6.15.2019

EΘIKA NIKOMAHEA — uuulio proto

spriŋ "aristotle, nicomachean ethics" mark stokuərdz—=m-, =s-, =em-, =um-, =e~o-, =sp-, =emi~es-, =ti~tis~to~tin-, =po-~pe =i(e), =t(e), =per, =men, =kar, =an, =on (aira:ŋditəndu hir bot uiθ =men), o(k)=(v.), me=(v.) II fərs buk də fərs sebənti:n 'bekker'z (til uon hondrəd an ilebən), d odər faib buks i:c də neks forti:n III meni 'io'z aira:ŋro:tmi fər 'i(a)'

Pasa tehne kai pasa meθoos, omoioste praksiste kai proairesis, aaθotinos efiestai toke—io kalos apefenanto t aaθo, o pant efietai. (iaforatetis fainetai ton telo—tamenkaresi enerieai, tate par autas erkatina.) ontesi teletina para tas prakses, en totois ueltio pefuke ton enerieo ta erka. polote praksio oso kai tehno kai epistemo pola iinetai kai te tele—iatrikesmenkar uiea, naupeiikeste ploio, strateiikeste nike, oikonomikeste plotos. osaitesi ton toioto upo miantina tunami, kataper upo ten ipike halikopoiike kai osai alai ton ipikon orkanoesi, autete kai pasa polemike praksis upo ten strateiike, kata ton auto te tropo alai up eteras—en apasaiste ta ton arhitehtoniko tele pantoesti airetotera ton up auta—toto kar hari kakena ioketai. iaferet oe tas enerieas autas enai ta tele ton praksio e para tautas aloti, kataper epi ton lehteso epistemo. e te ti telosesti ton prahto o i auto uolomeθa, t alate ia toto, kai me panta ia etero airomeθa (proesikai otoie es apero, ost enai kene kai mataia ten oreksi), telo os tot an ee t aaθo kai to aristo. ar on kai pros ton uio e nosis auto meale ehe rope, kai kataper toksotai skopo ehontes malo an tuhanoime to tiontos; et oto, peratio tupoie perilaue autotipotesti kaitinos ton epistemo e tunamio. tokseetan tes kuriotates kai malista arhitehtonikes, toiautet e politike fainetai, tinaskar enai hrion ton epistemo n tais polesi, kai poias ekastos maθane kai mehritinos, autes iatase—oromete kai tas entimotatas ton tumanio upo taute osas, oio strateiike oikonomike retorike; hromeneste tautes tais loipais prahtikais ton epistemo, etite nomoθetosesti te prape kaitino apehestai, to tautes telos periehoi an ta ton alo, oste tot an ee t aθroponino aaθo. ekar kai tautoesti eni kai pole, mezoie kai teleiotero te tes polios fainetai kai laue kai soze—aapetomenkar kai eni mono, kaliote kai θeotero eθne kai polesi. emenon meθoos toto efietai, politiketis osa. leoitotan ikanos, e kata ten upokemene ule iasafeθee—tokar akriues oh omoios en apasi tois loois epizetetio, osper ot en tois temiorkomenois. tate kala kai ta tikaia, peri on e politike skopetai, pole ehe iafora kai plane, oste toke nomo mono enai, fusete me. toiautetetina plane ehe kai t aaθa ia to polois sunuaine ulauas ap auto—etekartines apolonto ia ploto, eteroite io anrea. aapeto on peri toioto kai ek toioto leontas pahulos kai tupo taleθes entehnustai, kai peri ton os epi to polu kai ek toioto leontas toiauta kai sunperainestai. ton auto te tropo kai apotehestai hrion ekasta ton leomeno, pepaitumenokaresti epi tosoto t akriues epizete kat ekasto ienos, ep oso e to pramatos fusis epitehetai—paraplesiokar fainetai maθematikote piθanoloontos apotehestai kai retoriko apotekses apaite. ekastoste krine kalos a inoske, kai totoesti aaθos krites. kat ekastomen ar o pepaieumenos, aplos t o peri pan papaieumenos. io tes politikes okesti oikeos akroates o nios—aperoskar ton kata ton uio praksio, oi looit ek toto kai peri toto, etite tois paθesi akoloθetikos on matios akosetai kai anofelos, epee to telosesti o nosis ala praksis. iaferet oe nios ten elikia e to eθos niaros, okar para ton hrono e elepsis, ala ia to kata paθos zen kai ioke ekasta—toiskar toiotois anonetos e nosis iinetai, kataper tois akratesi, toiste kata loo tas orekses poiomenois kai pratosi poluofeles an ee to peri toto eenai; kai peri men akroato, kaipos apotehtio, kaiti protiθemeθa, pefroimiasto tauta. leome t analauontes, epee pasa nosis kai proairesis aaθotinos oreietai, tiesti o leome ten politike efiestai kaiti to panto akrotato ton prahto aaθo. onomatimenon skeo upo ton plesto omoloetai, tenkar eutaimonia kai oi harientes leosi, to t eu zen kai to eu prate tauto upolenpanosito eutaimone, perite tes eutaimonias, tiesti, efisuetosi kai ok omoios oi poloi toi sofois apotioasi; oimenkar ton enarkoti kai fanero, oio eone e ploto e time, aloi t alo—polakiste kai o autos etero; nosesasmenkar uiea, penomenoste ploto, suneotest iautois anoia tos meati kai uper autos leontas θaumazosi. enioit oonto para ta pola tauta aaθa aloti kat auto enai, o kai totois pasi aitioesti to enai aaθa. apasasme on eksetaze tas toksas mataiotero isosesti, ikanote tas malista epipolazosas e tokosas ehetine loo. melaθanetotemas oti iaferosi oi apo ton arho looi kai oi epi tas arhas. eukar kai o plato epore toto kai ezete, potero apo ton arho e epi tas arhasesti e oos, osper ento staio apo ton aθloθeto epi to peras e anapali. arhtiomenkar apo ton norimo, tautate titos, tamenkaremi ta t aplos. isos onemiie arhtio apo tonemi norimo. io te tois eθesi ehtai kalos ton peri kalo kai tikaio kai olos ton politiko akosomeno ikanos. arhekar to oti, kai e toto fainoito arkontos, oe prosteese to ioti—ote toiotos ehe e lauoi an arhas raios, ote meetero uparhe toto, akosato ton esioo, 
"OTOSMEN PRARISTOS OS AUTOS PANTA NOESE,
ESTLOST AU KAKENOS OS EU EPONT PIΘETAI.
