12.14.2018

DƏ GRE:T GATSBI — Next Book

A:n sonde mornən, uail cərc belz raŋ in də biliɟiz əla:ŋ ʃor, an its mistrəs tərnd tə gatsbi:z haus an tuinkəld hileriəsli a:n hiz la:n, "hi:z bu:tlegər," sed də ioŋ le:ti:z, mu:bən somuer bitui:n hiz ka:kte:lz an hiz flaurz. "uon taim, hikild man, dat ədfaundaut hiuoz nefiu tə fa:n hindənbəig an sekən kozən tə də debəl. ri:cmi ro:z, honi an poəmi last dra:p intu dat deə kristəl glas." uons, airo:tdaun, a:n emti spe:siz taimte:bəlz, də ne:mz demz, dat ke:m tə gatsbi:z haus dat somər. its o:ld taimte:bəl nau, disintəgre:tən at its fo:ldz an hetid "dis skeɟəl in ifek ɟəlai fiθ, uon θauzənd nain hondrəd tuenti tu'—bot aikənstilri:d də gre:ne:mz an delgiiə betər inpresiən dan mai ɟenəraləti:z baut dem, dat əksep gatsbi:z ha:spətaləti an pe:tim də sotəl tribiu:t noən noθən uotebər baut him. from i:st eg, den, ke:m də cestər bekərz an də li:ciz an man ne:md bonzən, ainu at ie:l, an da:ktər uepstər sibe, dat uozdraund last somər op in me:n—an də hornbi:mz an də uili bo:lterz an ho:l klan ne:md blakbok, dat a:lue:z gadərd in kornər an fliptop der no:ziz laik go:ts at hu:msoebər ke:m nir, an d izme:z an kristi:z (or radər hiu:bərt aurba:k an gudmən kristi:z uaif) an edgər bi:bər, dats her, de se, gatka:tənuait uon uintər aftərnu:n fər no gud ri:zən at a:l. klerəns endaib uoz from i:st eg, az airimenbər. hike:m o:nli uons, in uait nikərba:kərz, an had fait uiθ bom ne:md eti in də gartən. from fardər aut a:n d ailənd, ke:m də ci:təlz an də o er pi ʃre:tərz an də sto:nua:l ɟaksən e:brəmz ɟorɟəz an də fiʃgardz an də ripli snelz. snel uoz der θri de:z, bifor iuent tə də penətensiəri, so dronk aut a:n də grabəl, guduəmən iulisi:z suets a:təməbi:l ran o:bər hiz rait hand. də dansi:z ke:m, tu, an es bi uaitbe:t, dat uoz uel o:bər siksti, an moris e flink an də hamərhedz an bilu:gə, də təbako inportər, and bilu:gəz gərlz. From uest eg, ke:m də po:lz an də molreti:z an si:səl ro:bok an si:səl ʃe:n an gu:lik, də ste:t senətər, an nu:tən orkid, dat kəntro:ld filmz par eksəla:ns, an ekhaust an klaid koən an da:n es ʃuarts (də son) an arθər məkkarti, a:l kənekt uiθ mu:bi:z in uon ye or nodər, an də katlips an də benbərgz an ɟi ərl moldu:n, brodər tə dat moldu:n, dat aftəruərd strangəld hiz uaif. da fa:ntano, də prəmo:tər, ke:m der, an ed li:gro:z an ɟe:mz bi ("ra:tgot") ferət an də də ia:ŋz an ərnəst lili—deke:m təganbəl an, uen ferət ua:ndərd intu də gartən, itment iuozkli:nd aut an əso:sie:tid traksiən ədhatəfloktioe:t pra:fətəbli neks de. man, ne:md klipspriŋər, uoz der so a:fən  an so la:ŋ igatno:n az 'də bortər'—AIDAUT IF IHAD ENI ODƏR HO:M. də θiatrəkəl fo:k ituoz gos ue:z horis o:da:nəbən an lestər maiər an ɟorɟ dokui:d an fransis bul. a:lso from nu iork uoz də kro:mz an də bakəsənz an də denəkərz an rosəl beti an də korəgənz an də keləhərz an də duərz an də skoli:z an es u belcər an də smərks an də ioŋ kuinz, diborst nau, an henri el pa:meto, dat kildimsel bai ɟonpən in fronə sobue tre:n in taimz skuer.  beni məkklenəhən əraibd a:lue:z uiθ for gərlz. deuoz nebər kuait də se:m uonz in fizəkəl pərsən bot deuoz aidentəkəl uon uiθ nodər, itinabətəblisi:md deədbin der bifor. aiəsfərga:t der ne:mz—ɟakələn, aiθink, or els kənsue:lə or gloriə or ɟu:ti or ɟu:n, an der last ne:mz uoz i:dər də milo:tiiəs ne:mz flaurz an mondziz or də stərnər uonz də gre:t əmerəkən kapətəlistiziz, dats kozənz, if prest, dedkənfesemsel təbi. in ədisiən tu a:l dem hir, aikənrimenbər fa:sti:nə o:braiən ke:m der at li:st uons, an də betəkər gərlz an iou14b  bruər, dat had hiz no:z ʃa:ta:f in də uor an gudmən albroksbərgər an guduəmən ha:g, hiz fia:nse, an arti:tə fitspi:tərz, an gudmən pi ɟuət, uons hed d əmerəkən li:ɟənziz, an guduəmən klo:tiiə hip, uiθ man ripiu:tid təbi hər ʃo:fər an prins somθənz, uika:ld du:k, an dats ne:m, if aiebərnu, aiəsfərga:t. a:l dem hir fo:k ke:m tə gatsbi:z haus in də somər. at nain əkla:k, uon mornən le:t in ɟəlai, gatsbi:z gorɟəs kar lərct op də ra:ki draib tə mai dor an geaut bərst meləti:z from its θri no:tid horn. ituoz də fərst taim hidka:ld a:n mi, do aiədga:n tə tu hiz partiziz, mand in hiz haidrəple:n, an, at hiz ərɟən inbəte:siən, me:d fri:kuən iu:s hiz bi:ciz. "gudmornən, o:ld sport. iəhaən lonc uiθ mi təde an aiθa:t uidraid təgedər." hiuozbalənsənimself a:n də daʃbord hiz karz uiθ dat risorsfəlnis mu:bmənz, dat isopikiələrliəmerəkən, dat komz, ai səpo:z, uiθ d apsəns liftənuərks or riɟid sitən in iu:dz an, i:bən mor, uiθ də formlis gre:s ar nərbəs, spəratik ge:mz. dis kua:ləti uoz kəntinioəlibre:kən θru hiz ponktiliəs manər in də ʃe:p restlisnisiz. hiuoznebərkuaitstil; ituoz a:lue:z tapən fut somuer or d inpe:siən o:pənən an klo:zən handz. hisa:mi lukən uiθ adməre:siən at hiz kar. "itspriti, enit, o:ld sport." iɟonpta:f təgimi betər biu. "iəhazənsi:n bifor?" aidsi:n. ərba:ti ədsi:n. ituoz ric kri:m kolər, brait uiθ nikəl suo:l hir an der in its ma:nstrəs lenkθ uiθ traionfən hatba:ksiz an sopərba:ksiz an tu:lba:ksiz, an terist uiθ labrinθ uindʃi:ldz, dat mirərd ədozən sonziz. sitəndaun bihaind meni leərz glasiz in sortə gri:n ledər kənsərbətori uistartid tə taun. aiədta:kt uiθ him pərhaps haf ədozən taimz in də past monθ an faund, tə mai disəpoinmən, hihad litəl təse—so mai fərst inpresiən hiuoz pərsən som ondifaind ka:nsəkuənsiz, ədgraɟoəlife:tid an hiədtərnd sinpli intu də prəpraiətər ilabrit ro:dhaus neks dor; an den ke:m dat diskənsərtən raid. uihatənri:ct uest eg bifor gatsbi bigənli:bən hiz eləgən sentənsiz onfiniʃt an slapənimsel indisaizibli a:n də ni hiz kerəməlkolərd su:ts. "luk hir, o:ld sport," ibro:kaut sərpraizənli. "uot z iər əpiniən baut mi, enihau?" əlitəl o:bəruelmd, aibigən də ɟenərəlaiz ibe:ziənz, dat kuestiən dizərb. "uel, aimgonəteliə somθən baut mai laif." iintəropt. "aitonua:ntə təget ra:ŋ aidi:ə baut mi from a:l dem stori:z iəhir"—so hiuozəuer baut də bizar akiəze:siənz dat fle:bərd ka:nbərse:siənz in hiz ha:lz. "ailteliə GADZ tru:θ." hiz rait hand sotənli ortərd dibain retrəbiu:siən təstandbai. "aiəm də son som uelθi fo:k in də mitəl uestiz, a:l ded nau. aiuozbra:top in əmerəkə bot eɟəke:tid at a:ksfərd, kos a:l mai ansestərs əzbineɟəke:tid der fər meni iirz. its famli trədisiən." hilukt at mi saidue:z, an ainu uai ɟortən be:kər ədbili:bd iuozlaiən. hihəri:d də fre:s "eɟəke:tid at a:ksfərd" or sua:lo:d or co:kt a:n it, laik itədba:dərtim bifor—an uiθ dis daut, hiz ho:l ste:tmən fel tə pi:siz, an aiuondərd if ituozən somθən əlitəl sinəstər baut him aftər a:l. "uot part də mitəl uestiz?" aiinkuaird kazioəli. "san fransisko." "aisi." "mai famli a:l daid, aike:m intu gud di:l moni." hiz bois uosa:ləm, laik də memri dat sotən stinksiən klanziz stil ha:ntim. fər əmo:mən, aisəspekt iuozpulən mai leg, bot glans at him kənbinstmi odəruaiz. "aftər dat, ailibd laik ioŋ ra:ɟə in a:l də kapətəlz iərəps, peris, benis, ro:ms, kəlekən ɟu:lz, ci:fli ru:bi:z, hontən big ge:m, pe:nən əlitəl, θiŋz fər maisel o:nli, an traiən təfərget somθən bri sad dat ədhapənd tə mi la:ŋ əgo." uiθ efərt, aimaniɟd təristre:n mai inkreɟələs laftər. də beri fre:siz uozuorn so θredber, deibo:kt no imiɟ, sept tərbənd "kerəktər" li:kən sa:dost at ebri por, az ipərsu:d taigər θru də bua də bulo:n. "den ke:m də uor, o:ld sport. ituoz gre:t rili:f an aitraid beri hard tədai, bot aisimdtəber incand laif. aiəksept kəmisiən az fərst lutenən, uen itbigan. in d arga:n forəst, aituk tu məsiingon ditacmənz, so far foruərd, ituoz haf mail gap a:n i:dər said os, uer d infətri kutənadbans. uiste:d der tu de:z an tu naits, əhondrəd an θərti men uiθ siksti:n luis gonz, an, uen d infəntri ke:m op at last, defaund d insigniə θri ɟərmən dibiziənziz əmoŋ də pailz dedz. aiuozprəmo:tid təbi me:ɟər an ebri alaid gobərmən gemi dekəre:siən, i:bən ma:ntəni:gro, litəl ma:ntəni:gro daun in d e:driatik se!" litəl ma:ntəni:gro! iliftitop də uərdz an na:tid at dem, uiθ hiz smail. də smail ka:nprəhend ma:ntəni:gro:z trobəld histri an sinpəθaiz