11.24.2018

Unchristish & Unchristmade Wellknown Yulesongs in New York Speech

"Scholars have connected the celebration to the Wild Hunt, the god Odin, and the pagan Anglo-Saxon Mōdraniht. It later underwent Christianized reformulation resulting in the term Christmastide." —Yule
 • FA:DƏ IU:L hi z komən tə taun
 • hab iəself ə meri litəl iu:ltaid
 • uuokən in ə uintə uondəland.
 • let it sno
 • cestnots ro:stən a:n ən o:pən faiə
 • ɟingəlbelra:k
 • it z də mo:st uondəfəl taim adə iiə
 • sle raid
 • ru:ta:lf də redno:zd re:ndiə
 • it z biginən tə luk ə la:t laik iu:ltaid
 • uait iu:ltaid
 • ə ha:li, ɟa:li iu:ltaid
 • belz
 • ra:kən əraund də iu:ltaidtri
 • uol ai ua:nt fə iu:ltaid it z iu
 • fruosti də sno:man
 • blu iu:ltaid
 • silbə belz
 • somde at iu:ltaid
 • iu ə mi:n θiŋ, gudmən grinc

...

iə betə ua:c aut,
iə betə na:t krai,
betə na:t paut.
ai m telən iu uai;
FA:DƏ IU:L hi z komən tə taun.
hi z me:kən ə list an cekən it tuais;
gonə faind aut hu z nuoti an nais...
hi si iu uen iə sli:pən; hi no:z uen iu əue:k;
hi no if iu bin bad oə gud, so bi gud foə gudnis se:k!


hab iəself ə meri litəl iu:ltaid, let iə haət bi lait—
from nau a:n, a oəti:lz əl bi aut ab sait!
hab iəself ə meri litəl iu:ltaid, me:k də uintə kuir;
from nau a:n, a oəti:lz əl bi mailz from hir.
hiə ui iz az in o:ldən de:z, hapi go:ldən de:z ab ioə.
stedfəst frendz dat iz diə tu os, gadə niə tu os uons moə.
θru də iiəz, ui uol əl bi təgedə (if də ga:dz de bau).
haŋ iu ə ʃainən staə a:n də haiist bau,
an hab iəself ə meri litəl iu:ltaid nau.

sle belz riŋ. e:nt iə lisnən?
in də le:n sno iz glisnən.
ə biu:təfəl sait; 
ui hapi tənait,
uuokən in ə uintə uondəland.
ga:n əue iz də blu:bərd;
hiə tə ste iz ə niu bərd;
hi siŋ ə lob suoŋ
az ui go əluoŋ.
in də meto ui kən bild ə sno:man,
den pritend dat hi iz paəsən braun;
hi l se, "e:nt iə mari:d?" ui l se, "no, man,
bot iu kən du də ɟa:b uen iu in taun."
le:tə a:n, ui l kənspaiə,
az ui dri:m bai də faiə
tə fe:s onəfre:d də planz dat ui me:d.
in də meto ui kən bild ə snoman,
an pritend dat hi z ə sərkəs klaun.
ui l hab la:ts ab fon uiθ gudmən snoman
bot til di odə kidz na:k im daun.
uen it sno:z, e:nt it θrilən?
do iə no:z gets əcilən.
ui l fra:lik an ple, 
di eskəmo ue.

o də uedə autsaid iz fraitfəl,
bot də faiə iz so dilaitfəl
an uidaut ə ple:s tə go,
let it sno, let it sno, let it sno! 
it e:n ʃoən sainz əsta:pən,
an ai ba:t som koən fə pa:pən.
də laits de tərnd ue daun lo...
uen ui fainəli kis gud nait,
hau ai l he:t goən aut in də stoəm!
bot if iu l tru:li ho:ld me tait,
uol də ue ho:m ai l bi uoəm.
də faiə z slo:li daiən,
an, mai diə, ui stil gudbaiən,
bot az luoŋ az iə lob mi so...