OSTE K MET AUTOS NOIE MET ALO AKOO
EN ΘUMO UALETAI, OT AUT AHREIOS ANER."
emeste leomen oθe parekseueme, tokar aaθo kai te eutaimonia ok aloos ioikasi ek ton uio upolanpane oimen poloi kai fortikotatoi ten eone—io kai ton uion aaposi ton apolaustiko. treskaresi malista oi prouhontes, ote nun eremenos kai o politikos kai tritos o θioretikos. oimenon poloi pantelos anrapooes fainontai uoskemato uion proairoumenoi, tuhanosite loo ia to polos ton en tais eksosiais omoiopaθe sartanapalo. oite harientes kai prahtikoi time, tokar politiko uio skeo toto telo. fainetait epopolaiotero enai to zetomeno—tokekar en tois timosi malo enai e ento timomeno, t aaθote oikeoti kai tusafaireto enai manteuomeθa. etit ioikasi ten time ioke ina pisteusosi iautos aaθos enai—zetosi kon upo ton fronimo timastai, kai par ois iinoskontai, kai ep arete; telo on oti kataie totos e arete kreto. tahate kai malo antis telos to politiko uio taute upolauoi. fainetaite atelestera kai aute, tokekar antehestai kai kateue ehonta ten arete e aprahte ia uio, kai pros totois kakopaθe kai atuhe ta meiista—tont oto zonta oes an eutaimonisee, e me θesi iafulato. kai perimen toto alis—ikanoskar kai en tois enkukliois eretai peri auto. tritostesti o θioretikos, uper o ten episkepsi n tois epomenois poiesomeθa, ote hrematistes uiaiostisesti, kai o plotos telo oti o to zetomeno aaθo—hresimokar kai alo hari. io malo ta protero lehtenta telestis an upolauoi, io autakar aapatai. fainetait ot ekena—kaitoi poloi looi pros auta karaueulentai. tautamenon afesto. tote katolo ueltio isos episkepsastai kai iaporesaipos leietai, kaiper prosantos tes toiautes zetesios iinomenes ia to filos anras esaaie ta ee. tokeetan isos ueltio enai kai ten epi soteriaie tes aleθeas kai ta oikea anaire, aloste kai filosofos ontas—afoikar ontoi filoi osio protima te aleθea. oi te komisantes ten toksa taute okepoio iias en ois to protero kai ustero eleo, ioper ote ton ariθmo iia kateskeuazo; tot aaθo leietai kai entotiesti kai ento poio kai ento prosti, tote kat auto kai e osia protero te  fuse to prosti. (parafuaikar tot ioike kai sunueuekoti to ontos)—ost okan ee koinetis epi totois iia, etit epe t aaθo isahos leietai to onti, kaikar 
 • entoti leietai, oio o θios kai o nos
 • kai ento poio ai aretai
 • kai entoposo to metrio
 • kai ento prosti to hresimo
 • kai en hrono kairos
 • kai en topo iaita kai etera toiauta. 
telo os okan ee koinoti katolo kai en—okaran eleieto n pasais tais kateoriais, ala n pasais tais kateoriais, ala n mia mone. etit epe ton kata mian iia mia kai episteme, kai ton aaθo apanto enan miatis episteme—nuntesi polai kai ton upo mian kateoria, oio kairo, en polemomenkar strateiike n nosot iatrike, kai to metrio n trofemen iatrike n ponoiste  kumnastike. aporeseetantistipote kai uolontai leie autoekasto, eper ente autoaθropo, kai en aθropo es kai o autos loosesti o to aθropo. ekar aθropos, oe ioisosi, et otos, ot e aaθo. alamen ote to aiio enai malo aaθo estai, eper mete leukotero to poluhronio to efemero. piθanoterot ioikasi oi puθaoreoi leie peri auto, tiθentes en te ton aaθo sustoihia to en—ois te kai speusipos epakoloθesai toke. ala perimen toto alos esto los, toiste lehtesi afisuetesistis upofainetai ia to me peri pantos aaθo tos loos erestai, leiestaite kat en eos ta kat auta iokomena kai aapomena, tate poietika toto e fulahtika pos e ton enantio kolutika ia tauta leiestai kai tropo alo. telo on oti titos leoitoan t aaθa, kai tamen kat auta, θaterate ia tauta. horisantes on apo ton ofelimo ta kat auta skepsomeθa e leietai kata mian iia. kat autate poia θeetisan; e osa kai monomena ioketai, oio to frone kai ora kai eonaitines kai timai; tautakar e kai io aloti iokome, omos ton kat auta aaθo θeetisan. e ot alo oe plen tes iias; oste mataio estai to eos. ete kai tautesti ton kat auta, ton t aaθo loo n apasi autois ton auto enfainestai tiese, kataper en hioni kai psimuθio ton tes leukotetos. timeste kai fronesios kai eones eteroi kai iaferontes oi looi taute e aaθa. okesti ara to aaθo koinoti kata mian iia. alapos te leietai; okar ioike toisie apo tuhes omonumois. al araie ton ap enos enai e pros en apanta suntele, e malo kat analoia; oskar en somati opsis, en psuhe nos, kai alo te n alo. al isos tautamen afetio to nun, eksakriuokar uper auto alesan ee filosofias oikeotero. omoioste kai peri tes iias, ekar kaiesti enti to koine kateoromeno aaθo e horisto autoti kat auto, telo os okan ee prahto ote hteto aθropo, nunte toiototi zetetai. tahateto tokseean ueltio enai norize auto pros ta hteta kai prahta to aaθo, oiokar paratema tot ehontes malo esomeθa kai taemi aaθa, kan eome, epiteuksomeθa auto. piθanotetamen ontina ehe o loos, ioikete tais epistemais iafone, pasaikar aaθotinos efiemenai kai to enties epizetosai paraleposi ten nosi auto. kaitoi uoeθema telikoto tos tehnitas apantas anoe kai met epizete ok euloo. aporote kai ti ofeleθesetai ufantes e tehto pros ten auto tehne eos to auto toto aaθo, epos iatriketeros e strateiikoteros estai o ten iia aute teθiamenos. fainetaimenkar ote ten uiea otos episkope o iatros, ala ten aθropo, malot isos ten tote—kat ekastokar iatreue. kai perimen toto epi tosoto eresto. palit epanelθome epi to zetomeno aaθo, tipotan ee. fainetaimenkar alo n ale prakse kai tehne, alokar en iatrike kai strateiike kai tais loipais omoios. ti on ekastes t aaθo; e o hari ta loipa pratetai; totot en iatrikemen uiea, n strateiikete nike, n oikotomiket oikia, n alo t alo, n apase te prakse kai proairese to telos, totokar eneka ta loipa pratosi pantes. ost eti ton prahto apantoesti telos , totoan ee to prahto aaθo, ete pleo, tauta. metauaino te o loos es tauto afihtai—totot eti malo iasafesai peratio. epete pleo fainetai te tele, totot airomeθatina io etero, oio ploto aulos kai olo ta orkana, telo os okesti panta telea—tot aristo teleoti fainetai. ost emenesti nti mono teleo, totoan ee to zetomeno, ete pleo, to teleotato toto. 