uiθ də bre:b stogəlz də ma:ntəni:grən fo:ks. itəpri:sie:tid fuli də ce:n nasiənəl kərkəmstansiz, dat ilisətid dis tribiu:t from ma:ntəni:gro:z uorm litəl hart. mai inkreɟələsnis uosobmərɟd in fasəne:siən nau; ituoz laik suimən he:stili θru ədozən magəzi:nz. iri:ct in hiz pa:kət an pi:s metəlz, sloŋ a:n ribən, ffel intu mai pa:m. "dat z də uon from ma:ntəni:gro." tə mai əsta:niʃmən, də θiŋ had a:θentik luk. "orte:ri a ta:nilo", ran də sərkiələr leɟən, "montəne:gro, nikolas res." "tərn." "me:ɟər ɟe gatsbi," aired, "fər balər strortəneri." "hir z nodər θiŋ aialuezkeri, subənir a:ksfərd de:ziz. ituoztuk in trinəti kua:d, də man a:n mai left z nau d ərl dorkəstərz." ituoz fo:təgaf haf ədozən ioŋ men in ble:zərziz, lo:fən in arcue, dat, θru it, uoz bizəbəl ho:st spairziz. ituoz gatsbi, lukən əlitəl, na:t moc, iongər, uiθ krikət bat in hiz hand. den, ituoz a:l tru. aisa də skinz taigərziz fle:mən in hiz palis a:n də grand kənal; aisaim o:pənən cest ru:biziz tui:z, uiθ der krimsənlaitid depθs, də naənz hiz bro:k hart. "aimgonəme:kiə big rikuest təde," ised, pa:kətən hiz su:bənirz uiθ satəsfaksiən, "so aiθa:t iəʃudno somθən baut mi. aiditəua:ntiə təθink aiuoz den no:bəti. iəsi, aiiu:zioəlifaind maisel əmoŋ stre:nɟərz, koz aidrift hir an der, traiən təfərget də sad θiŋ dat hapənd tə mi." iezite:tid. "iulhir baut it dis aftərnu:n." "at lonc?" "no, dis aftərnu:n. aihapəndtəfaindaut iəte:kən guduəmən be:kər tə ti." "iəmi:n iu:z in lob uiθ guduəmən be:kər?" "no, o:ld sport, aie:n—bot guduəmən be:kər əzkaindlikənsentitəspi:k tə iu baut dis matər." aihatən də fe:nist aidi:ə uot "dis metər" uoz, bot aiuozənaitər dan intrəstid. aihatənakst ɟortən tə ti in ortər tədiskos gudmən ɟe gatsbi. aiuoʃər də rikuest ədbi somθən otərli fantastik, an, fər əmo:mən, aiuosari aitebərset fut a:n hiz o:bərpa:piəle:tid la:n. hiuutənse nodər uərd. hiz kəreknis gru a:n him, az uinird də siti. uipast port ro:zəbelt, uer ituoz glims redbeltid o:siəngoən ʃipsiz, an sped əla:ŋ ka:bəld slom, laind uiθ də dark, ondizərtid səlu:nz də fe:tid gilt nainti:n hondrədziz. den, də beli aʃiziz o:pəndaut a:n bo:θ saidz os, an aihad glims guduəmən uilsənz, stre:nən at də gəra:ɟ ponp uiθ panən baitaləti, az uiuentbai. uiθ fendərz spred laik uiŋz, uiskatərd lait θru haf əstoriə, o:nli haf, for, az uituistid əmoŋ də pilərz d eləbe:tidz, aihərd də fəmiliər "ɟog—ɟog—SPAT!" mo:tərsaikəlz, an frantik pəli:smən ro:d əla:ŋsaid. "alrait, o:ld sport," ka:ld gatsbi. uislo:ddaun. te:kən uait kard from hiz ua:lət, iue:bd bifor də manz aiz. "rait iuiz," əgri:d də pəli:smən, tipən hiz kap. "noiə neks taim, gudmən gatsbi. skiu:zMI!" "uot uoz dat?" aiinkuaird. "də piktiər a:ksfərdz?" "aikuddu də kəmisiənər fe:bər uons, an isendmi kristməs kard ebri iir." o:bər də gre:t briɟ, uiθ də sonlait θru də gərtərz, me:kən ka:nstən flikər a:n də mu:bən kars, uiθ də siti raizop əkra:s də ribər in uait hi:ps an ʃugər lunps, a:l bilt uiθ uiʃ autə na:na:lfaktəri moni. də siti, si:n from də kui:nbəro briɟ, iz a:lue:z də siti si:n fər də fərst taim, in its fərst uaild pra:mis a:l də mistriz an biu:ti in də uərldz. ded man pastos in hərs, hi:pt uiθ blu:mz, fa:lo:d bai tu keriɟiz uiθ dra:n blaindz an bai mor cirfəl keriɟiz fər frendz.  də frendz luktaut  at os uiθ də traɟik aiz an ʃort opər lips sauθi:stərn iərəp, an aiuozglad də sait gatsbi:z splendid karz uozinklu:tid in der sa:nbər ha:ləde. az uikra:st blakuelz ailənd, liməsi:n pastos, dro:b bai uait ʃo:fer, dat, in it, sat θri mo:tiʃ ni:gro:z, tu boks an gərl. ailaft əlaud, az də io:ks der aiba:lziz ro:ld tord os in ha:Ti ribəlri. "eniθən kənhapən nau uisslid o:bər dis briɟ," aiθa:t, "eniθən at a:l..." i:bən gatsbi kudhapən, uidaut eni pərtikiələr uondər. rorən nu:n. in UELFAND fortisekən stri:t selər, aimet gatsbi fər lonc. blinkənəue də braitnis də stri:t autsaidz, mai aiz piktimaut əpskiərli in d antiru:m, ta:kən tə nodər man. "gudmən kerəue, dis iz mai frend gudmən uulfʃi:m." sma:l, flatno:zd ɟu re:zd hiz larɟ hed an rigartidmi uiθ tu fain gro:dz herz, dat loksiərie:tid in i:dər na:strəl. aftər əmo:mən, aidiskobərd hiz taini aiz in də haf darknis. "...so aituk uon luk at him..." sed gudmən uulfʃi:m, ʃe:kən mai hand ərnəstli, "an uat iəθink aidid?" "uot?" aiinkuaird pəlaitli—bot, ebədenli, iuozənədresənmi, for idra:pt mai hand an kobərd gatsbi uiθ hiz spresib no:z. "aihandid də moni tə katspuo an aisid, 'uolrait, katspo, donpeim peni, til iʃot hiz mauθ', iʃot den an deə." gatsbi tuk arm i:c os an mu:bd foruərd intu də restəra:n, uera:n gudmən uulfʃi:m sua:lo:d nu sentəns iuostartən an lapst intu səmnabiələtori apstraksiən. "haiba:lz?" akst də hed ue:tər. "dis iz nais restəra:n hiə," sed gudmən uulfʃi:m lukən at də prezbətiriən ninfs a:n də si:lən, "—bot ailaik əkruos də stri:t betə!" "ies, haiba:lz," əgri:D gatsbi, an, den, tə gudmən uulfʃi:m, "its tu ha:t o:bər der." "ha:t an smuol, ies," sed gudmən uulfʃi:m, "bot fulo memri:z." "uot ple:s dat iz?" aiakst. "d o:ld metrəpo:l. d o:ld metrəpo:l," bru:tid gudmən uulfʃi:m glu:mili. "fild uiθ fe:siz ded an guon—fild uiθ frendz guon nau fərebə. aikanfəget, so luoŋ az ailib, də nait deʃa:t ro:zi ro:zənta:l deə. ituoz siks os at də te:bəl an ro:zi əti:t an dronk əla:t uol i:bnən. uen ituoz a:lmo:st mornən, də ue:tər ke:mop tə him uiθ foni luk an sez sonbəti ua:nəspi:k tə him autsaid. 'alrait,' sez ro:zi an biginəgetop, an aipuldimdaun in hiz cer. 'let də bastərdz komin hir, if deua:ntiə, ro:zi, bot do:ntiə, so helpmi, mu:b autsaid dis ru:m.' ituoz for əkla:k in də mornən den, an, if uitəre:zd də blaindz, uitəsi:n de:lait."  "hiuent?" aiakst inəsənli. "ʃər iuent"—gudmən uulfʃi:mz no:z flaʃt at mi indignənli—"itərndraun in də dor an sez, 'donlet də ue:tər te:kəue mai ka:fi!' den iuentaut a:n də saiduuok, an deʃa:tim θri taimz in hiz ful beli an dro:bəue." "for dem uozilektrəkiu:tid," aised, rimenbərən. "faib uiθ bekə". hiz na:strəlz tərnd tə mi in intrəstid ue. "aiondəstand iəlukən fə biznis gənegziən." də ɟokstəpəzisiən dem tu marks uostartələn. gatsbi ansərd fər mi, "o, no," iskle:md, "dis e:n də man!" "no?" gudmən uulfʃi:m si:md disəpoind. "dis iz nau frend. aito:ldiən uidta:k baut dat som odər taim." "aibeg iə paətən," sed gudmən uulfʃi:m, "aihad ra:ŋ man." sokiələn haʃ əraibd, an gudmən uulfʃi:m, fərgetən də sentəmenələr atməsfir d o:ld metrəpo:lz, biganui:t uiθ fəro:siəs dilikəsi. hiz aiz, mi:nuail, ro:bd beri slo:li a:l raun də ru:m—ikənpli:tid d ark bai tərnən tuinspek də fo:k dərekli bihaind. aiθink dat, sept fər mai prezəns, iuutətuk uon ʃort glans bini:θ ar o:n te:bəl. "luk hir, o:ld sport," sed gatsbi, li:nən tord mi, "aimfre:d aime:diə əlitəl angri dis mornən in də kar." ituoz də smail əgen, bot dis taim aiheldaut əgens it. "aitonlaik mistri:z," aiansərd—"an aitonondərstand uai iuuonkomaut frankli an telmi uot iuua:nt. uai italgatəkom θru guduəmən be:kər?" "o, its noθən ondərhand," iəʃərdmi. "guduəmən be:kər z gre:t sportsuəmən, iəno, an ʃidnebərdu noθən dat uozən alrait." sotənli, ilukt at hiz ua:c, ɟonptop an həri:d from də ru:m, li:bənmi uiθ gudmən uulfʃi:m at də te:bəl. "HIHAZTƏTELƏFO:N," sed gudmən uulfʃi:m at də te:bəl. "fain felo, eni? handsəm təlukat an pəifək ɟentəlmən." "ies." "hi:z a:gzfədman." "o!" "iuent tu a:gzfəd ka:liɟ in englənd. iəno a:gzfəd ka:liɟ?" "aiəshərd." "its uon də mo:st fe:məs ka:liɟiz in də uərld." "iuəzno:n gatsbi fər la:ŋ taim?" aiinkuaird. "sebrəl iirz," iansərd in gratəfaid ue. "aime:d də pleziər hiz əkkue:ntəns den aftər də uor—bot ainu aiəddiskobərd man fain bri:tənz, aftər aita:kt uiθ him naur. aised tə maisel, "deə z də kaində man iudlaiktəte:k ho:m an intrədu:s tə iə modə an sistə." ipa:zd. "aisi iəlukən at mai kof botənz." aihatənbinlukən at dem, bot aidid nau. deuozkənpo:zd a:dli fəmiliər pi:siz aibri. "fainist spəsəmənz hiu:mən mo:ləziz," iinformdmi "uel!" aiinspektem. "dat z beri intrəstən aidi:ə." "ia." iflipt hiz sli:bz op ondər hiz ko:t. "ia, gatsbi:z beri keəfəl