12.14.2018

DƏ GRE:T GATSBI — First Book

A B C D E Ə F G H I J K L M N Ŋ O P R S Σ T Θ U Z :

In mai iongər an bolnrəbələr iirz, mai fa:dər gemi som adbais aibintərnəno:bər in mai maind ebər sins. "uenebər iəfi:l laik kritəsaizən eniuon," ito:ldmi, "nau rimenbər, a:l də fo:k in dis uərld hazənad d adbantiɟiz iushad." hiditənse no mor, bot uialuezbin oniu:zioəli kəmiunəka:tib in rizərbd ue, an aiondərstud himent gre:t di:l mor dan dat. in ka:nsəkuəns, aiminklaind tərizərb a:l ɟoɟmənz, habit dat əzo:pəndop meni kiəriəs ne:tiərz tə mi an a:lsə me:dmi də biktəm na:t fiu betərən borziz. d abnorməl maind zkuik təditek an ətacitsel tə dis kua:ləti, uen itəpir in norməl pərsən, an so itke:mbaut in ka:liɟ aiuoz onɟostli əkiu:zd uiθ biən pa:lətisiən, an koz aiuoz pribi tə də si:kradrət gri:fs uaild, onno:n menz. mo:st ka:nfətənsiz uozonsa:t—fri:kuənli, aiəsfe:nd sli:p, pria:kiəpe:siən, or ha:stail lebəti, uen ai riəlaizd bai som onmiste:kən sain, intəmit rebəle:siən uozkuibərən a:n də horaizən, for d intəmit rebəle:siənz ioŋ menz, or at li:st də tərmz despresem inz, iziu:zioəliple:ɟəristik an mard bai a:bbiəs səpresiənz. rizərbən ɟoɟmənz iz matər infənit ho:ps. aimstiləlitəlfre:d təmis somθən, if aifərget, az mai fa:dər sna:biʃli səɟestid, an aisna:biʃliripi:t, sens də fondəmenəl di:sənsiziz izparsəldaut oni:kuəli at bərθ, an, aftər bo:stən dis ue baut mai ta:lərəns, aikom tə d admisiən ithaz limit. kəndok kənbi faund a:n də hard ra:k or də uet marʃiz, bot aftər sərtən poin, aitonker uot itsfaund a:n. uen aike:mbak from d i:st last a:təm, aifelt aiua:nid də uərld təbi in iu:nəform, an at sortə morəl ətensiən fərebər; aiua:nid no mor raiətəs skərziənz uiθ pribəliɟd glimsiz intu də hiu:mən hart. o:nli gatsbi, də man dat gi hiz ne:m tə dis buk, uozemt from mai riaksiən—gatsbi dat reprəzend ərθən aihaz onəfekt skorn for. if pərsənaləti z onbro:k siriz səksesfəl ɟestiərziz, den ituoz somθən gorɟəs baut him, som haitənd sensətibəti tə də pra:misiz laifs, laik iuozrile:tid tə uon dem intrəkit məsii:nz, dat reɟəstər ərθkue:ks ten θauzənd mailz əue. dis rispa:nsibnis had noθən tədu uiθ dat flabi inpresiənəbəlnis, dat izdignəfaid undər də ne:m də 'krie:tib tenpərmən'z—ituoz strortəneri gift fər ho:p, rəmantik retinis, laik aiznebərfaund in eni odər pərsən, an itenlaikli ailebərfaind əgen. no, gatsbi tərndaut alrait at d end; its uot pre:d a:n gatsbi, uot faul dost flo:tid in də ue:k hiz dri:mziz, dat tenpərerili klozdaut mai intrəst in d əbortib saro:z an ʃortuaindid ile:siənz menz. mai famli bin pra:mənən, ueltədu fo:k in dis mitəluestərn siti fər θri ɟenəre:siənz. də kerəue:z iz somuot klan, an uihaz trədisiən uizdisend from də du:ks bləklu:z, bot d aktioəl faundər mai lainz uoz mai granfa:dərz brodər dat ke:m hir in fifti uon, sent sopstətu:t tə də sibəl uor, an startid də ho:lse:l harduer biznis mai fa:dər keri təde. ainebərsa dis gre:tonkəl bot aimspo:zd təluk laik im—uiθ spesiəl refrəns tə də radər hardboild pe:nən, dat haŋ in fa:dərz a:fis. aigraɟoe:tid from nu he:bən in uon θauzənd nain hondrəd fifti:n, den kuortər sentiəri aftər mai fa:dər, an əlitəl le:tər ai pərtisəpe:tid in dat dile:d tiuta:nik maigre:siən no:n az də gre:t uor. aiənɟoid də kauntərre:d so θərəli, aike:mbak restlis. instetə biən də uorm sentər də uərldziz, də mitəluest nau si:md laik də ragd eɟ də iu:nəbərsiz, so aidisaitid təgo i:st ən lərn də ba:nd biznis. ərba:ti ainu uoz in də ba:nd biznis, so aispo:zd itkudsəport uon mor SINGƏL MAN. a:l mai a:nz an onkəlz ta:ktito:bər, laik deuozcu:zən prepsku:l fər mi, an fainəli sed, "uai, ies' uiθ beri gre:b, hezətən fe:siz. fa:dər əgri:d təfainansmi fər əiir, an aftər beriəs dile:z, aike:m i:st, pərmənənli, aiθa:t, in də spriŋ tuenti tu. də praktəkəl θiŋ uoz təfaind ru:mz in də siti, bot ituoz uorm si:zən, an aiəddenleft kontri uaid la:ndz, an frendli tri:ziz, so uen ioŋman at d a:fis səɟestid, uite:k haus təgedər in kəmiu:tən taun itsaund laik gre:t aidi:a. hifaund də haus, uedərbi:t kardbord bongəlo at e:ti əmonθ, bot at də last minit də fərm ortərdim tə ua:ʃəntən, an aiuentaut tə də kontri əlo:n. aihad da:g, at li:st aiatim fər əfiu de:z, til iranəue, an o:ld da:ɟ, an finiʃ uumən, dat me:d mai bed an kukt brekfəst an mutərd finiʃ uizdəm tə hərsel o:bər d ilektrik stob. ituozlo:nli fər əde or so, til uon mornən som man, mor ri:səntli əraibd dan mi, sta:ptmi a:n də ro:d. "hau iəget tə uest eg biliɟ?" hiakst helplisli. aito:ldim—an az aiua:kta:n, aiuozənlo:nli no la:ngər. aiuoz gaid, paθfaindər, oriɟənəl setlər. iədkazioəlikənfərd a:n mi də fri:təm də ne:bərhudz; an so uiθ də sonʃain an də gre:t bərstiz li:bz groən a:n də tri:ziz—den laik θiŋz gro in fast mu:biz, aihad dat fəmiliər kənbiksiən, laif uozbiginəno:bər əgen uiθ də somər. ituoz so moc təri:d fər uon θiŋ, an so moc fain helθ təbi puld daun autə də ioŋ breθgiən er. aiba:t dozən ba:liumz a:n bankən an kretit an inbestmən sikiərəti:z, an destud a:n mai ʃelf in red an go:ld laik nu moni from də mint, pra:məsən tuonfo:ld də ʃainən si:krəts, o:nli maitəs an morgən an maike:nəs nu, an aihad də hai intensiən tə ri:t meni odər buks bisaidz. aiuozradərlitəreri in ka:liɟ—uon iir airo:t siri:z beri sa:ləm an a:bbiəs etətoriəlziz fər də 'ie:l nu:z'—an nau aiuozgonəbriŋbak a:l soc θiŋz intu mai laif, an tərn əgen intu dat limititist spesiəlist, də 'uelraund man'. dis e:n nau epəgram—laif iz moc mor səksesfəli lukt at frəm singəl uindo, aftər a:l. ituoz matər cansiz aiʃutərend haus in uon stre:nɟist kəmiu:nəti:z in norθ əmerəkə. ituoz a:n dat slendər raiətəs ailənd, dat stenditsel du i:st nu iorks, an uer its, əmoŋ odər natiərəl kiəria:səti:z, tu oniu:zioəl forme:siən landz. tuenti mailz from də siti, perə inorməs efs, aidentəkəl in ka:ntor an sepəre:tid o:nli bai kərtəzi be, ɟotaut in də dəmestike:titist ba:ti sa:lt ua:tərz in də uestərn heməsfir, də gre:t uet barniard la:ŋ ailənd saundz. dee:n pərfək o:bəlz—laik d eg in də kəlonbəs stori, dezboθkroʃt flat at də ka:ntak end; bot der fizəkəl rizenbləns haztəbi sors pərpetioəl kənfiu:ziənz tə də golz dat flai o:bərhed. tə də uiŋlis, ərestənər fina:məna:n iz der disimələrəti in ebri pərtikiələr, sept ʃe:p an saiz. ailibd at uest eg, də, uel, də les fasiənəbəl də tu, do dis iz supərfisiəlist tag təspres də bizar, an na:t əlitəl sinəstər ka:ntrast bitui:n dem. mai haus uoz at də beri tip d egz, o:nli fifti iardz from də saund, an skui:zd bitui:n tu hiu:ɟ ple:siz dat rend fər tuelb or fifti:n θauzənd əsi:zən. də uon a:n mai rait uoz kəla:səl əfer bai eni standərd—ituoz faktioəl iməte:siən som ho:tel də uil in norməndi:z, uiθ taur a:n uon said, spankən nu ondər θin bird ra aibi:z, an marbəl suimən pu:l, an mor dan forti e:kərz la:n an gartənz. ituoz gatsbi:z mansiən, or radər, az aiditənno gudmən gatsbi, ituoz mansiən inhabətid bai ɟentəlman dat ne:mz. mai o:n haus uoz aisor, bot ituoz sma:l aisor, an itədbino:bərlukt, so aihad biu də ua:tərz, parsiəl biu mai ne:bərz la:nz, an də kənso:lən prəksiməti milənerziz—a:l fər e:ti da:lərz əmonθ. əkra:s də kərtəzi be, də uait palisiz fasiənəbəl i:st egz glitərd əla:ŋ də ua:tər, an də histri də somərz ri:li bigin a:n d i:bnən aidro:bo:bər der təha dinər uiθ də biukanənz. de:zi uoz mai sekən kozən uons rimu:bd an aidno:n ta:m in ka:liɟ—an den aftər də uor, aispent tu de:z uiθ dem in cika:go. hər hozbənd, əmoŋ beriəs əka:npliʃmənz, ədbin uon pauərfəlist end dat ebər ple:d futba:l at nu he:bən—nasiənəl figər in ue, uon dem men, dat ri:c soc əkiu:t limitid eksələns at tuenti uon, ərθən aftəruərdz se:bər laik antaiklaimaks. hiz famli uozinorməsliuelθi—i:bən in ka:liɟ hiz fri:təm uiθ moni uoz matər fər ripro:c; bot nau hidleft cika:go, an kom i:st in fasiən, dat radər tuk iər breθ əue; fər instəns, hidbra:tdaun striŋə po:lo po:ni:z from le:k forəst. ituoz hard təriəlaiz, man in mai o:n ɟenəre:siən uozuelθi inof tədu dat. uai deke:m i:st aitonno. deədspent əiir in frans, fər no pərtikiulər ri:zən, an den driftid hir an der onrestfəli, uerebər fo:k ple:d po:lo an uozric təgedər. dis uoz pərmənən mu:b, sed de:zi o:bər də teləfo:n, bot aiditənbili:b—aihad no sait intu de:zi:z hart, bot aifelt ta:m əddrifta:n fərebər, si:kən əlitəl uistfəli fər də drəmatik tərbiələns som irəkobrəbəl futba:l ge:mz; an so ithapənd, a:n uorm uindi i:bnən, aidro:bo:bər tu i:st eg, təsi tu o:ld frendz, aiskerslinu at a:l. der haus uozibənilabritər dan aispekt, cirfəl red an uait ɟorɟən kəlo:niəl mansiən o:bərlukən də be. də la:n startid at də bi:c an ran tord də fron dor fər kuortər mail, ɟonpən o:bər sondailz an brikua:lz, an bərnən gartənz, fainəli, uen itri:ct də haus, driftən op də said in brait bainz, laik from də məmentəm its ronz. də fron uozbro:k bai lain frenc uindəziz, gloən nau uiθ reflekt go:ld an uaid op:ən tə də uorm uindi aftərnu:n, an ta:m biukanən in raitən klo:dz uostandən uiθ hiz legz a:n də fron porc. hiədce:nɟd sins hiz nu he:bən iirz. nau, hiuoz stərti, straherd man θərti:z uiθ radər hard mauθ an supersiliəs manər. tu ʃainən, erəgənt aiz ədstabliʃt da:mənəns o:bər hiz fe:s, an geim d əpirəns a:lue:z li:nən əgresibli foruərdz. na:t i:bən d ifemənit suank hiz raitən klo:dziz kudhaid d inorməs paur dat ba:ti:z—hisimdtəfil dem glisənən bu:ts, til histre:nd də ta:p le:sən, an iəkudsi gre:t pak mosəlz ʃiftən, uen hiz ʃo:ldər mu:bd ondər hiz θin ko:t. ituoz ba:ti dat kənbi inorməs lebriɟ—kru:l ba:ti. hiz spi:kənbois, grof HOKSI tenər, atid tə d inpresiənz fraksiəsnis hikənbe:dz. ituoz toc pətərnəl kəntem in its, i:bən tord fo:k ilaikt—an ituoz men at nu he:bən, dat ədhe:tid