insesənli a:n də saund, an aita:st hafsik bitui:n gro:teks rialəti an sabiɟ fraitənən dri:mz. tord daun, aihərd taksi goop gatsbi:z draib an, inmi:diitli, aiɟonpt autə bed an biganədres, aifelt aihad somθən tətelim, somθən təuornim baut an morən ədbitule:t. kra:sən hiz la:n, aisa hiz fron dor uostilo:pən, an hiuozli:nən əgens te:bəl in də ha:l, hebi uiθ diɟeksiən or sli:p. "noθən hapənd," ised ua:nli. "aiue:tid, an, baut for əkla:k, ʃike:m tə də uindo and stud der fər əminit and den tərndaut də lait." hiz haus ədnebərsi:md so inorməs tə mi, laik itdid dat nait, uen uihontid θru də gre:t ru:mz fər sigrəts. uipuʃt əsaid kərtənz dat uoz laik pəbiliənz and felt o:bərinnu:mrəbəl fi:t dark ua:lz fər ilektrik lai suiciz—uons aitonbəld uiθ sortə splaʃ a:n də ki:z ə go:stli piano:z. ituoz insplikəbəl əmaunə dostiz ebriuer, an də ru:mz uozmosti, laik dehatənbinerd fər meni de:z. aifaund də hiu:mədor a:n onfəmiliər te:bəl uiθ tu ste:l drai sigrəts insaid. θroən o:pən də frenc uindo:z də draənru:mz, uisatsmo:kənaut intu də darknis. "iəhaztəgoəue," aised. "itspritisərtən deltre:s iər kar." "go tu ətlantik siti fər əui:k, or op tə ma:ntreəl." hiuutənkənsitər. hikutənpa:sənlili:b de:zi, til inu uot ʃiuozgonədu. hiuozklocən at som last ho:p an aikutənbertəʃe:kim fri. ituoz dis nait, ito:ldmi də stre:nɟ stori baut hiz iu:θ uiθ dan ko:ti, to:ldmiit, koz "ɟe gatsbi" ədbro:kop laik glas əgens ta:mz hard malis, an də la:ŋ sikrət strabəganzə uozple:taut. aiθink iuutəakna:liɟ eniθən nau, uidaut rizərb, bot iuanitəta:k baut de:zi. ʃiuoz də fərst "nais" gərl hiətebərno:n. in beriəs onribi:ld kəpasəti:z, hiədkom in ka:ntak uiθ soc fo:k, bot a:lue:z uiθ indəsərnəbəl barbd uair bitui:n. hifaundər saitənli dizairəbəl. hiuent tə hər haus, at fərst uiθ odər a:fisərz from kanp te:lər, den, əlo:n. itəme:zdim—iədnebərbin in soc biu:təfəl haus bifor; bot uot geit er breθlis intensəti:z uoz de:zi libd der; ituoz az kazioəl θiŋ tə hər az hiz tent aut at kanp uoz tə him.ituoz raip mistri baut it, hint baut bedru:mz opsterz biu:təfələr an ku:lər dan odər bedru:mz, ge an re:diən əktibəti:z te:kən ple:s θru its korədorz an rəmansiz dat UOZƏN MOSTI an LETƏUE IN LABƏNDƏR, bot freʃ an bri:dən an retələn uiθ dis iirz ʃainən mo:tərkarz an dansiz, dats flaurz uoskersliuidərd. itsaititim, tu, meni men ətalretilobd de:zi, itinkri:stər baliu in hiz aiz. hifelt der prezəns a:l baut haus, pərbe:tən d er uiθ ʃe:dz an eko:z stil baibrən imo:siənz—bot inu hiuoz in de:zi:z haus bai kəla:səl aksətən. hauebər gloriəs kudbi hiz fiu:tiər az ɟe gatsbi, hiuoz at prezən penilis ioŋ man uidaut past, an, at eni mo:mən, d inbizəbəl klo:k hiz iu:nəform kudslip from hiz ʃo:ldərz; so ime:d də mo:st hiz taim. hituk uot ikudget, rabənəsli an onskru:pəsli—ibentioəli, hituk de:zi uon stil a:kto:bər nait, tukər, koz ihad no ri:l rait tətoc hər hand. hikutədispaizdimsel, for hiədsərtənlitukər ondər fa:ls pritensiz. aitonmi:n hiədtre:tid a:n hiz fantəm miliənz, bot hiəddilibritlige de:zi sens sikiərəti:z; hiletər bili:b hiuoz pərsən from moc də se:m stre:təm, az hərsel, hifulikudte:kər ker. az matər faks, hiditənha no soc fəsiləti:z, hiditənha no konftəbəl famli standən bihaind him an hiuozlaiəbə at də uim inpərsənəl gobərmənz təbiblo:n eniuer baut də uərld; bot iditəndispaizimsel an itditəntərnaut, az iətimaɟənd. hiətintendprablitəte:k uot ikud an go, bot nau ifaund iədkəmititimsel təfa:lo gre:l.  hinu de:zi uoz strortəneri bot iditənriəlaiz den hau strortəneri "nais" gərl kudbi. ʃibaniʃt intu hər ric haus, intu hər ric, ful laif, li:bən gatsbi noθən. hifeltmeri:d tə hər, dat uoz a:l. uen demet əgen tu de:z le:tər, ituoz gatsbi dat uozbreθlis, dat uosomhau bitre:d. hər porc uozbrait uiθ də ba:t loksiəri starʃainz; də uikər də seti skui:kt fasənəbli:z, az ʃitərnd tord him an hikistər kiəriəs an lobli mauθ. ʃiədka:t ko:ld an itme:d hər bois HOKSIƏR an carmənər dan ebər, an gatsbi uozo:bəruelmənliəuer baut də iu:θ an mistri uelθ inprizən an prizərb, baut də freʃnis meni klo:dziz an baut de:zi, gli:mən laik silbər, se:f an praud əbob də ha:t strogəlz də po:rz. "aikandiskraib tə iu sərpraizd aiuoztəfaindaut ailobdər, o:ld sport. aiibənho:pt fər əuail ʃidθromio:bər bot ʃiditən, koz ʃiuoz in lob uiθ mi tu. ʃiθa:t ainu əla:t, koz ainu difrənt θiŋz from hər...uel, der ai uoz, ue a:f mai anbisiənz, getən di:pər in lob ebri minit, an, a:l sotən, aiditənker. uot uoz də iu:s duən gre:t θiŋz, if aikudha betər taim telənər uot aiuozgonədu?" a:n də last aftərnu:n, bifor iuent əbra:d, hisat uiθ de:zi in hiz armz fər əla:ŋ, sailən taim. ituoz ko:ld fa:l de uiθ fair in də ru:m an hər ci:ks floʃt. nau an den, ʃimu:bd an ice:nɟd hiz arm əlitəl an uons hikist hər dark ʃainən her. d aftərnu:n ədme:təm trankuəl fər əuail, laik təgiem di:p memri fər də la:ŋ partən də neks de pra:mist. deədnebərbinklo:sər in der monθ lobz nor kəmiu:nəke:tid mor prəfaunli uon uiθ nodər man dan uen ʃibroʃt sailən lips əgens hiz ko:ts ʃo:ldər or uen itoct d end hər fingərziz, ɟentli, laik ʃiuozəsli:p. hidid strortənerili uel in də uor. hiuoz kaptən, bifor iuent tə də fron an, fa:loən d arga:n batəlz, iga:t hiz məɟorəti an də kəmand də dibiziənəl məsii:n gonziz. aftər d armstis, itraidfrantəklitget ho:m bot som ka:npləke:siən or misondərstandən sentim tu a:ksfərd insted. hiuzuəri:d nau—ituoz kua:ləti nərbəs disper in de:zi:z letərz. ʃiditənsi uai ikutənkom. ʃiuosfi:lən də presiər də uərld autsaidz and ʃiuanitəsiim an fi:l hiz prezəns bisaid hər an biriəʃərd ʃiuozduən də rait θiŋ aftər a:l. for de:zi uozioŋ and hər artəfisiəl uərld uozretələn uiθ orkidz an