baut uimən. hidnebəsomocazluk at frendz uaif." uen də sobɟek dis instinktib trostiz tərnd tə də te:bəl an satdaun, gudmən uulfʃi:m drank hiz ka:fi uiθ ɟərk an ga:t tə hiz fi:t. "aiəzinɟoid mai lonc," ised, "an aimgonəronuof from iu tu ioŋ men, bifoə aiautste mai uelkəm." "donhəri, mair," sed gatsbi, uidaut inθu:ziazəm. gudmən uulfʃi:m re:zd hiz hand in sortə benədiksiən. "iəsit hiə an diskos iə spoəts an iə ioŋ le:ti:z an iə..." isoplaid imaɟəneri naun uiθ nodər ue:b hiz handz, "az fə mi, aiəm fifti iiəz o:ld an aiuoninpo:zmaisel a:n iu eni la:ngə." az iʃuk handz an tərndəue, hiz traɟik no:z uoztrenbələn. aiuondərd, if aiədsed eniθən tu əfenim. "higet beri sentəmenəl somtaimz," sple:nd gatsbi. "dis iz uon hiz sentəmenəl de:z. hizkuait kerəktər raun nu iork—denəzən bra:due:z." "hu hiiz enihau—aktər?" "no." "dentist" "mair uulfʃi:m? no, hi:z ganblər." gatsbi hezəte:tid, den atid ku:lli, "hi:z də man, dat fikst də uərldz siri:z bak in tu θauzənd nine hondrid naiti nain." "fikst də uərldz siri:z?" airipi:tid. d aidi:ə stagərdmi. airimenbərd kors də uərldz siri:z ədbinfikst in uon θauzənd nine hondrəd naiti nain, bot if aiədθa:t baut it at a:l, aitəθa:t baut it az θiŋ dat mirli HAPƏND, d end som inebətəbəl ce:nz. itnebərəkərd tə mi uon man kudstartəple uiθ də fe:θ fifti miliən fo:ks, uiθ də singəlmaindidnis bərglər bloən se:fs. "hau ihapəndtədu dat?" aiakst aftər əminit. "hidensa d a:pətu:nəti." "uai ie:n in ɟe:l?" "dekangetim, o:ld sport. hi:z smart man." aiinsistid a:n peən də cek. az də ue:tər bra:t mai ce:nɟ, aika:t sait ta:m biukanənz əkra:s də krautid ru:m. "kom əla:ŋ uiθ mi fə əminit," aised. "aigatəse helo tə somuon." uen isaos, ta:m ɟonptop an tuk had ədozən steps in ar dəreksiən. "uer iubin?" idimand i:gərli. "de:zi:z fiəriəs, koz iəhazənka:ldop." "dis iz gudmən gatsbi, gudmən biukanən." deʃuk handz bri:fli an stre:nd, onfəmiliər luk inberəsmən ke:m o:bər gatsbi:z fe:s. "hau iubin, enihau?" dimandmi ta:m baut. "hau iudhapəntəkomop dis far tui:t?" "aibinhaən lonc uiθ gudmən gatsbi." aitərnd tord gudmən gatsbi, bot iuozən no la:ngər der. "uon a:kto:bər de in nainti:nsebənti:n..." sed ɟortən be:kər dat aftərnu:n, sitənop beri stre:t a:n stre:t cer in ti:gartən at də pla:zə ho:tel, "aiuozua:kən əla:ŋ from uon ple:s tə nodər haf a:n də saidua:ks an haf a:n də la:nz. aiuoshapiər a:n də la:nz, koz aihata:n ʃu:z from inglənd uiθ robər na:bz a:n də so:lz dat bit intu də sa:ft graund. aihata:n nu ple:d skərt a:lso dat blu əlitəl in də uind, an, uenebər dis hapənd, də red, uait an blu banərz in fronə a:l də hausiz strectaut stif an sad CKCKCKCK in disəpru:bən ue. də larɟist banərz an də larɟist la:nz bila:ŋd tə de:zi fe:z haus. ʃiuoz den e:ti:n, tu iirz o:ldər dan mi, an, bai far, də pa:piələrist a:l də ioŋ gərlz in luibilz. ʃidrest in uait an had litəl uait ro:dstər an, a:l de la:ŋ, də teləfo:n raŋ in hər haus, an saitid ioŋ a:fəsərz from kanp te:lər dimand də pribəliɟ təməna:pəlaizər dat nait, 'eniue:z, fər naur!' uen aike:m a:pəzit hər haus dat mornən, hər uait ro:dstər uoz bisaid də kərb, an ʃiuositən in it uiθ lutenən, aiədnebərsi:n bifor. deuosoingro:st in i:c odər, ʃiditənsi:mi, til ai uoz faib fi:t əue. 'helo, ɟortən,' ʃika:ld onspektli. 'pli:z kom hir.' aiuosflatərd ʃiua:nitəspi:k tə mi, koz a:l d o:ldər gərlz aiadmairtər mo:st. ʃiakstmi, if aiuozgoən tə də red kra:s an me:k bandiɟiz. aiuoz. uel, den, aidtelem ʃikutənkom dat de? d a:fəsər lukt at de:zi, uail ʃiuospi:kən, in ue ebri ioŋ gərl uanəbilukt at somtaim, an, koz itsi:md rəmantik tə mi, aiəzrimenbərd d insətən ebər sins. hiz ne:m uoz ɟe gatsbi, an aiditənle aiz a:n him əgen fər o:bər for iirz—i:bən aftər aidmetim a:n la:ŋ ailənd, aiditənriəlaiz ituoz də se:m man. dat uoz nainti:nsebənti:n. bai də neks iir, aihad əfiu BO maisel, an aibiganəple in tərnəmənz, so aiditənsi de:zi beri a:fən. ʃiuent uiθ slaitli o:ldər kraud, uen ʃiuent uiθ eniuon at a:l. uaild ru:mərz uosərkiəle:tid bait hər, hau hər modər ədfaundər pakən hər bag uon uintər nait təgo tə nu iork an se gudbai tə so:lɟər, dat uozgoən o:bərsi:z. ʃiuozifektioəlipribend bot ʃiuozən a:n spi:kən tərmz uiθ hər famli fər sebrəl ui:ks. aftər dat, ʃiditənple:raun uiθ də so:lɟərz enimor, bot o:nli uiθ əfiu flatfutid, ʃortsaitid ioŋ men in tain, dat kutənget intu d armi at a:l. bai də neks a:təm, ʃiuozge əgen, ge az ebər. ʃihad dibiu aftər d armstis, an, in febiueri, ʃiuozprizu:məbli inge:ɟd tə man from nu orlənz. in ɟu:n, ʃimeri:d ta:m biukanən cika:go:z uiθ mor pa:np an sərkəmstan dan luibil ebər nu bifor. ike:mdaun uiθ hondrəd fo:k in for praibit karz an haird ho:l flor si:lba:k ho:telz an, də de:z bifor də uetən, igeər striŋ pərlziz baliu:d at θri hondrəd an fifti θauzənd da:lərz. aiuozbraidzme:d. aike:m intu hər ru:m haf naur bifor də braitəl dinər an faundər laiən a:n hər bad az lobli az də ɟu:n nait in hər flauərd dres an az dronk az monki. ʃihad ba:təl sa:tərnz in uon hand an letər in d odər. 'graɟəle:tmi,' ʃimotərd. 'nebər had drink bifor bot o, hau aiinɟoi.' 'uot z d matər, de:zi?' aiuoskerd, aikənteliə; aidnebərsi:n gərl laik dat bifor. 'hir, diris.' ʃigro:ptraun in ue:stbaskət, ʃihad uiθ hər a:n də bed, an puldaut də striŋ pərlziz. 'te:kem daunsterz an giembak tə hu:mebər debila:ŋ tu. telem a:l de:zi sce:nɟ hər main. se 'de:zi sce:nɟ hər main!'.' ʃibiganəkrai, ʃikraid an kraid. airoʃtaut an faund hər modərz me:d, an uila:kt də dor an ga:tər intu ko:ld baθ. ʃiuutənletgo də letər. ʃituk intu də tob uiθ hər an  skui:zdop intu uet ba:l an o:nli letmi li:b in də so:p diʃ, uen ʃisa ituozkomən tə pi:siz laik sn—bot ʃiditənse nodər uərd. uige hər spirits əmo:niəz an put ais a:n hər forhed an huktərbak intu hər dres, an, haf naur le:tər, uen uiua:kt autə də ru:m, də pərlz uoz raun hər nek, an d insətən uozo:bər. neks de at faib əkla:k, ʃimeri:d ta:m biukanən, uidaut so moc az ʃibər, and startita:f a:n θri mondz trip tə də sauθ si:z. aisaem in santə barbrə, uen deke:mbak an aiθa:t aidnebərsi:n gərl so mad baut hər hozbənd. if ileft də ru:m fər əminit, ʃidlukraun oni:zili an se 'uer ta:m z ga:n?' an uer də apstraktist spresiən, til ʃisaim komən in də dor. ʃiiu:ztəsit a:n də sand uiθ hiz hed in hər lap bai d aur, robən hər fingərz o:bər hiz aiz an lukən at him uiθ onfadəmən dilait. ituoz tocən təsiem təgedər, itme:diə laf in hoʃt, fasəne:tid ue. dat ioz in a:gəst. əui:k aftər aileft santə barbrə, ta:m ran intu uagən a:n də bentərə ro:d uon nait an ript fron ui:l a:f hiz kar. də gərl, dat uoz uiθ him, ga:t intu də papərz, tu, koz hər armz uozbro:k—ʃi uoz uon də ce:nbərme:dz in də santə barbrə ho:tel. də neks e:prəl de:zi had hər litəl gərl, an deuent tə frans fər əiir. aisaem uon spriŋ in kanz an le:tər in do:bil an den deke:mbak tə cika:go təsetəldaun. de:zi uoz pa:piələr in cika:go, az iəno. demu:bd uiθ fast kraud, a:l dem ioŋ an ric an uaild, bot ʃike:maut uiθ apsəlu:tli pərfək repiəte:siən—pərhaps koz ʃitondrink. its gre:t adbantiɟ na:t tədrink əmoŋ harddrinkən fo:k. iəkənho:ld iər toŋ an, moro:bər, iəkəntaim eni litəl iregiəlerəti iər o:nz, so dat ərba:ti els isoblaind, detonsi or ker. pərhaps, de:zi nebər uent in fər əmor at a:l, an iet its somθən in dat bois herz... uel, baut siks ui:ks əgo, ʃihərd də ne:m gatsbi fər də fərst taim in iirz. it uoz uen aiakst—iərimenbər?—if iənu gatsbi in uest eg. aftər iuədga:n ho:m, ʃike:m intu mai ru:m an uo:kmiop, an sed 'uot z gatsbi?' an uen aidiskraibdim—aiuoz haf əsli:p—, ʃised in də stre:nɟist bois ithaztəbi də man ʃiiuztəno. ituozən til den aikənekt dis gatsbi uiθ d a:fəsər in hər uait kar." uen ɟortən be:kər ədfiniʃttelən a:l dis, uiədleft də pla:zə fər haf naur an uozdraibən in biktoriə θru sentrəl park. də son ədga:ndaun bihaind də ta:l əpartmənz də mu:bi starziz in də uest fifti:z an də klir boisiz gərlziz, a:lreti gadərd laik krikəts a:n də gras, ro:z θru də ha:t tuailait—
"AIM DƏ ΣAIK AB ARƏBI,
IOR LOB BILUOŊ TU MI.
AT NAIT, UEN IU Z ƏSLI:P,
INTU IOR TENT AILKRI:P..."