cestnots ro:stən a:n ən o:pən faiə,
ɟak fruost nipən at iə no:z,
iu:ltaid karəlz biən soŋ bai ə kuaiə,
an fo:ks drest op laik eskəmo:z.
ebriba:ti no ə gud diʃ an som misəlto
help tə me:k də si:zən brait,
taini ta:ts uiθ deə aiz uol əglo
əl faind it haəd tə sli:p tənait.
de no dat iu:ldad z a:n hiz ue;
hi z lo:tid la:ts ab toiz an guti:z a:n hiz sle,
an ebri modərz caild de z gonə spai
tə si if re:ndiə tru:li no hau tə flai,
an so ai m a:fərən dis sinpəl fre:z
tə dem from uon tə naintitu,
uoldo it z bin sed meni taimz, meni ue:z,
"meri iu:ltaid tə iu!"

ɟingəlbel, ɟingəlbel, ɟingəlbelra:k!
ɟingəlbelz suiŋ 
an ɟingəlbelz riŋ!
snoən an bloən op buʃəlz afon,
nau də ɟingəlha:p əz bigon.
ɟingəlbelz caim in ɟingəlbel taim
dansən an pransən in ɟingəlbelskueə,
in də fruosti eə.
ua:t ə brait taim! it z də rait taim,
tə ra:k də nait əue.
ɟingəlbeltaim iz ə suel taim
tə go glaitən in ə uonhoəs sle.
giti op, ɟingəl hoəs, pik op iə fi:t!
ɟingəl əraund də kla:k!
miks an əmingəl in də ɟingələn fi:t—
dat z də ɟingəlbel, dat z də ɟingəlbelra:k.

it z də mo:st uondəfəl taim adə iiə
uiθ cildrən ɟingəlbelən,
an ebriuon telən iə, 
"bi agud cir!"
it z də haphapiist si:zən ab uol
uiθ dem ha:ləde gri:tənz an lait, hapi mi:tənz,
uen frendz kom tə kuol—
it z də haphapiist si:zən ab uol!
deə l bi paəti:z fə ho:stən
maəsmelo:z fə to:stən,
an karələn aut in də sno;
deə l bi kri:pi go:st stoəri:z,
an te:lz ab də gloəri:z 
ab iuəltaidz luoŋ, luoŋ əgo..
deə l bi moc misəltoən,
an haəts əl bi gloən,
uen lob uonz de nir...

hiə nau dem sle belz ɟingələn, riŋ tiŋ tiŋgələn tu.
kom a:n! it z lobli uedə fə ə sle raid təgedə uiθ iu.
autsaid də sno iz fuolən, an frendz de kuolən, "iu hu!".
gitiiap, gitiiap, gitiiap, lez go!
lez luk at də sno! 
ui raitən in ə uondəland ab sno!
gitiiap, gitiiap, gitiiap, it z grand!
ho:ldən nau iə hand,
ui glaitən əluoŋ uiθ də suoŋ aə uintri priti land!
a ci:ks de nais an ro:zi, an konfi ko:zi iz ui;
ui snogəld op təgedə laik tu bərdz aə fedə əd bi.
let z te:k də ro:d bifoə os, an siŋ ə koərəs oə tu..
deə z ə bərθde paəti at də ho:m ab faəmə gre;
it əl bi də pərfekt endən aə pərfekt de.
ui l bi siŋən də suoŋz ui lob tə siŋ udaut ə siŋgəl sta:p
at də faiəple:s uail ui ua:c də cestnots pa:p.
deəz ə hapi fi:lən noθən in də uərld kən bai,
uen de pas əraund də kuofi an də pimpkən pai.
it əl niəli bi laik ə pikcə print bai kəriə an aibz—
dem uondəfəl θiŋz dem də θiŋz ui rimenbə uol θru a laibz.