hiz gots. "nau, donθink mai əpiniən a:n dem hir matərz isfainəl," isimdtəse, "nau koz aimstra:ngər, an mor man dan iuiz." uiuoz in də se:m si:niər səsaiəti, an uail uiuoznebərintəmit, aialuezhad d inpresiən, hiəpru:bd mi, an ua:nidmi təlaikim uiθ som harʃ, difaiən uistfəlnis hiz o:nz. uita:kt fər əfiu minits a:n də soni porc. "aizga:t nais ple:s hir," ised, hiz aiz flaʃənbaut restlisli. tərnənmiraun bai uon arm, imu:bd bra:d flat hand əla:ŋ də fron bistə, inklu:tən, in its sui:p, sonk italiən gartən, əhaf e:kər di:p ponɟən ro:ziziz, an snobno:zd mo:tərbo:t, dat bonpt də taid a:f ʃor. "itbila:ŋd tə dime:n d oil man.' hitərndmiraun əgen, pəlaitli, an əbroptli. "uilgo insaid." uiua:kt θru hai ha:lue intu brait ro:zikolərd spe:s, fraɟəlli baund intu də haus bai frenc uindo:z at i:dər end. də uindo:z uozəɟar an gli:mən uait əgens də freʃ gras autsaid dat simdtəgro əlitəl ue intu də haus. bri:z blu θru də ru:m, blu kərtənz in at uon end, an aut d odər laik pe:l flagz, tuistənemop tord də fra:stid uetənke:k si:lən, an den ripəld o:bər də uainkolərd rog, me:kən ʃato a:n it laik uind du a:n də si. d o:nli kənpli:tli ste:siəneri a:bɟek in də ru:m uoz inorməs kauc, tu ioŋ uimən uoz buitop a:n, laik a:n ankərd balu:n. deuoz bo:θ in uait, an der dresiz uozripələn an flotərən, laik deəddenbinblo:nbakin aftər ʃort flait raun də haus. aiaztuəbstud fər əfiu mo:mənz lisənən tə də uip, an snap də kərtənziz an də gro:n piktiər a:n də ua:lz. den, ituoz bu:m, az ta:m biukanən ʃot də rir uindo:z, an də ka:t uind daitaut baut də ru:m, an də kərtənz an də rogz an də tu ioŋ uimən bəlu:nd slo:li tə də flor. də iongər də tu uoz stre:nɟər tə mi. ʃiuostend ful lenkθ at hər cin re:zd əlitəl, laik ʃiuozbalənsən somθən a:n it, dat uozkuaitlaiklitəfa:l. if ʃisa:mi autə də kornər hər aiziz, ʃiditənge no hin its—indi:d, aiuozalmostsərpraizd intu mərmərən əpa:ləɟi fər haəndistərbdər bai komənin. d odər gərl, de:zi, me:d ətem təraiz—ʃili:nd sloitli foruərd uiθ ka:nsiiənsiəs spresiən; den ʃilaft, apsərd, carmən litəl laf, an ailaft, tu, an ke:m foruərd intu də ru:m. "aimpperəlaiz uiθ hapinis." ʃilaft əgen, laik ʃised somθən beri uiti, an held mai hand fər mo:mən, lukənop intu mai fe:s, pra:məsən, ituozən nouon in də uərld ʃisomocuanitəsi. dat uoz ue ʃihad. ʃiintid in mərmər, də sərne:m də balənsən gərlz uoz be:kər. (aishərd sed, de:zi:z mərmər uoz o:nli təme:k fo:k li:n tord hər; ireləbən kritəsizəm, dat ditənme:k no les carmən.) at eni re:t guduəmən be:kərz lips flotərd, ʃina:tid at mi almo:st inpərseptəbli, an den kuikli tipt hər hed bak əgen—d a:bɟek ʃiuozbalənsən ata:bbiəslita:tərd əlitəl, geər somuot frait. əgen, sortə əpa:ləɟi ro:z tə mai lips. a:lmo:st eni egzəbisiən kənpli:t selfsəfiʃənsi:z dra stont tribiu:t from mi. ailuktbak at mai kozən, dat bigən tuaksmi kuestiənz in hər lo, θrilən bois. ituoz də kaində bois d ir fa:lo op an daun, laik i:c spi:c iz əre:nɟmən no:tsiz, dat əlnebərbiple:d əgen. hər fe:s uosad an lo:nli uiθ brait θiŋz in it, brait aiz an ə brait pasiənit mauθ, bot ituoz saitmən in hər bois, men, dat ədkerd fər hər, faund difəkəlt təfərget, siŋən kənpolziən, uispərd "lisən", pra:məs ʃiəddon GE, saitən θiŋz den əuail sins, an dat ituoz GE, saitən θiŋz hobərən in də nekst aur. aito:ldər hai aiədsta:pta:f in cika:go, fər əde a:n mai ue i:st, an hau ədozən fo:k ədsen der lob θru mi. "demismi?" ʃikraid ekstatəkli. "də ho:l taun iz desəlit. a:l də karz haz də left rir ui:l pe:nd blak az mornənri:θ an its pərsistən ue:l a:l nait əla:ŋ də norθ ʃor." "hau gorɟəs! lezgo:bak, ta:m, təmaro!" den, ʃiatid ireləbənli, "iəhaztəsi də be:bi." "aidlaiktu." "ʃi:z əsli:p. ʃi:z tu iirz o:ld. iuzebərsi:nər?" "nebər". "uel, iəhaztəsiər. ʃi:z..." ta:m biukanən, dat ədbinhobərən restlesli baut də ru:m, sta:pt an restid hiz hand a:n mai ʃo:ldər. "uot iəduən, nik?" "aim ba:ndman." "hu uiθ?" aito:ldim. "nebər hərtem," imarkt disaizibli. dis ənoidmi. "iuuil," aiansərd ʃortli. "iuuil, if iəste in d i:st." "o, ailste in d i:st; donuəri," ised, glansən at de:zi, an den bak at mi, laik iuoz ələrt fər somθən mor. "aidbi GADdamd fu:l təlib eniuer els." at dis poin, guduəmən be:kər sed, "apsəliu:tli!", uiθ soc sotənnis, aistartəld—ituoz də fərst uərd ʃiotərd, sins ai ke:m intu də ru:m. ebədenli, it sərpraizdər, az moc az itdidmi, fər ʃiia:nd an, uiθ siri:z rapid, deft mu:bmənziz, stutop intu də ru:m. "aimstif," ʃikənple:nd, "aibinlaiən a:n dat so:fa fər az la:ŋ az aikənrimənbər." "donluk at mi," de:zi ritortid. "aibintrainəgetiə tə nu iork a:l aftərnu:n." "no, θanks," sed mis be:kər tə də for ka:kte:lz den in from də pantri, "aim apsəliutli in tre:nən." hər ho:st lukt at hər ridikiəsli. "iuiz!", itukdaun hiz drink, laik ituoz dra:p in də ba:təm glasiz. "hau iəget eniθən don iz biia:nd mi." ailukt at guduəmən be:kər, uondərən uot ituoz 'ʃiga:t don'. aiənɟoid lukən at hər. ʃiuoslendər, sma:lbrestid gərl, uiθ irek keriɟ, ʃiəksencoe:tid bai θroən hər ba:ti bakuərd at də ʃo:ldərz laik ioŋ kədet. hər gre sonstre:nd aiz luktbak at mi uiθ pəlait risiprəkəl kiəria:səti autə ua:n, carmən diskəntend fe:s. itəkərd tə mi nau, aidsi:nər, or piktiər hərz, somuer bifor. "iəlib in uest eg," ʃimarkt kəntemtioəsli. "aino sonbəti der." "aitonni singəl..." "iəhaztəno gatsbi." "gatsbi?" dimand de:zi. "uot z gatsbi?" bifor aikudriplai hiuoz mai ne:bər, dinər uozənaunst; ueɟən hiz tens arm inperətibli ondər main, ta:m biukanən kənpeldmi from də ru:m, laik hiuozmu:bən cekər tə nodər skuer. slendərli, languidli, der handz set laitli a:n der hips də tu ioŋ uimən prisi:titosaut a:ntu ro:zikolərd porc o:pən tord də sonset, uer for kandəlz flikərd a:n də te:bəl in də diminiʃt uind. "uai kandəlz?" əbɟekt de:zi, fraunən. ʃisnaptemaut uiθ hər fingərz. "in tu ui:ks, itbi də la:ngist de in də ir." ʃilukt at os a:l re:tiənli. "iualuezua:c fər də la:ngist de də iirz, an den mis it? aialuezua:c fər də la:ngist de in də iir, an den mis." "uihaztəplan somθən," ia:nd guduəmən be:kər, sitəndaun at də te:bəl, laik ʃiuozgetən intu bed. "alrait," sed de:zi. "uot uilplan?," ʃitərnd tə mi helplisli. "uot fo:k plan?" bifor aikutansər hər aiz fasənd uiθ a:d spreʃən a:n hər litəl fingər. "luk!", ʃikənple:nd. "aihərt." uiallukt—də nokəl uozblak an blu. "iədid, ta:m!", ʃised əkiuzənli. "aino iəditənmi:n tu, bot IƏDIDDU. dat z uot aiget fər meriən bru:t man, gre:t big holkən fizəkəl spesəmən..." "aihe:t dat uərd holkən," əbɟekt ta:m kra:sli, "i:bən in kitən." "holkən," insistid de:zi. somtaimz, hər an guduəmən be:kər ta:kt at uons, onəptru:zibli an uiθ bantərən inka:nsəkuəns, dat uoznebərkuait catər, dat uoz az ku:l az der uait dresiz, an der inpərsənəl aiz in d apsəns a:l dizairz. deuoz hir, an deəksept ta:m an mi, me:kən o:nli pəlait plezən efərt tuentərte:n or təbi entərte:nd. denu prezənli dinər ədbio:bər an kazioəli putəue. ituoʃarplidifrən from də uest, uer i:bnən uoshəri:d from fe:s təfe:s tord its klo:s in kəntinuəli disəpoind antəsəpe:siən, or els in ʃir nərbəs dred də mo:mən itselz. "iəme:kmi onsibəlaizd, de:zi," aikənfest a:n mai sekən glas korki bot radər inpresib klarəts. "iəkanta:k baut kra:ps or somθən?" aiment noθən in pərtikiələr bai dis mark bot ituoztukop in onspekt ue. "sibəlaize:siən goən tə pi:siz," bro:kaut ta:m baiələnli. "aizga:t təbi terəbəl pesəmist baut θiŋz. iuzred 'də raiz də kolərd enpairziz' bai dis man ga:tərd?" "uai, no," aiansərd, radər sərpraizd bai hiz to:n. "uel, its ə fain buk, an ərba:ti haztəri:d. d aidi:ə iz, if uitonlukaut, də uait re:s bi, bi otərli sobmərɟd. its a:l saiəntifik stof; its bin pru:bd." "ta:m getən beri prəfaund," sed de:zi uiθ spresiən onθa:tfəl sadnisiz. "hiri:d di:p buks uiθ la:ŋ uərdz in dem. uot uoz dat uərd ui..." "uel, dem buks iz a:l saiəntifik," insistit ta:m, glansən at hər inpe:siənli. "dis felo əzuərktaut də ho:l θiŋ. itsop tu os, dat iz də da:mənən re:s, təua:caut, or dem odər re:siz əla kəntro:l θiŋziz." "uigatəbi:temdaun," uispərd de:zi, uinkən fəro:siəs tord də fərbən son. "iəhaztəlib in kaləforniə..", bigan guduəmən be:kər, bot ta:m intəruptitər bai ʃiftən hebili in hiz cer. "dis aidi:ə iz dat ui:z nortiks. aiam, an iuiz, an iuiz, an...", aftər infinətizəməl hezəte:siən hiinklu:tid de:zi uiθ slait na:d, an ʃiuinkt at mi əgen. "...an uizprədu:st a:l də θiŋz dat go təme:k sibəlaize:siən, o:, saiəns an art an a:l dat. iəsi?" ituoz somθən pəθetik in hiz ka:nsəntre:ʃən, laik hiz kənple:sənsi, əkiu:tər dan o:ld, uozən inof tə him no:mor. uen, a:lmo:st inmi:diitli, də teləfo:n raŋ insaid an də botlər left də parc de:zi si:zd a:n də mo:mənteri intərropsiən an li:nd tord mi. "ailteliə famli si:krət," ʃiuispərd inθu:ziastəkli. "its bait də botlərz no:z. iəua:nəhir baut də botlərz no:z?" "dat z uai aike:m tənait." "uel, hiuozən a:lue:z botlər; hiiu:ztəbi də silbər pa:liʃər fər som fo:k in nu iork dat əd silbər sərbis fər tu hondrəd fo:l. hiədtəpa:liʃ from mornən til nait, til fainəli itbigan tuəfek hiz no:z..." "θiŋz uent from bad tə uəis," səɟestid guduəmən be:kər. "ies. θiŋz uent from bad tə uərs, til fainəli hiədtəgiop hiz pəzisiən." fər əmo:mən, də last sonʃain fel uiθ rəmantik əfeksiən a:n hər gloən fe:s; hər bois kənpeldmi foruərd breθlisli, az ailisənd, den də glo fe:tid, i:c lait dizərtənər uiθ lingərən rigret, laik cildrən li:bən plezən stri:t at doks. də botlər ke:mbak an mərmərd somθən klo:s tə ta:mz ir, uera:n ta:m fraund, puʃtbak hiz cer an uidaut uərd uent insaid. laik hiz apsəns kuikənd somθən uidin hər, de:zi li:nd foruərd əgen, hər bois gloən an siŋən. "ailobtəsiiu at mai te:bəl, nik. iəmaindmi...ro:z, apsəlu:t