"ituoz stre:nɟ KOINSƏTƏNS," aised—"bot ituozən no koinsətəns at a:l." "uai na:t" "gatsbi ba:t dat haus, so dat de:zi dbi den əkra:s də be." den, itatənbin mirli də starz, iətəspaird tu a:n dat ɟu:n nait. hike:m əlaib tə mi, dilibərd sotənli from də uu:m hiz pərpəslis splendərz. "iuanəno..." kəntiniu:d ɟortən "...if iulinbait de:zi tə iər haus som aftərnu:n an den letim komo:bər." də ma:təsti də dimanz ʃukmi. hiədue:tid faib iirz an ba:t mansiən, uer idispenst starlait tə kazioəl ma:dz, so dat 'ikudkomo:bər' som aftərnu:n tə stre:nɟərz gartən. "aihatəno a:l dis, bifor ikutaks soc litəl θiŋ?" "hisfre:d. hizue:tid so la:ŋ. hiθ iəkudbiəfend. iəsi, hi:z regiələr tof ondərni:θ it a:l." somθən uəridmi. "uai hiditənaksiə tuəre:nɟ mi:tən?" "hiua:ntər təsi hiz haus," ʃisple:nd—"an iər haus iz rait neks dor." "o" "aiθink ihafspektər təua:ndər intu uon hiz parti:z, som nait," uent a:n ɟortən, "bot ʃinebərdid. den, hibiganaksən fo:k kazioəli, if denuər, an aiuoz də fərst uon ifaund. ituoz dat nait isent fər mi at hiz dans, an iəʃutəhərd d ilabrit ue iuərktop tu it. kors, aiinmi:diitlisəɟestid loncən in nu iork, an aiθa:t hidgo mad, "aitonuanədu noθən autə də ue!" ikepseən. "aiua:nəsiər rait neks dor." "uen ised iuuoz pərtikiələr frend ta:mz, istartituəbandən də ho:l aidi:ə. idonno beri moc baut ta:m, do ise hizred cika:go pe:pər fər iirz, den a:n də cans təkac glims de:zi:z ne:m." ituozdark nau, an, az uidipt ondər əlitəl briɟ, aiput mai arm raun ɟortənz go:ldən ʃo:ldər an druər tord mi an akstər tə dinər. sotənli, aiuozənθinkən baut de:zi an gatsbi no:mor, bot baut dis kli:n, hard, limitid pərsən, dat delt in iunəbərsəl skeptəsizəm an dat li:ndbak ɟa:ntili den uidin də sərkəl mai armz. fre:s biganəbi:t in mai irz uiθ sortə heti saitmən, "its o:nli də pərsu:d, də pərsuən, də bizi an də taird." "an de:zi haztəha somθən in hər laif," mərmərd ɟortən tə mi. "ʃiuanəsi gatsbi?" "ʃienəno baut it. gatsbi donua:ntər təno. iuznausəpo:ztuinbaitər tə ti." uipast beriər dark tri:ziz, and, den, də fasa:d fiftinainθ stri:ts, bla:k delikit pe:l laits, bi:mddaun intu də park. onlaik gatsbi an ta:m biukanən, aihatən no gərl, dats disinba:ti:d fe:s flo:tid əla:ŋ də dark kornisiz an blaindən sainz, an so aidruop də gərl bisaid mi, taitənən mai armz. hər ua:n, skornfəl mauθ smaild an so aidruərop əgen, dis taim tə mai fe:s. uen aike:m ho:m tə uest eg dat nait, auiuosfre:d fər əmo:mən mai haus uoz a:n fair. tu əkla:k an də ho:l kornər də pininsiələz uozble:zən uiθ lait, dat fel onri:l a:n də ʃrobəri an me:d θin elənge:tid glints a:n də ro:dsaid uairz. tərnən kornər, aisa ituoz gatsbi:z gaus, lit from taur tə selər. at fərst, aiθa:t ituoz nodər parti, uaild raut dat riza:lbditsel intu "haitangosi:k" or "sardi:nzindəba:ks" uiθ a:l də haus θro:n o:pən tə də ge:m—bot ituozən no saun. o:nli uind in də tri:z, dat blu də uairz an me:d də laits go a:f an a:n əgen, laik də haus əduinkt intu də darknis. az mai taksi gro:ndəue, aisa gatsbi ua:kən tord mi əkra:s hiz la:n. "iər ple:s luk laik də uərldz fer," aised. "itdu?" hitərnd hiz aiz tord it apsənli. "aiəzbinglansən intu som də ru:mz. lezgo tə ko:ni ailənd, o:ld sport. in mai kar." "itstule:t." "uel, səpo:z uite:kplonɟ in də suimən pu:l? aihazənme:d iu:z a:l somər." "aigatəgo tə bed." "alrait." hiue:tid, lukən at mi uiθ i:gərnis. "aita:kt uiθ guduəmən be:kər," aised aftər əmo:mən. "aimgonəka:lop de:zi təmaro an inbaitər o:bər hir tə ti." "o, dat z alrait," ised kerlisli. "aitonuanəputiə tu eni trobəl." "uot de dsu:tiə?" "uot de dsu:tIU?" ikərktidmi kuikli. "aitonuanəputiə tu eni trobəl, iəsi." "hau baut də de aftər təmaro?" ikənsitərd fər əmo:mən. den, uiθ riloktəns, "aiuanəget də gras kot," ised. uiboθlukt at də gras—ituoz ʃarp lain, uer mai ragd la:n endid an də darkər, uelkept spans hiz bigan. aisəspekt dat ment mai gras. "its nodər litəl θiŋ," ised onsərtənli an hezəte:tid. "iudradərputa:f fər əfiu de:z?" aiakst. "o, ite:n baut dat. at li:st..." ifonbəld uiθ siri:z biginənziz. "uai, aiθa:t—uai, luk hir, o:ld sport, iətonme:k moc moni, duiu?" "na:t beri moc." dis simdtəriəʃərim an ikəntiniu:d mor ka:nfədenli. "aiθa:t iəditən, if iulpartən mai—iəsi, aikeria:n əlitəl bizniz a:n də said, sortə saidlain, iuondəstand; an aiθa:t if iətonme:k beri moc; iəselən ba:ndz, e:ntiə, o:ld sport?" "trainə." "uel, dis ədintrəstiə. ituutənte:kop moc iər taim an iəkudpikop nais bitə moni. ithapənəbi radər ka:nfədensiəl sortə θiŋ." airiəlaiz nau ondər difrən sərkəmstansiz dat ka:nbərse:siən kutəbin uon də kraisiz mai laifs—bot, koz d a:fər uoz a:bbiəsli an taklisli fər sərbis təbirendərd, aihatən no cois sept təkotima:f. "aiga:t mai handz ful," ai sed. "aimmocəblaiɟd bot aikutənte:ka:n no mor uərk." "iuuutənhatədu no biznis uiθ uulfʃi:m." ebidenli, iθa:t aiuosʃainənəue from də "gənəgziən" mensiənd at lonc, bot aiəʃərtim iuozra:ŋ. iue:tid əmo:mən la:ngər ho:pən aidbigin ka:nbərse:siən bot aiuoztuapsorbd təbirispa:nsib, so iuent onuilənli ho:m. d i:bnən ədme:dmi laithetid an hapi; aiθink aiua:kt intu di:p sli:p, az aientərd mai fron dor—so aiditənno, uedər or na:t gatsbi uent tə ko:ni ailənd or, fər hau meni aurz, 'iglanst intu ru:mz', uail hiz haus ble:zd ga:tili a:n. aika:ldop de:zi from d a:fis neks mornən an inbaititər təkom tə ti. "donbriŋ ta:m," aiuorndər. "uot?" "donbriŋ ta:m." "hu iz "ta:m'?" ʃiakst inəsənli. də de əgri:d a:n uoz porən re:n. at ilebən əkla:k, man in re:nko:t, dragən la:nmoər, tapt at mai fron dor an sed gudmən gatsbi ədsentimo:bər təkot mai gras. dis maindidmi aiədfərga:tətel mai fin təkombak, so aidro:b intu uest eg biliɟ təsərc fər hər əmoŋ sa:gi uaitua:ʃt ali:z an təbai som kops an lemənz an flaurz. də flaurz uozonnesəseri, for, at tu əkla:k, gri:nhaus əraibd from gatsbi:z, uiθ innu:mrəbəl riseptəkəlz təkənte:n. naur le:tər, də fron dor o:pənd nərbəsli, an gatsbi in uait flanəl su:t, silbər ʃərt an go:ldkolərd tai həridin. hiuozpe:l, an ituoz dark sainz sli:plisnisiz bini:θ hiz aiz. "ərθən zalrait?" iakst inmi:diitli. "də gras luk fain, if dat z uot iəmi:n." "uot gras?" iinkuaird blankli. "o, də gras in də iard." ilukt aut də uindo at it, bot, ɟoɟən from hiz spresiən, aitonbili:b isa noθən. "luk beri gud," imarkt be:gli. "uon də pe:pərs sed deθa:t də re:n ədsta:p baut for. aiθink ituoz də "ɟərnəl". iəga:t ərθən iəni:d in də ʃe:pə, ə ti?" aitukim intu də pantri, uer ilukt əlitəl ripo:cfəli at də fin. təgedər, uiskru:tənaiz də tuelb lemən ke:ks from də deləkətesən ʃa:p. "deldu?" aiakst. "kors, kors! desfain!" an iatid ha:ləli, "...o:ld sport." də re:n ku:ld baut haf past θri tə danp mist, əke:ziənəl θin dra:ps suam θru laik du. gatsbi lukt uiθ be:kən aiz θru ka:pi kle:z "i:kəna:miks"iz, startən at də finiʃ tred dat ʃuk də kicən flor an pirən tord də blird uindo:z from taim tə taim, laik siri:z inbizəbəl bot əlarmən hapnənziz uozte:kən ple:s autsaid. fainəli, higa:top an informdmi in onsərtən bois iuozgoən ho:m. "uai dat iz?" "no:bəti zkomən tə ti. itstule:t!" ilukt at hiz ua:c, laik ituoz som presən diman a:n hiz taim elsuer. "aikanue:t a:l de." "donbisili; its nau tu minits tə for." hisatdaun, mizrəbli, laik aiədpuʃtim, an, saimolte:niəsli, ituoz də saund mo:tər tərnən intu mai le:nz. uiboθɟonptop an, əlitəl hero:d maisel, aiuentaut intu də iard. ondər də dripən ber lailak tri:z, larɟ o:pən kar uozkomən op də draib. itsta:pt. de:zi:z fe:s, tipt saidue:z bini:θ θrikornərd labəndər hat, luktaut at mi uiθ brait ekstatik smail. "dis iz apsəlu:tli, uer iəlib, mai dirist uon?" də ziləre:tən ripəl hər boisiz uoz uaild ta:nik in də re:n. aihatəfa:lo də saund its fər əmo:mən, op an daun, uiθ mai ir əlo:n, bifor eni uərdz ke:m θru. danp stre:k herz le, laik daʃ blu pe:nz, əkra:s hər ci:ks, an hər hand uozuet uiθ glisənən dra:ps, az aituktəhelpər from də kar. "iuz in lob uiθ mi," ʃised lo in mai ir. "or uai aihatəkom əlo:n?" "dat z də si:krət kasəl rakrents. tel iər ʃo:fer təgoəue an spend naur." "kombak in naur, fərti." den in gre:b mərmər, "hiz ne:m iz fərti." "də gasəli:n əfek hiz no:z?" "aitonθink so," ʃised inəsənli. "uai?" uiuentin. tə mai o:bəruelmən sərpraiz, də libənru:m uozdizertid. "uel, dat sfoni!" aiskle:md. "uot sfoni?" ʃitərnd hər hed, az ituoz lait, dignəfaid na:kən at də fron dor. aiuentaut an o:pənd. gatsbi, pe:l az deθ, uostandən in potəl ua:tərz, glerən