plezənz, cirfəl sna:bri an orkəstrəz dat set də ridəm də iirz, somənop də sadnis an səɟestibnis laifs in nu tu:nz. a:l nait, də saksəfo:nz ue:ld də ho:plis ka:mən "bi:l stri:t blu:z"iz, uail əhondrəd perzə go:ldən an silbər slipərz ʃofəld də ʃainən dost. at də gre ti aur, ituoz a:lue:z ru:mz dat θra:bd insesənli uiθ dis lo sui:t fi:bər, uail freʃ fe:siz driftid hir an der, laik ro:z petəlz blo:n bai də sad hornz raun də flor. θru dis tuailait iu:nəbərs, de:zi biganəmu:b əgen uiθ də si:zən; sotənli, ʃiuozəgenki:pən haf ədozən de:ts əde uiθ haf ədozən men an drauzən əsli:p at da:n uiθ də bi:dz an ʃifa:n i:bnən dresiz, tangəld əmoŋ daiən orkidz a:n də flor bisaid hər bed—an a:l də taim somθən uidin hər uozkraiən fər disiziən. ʃiua:nid hər laif ʃe:pt nau, inmi:diitli—an də disiziən haztəbime:d bai som fors—lobz, moni:z onkuestiənəbəl praktəkaləti:z—, dat uozklo:s at hand. dat fors tuk ʃe:p in də mitəl spriŋ uiθ d əraibəl ta:m biukanənz. ituoz ho:lsəm bolkinis baut hiz pərsən an hiz pəzisiən an de:zi uosflatərd. dautlis, ituoz sərtən strogəl an sərtən rili:f. də letər ri:ct gatsbi, uail iuostil at a:ksfərd. ituoz da:n nau a:n la:ŋ ailənd, uiuento:pənən də rest də uindo:z daunsterz, filən də haus uiθ gre tərnən, go:ld tərnən lait. də ʃato tri:z fel əbropli əkra:s də du an go:stli bərdz biganəsiŋ əmoŋ də blu li:bz. ituoz slo plezən mu:bmən in d er, skersli uind, pra:misən ku:l lobli de. "aitonθink ʃiebərlobdim." gatsbi tərndraun from uindo an lukt at mi calənɟənli. "iəhaztərimenbər, o:ld sport, ʃiuozberisaitid dis aftərnu:n. hito:ldər dem θiŋz in ue dat fraitəndər, dat me:d luk, laik iuosom kaində ci:p ʃarpər—an də rizolt uoz ʃihardlinu uot ʃiuoseən." hisatdaun glu:mili. "kors ʃikutəlobdim, den fər əminit, uen deuosfərstmeri:d, an lobdmi mor i:bən den, iəsi?" sotənli, ike:maut uiθ kiəriəs mark, "in eni ke:s," ised, "ituozdenpərsənəl." uot iəkudme:k autə dat, sept təsəspek som intensəti in hiz kənsepsiən d əferz dat kutənbimeziərd? hike:mbak from frans, uen ta:m an de:zi uostil a:n der uetən trip, an me:d mizrəbəl bot irəzistəbəl ɟərni tə luibil a:n də last hiz armi pe:z. histe:d der əui:k, ua:kən də stri:ts, uer der futsteps ədklikt təgedər θru də nobenbər nait an ribizətən d autədəue ple:siz, deəddro:b tu in hər uait kar. den az de:zi:z haus ətaluessi:md tə him mistiriəsər an geər dan odər hausiz, so hiz aidi:ə də siti itselz, i:bən do ʃiuozga:n from it, uozpərbe:tid uiθ meləka:li biu:ti. hileft fi:lən, if hiədsərct hartər, hikutəfaundər, iuozli:bənər bihaind. də de:kauc—hiuoz penili nau—uosha:t. hiuentaut tə d o:pən bestəbiəl an satdaun a:n fo:ldən cer, an də ste:siən slitəue an də baks onfəmiliər bildənziz mu:bdbai—den, aut intu də spriŋ fi:ldz, uer ielo tra:li re:stem fər əminit uiθ fo:k in it, dat kutəuonssi:n də pe:l maɟik hər fe:siz əla:ŋ də kazioəl stri:t. də trak kərbd an nau ituozgoənəue from də son dat, az it sank loər, simdtəspretitsel in benədiksiən o:bər də baniʃən siti, uer ʃiəddra:n hər breθ. histrectaut hiz hand despritli, laik təsnac o:nli uisp erz, təse:b fragmən də spa:t ʃiədme:d lobli fər himz—bot ituozalgoənbai tu fast nau fər hiz blərd aiz, an inu iədla:st part its, də freʃist an də best, fərebər. ituoz nain əkla:k, uen uifiniʃt brekfəst an uentaut a:n də porc. də nait ədme:d ʃarp difrəns in də uedər an ituoz a:təm fle:bər in d er. də gardnər, də last uon gastbi:z formər sərbənz, ke:m tə də fut də stepsiz. "aimgonədre:n də pu:l təde, gudmən gatsbi. li:bz əlstartfa:lən priti su:n, an den its a:lue:z trobəl uiθ də paips." "dondu təde," gatsbi ansərd. hitərnd tə mi apələɟetəkli. "iəno, o:ld sport, aiznebəriu:zd dat pu:l a:l somər?" ailukt at mai ua:c an stutop. "tuelb minits tə mai tre:n." aiditənuanəgo tə də siti. aiuozənuərθ di:sən stro:k uərk, bot ituoz mor dan dat—AIDITƏNUANƏLI:B GATSBI. aimist dat tre:n, an den nodər, bifor aikudgetmaiseləue. "ailka:liuop," aised fainəli. "du, o:ld sport." "ailka:liə baut nu:." uiua:kt slo:li daun də steps. "aispo:z de:zi lka:l, tu." ilukt at mi anksiəsli, laik iho:pt aidkəra:bre:t dis. "aispo:z so." "uel, gudbai." uiʃuk handz an aistartitəue. den bifor airi:ct də heɟ, airimenbərd somθən an tərndraun. "DE:Z RA:TƏN KRAUD," aiʃautid əkra:s də la:n. "IUZUƏRΘ DƏ HO:L DAM BONC PUT TƏGEDƏR." aizaluezbinglad aised dat. ituoz d o:nli ka:npləmən aiebərgeim, koz aidisəpru:bd baut im from biginən tu end. fərst, hina:tid pəlaitli, an den hiz fe:s bro:k intu dat re:diən an ondərstandən smail, laik uidbin in ekstatik kəhu:ts a:n dat fak a:l də taim. hiz gorɟəs PINK rag su:t me:d brait spa:t kolərz əgens də uait steps, an aiθa:t baut də nait, uen aifərstke:m tə hiz ansestrəl ho:m θri mondz bifor. də la:na n draib ədbinkrautid uiθ də fe:siz dem dat gest at hiz kəropsiənz, an hiədstud a:n dem stepz, kənsi:lən hiz inkəroptəbəl dri:m, az iue:bdem gudbai. aiθanktim fərhiz ha:pətaləti. uiuozaluesθankənim fər dat, me an d odərz. "gudbai," aika:ld. "aiinɟoid brekfəst, gatsbi." op in də siti, aitraid fər əuail təlist də kuəte:siənz a:n intərmənəbəl əmaunə sta:k, den aifel əsli:p in mai suibəlcer. den bifor nu:n, də fo:n uo:kmi, an aistartitop uiθ suet bre:kənaut a:n mai forhed. ituoz ɟortən be:kər; ʃiafənka:ldmiop at dis aur, koz d onsərtənti baut hər o:n mu:bmənz bitui:n ho:telz an klobz an praibit hausiz me:tər hard təfaind in eni odər ue. iuzioəli, hər bois ke:mo:bər də uair az somθən freʃ an ku:l, laik dibət from gri:n ga:ld links ədkomse:lənin at d a:fis uindor bot, dis mornən, itse:md harʃ an drai. "aizleft de:zi:z haus," ʃised. "aim at henpsted an aimgoəndaun tə sauθhamptən dis aftərnu:n" pra:bli, itədbintakfəl