ro:z? doni?" ʃitərnd tə guduəmən ba:kər fər ka:nfərme:siən. "apsəliu:t ro:z? dis uoz ontru. aie:n i:bən fe:ntli laik ro:z. ʃiuozonlistenpəraizən, bot stərən uormθ flo:d from hər, laik hər hart uoztrainəkomaut tə iu kənsi:ld in uon dem breθlis, θrilən uərdz. den sotənli, ʃiθruər napkən a:n də te:bəl an skiu:zdərsel an uent intu də haus. guduəmən be:kər an mi sce:nɟd ʃort glans ka:nsiəsli diboitə mi:nən. aiuozbautəspi:k, uen ʃisatop an sed "ʃ!" in uornən bois. sobdu:d inpasiənd mərmər uoza:təbəl in də ru:m biia:nd, an guduəmən be:kər li:nd foruərd, onəʃe:md, trainəhir. də mərmər trenbəld a:n də bərɟ kəhirənsiz, sankdaun, maund saitidli, an den sizd a:ltəgedər. "dis gudmən gatsbi iəspo:k baut iz mai ne:bər...", aised. "donta:k. aiuanəhir uot hapən." "somθən hapənən?" aiinkuaird inəsəntli. "iəmi:nəse iətonno?" sed guduəmən be:kər, a:nəstli sərpraizd. "aiθuot əiba:ti niu." "aido:n." "uai...", ʃised hezətəntli, "ta:m əzga:t som uumən in niu ioək." "ga:t som uumən?" airipi:tid blankli. guduəmən be:kər na:tid. "ʃikuta də di:sənsi na:t TƏTELƏFO:NIM at dinətaim. iətonθink?" a:lmo:st bifor aidgrapst hər mi:nən, ituoz də flotər dresiz an də kronc ledər bu:tsiz, an ta:m an de:zi uozbak at də te:bəl. "itkutənbihelpt!", kraid de:zi uiθ tens ge:nis. ʃisatdaun, glanst sərcənli at guduəmən be:kər an den at mi an kəntiniu:d, "ailukt audorz fər əminit, an its beri rəmantik autdorz. its bərd a:n də la:n, aiθink haztəbi naitənge:l kom o:bər a:n də kiunard or uait star lain. hisiŋənəue...", hər bois saŋ, "...its rəmantik, enit, ta:m?" "beri rəmanti," ised, an den mizrəbli tə mi, "if itslait inof aftər dinər, aiuanəte:kiədaun tə də ste:bəlz." də teləfo:n raŋ insaid, startənli, an, az de:zi ʃuk hər hed disaizibli at ta:m, də sobɟek də ste:bəlziz, in fak, a:l sobɟeks, baniʃt intu er. əmoŋ də bro:k fragmən də last faib minits at də te:bəlz, airimenbər də kandəlz biən lit əgen, pointlisli, an aiuozka:nsiəs tə ua:nəluk skuerli at əruon, an iet tuəboid a:l aiz. aikutənges uot de:zi an ta:m uosθinkən, bot aidaut if i:bən guduəmən be:kər, dat simdtəhamastərd sərtən harti skeptəsizəm, otərli kudput dis fifθ gestiz ʃril mitalik ərɟənsi autə maind. tu sərtən tenpərmən, də sitioe:əsiən kutəfsi:md intri:gən—mai o:n instink uoztəteləfo:n inmi:diitli fər də pəli:s. də horsiz, ni:dlis təse, uozənmensiənd əgen. ta:m an guduəmən be:kər, uiθ sebrəl fi:t tuailait bitui:n demz, stro:ld bak intu də laibreri, laik təbiɟəl bisaid pərfəkli tanɟəbəl ba:ti, uail trainəluk plezəntli intrəstid an əlitəl def, aifa:lo:d de:zi raun ce:n kənekən bərandəziz tə də porc in fron. in its di:p glu:m, uisatdaun said bai said a:n uikər seti. de:zi tuk hər fe:s in hər handz, laik fi:lən its lobli ʃe:p, an hər aiz mu:bd graɟəli aut intu də belbət doks. aisa tərbiələn imo:siəns pəsestər, so aiakst uot aiθa:t ədbi som setətib kuestiənz baut hər litəl gəirl. "uitonno i:c odər beri uel, nik," ʃised sotənli. "i:bən if ui:z kozənz. iəditənkom tə mai uetən." "aiuozənbak from də uor." "dat ztru." ʃihezəte:tid. "uel, aizəd beri bad taim, nik, an aimpriti sinəkəl baut ərθən." ebətəntli, ʃihad ri:zən təbi. aiue:tid, bot ʃiditənse no:mor, an aftər mo:mən, aitərnd radər fi:bli tə də sobɟek hər da:tərz. "aispo:z ʃita:k, an—i:t, an ərθən." "o, ies." ʃilukt at mi apsənli. "lisən, nik; lemi teliu uot aised uen ʃiuozborn. iudlaiktəhir?" "beri moc." "itəlʃoiə hau aizga:t təfi:l baut—θiŋz. uel, ʃiuoz les dan naur o:ld, an ta:m uoz GADno:zuer. aiuo:kop autə d eθər uiθ otərli əbandənd fi:lən, an akst də nərs rait əue if ituoz boi or gərl. ʃito:ldmi ituoz gərl, an so aitərnd mai hed əue an uept. "alrait," aised, "aimglad its gərl—an aiho:p ʃibi fu:l; dat z də best θiŋ gərl kənbi in dis uərld, biu:təfəl litəl fu:l." "iəsi aiθink ərθən z terəbəl enihau," ʃiuenta:n in kənbinst ue. "ərba:ti θink so—d adbanstist fo:k; an AINO. aibin əruer an si:n ərθən an don ərθən." hər aiz flaʃt raun hər in difaiən ue, radər laik ta:mz, an ʃilaft uiθ θrilən skorn. "səfistəke:tid—GA:D, aimsəfistəke:tid!" d instənt hər bois bro:k a:f, si:zən təkənpel mai ətensiən, mai bilie:f, aifelt də be:sik insənserəti uot ʃiədsedz. itme:dmi oni:zi, laik də ho:l i:bnən ədbin trik som sort təzak kəntribiətori imo:siən from mi. aiue:tid, an ʃər inof, in əmo:mən, ʃilukt at mi uiθ apsəlu:t smərk a:n hər lobli fe:s, laik ʃiətəsərtid hər menbərʃip in radər distinguiʃt si:krət səsaiəti hər an ta:m bila:ŋd tu. insaid, də krinsəm ru:m blu:md uiθ lait. ta:m an guduəmən be:kər sat at i:dər end də la:ŋ kauciz an ʃired əlaud tə him from də 'satərde i:bnən po:st'—də uərdz, mərmərəs an oninflekt, ronən təgedər in su:dən tu:n. də lamplait, brait a:n hiz bu:ts an dol a:n d a:təmli:f ielo hər herz, glintid əla:ŋ də pe:pər, az ʃitərnd pe:ɟ uiθ flotər slendər mosəlz in hər armziz. uen uike:min, ʃiheldos sailən fər əmo:mən, uiθ liftid hand. "təbi kəntiniu:d," ʃised, ta:sən də magəzi:n a:n də te:bəl, "in ar beri neks isiu." hər ba:ti əsərtitsel uiθ reslis mu:bmən hər ni:z, an ʃistutop. "ten əkla:k," ʃimarkt, əperənli faindən də taim a:n də si:lən. "taim fər dis gud gərl təgo tə bed." "ɟortən gonəple in də tərnəmən təmaro," sple:nd de:zi, "o:bər at uestcestər." "o:, iu:z JORTƏN be:kər." ainu nau uai hər fe:s uoz fəmiliər—its pli:zən kəntemtioəs spresiən ədluktaut at mi from meni rotəgrəbior piktiərz də sportən laif at aʃbilz an ha:t spriŋziz an pa:m bi:ciz. aiədhərd som stori baut hər, tu, kritəkəl, onplezən stori, bot uot ituoz aiədfərga:t la:ŋ əgo. "gudnait," ʃised sa:ftli. "ue:kmi at e:t, uo:ntiə." "if iulgetop." "aiuil. gudnaut, gudmən kerəue. siiu əna:n." "kors iuuil," kənfərmd de:zi. "in fak, aiθink ailəre:nɟ meriɟ. komo:bər a:fən, nik, an ailsortə, o:, fliŋiə təgedər. iəno, la:kiuop aksətənəli in linən kla:zəts, an puʃiuaut təsi in bo:t, an a:l sortə θiŋ..." "gudnait," ka:ld guduəmən be:kər from də sterz. "aihazənhərd uərd." "ʃi:z nais gərl," sed ta:m aftər mo:mən. "deʃutənletər ron raun də kontri dis ue." "hu ʃutən?" inkuaird de:zi ko:ldli. "hər famli." "hər famli iz uon a:nt baut θauzənd iirz o:ld. bisaidz, nik gonəluk aftər hər, e:ntiə, nik? ʃigonəspend la:tsə ui:kendz aut hir dis somər. aiθink də ho:m influəns biberigud fər hər." de:zi an ta:m lukt at i:c odər fər mo:mən in sailəns. "ʃi:z from niu iork?" aiakst kuikli. "from luibil. ar uait gərlhud uozpast təgedər der. ar biutəfəl uait..." "iəge nik əlitəl harttəhart ta:k a:n bərandə?" dimand ta:m sotənli. "aidid?" ʃilukt at mi. "aikansimtərimembər, bot aiθink uita:kt baut də nortik re:s. ies, aimʃər uidid. it sortə kreptop a:n os, an fərst θiŋ iəno..." "donbili:b ərθən iəhir, nik," hiadbaizdmi. aised laitli aiədhərd noθən at a:l, an əfiu minits le:tər aiga:top təgo ho:m. deke:m tə də dor uiθ mi an stud said bai said in cirfəl skuer laits. az ai startid mai mo:tər, de:zi pəremtorəli ka:ld "ue:t!" "aifərgatuaksiu somθən, a itsinportən. uihərd iuuozinge:ɟd tə gərl aut uest." "dat zrait," kəra:bəre:tid ta:m kaindli. "uihərd iuuozinge:ɟd." "its laibəl. aimtupor." "bot uihərd," insistid de:zi, sərpraizənmi bai o:pənənop əgen in flaurlaik ue. "uihərd from θri fo:k, so ithaztəbi tru." kors, ainu uot deuozrifərən tu, bot aiuozənibənbe:gliinge:ɟd. də fak ga:səp ədpobliʃt də banz uoz uon ri:zən aiədkom i:st. iəkanstapgoən uiθ o:ld frend a:n əkaunt ru:mərziz an, a:n d odər hand, aiditəna no intensiən təbi ru:mərd intu meriɟ. der intrəst radər toctmi an me:tem les rimo:tli ric—nebərdəles, aiuozkənfiu:zd an əlitəl dizgostid, az aidro:bəue. itsi:md təmi, də θiŋ fər de:zi tədu uoz təroʃ autə də haus, caild in armz, bot, əperənli, ituozən no soc intensiənz in hər hed. az fər ta:m, də fak 'hihad som uumən in niu iork' uozrililessərpraizən dan hidbindiprest bai buk. somθən uozme:kənim nibəl at d eɟ ste:l aidi:əziz, laik hiz stərti fizəkəl i:gətizəm no la:ngər nəriʃt hiz pəremtori hart. a:lreti, ituoz di:p somər a:n ro:dhaus ru:fs an in fronə ue:said gəra:ɟiz, uer nu red gasponps sataut in pu:lz ob lait, an, uen airi:ct mai iste:t at uest eg, airan də kar ondər its ʃed, an sat fər əuail a:n əbandənd gras ro:lər in də iard. də uind ədblo:na:f, li:bən laud brait nait uiθ uiŋz bi:tən in də tri:z, an persistənt orgən saun az də ful belo:z d ərdz blu də fra:gz fulə laif. də siluet ob mu:bən kat ue:bərd əkra:s də mu:nlait, an, tərnən mai hed tə ua:c, aisa aiuozənəlo:n—fifti fi:t əue figər ətimərɟd from də ʃato ob mai ne:bərz mansiən an uostandən uiθ hiz handz in hiz pa:kəts, rigartən də silbər pepər ob də starz. somθən in hiz li:ziərli mu:bmənz an də sikiər pəzisiən ob hiz fi:t a:n də la:n səɟestid ituoz gudmən gastbi himsel, komaut təditərmən uot ʃer uoz hiz ob ar lo:kəl hebənz. aidisaititəka:l tə him. guduəmən be:kər ədmensiəndim at dinər, an dat əddu fər intrədoksiən—bot aiditənka:l tə him, for hige sotən intəme:siən hiuozkənten təbi əlo:n; histrectaut hiz armz tord də dark ua:tər in kiuriəs ue, an, far az aiuoz from him, aikutəsuorn hiuoztrenbələn. inbələnterili, aiglanst siuərd an distinguiʃt noθən sept singəl gri:n lait, minit an far əue, dat kutəbin d end ob da:k. uen ailukt uons mor fər gatsbi hiədbaniʃt, an aiuozəlo:n əgen in d onkuaiət darknis. baut haf ue bitui:n uest eg an nu iork, də mo:tərro:d he:stili ɟoin də re:lro:d an ron bisaid it for kuortər mail, so as tə ʃrinkəue from sərtən dezəlit aria landz. dis iz bali aʃiziz—fantastik farm, uer aʃiz gro laik ui:t intu riɟiz an hilz an grətesk gartənz, uer aʃiz te:k formz hausiziz an cimni:ziz an raizən smo:k an fainəli, uiθ trənsendən efərt, menz dat mu:b dimli an a:lreti kronbələn θru də pautəri er. əke:ziənəli, lain gre karziz