11.27.2018

"Marley's Ghost" in Cockney

Ma:li uoz ded—tə bəgin uib. it ain nau deut uoteba beut det. də reɟəsta ob iz bəriəl uoz soind boi də klə:ɟəmən, də klə:k, di andataika, en də ci:f mo:na. skru:ɟ soind—en skru:ɟəz naim uoz gud on cainɟ, fa enəfən i cauz tə put iz end tu. auld ma:li uoz ez ded ez ə do:nail. (moind! oi dan mi:n tə sai oi nau, eutə mi aun noləɟ, uot it z pətikiəlali ded beut ə do:nail. oi kudə bin inkloind, miself, tə rəga:d ə kofənnail ez də dedəst pi:s ob oianmongəri in də traid, bat də uizdəm ob a ensestaz iz in də siməli, en mi anelaud endz uan dəstə:b it, o də kantriz dan fo. iu l defo pə:mit mi tə rəpi:t, enfetəkli, ma:li uoz ez ded ez ə do:nail.) skru:ɟ niu i uoz ded? ob ko:s i did. eu it kud bi abauoiz? im en skru:ɟ uoz pa:tnaz, fo oi dan nau eu meni iiaz; skru:ɟ uoz iz saul əgzekiəta, iz saul edminəstraitə, iz saul əsoin, iz saul rəziɟuəri legəti:, iz saul frend, en saul mo:na, en i:bən skru:ɟ uozən sau dredfəli kat ap boi də sed əben, i uoz eksələn men ob biznəs on də se:m dai ob də fiu:nərəl, en soləmnoizd it uib andeutəd ba:gən. də meniən ob ma:liz fiu:nərəl briŋ mi bak tə də puin oi sta:təd from. it z nau deut ma:li uoz ded. dis ed tə distinktli andastud, o nafən uandafəl kən kam eutə də stori ai m gənə rəlait. if ui uozən pə:fəktli kənbinst emlətz fa:ba doid, bəfo də plai bəgen, it əd bi nafən mo rəma:kəbəl in iz taikən straul et noit, in i:stali uind, on iz aun renpa:ts, den eni aba midəlaiɟd ɟentəlmən reʃli tə:nən eut a:fta da:k in bri:zi spot—sai elau po:lz cə:cia:d fa instəns—litrəli tu əstonəʃ iz san iz ui:k moind. skru:ɟ neba paind eut auld ma:liz naim. de it stud, iiaz a:ftauadz, əbab də uaieus do—skru:ɟ en ma:li. də fə:m uoz naun ez skru:ɟ en ma:li. samtoims fauks niu tə də biznəs ko:ld skru:ɟ skru:ɟ, en samtoimz ma:li, bat i ensad tə beuf naimz. it uoz o:l də saim tu im. au! bat i uoz toitfistəd end et də groindstaun skru:ɟ! ə skui:zən, rencən, gra:spən, skraipən, klacən, kabətəs auld sina! a:d en ʃa:p ez flint, uot, from it, nau sti:l əd eba strak eut ɟenərəs foia; si:krət, en selfkəntaind, en solətri ez uista. də kauld uibin im frauz im iz auld fi:tiaz, nipt im iz puind nauz, ʃribəld im iz ci:k, stifənd im iz gait, maid im iz oiz red, iz fin lips blu, en spauk eut ʃru:dli in iz graitən buis. frosti roim uoz on iz ed, en on iz oibreuz, en iz uoiri cin. i karid im iz aun lau tenpətua o:luaiz beut im; i oist iz ofəs in də dogdaiz, an din fo it uan dəgri: et iu:ltoid. stə:nəl i:t en kauld ed litəl influəns on skru:ɟ. nau uo:mf kud uo:m, no uintri uedə cil im. nau uind ez blu uoz bitəra den im, nau fo:lən snau uoz mo əntent on its pə:pəz, nau peltən rain les aupən tu əntri:ti. feul uedə din nau ue tu eb im. də ebiəst rain, en snau, en ail, en sli:t kud baust em di edbentəɟ auba im in aunli uan rəspekt—dai ofən "kaim deun" endsəmli, en skru:ɟ neba did. naubədi eba stopt im in də stri:t tə sai uib gledsəm luks, "mi dia skru:ɟ, eu iu iz? uen iu l kam si mi?" nau begaz ənplo:d im tə gib em troifəl, nau cildrən ekst im uot it uoz əklok, nau men o uumən eba uans in o:l iz loif ənkuoiad də uai tə sac en sac plais, from skru:ɟ. i:bən də bloindmənz dogz əpiad tə nau im, en uen dai so im kamən on, dai d tag de aunaz intu douaiz en ap ko:ts, en den ded ueg de tailz ez dau dai sed, "nau oi et o:l z beta den i:bəl oi, da:k ma:sta!" bat uot skru:ɟ ke! it uoz də saim fiŋ i loikt. tu eɟ iz uai əloŋ də kreudid pedz ob loif, uo:nən o:l iu:mən sinpəfi tə ki:p its distəns, it uoz uot dem ez nau ko:l "nats" tə skru:ɟ. uans on toim—ob o:l də gud daiz in də iia, on iu:ltoidi:b—auld skru:ɟ set bizi in iz keuntəneus. it uoz kauld, bli:k, boitən ueba—fogi uibo:l—,en i kud ia fauks in də ko:t eutsoid gau ui:zən ap en deun, bi:tən de endz on de brestəz, en stenpən de fi:t on də paibməntstaunz tə