iə no daʃə an dansə an pransə an biksən;
iə no ka:mət an kiu:pid an da:nə an blitsən,
bot e:nt iə rikuol,
də mo:st fe:məs re:ndiə ab uol?
ru:ta:lf də redno:zd re:ndiə had ə beri ʃaini no:z,
an if iu ebə suo it, iu əd i:bən se it glo.
uol ab di odə re:ndiə laikt tə laf an kuol im ne:mz—
de nebə let poə ru:ta:lf ɟoin in eni re:ndiə ge:mz.
den uon fuogi iu:ltaid i:b, iu:ldad ke:m tə se,
"ru:ta:lf uiθ iə no:z so brait,
e:nt iu l li:d mai sle tənait?"
den hau uol də re:ndiə lobd im, az de ʃautid aut uiθ gli,
"ru:ta:lf də redno:zd re:ndiə, iu l go daun in histəri!"

it z biginən tə luk ə la:t laik iu:ltaid
ebriueə iə go, 
te:k ə luk at də faib an ten,
it z glisnən uons əgen,
uiθ kandi ke:nz an silbə le:nz əglo.
...toiz in ebri stoə,
bot də pritiist sait tə si
it z də ha:li dat əl bi
a:n iə o:n fron doə.
ə peə ab ha:pəluoŋ bu:ts 
an ə pistəl dat ʃu:ts
de z də uiʃ ab baəni an ben.
da:lz dat əl tuok 
an əl go fə ə uuok
de z də ho:p ab ɟanis an ɟen,
an ma:m an dad kən haədli ue:t fə sku:l tə start əgen.
...deə z ə tri in də grand ho:tel,
uon in də paək az uel;
it z də haətə kaind dat don maind baut də sno.
...su:n də belz əl staət
an də θiŋ dat əl me:k em riŋ 
it z də karəl dat iə siŋ
rait uidin iə haət.
...ies, it z iu:ltaid, uons moə.

ai m dri:mən aə uait iu:ltaid
laik nau də uonz ai laikt tə no,
ueə də tri:ta:ps glisən
an cildrən lisən
tə hiə sle belz in də sno.
...uiθ ebri iu:ltaid kard ai rait
let iə de:z bi meri an brait!
an mai uol iə iuəltaidz bi uait!

hab ə ha:li, ɟa:li iu:ltaidit z də best taim ab də iiə.
ai don no if deə  bi sno, bot hab ə kop ab ciə!
hab ə ha:li, ɟa:li iu:ltaid, an uen iu uuok daun də stri:t,
se helo tə frendz iə no, an ebriuon iə mi:t.
o ho də misəlto! hoŋ ueə iə kən si;
sombəti ue:t fə iu; kis em uons fə mi!
hab ə ha:li, ɟa:li iu:ltaid, an if it z iə ditən hiə,
o bai ga:li, hab ə ha:li ɟa:li iu:ltaid dis iiə!

haək! hau də belz, sui:t silbə belz
uol si:m tə se, "θro keəəue!"
iu:ltaid it z hiəbriŋən gud ciə
tə ioŋ an o:ld, maild an də bo:ld.
diŋ duoŋ, diŋ duoŋ dat it z deə suoŋ
uiθ ɟoifəl riŋ uol karəliŋ.
uon si:m tə hiə uərds ab gud ciə
from ebriueə filən dəu eə.
o hau de paund, re:zən də saund,
oə hil an de:l, telən deə te:l,
laudli de riŋ, uail foks de siŋ
saŋz ab gud ciə—iu:ltaid it z hiə.
meri, meri, meri, meri iu:ltaid.
a:n, a:n de send a:n uidaut end
deə ɟoifəl to:n tu ebri ho:m.

