11.29.2018

Greater English English — "T Condition of t Workin Class in England"

spring The Condition of the Working-Class in England in 1844 by Friedrich Engels - Free Ebook. note Manchester City Council Homepage, & Birmingham City Council, England has it many speechkinds in its middle & north, but this as more northern is the best, to work against the south's evercreeping might (unearned, since london is filth, like all big towns in europe, i guess.)

T prolete:riet istere in inglent begins uiθ t seken af of t last sentre, uiθ enbenen t sti:menɟen, an mesii:nre fa ueaken koten. dem enbenens ge rais, as is uel no:n, tu en endustriel rebolu:sien, rebelu:sien, uic oltat t ol sesaiete, uun t estorekel enpoatens of uic is o:nle nau beginen te bi rekeknaist. inglent is t klasek soil of dis transfoamen, uic uo ol t maitia, t moa sailenle it presi:det, an inglent is, deafoa, t klasek lant of its ci:f prodekt olso, t prolete:riet. o:nle in inglent ken t prolete:riet bi stude:t in ol its rele:tens an from ol saits. ui ant, ia an nau, te di:l uiθ t istere of t rebolu:sien, noa uiθ its bast enpoatens fa t presen an t fiu:tia. suc delinie:ten must bi reseaft fa fiu:tia, moa konpriensef ueak. fa t mo:men, ue must limet a:sel te t litel as is nesesre fa undastanden t fakts as folo, fa konprienden t presen ste:t of t ingleʃ prolete:riet. befoa mesii:nre entredu:st, spinen an ui:ben ro metiriels uo kare:t on in t ueakenmans o:m. uaif an dota spun t ia:n t faba uo:f oa de so:lt, if i din ueak it up imsel. dem ui:ba famele:s lift in t kuntre nia tauns, an kut get on feale uel uiθ ue:ɟes, bekos t o:m ma:ket uo olmo:st t o:nle uun, an t kruʃen paua of konpi:ten as ke:m le:ta, uiθ konkuesten foren ma:kets an ekstenden tre:t, din iet pres on ue:ɟes. it uos, feaba, konstent enkri:s in t deman fa t o:m ma:ket, ki:pen pe:s uiθ t slo enkri:s in popiele:ten an enploien ol t ueakas, an it uo olso bien enposebel bigeresle ueakas kenpi:ten amuŋ emsel, konsekuen on dea rurel o:ms despeasen. so it uo t ui:ba uo ofen in pesisien te le bai sumθen, an rent elitel pi:s of lant, as i kultebe:tet in is lesia auas, of uic i at as mene as i co:s te te:k, sins i kut ui:f ueneba an as loŋ as i pli:st. tru, i uo bat fa:ma an manect is lant inefisienle, ofen opte:nen but pua krops; nebatles, i uo no prolete:rien, i at ste:k in t kuntre, i uo peamenentle setelt, an stut uun step aia in sesaite dan t ingleʃ ueakman of tede:. so t ueakas beɟete:tet θruaut paseble kunftebel eksistens, li:den raituais an pi:sfel laif in ol paiete an probete, an dea metiriel pesisien uo fa: beta dan dat of dea seksesas. de din ni:t te o:baueak; de dit no moa dan de co:s te du, an iet eant uot de ni:det. de at lesia fa elθfel ueak in ga:den oa fi:lt, ueak uic, in itsel, uo ri:krie:sien fa dem, an de kut te:k pa:t besaits in t ri:krie:siens an ge:ms of dea fisikel elθ an biga. de uea, fa t mo:st pa:t, stroŋ, uelbilt fo:k, in u:s fesi:k litel oa no difrens from dat of dea pesent ne:bas uo deskubrebel. dea cildren gru up int freʃ kuntre ea, an, if de kut elp dea pe:rens at ueak, it uo o:nle eke:sienele; uail of e:t oa tuelf auas ueak fa dem dea uo no kuestien. uot t morel an intelektiuel karekta of dis klas uo me bi gest. ʃut of from t tauns, uic de neba entat, dea ia:n an uo:ben θiŋs bien delibat te trabelen e:ɟens fa pe:ments of ue:ɟes—so ʃut of, o:lt fo:k as lift kuait nia t taun neba uent dea til de ua ropt of dea tre:t bai intredu:st mesii:nre an eblaict te luk baut em in t tauns fa ueak—, t ui:bas stut on t morel an intelektiuel ple:n of t io:men uiθ u:m de ua ofen inmi:dietle kenektet θru dea litel o:ldens. de rega:det dea skuaia, t gre:test lando:lda of t ri:ɟen, as dea natrel supiria; de akst atbais of im, le:t dea smol despiu:ts befoa im fa setelment, an ge im ol ona dea pe:tria:kel rele:ten enbolft. de ua 'respektebel' fo:k, gut usbents an fabas, let morel laifs bekos de at no tenpte:sien te bi inmorel, it