 • teleoterote leome to kat auto iohto 
  • to io etero 
 • kai to metepote io alo aireto 
  • ton kai kat auta 
  • kai io auto aireto, 
 • kai aplos te teleo to kat auto aireto ae kai metepote io alo
toiotot e eutaimonia malist enai toke, tautekar airomeθa ae io aute kai otepote io alo, timete kai eone kai non kai pasa arete airomeθamen kai io auta (meθenoskar apouainontos eloimeθaan ekasto auto), airomeθate kai tes eutaimonias hari, ia toto upolanpanontes eutainomese. tent eutaimonia oes airetai toto hari, ot olos io alo. fainetaite kai ek tes autarkeas to auto sunuaine, tokar teleo aaθo autarkes enai toke. tot autarkes leome k auto mono, to zonti uion monote, ala kai koneusi kai teknois kai kunaiki kai olos tois filois kai politais, epee fuse politiko o aθropos. totote leftios orostis, epehtenontikar epi tos kones kai tos apokonos kai ton filo tos filos es aperoproesi. ala toto men esauθis episkeftio, tot autarkes tiθeme o monomeno aireto poie ton uion kai meenos entia—toiotote ten eutaimonia oiomeθa enai, etite panto airetotate mesunariθmomene, sunariθmonenete telo os aritotera meta to elahisto ton aaθo; uperohekar aaθo iinetai to prostiθemeno, aaθote to mezo airetotero ae. teleo teti fainetai kai autarkes e eutaimonia, ton prahto osa telos. al isos tenmen eutaimonia to aristo leie omoloomenoti fainetai, poθetait enariesterotiesti eti lehtenai. taha te ienoitoan toto, e leftee to erko to aθropo. osperkar aulete kai aalmatopoio kai panti tehnite, kai olos onesti erkoti kai praksis, ento erko toket aaθo enai kai to eu, oto tokseean kai aθropo, eperestiti erko auto. potero on tehtonosmen kai skutiosesti erkatina kai prakes, aθropt oeesti, al arko pefuke; e kataper oftalmo kai heros kai poos kai olos ekasto ton morio fainetaiti erko, oto kai aθropo para panta tauta θeetisan erkoti? ti on te totoan eepote?tomenkar zen koino enai fainetai kai tois futois, zetetaite to iio. aforistio ara tente θreftike kai ten auksetike zoe. epomenete aistetiketisan ee, fainetaite kai aute kaine kai ipo kai uoi kai panti zoo. lepetai te prahtiketis to loo ehontos (totote tomen os epipeθes loo, tot os eho kai ianoomeno.) titoste kai tautes leomenes ten kat eneriea θetio—kurioterokar aute aute toke leiestai. etesti erko aθropo psuhes eneriea kata loo e me aneu loo, tot auto fame erko enai to iene tote kai tote spoaio kiθaristo, kai aplos te toto epi panto, prostiθemenes tes kata ten arete uperohes pros to erko—kiθaristomenkar kiθarize, spoaiote to eu; et otos, aθropote tiθeme erko zoetina, tautete psuhes eneriea kai prakses meta loo, spoaiot anros eu tauta kai kalos, ekastot eu kata ten oikea arete apoteletai, et oto, to aθropino aaθo psuhes eneriea iinetai kat arete, et pleos ai aretai, kata ten ariste kai teleotate. etit en uio teleo. miakar helio iar opoie, ote mia emera, otote ote makario kai eutaimona mia emera ot olios hronos. periiekraftomenon t aaθo taute, tekar isos upotuposai proto, et ustero anakrapsai. tokseetan pantos enai proaaie kai iarθrosai ta kalos ehonta te perikrage, kai o hronos ton toioto euretes e sunerkos aaθos enai, oθe kai ton tehno iekonasi ai epitoses, pantoskar prostenai to elepo. memnestaite kai ton proeremeno hre, kai ten akriuea me omoios en apasi epizete, al en ekastois kata ten upokemene ule kai epi tosoto ep oso oikeo te meθoo. kaikar 
 • tehto ~ iometres iaferontos epizetosi ten orθe 
 • omenkar ep oso hresime pros to erko
 • otetiesti e poioti
  • θiateskar t aleθos
ton auto te tropo kai en tois alois poietio, opos me ta parerka ton erko pleo iinetai. ok apaitetiot ote ten aitia n apasi omoio, al ikano n tisi to oti tehtenai kalos, oio kai peri tas arhas—tot oti proto kai arhe. ton arhot aimen epaoie θiorontai, ait aistese, ait eθismotini, kai alait alos. metienaite peratio ekastas e pefukasi, kai spoastio opos ioristosi kalos, mealekar ehosi rope pros ta epomena—tokekar pleo e emisu to pantos enai e arhe, kai pola sunfane iinestai io autes ton zetomeno. skeftiote peri autes o mono ek to sunperasmatos kai eks on o loos, ala kai ek ton leomeno peri autes—tomenkar aleθe panta sunae ta uperhonta, tote pseute tahu iafone t aleθes. nenememeno te ton aaθo trihe, kai tonmen ehtos leomeno tonte peri psuhe kai soma, ta peri psuhe kuriotata leome kai malista aaθa, taste prakses kai tas enerieas tas psuhikas pero psuhe tiθeme. oste kalosan leoito kataie taute te toksa palaia osa kai omoloomenne upo ton filosofonto. orθoste kai oti praksestines leontai kai enerieai to telos, otokar ton pero psuhe aaθo iinetai kai o ton ehtos. sunaete to loo kai to eu zen kai to eu prate ton eutaimona, skeokar euzoiatis eretai kai eupraksia. fainetaite kai ta epizetomena ta peri ten eutaimonia apant uperhe to lehtenti. toismenkar arete toiste fronesis aloiste sofiatis enai toke, toiste tauta e tototi met eones e ok aneu eones—eteroite kai ten ehtos eueteria sunparalanpanosi. totote tamen poloi kai palaioi leosi, tate olioi kai ntoksoi anres, oeteroste toto euloo iamartane tois olois, al enieti e kai ta plesta katorθo. toismenon leosi ten arte e aretetina sunoosesti o loos, tauteskaresti e kat aute eneriea. iaferete isos o mikro n htese e hrese to aristo upolanpane, kai en ekse e eneriea, tenmenkar eksi ntehetai mee aaθo apotele uparhosa, oio to kateuonti e kai alospos ekseriekoti, tent eneriea ok oiote—praksekar eks anankes, kai eu prakse. ospert olunpiasi ok oi kalistai kai iskurotatoi stefanontai al oi aonizomenoi (totokartines nikosi), oto kai ton en to uio k aaθo oi pratontes orθos epeuoloi iinontai. estite kai o uios auto auto eus. tomenkar eestai ton psuhiko, ekastotesti eu pros o leietai filotoiotos, oio iposmen to filipo, θiamate to filoθioro—ton autote tropo kai ta tikaia to filotikaio kai olos ta kat arete to filareto. toismenon polois ta eia mahetai ia to me fuse toiaut enai, toiste filokaloisesti eia ta fuse eia—toiautaut ai kat arete prakses, oste kai totoisesi eeai kai kat autas. oe te prostetai tes eones o uios auto osper periaftotinos, al ehe ten eone n iauto. pros tois eremenoiskar otesti aaθos o mehairo tais kalais praksesi, otekar tikaio oθesan epoi ton mehaironta to tikaiopraie, ot eleuθerio ton mehaironta tais eleuθeriois praksesi—omoioste kai epi ton alo. et oto, kat autasan ee ai kat arete prakses eeai. alamen kai aaθaiie kai kalai, kai malista toto ekasto, eper kalos krinet os epome. aristo ara kai kalisto kai eisto e eutaimonia, kai oioristai tauta kata to teliako epikrama, 
"KALISTO TO TIKIOTTO, LOSTOT UIAINE—
EISTO T PEFUK OTI ERA TO THE."