ra:kən əraund də iu:ltaidtri
at də iu:ltaid paəti ha:p,
ə misəlto hoŋ ueə iu kən si
ebri kopəl uərk tə sta:p.
ra:kən əraund də iu:ltaid tri, let də iu:ltaid fi:lən riŋ.
le:tə ui l hab som pomkən pai, an ui l du som karəliŋ.
iu əl get ə sentəmenəl fi:lən, uen iə hiə boisiz siŋən,
"lez bi ɟa:li! dek də huolz uiθ bauz ab ha:li!"
ra:kən əraund də iu:ltaidtri, 
hab ə hapi ha:ləde,
ebriuon dansən merili
in ə nu o:ld faʃənd ue.

ai kan ue:t nau—
ai don ua:n ə la:t fə iu:ltaid. deə z uon θiŋ nau ai ni:d,
an ai don keə əbaut də prezənz ondəni:θ də iu:ltaidtri,
ai don ni:d tə haŋ mi mai sta:kənz deə a:n də faiəple:s.
FA:DƏ IU:L uon me:k mi hapi uiθ ə toi a:n iu:ltaidde.
ai ua:nt iə nau foə mai o:n,
moə dan iu kud ebə no.
me:k mai uiʃ kom tru!
uol ai ua:nt fə iu:ltaid it z iu,
iu be:bi.
o, ai uon aks fə moc dis iu:ltaid; ai uon i:bən uiʃ fə sno,
an ai m gonə ki:p a:n nau ue:tən ondəni:θ də misəlto.
ai uon me:k ə list an send it tə də noəθ po:l fə iu:ldad;
ai uon i:bən ste əue:k tə hiə dem uondə re:ndiə glad,
sins ai ua:nt iə nau hiə tənait, ho:ldən a:n tə mi so tait.
ua:t moə ai kən du? 
sins be:bi uol ai ua:nt foə iu:ltaid iz iu.
o ho, uol də laits de z ʃainən so braitli ebriueə,
an də saund ab cildrənz laftə fil di eə,
an ebriuon iz siŋən. 
ai hiə dem sle belz riŋən.
iu:ldad e:nt iu l briŋ mi də uon ai tru:li ni:d?
e:nt iu l pli:s briŋ mai be:bi tə mi?
o, ai don ua:nt ə la:t foə iu:ltaid;
dis it z uol ai m aksən foə.
ai uanə si nau mai be:bi
standən rait autsaid mai doə.

fruosti də sno:man uaz ə ɟa:li hapi so:l,
uiθ ə koənka:b paip, an ə botən no:z 
an tu aiz me:d aut ab ko:l.
fruosti də sno:mən it z ə priti te:l de se,
hi uaz me:d ab sno, bot də cildrən no,
hau hi ke:m təlaif uon de.
deə had tu ab bin som maɟik in dat o:d silk hat de faund,
foə, uen de ple:st it a:n hiz hed, hi bigan tə dans əraund.
fruosti də sno:man uaəlaib az hi kud bi,
an də cildrən se hi kud laf an ple, də se:m nau az iu an mi.
fruosti də sno:man nu də son uaz ha:t dat de,
so hi sed, "lez ron, 
an ui l hab som fon 
nau befoə ai melt əue."
daun də biliɟ, uiθ ə bru:mstik in hiz hand,
ronən hiə an deə 
uol əraund də skueə, 
seən, "kac mi if iə kan."
hi led em daun də stri:ts ab taun, rait tə də trafik ka:p,
an hi o:nli puozd ə mo:mən, uen hi hərd im ha:lə, "sta:p!"
fruosti də sno:man had tə həri a:n hiz ue,
bot hi ue:bd gudbai 
seən, "iu, don krai!
ai bak əgen som de."
θonptəti, θomp, θomp, luk at fruosti go,
o:bə də hilz ab sno.

ai l hab ə blu iu:ltaid uidaut iu;
ai l bi so blu θinkən nau əbaut iu.
dekəre:ʃənz ab red a:n ə gri:n iu:ltaidtri
uon bi də se:m, diə, if iu e:nt hiə uiθ mi—
an, uen dem blu sno:fle:ks staət fuolən,
dat z uen dem blu meməri:z staət kuolən;
iu l bi duən uol rait, uiθ iə iu:ltaid ab uait,
bot ai l hab ə blu, blu, blu iu:ltaid.

