12.07.2018

Analects — LUN IU

spring Lun Yu - Wikibooks, open books for an open world note the old China tongue (Classical Chinese - Wikipedia) was wonderful in that it broke it all speech laws by it freely playing with its words. it was never a smart thing to leave China folk without their olden pithy works & mighty tongue for the new kind, dear China, & yet any China tongue is worlds better than english with our overburdensome writing & its law. II 
  • ci zi si ~< 'q j x'
  • z c s < z~zh  c~ch s~sh
  • e ie iue ə i u uŋ ue < ei ia iua e yi wu ong ui
  • needless to say ŋ i u < ng y w~o
~ in a word with a third tone bit 'ˇ', the other get ':', to show us the loudness/beat alone, (not "tones".)
A B C D E Ə F G H I K L M N Ŋ O P R S T U Z :
Zi iue, "siue er si sii zi bu i suo hu? io peŋ zi iuenfa:ŋ lai bu i lə hu? ren buzi er bu iun bu i ziu:nzi hu?" io zi iue, "cii ueren ie siau di er hau fan saŋ ze sien i bu hau fan saŋ er hau zuo luan zə ue zi io ie. ziu:nzi u ben ben li er dau seŋ siau di ie zə—cii ue ren zi ben iu?" zi iue, "ciau ien liŋ sə sien i ren." zeŋ zi iue, "u ri san seŋ u sen ueren mo er bu zuŋ hu iu peŋio ziau er bu siin hu zuan bu sii hu." zi iue, "dau cien ceŋ zi guo ziiŋ si er siin zie iuŋ er airen si min i si:." zi iue, "di:zi ru zə siau cu zə di ziin er sin fan ai zuŋ er ciin ren siŋ io iu li zə ii siue uen." zi sia, "iue sien sien i sə si fu:mu neŋ zie cii li si ziun neŋ zi cii sen iu peŋio ziau ien er io siin sue iue ue siue u bi ue zi siue i." zi iue, "ziu:nzi bu zuŋ zə bu gu. zu zuŋ siin! u io buru zi zə! guo zə u dan gai!". zeŋ zi, "iue sen zuŋ zue iuen—min də gue ho i." zi ciin uen iu zi, "guŋ iue fu:zi zi iu si baŋ ie bi uen cii zeŋ—ciu zi iu? i iu zi iu?". zi guŋ iue, "fu:zi uen liaŋ guŋ zien raŋ i də zi fu:zi zi ciu zi ie. cii zu i hu! ren zi ciu zi iu?" zi iue, "fu zai guan cii zi fu mo guan cii siŋ. san nien u gai iu fu zi dau keue siau i." io zi iue, "li zi iuŋ hə ue gue. sien uaŋ zi dau si ue me siau da io zi. iosuo busiiŋ. zi hə er hə bu i li zie zi i bu kəsii:ŋ ie." io zi iue, "siin ziin iu i ien kə fu ie. guŋ ziin iu li iuen ci ru ie. in  bu si cii ciin i kə zuŋ ie." zi iue, "ziu:nzi si u ciu bau ziu u ciu an min iu si er sen iu ien ziu io dau er zeŋ ien—kəue hausiue ie i." zi guŋ iue, "pin er u can fu er u ziau həru." zi iue, "kə ie ue ruo pin er lə fu er hau li zə ie." zi guŋ iue, "si iun ri cie, 'ru cuo ru zuo ru mo."—cii si zi ue iu." zi iue, "ci ie si kə iu ien si i i. gau zu uaŋ er zi lai zə." zi iue, "bu huan ren zi bu zii zi huan buzi ren ie." zi iue, "ue zeŋ i də piru be cen ziu cii suo er zuŋ siiŋ guŋ zi." zi iue, "si san bai i ien i bi zi iue, 'si usie." zi iue, "dau zi i zeŋ cii zi i siiŋ min mien er u:ci. dau zi i də cii zi i li io ci cie gə." zi iue, "u si io u er zi iu siue; sansi erli; sisi er bu huo; usi: er zi tien miŋ; liusi er er sun; ciisi er cuŋ siin suo iu bu iu ziu io." meŋ i zi uen siau; zi iue, "u ue." fan ci iu zi gau zi iue, "meŋ sun uen siau iu uo uo due iue, 'u ue'." fan ci iue, "həue ie?"; zi iue, "seŋsi si zi i li si zaŋ zi i li zii zi i li." meŋ u bo uen siau; zi iue, "fu:mu ue cii zii zi." zi io uen siau; zi iue, " ziin zi siau zə si ue neŋ iaŋ zi iu ciuen ma zie neŋ io iaŋ—bu ziiŋ hə i bie hu?" zi sia uen siau. zi iue, "sə nan. io si di:zi fu cii lau io ziu si sianseŋ zuan zeŋ si iue: siau hu?" zi iue, "u iu hue ien zuŋ ri bu ue ru iu. tue er seŋ cii si i zu:i fa. hue! ie bu iu." zi iue, "si cii suoi; guan cii suo io; ca cii suo an—ren ian zai ren ien zai?". zi iue, "uen gu er zi siin kəi ue si i." zi iue, "ziu:nzi bu cii." zi guŋ uen ziu:nzi; zi iue, "siensiŋ cii ien er ho cuŋ zi." zi iue, "ziu:nzi zo er bu bi—siau ren bi er bu zo." zi iue, "siue er bu si zə uaŋ—si er bu siue zə dai." zi iue, "guŋ hu iduan si hai ie zii!". zi iue, "io, hue niu zi zi hu? zi zi ue zi zi buzi ue buzi—si zi ie." zi zaŋ siue gan lu; zi iue, "duo uen ciue i sen ien cii iu—zə gua io. duo zien ciue dai sen siiŋ cii iu—zə gua hue ien gua io. siiŋ gua hue lu zai ciizuŋ ii." ai guŋ uen iue, "hə ue zə min fu?"; kuŋzi due iue, "ziu zi cuo zu uaŋ—zə min fu. ziu uaŋ cuo zu zi—zə min bu fu." zii kaŋ zi uen si min ziiŋ zuŋ i ciin ru zi hə; zi iue, "lin zi i zuaŋ—zə ziiŋ. siau ci—zə zuŋ. ziu san er ziau buneŋ—zə ciin." huo ue kuŋzi iue, "zi, sii bu ue zeŋ?". zi iue, "su iun siau hu?—'ue siau io iu siuŋdi si iu io seŋ. si i ue seŋ.' si cii ue ue seŋ si cii ue ue seŋ?". zi iue, "ren er u siin buzi cii kə ie. da cə u siaucə u cii hə i siiŋ zi zai?." zi zaŋ uen si si kə zi ie ie. zi iue, "in in iu sia li suo  suni: kə zi ie—zo in iu in li suo suni: kə zi ie. cii huo zii zo zə sue bai si kə zi ie." zi iue, "fe cii gue er zii zi can ie. zien i bu ue u iuŋ."
...