apantakar uperhe tauta tais aristais enerieais, tautaste, e mian toto ten ariste, fame enai  ten eutaimonia. fainetait omos kai ton ehtos aaθo prostiomene, kataper epome, atunatokar e o raio ta kala prate ahoreieto onta. polamenkar pratetai, kataper io orkano, ia filo kai ploto kai politikes tunamios—eniote tetomenoi rupainosi to makario, oio euieneas euteknias kalos; o panukar eutaimonikos o ten iia panaishes e tuesienes e monotes kai ateknos, etit isos eto, e to pankakoi paies ee e filoi, e aaθoi ontes teθnasi, kataper on epome, ioike prostestai kai tes  toiautes euemerias, oθe es tauto tatosi enioi ten eutuhia te eutaimonia, eteroite ten arete. oθe kai aporetai poteroesti maθesto e eθisto e kai alospos asketo, e katatina θea moira e kai ia tuhe paraiinetai. emenon kai alotiesti θion torema aθropois, euloo kai ten eutaimonia θiostoto enai, kai malista ton aθropino oso ueltisto. ala totomen isos alesan ee skepsios oikeotero, fainetaite kan e me θiopeftosesti ala io arete kaitina maθesi e askesi paraiinetai, ton θeotato enai—tokar tes aretes aθlo kai telos aristo enai fainetai kai θeoti kai makario. eetan kai polukoino, tunatokar uparksai pasi tois mepeperonemois pros arete iatinos maθesios kai epimeleas. etesti oto ueltio e to ia tuhe eutaimone, euloo ehe otos, eper ta kata fusi, os oiote kalista ehe, oto pefuke, omoioste kai ta kata tehne kai pasa aitia, kai malista ta kata ten ariste. tote meiisto ta kata ten ariste. tote meiisto kai kalisto epitrepsai tuhe lian plenmelesan ee. sunfanestesti kai ek to loo to zetemeno, eretaikar psuhes eneriea kat arete poiatis. tonte loipo aaθo tamen uparhe anankaio, tate sunerka kai hresima pefuke orkanikos. omoloomenate tautaan ee kai tois en arhe, tokar tes politikes telos aristo etiθeme, autete pleste epimelea poietai to poiostinas kai aaθos tos politas poiesai kai prahtikos ton kalo. ekotos on ote uon ote ipo ote alo ton zoo oe eutaimo leome—oekar auto oiote koinonesai toiautes enerieas. ia tautete ten aitia oe pais eutaimoesti, opokar prahtikos ton toitoto ia ten elikia, oite leomenoi ia ten elpia makaraizontai—tekar, osper epome, kai aretes teleas kai uio teleo, polaikar metauolai iinontai kai pantoiai tuhai kata ton uion, kai enteheti ton malist euθenonta mealais sunforais perpese epi ieros, kataper en tois troikois peri priamo muθeuetai; tonte toiautais hresamenon tuhais kai teleutesanta aθlios oes eutaimonize. potero on ot alo oena aθropo eutaimonistio iosan ze, kata solonate hrion telos ora; ete te kai θetio otos, araie kaiesti eutaimo tote epea apoθane; e totoie pantelos atopo, aloste kai tois leosiemi enerieatina ten eutaimonia; ete meleome ton teθniota eutaimona, mete zolo toto uoletai, al oti tenikautaantis aspalos makarisee aθropo os ehtos ete ton kako onta kai ton tustuhemato, ehemen kai toto afisuetesitina—tokekar enaiti to teθnioti kai kako kai aaθo, eper kai to zonti meaistanomenote, oio timai kai atimiai kai tekno kai olos apoono eupraksiaite kai tustuhiai. aporiate kai tauta parehe, tokar makarios ueuiokoti mehri ieros kai teleutesanti kata loo entehetai polas metauolas sunuaine pero tos ekkonos, kai tosmen auto aaθos enai kai tuhe uio to kat aksia, tost eks enantias—telot oti kai tois apostemasi pros tos kones pantotapos ehe autos entehetai. atopo te iinoitoan, e sunmetaualoi kai o teθnios kai iinoito otemen eutaimo palit aθlios—atopote kai to mee met epitina hrono suniknestai ta ton ekkono tois koneusi. al epanitio epi to protero aporeθe, tahakaran θioreθee kai to nun epizotomeno eks ekeno. e te to telos ora te kai tote makarize ekosto ok os onta makario al oti protero en, pos ok atopo, e otiesti eutaimo, mealeθeusetai kat auto to uperho ia to meuolestai tos zontas eutaimonize ia tas metauolas, kai ia to monimoti ten eutaimonia upelefenai kai meanos eumetauolo, taste tuhas polakis anakukestai pero tos autos; telokar os e sunakoloθoieme tais tuhais, ton auto eutaimona kai palo aθlio erome polakis, hamailiontatina ton eutaimona apofainontes kai saθros itrumenon. e tomen tais tuhais epakoloθe oamos orθo, okar en tautais to eu e kakos, ala prostetai toto o aθropinos uios, kataper epome, kuriaitesi ai kat arete enerieai tes eutaimonia, ait enantiai to enantio. marturete to loo kai to nun iaporeθe. peri oekar otos uperhe ton aθropino erko ueuaiotes os peri tas enerieas tas kat arete, monimoteraikar kai ton epistemo autai tokosi enai—totot auto ai timiotatai monimoterai ia to malista kai sunehestata katazen en autais tos makarios, totokar ioike aitio to meiinestai pero autas leθe. uperkse te to zetomeno to eutaimoni, kai estai ia uio toiotos; aekar e malista panto prakse kai θiorese ta kat arete, kai tas tuhais oise kalista kai pante pantos enmelos oie os aleθos aaθos kai tetraonos aneu psoo. polote iinomeno kata tuhe kai iaferonto meieθe kai mikroteti, tamen mikra ton eutuhemato, omoioste kai ton antikemeno, telo os opoie rope tes zoes, tate meala kai pola iimomenamen eu makariotero to uion poiese (kaikar auta sunepikosme pefuke, kai e hresis auto auto kale kai spoaia iinetai), anapalite sunuainontai θliue kai lumainetai to makario, lupastekar epifere kai enpoize polais enerieais. emoste kai en totois ialenpe to kalo, epea feretis eukolos polas kai mealas atuhias, me io analiesia, ala ienaas on kai mealopsuhos. etesi ai enerieai kuriai tes zoes, kataper epome, oesan ienoito ton makario aθlios, oepotekar prakse ta miseta kai ta faula. tonkar os aleθos aaθo kai enfrona pasas oiomeθa tas tuhas euskemonos fere kai ek ton uperhonto ae ta kalista prate, kataper kai strateo aaθo to paronti stratopeo hrestai polemikotata kai skutotomo ek ton toθenton skuto kalisto upotema poie—ton autote tropo kai tos alos tehnitas apantas. et otos, aθliosmen oepote ienoitoan o eutaimo, o men makariosie, an priamikais tuhais peripese. oe te poikilosie kai eumetauolos, otekar ek tes eutaimonias kineθesetai raios, ot upo ton tuhonto atuhemato al upo mealo kai polo, ekte ton toioto okan ienoito pali eutaimo n olio hrono, al eper, en polotini kai teleo, mealo kai kalo n auto ienomenos epeuolos. ti on kolue leie eutaimona ton kat erete telea enerkonta kai tois ehtos aaθois ikanos kehoreiemeno me ton tuhonta hrono ala teleo uion? e