uo:m em. də siti kloks ed aunli gon nau fri, bat it uoz priti da:k əlredi—it edən bin loit o:l dai—,en kendəlz uoz fleərən in də uindauz ob də naibərən ofəsəs, loik radi smiaz on də po:lpəbəl breun e. də fog kaim po:rən in et ebri cink en ki:aul, en uoz sau dens autsoid, dau də ko:t uoz də nerauəst, də eusəz opəzət uoz mia fentəmz. tə si də dinɟi kleud kam dru:pən deun, əpskiərən iu ebrifən, ia kudə fo:t naitia libd a:d boi, en uoz bruən on la:ɟ skail. də do ob skru:ɟəz keuntəneus uoz aupən, sau i kud kip im iz oi on iz klə:k, uot in dizməl litəl sel biond, so:tə tank, uoz kopiən letaz. skru:ɟ ed tru:li smo:l foia, bat də klə:ks foia uoz sau tru:li mac smo:la, it si:md loik uan kaul, bat i kudən rəplenəʃ it, fo skru:ɟ kept də kaulboks in iz aun ru:m, en sau ʃə:li ez də klə:k kaim in uib də ʃabəl, də ma:stə prədikt it əd bi nesəsri fa dem tə pa:t, sau də klə:k put on iz uait kanfəta, en troid tə uo:m imsel et də kendəl, efat, uot, in it, not biən men ob stroŋ əmeɟənaisiən, i faild. "meri iu:ltoid, ankəl! god saib iə!" kroid ciafəl buis. it uoz də buis ob skru:ɟəz nefiu, dat kaim on im sau kuikli, dis uoz də fərst əntəmaisiən i ed im beut iz əprauc. "ba!" sed skru:ɟ, "anbag!" i ed sau i:təd imself uib repəd uo:kən in də fog en frost, dis nefiu ob skru:ɟəz, i uoz o:l in glau; iz fais uoz radi en endsəm; iz oiz spa:kəld, en iz bref smaukt əgain. "iu:ltoid anbag, ankəl!" sed skru:ɟəz nefiu. "iə dan mi:n sau, oi m ʃo." "oi du," sed skru:ɟ. "meri iu:ltoid! uot roit iu ez tə bi meri? uot ri:zən iu ez tə bi meri? iu po ənaf." skru:ɟ ebən nau beta ensa redi on də spə ob də maumənt, sed, "ba!" əgain, en folaud it ap uib "anbag." "dan bi kros, ankəl," sed də nefiu. "uot els i kən bi," ensad di ankəl, "uen oi lib in sac uə:ld ob fu:lz ez dis? meri iu:ltoid! eut on meri iu:ltoid! uot z iu:ltoid toim tə iu bat toim fa paiən bilz uibeut mani, toim fa foindən iaself əiia auldə, en not ən eua rica, toim fa belənsən io buks en ebən ebri oitə in em fru reun dazən ob mandz prəzend ded əgainst iə? if oi kud uə:k mi mi uil," sed skru:ɟ, əndignənli, "ebri idiət ez gau beut uib 'meri iu:ltoid' on iz lips ʃud bi build uib iz aun pudən, en bərid uib staik ob oli fru iz a:t; i ʃud!" "ankəl!" pli:dəd də nefiu. "nefiu!" ensad di ankəl, stə:nli, "ki:p iu:ltoid in io aun uai, en let mi ki:p it in moin." "ki:p it!" rəpi:təd skru:ɟəz nefiu, "bat iə dan ki:p it." "let mi li:b it əlo:n, den," sed skru:ɟ. "mac gud let it du iə! mac gud it z eba dan iə!" "it z meni fiŋz oi kudə dəroibd fud from, oi ezən profətəd from, oi de sai," ensad də nefiu—"iu:ltoid əmaŋ də rest, bat oi m ʃo oi o:luaiz fot iu:ltoid, uen it z kam reun (əpa:t from də benəraisiən du tu its saikrəd naim en orəɟən, if enəfən bəloŋən tu it kən bi əpa:t from det), ez gud toim, koiind, fo:gibən, carətəbəl, plezən toim, di aunli toim oi nau beut, in də loŋ kelənda ob də iia, uen men en uimən si:m boi uan kənsent tu aupən em de ʃatap a:ts fri:li, en tə fink beut fauks andə em loik dai tru:li uoz felau pesənɟaz tə də graib, en not nabə rais ob kri:caz beund on aba ɟə:niz; en defo, ankəl, dau it z neba put skrep ob gauld o silba in mi pokət, oi bəli:b it ez don mi gud, en uil du mi gud, en oi sai, 'god bles it!'" də klə:k in də tenk inboləntrəli əplo:dəd—getən ənmi:diətli sensəbəl beut di inprəproiəti, i paukt də foia, en stinguəʃt də la:st frail spa:k fəreba. "let mi ia naba seun from iu", sed skru:ɟ, "en iu l ki:p io iu:ltoid boi lu:zən io sitiuaisiən. iu priti peuafəl spi:ka, sə", i edəd, tə:nən tu iz nefiu. "oi uanda iə dan gau intu pa:ləmən." "dan bi engri, ankəl. kam! doin uib as təmorau." skru:ɟ sed i d si im—ies, indi:d i did. i uent də aul lenkf ob di spresiən, en sed i d si im in det streməti fə:st. "bat uoi?" kroid skru:ɟəz nefiu, "uoi?" "uoi iə got marid?" sed skru:ɟ. "bəkoz oi