təli:b de:zi:z haus, bot d ak ənoidmi, an hər neks mark me:dmi riɟid. "iuuozənsonais tə mi last nait." "hau itkutəmatərd den?" sailəns fər əmo:mən. den, "hauebər, aiuanəsiiə." "aiuanəsiiə, tu." "spo:z, aitongo tə sauθhanptən an kom intu taun dis aftərnu:n?" "no, aitonθink dis aftərnu:n." "beri uel." "itsinpa:səbəl dis aftərnu:n. beriəs..." uita:kt laik dat fər əuail an den, əbropli, uiuozənta:kən no langər. aitonno uic os hoŋop uiθ ʃarp klik, bot aino aiditənker. aikutənəta:kt tə hər əkra:s ti:te:bəl dat de, if ainebərta:kt tə hər əgen in dis uərld. AIKA:LD GATSBI:Z haus əfiu minits le:tər, bot də lain uozbizi. aitraid for taimz; fainəli, zaspəre:tid sentrəl to:ldmi də uair uozbiənkept o:pən fər la:ŋ distəns from ditroit. te:kənaut mai taimte:bəl, aidru sma:l sərkəl raun də θrififti tre:n. den aili:ndbak in mai cer an traitəθink. ituozdennu:n. uen aipast d aʃhi:ps a:n də tre:n dat mornən, aiədkra:st dilibritli tə d odər said də karz. aispo:z itədbi kiəriəs kraud raun der a:l de uiθ litəl boiz sərcən fər dark spa:ts in də dost an som gərələs man telən o:bər an o:bər uot ədhapənd, til itgatlesanlesri:l i:bən tə him an hikudtella:ngər, an mərtəl uilsənz traɟik uozfərga:t. nau, aiuanəgo:bak əlitəl an tel uot hapənd at də gəra:ɟ, aftər uileft der də nait bifor. deəddifəkolti in lo:ke:tən də sistər, kaθrən. ʃihaztəhabro:k hər ru:l əgens drinkən dat nait, for, uen ʃiəraibd, ʃiuostu:pid uiθ likər an one:bəl tuondərstand d anbiələns ətalretiga:n tə floʃən. uen dekənbinstər baut dis, ʃiinmi:diilife:nd, laik dat uoz d inta:lərəbəl part d əferz. somuon kaind or kiəriəs tukər in hiz kar an dro:bər in də u:ek hər sistərz ba:ti:z. til la:ŋ aftər midnait, ce:nɟən kraud laptop əgens də fronə də gəra:ɟ, uail ɟorɟ uilsən ra:ktimsel bak an forθ a:n də kauc insaid. fər əuail, də dor d a:fisiz uozo:pən an əruon, dat ke:m intu də gəra:ɟ glanst irəzistəbli θru it. fainəli, somuon sed ituosʃe:m an klo:zd də dor. mike:lis an sebrəl odər men uoz uiθ him, fərst for or faib men, le:tər tu or θri men—stil le:tər, mike:lis atuaks də last stre:nɟər təue:t dər fifti:n minits la:ngər, uail iuentbak tə hiz o:n ple:s an me:d pa:tə ka:fi. aftər dat, iste:d der əlo:n uiθ uilsən, til da:n. baut θri əkla:k, də kua:ləti uilsənz inkəhirən motərənz ce:nɟd—igru kuaiətər an biganəta:k baut də ielo kar. hiənaunst iad ue təfaindaut hu də ielo kar bila:ŋd tu an den hiblərtitaut, kopələ mondz əgo, hiz uaif ədkom from də siti uiθ hər fe:s bru:zd an hər no:z suo:l; bot, uen ihərd himsel se dis, hiflinct an biganəkrai "o, mai GA:D!" əgen in hiz gro:nən bois. mike:lis me:d klomsi ətem tədistrakim. "hau la:ŋ iəbinmari:d, ɟoəɟ? koma:n deə, trai an sit stil əminit an ansə mai kuestiən. hau la:ŋ iəbinmari:d?" "tuelb iiəz." "ebə had eni cildrən? koma:n, ɟoəɟ, sit stil—aiakstiə kuestiən. iuebəhad eni cildrən?" də hard braun bi:təlz kepθotən əgens də dol lait an, uenebər mike:lis hərd kar gotirən əla:ŋ də ro:d autsaid, itsaund tə him, laik də kar dat hatənsta:pt əfie aurz bifor. hiditənlaiktəgo intu də gəra:ɟ, koz də uərk benc uoste:nd, uer də ba:ti ədbinlaiən, so imu:bd onkonftəbli raun d a:fis—inu ebri a:bɟek in it bifor mornən—an, from taim tə taim, satdaun bisaid uilsən trainəki:pim kuaiətər. "iəga:t cəic təgo tu somtaimz, ɟoəɟ? me:bi, i:bən if iəhazənbin deə fə luoŋ taim? me:bi, aikudkuolop də cəic an get pri:st təkomo:bə an ikudtuok tə iu, si?" "donbiluoŋ tu eni." "iəhaztəha cəic, ɟoiɟ, fə taimz laik dis. iəhaztəhaguon tə cəic uons. iəditəngetmari:d? lisən, ɟoəɟ, lisən tə mi. iəditəngetmari:d in cəic?" "dat uoz luoŋ taim əgo." d efər tuansər bro:k də ridəm hiz ra:kənz—fər əmo:mən, hiuosailən. den, də se:m haf noən, haf biuildərd luk ke:mbak intu hiz fe:tid aiz. "luk in də droə deə," ised, poinən at də deks. "uic droə?" "dat droə—dat uon." mike:lis o:pənd də dror nirist hiz hand. ituozən noθən in it bot sma:l spensib da:g li:ʃ me:d autə ledər an bre:tid silbər. ituozəperənlinu. "dis?" iinkuaird, ho:ldənop. uilsən sterd an na:tid. "aifaund iestəde aftənu:n. ʃitraitətelmi baut it, bot ainiu it uaz somθən foni." "iəmi:n iə uaif buot?" "ʃiədrapt in tisiu pe:pə a:n hər biəro." mike:lis ditənsi noθən a:d in dat an hige uilsən ədozən ri:zən uai hiz kutəba:t də da:g li:ʃ—bot, kənsi:bəbli, uilsən ədhərd som dem se:m spline:siənz bifor, from mərtəl, koz ibiganseən "o, mai GA:D!" əgen in uispər—hiz konfərtər left sebrəl spline:siənz in d er. "den ikildə," sed uilsən. hiz mauθ dra:pt o:pən sotənli. "hu did?" "aihaz ue təfaindaut." "iuzmoəbid, ɟoəɟ," sed hiz frend. "dis əzbin stre:n tə iu an iətonno uot iəseən. iudbetə trai an sit kuaiət til morən." "himəitətə." "ituaz aksətən, ɟoəɟ." uilsən ʃuk hiz hed. hiz aiz nero:d an hiz mauθ uaitənd slaitli uiθ də go:st supiriər "mm!". "aino," hised defənitli, "aim uon dem trostən feləz an aitonθink NO:bəti no haəm, bot uen aigettəno θiŋ, aino. ituoz də man dat kaə. ʃiranaut təspi:k tə him an iuutənsta:p." mike:lis ədsi:n dis tu, bot ithatənəkərd tə him ituoz eni spesiəl signifəkəns in it. hibili:bd guduəmən uilsən ədbinronən from hər hozbənd, radər dan trainəsta:p eni pərtikiələr kar. "hau ʃikutəbin laik dat?" "ʃi:z di:p uon," sed uilsən, laik dat ansərd də kuestiən. "a:::..." hibigənəra:k əgen, an mike:lis stud tuistən də li:ʃ in hiz hand. "me:bi iəga:t som frend aikudteləfo:n foə, ɟoəɟ?" disuoz fərlorn ho:p—iuozalmostʃər uilsən ditənha no frendz; ituozən inof him fər hiz uaif. hiuozglad əlitəl le:tər, uen ino:tist ce:nɟ in də ru:m, blu kuikənən bai də uindo an riəlaiz da:n uozən far a:f. baut faib əkla:k, ituoz blu inof autsaid təsnapa:f də lait. uilsənz