11.27.2018

DƏ LORAKS

note NorthropSteelExxonNucorAlcoaFordGMDowMarathonDuPontChevronLockheedRaytheonBoeingGeneralValeroConoco Phill II I guess Dr. Suess forgot 'im the key thing, many folks dying, one from weapons, another way from weather shift, another from overworkedness.

songfeet ~ x x / x x / x x / — x // x x / x —

At də far end ob taun, uer də grikəlgras gro
an də uind smel slo en saur uent it blo
an bərdz ebər siŋ, ikseptən o:ld kro:z,
iz də stri:t ob də heftid loraks,
an di:p in də grikəlgras, som fo:ks de se,
if iə luk di:p inof iə kən stil si təde,
uer də loraks uons stud az loŋ nau az it kud
bifor sonbəti heftid də loraks əue.
uot uoz də loraks? eniuai it uoz der?
an uai z it it uoz heftid an tuk somuer
from də far end ob taun uer də grikəl gras gro?
də o:ld uonslər stil lib hir. aks im; i kno.
iə uon si də uonslər; don na:k at hiz dor!
hi ki:p in hiz lərkim a:n ta:p ob hiz stor;
hi ki:p in hiz lərkim, ko:ld ondər də flor,
uer hi me:k hiz o:n klo:dz aut ob mifmofərd mu:f,
an a:n speʃəl dank midnaits in a:gəst, hi pi:k
autə də ʃotərz an somtaimz hi spi:k
an tel hau də loraks uoz heftid əue;
hi l tel iə, mehaps—if iu uilən tə pe.
a:n də end ob ə ro:p hi let daun ə tin pe:l
an iə haz tə ta:s in fifti:n sents an ə ne:l
an də ʃel ob ə gre:tgre:tgre:tgrandfa:də sne:l.
den hi pul op də pe:l, me:k ə mo:st kerfəl kaunt
tə si if iu pe:d im də pro:pər əmaunt;
den hi haid uot iə pe:d i əue in hiz snob,
hiz si:krət ho:l in hiz grobiələ glob;
den hi gront. "ai əl ka:l iə bai uispərməfo:n,
sins də si:krəts ai tel iu iz for ior irz əlo:n."
slop daun slops də uispərməfo:n tə ior ir,
an də o:ld uonslərz uispərz de en tru:li klir,
sins de haz tə kom daun θru ə snərɟəli ho:z,
an it si:m az if hi had sma:liʃ bi:z op hiz no:z.