fel in lab." "bəkoz iə fel in lab!" greuld skru:ɟ, ez if det uoz di aunli uan fiŋ in də uə:ld mo rədikiələs den meri iu:ltoid. "gud a:ftanu:n!" "nai, ankəl, bat iə neba kaim tə si mi, bəfo det epənd. uoi gib ez ri:zən fa not kamən neu?" "gud a:ftanu:n," sed skru:ɟ. "oi uont nafən from iə; oi eks nafən from iə; uoi ui kan bi frendz?" "gud a:ftanu:n," sed skru:ɟ. "oi m sori, uib o:l mi a:t, tə foind iə sau rezəlu:t. ui neba ed eni kuorəl, oi uoz pa:ti tu, bat oi maid də troil in oməɟ tə iu:ltoid, en oi l ki:p mi iu:ltoid iu:ma tə də la:st, sau meri iu:ltoid, ankəl!" "gud a:ftanu:n!" sed skru:ɟ. "en epi niu iia!" "gud a:ftanu:n!" sed skru:ɟ. iz nefiu left də ru:m uibeut engri uə:d, do. i stopt et di euta do tə gib gri:tənz ob də si:zən on də klə:k, det, kauld ez i uoz, uoz uo:ma den skru:ɟ, sins i ensad em ko:diəli. "de z naba felau," matad skru:ɟ, uot aubaə:d im, "mi klə:k, uib fifti:n ʃilənz əui:k, en uoif en femli, to:kən beut meri iu:ltoid. oi l rətoia tə bedləm." dis lu:nətək, in letən skru:ɟəz nefiu eut, ed let tu aba fauks in. dai uoz po:tli gentəlmən, rəfərən tu iz list. "int oi ez plezia ob adresən gudmən skru:ɟ, o gudmən ma:li?" "gudmən ma:li z bin ded də la:st sebən iiaz," skru:ɟ ensad. "i doid sebən iiaz əgau, dis saim noit." "ui ez as nau deut iz libəraləti z uel reprəzentəd boi iz səboibən pa:tna," sed də ɟentəlmən, prəzenən iz krədensiəlz. it in tru:f uoz, uen dai ed bin tu kindrəd spirəts. et di omənəs uə:d "libəraləti," skru:ɟ freund, en ʃuk im iz ed, en endid də krədenʃəlz bek. "et dis festəb si:zən ob də iia, gudmən skru:ɟ," sed də ɟentəlmən, taikən ap pen, "it z mo den iu:ziəli dəzoirəbəl ui ʃud maik sam sloit prəbiziən fa də po en destətu:t, ez safa graitli et də prezən toim. meni feuzəndz lek em komən nəsesri:z, ondrədz ob feuzəndz lek em komən kanfats, sə." "it ain nau prizənz?" ekst skru:ɟ. "plenti ob prizənz," sed də ɟentəlmən, laiən deun də pen əgain. "en də iu:niən uə:keusəz?" dəmandəd skru:ɟ. "de stil in opəraisiən?" "dai iz. stil", ensad də ɟentəlmən, "oi uiʃ oi kud sai dai uozən." "də tredmil en də po lo iz in ful biga, den?" sed skru:ɟ. "beuf tru:li bizi, sə." "au! oi uoz əfraid, from uot iə sed et fə:st, sanfən ed əkə:d tə stop em in de iu:sfəl ko:s," sed skru:ɟ. "oi m tru:li gled tə ir." "ondə di ənpresiən dai ske:sli fə:nəʃ godli cia ob moind o bodi tə də moltətu:d," ensad də ɟentəlmən, "as sam fiu z əndebrən tə raiz fond tə boi dem po sam bred en drink, en mi:nz ob uo:mf. ui cu:z as dis toim, bəkoz it z toim, ob o:l abaz, uen ni:d iz ki:nli felt, en əbandəns rəɟuisəz. uot z it oi l put iə deun fo?" "nafən!" skru:ɟ ensad. "iu uiʃ tə bi ənonəməs?" "oi uiʃ tə bi left əlaun," sed skru:ɟ. "sins iu eks mi uot oi uiʃ, ɟentəlmən, det z mi ensa. oi dan maik meri miself et iu:ltoid, en oi kan əfo:d tə maik oidəl fauks meri. oi elp tə səpo:t di əstebləʃmənz oi mensiənd–dai kost ənaf—, en dem ez iz bedli of ez tə gau de. "meni kan gau de, en meni de d reba doi." "if dai d reba doi," sed skru:ɟ, "dai ed beta du sau, en dəkri:s də sə:plos popiəlaisiən. bəsoidz—skiu:z mi—oi dan nau mi det." "bat iə kud nau," opsə:bd də ɟentəlmən. "it ain mi biznəs," skru:ɟ ensad. "it z ənaf fa men tə andastend im iz aun biznəs, en not tu intəfia uib aba fauksəz. moin okiəpoi mi konstəntli. gud a:ftanu:n, ɟentəlmən!" siən kliali it əd bi iu:sləs tə pəsu: de point, də ɟentəlmən uibdru. skru:ɟ rəzu:md iz laibaz uib inpru:bd əpiniən ob imself, en in mo fəsi:siəs tenpa den iu:ziəl uib im. mi:nuoil də fog en da:knəs fikənd sau mac, fauks ren beut uib fleərən links, profərən de sə:bəsəz tə gau bəfo o:səz in karəɟəz, en kəndak em de uai. di ainsiənt teua ob cə:c, dets graf auld bel uoz o:luaiz pi:pən sloili deun et skru:ɟ eut ob gofək uindau in də uo:l, tə:nd ənbizəbəl, en strak di euaz en kuo:taz in də kleudz, uib