gla:zd aiz tərndaut tə d aʃhi:ps, uer sma:l gre klaudz tuka:n fəntastik ʃe:ps an skəri:d hir an der in də fe:n da:n uind. "aispo:k tə hər," imotərd, aftər la:ŋ sailəns. "aito:ldər ʃikudfu:lmi bot ʃikutənfu:l GA:D. aitukər tə də uindo..." uiθ efərt, higa:top an ua:kt tə də rir uindo an li:n uiθ fe:s prest əgensit, "an aised, 'GA:D no uat iəbinduən, eəθən iəbinduən. iəkənfu:lmi bot iəkanfu:l GA:D!" "standən bihaind him, mike:lis sa uiθ ʃa:k iuozlukən at d aiz da:ktər ti ɟe ekəlbərdz, dat əddenimərɟd pe:l an inorməs from də disa:lbən nait. "GA:D si ərθən," ripi:tid uilsən. "dat z adbəitəzmən," mike:lis əʃərtim. somθən me:tim tərnəue from də uindo an lukbak intu də ru:m—bot uilsən stud der la:ŋ taim, hiz fe:s klo:s tə də uindo pe:n, na:tən intu də tuailai. bai siks əkla:k, mike:lis uozuornaut an gre:tfəl fər də saund kar sta:pən autsaidz. ituoz uon dem ua:cərz də nait biforz dat ədpra:misttəkambak, so ikukt brekfəst fər θri, dat him d odər man e:t təgedər. uilsən uozkuaiətər nau an mike:li uent ho:m təsli:p; uen iuo:k for aurz le:tər an həridbak tə də gəra:ɟ, uilsən uozga:n. hiz mu:bmənz—hiuoz a:n fut a:l də taim—uozaftəruərdtre:st tə port ro:zəbelt an den tə gadz hil, uer iba:t sanduic iditəni:t an kopə ka:fi. hiaztəhabintaird an ua:kən slo:li, for iditənri:c gadz hil til nu:n. dos far, ituozən no difəkolti in əkaunən fər hiz taim—ituoz boiz dat ədsi:n man "akən sortə kre:zi" an mo:təristiz histerd at a:dli from də said də ro:dz. dan, fər θri auz, hidisəpird from biu. də pəli:s, a:n də strenkθ uot hised tə mike:lisiz, 'hihad ue təfaindaut', spo:z ispent dat taim goən from gəra:ɟ tə gəra:ɟ derbauts inkuairən fər ielo kar. a:n d odər hand, no gəra:ɟ man, dat ədsi:nim, ebər ke:m foruərd, an, pərhaps, hihad i:ziər, ʃərər ue təfaindaut uot iuanitəno. bai haf past tu, hiuoz in uest eg, uer iakst somuon də ue tə gatsbi:z haus, so, bai dat taim, hinu gatsbi:z ne:m. at tu əkla:k, gatsbi puta:n hiz be:dən su:t an left uərd uiθ də botlər, if eniuon fo:nd, uərd uoztəbibra:t tə him at də pu:l. hista:pt at də gəra:ɟ fər nu:matik matrəs dat ətəmiu:zd hiz gestiz dərən də somər, an də ʃo:fer helptim ponpop. den, hige instroksiənz, d o:pən kar uozənəbitukaut ondər eni sərkəmstansiz, an dis uostre:nɟ, koz də front rait fenər ni:tid riper. gatsbi ʃo:ldərd də matrəs an startid fər də pu:l. uons hista:pt an ʃiftid əlitəl, an də ʃo:fer akstim, if ini:tid help, bot iʃuk hiz hed an, in əmo:mən, disəpird əmoŋ də ieloən tri:z. no teləfo:n mesiɟ əraibd, bot də botlər uent uidaut hiz sli:p an ue:tid fər it til for əkla:k, til la:ŋ aftər ituoz aniuon təgi tu, if itke:m. aihaz aidi:ə, gatsbi himsel ditənbili:b itədkom an, pərhaps, hinolangərkerd. if dat uoztru, hihaztəfelt hiədla:st d o:ld uorm uərld, pe:d hai prais fər libən tu la:ŋ uiθ singəl dri:m. hihaztəhaluktop at onfəmiliər skai θru fraitənən li:bz an ʃibərd, az ifaund uot gro:teks θiŋ ro:z iz an hau də ra sonlait uoz a:n də skersli krie:tid gras. nu uərld, mətiriəl uidaut biən ri:l, uer por go:stiz, bri:dən dri:mz laik er, driftid fətuətəsli baut...laik dat aʃən, fantastik figər glaitən tord him θru d əmorfəs tri:z. də ʃo:fer—hiuoz uon uulfʃi:mz pro:təzie:z—hərd də ʃa:ts—aftəruərd, ikutonlise ihatənθa:t eniθən moc baut dem. aidro:b from də stesiən dərekli tə gatsbi:z haus an mai roʃən anksiəsli op də fron steps uoz də fərst θiŋ dat əlarmd eniuon—bot denu den, aifərmlibili:b. uiθ skersli uərd sed, for os, də ʃo:fer, botlər, gardnər an mi həriddaun tə də pu:l. ituoz fe:n, berli pərseptəbəl mu:bmən də ua:tərz az də freʃ flo from uon end ərɟd its ue tord də dre:nz at d odər. uiθ litəl ripəlz dat uoz hardli də ʃato:z ue:bziz, də le:tən metrəs mu:bd iregiələrli daun də pu:l. sma:l gost uindz, dat skersli kərəge:tid də sərfis, uoz inof tə distərb its aksədenəl kors uiθ its aksədenəl bərtən. də toc klostər li:bziziz riba:lbdit slo:li, tre:sən, laik leg ka:npəsiz, θin red sərkəl in də ua:tər. ituoz aftər uistartid uiθ gatsbi tord də haus, də gardnər sa uilsənz ba:ti əlitəl ue a:f in də gras, an də ha:ləka:st uozkənpli:t. aftər tu iirz, airimenbər də rest dat de:z, an dat nait an də neks de, o:nli az endlis dril pəli:s an fəta:grəfərz an nu:zpe:pər men in an autə gatsbi:z fron dorz.  ro:p strect əkra:s də me:n ge:t an pəli:smən bait it keptaut də kiəriəs, bot də litəl boiz su:n diskobərd dekutentər θru mai iard an ituoz a:lue:z əfiu dem klostərd o:pənmaudd baut də pu:l. somuon uiθ pa:zətib manər, pərhaps ditektib, iu:zd də spresiən "mad man", az ibento:bər uilsənz ba:ti dat aftərnu:n an d adbentisiəs a:θorəti hiz boisiz set də ki fər də nu:zpe:pər riports neks mornən. mo:st dem riports uoz naitmer—gro:teks, sərkəmstansiəl, i:gər an ontru. uen mike:lisiz testəmo:ni at d inkest bra:t tə lait uilsənz səspisiənz hiz uaifs, aiθa:t də ho:l te:l ədʃortlibisərbdop in re:si paskuine:d, bot kaθrən, dat kutəsed eniθən, ditənse no uərd. ʃiʃo:d sərpraizən əmaunə kerəktər baut it tu—lukt at də korənər uiθ ditərmənd aiz ondər dat kərekt brau hərz an suor hər sistə ədnebərsi:n gatsbi, hər sistər uozkənpli:tlihapi uiθ hər hozbənd, hər sistər ədbin intu no misci:f uotebər. ʃikənbinstərsel baut it an kraid intu hər hankərci:f, laik də beri səɟestiən uoz mor dan ʃikutindiər—so uilsən uoz ridiu:st tə man "dire:nɟd bai gri:d" in ortər dat də ke:s kudrime:n in its sinplist form; an itrestid der; bot a:l dis part its si:md rimo:t an onisensiəl. AIFAUNDMAISEL A:N GATSBI:Z SAID, an əlo:n. from də mo:mən aiteləfo:nd nu:z baut də kətastrəfi tə uest eg biliɟ, ebri sərmaiz baut him an ebri praktəkəl kuestiən uozrifərd tə mi. at fərst, aiuosərpraizd