"Nau ai l tel iə," hi se, uiθ hiz ti:θ hərd laik gre,
"hau də loraks gat heftid an gat tuk əue;
it a:l startid ue bak, soc ə la:ŋ, la:ŋ taim bak,
ue bak in də de:z uen də gras uoz stil gri:n
an də pa:nd uoz stil uet an də klauds uoz stil kli:n,
an də sa:ŋ ob də suo:misua:nz raŋ aut in spe:s,
uon mornən, ai ke:m tə dis gloriəs ple:s,
an ai fərst sa də tri:z! də trofiələ tri:z! 
də broit kolərd tofts ob də trofiələ tri:z!
mail aftər mail in də freʃ mornən bri:z,
an ondər də tri:z, ai sa braun barbalu:t 
friskən əbaut in de in barbalu:t su:ts
az de ple:d in də ʃe:d an e:t trofiələ fru:ts.
from də ripiələs pa:nd ke:m də konftəbəl saund
ob də homənfiʃ homən uail splaʃən əraund—
bot dem tri:z! dem tri:z! dem trofiələ tri:z!
a:l mai laif ai d bin lukən for tri:z soc az di:z.
də toc ob der tofts uoz moc sa:ftər dan silk,
an de had də sui:t smel ob freʃ botərflai milk.
ai felt ə gre:t li:pən ob ɟoi in mai hart,
ai nu nau uot ai d du! ai onlo:tid mai kart.
in no taim at a:l, ai had bilt ə sma:l ʃa:p;
den ai ca:pt daun ə trofələ tri uiθ uon ca:p,
an uiθ gre:t skilfəl an uiθ gre:t spi:di spi:d,
ai tuk də sa:ft toft, an ai nitid ə θni:d!
də instən ai finiʃt, ai hərd ə gəzonp!
ai lukt, ai sa somθən pa:p aut ob də stonp
ob də tri ai d ca:pt daun; it uoz sort ob ə man
(diskraib im, dat z hard, ai don no if ai kan);
hi uoz ʃortiʃ, an o:ldiʃ, an brauniʃ an ma:si,
an hi spo:k uiθ ə bois dat uoz ʃarpiʃ an ba:si.
'gudmən!' hi sed uiθ ə sa:dosti sni:z,
'ai əm də loraks. ai spi:k for də tri:z;
ai spi:k for də tri:z, sins də tri:z haz no toŋz,
an ai m aksən iə, sər, at də ta:p ob mai loŋz—
hi uoz opset az hi ʃautid an poft—
uot z dat θiŋ iu me:d aut ob mai trofiələ toft?
'luk, loraks,' ai sed, 'der z no ka:z for əlarm.
ai ca:pt uon tri, nau; ai əm duən no harm;
ai m biən priti iu:sfəl. dis θiŋ iz ə θni:d;
ə θni:d z ə fainsomθəndətəlfoksdeni:d!
it z ə ʃərt, it z ə sa:k, it z ə glob, it z ə hat,
bot it haz odər iu:siz, ies, far biia:nd dat.
iə kən iu:z it for karpəts, for pilo:z, for ʃi:ts,
or kərtənz, or kobərz for baisəkəl si:ts!'
də loraks sed, 'sər, iə kre:zi uiθ gri:d;
it e:n no uon a:n ərθ dat əd bai dat fu:l θni:d!'
bot də se:m nekst minit ai pru:bd hi uoz ra:ŋ,
uen, at dat minit den, ə cap ke:m əloŋ,
an hi θa:t dat də θni:d ai əd nitid uoz gre:t;
hi hapili ba:t it for θri nainti e:t.
ai laft at də loraks, 'iu por stu:pid gai!
iə nebər kən tel uot som fo:ks de əl bai.'
'ai ripi:t,' kraid də loraks, 'ai spi:k for də tri:z!'
'ai bizi,' ai to:ld im, 'ʃot op, if iə pli:z.'
ai roʃt kra:s də ru:m, en in no taim at a:l,
bilt ə re:diəfo:n; ai put in ə suift ka:l,
ai ka:ld a:l mai brodərz an onkəlz an ants,
an ai sed, 'lisən, hir! hir z ə uondərfəl cans
for də ho:l uonslər faməli tə get moiti ric!
get o:bər hir fast! te:k də ro:d tə norθ nic,
tərn left at uiha:kən, ʃarp rait at sauθ stic.'
an in no taim at a:l, in də faktəri ai bilt,
də ho:l uonslər faməli uoz uərkən ful tilt;
ui uoz əl nitən θni:dz az bizi den az bi:z,
tə də saund ob də ca:pən on trofiələ tri:z.
den...o! be:bi! o! hau biznis did gro!
nau, ca:pən uon tri at ə taim uoz tu slo,
so ai kuikli inbenid mai su:pərakshakər,
uic uakt a:f for trofiələ tri:z at uon smakər.
ui uoz me:kən θni:dz for taimz az fast az bifor!
an də loraks?...hi ditən ʃo op eni mor,
bot də nekst ui:k hi na:kt a:n mai nu a:fis dor;
hi snapt! 'ai m də loraks dat spi:k for də tri:z,
dat iə si:m tə bi ca:pən az fast az iə pli:z,
bot ai m a:lso in carɟ ob də barbalu:ts,
dat ple:d in də ʃe:d in der barbalu:t su:Ts
an hapili libd, i:tən trofiələ fru:t.
nau...θanks tə ior hakən mai tri:z tə də graund,
it e:n inof trofiələ fru:t tə go raund,
an mai por barbalu:ts de al getən də kromi:z 