kra:l əla:ŋ inbizəbəl trak, giaut gastli kri:k an kom tə rest, an inmi:diitli d aʃgre men suormop uiθ li:tən spe:dz an stərop inpenətrəbəl klaud dat skri:n der əpskiər a:pəre:siənz from iər sait—bot əbob də gre land an də spazəmz bli:k dostiz dat drift endlisli o:bər it, iəpərsi:b, aftər əmo:mən, d aiz da:ktər ti ɟi ekəlbərgz. d aiz da:ktər ti ɟi ekəlbərgz izblu an ɟaigantik—der retənəz iz uon iard hai. deluk autə no fe:s bot, insted, from perə inorməs ielo spektəkəlz dat pas o:bər na:nzistənt no:z. ebədenli som uaild uag a:kiəlist setem der təfatən hiz praktis in də bəro kui:nz, an den sankimseldaun intu itərnəl blaindnis, or fərga:tem an mubdəue—bot hiz aiz, dimd əlitəl bai meni pe:ntlis de:Z ondər son an re:n, bru:ta:n o:bər də sa:ləm donpəngraund. də bali aʃiziz izbaund a:n uon said bai sma:l faul ribər, an uen də drabriɟ izop təlet barɟiz θru, də pasənɟərz a:n ue:tən tre:nz kənster at də dizməl si:n fər az la:ŋ az haf aur. its a:lue:z ha:lt der at li:st minit an ituoz kozə dis aifərstmet ta:m biukanənz mistrəs. də fak hiad uon uoz insistid a:n, uerebər hi uoz no:n. hiz əkkue:nənsiz rizend də fak dat itərndop in pa:piələr restəra:nz uiθ hər an, li:bənər at te:bəl, sa:ntərdbaut, catən uiθ hu:msoebər inu. do aiuozkiəriəs təsiər, aiditəna no dizair təmi:tər, bot aidid. aiuentop tə nu iork uiθ ta:m a:n də tre:n uon aftərnu:n an uen uista:pt bai d aʃhi:ps, iɟonpt tə hiz fi:t an, te:kən ho:ld mai elbo, litərli forstmi from də kar. "uigetəna:f!", iinsistid. "aiua:ntiə təmi:t mai gərl." aiθink hiədtanktop gud di:l at loncən, an hiz ditərməne:siən təha mai konpəni bortərd a:n baiələns. də supərsiliəs əsumsiən uoz sonde aftərnu:n aihad noθən betər tədu. aifa:lətimo o:bər lo uaitua:ʃt re:lro:d fens, an uiua:ktbak əhondrəd iardz əla:ŋ də ro:d ondər da:ktər ekəlbərgz pərsistən ster. d o:nli bildən insait uoz sma:l bla:k ielo briks sitən a:n d eɟ də ue:st landz, sortə kənpak me:n stri:t minəstərən tu it an kəntigioəs tu apsəlu:tli noθən. uon də θri ʃa:ps itkənte:nd uoz fər ren, an nodər uoz a:lnait restəra:n əpro:ct bai tre:l aʃiziz; də θərd uoz gəra:ɟ, riperz. JORJ BI UILSƏN. karz ba:t an so:ld, an aifa:lo:d ta:m insaid.d intiriər uozonpra:spərəs an ber; d o:nli kar bizəbəl uoz də dostkobərd rek fordz, dat krauct in dim kornər. itətəkərd tə mi dis ʃato gəra:c haztəbi blaind an somtioəs an rəmantik əpartmənz uoz kənsi:ld o:bərhed, uen də prəpraiətər himsel əpird in də dor a:fisiz, uaipən hiz handz a:n pi:s ue:stiz. hiuoz bla:nd, spiritlis man, əni:mik, an fe:nli handsəm. uen isaos, danp gli:m ho:ps spraŋ intu lait blu aiz. "helo, uilsən, o:ld man," sed ta:m, slapənim ɟo:biəli a:n də ʃo:ldər. "hau z biznis?" "aikankənple:n," ansərd uilsən onkənbinsənli. "uen iəgonəselmi dat kaə?" "neks ui:k; aizga:t mai man uərkən a:n it nau." "uəik priti slo, doni?" "no, hido:n," sed ta:m ko:ldli. "an, if iəfi:l dat ue baut it, me:bi aiədbetərsel somuer els aftər a:l." "aitonmi:n dat," sple:nd uilsən kuikli. "aidenment..." hiz bois fe:tita:f an ta:m glanst inpe:siənli raun də gəra:ɟ. den aihərd futsteps a:n sterz, an, in əmo:mən, də θikiʃ figər uumənz bla:ktaut də lait from d a:fis dor. ʃiuoz in də mitəl θərti:z, an fe:nli staut, bot ʃikeri:d hər sərpləs fleʃ sensioəsli az som uimən kan. hər fe:s, əbob spa:tid dres dark blu kre:pdəʃi:n, ditənkənte:n no fasət nor gli:m biu:ti:z, bot ituoz inmi:diitli pərseptəbəl baitələti baut hər, laik də nərbz hər ba:ti:z uoz kəntinioəli smo:ldərən. ʃismaild slo:li an, ua:kən θru hər hozbənd, laik hiuoz go:st, ʃuk handz uiθ ta:m, lukənim floʃ in d ai. den, ʃiuet hər lips an, uidaut tərnənrun, spo:k tə hər hozbənd in sa:ft, kors bois, "get som ceəz, ua do:ntiə, so sonbəti kənsitdaun." "o, ʃuə," əgri:d uilsən həridli an uent tord də litəl a:fis, mingələn inmi:diitli uiθ də siment kolər də ua:lziz. uait aʃən dost be:ld hiz dark su:t an hiz pe:l her, az itbe:ld ərθən in də bisinəti, sept hiz uaif, dat mu:bd klo:s tə ta:m. "aiuanəsiiə," sed ta:m intenli. "get a:n də neks tre:n." "alrait." "ailmi:tiə bai də nu:zstand a:n də loər lebəl." ʃina:tid an mu:bdəue from him, den az ɟorɟ uilsən imərɟd uiθ tu cerz from a:fis dor. uiue:tid fər hər daun də ro:d an autə sait. ituoz əfiu de:z bifor də forθ ɟolaiz, an gre, skra:ni italiən caild uosetən tərpi:to:z in ə ro əla:ŋ də re:lro:d trak. "terəbəl ple:s, enit?" sed ta:m, sce:nɟən fraun uiθ da:ktər ekəlbərg. "a:fəl." "itdu hər gud təgetəue." "hər hozbənd donəbɟek?" "uilsən? iθink ʃigo təsi hər sistər in nu iork. hisodom itonno hizəlaib." so ta:m biukanən an hiz gərl an aiuentop təgedər tə nu iork, or na:t kuait təgedər, for guduəmən uilsən sat diskri:tli in nodər kar. ta:m difərd dat moc tə də sensəbəlnis dem i:st egərziz dat kudbi a:n də tre:n. ʃihad ce:nɟd hər dres tə braun figərd moslən, dat strect tait o:bər hər radər uaid hips, az ta:m helptər tə də platform in nu iork. at də nu:zstand ʃiba:t ka:pi "taun tatəl"z an mu:bən piktiər magəzi:n an, in də ste:siən drog stor, som ko:ld kri:m an sma:l flaks pərfiu:mz. opsterz, in də sa:ləm ekoən draib, ʃilet for taksi kabz draibəue bifor ʃisilekt nu uon, labəndərkolərd uiθ gre opho:lstəri, an, in dis, uislitaut from də mas də ste:siənz intu də gloən sonʃain—bot, inmi:diitli, ʃitərnd ʃarpli from də uindo an, li:nən foruərd, tapt a:n də fron glas. "aiuanəget uon dem duogz," ʃised ərnəstli. "aiuanəget uon for d əpaətmən. deznais təha, duog." uibaktop tə gre o:ld man, dat bor apsərd risenbləns tə ɟa:n di ra:kəfelər. in baskət, suoŋ from hiz nek, kauərd ədozəen beru ri:sən popi:z indətərmənit bri:d. "uot kaind deiz?," akst guduəmən uilsən i:gərli, az ike:m tə də taksiuindo. "uol kaindz. uat kaind iuua:nt, le:ti?" "aidlaiktəget uon dem pəli:s duogz; aitonspo:z iəga:t dat kaind?" də man pird dautfəli intu də baskət, plonɟd in hiz hand an dru uon op, rigələn, bai də bak də nek. "dat e:n no pəli:s da:g," sed ta:m. "no, ite:n zakli no PƏLI:S duog," sed də man uiθ disəpointmən in hiz bois. "its moə eəde:l." hipast hiz hand o:bər də braun ua:ʃrag bak. "luk at dat ko:t. som ko:t. dat z duog dat əlnebəba:dəiu uiθ kacən ko:ld." "aiθink itskiu:t," sed guduəmən uilsən inθu:ziastəkli. "hau moc itiz?" "dat duog?" ilukt at it admairənli. "dat duog əlkuostiə ten da:ləz." d erde:l—ondautidli ituoz erde:l kənsərnd in it somuer, do its fi:t uostartənliuait—ce:nɟd handz an setəlddaun intu guduəmən uilsənz lap, uer ʃifa:ndəld də uedərpru:f ko:t uiθ raptiər. "its boi or gəil?" "dat duog? dat duog z boi." "its bic," sed ta:m disaizibli. "hir z iər moni. go an bai ten mor da:gz uiθ it." uidro:bo:bər tə fiθ abənu, so uorm an sa:ft, a:lmo:st pastərəl, a:n də somər sonde aftərnu:n, aiuutənəbinsərpraizd təsi gre:t fla:k uait ʃi:ps tərn də kornər. "ho:ld a:n," aised, "aihaztəli:biə hir." "no, iədo:n," intərpo:zd ta:m kuikli. "mərtəl bihərt, if iətonkomop tə d əpartmən. uo:ntiə, mərtəl?" "koma:n," ʃiərɟd. "ailteləfo:n mai sistər kaθrən. ʃisedtəbiberibiu:təfəl bai fo:k dat ʃudno." "uel, aidlaiktu, bot..." uiuenta:n, kotənbak əgen o:bər də park tord də uest hondrədz. at uon hondrəd e:θ stre:t, də kab sta:pt at uon slais in la:ŋ uait ke:k əpartmən hausiziz. θroən ri:gəl ho:mkomən glans raun də ne:bərhud, guduəmən uilsən gadərtop hər da:g an hər odər pərcisiz an uent ha:tili in." "aimgonəa də məkki:s komop," ʃiənaunst, az uiro:z in d eləbe:tər. "an, kors, aigatəka:lop mai sistər, tu." d əpartmən uoz a:n də ta:p flor, sma:l libənru:m, sma:l dainənru:m, sma:l bedru:m an baθ. də libənru:m uozkrautid tə də dorz uiθ setə tapəstri:d fərnətiər kəntinioəli o:bər si:nz le:ti:z suiŋən in də gartənz bersaiz. d o:nli piktiər uoz o:bərinlarɟd fo:təgraf, əperənli hen sitən a:n blərd ra:k. lukt at from distəns, hauebər, də hen riza:lbditself intu bənet, an də kauntənəns staut o:ld le:tiz bi:md intu də ru:m. sebrəl o:ld ka:pi:z "taun tatəl"z le a:n də te:bəl təgedər uiθ ka:pi "saimən ka:ld pi:tər"z an som də sma:l skandəl magəzi:nz baut bra:due. guduəmən uilsən uosfərstkənsərnd uiθ də da:g. riloktən eləbe:tər boi uent fər ba:ks fulə stra, an som milk, dat, tu it, iatid, a:n hiz o:n inisiətib, tin larɟ hard da:g biskitsiz, uon dat dikənpo:zd apəθetəkli in də sa:sər milks a:l aftərnu:n. mi:nuail, ta:m bra:taut ba:təl uiski:z from la:kt biəro dor. aibindronk nau tuais in mai laif, an də sekən taim uoz dat aftərnu:n, so ərθən dat hapənd haz dim he:zi kast o:bər it, do, til aftər e:t əkla:k, d əpartmən uoz fulə cirfəl son. sitən a:n ta:mz lap, guduəmən uilsən ka:ldop sebrəl fo:k a:n də teləfo:n; den, deruozən no sigrəts, an aiuentaut təbai som at də drog stor a:n də kornər. uen aike:mbak, deədisəpird, so aisatdaun diskri:tli in də libənru:m, an red captər ob "saimən ka:ld pi:tər"—i:dər ituoz terəbəl stof, or də uiski distortid θiŋz, koz itditənme:k no sens tə mi. den az ta:m an mərtəl—aftər də fərst drink guduəmən uilsən an mi ka:ld i:c odər bai ar fərst ne:mz—riəpird, konpəni kəmensttuəraib at d əpartmən dor. də sistər, kaθrən, uoz slendər, uərld gərl baut θərti uiθ sa:lid stiki ba:b ob red her an kənpleksiən pautərd milki uait. hər aibrauz ədbinplokt an den dra:n a:n əgen at re:kiʃər angəl, bot d efərts ob ne:tiər tord də restəre:siən ob d o:ld əlainmən ge blərd er tə hər fe:s. uen ʃimu:bdbaut, ituoz insesənt klikən, az innu:mrəbəl pa:təri bre:sləts ɟingəldop an daun a:n hər armz. ʃike:min uiθ soc prəpraiəteri he:st an luktrain so pəsesibli at də fərnətiər, aiuondərd if ʃilibd hir—bot uen aiakstər, ʃilaft inma:təritli, ripi:tid mai kuestiən əlaud an to:ldmi ʃilibd uiθ gərlfrend at ho:tel. gudmən məkki: uoz pe:l femənən man from də flat bilo. hiəddenʃe:bd, for