traɟəkli intu mai aiz. uiθ hiz handz stil in hiz ko:tpa:kəts, ista:kt bai mi intu də ha:l, tərnd ʃarpli, laik iuoz a:n uair, an disəpird intu də libənru:m. ituozənəbitfoni. əuer baut də laud bi:tən mai o:n harts, aipuld də dor tu, əgens d inkri:sən re:n. fər haf əminit, ituozən no saund. den, from də libən ru:m, aihərd sortə co:kən mərmər, an part lafs fa:lo:d bai de:zi:z bois a:n klir artəfisiəl no:t. "aisərtənliəma:fəliglad təsiiu əgen." pa:z; itindiərd horəbli. aiditənha noθən tədu in də ha:l, so aiuent intu də ru:m. gatsbi, hiz handz stil in hiz pa:kəts, uozriklainən əgens də mantəlpi:s in stre:nd kauntərfit pərfək i:ziz, i:bən bortəmz. hiz hed li:ndbak so far, itrestid əgens də fe:s difonkt mantəlpi:s kla:ks an, from hiz pəzisiən, hiz distra:t aiz sterddaun at de:zi, dat uositən fraitənd, bot gre:sfəl a:n d eɟ stif cerz. "uizmet bifor," motər gatsbi. hiz aiz glanst mo:menterili at mi, an hiz lips partid uiθ əbortib ətem at laf. lokili, də kla:k tuk dis mo:mən tətilt de:nɟərəsli at də presiər hiz hedz, uera:n itərnd an ka:t uiθ trenbələn fingərz an setbak in ple:s. den isatdaun, riɟidli, hiz elbo a:n d arm də so:fa:z an hiz cin in hiz hand. "aimsari baut də kla:k," isad. mai o:n fe:s ədnauəsu:md di:p tra:pəkəl bərn. aikutənmostərop singəl ka:məple:s autə də θauzənd in mai hed. "its o:ld kla:k," aito:ldem itiia:təkli. aiθink uialbili:bd fər əmo:mən itədsmaʃt in pi:siz a:n də flor. "uihazənmet fər meni iirz," sed de:zi, hər bois az matərfaks az itkudbi. "faib iirz neks nəbenbər." d a:təmatik kua:ləti gatsbi:z ansərz setos a:l bak at li:st nodər minit. aihatem bo:θ a:n der fi:t uiθ də desprit səɟestiən dehelpmi me:k ti in də kicən, uen də dimo:niək fin bra:tin a:n tre. əmid də uelkəm kənfiu:ziən kopsiz an ke:ksiz, sərtən fizəkəl di:səsi stabliʃtitsel. gatsbi ga:timsel intu ʃato an, uail de:zi an aita:kt, lukt ka:nsiensiəsli from uon tə d odər os uiθ tens onhapi aiz. hauebər, az ka:mnis uozən end in itsel, aime:d skiu:z at də fərst pa:səbəl mo:mən an ga:t tə mai fi:t. "uer iəgoən?" dimand gatsbi in inmi:diit əlarm. "aibibak." "aigatəspi:k tə iu baut somθən, bifor iəgo." ifa:lədmi uaidli intu də kicən, klozd də dor an uispərd, "o, GA:D!" in mizrəbəl ue. "uot z də matər?" "dis iz terəbəl, terəbəl MISTE:K." "iuznauinbarəst, dat za:l," an lokili aitid, "de:zi zinberəst tu." "ʃizinberəst?" iripi:tid inkreɟələsli. "nau az moc az iuiz." "donta:k so laud." "iuakən laik litəl boi," aibro:kaut inpe:siənli. "na:t o:nli dat, bot  iuzru:d. de:zi ssitən in der a:l əlo:n." hire:zd hiz hand təsta:p mai uərdz, lukt at mi uiθ onfərgetəbəl ripro:c an o:pənən də dor ka:siəsli uentbak intu d odər ru:m. aiua:ktaut də bak ue—nau az gatsbi had, uen iədme:d hiz nərbəs sərkit de hausiz haf naur bifor—an ran fər hiu:ɟ blak na:tid tri, dats mast li:bz me:d fabrik əgenst də re:n. uons mor, ituoz porən an mai iregiələr la:n, uelʃe:bd bai gatsbi:z gardnər, əbaund in sma:l moti sua:nps an prihistri marʃiz. ituozən noθən təluk at from ondər də tri sept gatsbi:z inorməs haus, so aisterd at it, laik kant at hiz cərc sti:pəl, fər haf naur. bruər ədbilt ərli in də 'piriəd' kre:z, dike:d bifor, an ituoz stori hitəgri:təpe faib iirz taksiz a:n a:l də ne:bərən ka:tiɟiz, if d o:nərz ədha der ru:fs θact uiθ stra. pərhaps, der rifiu:zəl tuk də hat autə hiz plan tə FAUN FAMLI—iuent intu inmi:diit diklain. hiz cildrən so:ld hiz haus uiθ də blak ri:θ stil a:n də dor. əmerəkənz, uail əke:ziənəli uilənəbi sərfs, əzaluezbina:pstənit baut biən pezəntri. aftər haf naur, də son ʃo:n əgen an də gro:sərz a:təməbi:l raundid gatsbi:z draib uiθ də ra mətiriəl fər hiz sərbənts dinər—aifelt ʃor iuutəni:t spu:nfəl. me:d bigan o:pənən d opər uindo:z hiz hausiz, əpird mo:mənterili in i:c, an, li:nən from larɟ sentrəl be, spat metəte:tibli intu gartən. ituoz taim aiuentbak. uail də re:n kəntiniu:d, itədsi:md laik də mərmər der boisiziz, raizən an suelən əlitəl, nau an den, uiθ gostiz imo:siənz—bot in də nu sailəns, aifelt sailəns ədfel uidin də haus, tu. aiuentin, aftər me:kən ebri pa:səbəl noiz in də kicən ʃortə puʃəno:bər də sto:b, bot aitonbili:b dehərd no saun. deuositən at i:dər end də kauciz, lukən at i:c odər, laik som kuestiən ədbinakst or uoz in d er, an ebri bestiɟ inberəsmənz uozga:n. de:zi:z fe:s uosmird uiθ tirz, an, uen aike:min, ʃiɟonptop an biganuaipən at it uiθ hər hankərci:f bifor mirər—bot ituoz ce:nɟ in gatsbi dat uosinplikənfaundən. ilitərəliglo:d; uidaut uərd or ɟestiərz egzəlte:siənz, nu uelbiən re:dii:tid from him an fild də litəl ru:m. "o, helo, o:ld sport," ised, laik ihatənsi:nmi fər iirz. aiθa:t fər əmo:mən iuozgonəʃe:k handz. "itssta:ptr:nən." "ithaz?" uen iriəlaiz uot aiuozta:kən baut, dat ituoz tuinkəlbelz sonʃainz in də ru:m, ismaild laik uedər man, laikekstatik pe:trən rikərən laits, an ripi:tid də nu:z tə de:zi. "uot iəθink baut dat? itssta:ptre:nən." "ainglad, ɟe." hər θro:t, fulə e:kən, gri:bən biu:ti, to:ld o:nli hər onspekt ɟoi. "aiua:ntiu an de:zi təkomo:bər tə mai haus," ised, "aidlaiktəʃoərraun." "iəʃər iuua:ntmi təkom?" "apsəlu:tli, o:ld sport." de:zi uent opsterz təua:ʃ hər fe:s—tu le:t aiθa:t uiθ hiumilie:siən baut mai taulz—uail gatsbi an mi ue:tid a:n də la:n. "mai haus luk uel, do:nit?" idiman. "si hau də ho:l fronə it kac də lait." aiəgri:d ituosplendid. "ies." hiz aiz uent o:bər it, ebri arct dor an skuer taue. "ittukmi den θri iirz tuərn də moni dat ba:t." "aiθa:t iuinherətid iər moni." "aidid, o:ld sport," ised a:təmatəkli, "bot aila:st mo:st in də big panik, də panik də uorz." aiθink ihardlinu uot iuoseən, for, uen aiakstim uot biznis iuoz in, hiansərd "dat z mai əfer," bifor iriəlaizd ituozən d əpro:priit riplai. "o, aibin in sebrəl θiŋz," ikərektimsel. "aiuoz in də drog biznis an den aiuoz in d oil bizniz—aie:n in i:dər uon nau." ilukt at mi uiθ mor ətensiən. "iəmi:n iubinθinkəno:bər uot aiprəpo:zd d odər nait?" bifor aikuransər, de:zi ke:m autə də haus an tu ro:z bras botənz a:n hər dresiz gli:md in də sonlait. "dat hiu:ɟ ple:s der?" ʃikraid pointən. "iəlaikit?" "ailob, bot aitonsi hau iəlib der a:l əlo:n." "aiki:p a:lue:z fulə intrəstən fo:k, nait an de. fo:k dat du intrəstən θiŋz. seləbre:tid fo:k." instetə te:kən də ʃort kot əla:ŋ də saund, uiuentdaun də ro:d an entərd bai də po:stərn. uiθ incanən mərmərz, de:zi admaird dis aspək or dat də fiu:təl siluet əgens də skaiz, admaird də gartənz, də sparkələn o:tər ɟa:nkuəlziz an də fra:θi o:tər ha:θorn an plombla:səmziz an də pe:l o:tər kismiatdəge:tz. ituostre:nɟ təri:c də marbəl steps an na:t faind no stər brait dresiziz in an aut də dor, and na:t hir no saund bot bərd boisiz in də tri:z—an insaid, az ui ua:ndərd θru meri antuanet miu:zik ru:mz and restəre:siən səla:nz, aifelt ituoz gestiz kənsi:ld bihaind ebri kauc and te:bəl, ondər ortərz təbibreθlislisailən, til uihadpast θru. az gatsbi klo:zd də dor "də mərtən ka:liɟ laibreri"z, aikutəsuorn aihərd d aulaid man bre:k intu go:stli laftər. uiuent opsterz, θru piriəd bedru:mz, sue:dd in ro:z an labəndər silk an bibid uiθ nu flaurz, θru dresənru:mz an pu:lru:mz an baθru:mz uiθ sonk badz, intru:tən intu uon ce:nbər, uer dishebəld man in pəɟa:məz uozduən libər eksərsaiziz a:n də flor. ituoz gudmən klipspriŋər, də "bortər". aiədsi:nim ua:ndərən hongrili baut də bi:c dat mornən. finəli, uike:m tə gatsbi:z o:n əpartmən, bedru:m an baθ an atəm stoti, uer uisatdaun an drank glas som ʃartu:ziz ituk from kobərd in ua:l. hihatənsi:zdlukən at de:zi, an aiθink iribaliu:d ərθən in hiz haus əkortənə də meziər rispa:ns itdru from hər uellobd aiziz. somtaimz, tu, histerdraun at hiz pəsesiənz in de:zd ue, laik in hər aktioəl an staunən prezəns non it uoznolangərri:l. uons, inirlita:pəld daun flait sterziz. hiz bedru:m uoz də sinplist ru:m alz, sept uer də dresər uozgarniʃt uiθ TOILƏT SET piər dol go:ldz. de:zi tuk də broʃ uiθ dilait an smu:dd hər her, uera:n gatsbi satdaun an ΣE:TID hiz aiz an biganəlaf. "its də foniist θiŋ, o:ld sport," ised hileriəsli. "aikan...uen aitrai tu..." hiədbizəbli θru də tu ste:ts an uozentərən a:n θərd. aftər hiz inberəsmən an hiz onri:zənən ɟoi, hiuozkənsu:md uiθ uondər at hər prezəns. hiədbin fulə d aidi:ə so la:ŋ, dri:md rait θru tə d end, ue:tid uiθ hiz ti:θ set, so tə spi:k, at inkənsi:bəbəl pic intensəti:z. nau, in də riaksiən, hiuozronəndain laik o:bəruaund