tremiuələs boibraisiənz a:ftauadz, loik its ti:f uoz cetərən in its frauz ed ap de. də kauld got intens. in də main stri:t, et də ko:na ob də ko:t, sam laibəraz uoz rəpeərən də gespoips, en ed loitəd em grait foia in ə braiza, det, reun it , pa:ti ob regd men en buiz uoz gebad, uo:mən em de endz en uinkən em der oiz bəfo də blaiz in reptia. də uo:taplag biən left in solətu:d, its aubaflauənz salənli kənɟi:ld, en tə:nd tə misənfropək ais. də broitnəs ob də ʃops ue oli sprigz en beriz krekəld in də lenpi:t ob də uindauz, maid pail faisəz radi ez dai pa:st. paultəraz en grausaz traidz tə:nd intu splendəd ɟauk—glo:riəs peɟənt, uot uib it it uoz neks tu ənposəbəl tə bəli:b sac dal prinsəpəlz ez ba:gən en sail ed enəfən tə du. də lo:d maia, in də stroŋauld ob də moiti mensiən eus, gaib o:daz tu iz fifti kuks en batlaz tə ki:p iu:ltoid ez lo:dz maiaz eusauld ʃud, en i:bən də litəl taila, i ed foind foib ʃilənz on də pri:biəs mandi fa biən drank en bladfə:sti in də stri:ts, stə:d ap təmorauz pudən in iz garət, uoil iz li:n uoif en də baibi selid eut tə boi də bi:f. fogia iet, en kaulda! piasən, sə:cən, boitən kauld. if də gud elau danstən ed bat nipt di i:bəl spirəts nauz uib tac ob sac ueba ez det, insted ob iu:zən im iz fəmilia uepənz, den indi:d i d əb ro:d tə lasti pə:pəz. di auna ob uan skent iaŋ nauz—no:d en manbəld boi di angri kauld ez baunz de z no:d boi dogz—stu:pt deun et skru:ɟəz kiaul tə gladən im uib iu:ltoid karəl, bat et də fə:st seun ob, " god bles iə meri ɟentəlmən! let nafən dismai iə!", skru:ɟ si:zd də ru:la uib sac enaɟi ob eksiən, də siŋa fled in tera, li:bən də kiaul tə də fog en i:bən mo kənɟi:niəl frost. et lenkf də eua ob ʃatən em ap də keuntəneus əraibd. uib ən iluil skru:ɟ dismeund from iz stu:l, en tesətli edmitəd də fek tə də spekən klə:k in də tenk, uot instənli saft iz kendəl eut, en put on iz et. "iu l uont o:l dai təmorau, oi səpauz?' sed skru:ɟ. "if fe:li kənbi:niən, sə." "it ən kənbi:niən," sed skru:ɟ, "en it ən fe. if oi uoz tə stop a:f ə kreun fa it, iu d fink iəself il iu:zd, oi l bi beund?" də klə:k smoild fainli. "en iet," sed skru:ɟ, "iə dan fink mi il iu:zd, uen oi pai daiz uaiɟəz fa nau uə:k." də klə:k opsə:bd it uoz aunli uans əiia. "po skiuz fa pikən man iz pokət ebri tuentifif ob dəsenba!" sed skru:ɟ, batənən iz graitkaut tə də cin. "bat oi səpauz iu ez tə eb iə di aul dai. bi ia o:l dai. bi ia o:l di ə:lia nekst mo:nən!" də klə:k proməst i uud, en skru:ɟ uo:kt eut uib greul. di ofəs uoz klauzd in tuinkələn, en də klə:k, uib də loŋ endz ob iz uoit kanfəta dengələn anda iz uaist—sins i baustəd im nau graitkaut—, uent deun ə sloid on ko:nil, et di end ob lain ob buiz, tuenti toimz, in ona ob its biən iu:ltoidi:b, en den ren aum tə kemdən teun ez a:d ez i kud pelt, tə plai et bloindmənzbof. skru:ɟ tuk im iz melənkoli dina in iz iu:ziəl melənkoli tabən, en a:fta ri:dən im o:l də niu:zpaipaz, en bəgoilən im də rest ob də i:bnən uib iz benkazbuk, uent aum tə bed; i libd in cainbaz uot ed uans bəloŋd tu iz dəsi:zd pa:tna; dai uoz glu:mi su:t ob ru:mz, in ə leuərən poil ob bildən em ap ia:d, ue it ed it sau litəl biznis tə bi, uan kud a:dli elp finkən it ed tu əb ren de uen it uoz iaŋ eus, plaiən et oidensi:k uib aba eusəz, en əb fo:got it də uai eut əgain; it uoz auld ənaf neu, en driəri ənaf, sins naubədi libd in it bat skru:ɟ, di aba ru:mz biən o:l let eut ez ofəsəz. də ia:d upz sau da:k, i:bən skru:ɟ, uot niu its ebri steun, uoz gled tə graup uib iz endz. də fog en frost sau aŋ beut də blek auld gaituai ob di eus, it si:md ez if də JI:NIƏS OB DƏ UEBA set in mo:nfəl medətaisiən on də θreʃauld. neu, it z fek it uoz nafən et o:l pətikiəla beut də noka, bot ma:liz fais, ma:liz fais; it uozən ənpenətrəbəl ʃedau ez di aba opɟekts in də ia:d uoz, bat ed it dizməl loit beut it, loik bed