prostetio kai uiosomeno oto kai teleutesonta kata loo; epee to melo afanesemi eti, ten eutaimoniate telos kai teleo tiθeme pante pantos? et oto, makarios erome ton zonto ois uperhe kai uparkse ta lehtenta, makariost aθropos. kai perimen toto epi tosoto ioristo. taste ton apokomo tuhas kai ton filo apanto tomen meotio sunualestai lian afilo fainetai kai tais toksais enantio—polote kai pantoias ehonto iaforas ton sunuainonto, kai tonmen malo suniknomeno tont eto, kat ekastomen iaire makro kai aperanto fainetai, katolote lahte kai tupo tahan ikanos ehoi. e te, kataper kai ton peri auto atuhemato tamen eheti uriθos kai rope pros ton uion tat elafroterois ioike, oto kai ta peri to filos omoios apantas, iaferete ton paθo ekasto peri zontas e teleutesantas sunuaine polu malo e ta paranoma kai tena prouperhe n tais traoiais e pratestai, sunloiisteio te kai taute ten iafora, malot isos to iaporestai pero tos kekmekotas etinos aaθo koinonosi e ton antikemeno. ioikekar ek toto e kai tiiknetai pros autos oito, et aaθo ete tonantio, afauroti kai mikro e aplos e ekenois enai, ete me, tosotoie kai toioto oste mepoie eutaimonas tos me meontas mete tos ontas afairestai to makario. sunualestaimen onti fainontai tois kekmekosi ai eupraksiai ton filo, omoioste kai ai tuspraksiai, toiautate kai telikauta oste mete tos eutaimonas me eutaimonas poie met alo ton toioto mee. iorismenote toto episkepsomeθa peri tes eutaimonias potera ton epainetoesti e malo ton timio, telokar oti tonie tumaio okesti. fainetai te pan to epainetoto poioti enai kai prostipos ehe epainestai, tonkar tikaio kai ton anreo kai olos ton aaθote kai ten arete epaimone ia tas prakses kai ta erka, kai ton iskurote kai to tromiko kai ton alo ekastoto poiotina pefukenai kai ehepos pros aaθoti kai spoaio. telote toto kai ek to peri tos θios epainon, ieloioikar fainontai prosemas anaferomenoi, totote sunuaine ia to iinestai tos epainos io anaforas, osper epome. etesti o epainos ton toitoto, telo oti ton aristo okesti epainos, ala mezoti kai ueltio, kataper kai fainetai—tostekar θios makarizome kai eutaimonizome kai ton anro tos θeotatos makarizome. omoioste kai ton aaθo, oeskar te eutaimonia epaine kataper to tikaio, al os θeoteroti kai ueltio makarize. tokete kai eutoksos kalos suneoresai pero ton aristeo te eone, tokar me epainestai ton aaθo osa menue oeto oti kretoesti to epaineto, toiotot enai to θio kai t aaθo, pros tautakar kai t ala anaferastai. omenkar epainos tes aretes, prahtikoikar to kalo apo tautes, tate nkomia ton erko omoios kai to somatiko kai ton psuhiko. ala tautamen isos oikeotero eksakriuo tois peri ta enkomia peponemenois—emite telo ek to eremeno otiesti e eutaimonia ton timio kai teleo. ioiket otos ehe kai ia to enai arhe, tauteskar hari hari ta loipa panta pantes pratome, ten arhete kai to aitio ton aaθo timioti kai θeo tiθeme. epetesti e eutaimonia psuhes enerieatis kat arete telea, peri aretes epispeftioan ee, tahakar otosan ueltio kai peri tes eutaimonias θioresaime. tokete kai o kat aleθea politikos pero taute malista aaθos poie kai ton nomo upekoos. paratemate toto ehome tos kreto kai laketaimonio nomoθetas, kai etines eteroi toiotoi ieienentai. ete tes politikesesti e skepsis aute, telo oti iinoitoan e zetesis kata ten eks arhes proairesi. peri areteste episkeftio aθropines telo oti, kaikar t aaθo aθropino ezetome kai ten eutaimonia aθropine. aretete leome aθropine o ten to somatos ala ten tes psuhes—kai ten eutaimoniate psuhes eneriea leome. ete taut otos ehe, telo oti te ton politiko eenaipos ta peri psuhes, osper kai ton oftalmos θerapeusonta kai pan to soma, kai malo oso timiotera kai ueltio e politike tes iatrikes—tont iatro oi harientes pola prameteuontai peri ten to somatos nosi. θioretio te kai to politiko peri psuhes, θioretiote toto hari, kai ep oso ikanos ehe pros ta zetomena, tokar epi pleo eksakriuo erkoestero isosesti ton prokemeno. leietaite peri autes kai en tois eksoterikois loois arkontos enia, kai hrestio autois—
 • oio tomen aloo autes enai
 • tote loo eho
(tautate potero ioristai kataper ta to somatos moria kai pan to meristo, e to loo tuoesti ahorista pefukota kataper en te periferea to kurto kai to koilo, oθe iafere pros to paro.) to aloote tomen ioike koino kai futiko, leote to aitio to trefestai kai auksestai, ten toiautekar tunami tes psuhes en epasi tois trefomenois θeetisan kai en tois enuruois, ten autete taute kai en tois teleois—eulooterokar e aletina. tautesmenon koinetis arete kai ok aθropine fainetai, tokekar en tois upnois enerie malista to moria toto kai e tunamis aute, ot aaθos kai kakos ekista iateloi kat upno (oθe fasi oe iafere to emisu to uio tos eutaimonas ton aθlio, sunuainete toto ekotos, ariakaresti o upnos tes psuhes e leietai spoaia kai faule), plen e me kata mikro kai iiknontaitines ton kinesio, kai taute ueltio iinetai ta fantasmata ton epieko e ton tuhonto. ala perimen toto alis, kai to θreftiko iatio, epee tes aθropikes aretes amoiro pefuke. ioikete kai alestis fusis tes psuhes aloos enai, metehosa mentoi pe loo. tokar enkratos kai akratos ton loo kai tes psuhes to loo eho epainome, orθoskar kai epi ta ueltista parakale, fainetait en autois kai aloti para ton loo pefukos, o mahetai kai antitene to loo. atehnoskar kataper ta paralelumena to somatos moria es ta teksia proairomeno kinesai tonantio es ta aristera paraferetai, kai epi tes psuhes otos—epi t anantiakar ai ormai ton akrato. al en tois somasimen orome to paraferomeno, epite tes psuhes okorome. isost oe eto kai en te psuhe nomistio enaiti para ton loo, enantiomeno toto kai antiuaino. post etero, oe iafere. loote kai toto fainetai metehe, osper epome—peθarhe kon to loo to to enkratos, etit isos euekooteroesti to to sofronos kai anreo, pantakar omofone to loo. fainetai te kai to aloo tito. tomenkar futiko oamos koinone loo, tot epiθumetiko kai olos orehtiko metehe pos, e katekooesti auto kai peθarhiko (oto te kai to patros kai ton filo famen ehe loo, kai okosper ton maθematiko). otite peθetaipos upo loo to aloo, menue kai e noθetesis kai pasa epitimesiste kai paraklesis. ete hre kai toto fanai loo ehe, tito estai kai to loo eho, tomen kurios kai en auto, tot osper to patros akostikoti. iorizetaite