an kənfiu:zd; den, az ile in hiz haus an ditənmu:b nor bri:d nor spi:k aur a:n aur itgru a:n mi, aiuozrispa:nsəbəl, koz nouon els uozintrəstid, intrəstid, aimi:n, uiθ dat INTENS PƏRSƏNƏL INTRƏST, dat, tu it, ebriuon haz som be:g rait at d end. aika:ldop de:zi, haf naur uifaundim, ka:ldər instinktibli an uidaur hezəte:siən—bot hər an ta:m ədga:n əue ərli dat aftərnu:n an tuk bagiɟ uiθ dem. "left no ədres?" "no." "se uen dedbibak?" "no." "eni aidi:ə uer deiz? hau aikudri:cem?" "aitonno. kanse." aiuanitəget sonbəti fər him. aiuanitəgo intu də ru:m, uer ile an riəʃərim, "ailget sonbəti fər iu, gatsbi. donuəri. nau trostmi an ailget sonbəti fər iu..." mair uulfʃi:mz ne:m uozən in də fo:n nuk. də botlər gemi hiz a:fis ədres a:n bra:due, an aika:l infərme:siən, bot, bai də taim aihad də nunbər, ituoz la:ŋ aftər faib an nouon ansərd də fo:n. "iulriŋ əgen?" "aizroŋem θri taimz." "itsberiinportən." "sa:ri. aimfre:d nouon z deə." aiuentbak tə də draənru:m an θa:t fər ninstən, deuoz cans bizətərz, a:l dem əfisiəl fo:k, dat sotənli fild—bot, az dru:bak də ʃi:t an lukt at gatsbi uiθ onmu:bd aiz, hiz pro:test kəntinu:d in mai bre:n. "luk hir, o:ld sport, iəgatəget sonbəti fər mi. iəgatətrai hərd. aikango θru dis əlo:n." somuon sterd tuaksmi kuestiənz, bot aibro:kəue an, goən opsterz, lukt hes:tili θru d onla:kt parts hiz deksiz—hidnebərto:ldmi defənitli hiz perənz uozded; bot ituoz noθən, o:nli də piktiər dan ko:ti:z, to:kən fərga:t baiələnsiz sterəndaun from də ua:l. neks mornən, aisent də botlər tə nu iork uiθ letər tə uulfʃi:m, dat akst fər infərme:siən an ərɟdim təkomaut a:n də neks tre:n. dat rikuest si:md supərfluos, uen airo:t. aiuosʃər itədbi uair from de:zi bifor nu:n, bot ni:dər uair nor gudmən uulfʃi:m əraibd, nouon əraib sept mor pəli:s an fəta:grəfərz an nu:zpe:pər men. uen də botlər bra:tbak uulfʃi:mz ansər, aibiganəha fi:lən difaiənsiz, skornfəl sa:ləderəti bitui:n gatsbi an mi əgenst dem a:lz.
Dir gudmən kerəue. dis əzbin uon də mo:st terəbəl ʃa:ks mai laifs tə mi; aikənhaədlibili:b itstru at uol. soc mad ak, az dat man did, ʃudme:kos a:l θink. aikankomdaun nau, az aimtaitop in som beri inpoətən biznis an kangetmikstop in dis θiŋ. if its eniθən aikəndu əlitəl le:tər, lemi no in letə bai edgə. aihaədlino ueə aiam, uen aihiə baut θiŋ laik dis an aimkənpli:tlina:kt daun an aut. Iorz truli, maiə uulfʃi:m
Lemi no baut də fiu:nərəl etsetərə. donno hiz famli at uol.
uen də fo:n raŋ dat aftərnu:n an la:ŋ distəns sed cika:go uozka:lən, aiθa:t dis ədbi de:zi at last—bot də kəneksiən ke:mθru az manz bois, beri θin an far əue. "dis iz sle:gəl spi:kən..." "ies?" də ne:m uozonfəmiliər. "helə no:t, enit? get mai uair?" "ithazənbin no uairz." "ioŋ park z in trobəl," ised rapidli. "depiktimop, uen ihandid də ba:ndz o:bər də kauntər. dega:t sərkiələr from nu iork giənem də nunbərz, den faib minits bifor. uot iəno baut dat, he? iənebərka:l in dem hir hik taunz..." "helo!" aiintəropt breθlisli. "luk hir, dis e:n gudmən gatsbi. gudmən gatsbi zded." ituoz la:ŋ sailəns a:n d odər end də uairz, fa:lo:d bai slime:siən...den kuik skua:k az də kəneksiən uozbro:k. aiθink ituoz a:n də θərd de, teləgram saing henri si gats əraibd from taun in minəso:tə. itsed o:nli də sendər uozli:bən inmi:diitli and təpəstpo:n də fiu:nərəl, til ike:m. ituoz gatsbi:z fadər, səlem o:ld man beri helplis an dizme:d, bondəldop in la:ŋ ci:p olstər əgenst də uorm siptenbər de. hiz aiz li:kt kəntinioəsli uiθ saitmən an, uen aituk də bad an onbrelə from hiz handz, ibiganəpul so insesəli at hiz pars gre bird, aihad difəkolti in getəna:f hiz ko:t. hiuoz a:n də point kolapsiz, so aitukim intu də miu:zik ru:m an me:tim sitdaun, uail aisent fər somθən tui:t—bot iuutəni:t an də glas mils spild from hiz trenbələn hand. "aisa in də cika:go nu:zpe:pər," ised. "ituoz a:l in də cika:go nu:zpe:pər. aistartid rait əue." "aiditənno hau təri:ciə." hiz aiz, siən noθən, mu:bd si:slisli baut də ru:m. "ituoz mad man," ised. "hihaztəhabin mad." "iuutənlaik som ka:fi?" aiərɟdim. "itonua:nt noθən. aim alrait nau, gudmən..." "kerəue." "uel, aim alrait nau. uer dega:t ɟimi?" aitukim intu də draənru:m, uer hiz son le, an leftim der. som litəl biz ədkomop a:n də steps an uozlukən intu də ha:l; uen aito:ldem hu ətəraibd, deuent riloktənli əue. aftər əlitəl uail, gudmən gats o:pənd də dor an ke:maut, hiz mauθ əɟar, hiz fe:s floʃt slaitli, hiz aiz li:kən isəle:tid an onponktioəl tirz. hiədri:ct e:ɟ, uer deθ no la:ngər haz də kua:ləti gastli sərpraiziz, an, uen ilukt raun him nau, fər də fərst taim, an sa də hait an splendər də ha:lz an də gre:t ru:mz o:pənənaut from it intu d odər ru:mz, hiz gri:d biganəbimikst uiθ a:d praid. aihelptim tə bedru:m opsterz; uail ituka:f hzi ko:st an best, aito:ldim a:l əre:nɟmənz ədbindifərd, til hike:m. "aiditənno uot iudua:nt, gudmən gatsbi..." "gats iz mai ne:m." "...gudmən gats. aiθa:t iəkuduanəte:k də ba:ti uest." hiʃuk hiz hed. "ɟimi a:lue:z laikt betər daun i:st. hiro:zop tə hiz pəzisiən in d i:st. iuuoz frend mai boiz, gudmən...?" "uiuoz klo:s frendz." "hihad big fiu:tiər bifor him, iəno. hiuoz o:nli ioŋ man bot ihad la:tə bre:n paur hir" hitoct hiz hed inpresibli an aina:tid. "if hitəlibd, hitəbin gre:t man. man laik ɟe:mz ɟe hil. hitəhelpt bildop də kontri." "dat ztru," aised, onkonftəbli. hifonbəld at d inbroitərd kobərlet, trainəte:k from də bed an ledaun stifli—uoz instənli əsli:p. dat nait, a:bbiəsli fraitənd pərsən ka:ldop an dimand təno hu aiuoz, bifor idgi hiz ne:m. "dis iz gudmən kerəue," aised. "o...", isaund rili:bd. "dis iz klipsriŋə." aiuozrili:bd, tu, for dat