lopsta in da:k sela; it uozən engri o fərausiəs, bat lukt et skru:ɟ ez ma:li loikt tə luk—uib gaustli spektəkəlz tə:nd ap on its gaustli foed. di e uoz kiəriəsli stə:d, ez if boi bref o ote, en dau di oiz uoz uoid aupən, dai uoz pə:fəktli mausiənləs; det, en its libəd kala, maid it orəbəl, bat its ora si:md tə bi, in spoit ob də fais en biond its kəntraul, reba dan pa:t ob its aun spresiən. ez skru:ɟ lukt fikstli et dis fənomənon, it uoz noka əgain. tə sai i uozən sta:təld, o iz blad uozən konsiəs ob terəbəl sənsaisiən, it ed bin strainɟa tu from infənsi, əd bi antru, bat i put im iz endz on də ki i ed rəlinkuiʃt im, tə:nd im it stə:dəli, uokt in, en loitəd im iz kendəl. i did po:z, uib ə maumənts ərezəlu:siən, bəfo i ʃat im də do, en i did luk ko:siəsli bioind it fə:st, ez if i a:fspekt tə bi terəfoid uib də soit ob ma:liz pigtail stikən eut intu də aul, bat it uozən nafən on də bek ob də do, sept də skru:z en nats ez eld em də noka on, sau i sed "pu, pu!", en klauzd im it uib ə beŋ. də seun rəseund fru di eus loik fanda. ebri ru:m əbab, en ebri kesk in də uoinmə:tiənz selaz anda, əpiad tu eb it seprət pi:l ob ekauz ob its eun. skru:ɟ uozən nau man tə bi froitənd boi ekauz; i fesənd im də do, en uo:kt əkros di o:l, en də ste:z—slo:li tu—trimən im iz kendəl ez i uent. iə maibi l to:k baigli beut droibən iə keucensiks ap gud auld floit ob ste:z, o fru bed iaŋ ek ob pa:ləmən, bat oi mi:n tə sai iə kud əb got iu ə:s op det ste:kais, en tuk iu it broduoiz, uib də splintaba to:dz də uo:l, en də do to:dz də baləstraidz, en dan iu it i:zi. it uoz plenti ob uidf fa det, en ru:m tə spe, uic iz maieps də ri:zən uoi skru:ɟ fo:t i so im laukəmautəb ə:s gauən on bəfo im in də glu:m. a:f dazən geslenps eut ob də stri:t uudən əb loitəd di entri  tu uel, sau iə kən səpauz it uoz priti da:k uib skru:ɟəz dip. ap skru:ɟ uent, not kerən ə batən fa det—da:knəs iz ci:p, en skru:ɟ loik it—, bat bəfo i ʃat im iz ebi do, i uo:kt fru iz ru:mz tə si o:l uoz roit. i ed o:nli ənaf rekəleksiən ob də fais tə dəzoia tə du sau. sitənru:m, bedru:m, lanbaru:m, o:l ez dai ʃud bi; naubədi anda də taibəl, naubədi anda də saufa; sma:l foia in də grait; spu:n en baisən redi, en də litəl so:spen ob gru:l—skru:ɟ ed im ə kauld in iz ed— on di a:b. naubədi anda də bed, naubədi in də klozət; naubədi in iz dresəngeun, uot uoz eŋən ap in səspisiəs etətu:d əgainst də uo:l. lanbaru:m ez iu:ziəl. auld foiaga:d, auld ʃu:zm tu fiʃbeskəts, uoʃənstend on fri legz, en pauka. priti setəfoid, i klauzd im iz do, en lokt imself in; dabəllokt imself in, uic uozən iz kastəm. das səkio:d əgainst səproiz, i tuk im of iz krəbat, put im on iz dresəngeun en slipaz, en iz naitkep, en set deun bəfo də foia tə tauk im iz gru:l. it uoz tru:li lau foia indi:d; nafən on sac bita noit. i uoz əbloiɟd tə sit klaus tu it, bru:d auba it, bəfo i kud strek də li:st sənsaisiən ob uo:mf from sac endfəl ob fiu:l. də foiaplais uoz auld uan, bilt boi sam dac mə:tiən loŋ əgau, en paibd o:l reun uib kuain dac toilz, dəzoind tu ilastrait də skripcaz. it uoz kainz en aibəlz, ferauz do:taz, kui:nz ob ʃi:ba, enɟelək mesənɟaz dəsendən fru di e on kleudz loik febabedz, aibriamz, belʃəza:z, əposəlz putən of tə si in batabo:ts, andrədz ob figəz, tu ətrekt em iz fo:ts, en iet det fais ob ma:li, sebən iiaz ded, kaim loik di ainsiən profəts rod, en suolaud op di aul. if i:c smu:b toil ed bi:n blenk et fə:st, uib peua tə ʃaip em sam pikca on its sə:fəs from də dəzɟuintəd fregmənz ob iz fo:ts, it ədə bi:n ə kopi ob o:ld ma:liz ed on ebri uan. "anbag!" sed skru:ɟ, en uo:kt əkros də ru:m. a:fta sebrəl tə:nz, i set deun əgain. ez i fru im iz ed bek in də ce, iz glens epənd tə rest on bel, dəsiu:zd bel, uot aŋ in də ru:m, en kəmiu:nəkaitəd fa sam pə:pəz neu fagot uib cainba in də aiəst sto:ri ob də bildən; it