kai e arete kata ten iafora taute, leomekar auto tasmen ianoetikas taste eθikas, sofiamen kai sunesi kai fronesi ianoetikas, eleuθeriotetate kai sofrosune eθikas—leonteskar peri to eθos oleome oti sofos e sunetos al oti praos e sofro, epainomete kai ton sofo kata ten eksi; ton eksiote tas epainetas aretas leome. II —— tites te tes aretes oses, tesmen ianoetikes teste eθkes, emen ianoetike te pleo ek tiaskalias ehe kai ten ienesi kai ten auksesi, ioper enperias tetai kai hrono, et eθike eks eθos periiinetai, oθe kai t onoma eskeke mikro parekklino apo to eθos. eks o kai telo oti oemia ton eθiko areto fuseemi eniinetai, oθekar ton fuse onto alos eθizetai, oio o liθos fuse kato feromneos okan eθistee ano ferestai, otan muriakis auto eθizetis ano rifto, ote to pur kato, ot alo oe ton alos pefukoto alosan eθistee. ot ara fuse ote para fusi eniinontai ai aretai, ala pefukosimenemi teksastai autas, teleomenoiste ia to eθos. eti osamen fuseemi paraiinetai, tas tunames toto protero komizomeθa, usterote tas enerieas apotiome (oper epi ton aistesio telo, okar ek to polakis ie e polakis akosai tas aiteses elauome, al anapali ehontes ehresameθa, o hresamenoi eskome), tast aretas lanpanome eneriesantes protero, osper kai epi ton alo tehno, akar te maθontas poie, tauta poiontes maθanome, oio oikotomontes oikotomoi iinontai kai kiθarizontes kiθaristai. oto te kai tamen tikaia pratontes tikaioi iinomeθa, tate sofrona sofrones, tat anrea anreoi. marturete kai to iinomeno n tais polesi—oikar nomoθetai tos politas eθizontes poiosi aaθos, kai tomen uolema pantos nomoθeo totesti, osoite me eu auto poisosi amartanosi, kai iafere toto politea politeas aaθe faules. eti ek ton auto kai ia ton auto kai iinetai pasa arete kai fteretai, omoioste kai tehne, ekkar to kiθarize kai oi aaθoi kai kakoi iinontai kiθaristai. analoote kai oikotomoi kai oi loipoi pantes, ekmenkar to eu oikotome aaθoi oikotomoi esontai, ekte to kakos kakoi. ekar me otos ehem oean ee to tiaksontos, ala pantesan eiinonto aaθoi e kakoi. oto te kai epi ton areto ehe, pratonteskar ta n tois sunalamasi tois pros tos aθropos iinomeθa oimen tikaioi oite atikoi, pratonteste ta n tois tenois kai eθizomenoi fouestai e θare oimen anreoi oite teloi. omoioste kai ta peri tas epiθumias ehe kai ta peri tas orkas, oimenkar sofrones kai praoi iinontai, oit akolastoi kai oriiloi, oimen ek to otosi n autois anastrefestai, oite k to otosi. kai eni te loo ek ton omoio enerieo ai ekses iinontai. io te tas enerieas poias apotionai, katakar tas toto iaforas akoloθosi ai ekses. o mikro on iafere to otos e otos euθus ek nion eθizestai, ala panpolu, malote to pan. epe on e parosa pramatea o θiorias enekaesti osper ai alai (okar ina eometiesti e arete skeftomeθa, al in aaθoi ienomeθa, epe oean en ofelos autes), anankaio episkepsastai ta peri tas prakses, pos prahtio autas—autaikaresi kuriai kai to poias ienestai tas ekses, kataper erekame. tomenon 'kata ton orθo loo prate' koino kai upokesto. (reθesetait ustero peri auto, kaitiesti o orθos loos, kai pos ehe pros tas alas aretas.) ekenote proiomoloiesto, oti pas o peri ton prahto loos tupo kai ok akriuos ofele leiestai, osper kai kat arhas epome oti kata ten ule oi looi apaitetioi, tate n tais praksesi kai ta sunferonta oe estekos ehe, osper oe ta uiena. toiotot ontos to katolo loo, eti malo o peri ton kat ekasta loos okehe t akriues—otekar upo tehne ot upo paranielia oemia pifte, tet autos ae tos pratontas ta pros ton kairo skope, osper kai epi tes iatrikes ehe kai tes kuuernetikes. ala kaiper ontos toioto to parontos loo peratio uoeθe. proto on toto θioretio, oti ta toiota pefuke up enteas kai uperuoles fterestai, (tekar uper ton afono tois fanerois marturiois hrestai) osper epi tes ishuos kai tes uieas orome—tatekar uperualonta kumnasia kai ta eleponta ftere ten isku, omoioste kai ta pota kai ta sitia pleo kai elato iinomena ftere ten uiea, tate sunmetra kai poie kai aukse kai soze. otos on kai epi sofrosunes kai anreas ehe kai ton alo areto. otekar panta feuo kai fouomenos kai mee upomeno telos iinetai, ote mee olos fouomenos ala pros panta uaizo θrasus, omoioste kai omen pases eones apolauo kai meemias apehomenos akolastos, ote pasa feuo, osper oi akroikoi, anaistetostis—fteretai te sofrosune kai e anrea upo tes uperuoles kai tes elepsios, upote tes mesotetos sozetai. al o mono ai ieneses kai aukseses kai ai ftorai ek ton auto kai upo ton auto iinontai, ala kai ai enerieai en tois autois esontai—kaikar epi ton alo ton fanerotero otos ege, oio epi tes iskuos, iinetaikar ek to pole trofe lanpane kai polos ponos upomene, kai malistaan tunaito auta poe o iskuros. otot ehe kai epi ton areto, ektekar to apehestai ton eono iinomeθa sofrones, kai ienomenoi malista tunameθa apehestai auto—omoioste kai epi tes anreas, eθizomenoikar katafrone ton fouero kai upomene auta iinomeθa anreoi, kai ienomenoi malista tunesomeθa upomene ta fouera. semeote te poiestai ton eksio ten epiiinomene eone e lupe tois erkois; omenkar apehomenos ton sometiko eono kai auto toto hario sofro, ot ahtomenos akolastos, kai omen upomeno ta tena kai hairo e me lupomenosie anreos, ote lupomenos telos. peri eonaskar kai lupasesti e eθike arete, 

 • iamenkar ten eone ta faula pratome, iate ten lupe ton kalo apehomeθa. io te ehtaipos euθuus ek nion, os o plato fesi, oste hairete kai lupestai ois te—ekar orθe paiea auteesti
 • etit e ai aretaiesi peri prakses kai paθe, pantite paθe kai pase prakse epetai eone kai lupe, kai ia totoan ee e arete peri eonas kai lupas
 • menuosite kai ai kolases iinomenai ia toto, iatreaikartinesesi, aite iatreai ia ton enantio pefukasi iinestai. 
 • eti, os kai proe epome, pasa psuhes eksis, up oio pefuke iinestai hero kai ueltio, pros tauta kai peri tauta ten fusi ehe, io eonaste kai lupas fauloi iinontai, to ioke tautas kai feuie, e as mete e ote ote e os ote e osahos alos upo to loo iorizetai ta toiauta. io kai orizontai tas aretas apaθeastinas kai eremias—ok eute, oti aplos leosi, al ok os te kai os ote kai ote, kai osa ala prostiθetai. 
upoketai ara e arete ena e toiaute peri eonas kai lupas ton ueltisto prahtike, ete kakia to nantio. ienoitotanemi kai ek toto fanero oti peri ton auto. 