simdtəpra:məs nodər FREND at gatsbi:z gre:b. aiditənua:ntit təbi in də pe:pərz an dra saitsiən kraud, so aidbinka:lən əfiu fo:k maisel. deuoz hard təfain. "də fiu:nərəlz təmaro," aised. "θri əkla:k, hit at də haus. aiuiʃ iudtel eniba:ti dat ədbintrəstid. "o, aiuil," ibro:kaut he:stili. "koəs aienlaiklitəsi eniba:ti, bot if aidu." hiz to:n saund səspisiə. "kors iubi der iərsel." "uel, ailsəitənlitrai. uot aikuoldop baut iz..." "ue:t əminit," aiintəropt. "hau baut seən iulkom?" "uel, fak iz, də tru:θ də matəz iz aimsteən uiθ som fo:k op hiə in gri:nuic, an deradəspekmi təbi uiθ dem təmaro. in fak, its soətə piknik oə somθən. koəs aildu mai beri best təgetəue." aiiɟakiəle:tid onristre:nd "hə!" an hihaztəhahərdmi, for iuenta:n nərbəsli, "uot aikuoldop baut iz perə ʃu:z aileft deə. aiuondə if itədbi tu moc trobəl təha də botlə sendema:n. iəsi, de:z tenis ʃu:z an aimsoətəhelplis uidaut dem. mai ədres iz keə bi ef..." aiditənhir də rest də ne:m, koz aihoŋop də risi:bər. aftər dat, aifelt sərtən ʃe:m fər gatsbi—uon ɟentəlmən aiteləfo:nd tu inplaid iədga:t uot idizərbd. hauebər, dat uoz mai fa:lt, for hiuoz uon dem dat iuztəsnir mo:st bitərli at gastbi a:n də kəriɟ gatsbi:z likərz, an aiʃutəno:n betər dan təka:lim. də mornən də fiu:nərəlz, aiuentop tə nu iork təsi mair uulfʃi:m; aikutənsimtəricim eni odər ue. də dor aipuʃt o:pən a:n d adbais eləbe:tər baiz uozmarkt "də ua:stəkə ho:ldən konpəni" an, at fərst, itditənsimtəbi nouon insaid—bot, uen aidʃautid "helo" sebrəl taimz in be:n, argiəmən bro:kaut bihaind partisiən, an, prezənli, lobli ɟuəs əpird at intiriər dor an skru:tənaizdmi uiθ blak ha:stail aiz. "no:bəti zin," ʃised. "gudmən uulfʃi:m zguon tə cika:go." də fərst parti disiz uoza:bbiəsliontru, for somuon ədbigonəuisəl "də ro:zəri," tu:nlisli, insaid. "pli:z se gudmən kerəue uanəsiim." "aikangetim bak from cika:go, kanai?" at dis mo:mən, bois, onmiste:kənli uulfʃi:m zka:ld "stelə!" from d odər said də dorz. "li:b iər ne:m a:n də deks," ʃisad kuikli. "ailgiimit, uen igetbak"—"bot aino hi:z der." ʃituk step tord mi an biganəslaid hər handz indignənli op an daun hər hips. "iu ioŋ men θink iəkənfoəs iə ue in hiə eni taim," ʃisko:ldid. "uigetənsikantaird uiθ it. uen aise hi:z in cika:go, hi:z in ciKA:go." aimensənd gatsbi. "o::!" ʃilukt at mi o:bər əgen. "iulnau...uat uaz iə ne:m?" ʃibaniʃt. in əmo:mən, mair uulfʃi:m stud sa:ləmli in də dorue, ho:ldənaut bo:θ handz. hidru:mi intu hiz a:fis, markən, in rebərən bois, ituoz sad taim fər a:l os an a:fərdmi sigar. "mai memri go:bak tə uen aifərstmetim," ised. "ioŋ me:ɟə autə d armi an kobəəto:bər uiθ metəlz iga:t in də uoə. iuosohaətop, ihatəkipanuerən hiz iu:nəfoəm, koz ikutənbau som regiələr klo:dz. fəist taim aisaim uoz uen ikom intu uainbrenəz pu:lru:m at foətiθəid stri:t an akst fə ɟa:b. hihatəni:t noθən fə kopələ de:z. 'komanha som lonc uiθ mi," aisid. hie:t moə dan foə da:ləz uəiθə fu:d in haf nauə." "iəstartitim in biznis?" "staətim! aime:tim." "o." "aire:zdimop autə noθən, rait autə də gotə. aisa rait əue hiuoz fain əpirən, ɟentəlmanli ioŋ man, an, uen ito:ldmi hiuoz a:gzfəd, ainu aikudiu:zim gud. aiga:tim təɟoinop in d əmerəkən li:ɟən an hiiu:ztəstand hai deə. rait uof idid som uəik fə klaiən main op tu albəni. uiuosoθik laik dat in eəθən..." iheldop tu bolbəs fingərz '...a:lue:z təgədə.' aiuondərd, if dis partnərʃip ətinklu:tid də uərldz siri:z tranzaksiən in uon θauzənd nain hondrə nainti:n. "nau, hizded," aised aftər əmo:mən. "iuuoz hiz klo:sizt frend, so aino iuluanəkom təhiz fiu:nərəl dis aftərnu:n." "aidlaiktəkom." "uel, kom den." də her in hiz na:strəlz kuibərd slaitli an, az hi ʃuk hiz hed, hiz aiz fild uiθ tirz. "aikandu, aikangetmikstop in it," ised. "its noθən təgetmikstop in. itsalo:bə nau." "uen man getkild, ainebəlaiktəgetmikstop in it eni ue. aiki:paut. uen aiuoz ioŋ man, ituozdifrən—if frend main daid, no matə hau, aistok uiθ dem tə d end. iəkənθink dat ssentəmenəl, bot aimi:n, tə də bitə end." aisa, fər som ri:zən hiz o:nz,  hizuozditərmənd na:t təkom, so aistutop. "iu:z ka:liɟ man?" iinkuaird sotənli. fər əmo:mən, aiθa:t iuozgonəsəɟest "gənegziən", bot ionlina:tid an ʃuk mai hand. "lezləinəʃo a frendʃip fə man, uen hizəlaib an na:t aftər hizded," isəɟestid. "aftər dat, mai o:n ru:l iz təlet eəθən əlo:n."uen aileft hiz a:fis, də skai ədgatdark an aiga:tbak tə uest eg in drizəl. aftər ce:nɟən mai klo:dz, aiuent neks dor an faund gudmən gats ua:kən op an daun saitidli in də ha:l. hiz praid in hiz son an in hiz sonz pəseʃənz uozkəntinioəliinkri:sən, an nau hihəd somθən təʃo:mi. "ɟimi sentmi dis piktiə." hitukaut hiz ua:lət uiθ trenbələn fingərz. "luk der." ituoz fo:təgraf də hausiz, krakt in də kornərz an dərti uiθ meni handz. hipoindaut ebri dite:l tə mi i:gərli. "luk der!" an den sa:t adməre:siən from mai aiz. hiədʃo:nit so a:fən, aiθink ituozriələr tə him nau dan də haus itsel. "ɟimi sent tə mi. aiθink its beri priti piktiər. itʃoop uel." "beri uel. iudsi:min le:tli?" "hikomaut təsi:mi tu iirz əgo an ba:tmi də haus ailib in nau. Kors uiuozbro:kop, uen irona:f from ho:m, bot aisi nau ituoz ri:zən for it. hinu ihad big fiu:tiə in fronə him—an ebər sins ime:d səkses, hiuozɟenərə uiθ mi." hisi:md riloktən təputəue də piktiər, held fər nodər minit, lingərənli, bifor mai aiz. den itərnd də ua:lət an puld, from hiz pa:kət, ragd o:ld ka:po buks ka:ld "ha:pəla:ŋ kasəti." "luk hir, dis iz buk ihad, uen iuoz boi. itnauʃoiə." hio:pənd at də bakkobər an tərndraun fər mi təsi. a:n də last flaili:f uozprind də uərd SKEJƏL an də de:t səptenbər tuelb, nain θauzənd nain hondrəd an siks—an ondərni:θ, 