ituoz uait spa:t ob ladər a:n hiz ci:kbo:n, an hiuozmostrispekfəl in hiz gri:tən tu əruon in də ru:m. hiinformdmi hiuoz in "d artistik ge:m", an aigadərd le:tər hiuoz fəta:grəfər an ədme:d də dim inlarɟmən ob guduəmən uilsənz modər dat hobərd laik ektəplazəm a:n də ua:l. hiz uaif uoz ʃril, languid, handsəm an horəbəl. ʃito:ldmi uiθ praid, hər hozbənd ədfo:təgraftər hondrəd an tuentisebən taim, sins deədbinmeri:d. guduəmən uilsən ədce:nɟd hər ka:stu:m som taim bifor an uoznauətaird in ilabrit aftərnu:n dres ob kri:mkolərd ʃifa:n, dat geaut ka:ntənenəl rosəl, az ʃisuept baut də ru:m. uiθ d influəns ob də dres, hər pərsənaləti ətalsoondərga:n ce:nɟ. d intens baitaləti dat ədbinsomarkən in də gəra:ɟ uoz kənbərtid intu inpresib ho:tər. hər laftər, hər ɟestiərz, hər əsərsiənz gatmorbaiələnliəfekt, mo:mən bai mo:mən, an, az ʃispand, də ru:m gru sma:lər raun hər, til ʃisimdtəbiriba:lbən a:n noizi, kri:kən pibət θru də smo:ki er. "mai diə," ʃito:ld hər sistər in hai minsən ʃaut, "mo:st dem hiə feləz əlci:tiu ebri taim. a:l deθink baut iz moni. aihad uumən op hir last ui:k təluk at mai fi:t an, uen ʃigemi də bil, iutəθuot ʃihad mai əpendəsaitəs aut." "uat uaz də ne:m ab də uumən?" akst guduəmən məkki:. "guduəmən ebəhaət. ʃigo:raun lukən at fo:ks fi:t in deə o:n ho:mz." "ailaik iə dres," markt guduəmən məkki:, "aiθink itsədorəbəl." "guduəmən uilsən riɟekt də ka:npləmən bai re:zən hər aibrai in dizde:n. "its nau kre:zi o:ld θiŋ," ʃised. "ainauslipa:n somtaimz, uen aitonkeə uat ailuk laik." "bot it luk uondərfəl a:n iu, if iəno uot aimi:n," pərsu:d guduəmən məkki:. "if cestə kutonligetiu in dat, aiθink ikudme:k somθən." uiallukt in sailəns at guduəmən uilsən, dat rimu:bd strand ob her from o:bər hər aiz an luktbak at os uiθ briliənt smail. gudmən məkki: rigartid hər intenli uiθ jiz hed a:n uon said an den mu:bd hiz hand bak an forθ slo:li in fronə hiz fe:s. "aiʃudce:nɟ də lait," ised aftər əmo:mən. "aidlaiktəbriŋaut də ma:tələn ob də fi:tiər—an aidtraitəget ho:ld a:l də bak her." "aiuutənθink ce:nɟən də lait," kraid guduəmən məkki:. "aiθink its..." hər hozbənd sed "ʃ!" an uiallukt at də sobɟek əgen, uera:n ta:m biukanən ia:nd a:təbli, an ga:t tə hiz fi:t. "iu, məkki:z, ha somθən tədrink," hised. "get som mor ais an minərəl ua:tər, mərtəl, bifor ərba:ti tə sli:p." "aito:ld dat boi baut d ais." mərtəl re:zd hər aibrauz in disper at də ʃiftlisnis ob də loər ortərz. "dem fo:k! iəhaztəki:p aftə dem uol də taim." ʃilukt at mi an laft pointlisli. den, ʃiflaunsto:bər tə də da:g, kistit uiθ ekstəsi an suept intu də kicən, inplaiən ədozən cefs əue:tid hər ortərz der."aizdon som nais θiŋz aut a:n la:ŋ ailənd," əsərtid gudmən məkki:. ta:m lukt at him bankli. "tu dem uisfre:md daunsteəz." "tu uot?" "tu stotiz. uon dem aika:l "'ma:nta:k poin, də golz,' an d odə 'ma:nta:k poin, də si.'" də sistər kaθrən satdaun bisaidmi a:n də kauc. "iəlibdaun a:n luongailənd, tu?," ʃiinkuaird. "ailib at uest eg." "ri:li? aiuazdaun deə at paəti baut əmonθ əgo. at man ne:md gatsbi:z. iənoim?" "ailib neks dor tə him." "uel, dese hiznefiu or kozən ab kaizə uilhelmz. dat z uer uol hizmoni kom from." "ri:li?" ʃina:tid. "aimskeəd bai him. aidhe:təhaim get eniθən a:n mi." dis apsorbən infərme:siən baut mai ne:bər uoz intəropt bai guduəmən məkki:z poinən sotənli at kaθrən, "cestə, aiθink iəkuddu somθən uiθ həi," ʃibro:kaut, bot gudmən məkki: o:nli na:tid in bord ue an tərnd hiz ətensiən tə ta:m. "aidlaiktədu moə uəik a:n luongailənd, if aikudget d entri. uol aiaks iz deʃudgimi staət." "aks mərtəl," sed ta:m, bre:kən intu ʃort ʃaut ob laftər, az guduəmən uilsən entərd uiθ tre. "ʃilgiiə letə ab intrədoksiən, uo:ntiə, mərtəl?" "du uat?" ʃiakst, startəld. "iulgi məkki: letə ob intrədoksiən tə iər hozbənd, so ikəndu som stoti:z hiz." hiz lips mu:bd sailənli fər əmo:mən, az iinbend. "'ɟorɟ bi uilsən at də gasəli:n ponp,' or somθən laik dat." kaθrən li:nd klo:s tə mi an uispərd in mai ir, "ni:də dem kənstand də pəisən dezmari:d tu." "dekan?" "kanstandem." ʃilukt at mərtəl an den at ta:m. "uot ai se iz, uai goa:n libən uiθ dem, if dekanstandem? if aiuaz dem, aidget diboəs an getmari:d tu i:c odə raitəue." "ʃitonlaik uilsən i:dər?" d ansər tə dis uozonspekt. itke:m from mərtəl, dat əto:bərhed də kuescən, an ituozbaiələn an a:psi:n. "iəsi?" kraid kaθrən traionfanli. ʃiloərd hər bois əgen. "its ri:li hiz uaif dat zki:pənem əpart. ʃi:z kaθəlik an detonbili:b in diboəs." de:zi uozən kaθəlik, an aiuozəlitəlʃa:kt at d ilabritnis də laiz. "uen dedugetmari:d," kəntiniu:d kaθrən, "degoən uest təlib fə əuail, til itbloo:bər." "itədbi diskri:tə təgo tə io:rəp." "o:, iəlaik io:rəp?" ʃiskle:md sərpraizənli. "ainauga:tbak from ma:nti kaəlo." "ri:li." "den last iir. aiuent o:bər deə uiθ nodər gəil." "ste la:ŋ?" "no, uidenuent tə ma:nti kaəlo an bak. uiuent bai ue məse:z. uihad o:bər tuelb hondrid da:ləz, uen uistaətid, bot uigatɟiptaut autə it uol in tu de:z in də praibit ru:mz. uihad a:fəl taim getənbak, aikənteliə. GA:D, hau aihe:tid dat taun!" də le:t aftərnu:n skai blu:md in də uindo fər əmo:mən laik də blu honi də metətəre:niənz, den də ʃril bois guduəmən məkki:z ka:ldmibak intu də ru:m. "aialmostme:d miste:k, tu," ʃidiklerd bigərəsli. "aialmostmari:d litəl kaik, dat ədbin aftər mi fər iirz. ainiu hiuaz bilo mi. ərba:ti kepse:ən təmi, "lusil, dat man z ue bilo iu!", bot if aihatənmet cestə, hitəga:tmi ʃuə." "ies, bot lisən," sed mərtəl uilsən, na:tən hər hed op an daun, "at li:st, iəditənmariim." "aino aiditən." "uel, aimaritim," sed mərtəl, anbioəsli, "an dat z də difrəns bitui:n iər ke:s an main." "uai iədid, mərtəl?" dimand kaθrən. "no:bəti forstiə tu." mərtəl konsitərd. "aimaritim koz aiθuot iuaz ɟentəlmən," ʃised fainəli, "aiθuot hiniu somθən baut bri:tən, bot iuazənfit təlik mai ʃu." "iuuaz kre:zi baut him fər əuail," sed kaθrən. "kre:zi baut him!", kraid mərtəl inkreɟoəsli. "hu sed aiuazkre:zi baut him? ainebəuazanimoəkre:zi baut him dan aiuaz baut dat man deə." ʃi poind sotənli at mi, an əruon lukt at mi əkiu:zənli. aitraidtəʃo bai mai spresiən aiatənple:d no part in hər past. "d o:nli KRE:ZI aiuaz uaz uen aimaritim. ainiu raitəue aime:d miste:k. hiba:ro:d sonbəti:z best su:t təgetmari:d in an nebə i:bən to:ldmi baut it, an də man ke:m aftə it uon de, uen hiuazaut." ʃiluktraun tə si hu uozlisənən; "'o, dat z iə su:t?,' ai sed, "dis iz də fəist aiebəhəid baut it."; bot aigeim an den aile:daun an kraid təbi:t dəband uol aftənu:n." "ʃirilihaztəgetəue from him," rizu:m kaθrən tə mi. "debinlibən o:bə dat gəra:ɟ fər ilebən iiəz, an ta:mz də fəist sui:ti ʃiebəhad." də ba:təl uiski:z, sekən uon, uoz nau in ka:nstən diman bai a:l prezən, septən kaθrən, dat "felt den az gud a:n noθən at uol." ta:m raŋ fər də ɟanətər an sentim fər som seləbre:tid sanduiciz, dat uoz kənpli:t sopər in demsel. aiuanitəgetaut an ua:k i:stuərd tord də park θru də sa:ft tuailait, bot, i:c taim aitraitəgo, aigatintangəld in som uaild straitən argiəmən, dat puldmibak, laik uiθ ro:ps, intu mai cer—iet hai o:bər də siti aur lain ielo uindəziz haztuəkəntribiətid der ʃer hiu:mən si:krəsi:z tə də kazioəl ua:cər in də darkənən stri:ts, an aiuoz him, tu, lukənop an uondərən. aiuoz uidin an uidaut, saiməlte:niəsli incand an repeld bai d inza:stəbəl bəraiəti laifs. mərtəl puld hər cer klo:s tə main, an, sotənli, hər uorm breθ pord o:bər mi də stori hər fərst mi:tənz uiθ ta:mg. "ituaz a:n də tu litəl si:ts fe:sən i:c odə dat z a:lue:z də last uonz left a:n də tre:n. aiuazgoənop tə niu ioək təsi mai sistə an spend də nait. hihad a:n dres su:t an patən ledə ʃu:z, an aikutənki:p mai aiz uof him, bot, ebri taim hilukt at mi, aihadtəpriten təbilukən at d adbəitəzmən o:bə hiz hed. uen uike:m intu də ste:siən, hiuaz neks tə mi, an hiz uait ʃəitfron prest əgens mai arm, an so aito:ldim aidhatəka:l poli:smən, bot iniu ailaid. aiuososaitid, uen aiga:t intu taksi uiθ him, aiditənhaədlinu aiuozən getən intu sobue tre:n. uol aikeptθinkən baut, o:bə an o:bə, uoz, "iəkanlib fərebə, iəkanlib fərebə." ʃitərnd tə guduəmən məkki:, an də ru:m raŋ fulə hər artəfisiəl laftər. "mai diə," ʃikraid, "aimgonəgiiə dis dres az su:n az aim θru uiθ it. aigatəget nodə uon təma:ro. aimgonəme:k list uol də θiŋz aigatəget. masa:ɟ an ue:b an ka:lə fə də duog an uon dem kiu:t litəl aʃtre:z, ueə iətoc spriŋ, an ri:θ uiθ blak silk bau fə modəz gre:b dat əllast uol somə. aigatəraitdaun list, so aiuonfəget uol də θiŋz aigatədu." ituoz nain əkla:k—a:lmo:st inmi:diitli aftəruərd, ailukt at mai ua:c an faund ituoz ten. gudmən məkki: uoz əsli:p a:n cer uiθ hiz fistiz clenct in hiz lap, laik fo:təgraf man aksionziz. te:kənaut mai handkərci:f, aiuaipt from hiz ci:k də rime:nz də spa:t draid ladərziz dat əduəridmi a:l d aftərnu:n. də litəl da:g uositən a:n də te:bəl lukən uiθ blaind aiz θru də smo:k an from taim tə taim gro:nən fe:nli. fo:k disəpird, riəpird, me:d planz təgo somuer, an den la:st i:c odər, sərct fər i:c odər, faund i:c odər əfiu fi:t əue. som taim tord midnait, ta:m biukanən an guduəmən uilsən stud fe:s tə fe:s diskosən in inpasiənd boisiz, uedər guduəmən uilsən had eni rait təmensiən de:zi:z ne:m. "de:zi! de:zi! de:zi!", ʃautid guduəmən uilsən. "ailse uenebə aiua:nt tu! de:zi! de:..." me:kən ʃort deft mu:bmən, ta:m biukanən bro:k hər no:z uiθ hiz o:pən hand. den, ituoz bloti taulz a:n də baθru:m flor, an uimənz boisiz sko:ldən, an hai o:bər də kənfiuziən, la:ŋ bro:k ue:l pe:nz. gudmən məkki: uo:k from hiz do:z an startid in de:z tord də dor. uen hiədga:n haf ue hitərndraun an sterd at də si:n, hiz uaif an kaθrən