 • trionkar onto ton es tas aireses kai trion ton es tas fuas, 
  • kalo sunferontos eios, 
  • kai trion ton enantio, aiskro ulauero lupero, 
 • peri tautamen panta o aaθos katorθotikosesti ote kakos amartetikos, malistate peri ten eone, koinetekar aute tois zoois, kai pasi tois upo ten airesi parakoloθe—kaikar to kalo kai to sunfero eu fainetai
 • etit ek nepio pasiemi sunteθraftai—io halepo apotripsastai toto to paθos enkehrosmeno to uio
 • kanonizomete kai tas prakses, oimen malo oit eto, eone kai lupe. ia tot on anankaio enai peri tauta ten pasa pramatea, okar mikro es tas prakses eu e kakos haire kai lupestai
 • etit halepotero eone mahestai e θumo (kataper fesi erakletos), perite to halepotero ae kai tehne iinetai kai arete, kaikar to eu ueltio n toto. oste kai ia toto peri eonas kai lupas pasa e pramatea kai te arete kai te politike, omekar eu totois hromenos aaθos estai, ote kakos kakos
otimen onesti e arete peri eonas kai lupas, kai oti ks on iinetai, upo toto kai auksetai kai fteretai me osautos iinomenon, kai oti ks on eieneto, peri tauta kai enerie, eresto. aporeseetantispos leome oti te tamen tikaia pratontas tikaios iinestai, tate sofrona sofronas—ekar pratosi ta tikaia kai sofrona, eteesi tikaioi kai sofrones, osper eta kramatika kai ta mosika, kramatikoi kai mosikoi. e ot epi ton tehno otos ehe, entehetaikar kramatikoti poiesai kai apo tuhes kai alo upoθemeno. tote on estai kramatikos, ian kai kramatikoti poiese kai kramatikos—tototesti to kata ten en auto kramatike. eti ote omoioesti epite ton tehno kai ton areto, tamenkar upo ton tehno iinomena to eu ehe n autois—arke on tautapos ehonta ienestai, tate kata tas aretas iinomena ok ian autapos ehe, tikaios e sofronos pratetai, ala kai ian o pratopos eho prate, 
 • protomen ian eos
 • epet ian proairomenos, kai proairomenos io auta
 • tote trito ian kai ueuaios kai ametakinetos eho prate
tautate prosmen to tas alas tehnas ehe osunariθmetai, plen auto to eenai, proste to tas aretas tomen eenai oe e mikro iskue, tat ala o mikro ala to pan tunatai, aper ek to polakis prate ta tikaia kai sofrona periinetai. tamenon pramata tikaia kai sofrona leietai, ota e toiauta oiaan o tikaios e o sofroesti ok o tauta prato, ala kai o oto prato os oi tikaioi kai sofrones pratosi. eu on leietai oiti ek to ta tikaia prate o tikaios iinetai kai ek to ta sofrona o sofro—ekte to me prate tauta oesan oe melesee iinestai aaθos. al oi poloi tautamen o pratosi, epite ton loo katafeuontes oiontai filosofe kai otos esestai spoaioi, omoioti poiontes tois kamnosi, oi ton iatro akoosimen epimelos, poiosit oe ton prostatomeno. osper on ot ekenoi eu eksosi to soma oto θerapeuomenoi, ot otoi ten psuhe oto filosofontes. metate tautatiesti e arete skeftio. epe on ta n te psuhe iinomena triaesti, 
 • paθe ~ tunames ~ ekses
  • totoanti ee e arete
leote paθemen epiθumia orie fouo θarsos ftono hara filia misos poθo zelo elio, olos ois epetai eone e lupe—tunameste kat as paθetikoi toto leomeθa, oio kat as tunatoi oriistenai e lupeθenai e eliesai; ekseste kat as pros ta paθe ehome eu e kakos, oio pros to oriistenai, emen spotros e anemenos, kakos ehome, ete mesos, eu; emoioste kai pros t ala. paθemenon okesi ot ai aretai ot ai kakiai, oti oleomeθa kata ta paθe spoaioi e fauloi, katate tas aretas kai tas kakias leomeθa, kai oti katamen ta paθe ot epainomeθa ote pseomeθa—okar epainetai o fouomenos ote o oriizomenos, ote pseietai o aplos oriizomenos al opos—, katate tas aretas kai tas kakias epainomeθa e pseomeθa. eti oriizomeθamen kai fouomeθa aproairetos, ait aretai proairesestines e ok aneu proairesios. proste totois katamen ta paθe kinestai leomeθa, katate tas aretas kai tas kakias okinestai ala iakestaipos. ia tautate oe tunamesesi, otekar aaθoi leomeθa to tunastai paske aplos ote kakoi, ot epainomeθa ote pseomeθa—eti tunatoimenesme fuse, aaθoite e kakoi oiinomeθa fuse; epomete peri toto protero. e on mete paθeesi ai aretai mete tunames, lepetai ekses autas enai. otimen onesti to iene e arete, eretai. tete me mono otos epe, oti eksis, ala kai poiatis. retio on oti pasa arete, oan arete, autote eu eho apotele kai to erko auto eu apotiosi, oio e to oftalmo arete tonte oftalmo spoaio poie kai to erko auto—tekar to oftalmo arete eu orome. omoios e to ipo arete ipote spoaio poie kai aaθo trame kai enenke ton epiuate kai menai tos polemios. e te tot epi panto otos ehe, kai e to aθropo arete eean e eksis ap es aaθos aθropos iinetai kai ap es eu to iauto erko apotose. poste tot estai, etemen erekame, etite kai ote estai fanero, ian θioresome poiatisesti e fesis autes. en panti te sunehe kai iairetoesti laue tomen pleo tot elato tot iso, kai tauta e kat auto to prama e prosemas—tot iso mesoti  uperuoles kai enlepsios. leote tomen pramatos meso to iso apeho ap ekatero to akro, operesti n kai to auto pasi, prosemaste o mete plionaze mete enlepe—totot ok en, ote tauto pasi. oio eta teka pola tate tuo olia, ta ks mesa lanpanosi kata to prama, isokar uperehete kai uperehetai—totote mesoesti kata ten ariθmetike analoia. tote prosemas ok oto leftio, okar e to teka mnai faie polu tuote olio, o aleftes eksemas prostakse, estikar isos kai toto polu to lepsomeno e loio—milonimenkar olio, tote arhomeno ton kumnasio polu. omoios epi tromo kai pales. oto te aps epistemo ten uperuolemen kai ten enlepsi feuie, tote meso zete kai tot airetai, mesote o to to pramatos ala to prosemas. e te pasa episteme oto to erko eu epitele, pros to meso uleposa kai es toto aosa ta erka (oθe eoθasi epileie tois eu ehosi erkois oti ot afeleesti ote prostenai, os tesmen uperueles kai tes enlepsios fteroses to eu, teste mesotetos sozoses, oit aaθoi tehnitai, os leome, pros toto ulepontes erkazontai)—et arete pases tehnes akriuestera kai amenoesti osper kai e fusis, to mesoan ee stohastike. leote ten eθike, autekaresti pero paθe kai prakses, ente totoisesti uperuole kai enlepsis kai to meso. oio kai foueθenai  kai θaresai kai epiθumesai kai oriistenai kai eleusai kai olos estenai kai lupeθenaiesti kai malo kai eto, kai afotera ok eu—tot ote te kai ep ois kai pros os kai o eneka kai os te, mesote kai aristo, operesti tes aretes. omoioste kai peri tas praksesesti uperuole amartanetai kai e enlepsis pseietai, tote meso epainetai kai katorθotai, tautat afo tes aretes. mesotestis araesti e arete, stohastikeie osa to meso. eti tomen amartane polahosesti (tokar kako to apero, os oi puθaoreoi ekazo, tot aaθo to peperasmeno), tote katorθo monahos (io kai tomen raio tote halepo, raiomen to apotuhe to skopo, halepote to epituhe), kai ia taut on tesmen kakias e uperuole kai e nlepsis, test aretes e mesotes, 
"ESTLOIMENKR APLOS, PANTTAPOST KAKOI."
esti ara e arete eksis proairetike, en mesoteti osa te prosemas orismene loo kai oan o fronimos orisee. mesoteste tuo kakio, tesmen kat uperuole teste kat enlepsi, kai eti to tasmen enlepe tast uperuale to tiontos ente tois paθesi kai en tais praksesi, tent arete to meso kai euriske kai airestai. io katamen ten osia kai ton loo ton toti en enai leonta mesotesesti e arete, katate to aristo kai to eu akrotes. o pasat epitehetai praksis ote pan paθos ten mesoteta, eniakar euθus onomastai sunelemena meta tes faulotetos, oio epiharekakia anaiskuntia ftonos, kai epi ton praksio moihea klope anrofonia, pantakar tauta kai ta toiauta leietai to auta faula enai, al ok ai uperuolai auto ot ai enlepses. okesti on otepote peri auta katorθo, al ae amartane, otesti to eu e me eu peri ta toiauta n to en te kai ote kai os moiheue, al aplos to poie otio toto amartaneesti. omoio on to aksio kai peri to atike kai telaine kai akolastaine enai mesoteta kai uperuole kai enlepsi—estaikar otoie uperuoles kai enlepsios mesotes kai uperuoles uperuole kai enlepsis enlepsios. osperte sofrosunes kai areas okesti uperuole kai enlepsis ia to to meso enaipos akro, otos ot ekeno mesotes ot uperuole kai enlepsis, al osan pratetai amartanetai—oloskar ot uperuoles kai enlepsios mesotesesti, ote mesotetos uperuole kai enlepsis. tete toto me mono katolo leiestai, ala kai tois kat ekasta efarmote. enkar tois peri tas prakses loois oimen katolo koinoteroiesi, oit epi meros aleθinoteroi, perikar ta kat ekasta ai prakses, tiont epi toto sunfone. leftio on tauta k tes iakrafes. 