raiz from bed...six eem, 
dombel eksərsaiz an ua:l ske:lən...six fifti:n tə θərti 
stoti eləktrisəti etsetərə...sebən fifte:n tə e:t fifti:n 
uərk...e:t θərti tə for θərti piem
be:sba:l an sports...for θərti tə faib 
praktis eləkiu:siən, poiz an hau tə tuəte:n...faib tə siks
stoti ni:tid inbensiənz...sebən tə nain piem
JENƏRƏ RIZA:LBZ 
no ue:stən taim at ʃaftərz or [ne:m, indəsaifrəbəl] 
no mor smo:kən or cuən 
baθ ebri odər de
ri:d uon inpru:bən buk or magəzi:n pər ui:k
se:b faib da:lərz [kra:staut] θri da:lərz pər ui:l
bibetər tə perənz
"aike:m əkra:s dis buk aksətən," sed d o:ld man. "itnauʃoiə, do:ntiə?" "itnauʃoiə." "ɟimi uozbaunəget əhed. hialuezhad som riza:lb laik dis or somθən. iəno:tis uot higa:t baut inpru:bən hiz maind? hiuozaluezgre:t fər dat. hito:ldmi aiet laik ha:g, uons, an aibi:tim fər it." hiuozriloktənəklo:z də buk, ri:tən i:c aitəm əlaud an den lukən i:gərli at mi. aiθink iradərspektmi təka:pidaun də list fər mai o:n iu:s. əlitəl bifor θri, də lu:θərən minəstər əraibd from floʃən, an aibiganəluk inba:lənterili aut də uindo:z fər odər karz—so did gatsbi:z fa:dər; an, az də taim past, an də sərbənz ke:min an studue:tən in də ha:l, hiz aiz biganəblink anksiəs, an ispo:k baut də re:n in uəri:d onsərtən ue. də minəstər glanst sebrəl taimz at hiz ua:c, so aitukim əsaid an akstim təue:t fər had nau—bot ituozən no iu:s. no:bəti ke:m. baut faib əkla:k, ar prəsesiən θri karziz ri:Ct də seməteri an sta:pt in θik drizəl bisaid də ge:t—fərst mo:tərhərs, horəbli blak an uet, den gudmən gats an də minəstər an mi in də liməsi:n from uest eg in gatsbi:z ste:siən uegən, a:l uet tə də skin. az uistartid θru də ge:t intu seməteri, aihərd kar sta:p an den də saun somuon splaʃənin aftər os o:bər də sa:gi graundz. ailuktraun. ituoz də man uiθ aulaid glasiz, aiədfaund marbələn o:bər gatsbi:z buks in də laibreri uon nait θri mondz bifor. aidnebərsi:nim sins den. aitonno hau inu baut də fiu:nərəl or i:bən hiz ne:m. də re:n pord daun hiz θik glasiz an itukema:f an uaiptem təsi də prətekən kanbəs onro:ld from gatsbi:z gre:b. aitraitəθink baut gatsbi den, fər əmo:mən, bot iuoz alreti tu far əue, an aikutonlirimenbər, uidaut rizenmən, de:zi hatənsent mesiɟ or flaur. domli, aihərd somuon mərmər, "BLEST IZ DƏ DED RE:N FA:L A:N," an, den, d aulaid man sed "e:men tə dat," in bre:b bois. uistragəlddaun kuikli θru də re:n tə də karz. aulaiz spo:k tə mi bai də ge:t. "aikutənget tə də haus," imarkd. "ni:dər kud eniba:ti els. "goa:n!" istartid. "uai, mai GA:D! deiu:zdtəgo der bai də hondrədz." hituka:f hiz glasiz an uaiptem əgen autsaid an in. "də por sonəbəbic," ised. uon mai bibitist memri:z iz komənbak uest from prep sku:l and le:tər from ka:liɟ at kristməs taim. dem dat uent fardər dan cika:go dgadər in d o:ld dim iu:niən ste:siən at siks əkla:k disenbər i:bnənz uiθ əfiu cika:go frendz a:lreti ka:top intu der o:n ha:ləde ge:nis təbitem he:sti gudbai. airimenbər də fər ko:ts də gərlz tərnən from mis dis or dats an də catər fro:z bredz an də handz ue:bən o:bərhed, az uika:t sait o:ld əkkue:ntənsizi an də macən inbəte:siənziz, "iəgoən tə d ordue:z? də hərʃi:z? də ʃoltsiz?", an də la:ŋ gri:n tikəts klapst tait in ar globd handz—an last də mərki ielo karz də cika:go, milua:ki and se:n pa:l re:lro:dz lukən cirfəl, az kristməs itsel a:n də traks bisaid də ge:t. uen uipuldaut intu də uintər nait an də ri:l sno, ar sno, biganəstrecaut bisaid os an tuinkəl əgens də uindo:z, an də dim laits sma:l uiska:nsən ste:siənziz mu:bdbai, ʃarp uaild bre:s ke:m sotənli intu d er. uidruin di:p bredz its, az uiua:ktbak from dinər θru də ko:ld bestəbiəlz, onotərənli əuer baut ar aidentəti uiθ diz kontri fər uon stre:nɟ aur, bifor uimeltid indistinguiʃəbli intu əgen. dat z mai mitəl uest, na:t də ui:t nor də preri:z nor də la:st sui:d taunz, bot də θrilən, tərnən tre:nz mai iu:dz an də stri:t lanps an sle belz in də fra:sti dark an də ʃato:z ha:li ri:dz θro:n bai laitid uindo:z a:n də sno:z. aim part dats, litəl sa:ləm uiθ də fi:l dem la:ŋ uintərziz, əlitəl kənple:sən from groənop in də kerəue haus in siti, uer duelənz istilka:ld θru deke:dz bai famli:z ne:m. aisi nau dis əzbin stori də uestiz, aftər a:l—ta:m an gatsbi, de:zi an ɟortən, an mi uoz a:l uestərnərz, an, pərhaps, uipəsest som difisiənsi in ka:mən, dat me:tos sotəli onədaptəbəl tu i:stərn laif. i:bən uen d i:st saitidmi mo:st, i:bən uen aiuozmostki:nli baut its supiriorəti tə də bord, spra:lən, suo:l taunz biia:nd d ohaio, uiθ der intərmənəbəl INKUƏZISIƏNZ, dat sperd o:nli də cildrən an də beri o:ld—i:bən den, ithad a:lue:z fər mi kua:ləti distorsiənz. uest eg spesiəli stil figərz in mai mor fəntastik dri:mz. aisiit az nait si:n bai el greko—əhondrəd hausiz, at uons kənbensiənəl an gro:teks, kraucən ondər solən, o:bərhaŋən skai an lostərlis mu:n. in də forgraund, for sa:ləm men in dres su:ts izua:kən əla:ŋ də saidua:k uiθ strecər, dat, a:n it, lai dronk uumən in uait dres. hər hand, dat dangəl o:bər də said, sparkəlz ko:ld uiθ ɟuəlz. gre:bli, də men tərnin at haus, də ra:ŋ haus—not nouon no də uumənz ne:m an nouon ker. aftər gatsbi:z deθ, d i:st uoz ha:nd fər mi laik dat, distortid biia:nd mai aiz paur kəreksiənz—so, uen də blu smo:k britəl li:bziz uoz in d er, an də uind blu də uet la:ndri stif a:n də lain, aidisaititəkombak ho:m. ituoz uon θiŋ təbidon bifor aileft, a:kuərd, onplezən θiŋ dat, pərhaps, ədbetərhabinlet əlo:n—bot aiuanitəli:b θiŋz in ortəd an na:t den trost dat əblaiɟən an indifrən si təsui:p mai rifiu:z əue. aisa ɟortən be:kər an ta:kt o:bər an raun uot ədhapənd tu os təgedər an uot ədhapənd