sko:ldən an kənso:lən, az destonbəld hir an der əmoŋ də krautid fərnətiər uiθ artəkəlz edz, an də disperən figər a:n də kauc bli:tən fluənli, and trainəspred ka:pi "taun tatəl"z o:bər də tapəstri si:nz bersaiz. den, gudmən məkki: tərnd an kəntiniu:ta:n aut də dor. te:kən mai hat from də ʃandəlir, ai fa:lo:d. "kom tə lonc som de," isəɟestid, az uigro:nddaun in d eləbe:tər. "uer?" "eniueə." "ki:p iə handz uof də lebə," snapt d eləbe:tər boi. "aibeg iə paətən," sed gudmən məkki: uiθ dignəti, "aiditənno aiuaztocən." "alrait," aiəgri:d, "aibiglad tu." ...AIUOSTANDƏN BISAID HIZ BED AN HIUOSITƏNOP BITUI:N DƏ ΣI:TS, KLAD IN HIZ ONDƏRUER, uiθ gre:t portfo:liə in hiz handz. "biu:ti an də bi:st...lo:nlinis...o:ld gro:səri hors...brukənbriɟ..." den, aiuozlaiən has əsli:p in də ko:ld loər lebəl də pensəlbe:niə ste:siənz, sterən at də moənən "tribiu:n" an ue:tən fər də for əkla:k tre:n. ituoz miu:zik from mai ne:bərz haus θru də somər naits. in hiz blu gartənz, men an gərlz ke:m an uent laik ma:dz əmoŋ də uispərenz an də ʃanpe:n an də starz. at hai taid in d aftərnu:n, aiua:ct hiz gestiz daibən from də taur hiz raftiz or te:kən də son a:n də ha:t sand hiz bi:ciz, uail hiz tu mo:tərbo:ts slit də ua:tərz də saundz, draən a:kuəple:nz o:bər katəraks fo:mz. a:n ui:kendz hiz ro:lzrois tərnd intu a:mnəbəs, berən parti:z tu an from dəsiti, bitui:n nain in də mornən an la:ŋ past midnait, uail hiz ste:siən uagən skanpərd laik brisk ielo bog tə mi:t a:l tre:ns—an, a:n monde:z, e:t sərbənz, inklu:tən ekstrə gardnər, toild a:l de uiθ ma:ps an skrobənbroʃiz an hamərz an gartənʃirz, riperən də rabiɟiz də nait biforz. ebri fraide, faib kre:ts orənɟiz an lemənziz əraibd from fru:tərər in nu iork—ebri monde, dem se:m orənɟiz an lemənz left hiz bak dor in pirəmid pulplis halbziz. ituoz maʃi:n in də kicən, dat kudstrak də ɟu:s tu hondrəd orənɟiziz in had naur, if litəl botən uozprest tu hondrəd taimz bai botlərz θom. at li:st uons əfortnait, kor ke:tərərziz ke:mdaun uiθ sebrəl hondrəd fi:t kanbəsiz an inof kolərd laits tə me:k kristməs tri gatsbi:z inorməs gartən. a:n bəfe te:bəlz, garniʃt uiθ glisənən ordərb, spaist be:kt hamz krautid əgens salədz harləkən dizainziz and pe:stri pigz an tərki:z biuict tə dark go:ld. in də me:n ha:l, bar uiθ ri:l bras re:l uosetop, an sta:kt uiθ ɟinz an likərz an uiθ korɟəlz so la:ŋ fərga:t, mo:st hiz fime:l gestiz uoztuioŋ təno uon from nodər. bai sebən əkla:k, d orkəstrə zəraibd, no θin faibpi:s əfer, bot ho:l pitfəl o:bo:z an trənbo:nz an saksəfo:nz an bailz an kornets an pikəlo:z an lo an hai dromz. də last suimərz əzkomin from də bi:c nau an dresən opsterz; də karz from nu iork izparkt faib di:p in də draib, an a:lreti də ha:lz an səla:nz an bərandəz izga:ti uiθ praimeri kolərz an her ʃorn in stre:nɟ nu ue:z an ʃa:lz biia:nd də dri:mz kasti:lz. də bar iz in ful suiŋ an flo:tən raundz ka:kte:lziz pərmit də gartən autsaid, til d er iz əlaib uiθ catər an laftər an kazioəl inuendo an intrədoksiənz fərga:t a:n də spa:t an inθu:ziastik mi:tənz bitui:n uimən, dat nebər nu i:c odərz ne:mz. də laits gro braitər, az d ərθ lərcəue from də son an nau d orkəstrə pleən ielo ka:kte:l miu:zik an d a:prə boisiziz pic ki haiər. laftər izi:ziər, minit bai minit, spild uiθ pra:təgəlnis, tiptaut at cirfəl uərd. də gru:ps ce:nɟ mor suiftli, suel uiθ nu əraibəlz, disa:lb an form in də se:m breθ—a:lreti its ua:ndərərz, ka:nfətən gərlz, dat ui:b, hir an der əmoŋ də stautər an ste:bələr, tərn, fər ʃarp, ɟoiəus mo:mən, də sentər gru:ps an, den, saitid uiθ traionf, glaita:n θru də si:ce:nɟ fe:siz an boisiz an kolərziz ondər də ka:nstənli ce:nɟən lait. sotənli, uon dem ɟipsi:z in trenbələn o:pəl, si:z ka:kte:l autə d er, donp daun fə kəriɟ an mu:bən hər handz, laik frisko dansaut əlo:n a:n də kanbəs platform. mo:mənteri hoʃ; d orkəstrə li:tər beri hiz ridəm əbligətorili fər hər and its bərst catərz az d əro:niəs nu:z go:raun ʃi:z gildə gre:z ondərstoti from də "fa:li:z". də parti əzbigon. aibili:b, a:n də fərst nait aiuent tə gatsbi:z haus, aiuoz uon dem fiu gestiz, dat ətaktioəli bininbaitid. fo:k uozəninbaitidu—deuent der. dega:t intu a:təməbi:lz, dat boremaut tə la:ŋ ailənd an, somhau, deenditop at gatsbi:z dor. uons der, deuozintrədu:st bai sonbəti, dat nu gatsbi, an, aftər dat, dekəndoktemsel əkortən tə də ru:lz bihe:biər əso:sie:tid uiθ əmiu:zmənt parksiz. somtaimz, deke:m and uent, uidaut haənmet gatsbi at a:l, ke:m fər də parti, uiθ sinplisəti harts, dat uoz its o:n tikət admisiənz. aiədbinaktioəliinbaitid. ʃo:fər, in iu:niform ra:bənz eg blu:z, kra:st mai la:n ərli dat satərde mornən uiθ sərpraizənli forməl no:t from hiz inploiər—d a:nər ədbi intairli gatsbi:z, itsed, if aitəten hiz "litəl parti" dat nait. hiədsi:nmi sebrəl taimz an ətintendtəka:l a:n mi la:ŋ bifor, bot pikiəliər ka:nbəne:siən sərkəmstansiziz ədpribendit—saind ɟi gatsbi in məɟestik hand. drestop in uait flanəlz, aiuento:bər tə hiz la:n, əlitəl aftər sebən, an ua:ndərdraun, radər ilati:z, əmoŋ suərlz an eti:z fo:ks aiditənno, do hir an der uoz fe:s aiədno:tis a:n də kəmiu:təntre:n. aiuozinmi:diitlistrok bai də nonbər ioŋ ingliʃmənz da:tidraun, a:l uel drest, a:l lukən əlitəl hongri, an a:l ta:kən in lo ərnəst boisiz tə sa:lid an pra:spərəs əmerəkənz. aiuoʃər deuoselən somθən—ba:ndz or inʃərəns or a:təməbi:lz. deuozatlistagənaizənliəuer baut d i:zi moni in də bisinəti an kənbinst ituoz derz fər əfiu uərdz in də rait ki. az su:n az aiəraibd, aime:d ətem təfaind mai ho:st, bot də tu or θri fo:k, aiakst hiz uerbauts, sterd at mi in soc əme:zd ue an dinaid so biəmənli eni na:liɟ hiz mu:bmənziz, aislonka:f in də dəreksiən də ka:kte:l te:bəlz—d o:nli ple:s in də gartən, uer singəl man kudlingər, uidaut lukən pərpəzlis an əlo:n. aiuoz a:n mai ue təget rorəndronk from ʃir inberəsmən, uen ɟortən be:kər ke:m autə də haus an stud at də hed də marbəl stepsiz, li:nən əlitəl bakuərd an lukən uiθ kəntemtioəs intrəst daun intu də gartən. uelkəm or na:t, aifaund nesəseri tuətacmaisel tə somuon, bifor aiʃudbiginuədres korɟəl marks tə də pasərzbai. "helo!", airord, adbansən tord hər. mai bois si:md onnatiərəli laud əkra:s də gartən. "aiθuot iəkudbi hir," ʃirispa:nd apsənli, az aike:mop. "airimenbəd iəlibd neks doə tu...". ʃiheld mai hand inpərsənəli, az pra:mis ʃidte:kmi ker in minit, an ge ir tə tu gərlz in tuin ielo dresiz, dat sta:pt at də fut də stepsiz. "helo!", dekraid təgedər. "sa:ri iəditənuin." dat uoz fər də ga:lf tərnəmən. ʃiədla:st in də fainəlz də ui:k bifor. "iətonno hu uiiz," sed uon də gərlz in ielo, "bot ui metiə hiə baut əmonθ əgo." "iuzdaid iər her sins den," markt ɟortən, an aistartid, bot də gərlz ədmu:bd kazioəli a:n, an hər mark uoz ədrest tə də pri:mətiər mu:n, prədu:st laik də sopər, no daut, autə ke:tərərz baskət. uiθ ɟortənz slendər go:ldən arm restən in main, uidisend də steps an sa:ntərd baut də gartən. tre ka:kte:lziz flo:tid at os θru də tuailait, an uisatdaun at te:bəl uiθ də tu gərlz in ielo an θri men, i:C uon intrədu:st tu os, az gudmən monbəl. "iəkom tə dem hiə paəti:z uofən?" inkuaird ɟortən tə də gərl bisait hər. "də last uon uaz də uon aimetiu at," ansərd də gərl, in ələrt, ka:nfətən bois. ʃitərnd tə hər kənpaniən, "ituazən fər iu, lusil?" ituaz fər lusil, tu. "ailaiktəkom," lusil sed. "ainebəkeə uot aidu, so aiuolueza gud taim. uen aiuaz hir last, aitoə mai gaun a:n cer, an hiakstmi mai ne:m an ədres—insaid ui:k, aiga:t pakiɟ from kroiriərz uiθ niu i:bnən gaun in it." "iəkept?" akst ɟortən. "ʃuə aidid. aiuazgonəueə tənait, bot ituaz tu big in də bost an hadtəbiuoltəd. ituaz gas blu uiθ LABƏNDƏ bi:dz. tu hondrəd an siksti faib da:ləz." "deəz somθən foni baut felo dat əldu θiŋ laik dat," sed d odər gərl i:gərli. "idonua:nt eni trobəl uiθ ENIba:ti." "hu do:n?" aiinkuaird. "gatsbi. sonbəti to:ldmi..." də tu gərlz an ɟortən li:nd təgedər ka:nfədensiəli. "sonbəti to:ldni deθuot ikild man uons." θril past o:bər a:l os. də θri gudmən monbəlz bent foruərd an lisənd i:gərli. "aitonθink its so moc DAT," argiu:d lusil skeptəkli; "its moə iuaz ɟəimən spai diurən də uoə." uon də men na:tid in ka:nfərme:siən. "aihərd dat from man, dat niu uol baut him, gruop uiθ him in ɟəiməni," iəʃərtos pa:zətibli. "o:, no," sed də fərst gərl, "itkutənbi dat, koz iuoz in d əmerəkən aəmi diurən də uoə." az ar kreɟələsnis suictbak tə hər, ʃili:nd foruərd uiθ inθu:ziazəm. "iəluk at him somtaimz, uen iθink no:bəti lukən at him. ailbet ikild man." ʃinero:d hər aiz en ʃibərd. lusil ʃibərd. uialtərnd an luktraun fər gatsbi. ituoz testəmo:ni, tə də rəmantik spekiəle:siən iinspaird, ituoz uispərz baut him from dem dat faund litəl dat ituoznesəseri təuispər baut in dis uərld. də fərst sopər—itədbi nodər uon aftər midnait—uoznaubiənsərbd, an ɟortən inbaitidmi təɟoin hər o:n parti, dat uoz spred raun te:bəl a:n d odər said də gartənz. ituoz θri mari:D kopəlz an ɟortənz eskort, pərsistən ondərgraɟoit gibən tə baiələn inuendo an a:bbiəsli ondər d inpresiən, su:nər or le:tər, ɟortən uozgonəii:ldimop hər pərsən tə gre:tər or lesər digri:. instetə ranbələn, dis parti ədprizərbd dignəfaid ho:məɟiniəsnis, an əsu:md tu itsel də fonksiən reprəzentən də ste:d no:bəlnis de kontrisaidziz—i:st eg ka:ndəsendən tə ues eg, an kerfəli a:n gard əgesnt its spektrəska:pik ge:nis. "lezgetaut," uispərd ɟortən, aftər somhau ue:stfəl an inəpro:priit haf aur. "dis iz moc tu pəlait fər mi." uiga:top, an ʃisple:nd uiuozgonəfaind də ho:st—aiədnebərmetim, ʃised, an ituozme:kənmi oni:zi. d ondərgraɟoit na:tid in sinəkəl, melənko:li ue. də bar, uer uiglanst fərst, uozkrautid, bot gatsbi