kla:k. rikobərənimsel in minit, hio:pəndos tu holkən patən kabənəts, dat held hiz mast su:ts an dresəngaunz an taiz an hiz ʃərts, paild laik briks in staks ədozən hai. "aiga:t man in inglənd dat baimi klo:dz. hisendzo:bər sileksiən θiŋziz at də biginən i:c si:zənz, spriŋ an fa:lz." hitukaut pailə ʃərts an bigan θroənem, uon bai uon, bifor os, ʃərts ʃir linən an θik silk an fain flanəlz, dat la:st der fo:ldz, az defel an kobərd də te:bəl in menikolərd disəre. uail uiadmaird, hibra:t mor an də sa:ft ric hi:p maund haiər—ʃərts uiθ straips an skro:lz an ple:dz in korəl an apəlgri:n an labəndər an fe:n orənɟ uiθ ma:nəgramz indiən blu:z. sotənli, uiθ ste:nd saun, de:zi bent hər hed intu də ʃərts an biganəkrai stormili. "dessocbiu:təfəl ʃərts," ʃisa:bd, hər bois mofəld in θik fo:ldz. "itme:kmi sad, koz aiəznebərsi:n soc, soc biu:təfəl ʃərts bifor." aftər də haus, uiuoztəsi də graundz an də suimənpu:l an də haidrəple:n an də midsomər flaurz, bot, autsaid gatsbi:z uindo, itbiganəre:n əgen, so uistud in ro lukən at də korəge:tid sərfis də saundz. "if ituozən for də mist, uikudsi iər ho:m əkra:s də be," sed gatsbi. "iualuezha gri:n lait dat bərn a:l nait at d end iər da:ks." de:zi put hər arm θru hiz əbroptli bot isi:md apsorbd in uot iəddensed. pa:səbli, itətəkərd tə him də kəla:səl signifəkən dat laits ədnaubaniʃt fərebər. kənperd tə də gre:t distəns dat ədsepəre:titim from de:zi, itədsi:md beri nir tə hər, a:lmo:st tocənər. itədsi:md az klo:s az star tə də mu:n. nau, ituoz əgen gri:n lait a:n da:k. hiz kaun incand a:bɟeksiz əddiminiʃst bai uon. aibiganəua:k baut də ru:m, zamənən beriəs indefənit a:bɟeks in dəhaf darknis. larɟ fo:təgraf eldərli man in ia:tən ka:stu:mz ətraktmi, hoŋ a:n də ua:l o:bər hiz deks. "hu dis iz?" "dat? dat z mistər dan ko:ti, o:ld sport." də ne:m saund fe:nli fəmiliər. "hizded nau. hiiu:ztəbi mai best frend iirz əgo." ituoz sma:l piktiər gatsbi:z, a:lso in ia:tən ka:stu:m, a:n də biəro, gatsbi uiθ hiz hed θro:nbak difaiənli, tuk əperənli, uen uiuoz baut e:ti:n. "aiədor!" skle:md de:zi. "də pa:npədor! iənebərto:ld iəhad pa:npədor, or ia:t." "luk at dis," sed gatsbi kuikli. "hir z la:tə klipənz, baut iu." destud said bai said zamənən. aiuozgonəaks təsi də ru:bi:z, uen də fo:n raŋ an gatsbi tukop də risi:bər. "ies...uel, aikanta:k nau...aikanta:k nau, o:ld sport...aised sma:l taun...iaztəno uot sma:l taun iz...uel, hie:n no iu:z tu os, if ditroit z hiz aidi:ə sma:l taunz..." hiraŋa:f. "kom hir kuik!" kraid de:zi at də uindo. də re:n uostilfa:lən, bot də darknis ədpartid in də uest, an ituoz pink an go:ldən bilo fo:mi klaudziz əbob də si. "luk at dat," ʃiuispərd, an den, aftər əmo:mən, "aidlaiktənauget uon dem pink klaudz an putiu in it an puʃiəraun." aitraitəgo den, bot deuutənhir; pərhaps, mai prezəns me:tem fi:l mor setəfaktrili əlo:n. "aino uot uildu," sed gatsbi, "uilha klipsriŋər ple də piano." iuent autə də ru:m, ka:lən 'iuən!' an tərnd in fiu minits, əkonpəni:d bai inberəst, slaitli uorn ioŋ man uiθ ʃelrimd glasiz an skanti bla:nd her. hiuoznaudi:sənliklo:d in "sport ʃərt" o:pən at də nek, sni:kərz an dok trausərz nebiələs hiu:z. "uiintəropt iər eksərsaiziz?" inkuaird de:Zi pəlaitli. "ai uoz əsli:p," kraid gudmən klipsriŋər, in spazəm inberəsmən. "dat iz, AIDBIN əsli:p. den aiga:top..." "klipsriŋ ple də piano," sed gatsbi, kotənima:f. "do:ntiə, iuən, o:ld sport?" "aitonple uel. aiton...aihardliple at a:l. aim a:l autə prak..." "uilgo daunsterz," intəropt gatsbi. hiflipt suic. də gre uindo:z disəpird, az də haus glo:d fulə lait. in də miu:zik ru:m, gatsbi tərnda:n sa:literi lanp bisaid də piano. hilit de:zi:z sigrət from tenbələn mac an satdaun uiθ hər a:n kauc far əkra:s də ru:m, uer ituozən no lait se:b uot də gli:mən flor baunstin from də ha:l. uen klipsriŋər ədple:d "də lob nest", itərndraun a:n də benc an sərct onhapili fər gatsbi in də glu:m. "aim autə plaktis, iəsi. aito:ldiu aikutənple. aim autə prak..." "donta:k so moc, o:ld sport," kəmand gatsbi. "ple!"
IN DƏ MORNƏN,
IN DƏ I:BNƏN,
E:N UI GA:T FON...
autsaid, də uind uozlaud an ituoz fe:n flo θondər əla:ŋ də saund. a:l də laits uozgoəna:n in uest eg nau; d ilektrik tre:nz, menkeriən, uozplonɟən ho:m θru də re:n from nu iork. ituoz d aur prəfaun hiu:mən ce:nɟ, an saitmən uozɟenəre:tid a:n d er.
UON ΘIŊ SΣOR AN NOΘƏN SΣORƏ
DƏ RIC GET RICƏR AN DƏ POR GET—
CILDRƏN.
IN DƏ MI:NTAIM,
IN BITUI:N TAIM...
az aiuento:bər təse gudbai, aisa də spresiən biuildərmənz ədkombak intu gatsbi:z fe:s, laik fe:n daut ətəkərd tə him az tə də kua:ləti hiz prezən hapinisiz. a:lmo:st faib iirz! ithaztəhabin mo:mənz i:bən dat aftərnu:n, uen de:zi tonbəld ʃortə hiz dri:mz, na:t θru hər o:n fa:lt, bot kozə də kəla:səl baitaləti hiz ilu:ziənz. hiədθro:nimsel intu it uiθ krie:tib pasiən, atən tu it a:l də taim, dekənitaut uiθ ebri fedər dat driftid hiz ue. no əmaunə fair or freʃnis kəncalənɟ uot man əlstorop in hiz hart. az aiua:ctim, iadɟostitimsel əlitəl, bizəbli. hiz hand tuk ho:ld herz, an, az ʃised somθən lo in hiz ir, hitərnd tord hər uiθ roʃ imo:siənz. aiθink dat bois heldim mo:st, uiθ its floktioe:tən, fi:bəriʃ uormθ, koz itkutənbiobərdri:m—dat bois uoz DEΘLIS sa:ŋ. deədfərga:tmi, bot de:zi glanstop an heldaut hər hand; gatsbi ditənno:mi nau at a:l. ailukt uons mor at deluktbak at mi, rimo:tli, pəsest bai intens laif. den aiuent autə də ru:m an daun də marbəl steps intu də re:n, li:bənem der təgedər. baut dis taim, anbisiəs ioŋ riportər from nu iork əraibd uon mornən at gatsbi:z dor an akstim, if hiəd eniθən təse. "eniθən baut uot?" inkuaird gatsbi pəlaitli. "uai, eni ste:tmən təgiaut." ittranspaird, aftər kənfiu:zd faib minits, də man ədhərd gatsbi:z ne:m raun hiz a:fis in kəneksiən, dat iidəruutənribi:l or ditənfuliondərstand. dis uoz hiz de a:f, an, uiθ la:təbəl inisiətib, hiədhəritaut "təsi". ituoz randəm ʃa:t, an, iet, də riportərz instink uozrait. gatsbi:z no:təraiəti, spredbaut bai də hondrədz, dat ətəksept hiz ha:spətaləti an so tərnd intu a:θorəti:z a:n hiz past, ətinkri:st a:l somər, til ifel den ʃortə biən nu:z. kəntenpreri leɟənz, laik d "ondərgraund paiplain tə kanətə" ətactemsel tə him, an ituoz uon pərsistən stori iditən lib in haus at a:l, bot in bo:st dat lukt laik haus an uozmu:bdop si:krətli op an daun də la:ŋ ailənd ʃor. den uai dem hir inbensiənz uoz sors satəsfeksiənz tə ɟe:mz gats norθ dəko:təz eni:zi təse. ɟe:mz gats—dat uoz ri:li, or at li:st li:gəli, hiz ne:m. hiədce:nɟd at d e:ɟ sebənti:nz an at də spisifik mo:mən dat uitnist də biginənz hiz kərirz, uen isa dan ko:ti:z ia:t dra:p ankər o:bər də mo:st insitiiəs flat a:n le:k supiriər. ituoz ɟe:mz gats, dat ədbinlo:fən əla:ŋ də bi:c dat aftərnu:n in torn gri:n ɟərsi an perə kanbəs pants, bot iuoz a:lreti ɟe gatsbi, dat baro:d ro:bo:t, puldaut tə də TUOLO:MI an informd ko:ti uind kudkacim an bre:kimop in haf naur. aispo:z hidhad də ne:m reti fər la:ŋ taim, i:bən den. hiz perənz uoz ʃiftlis an onsəksesfəl farm fo:k—hiz imaɟəne:siən ədnebərriliəkseptem az hiz perənz at a:l. də tru:θ uoz ɟe gatsbi, uest eg, la:ŋ ailəndz, spraŋ from hiz PLƏTA:NIK kənsepsiən baut himself. hiuoz son GADZ—fre:s dat, if itmi:n eniθən, mi:n nau dat—an iaztəbi baut hiz fa:dərz biznis, də sərbis bast, bolgər an merətrisiəs biu:ti—so hiinbend den də sortə ɟe gatsbi dat sebənti:niiro:ld boi dbilaiklituinben, an, tədu dis kənsepsiən, hiuosfe:θfəl tə d end. fər o:bər əiir, hiədbinbi:tən hiz ue əla:ŋ də sauθ ʃor le:k supiriərz az klamdigər an samən fiʃər or in eni odər kəpasəti dat bra:tim fu:d an bed. hiz braun, hartənən ba:ti libd natiərəli θru də haf firs, haf le:zi uərl də bre:sən de:z. inu uimən ərli an, sins despoildim, higatkəntemtioəs baut dem, baut ioŋ bərɟənz, koz deuozignərən, baut d odərz, koz deuoz histerəkəl baut θiŋz, dat in hiz o:bəruelmən selfapsorpsiən, ituk fər grand—bot hiz hart uoz in ka:nstən, tərbiələn raiət. də gro:teskist an fəntastikist ka:nsi:t ha:ndim in hiz bed at nait. iu:nəbərs inefəbəl ga:tinisiz sponitselaut in hiz bre:n, UAIL DƏ KLA:K TIKT A:N DƏ UA:ΣSTAND, AN DƏ MU:N SO:KT, UIΘ UET LAIT, HIZ TANGƏLD KLO:DZ A:N DƏ FLOR. I:C NAIT, HIATID TƏ DƏ PATƏRN HIZ FANSIZIZ, TIL DRAUSINIS KLO:ZDDAUN A:N SOM BIBID SI:N UIΘ ƏBLIBIƏS INBRE:S. fər əuail, dem hir rebəri:z prəbaitid autlet fər hiz imaɟəne:siən; deuoz satəsfaktri hint d onrialəti rialəti:z, pra:mis