silbə belz, silbə belz, 
it z iu:ltaid taim in də taun.
riŋəliŋ, hiə em riŋ, su:n it əl bi iu:ltaidde.
bəro saiduuoks, bizi saiduuoks klo:did in ha:ləde stail.
in di eə deə z fi:lən ab iu:ltaid, 
cildrən lafən, fo:ks əpasən,
mi:tən smail aftə smail, an a:n ebri koənə iə hiə...
striŋz ab stri:t laits, i:bən sta:plaits,
blinkən brait red an gri:n,
az də ʃa:pəz roʃ ho:m uiθ deə treziəz.
hiə də sno kronc, si childrən bonc;
dis it z iu:ldadz big de,
an abob uol dis bosəl iə hiə.

somde at iu:ltaid men uon bi boiz
pleən uiθ ba:mz laik cildrən uiθ toiz.
uon uoəm disenbə a haəts əl si
ə uərld ueə men de fri.
somde at iu:ltaid deə l bi no uoəz,
aftə ui lərnd ua:t iuəltaid z foə,
aftə ui faund ua:t laif z tru:li uərθ,
deə l bi pi:s a:n ərθ.
somde at iu:ltaid ui l si ə land
uiθ no hongri cildrən, no enpti hand,
uon hapi moənən fo:ks bi əʃeərən
a uərld ueə fo:ks əkeərən.
somde uol a dri:mz əl kom tə bi,
somde in ə uərld ueə men de fri,
mebi na:t in taim fə iu an mi,
bot...
somde at iu:ltaid deə l bi no tiəz,
uol men de də se:m, an no men ga:t fiəz,
uon ʃainən mo:mən, uon ga:taks əue,
from a uərld təde.
somde at iu:ltaid man hi uon fuol,
he:t əl bi guon, an lob əl uin uol;
somde ə niu uərld dat ui kən staət
uiθ ho:p in ebri haət.

iu ə mi:n θiŋ, gudmən grinciu tru:li iz ə hi:l;
iu az kodəli az ə kaktəs, iu az caəmən az ən i:l, 
gudmən grinc, iu ə bad bəbanə uiθ ə gri:si blak pi:!
iu ə ma:nstə, gudmən grinc; iə haət z ən enpti ho:l,  
iə bre:n iz ful ab spaitəz, iu ga:t gaəlik in iə so:l,
gudmən grinc, ai uutən toc iə 
uiθ ə θərti nain an ə haf fut po:l!
iu ə bail uon, gudmən grinc; iu ga:t tərmaits in iə smail,
iu ga:t uol tendə sui:tnis aə si:sik kra:kədail, 
gudmən grinc, gibən ə cois bitui:n də tu 
ab iu ai d te:k də si:sik kra:kədail!
iu ə faul θiŋ, gudmən grinc; iu ə nasti ue:sti skonk;
iə haət iz ful ab gonk,
gudmən grinc, də θri uərds dat best diskraib iə
de z az fa:lo, an ai kuo:t, 'stink, stank, stonk"!
iu ə ra:tə, gudmən grinc; iu də kiŋ ab sinfəl sa:ts;
iə haət z ə ded təme:to, spla:ct uiθ mo:ldi pərpəl spa:ts;
gudmən grinc, iə so:l it z əəpuolən donp hi:p
o:bəfloən uiθ də mo:st onuərdiist miʃmaʃ ab onlobuərdi robiʃ,
ebə fadəmən, mangəld op in tangəld op na:ts!
iə nuozie:t mi, gudmən grinc; iu ə krukid filθi ɟa:ki 
an iə draib ə krukid huos, 
gudmən grinc; iu ə θri dekə sauəkraut an to:dstu:l sanuic 
uiθ arsənik suos!