bikoz de haz gas, en no fu:d, in der tomi:z!
de lobd libən hir, bot ai kan let em ste;
de l hab tə faind fu:d, an ai ho:p de me.
'gud lok, boiz,' hi kraid, an hi sent em əue.
ai, də uonslər, felt sad az ai ua:ct em a: go,
but...biznis iz biznis, an biznis ga:t gro
rigardlis ob kromi:z in tomi:z, iə no.
ai ment no harm. ai mo:st tru:li did na:t,
bot ai had tə gro bigər, so bigər ai ga:t;
ai bigərd mai faktəri, ai bigərd mai ro:dz,
ai bigərd mai uagənz, ai bigərd də lo:dz
ob də θni:dz ai ʃipt aut; ai uoz ʃipən dem forθ
tə də sauθ, tə də i:st, tə də uest, tə də norθ!
ai uent rait a:n bigərən, selən mor θni:dz,
an ai bigərd mai moni, dat ebriuon ni:dz.
den əgen hi ke:m bak! ai uoz fiksən som paips
uen dat o:lf nu:zəns loraks ke:m bak uiθ mor graips.
'ai əm də loraks,' hi ka:ft an hi uift, 
hi sni:zd an hi snofəld, hi snargəld, hi snift;
'uonslər,' hi kraid uiθ ə krofiələs cro:k,
'uonslər, iə me:kən soc sma:giələs smo:k!
mai por suo:misua:nz, uai, de kan siŋ ə no:t!
nouon kən siŋ dat haz sma:g in hiz θro:t,
an so, sed də loraks,"pli:z partən mai ka:f—
de kəna:t lib hir, so ai m sendən em a:f.
uer de əl go? ai don ho:pfəli no.
de l hab tə flai for ə monθ, or ə iir,
tə iske:p from də sma:g iu sma:g op əraund hir.' 
'uot z mor,' snapt də loraks (hiz dandər uoz op),
'let mi se ə fie uərdz əbaut glopətiglop;
ior məʃinəri cog a:n, de an nait uidaut sta:p
me:kən glopətiglop. a:lso ʃla:pətiʃla:p,
an uot z it iə du uiθ dis lefto:bər gu?
ai l ʃo iə, iu filθi o:ld uonslər man, iu!
iə glonpən də pa:nd uer də homənfiʃ homd!
no mor de kən hom, uen der gilz de al gomd,
so ai m sendən em a:f. o, der fiu:cər iz driri!
de l ua:k a:n fer finz an get uo:fəli uiri
lukən for som ua:tər dat en so so smiri.'
an den ai gat mad, ai gat terəbli mad,
ai ield at at də loraks, 'nau lisən hir, dad! 
a:l iə du iz iapiap an se 'bad, bad, bad, bad!'
uel, ai haz mai raits, sər, an ai m telən iu
ai intend tə go a:n duən uot ai nau du!
an, for ior infərme:ʃən, iu loraks,
ai m figərən a:n bigərən an bigərən an bigərən an bigərən!
tərnən mor trofiələ tri:z intu θni:dz 
dat ebriuon, ebriuon, ebriuon ni:dz!'
an at dat se:m mo:mən, ui hərd ə laud uak! 
from autsaid in də fi:lz ke:m ə sikənən smak
ob ən aks a:n ə tri; den ui hərd də tri fa:l,
də tru:li last trofiələ tri ob em a:l!
no mor tri:z. no mor θni:dz. no mor uərk tə bi don,
so in no taim, mai onkəlz an a:nts, ebriuon
a:l ue:bd mai gudbai. de ɟonpt intu mai karz 
an dro:b əue ondər də smo:ksmogərd starz.
nau a:l dat uoz left bini:θ də badsmelən skai
uoz mai big enpti faktəri, də loraks, an ai.
də loraks sed noθən, ge:b mi o:nli ə glans,
ge:b mi o:nli ə tru:li sad, sad bakuərd glans,
az hi heftid imsel bai də si:t ob hiz pants,
an ai l nebər fərget də grim luk a:n hiz fe:s
uen hi hoistid imself an tuk li:b ob dis ple:s,
θru ə ho:l in də sma:g, uidaut li:bən ə tre:s,
an a:l dat də loraks left hir in dis mes,
uoz ə smal pail ob ra:ks, uiθ uon uərd...'onles'.
uotebər dat ment, uel, ai kutən nau ges.
dat uoz loŋ, loŋ əgo, bot i:c de sins dat de
ai z sat hir an uəri:d an uəri:d əue.
θri də iirz, uail mai bildənz əz fa:lən əpart,
ai z uəri:d əbaut it uiθ ə:l ob mai hart."

"Bot nau," se də uonslər, "nau dat iə hir,
də uərd ob də loraks si:m pərfəktli klir;
onles somuon laik ker ə ho:l a:fəl la:t,
noθən iz goən tə get betər; it z na:t." 
"so kac!" ka:l də uonslər. hi let somθən fa:l;
it z ə trofiələ si:d; it z də last uon ob a:l!
"iu in carɟ ob də last ob də trofiələ si:dz,
an trofiələ tri:z de uot ebriuon ni:dz.
plan ə nu trofiələ, tri:t it uiθ ker,
gib it kli:n ua:tər, an fi:d it freʃ er,
gro ə forəst, prətekt it from aksiz dat hak;
den də loraks an a:l ob hiz frendz kud kom bak."