dat də ra:k də uərldz uoz faund sikiərli a:n FERI:Z uiŋ. instink tord hiz fiu:tiər glori ədledhim, som mondz bifor, tə də sma:l lu:θərən ka:liɟ se:nt o:ləf in sodərn minəso:tə. iste:d der tu ui:ks, dizme:d at its fəro:siə indifrəns tə də dromz hiz destəni:z, tədestəni itsel, an dispaizən də ɟanətərz uərk dat iuoztəpe uiθ hiz ue θru. den, hidriftidbak tə le:k supiriər an iuostilsərcən fər somθən tədu a:n də de dan ko:ti:z ia:t dra:pt ankər in də ʃalo:z əla:ŋ də ʃor. ko:ti uoz fifti iirz o:d den, pra:tək də nəba:tə silbər fi:ldziz, də iuka:nz, ebri roʃ fər metəlz sins sebəndifaibz. də tranzaksiənz in ma:ntanə ka:pər, dat me:tim meni taimz miliəner, faundim fizəkli ro:bost, bot a:n də bərɟ sa:ftmaindidnisiz, an, səspekən dis, infənit nonbər uimənz traitəsepəre:tim from hiz moni. də non tu se:bri raməfəke:siənz, dat, bai dem, elə ke, də nu:zpe:pər uumən, ple:d mədam də me:tənən tə HIZ UI:KNIS an sentim tə si in ia:t, uozka:mən na:liɟ tə də tərɟid ɟərnəlizəm tu θauzənd naiti hondrəd an tu:z. hiədbinko:stən əla:ŋ a:ltu ha:spitəbəl ʃorz fə faib iirz, uen itərndop az ɟe:mz gats destəni at litəl gərl be. tə də ioŋ gats, restən a:n hiz orz an lukənop at də re:ld dec, də ia:t reprəzend a:l də biu:ti an glamər in də uərld. aispo:z ismaild at ko:ti—hidpra:bəbli diskobərd, fo:k laiktim, uen ismaild. at eni re:t, ko:ti akstim əfiu kuestiənz (uon dem ilisətid də brand nu ne:m) an faund iuozkuik an strabəgənli anbisiəs. əfiu de:z le:tər, itukim tə dəlu:θ an ba:tim blu ko:t, siks perə uait dok trausərz an ia:tənkap—an, uen də TUOLO:MI left fər də uest indi:z an də barbəri ko:st, gatsbi left tu. hiuozinploid in be:g pərsənəl kəpasəti—uail irime:nd uiθ ko:ti, iuoz, in tərn, stuərd, ME:T, skipər, sekrəteri, an i:bən ɟe:lər, for dan ko:ti so:bər nu uot labiʃ duənz dan ko:ti dronk kudsu:nbibaut an hiprəbaitid fər soc kəntinɟənsi:z bai ripo:zən mor an mor trost in gatsbi. d əre:nɟmənz lastid faib iirz, dat, dərən dem, də bo:t uent θri taimz raun də ka:ntənən. itkutəlastid indefənitli sept fər də fak elə ke ke:m a:n bord uon nait in ba:stən, an, əui:k le:tər, dan ko:ti INHA:SPITƏBLI daid. airimenbər də portrit hiz op in gatsbi:z bedru:m, gre, florid man uiθ hard emti fe:s, də paiənir de:bo:sie dat, dərən uon fe:s əmerəkən laif, bra:tbak tə d i:stərn si:bord də sabiɟ baiələns də frontir bra:θəl an səlu:n. ituozindəreklidu tə ko:ti dat gatsbi drank so litəl. somtaimz, in də kors ge partiziz, uimən iuztərob ʃanpe:n intu hiz her; fər himsel, hiformd də habit təlet likər əlo:n—an ituoz from ko:ti hiinherətid moni, legəsi tuentifaib θauzənd da:lərziz. hiditənget. hinebərondərstud də li:gəl dibais dat uoziu:zd əgens him, bot uot rime:nd autə də miliənz uent intak tu elə ke. hiuozleft uiθ hiz singiələrli əpro:priit eɟəke:siən; də be:g ka:ntor ɟe gatsbi dfildaut ɟe gatsbi:z ədfildaut tə də sopstansialəti manz. hito:ldmi a:l dis beri moc le:tər, bot aiəzputdaun hir uiθ d aidi:ə tuiksplo:d dem fərst ru:mərz baut hiz antəsi:tənz, dat uozənibənfe:nlitru. moro:bər, hito:ldmi at taim kəfiuziənz, uen aiədri:ct də point təbili:b ərθən an noθən baut him—so aite:k adbantiɟ dis ʃort ha:lts, uail gatsbi, so təspi:k, ka:t hiz breθ, təklir dis set miskənsepsiənz əue. ituoz ha:lt, tu, in mai əso:sie:siən uiθ hiz əferz. fər sebrəl ui:ks, aiditənsiim or HIR HIZ BOIS A:N DƏ FO:N—mo:stli, aiuoz in nu iork, tra:tənraun uiθ ɟortən an trainuintəgre:tmaisel uiθ hər si:nail a:nt, bot, fainəli, aiuento:bər hiz haus uon sonde aftərnu:n. aihatənbin der tu minits, uen sonbəti bra:t ta:m biukanən in fər drink. aiuostartəld, natiərəli, bot də ri:li sərpraizən θiŋ uoz ithatənhapənd bifor. deuoz parti θri:z a:n horsbak, ta:m an man ne:md slo:n an priti uumən in braun raitənhabot, dat ədbin der pri:biəsli. "aimdilaitid təsiiə," sed gatsbi standən a:n hiz porc. "aimdilaitid iədra:ptin." laik dekerd! "sit rait daun. ha sigrət or sigar." hiua:kt raun də ru:m kuikli, riŋən belz. "ailha somθən tədrink fər iu in nau əminit." hiuozprəfaunliəfekt bai də fak ta:m uoz der—bot idbioni:zi enihau, til hiədgeem somθən, riəlaizən, in be:g ue, dat uoz a:l deke:m for. gudmən slo:n ua:nid noθən. leməne:d? no, θanks. litəl ʃanpe:n? noθ at a:l, θanks...aimsari... "iəhad nais raid?" "beri gud ro:dz raun hir." "aispo:z d a:təməbi:lz..." "ia." mu:bd bai irəzistəbəl inpils, gatsbi tərnd tə ta:m, dat ətəksept d intrədoksiən az stre:nɟər. "aibili:b uizmet somuer bifor, gudmən biukanən. "o, ies," sed ta:m, grofli pəlait bot a:bbiəsli na:t rimenbərən—"so uidid. airimenbər beri uel." "baut tu ui:ks əgo." "dat zrait. iuuoz uiθ nik hir." "aino iər uaif," kəntiniu:d gatsbi, a:lmo:st əgresibli. "dat so?" ta:m tərnd tə mi. "iəlib nir hir, nik?" "neks dor." "dat so?" gudmən slo:n ditənentər intu də ka:nbərse:siən bot launɟdbak ha:tili in hiz cer; də uumən ditənse noθən i:dər, til, onspektli, aftər tu haiba:lz, ʃigatkorɟəl. "uiluolkomo:bə tə iə paəti, gudmən gatsbi," ʃisəɟestid. "uot iəse?" "sərtənli. aidbidilaitid təhaiə." "bi beə nais," sed gudmən slo:n, uidaut gratətu:d. "uel, θink ʃudbistaətən ho:m." "pliz donhəri," gatsbi ərɟdem. hihatimsel kəntro:l nau, an iuanitəsi mor ta:m. "uai iəton, uai iətonste fər sopər? aiuutənbisərpraizd, if som odər fo:k dra:ptin from nu iork." "iəkom tə sopə uiθ MI," sed də le:ti inθu:ziastəkli. "bo:θə iu." dis inklu:tidmi. gudmən slo:n ga:t tə hiz fi:t. "kom əla:ŋ," ised, bot tə hər o:nli. "aimi:n," ʃiinsistid. "aidlobtəhaiə. la:tsə ru:m." gatsbi lukt at mi kuestiənənli. hiuanitəgo an hiditənsi gudmən slo:n ədditərmən iʃutən. "aimfre:d aiuonkan," aised. "uel, iəkom," ʃiərɟd, ka:nsəntre:tən a:n gatsbi. gudmən slo:n mərmərd somθən klo:s tə hər ir. "uiuonbile:t, if uistaət nau," ʃiinsis əlaud. "aihazənga:t no hors," sed gatsbi. "aiiu:zdtəraid in d armi, bot aiəznebərba:t hors. ailhatəfa:ləiu in mai kar. skiu:zmi fər nau əminit." də rest os ua:ktaut a:n də porc, uer slo:n an də le:ti bigan inpasiənd ka:nbərse:siən əsaid. "mai GA:D, aibili:b də man zkomən," sed ta:m. "ʃitonno ʃitonua:ntim?" "ʃise ʃidu ua:ntim." "ʃihaz big dinər parti an hiuonno so:l der." hifraund. "aiuondər uer in də debəl imet de:zi. bai ga:d, aikənbio:ldfaʃənd in mai aidi:əz, bot uimən ronraun tu moc dem nau de:z təsu:tmi. demi:t a:l kaindzə kre:zi fiʃ." sotənli, gudmən slo:n an də le:ti ua:ktdaun də steps an maund der horsiz. "koma:n," sed gudmən slo:n tə ta:m, "uizle:t. uigatəgo"—an den təmi, "telim uikutənue:t, uiliə?" ta:m an aiʃuk handz, də rest os sce:nɟd ku:l na:d an detra:tid kuikli daun də draib, diəpirən ondər d a:gəst fo:liiɟ, den az gatsbi, uiθ hat an lait o:bərko:t in hand, ke:m aut də fron dor. ta:m uozebədenlipərtərbd at de:zi ronənraun əlo:n, for, a:n də fa:loən satərde nait, hike:m uiθ hər tə gatsbi:z parti. pərhaps, hiz prezəns ge d i:bnən it pikiu:liər kua:ləti əpresibnisiz—itstandaut in mai memri from gatsbi:z odər parti:z dat somər. ituoz də se:m fo:k, or at li:st də se:m sortə fo:k, də se:m prəfiu:ziən ʃanpe:nz, də se:m menikolərd, meniki:d kəmo:siən, bot aifelt onplezənnis in d er, pərbe:tən harʃnis dat hatənbin der bifor—or, pərhaps, aidmirligro:n iu:zd tu it, gro:n tuakespt uest eg az uərld kənpli:t in itsel, uiθ its o:n standərdz an its o:n gre:t figərz, sekən tə noθən, koz itditənha no ka:nsiəsnis baut biən so, an nau aiuozlukən at it əgen, θru de:zi:z aiz. itsinberiəblisadnən təluk θru nu aiz at θiŋz, dat, a:n dem, iuəsspend iər o:n paurz adɟostmənz. deəraibd at tuailait, an, az uistro:ldaut əmoŋ də sparklən hondrədz, de:zi:z bois uozpleən mərmərəs triks in hər θro:t. "dem hir θiŋz saitmi SO," ʃiuispərd. "if iuuanəkismi eni taim dərən d i:bnən, nik, nau lemi no, an aibiglad tuəre:nɟ fər iu. nau mensiən mai ne:m—or prizen gri:n kard. aimgiənaut gri:n..." "lukraun," səɟestid gatsbi. "aimlukənraun. aimhaən marbələs..." "iəhaztəsi də fe:siz də meni fo:k iushərdbauts." ta:mz erəgən aiz ro:md də kraud. "uitongoraun beri moc," ised. "in fak, aiuoznauθinkən aitonno no sol hir." "pərhaps, iəno dat le:ti." gatsbi indəke:tid gorɟəs, skersli hiu:mən orkid uumən, dat sat in ste:t ondər uait plom tri. ta:m an de:zi sterd, uiθ dat pikiu:liərli onri:l fi:lən dat əkonpəni də rekəgnisiən hidərtu go:stli sile:brəti də mu:biziziz. "ʃizlobli," sed de:zi. "də man bendən o:bər hər iz hər dərektər." itukem serəmo:niəsli from gru:p tə gru:p, "guduəmən biukanən...an gudmən biukanən..." aftər instənz hezəte:siən, hiatid, "də po:lo pleər." "o no," əbɟekt ta:m kuikli, 'na:t mi"—bot ebədenli də saun its pli:zd gatsbi, for ta:m rime:nd "də po:lo pleər" fər də rest d i:bnənz. "aiəznebərmet so meni silebrəti:z!" de:zi skle:md. "ailaikt dat man—uot hiz ne:m uoz?