uoz uib grait əstonəʃmən, en uib strainɟ, insplikəbəl dred, ez i lukt, i so im dis bel bəgin tə suiŋ; it suaŋ sau softli in di eutset, it a:dli maid it seun, bat su:n it reŋ eut leudli, en ebri bel tu in di eus. dis kudə la:stəd a:f əminət, o əminət, bat it si:md ən eua. də belz si:zd ez dai ed bəgon, təgeba. dai uoz səksi:dəd bi klankən nuiz, di:p deun anda, ez if sam pə:sən uoz dregən em ən ebi cain auba də ka:skəz in də uoinmə:tiənz sela. skru:ɟ den rəmenbad tu əb ə:d det gaustəz in o:nd eusəz uoz dəskroibd ez dregən cainz. də selado flu aupən uib bu:mən seun, en den i ə:d im də nuiz məc leuda, on də flo:z andal, den kamən ap də ste:z, de kamən strait to:dz iz do. "it z anbag stil!" sed skru:ɟ. "oi uan bəli:b." iz kala cainɟd dau, uen, uibeut po:z, it kaim on fru di ebi do, en pa:st on fru də ru:m bəfo iz oiz. on its kamən in, də doiən flaim li:pt ap, ez do it kroid "oi nau im! ma:liz gaust!" en fel əgain. də saim fais—də saim saim. ma:li in iz pigtail, iu:ziəl uaistkaut, toits, en bu:ts, də tasəlz on də lata brisələn, loik iz pigtail, en iz kautskə:ts, en di e on iz ed. də cain i dru uoz kla:spt beut iz midəl. it uoz loŋ, en uaund beut im loik tail, en it uoz maid (sins skru:ɟ opsə:bd im it kausli) eutə keʃboksəz, ki:z, pedloks, leɟaz di:dz, en ebi pə:səz ro:t in sti:l. iz bodi uoz trənsperən, sau det skru:ɟ, opsə:bən im, en lukən fru iz uaistkaut, kud si im də butənz on iz kaut bioind. skru:ɟ ed ofən ə:d sed ma:li ed nau, bat i ed neba bəli:bd til neu; nau, no i:bən nau. dau i lukt də fentəm fru en fru, en so it stendən bəfo im, dau i felt də cilən influəns ob its defkauld oiz, en ma:kd də saim teksca ob də fo:ldəd kə:ci:f beund beut its ed en cin, repa i edən opsə:bd bəfo—i uoz stil ənkreɟələs, en fo:t əgainst iz sensəz. "eu neu!" sed skru:ɟ, ko:stək en kauld ez eba. "uot iu uont uib mi?" "mac!"—ma:liz buis, nau deut beut it. "u iu iz?" "eks mi u oi uoz." "u iu uoz den?" sed skru:ɟ, eftən im iz buis. "iu pətikiəla—fa ʃaid." i uoz gənə sai "tə ʃaid," bat sapstətu:təd im dis, ez mo əpraupriət. "in loif oi uoz io pa:tna, ɟaikəb ma:li." "iu kən—iu kən sit deun?" ekst skru:ɟ, lukə deutfəli et im. "oi ken." "du sau den." skru:ɟ ekst də kuestiən, bəkoz i din nau ueba gaust sau trənsperən kud foind imself in kəndisiən tə taik im ce, en felt, in di əben ob its biən ənposəbəl, it kud ənba:lb ob ənbarəsən splənaisiən, bat də gaust set deun on də opəzit soid ob də foiaplais, ez if i fe:li ofən loikt. "iə dan bəli:b in mi," opsə:bd də gaust. "oi daun," sed skru:ɟ. "uot ebədəns iu d eb iə beut mi rialəti, biond det ob ia sensəz?" "oi dan nau," sed skru:ɟ. "uoi iə deut iə io sensəz?" "bəkoz," sed skru:ɟ, "litəl fiŋ əfek em. sloit dəso:da ob də stamək maik em ci:ts. iə kud bi andoiɟestəd bit ob bi:f, blot ob mastad, krom ob ci:z, fregmən ob ən andadan pəta:tau. it z mo ob graibi den ob graib beut iə, uoteba iu iz!" skru:ɟ uozən moc in di ebət ob krekən ɟauks, no fi:l, in iz a:t, boi eni mi:nz uagəʃ den. də tru:f iz, i troid tə bi sma:t, ez mi:nz ob dəstrekən im iz aun ətensiən, en ki:pən im deun iz tera, uen də spektaz buis dəstə:bd im də marau itself in iz baunz. tə sit, steərən et dem fikst, glaizd oiz, in soiləns fa əmaumən, əd plai im, skru:ɟ felt, də du:s itself uib im. it uoz sanfən tru:li o:fəl, tu, in də spektaz biən prəboidəd uib infə:nəl etməsfia ob its aun. skru:ɟ kudən fi:l im it imself, bat dis uoz kliali də kais, uen, dau də gaust set pə:fəktli mausiənləs, its e, en skə:ts, en tasəlz uoz stil eɟətaitəd ez boi di ot baipa from abən. "iə si iə dis tu:fpik?" sed skru:ɟ, ensərən kuikli tə də ca:ɟ, sins də ri:zən əsoind neu, en, dau it uoz aunli fa əsekənd, tə doibə:t də biziən its stauni gaiz from imself. "oi du," ensad də gaust. "iu ən lukən et it," sed skruɟ. "bat oi si," sed də gaust, "do." "uel!" ensad