uozən der. ʃikutənfaindim from də ta:p də stepsiz, an iuozən a:n də bərandə. a:n cans, uitraid inportənlukən dor, an ua:kt intu hai ga:θik laibreri, panəld uiθ karbd ingliʃ o:k, an pra:bəbli transportid kənpli:t from som ruən o:bərsi:z. staut, mitəle:ɟd man uiθ inorməs aulaid spektəkəlz uositən somuot drunk a:n d eɟ gre:t te:bəlz, sterən uiθ onsteti ka:nsəntre:siən at də ʃelbz buksiz. az uientərd, hiui:ld saitidli raun an zamənd ɟortən from hed tə fut. "uat iəθink?" idimand inpetioəsli. "baut uat?" hiue:bd hiz handz tord də bukʃelbz. "baut dat. az matə faks, iətonnitəba:də tuasəite:n. aiasəite:nd. dezri:l." "də buks?" ina:tid. "apsəliu:tli ri:l—ha pe:ɟiz an eəθən. aiθuot dedbi nais diurəbəl kaədboəd. matə faks, dezapsəliu:tliri:l. pe:ɟiz an, hir! lemi ʃoiə." te:kən ar skeptəsizəm fər grand, iroʃt tə də bukke:siz an ritərnd uiθ ba:lium uon də 'sta:tərd lektiərziz". "si!" ikraid traionfənli. "its bo:nə faiti pi:s prind matə. itfu:ldmi. dis felə z regiələr bəlasko. its traionf. uot θərənis! uot riəlizəm! niu uen tə sta:p tu, ditənkot də pe:ɟiz—bot uat iəua:nt? uat iəspek?" isnact də buk from mi an riple:st he:stili a:n its ʃelf motərən, if uon brik uoz rimu:bd, də ho:l laibreri uozlaiəbəl təkəlaps. "hu bruotiə?" idiman. "oə iənaukom? aiuozbruot. mo:st fo:k uozbruot." ɟortən lukt at him alərtli, cirfəli uidaut ansərən. "aiuozbruot bai uumən ne:md ro:zəbelt," ikəntiniu:d. "guduəmən kluod ro:zəbelt. iənoə? aimetər somueə last nait. aibindronk fər baut əui:k nau, an aiθuot itmaitso:bəmiop təsit in laibreri." "iəto:ldos." uiʃuk handz uiθ him gre:bli an uentbak autdorz. ituoz, dansən nau a:n də kanbəs in də gartən, o:ld men puʃən ioŋ gərlz bakuərd in itərnəl gre:slis sərkəlz, supiriər kopəlz ho:ldən i:c odər tortioəsli, fasiənəbli an ki:pən in də kornərz, an gre:t nonbər singəl gərlziz, dansən indəbiɟəlistəkli or rili:bən d orkəstrə, fər əmo:mən, də bərtən də banɟo:z or də trapsiz. bai midnait, də hilerəti ətinkri:st. seləbre:tid tenər ədsoŋ in italiən, an nətoriəs kəntra:lto ədsoŋ in ɟaz an, bitui:n də nonbərz, fo:k uozduən "stonz" a:l o:bər də gartən, uail hapi bakioəs bərstiz laftərz roz tord də somər skai. perə ste:ɟ "tuinz", dat tərndauttəbi də gərlz in ielo, did be:bi ak in ka:stu:m, an ʃanpe:n uosərbd in glasiz bigər dan fingər bo:lz. də mu:n ədro:z haiər, an, flo:tən in də saund, uoz traiangəl silbər ske:lziz, trenbələn əlitəl tə də stif, tini drip də banɟo:z a:n də la:nz. aiuoz stil uiθ ɟortən be:kər. uiuositən at te:bəl uiθ man baut mai e:ɟ an rauti litəl gərl, dat ge ue a:n də slaitist pra:bəke:siən tu onkəntro:ləbəl laftər. aiuoz inɟoiənmaisel nau. aiədtuk tu fingər bo:lz ʃanpe:nz an də si:n ədce:nɟd bifor mai aiz intu somθən signifəkən, eləmenəl an prəfaun. at lol in d entərte:nmən, də man lukt at mi an smaild. "iər fe:s iz fəmiliər," ised, pəlaitli. "iuuozən in də θərd dibiziən dərən də uor?" "uai, ies. aiuoz in də nainθ məsii:ngon bətaliən." "aiuoz in də sebənθ infəntri, til ɟu:n nainti:n e:ti:n. ainu aidsi:niə somuer bifor." uita:kt fər əmo:mən baut som uet, gre litəl biliɟiz in frans. ebədenli, hilibd in dis bisinəti, for ito:ldmi iəddenba:t haidrəple:n an uozgonətraiaut in də mornən. "uanəgo uiθ mi, o:ld sport? nau nir də ʃor əla:ŋ də saund." "uot taim?" "eni taim dat su:tiə best." ituoz a:n də tip mai toŋz tuaks hiz ne:m, uen ɟortən luktraun an smaild. "haən ge taim nau?" ʃiinkuaird. "moc betər." aitərnd əgen tə mai nu əkkue:ntəns. "dis iz oniu:zioəl parti fər mi. aihazənibənsi:n də ho:st. ailib o:bər der..." aiue:bd mai hand at d inbizəbəl heɟ in də distəns, "an dis man gatsbi sento:bər hiz ʃo:fər uiθ inbəte:siən." fər əmo:mən, hilukt at mi, laik ife:ldtuondərstand. "aim gatsbi," ised sotənli. "uot!" aiskle:md. "o:, aibeg iər partən." "aiθa:t iənu, o:ld sport. aimfre:d aie:n beri gud ho:st." ismaild ondərstandənli—moc mor dan ondərstandənli. ituoz uon dem seldəm smailz uiθ kua:ləti itərnəl riəʃərəns in it, iəkənkom əkra:s for or faib taimz in laif. itfe:st, or simdtəfe:s, də ho:l stərnəl uərld fər instən, an den ka:nsəntre:tid a:n IU uiθ irəzistəbəl preɟətis in ior fe:bər. itondərstudiə nau so far az iuuanitəbiondərstud, bili:bd in iu, az iudlaiktəbili:b in iərself an əʃərdiə ithad prisaisli d inpresiən baut iu, at iər best, iəho:pt təkənbe. prisaisli at dat poin, itbaniʃt—an aiuozlukən at eləgən ioŋ rofnek, iir or tu o:bər θərti, DATS ILABRIT FORMALƏTI SPI:CIZ DEN MIST BIƏN APSƏRD. som taim bifor hiintrədu:stimsel, aidga:t stra:ŋ inpresiən hiuozpikən hiz uərdz uiθ ker. a:lmo:st at də mo:mən uen gudmən gatsbi aidentiəfaitimsel, botlər həri:d tord him uiθ d infərme:siən cika:go uozka:lənim a:n də uair. hiskiu:zdimsel uiθ sma:l bau dat inklu:tid i:c os in tərn. "if iuua:nt eniθən, nau aks fər it, o:ld sport," hiərɟdmi. "skiu:zmi. ailriɟoiniə le:tər." uen hiuozga:n, aitərnd inmi:diitli tə ɟortən, kənstre:nd tuəʃərər baut mai sərpraiz. aiədspekt gudmən gatsbi ədbi florid an korpiələn pərsən in hiz mitəl iirz. "hu iiz?" aidimand. "iəno?" "hiz nau man ne:md gatsbi." "uer hi:z from, aimi:n? an uot hidu?" "nau IUzstartid a:n də sobɟek," ʃiansərd uiθ ua:n smail. "uel, hito:ldmi uons iuoz a:ksfərd man." dim bakgraund startid təte:k ʃe:p bihaind him bot at hər neks mark itfe:titəue. "hauebər, aitonbili:b." "uai na:t?" "aitonno," ʃiinsistid, "ainautonθink iuent der." somθən in hər to:n maindidmi baut d odər gərlz "aiθink ikild man" an had d ifekt stimiəle:tən mai kiəria:səti:z. aitəəksept, uidaut kuestiən, d infərme:siən gatsbi spraŋ from d sua:nps luizianəz or from də loəri:st said nu iorks. dat uozka:npriensəbəl—bot ioŋ men ditən—at li:st in mai prəbinsiəl inspiriəns, aibili:bd deditən—drift ku:lli autə nouer an bai palis a:n la:ŋ ailənd saund. "enihau, higi larɟ parti:z," sed ɟortən, ce:nɟən də sobɟek uiθ ərbe:n diste:st fər də ka:ŋkri:t. "an ailaik larɟ parti:z. desointəmit. at sma:l parti:z, ite:n no praibəsi." ituoz də bu:m be:s dromz, an də d orkəstrə li:tərz raŋaut əbob d ekəle:liə də gartənz. "le:ti:z an ɟentəlmən," ikraid. "at də rikuest gudmən gatsbi:z, uigonəple fər iu gudmən blatəmər təsta:fs le:tist uərk, dat ətrakt so moc ətensiən at karnəgi ha:l last me. if iəri:d də pe:pərz, iəno ituoz big sense:siən." ismaild uiθ ɟo:biəl ka:ndəsensiən an atid "som sense:siən!" uera:n ərba:ti laft. "də pi:s izno:n," ikənklu:tid lostili, "az 'blatəmər təsta:fs ɟaz histri də uərldz."' də ne:tiər gudmən təsta:fs ka:npəzisiənz ilu:tidmi, koz, den az itbigan, mai aiz fel a:n gatsbi, standən əlo:n a:n də marbəl steps an lukən from uon gru:p tə nodər uiθ əpru:bən aiz. hiz tand skin uozdra:n ətrektibli tait a:n hiz fe:s an hiz ʃort her lukt, laik ituoztrimd ebri de. aikudsi noθən sinəstər baut him. aiuondərd, if də fak, hi uozəndrinkən, helpttəsetima:f from hiz gestiz, for itsi:md tə mi hi gru kərektər, az də frətərnəl hilərəti inkri:st. uen də "ɟaz histəri də uərldz" uozo:bər, gərlz uozputən der hedz menz ʃo:ldərz in popiiʃ, kənbibiəl ue, gərlz uosuu:nən bakuərd ple:fəli intu menz armz, i:bən intu gru:ps, noən somuon ətərest der fa:lz, bot nouon suu:nd bakuərd a:n gatsbi, an nofrenc ba:b toct gatsbi:z ʃo:ldər, an no siŋən kuortet uosformd uiθ gatsbi:z hed fər uon link. "aibeg iə paətən." gatsbi:z botlər uosotənlistandən bisaid os. "guduəmən be:kə?" iinkuaird. "aibeg iə paətən bot gudmən gatsbi dlaiktəspi:k tə iu əlo:n." "uiθ mi?" ʃiskle:md in sərpraiz. "ies, mədam." ʃiga:top slo:li, re:zən hər aibro:z at mi in sta:niʃmən, an fa:lo:d də botlər tord də haus. aino:tist dat ʃiuor hər i:bnəndres, a:l hər dresiz, laik sports klo:dz—ituoz ɟa:ntinis baut hər mu:bmənz, laik ʃiədfərstlərndtəua:k a:n ga:lf korsiz a:n kli:n, krisp mornənz. aiuozəlo:n an ituoz a:lmo:st tu. fər som taim, kənfiu:zd an intri:gən saunz ətisiu:d from la:ŋ meniuindo:d ru:m, dat o:bərhoŋ də teris. ilu:tən ɟortənz ondərgraɟoit, dat uoznauinge:ɟd in əpstretəkəl ka:nbərse:siən uiθ tu korəs gərlz, an dat inplordmi təɟoinim, aiuent insaid. də larɟ ru:m uoz fulə fo:k. uon də gərlz in ielo uozpleən də piano an bisaid hər, stud ta:l, redherd ioŋ le:ti from fe:məs korəs, inge:ɟd in sa:ŋ. ʃiəddronk kua:ntəti ʃənpe:nz an, dərən də kors hər sa:ŋz, ʃiəddisaitid ineptli, ərθən uoz beru beri sad—ʃiuozənonlisiŋən, ʃiuozui:pən tu. uenebər ituoz pa:z in də sa:ŋ, ʃifild uiθ graspən bro:k sa:bz an den tukop də lirik əgen in kue:bərən səpra:no. də tirz korst daun hər ci:ks—na:t fri:li, hauebər, for, uen deke:m intu ka:ntak uiθ hər hebili bi:tid ailaʃiz, deəsu:md inki kolər an pərsu:d də rest der ue in slo blak ribiəlets. hiu:mərəs səɟestiən uozme:d ʃisiŋ də no:ts a:n hər fe:s, uera:n ʃiθruop hər handz, sank intu cer an uenta:f intu di:p, bainəs sli:p. "ʃi had fait uiθ man, dat se hi:z hər hozbənd," sple:nd gərl at mai elbo. ailuktraun. mo:st də rime:nən uimən uoznauhaən faits uiθ men sedtəbi der hozbəndz. i:bən ɟortənz parti, də kuortet from i:st eg, uozrent əsondər bai disensiən. uon də men uozta:kən uiθ kiəriəs intensəti tə ioŋ aktrəs, an hiz uaif, aftər əteməntəlaf at də sitioe:siən in dignəfaid an indifrən ue, bro:kdaun intairli an rizortid tə flank ətaks—at intərbəlz, ʃiəpird sotənli at hiz said laik angri daimənd an hist "iəpra:mist!" intu hiz ir. də riloktəns təgo ho:m uozənkənfaind tə ue:uərd men. də ha:l uozatprezəna:kiəpaid bai tudiplorəbli so:bər men an der haili indignən uaibz. də uaibz uosinpəθaizən uiθ i:c odər in slaitli re:zd boisiz. "uenebə isi aimhaən gud taim, iuanəgo ho:m." "nebə həid eniθən so selfiʃ in mai laif." "ui:z aluez də fərst uonz təli:b." "so iz os". "uel, ui:z a:lmo:st də last tənait," sed uon də men ʃi:piʃli. "d orkəstrə