—uiθ də sortə blu no:z." gatsbi aidentəfaitim, atən hiuoz sma:l prədu:sər. "uel, ailaiktim enihau." "airadəruutənbi də po:lo pleər," sed ta:m plezənli, "aidradərluk at a:l dem fe:məs fo:k in, in əblibiən." de:zi an gatsbi danst. airimenbər biən sərpraizd bai hiz gre:sfəl, kənsərbətib fa:kstra:t—aiədnebərsi:nim dans bifor. den, desa:ntərto:bər tə mai haus an sat a:n də steps fər haf naur, uail, at hər rikuest, airime:nd ua:cfəli in də gartən, "in ke:s its fair or flod," ʃisple:nd, "or eni ak GA:DZ." ta:m əpird from hiz əblibiən, az uiuositəndaun tə sopər təgedər. "iəmaind, if aii:t uiθ som fo:k o:bər hir?" hised. "felo getəna:f som foni stof." "go əhed," ansərd de:zi ɟi:niəli, "an if iuuanəte:kdaun eni ədresiz hir z mai go:ld pensəl..." ʃiluktraun aftər əmo:mən an to:ldmi də gərl uoz "ka:mən bot priti," an ainu, sept fər də haf air ʃidbin əlo:n uiθ gatsbi, ʃiuozənhaən gud taim. uiuoz at pərtikiələrli tipsi te:bəl. dat uoz mai fa:lt—gatsbi ədbinka:ld tə də fo:n an aitinɟoid dem se:m fo:k o:nli tu ui:ks bifor—bot uot ətəmiu:zdmi den gatseptik a:n d er nau. "hau iəfi:l, guduəmən betəkə?" də gərl ədrest uoz trainə, onsəksesfəli, slonp əgens mai ʃo:ldər. at dis inkuəri, ʃisatop an o:pənd hər aiz. "ua?" masib an liθarɟik uumən, dat ədbinərɟən de:zi təple ga:lf uiθ hər at də lo:kəl klob təmaro, spo:k in guduəmən betəkərz difens, "o, ʃi:z alrait nau. uen ʃishad faib oə siks ka:kte:lz, ʃialuestaətskri:mən laik dat. aitelə ʃihaztəli:bit əlo:n." "aiduli:bit əlo:n," əfərmd d əkiu:zd ha:ləi. "uihərdiə ielən, so aised tə da:k sibei hir, "its sonbəti dat ni:d iə help, da:k." "ʃizmocəblaiɟd, aimʃuə," sed nodər frend, uidaut gratitu:d—"bot iəga:t hə dres a:l uet, uen iəstok hə hed in də pu:l." "eniθən aihe:t iz təget mai hed stok in pu:l," monbəld guduəmən betəkər. "dealmostdraundmi uons o:bə in nu ɟəisi." "den iəhaztəli:bit əlo:n," kauntərd da:ktər sibe. "spi:k fə iəsel!" kraid guduəmən betəkər baiələnli. "iə hand ʃe:k. aiuutənletiu a:pəre:t a:n mi!" ituoz laik dat. a:lmo:st də last θiŋ airimenbər uoz standən uiθ de:zi an ua:cən də mu:bən dərektər an hiz star. deuostil ondər də uait plom tri and der fe:siz uoztocən sept fər pe:l θin re mu:nlaits bitui:n. itəkərd tə mi hiədbinberislo:libendən tord hər a:l i:bnən tuəte:n dis prəksiməti, an, i:bən uail aiua:ct, aisaim stu:p uon oltəmit digri: an kist at hər ci:k. "ailaikər," sed de:zi, "aiθink ʃizlobli"—bot də rest əfenditər, an, inargioəbli, koz ituozən no ɟestiər, bot imo:siən. ʃiuozəpa:ld bai uest eg, dis onprisədend "ple:s" dat bra:due ədbiga:t a:n la:ŋ ailənd fiʃənbiliɟ, əpa:ld bai its ra bigər dat ʃaft ondər d o:ld iu:fəmizmz an bai də tu əptru:sib fe:t dat hərtid its inhabətəns əla:ŋ ʃort kot from noθən tə noθən. ʃisa somθən a:fəl in də beri sinplisəti ʃife:ld tuondərstand. aisat a:n də fron steps uiθ dem, uail deue:tid fər der kar. ituoz dark hir in fron, o:nli də brait dor sent ten skuer fi:t laits ba:liənaut intu də sa:ft blak mornən. somtaimz, ʃato mu:bd əgens dresənru:m blain əbob, ge ue tə nodər ʃato, indefənit prəsesiən ʃato:z, dat ru:ɟd an pautərd in inbizəbəl glas. "hu dis gatsbi iz enihau?" dimand ta:m sotənli. "som big bu:tlegər?" "uer iəhərd dat?" aiinkuaird. "aiditənhir. aiimaɟənd. la:tə dem nu:li ric fo:k z nau big bu:tlegərz, iəno." "NA:T GATSBI," aised ʃortli. hiuosailən fər əmo:mən. də pebəlz də draibz kronct ondər hiz fi:T. "uel, hisərtənlihaztəhastre:ndimsel təget dis mina:ziəri təgedər." bri:z stərd də gre he:z de:zi:z fər ka:lər. "at li:st dezintrəstənər dan də fo:k uino," ʃised uiθ efərt.  "iəditənluk so intrəstid." "uel, aiuoz." ta:m laft an tərnd an tərnd tə mi. "iəno:tist de:zi:z fe:s, uen dat gərl akstər təputər ondər ko:ld ʃaur?" de:zi bigantəsiŋ uiθ miu:zik in hoksi, riθmik uispər, briŋənaut mi:nən in i:c uərd itədnebərhad bifor an ədnebərha əgen. uen də meləti ro:z, hər bois bro:kop sui:tli, fa:loən, in ue kəntra:lto boisiz haz, an i:c ce:nɟ tiptaut əlitəl hər uorm hiu:mən maɟiks a:n d er. "la:tsə fo:k kom dat hazənbininbaitid," ʃised sotənli. "dat gərl hatənbininbaitid. desinplofor der ue in, an hiztupəlait tuəbɟek." "aidlaiktəno hu hizi an uot hidu," insistid ta:m—"an aiθink ailme:l poin təfainaut." "aikənteliə rait nau," ʃiansərd. "hio:nd som drog storz, la:tə drog storz. hibiltemop himsel." də dilətori loməsi:n ke:m ro:lən op də draib. "gudnait, nik," sed de:zi. hər glans leftmi an sa:t də laitid ta:p də stepsiz, uer "θri əkla:k in də mornən", ni:t, sad litəl ua:lts dat iirz, uozdriftən aut d o:pən dor. aftər a:l, in də beri kazioəlnis gatsbi:z partiziz, ituoz rəmantik pa:səbiləti:z to:təli apsən from hər uərld. uot ituoz op der in də sa:ŋ dat simtəbika:lənərbak insaid? uot ədhapən nau in də dim inkalkiələbəl aurz? pərhaps, som onbili:bən gest ətəraib, pərsən infənitli rer an təbimarbəld at, som a:θentəkli re:diiən ioŋ gərl, dat uiθ uon freʃ glans at gatsbi, uon mo:mən maɟəkəl inkauntər, ədbla:taut dem faib iirz onue:bərən dibo:siən. aiste:d le:t dat nait. gatsbi akstmi təue:t, til iuosfri an ailingərd in də gartən, til d inebətəbl suimən parti ədronop, cild an za:ltid, from də blak bi:c, til də laits uostinguiʃt in də gest ru:m o:bərhed. uen ike:m daun də steps, at last də tand skin uozdra:n oniu:zioəli tait a:n hiz fe:s, an hiz aiz uozbrait an taird. "ʃiditənlaik," ised inmi:diitli. "kors ʃidid." "ʃiditənlaik," hiinsistid. "ʃiditənha gud taim." hiuosailən an aigest at hiz onotərən dipresiən. "aifi:l far əue from hər," hised. "its hard təme:k hər ondərstand." "iəmi:n baut də dans?" "də dans?" hidizmist a:l də dansiz hiədge uiθ snap hiz fingərziz. "o:ld sport, də dans izoninportən." hiua:nid noθən les autə de:zi dan dat ʃiʃudgo tə ta:m an se, "ainebərlobdiu." aftər ʃiətəblitəre:tid θri iirz uiθ dat sentəns, dekuddisaid a:n də mor praktəkəl meziərz təbituk. uon dem uoz dat, aftər ʃiuosfri, deuoztəgo:bak tə luibil an bimeri:d from hər haus, den laik ituoz faib iirz əgo. "an ʃitonondərstand," ised. "ʃikutondərstand. uidsit fər aurz..." hibro:ka:f an biganəua:k op an daun dezəlit paθ fru:t raindziz an diskartid fe:bərz an kroʃt flaurz. "aiuutənaksər tu moc," aibentiərd. "iəkanripi:t də past." "kanripi:t də past?" ikraid inkreɟələsli. "uai kors iəkan!" ilukt raun him uaidli, laik də past uozlərkən hir in də ʃato hiz hausiz, den autə ri:c hiz handz. "aimgonəfiks ərθən nau də ue ituoz bifor," hised, na:tən ditərməndli. "ʃilsi." hita:kt la:t baut də past an aigadərd dat iua:nid tərikobər somθən, som aidi:ə baut himsel pərhaps, dat ədga:n intu lobən de:zi. hiz laif ədbinkənfiu:zd an disortərd sins den, bot if hikuduonstərn tə sərtən startənple:s an go o:bər it a:l slo:li, hikudfaindaut uot dat θiŋ uoz... ...uon a:təm nait, faib iirz, deədbinua:kən daun də stri:t, uen də li:bz uosfa:lən, an deke:m tə ple:s, uer ituozən no tri:z and də saidua:k uozuait uiθ mu:nlait. desta:pt hir an tərnd tord i:c odər. nau ituoz ku:l nait uiθ dat mistiriəs saitmən in it dat kom at tu ce:nɟiz də iirz. də kuaiət laits in də hausiz uoshomənaut intu də darknis an ituoz stər an bosəl əmoŋ də starz. autə də kornər hiz aiz, gatsbi sa də bla:ks də saidua:ks ri:li formd latər an maund tə si:krət ple:s əbob də tri:z—hikudklaim to ut, if iklaimd əlo:n, an, uons der, ikudsok a:n də pap laifs, golpdaun d inkənprəbəl milk uondərz. hiz hart bi:t fastər an fastər, az de:zi z uait fe:s ke:mop tə hiz o:n. hinu uen ikist dis gərl, an fərebər ued hiz onotərən biziənz tə hər periʃəbəl breθ,  hiz maind ədnebərra:np əgen laik də maind GA:DZ—so hiue:tid, lisənən fər əmo:mən la:ngər tə də tu:nən fork dat ədbinstrok a:n star. den ikistər. at hiz lips toc, ʃibla:səmd fər him laik flaur an d inkərne:siən uozkənpli:t. θru it a:l hi sed, i:bən θru hiz əpa:lən sentəmenəlnis, aiuozmandid baut somθən, ilu:zib ridəm, fragmən la:st uərdziz, aiədhərd somuer la:ŋ taim əgo. fər əmo:mən, fre:s traitəte:k ʃe:p in mai mauθ, an mai lips partid laik dom manz, laik ituoz mor strogələn a:n dem tan uisp startəld erz—bot deditənme:k no saund, an uot aiətalmostrimenbərd uoz onkəmiu:nəkəbəl fərebər.