aftəruərd tə mi, an ʃile pərfəkli stil lisənən in big cer. ʃidrest təple ga:lf, an airimenbər θinkən ʃilukt laik gud iləstre:siən, hər cin re:zd əlitəl, ɟa:ntili, hər her də kolər a:təm li:fs, hə fe:s də se:m braun tint az də fingərlis glab a:n hər ni. uen aiədfiniʃt, ʃito:ldmi, uidaut ka:mən, ʃiuozinge:ɟd tə nodərman. aidautid, do ituoz sebrəl ʃikutəmeri:d at na:d hər hedz, bot aipritendtəbisərpraiz. fər den əminit, aiuondərd, if aiuozənme:kən miste:k, den aiθa:t a:l o:bər əgen kuikli an ga:top təse gudbai. "nebərdəles, iədidθro:mio:bər," sed ɟortən sotənli. "iəθru:mio:bər a:n də teləfo:n. aitongi dam baut iu nau, bot ituoz nu spiriəns fər mi an aifelt əlitəl drizi fər əuail." uiʃuk handz. "o, an iərimenbər..." ʃiatid, "...ka:nbərse:siən, uihad uons baut draibən kar?" "uai, na:t zakli." "iəsed bad draibər uozo:nlise:f, til ʃimet nodər bad draibər? uel, aimet nodər bad draibər, aiditən? aimi:n ituozkerlis mi me:kən soc ra:ŋ ges. aiθa:t iuuozradəra:nəst, stre:tforuərd pərsən. aiθa:t ituoz iər si:krət praid." "aim θərti," aised. "AIM FAIB IIRZ TU O:LD TƏLAI TƏ MAISEL AN KA:LIT A:NƏR." ʃiditənansər. angri, an haf in lob uiθ hər, an trimendəsli sari, aitərndəue. uon aftərnu:n le:t in a:kto:bər, aisa ta:m biukanən. iuozua:kən əhed mi əla:ŋ fiθ abənu in hiz ələrt, əgresib ue, hiz handz aut əlitəl from hiz ba:ti, laik təfaita:f intərfirəns, hiz hed mu:bən ʃarpli hir an der, ədaptənitsel tə hiz restli aiz. den az aislo:top tuəboito:bərte:kənim, hista:pt an bigan fraunən intu də uindo:z ɟuəlri storz. sotənli, hisa:mi an ua:ktbak ho:ldənaut hiz hand. "uot z də matər, nik? iuəbɟek təʃe:kən handz uiθ mi?" "ies. iəno uot aiθink baut iu." "iu:z kre:zi, nik," hised kuikli. "kre:zi az hel. aitonno uot z də matər uiθ iu." "ta:m," aiinkuaird, "uot iəsed tə uilsən dat aftərnu:n?" histerd at mi uidaut uərd an ainu aiədgest rait baut dem misən aurz. aistartitətərnəue, bot ituk step aftər mi an grabd mai arm. "aito:ldim də tru:θ," ised. "hike:m tə də dor, uail uiuozgetənreti təli:b an, uen aisentdaun uərd uiuozin, hitraitəfors hiz ue opsterz. hiuozkre:zi inof təkilmi, if aihatənto:ldom hu o:nd də kar. hiz hand uoz a:n riba:lbər in hiz pa:kət ebri minit hiuoz in də haus..." hibro:k difaiənli. "uot if aididtelim? dat felo hatit komən tə him. hiθru dost intu iər aiz, laik idid in de:zi:z bot hiuoz tof uon. hirano:bər laik iudron o:bər da:g an nebər sta:pt hiz kar"—ituoz noθən aikudse, sept də uon onotərən fak ituozəntru—"an if iəθink aiditənha mai ʃer sofrənz, luk hir, uen aiuenttəgiop dat flat an sa dat dam ba:ks da:g biskits sitən der a:n də saidbord, aisatdaun an kraid laik be:bi. bai GA:D, ituoza:fəl..." aikutənfərgiim or laikim bot aisa uot hiədon uoztəhimintairliɟostəfaid. ituozalberikerli an kənfiu:zd. deuoz kerlis fo:k ta:m an de:zi, desmaʃtop θiŋz an kri:tiərz an den retri:tidbak intu der moni or bast kerlisnis, or uotebər ituoz dat keptem təgedər, an let odər fo:k kli:nop də mes deədme:d... aiʃuk handz uiθ him; itsi:md sili na:t tu, for aifelt sotənli, laik aiuozta:kən tə caild—den iuent intu də ɟu:lri stor təbai pərl neklis, or, pərhaps, o:nli perə kof botənz, rid from mai prəbinsiəl skui:miʃnis fərebər. gatsbi:z haus uostilemti, uen aileft—də gras a:n hiz la:n ədgro:n az la:ŋ az main. uon də taki draibərz in də biliɟ nebər tuk fer past d entrəns ge:t uidaut sta:pən fər əminit an poinən insaid; pərhaps, ituoz him dat dro:b de:zi an gatsbi o:bər tu i:st eg də nait d aksətənz an, pərhaps, hiədme:d stori baut it a:l hiz o:n. aiditənuanəhir an aiəboitim. aispent mai satərde naits in nu iork, koz dem gli:mən, dazələn parti:z hiz uoz uiθ mi so bibidli, aikudstilhir də miu:zik an də laftər fe:n an insesən from hiz gartən an də karz goən op an daun hiz draib. uon nait, aididhir mətiriəl kar der an sa its laits sta:p at hiz fron steps—bot aiditəninbestəge:t. pra:bli, ituoz som fainəl gest, dat ədbinəue at d endz d ərdz an ditənno də parti uozo:bər. a:n də last nait, uiθ mai tronk pakt an mai kar so:ld tə də gro:sər, aiuento:bər an lutk at dat hiu:ɟ inkəhirən fe:liər hausiz uons mor. a:n də uait steps, əpsi:n uərd, skra:ld bai som boi uiθ pi:s briks, stutaut klirli in də mu:nlait an aiire:st, draən mai ʃu raspənli əla:ŋ də sto:n—den aiua:ndərddaun tə də bi:c an spra:ldaut a:n də sand. mo:st də big ʃor ple:siz uozklo:zd nau, an ituoz hardli eni laits sept də ʃatoi, mu:bən glo feribo:ts əkra:s də saund—an, az də mu:n ro:z haiər, d inəsensiəl hausiz biganəmeltəue, til, graɟoəli, aigatəuer baut d o:ld ailənd hir dat flaurd uons fər doc se:lərz aiz, freʃ, gri:n brest də nu uərld. its baniʃt tri:z, də tri:z, dat ədme:d ue fər gatsbi:z haus, əduonspandərd in uispərz tə də last an gre:tist autə a:l hiu:mən dri:mz; fər tranzətori encand mo:mən, man haztəhaheld hiz breθ in də prezəns dis ka:ntənənz, kənpeld intu esθetik ka:ntənplesiən, inidərondəstud nor dezaird, fe:st tə fe:s, fər də last taim in histri, uiθ somθən kənmenziərit tə hiz kəpasəti fər uondər; an, az aisat der bru:tən a:n d o:ld, onno:n uərld, aiθa:t baut gatsbi:z uondər, uen ifərstpiktaut də gri:n lait at d end de:zi:z da:l. hiədkom la:ŋ ue tə hiz blu la:n, an hiz dri:m haztəhasi:md so klo:s, ikudhardlife:ltəgrapsit. hiditənno ituoz a:lreti bihaind him, somuer bak in dat best əpskiərəti biia:nd də siti, uer də dark fi:ldz də ripobliks ro:lda:n ondər də nait. gatsbi bili:bd in d ORGASTIK fiu:tiər dat iir bai iir risi:d bifor os. itilu:titos den, bot dat e:n no matər—təmaro uilron fastər, strecaut ar armz fardər...an uon fain mornən...so uibi:ta:n, bo:ts əgens də kərən, bornbak si:slisli intu də past. D END.