skru:ɟ, "oi ez bat tə suolau mi dis, en bi fa də rest ob mi daiz pə:səkiu:təd boi li:ɟən ob ga:blənz, o:l ob mi o:n kriaisiən. anbag, oi tel iə—anbag!" et dis, də spirət raizd froitfəl kroi, en ʃuk it its cain uib soc dizməl en əpo:lən nuiz, skru:ɟ eld on toit tu iz ce, tə saib imsel from fo:lən in suu:n, bat eu mac graita uoz iz ora, uen, də fentəm taikən im of də bendəɟ reun its ed, ez if it uoz tu uo:m tə uer indo:z, its laua ɟo dropt deun on its brest! skruɟ fel on iz ni:z, en kla:spəd im iz endz bəfo iz fais. "mə:si!" i sed. "dredfəl apərisiən, uoi iə trobəl mi?" "men ob də uə:ldli moind! ensad də gaust, "iə bəli:b in mi o not?" "oi du," sed skru:ɟ. "oi ez tu, bat uoi z it spirəts uo:k di ə:f, en uoi dai kam tə mi?" "it z rəkuoiad from ebri man," də gaust ensad, "so də spirət uibin im uo:k əbrod əmaŋ iz felaumen, en trebəl fa en uoid, en if det spirət dan gau fo:f in loif, it z kəndemd tə du sau a:fta def; it z du:md tə uonda fru də uə:ld—o, uo iz on mi!—en uitnəs it uot it kan ʃer in, bat kud əb on ə:f, en tə:nd tu epənəs!" əgain də spekta raizd it kroi, en ʃuk it its cain, en roŋ it its ʃedaui endz. "iə z fetad," sed skru:ɟ. "tel mi uoi?" "oi ue mi də cain oi fo:ɟd in loif," ensad də gaust. "oi maid mi it link boi link, en ia:d boi ia:d, oi gə:dəd mi it on eutə mi aun fri uil, en eutə mi eun fri uil oi uor. iz it its petan iz strainɟ tə iu?" skru:ɟ trenbəld mo en mo. "o iu d nau iə," pərsu:d də gaust, "də uait en lenkf ob də stroŋ kuil iə be iəself? it uoz ful ez ebi en ez loŋ ez dis, sebən iu:ltoid i:bz əgau. iu laibad on it, sins. it z pondərəs cain!" skruɟ gla:nst beut im on də flo, in di spəktaisiən ob foindən imsel səreund boi sam fifti o siksti febəmz ob oian kaibəl, bat i kud si im nafən." "ɟaikəb," i sed, ənplo:rənli. "auld ɟaikəb ma:li, tel mi mo. spik mi kanfat, ɟaikəb." oi ez mi nan tə gib," də gaust ensad, "it kam from aba ri:ɟənz, ebəni:za skruɟ, en iz kənbaid boi aba minəstaz, tu aba koindz ob men, nor oi kən tel iə uot oi uud. aunli litəl mo iz o:l pəmitəd tə mi. oi kan rest, oi kan stai, oi kan linga enəue. mi spirət neba uo:kt biond a keuntəneus—ma:k mi!—in loif moi spirət neba ro:bd biond də nerau liməts ob a manicainɟənaul, en uiri ɟə:niz loi bəfo mi!" it uoz ebət uib skru:ɟ, ueneba i got fo:tfəl, tə put im iz endz in iz bri:cəz pokəts. pondərən on uot də gaust ed tauld im, i did sau neu, bat uibeut liftən ap iz oiz, o getən of iz ni:z. "iu ez tu eb bi:n tru:li slau beut it, ɟaikəb," skru:ɟ opsə:bd, in biznəsloik mena, dau uib iumiləti en dəferəns. "slau!" də gaust rəpi:təd. "sebən iiaz ded," miuzd skru:ɟ. "en trebələn o:l də toim?" "də aul toim," sed də gaust. "nau rest, nau pi:s; insesən to:tia ob rəmo:s." "iə trebəl fa:st?" sed skru:ɟ. "on də uiŋz ob də uind," ensad də gaust. "iə kudə got auba grait kuontəti ob greund in sebən iiaz," sed skruɟ. də gaust, on iərən it dis, set it ap naba kroi, en klenkt it its cain sau idiəsli in də ded soiləns ob də noit, də uo:d ədə bi:n ɟostəfoid in əndoitən it fa nu:zəns. "au! keptəb, beund, en dabəloiand,"kroid də fentəm, "not tə nau, aiɟəz ob ənsesən laiba boi inmo:təl kri:tiaz, fo dis ə:f dai ez tə pa:s intu ətə:nəti bəfo də gud it z səseptəbəl tu iz o:l dəbeləpt, nor eni godli spirət uə:kən koindli in its litəl sfia, uoteba it mai bi, əl foind it its mo:təl loif tu ʃo:t fa its ba:st mi:nz ob iu:sfəlnəs, nor nau spais ob rəgret kən maik fa əmendz fa uan loifs opətiu:nətiz məsiu:zd! iet sac oi uoz! au! sac oi uoz."bat iu uoz o:luaiz gud men ob biznəs, ɟaikəb," fo:ltad skru:ɟ, dat neu bəgen tu əploi imsel dis. "biznəs!" kroid də gaust, riŋən it its endz əgain. "menkoind uoz mi biznəs, də komən uelfe uoz mi biznəs; carəti, mə:si, fo:beərəns, en bənebələns, dai uoz o:l mi biznəs. də di:lənz ob moi traid uoz bat drop ob uo:ta in də konpriensəb ausiən ob