left haf naur əgo." inspaitə də uaibz əgri:mən, də dispiu:t endid in ʃort strogəl, an bo:θ uaibz uozliftid kikən intu də nait. az aiue:tid fər mai hat in də ha:l, də dor də laibreri:z o:pənd an ɟortən be:kər an gatsbi ke:maut təgedər. hiuoseən som last uərd tə hər, bot d i:gərnis in hiz manər taitənd əbruptli intu formaləti, az sebrəl fo:k əpro:ctim təse gudbai. ɟortənz parti uozka:lən inpe:siənli tə hər from də porc, bot ʃilingərd fər əmo:mən təʃe:k handz. "aiznauhərd də mo:st əme:zən θiŋ," ʃiuispərd. "hau la:ŋ uiuoz in der?" "uai, baut naur." "ituoz-SINPLIƏME:ZƏN," ʃiripi:tid apstratli—"bot aisuor aiuutəntel an hir aimtantəlaizəniə." ʃiia:nd gre:sfəli in mai fe:s. "pli:z kom an si:mi...fo:n buk...ondər də ne:m guduəmən sigərni hauərd...mai a:nt..." ʃiuoshəriəna:f, az ʃita:kt—hər braun hand ue:bd ɟa:nti səliu:t, az ʃimeltid intu hər parti at də dor. radər əʃe:md, a:n mai fərst əpirəns, aiədste:d so le:t, aiɟoind də last gatsbi:z gestiz, dat uozklostərd raun him. aiuanituəpa:ləɟaiz fər na:t haənno:nim in də gartən. "donmensiən," hiinɟoindmi i:gərli. "dongiit nodər θa:t, o:ld sport." də fəmiliər spresiən ditənho:ld no mor fəmiliərnis dan də hand dat riəʃərənli broʃt mai ʃo:ldər. "an donfəget uigoənop in də haidrəple:n təmaro mornən at nain əkla:k." den də botlər, bihaind hiz ʃo:ldər, "filədelfiə ua:ntiu a:n də fo:n, sər." "alrait, in minit. telem aibi rait der...gudnait." "gudnait." "gudnait." ismaild, an, sotənli, itsi:md təbi plezən signifəkəns in haənbin əmoŋ də last təgo, laik hiəddizaird a:l də taim. "gudnait, o:ld sport...gudnait."—bot az aiua:kt daun də steps, aisa d i:bnən uozən kuait o:bər. fifti fi:t from də dor, ədozən hedlaits ilu:məne:tid bizar an təmoltioəs si:n. in də dic bisaid də ro:d, rait said, bot baiələnli ʃorn uon ui:l, restid nu ku:p, dat coupédleft gatsbi:z draib na:t tu minits bifor. də ʃarp ɟot ua:lz əkaund fər də ditacmən də ui:lz, dat uoznaugetən kənsitərəbəl ətensiən from haf ədozən kiuriəs ʃo:fərz. hauebər, az deədleft der karz bla:kən də ro:d, harʃ diskortən din from dem in də rir ədbina:təbəl fər som taim an atid tə d a:lreti baiələn kənfiu:ziən də si:nz. man in la:ŋ dostər əddismaund from də rek an nau stud in də mitəl də ro:dz, lukən from də kar tə də tair an from də tair tə d əpsərbərz in plezən, pozəld ue. "si!" isple:nd. "ituent in də dic." də fak uozinfənitlista:niʃən tə him—an airekəknaiz fərst d oniu:zioəl kua:ləti uondərz an den də man; it uoz də le:t pe:trən gatsbi:z libreri:z. "hau dithapən?" hiʃrogd hiz ʃo:ldərz. "aino noθən uatebə baut mikaniks," ised disaizibli, "bot hau ithapənd? iəran intu də ua:l?" "donaksmi," sed aul aiz, ua:ʃən hiz handz də ho:l matər. "aino beri litəl baut draibən, neks tə noθən. ithapənd, an dat z a:l aino." "uel, if iu:z puə draibə, iəʃutəntrai draibən at nait." "bot aiuozəntraiən," isple:nd indignənli, "aiuozənibəntraiən." a:d hoʃ fel a:n də baistandərz. "iuua:nəkəmit suəsaid?" "iuzloki ituoz den ui:l! bad draibə an na:t i:bən TRAIən!" "iutonondərstand," sple:nd də krimənəl. "aiuozəndraibən. its nodər man in də kar." də ʃa:k, dat fa:lo:d dis dekləre:siən, faund bois in səste:nd "a:!", az də dor də ku:os suoŋ slo:li o:pən. də kraud—ituoz nau kraud—steptbak inbələnterili, an, uen də dor əto:pənd uaid, ituoz go:stli pa:z. den, beri graɟoəli, part bai part, pe:l daŋlən indəbiɟəl stept autə də rek, paən tentətibli at də graund uiθ larɟ onsərtən dansən ʃu. blaindid bai də gler də hedlaits an kənfiu:zd bai d insesənt gro:nən də hornz, d apərisiən stud sueən fər əmo:mən, bifor ipərsi:bd də man in də dostər. "ua z matə?" hiinkuaird ka:mli. "uiran autə gas?" "luk!" haf ədozən fingərz poind at d anpiəte:tud ui:l—i sterd at it fər əmo:mən an den lukt opuərd, laik isəspekt itəddra:pt from də skai. "itke:muof," somuon sple:nd. hina:tid. "at fəist, aidinno:tis uidsta:pt." pa:z. den, te:kən la:ŋ breθ an, stre:tənən hiz ʃo:ldərz, imakt in ditərmənd bois, "uondər f telmi ueə deəz gasli:n ste:siən?" at li:st ədozən men, som dem litəl betər a:f dan iuoz, sple:nd tə him ui:l an kar uozən no la:ngər ɟoind bai eni fizəkəl ba:nd. "bakaut," isəɟestid aftər əmo:mən. "putər in ribərs." "bot də ui:l za:f!" hihezəte:tid. "no harm in traiən," ised. də ke:tərua:lən hornz ədri:ct krisendo an aitərndəue an kot əkra:s də la:n tord ho:m. aiglanstbak uons. əue:fər mu:nz uosʃainən o:bər gatsbi:z haus, me:kən də nait fain az bifor an sərbaibən də laftər an də saun hiz stil gloən gartən. sotən emtinis simdtəflo nau from də uindo:z an də gre:t dorz, indauən uiθ kənpli:t aizəle:siən də figər də ho:stiz, dat stud a:n də porc, hiz hand op in forməl ɟestiər feruelz. ri:tən o:bər uot aiəzro:t so far, ai si aiəzge d inpresiən d ibenz, də θri naits sebrəl ui:kds əparts, uoz a:l dat apsorbdmi. a:n də ka:ntreri, deuoz mirli kazioəl ibenz in krautid somər an, til moc le:tər, deapsorbdmi infənitli les dan mai pərsənəl əferz. mo:st də taim, aiuərkt. in d ərli mornən, də son θru mai ʃato uestuərd, az aihəri:d daun də uait cazəmz loər niu iorks tə də pra:bəti trost. ainu d odər klərks an ioŋ ba:ndse:lzmən bai der fərst ne:mz an lonct uiθ dem in dark krautid restəra:nts a:n litəl pig sa:siɟiz an maʃt pəte:to:z an ka:fi. aiibənhad ʃort əfer uiθ gərl, dat libd in ɟərsi siti, an uərkt in d əkauntən dipartmən, bot hər brodər bigan θroən mi:n luks in mai dəreksiən, so, uen ʃiuent a:n hər be:ke:siən in ɟəlai, ailet blo kuaitli əue. aituk dinər iu:zioəli at də ie:l klob—fər som ri:zən ituoz də glu:miist iben mai de:z—,an den aiuent opsterz tə də laibreri an stoti:d inbestməz an sikiərəti:z fər ka:nsiənsiəs aur. ituoz ɟenərəli əfiu raiətərz raun, bot denebərke:m intu də laibreri, so ituoz gud ple:s tə uərk. aftər dat, if də nait uozmelo, aistro:ld daun matəsən abənu past d o:ld məri hil ho:tel an o:bər θərti θərd stri:t tə də pensəlbe:niə ste:siən. aibiganəlaik nu iork, də re:si, adbentiərəs fi:l its at nait an də satəsfaksiən də ka:nstən flikər menz an uimənz an məsii:nz gi tə də reslis ai. ailaikttəua:k op fiθ abənu an pikaut rəmantik uimən from də kraud an imaɟən in əfiu minits aiuozgonəentər intu der laibz, an nouon ətebər no or disəpru:b. somtaimz, in mai maind, aifa:lətəm tə der əpartmənz a:n də kornərz hid stri:tsiz, an detərnd an smaildbak at mi, bifor defe:tid θru dor intu uorm darknis. at d incantid metrəpa:lətən tuailait, aifelt ha:ntən lo:nlinis somtaimz, an felt in odərz—por ioŋ klərks, dat loitərd in fronə uindo:z ue:tən, til ituoz taim fər sa:ləteri restəra:n dinər; ioŋ klərks in də dosk, ue:stən də mo:st poignən mo:mənz naits an laifs. əgen at e:t əkla:k, uen də dark le:nz də forti:ziz uosfaibfi:tdi:p uiθ θra:bən taksi kabz, baund fər də θiətər distrik, aifelt sinkən in mai hart. formz li:nd təgedər in də taksi:z, az deue:Tid, an boisiz saŋ, an ituoz laftər from onhərd ɟo:ks, an laitid sigrəts autlaind oninteləɟəbəl ɟestiərz insaid. imaɟənən mi, tu, uoz həriən tord ge:nis an ʃerən der intəmit saitmən, aiuiʃtem uel. fər əuail, aila:st sait ɟortən be:kərz, an, den, in midsomər, aifaundər əgen. at fərst, aiuosflatərd təgo ple:siz uiθ hər, koz ʃiuoz ga:lf ʃanpiən an əruon nu hər ne:m. den, ituoz somθən mor. aiuozən aksiəli in lob, bot aifelt sortə tendər kiəria:səti. də bord ha:ti fe:s, ʃitərnd tə də uərld, kənsi:ld somθən—mo:st əfeksiənz kənsi:l somθən ibentioəli, i:bən do dedo:n in də biginən—, an, uon de, aifaund uot ituoz. uen uiuoz a:n hausparti təgedər op in uoruik, ʃileft baro:d kar aut in də re:n uiθ də ta:p daun, an den laid baut it, an, sotənli, airimenbərd də stori baut hər dat ətilu:tidmi dat nait at de:zi:z. at hər fərst big ga:lf tərnəmən, ituoz ro dat nirli ri:ct də nu:zpe:pərz, səɟestiən ʃidmu:bd hər ba:l from bad lai in də semaifainəl raun. də θiŋ əpro:ct də prəporsiənz skandəlz, den daitəue. kati ritrakt hiz ste:tmən, an d o:nli odər uitnis admitid ikutəbinmiste:kən. d insətən an də ne:m ədrime:nd təgedər in mai maind. ɟortən be:kər instinktibli əboitid klebər ʃru:d men, an nau ai sa dis uozkoz ʃifelt se:fər a:n ple:n, uer eni daibərɟəns from ko:d ədbiθa:t inpa:səbəl. ʃiuoz inkiərəbli disa:nəst. ʃikutənindiər biən at disədbantiɟ, an, gibən dis onuilənnis, aispo:z ʃiədbigon di:lən in soptərfiu:ɟiz, uen ʃiuozberiioŋ, in ortər təki:p dat ku:l, insələn smail tərnd tə də uərld an iet satəsfai də dimanz hər hard ɟa:nti ba:ti:z. itditənme:d no difrəns tə mi. disa:nəsti in uumən iz θiŋ iənebərble:m di:pli—aiuozkazioəlisari, an den aifərga:t. ituoz a:n dat se:m hauz parti uihad kiəriəs ka:nbərse:siən baut draibən kar. itstartid, koz ʃipast so klo:s tə som uərkmən, ar fendər flikt botən a:n manz ko:t. "iu:z ra:tən draibər," aiprətestid. "i:dər iəhaztəbimorkerfəl or iəʃutəndraib at a:l." "aiəmkerfəl." "no, iue:n." "uel, odər fo:k iz," ʃised laitli. "uot dat gatədu uiθ it?" "delki:p autə mai ue," ʃiinsistid. "itte:k tu təme:k aksətən." "spo:z iəmet sonbəti den az keəlis az iərself." "aiho:p ainebəuil," ʃiansərd. "aihe:t kerlis fo:k. dat z uai ailaikiu." hər gre, sonstre:nd aiz sterd stre:t əhed, bot ʃiəddilibritliʃiftid ar rile:siənz, an, fər əmo:mən, aiθa:t ailobdər—bot aimslo:θinkən an fulə intiriər ru:lz dat ak az bre:ks a:n mai dizairz, an ainu, fərst aihatəgetmaisel defənitli autə dat tangəl bak ho:m. aidbinraitən letərz uons əui:k an sainəndem, "lob, nik," an a:l, aikud θink baut, uoz hau, uen dat sərtən gərl ple:d tenis, fe:n mostaʃ pərspəre:siən əpird a:n hər opər lip. nebədəles, ituoz be:g ondərstandən dat hatəbitatfəlibro:ka:f, bifor aiuosfri. ebriuon sospekimsel at li:st uon də kardnəl bərtiu:z, an dis iz main—aim uon fiu a:nəst fo:k aiəzebərno:n.