bien no grogere:s oa lo auses nia, an bekos t o:st, at u:s in de nau an den kuenct dea θeast, uo olso respektebel man, ofen la:c tenen fa:ma as tuk prait in is gut oada, gut bia, an eale auas. de at dea cildren t o:l de at o:m, an brot em up in o:bi:diens en fiaren GOT; t pe:tria:kel rele:sienʃep reme:n undesteapt so loŋ as t cildren ua unmare:t. t iuŋ fo:k gru up in aidelek senplisete an entimese uiθ dea ple:me:ts til de mare:t, an do seksiuel intakoas befoa marec olmo:st unfe:lenle tuk ple:s, dis apent o:nle uen t morel oblege:sien of marec uo rekeknaist on bo:θ saits, an supsi:kuent ueden me:t ebreθen gut. en ʃoat, t ingleʃ endustriel  ueakas of dem de:s lift an θot afta t fasien stil te bi faunt ia an dea in ɟeamene, in retaiamen an seklu:sien, uiθaut mentel aktebete an uiθaut dea laif pesisien baielenle fluktiue:ten.dea kut reale ri:t an fa mo reale rait, uent regielale te ceac, neba tokt poleteks, neba kenspaiat, neba θot, delaitet in fisekel eksasaises, lisent uiθ ineretet rebrens uen t baibel uo ret, an ua, in dea unkestienen iumilete, eksi:denle ueldespo:st toats t 'supira' klases—but intelektiuele, de ua det, lift o:nle fa dea pete, praibet intrest, fa dea lu:ms an ga:dens, an niu nuθen of t maite mu:fmen uic, biont dea oraisen, uo sui:pen θru mankaint. de ua kanftebel in dea sailent beɟete:sien, an, but fa industrial rebolu:sien, de uuta neba emeact from dis eksistens, uic, ko:sele ro:mantek as it uos, uo nebatles not ueabe of iu:men biens. in truθ, de uant iu:men biens; de ua miale toilen mesii:ns in t seabes of t fiu erestekrats as at gaidet istere daun tu dat taim. t industriel rebolu:sien as sinple kare:t dis aut tu its loɟekel ent bai me:ken t ueakas mesii:ns piua an sinpel, in te:ken from em t last tre:s of indepenen aktebete, an so foasen em te θink an deman pesisien ueabe of men. as in frans, poleteks, so in inglent, maniefaktia, an sibel sesaiete mu:ben in ɟenrel dru intu t ueal of istere t last klases uic at reme:nt sunk in apeθetek indifrens tu t iunebeasel intrestes of mankaint. t feast enbenten uic ge rais tu redekel ce:nc in t ste:t of t ingleʃ ueakas uo t ɟene, enbent in t iia sebenti:n sikste foa bai ui:ba, ɟe:ms a:gri:fs, of stantil, nia blakbean, in noaθ lankesia. dis mesii:n uo t ruf beginen of t le:ta enbent miu:l, an uo mu:ft bai ant. instet of uun spindel laik t oadenre spinenui:l, it kare:t siksti:n oa e:ti:n menipiele:tet bai singel ueakmen. dis enbenen me:t it posebel te deliba moa ia:n dan eba. uearas, do uun ui:ba at enploit θri spinas, it at neba bi:n enuf ia:n, an t ui:ba at ofen bi:n eblaict te ue:t fa it, it uo nau moa ia:n te bi at dan kut bi uo:ben bai t ebe:lebel ueakas. t deman fa uo:ben guts, olrede enkri:sen, ro:s iet moa foloen dem guts bien ci:p, uic ci:pnes, in tean, uo t autkum of kost demineʃen of predu:sen ia:n. moa ui:bas ua ni:det, an ui:bas ue:ɟes ro:s. nau as t ui:ba kut ean moa at is lu:m, i graɟuele ebanden is fa:men, an ge is o:l  taim te ui:ben. at dat taim famele of foa gro:n peasens an tu cildren (as ua set te spu:len) kut ean, uiθ e:t auas de:le ueak, foa paunts stealen in e ui:k, an ofen moa if tre:t uo gut an ueak prest. it apent ofen enuf singel ui:ba eant tu paunts e ui:k at is lu:m. bai degri:s t klas of fa:men ui:bas o:lle disepiat, an uo meact int niu:le eraisen klas of ui:bas as lift o:lle on ue:ɟes, at no propate uoteba, not i:ben t pretent propate of o:lden, an so beke:m ueakenmen, prolete:riens. moro:ba, t o:lt rele:sien betui:n spina an ui:ba uo destroit. til nau, so fa: as dis at bin posebel, ia:n at bin spun an uo:ben unda uun ru:f. nau as t ɟene an t lu:m, tu, rekuaiat stroŋ ant, men began te spin, an o:l famele:s lift bai spinen, uail ubas le:t t antekue:tet, supasi:det spinenui:l esait; an, if de atent mi:ns of peatiesen ɟene, ua foast te lif on t ue:ɟes of t faba elo:n. dus it began uiθ spinen an ui:ben, dibisien of le:ba uic as sins bi:n so infenetle pefektet.
...