mi biznəs!" it eld it op its cain et a:mz lenkf, ez if det uoz də ko:z ob o:l its anəbailən gri:f, en flaŋ it dat ebəli on də greund əgain. "et dis toim ob də raulən iia," də spekta sed, "oi safa maust. uoi uoz it oi uo:k fru kreudz ob felaubiənz uib mi ois tə:nd deun, en neba eftəd em tə det blesəd sta ez led də uoiz men tu ə po əbo:d? it uoz nau po aumz its loit ədə kəndokt mi!" skru:ɟ uoz tru:li mac dəzmaid tu ia də spekta gauən on et dis rait, en bəgen tə kuaik si:dənli. "ia mi!" kroid də gaust. "mi toim iz niali gon." "oi uil," sed skru:ɟ, "bat dan bi a:d on mi! dan bi fleuəri, ɟaikəb! prai! "eu it z oi əpia bəfo iu in ə ʃaip iə kən si oi kan tel; oi set ənbizəbəl bəsoid iə meni en meni daiz." it uozən nau əgriəbəl oidi:ə. skru:ɟ ʃibad,en uoipt im də suet from iz breu. "det z nau loit pa:t ob mi penəns," kept on də gaust. "oi m ia tənoit tə uo:n iə, iu ez iə iet ca:ns en aup ob əskaipən iə mi fait. ca:ns en aup ob mi prəkiərən, i:bəni:za." "iu uoz o:luaiz gud frend tu mi," sed skruɟ. "fenki!" "iu l bi o:nd," kept on də gaust, "boi fri spirəts." skru:ɟəz keuntənəns fel o:lmaust ez lau ez də gaustəz ed dan. "det z də ca:ns en aup iə mensiənd mi, ɟaikəb?" dəmendəd, in fo:ltərən buis. "it iz." "oi—oi fink oi d reba not," sed skru:ɟ. "uibeut de bizəts," sed də gaust, "iə kan aup tə ʃan iə də pa:f oi tred. spek də fə:st təmorau, uen də bel taul uan." "ain it oi kud taik em o:l et uans, en eb mi it auba, ɟaikəb?" ind skru:ɟ. "spek də sekənd on də nekst noit et də saim eua, də fə:d on də nekst noit uen də la:st strauk ob tuelb ez si:zd tə boibrait. luk tə si mi nau mo, en luk dat, fo ia aun saik, iə rəmenba uot ez pa:st bətui:n as!" uen it ed sed dem uə:dz, də spekta tuk it its repa from də taibəl, en beund it det reun its ed, loik bəfo. skru:ɟ niu im dis, boi də sma:t seun its ti:f maid em, uen də ɟo:z uoz bro:t təgeba boi də bendəɟ. i bentiad tə eft im iz oiz əgain, en feund iz supanetiərəl bizəta kənfrantən im in ən ərekt etətu:d, uib its cain ueund auba en beut its a:m. di apərisiən uo:kt bekuad from im, en et ebri step it tuk it, də uindau eftəd itself əlitəl, sau, uen də spekta ri:ct, it uoz uoid aupən; it bekənd skru:ɟ tu əprauc, uic i did. uen dai uoz uibin tu paisəz ob i:c aba, ma:liz gaust eld it ap its end, uo:nən im tə kam nau niəra. skru:ɟ stopt. not sau mac in əbi:diəns, ez in səproiz en fia, sins, on də eftən im iz end, i got sensəbəl tə kənfiu:zd nuizəz in di e, inkauirən seunz ob leməntaisiən en rəgret; uailənz inspresəbli soraufəl en selfəkiu:zətri. də spekta, a:fta lisənən fa maumən, ɟuind in də mo:nfəl də:ɟ, en flautəd eut on də bli:k, da:k noit. skru:ɟ folaud tə də uindau—desprət in iz kiəriozəti. i lukt eut. di e uoz fild uib fentəmz, uondərən hia en de in restləs aist, en maunən ez dai uent. ebri uan ob em uo it cainz loik ma:liz gaust; sam fiu (dai kud gilti gabəmənz) uoz linkt təgebə; nan uoz fri. meni ed bi:n pə:sənəli naun tə skruɟ in de loibz; i ed bi:n priti fəmilia uib uon auld gaust, in uoit uaistkaut tu its enkəl, uot kroid pitiəsli et biən anaibəl uib ən infən, it sa anda, on ə do:step. də mizəri uib em o:l, kliali, dai so:t tu intəfia, fa gud, in iu:mən metaz, en ed lost em də peua fəreba. ueba dem kri:tiaz faidəd intu mist, o mist ənʃreudəd em, i kudən tel, bat dem en de spirət buisəz faidəd təgeba, en də loit tə:nd ez it ed bi:n uen i uo:kt aum. skru:ɟ klauzd im də uindau, en igzemənd im də do boi uic də gaust ed entad. it uoz dabəllokt, ez i ed lokt uib iz aun endz, en də baults uoz andəstə:bd. i uə:kt tə sai, "anbag!", bat stopt et də fə:st siləbəl, en, from di əmausiən i ed gon fru, o də fəti:gz ob də dai, o iz glinps ob də ənbizəbəl uə:ld, o də dal konbəsaisiən ob də gaust, o də laitnəs ob də eua, im mac in ni:d ob rəpauz i uen tə bed, no andrest, en fel əsli:p on di instən.