 • perimenon fouos kai θare ANREA mesotes
  • tont uperualonto omen te afouia anonumos (polatesti anonuma)
  • ot en to θare uperualo ΘRASUS
  • ot en tomen fouestai uperualo tote θare enlepon TELOS
 • perimen eonaste kai lupas mesotesmen SOFROSUNE
  • uperuolete AKOLASIA
  • enleponteste peri tas eonas o pane iinontai—ioper ot onomatos tetuhekasi ot oi toiotoi—estosante ANAISTETOI
 • perite tosi hremato kai lepsi mesotesmen ELEUΘERIOTES
  • uperuolete kai enlepsis asotia kai aneleuθeria
  • enantiost en autais uperualosi kai enleposi,
   • omenkar ASOTOS enmen proese uperuale ente lepse enlepe
   • ot ANEULEΘEROS enmen lepse uperuale nte proese enlepe
   • nunmenon tupo kai peri kefalaio leome, arkomenoi auto toto, usterote akriuestero peri auto ioristesetai. 
 • perite hremata kai alai iaθesesesi, mesotesmen MEALOPREPEA (okar mealoprepes iafere eleuθerio, omenkar peri meala, ote peri mikra)
  • uperuolete EPEROKAIA kai UANAUSIA
  • enlepsiste MIKROPEPEA
  • iaferosit autai ton peri ten eleuθerioteta, pete iaferosi, ustero reθesetai
 • perite time kai atimia mesotesen MEALOPSUHIA
  • uperuolete HAUNOTEStis leomene
  • enlepsiste MIKROPSUHIA
  • ost eleome ehe pros ten mealoprepe ten eleuθerioteta, to peri mikra iaferosa, otos ehetis kai pros ten mealopsuhia, peri time osa meale, aute peri mikra osa
   • —estikar os te oreiestai times kai malo e te kai eto, leietait omen uperualo tais oreksesi FILOTIMOS, 
   • ot enlepo AFILOTIMOS
   • ote mesos anonumos, anonumoite kai ai iaθeses, plen e to filotimo FILOTIMIA
   • oθe epitikazontai oi akroi tes meses horas, kaiemesteestimen ote ton meso filotimo kalome estit ote afilotimo, kaiestimen ote epainome ton filotimo estit ote ton afilotimo
   • iatinat aitia toto poiome, en tois ekses reθesetai, nunte peri ton loipo leome kata ton upeiemeno tropo
 • estite kai peri ten orie uperuole kai enlepsis kai mesotes, skeote anonumo onto auto ton meso PRAO leontes, ten mesoteta PRAOTETA kalesome
  • tont akro omen uperualo ORIILOS esto ete kakia ORIILOTES
  • ot enlepo AORIETOStis, et enlepsis AORIESIA
 • esite kai alai tres mesotetes, ehosaimentina omoioteta pros alelas, iaferosait alelo, pasaimenkaresi peri LOO kai PRAKSIO kononia
  • iaferosite oti emenesti peri T ALEΘES to n autois, aite peri to EU
   • totote tomen en PAIA 
   • tote n pasi tois kata ton UION
retio on kai peri toto, ina malo katiome oti n pasi e mesotes epaineto, tat akra ot epaineta ot orθa ala psehta. esimenon kai toto ta pleo anonuma, peratiot, osper kai epi ton alo, otos onomatopoie safeneas eneka kai to euparakoloθeto
 • perimenon to aleθes omen mesos ALEΘEStis kai e mesotes ALEΘEA leiesto
  • ete prospoiesis emen epi to mezo ALAZONEA kai o eho aute ALAZO
  • et epi to elato ERONEA kai ERO o eho
 • perite to EU tomen en PAIA omen mesos EUTRAPELOS kai e iaθesis EUTRAPELIA
  • et uperuole UOMOLOHIA kai o eho aute UOMOLOHOS
  • ot enlep AKROIKOStis kai e eksis AKROIKIA
 • perite to loipo eu to n to UIO omen os te eus on FILOS kai e mesotes FILIA
  • ot uperualo, emen oenos eneka ARESKOS, 
   • et ofeleas tes auto, KOLAKS
  • ot enlepo kai en pasi aees TUSERIStis kai TUSKOLOS
 • esite kai en tois paθemasi kai peri ta paθe mesotetes, ekar aios aretemen okesti, epainetaite kai o aemo. kaikar en totois omen leietai mesos, ot uperualo, os 
  • o KATAPLEKS o panta aiomenos
  • ot enlepo e mee olos ANAISHUNTOS
  • ote mesos AIEMO
 • NEMESISte mesotes ftono kai epiharirekakaias, esite peri lupe kai eone tas epi tois sunuainosi tois pelas iinomenas, omenkar nemesetikos lupetai epi tois anaksios eu pratosi
  • ote FTONEROS uperualo toto epi pasi lupetai
  • ot EPIHAIREKAKOS tosoto enlepe to lupestai oste kai harie
ala perimen toto kai aloθi kairos estai, perite tikaiosunes, epe ok aplos leietai, meta tauta ielomenoi peri ekateras eromepos mesotetesesi. 
 • trion te iaθesio oso 
  • tuomen kakio, 
   • tesmen kat uperuole teste kat enlepsi, 
  • miast aretes tes mesotetos
pasai pasais antikentaipos, aimenkar akrai kai te mese kai alelais enantiaiesi, ete mese tais akrai, osperkar to iso prosmen to elato mezo proste to mezo elato, otos ai mesai ekses prosmen tas enlepses uperualosi proste tas uperuolas enleposi nte tois paθesi kai tais praksesi. 
 • okar anreos prosmen ton telo θrasus fainetai, proste ton θrasu telos, 
 • omoioste kai o sofro prosmen ton anaisteto akolastos, proste ton akolasto anaistetos, 
 • ot eleuθerios prosmen ton aneleuθero asotos, proste ton asoto aneleuθeros. 
 • io kai apoθontai ton meso oi akroi ekateros pros ekatero, 
 • kai kalosi ton anreo omen telos θrasu ote θrasus telo, kai epi ton alo analoo. 
otot antikemeno alelois toto, pleste nantiotesesti tois akrois pros alela e pros to meso—poroterokar tauta apesteke alelo e to meso, osper to mea to mikro kai to mikro to mealo e afo to iso. eti prosmen to meso eniois akrois omoiotestis fainetai, os te θrasuteti pros ten area kai te asotia pros ten eleuθerioteta, toiste akrois pros alela pleste anomoiotes—tate plesto apehonta ap alelo nantia orizontai, oste kai malo nantia ta pleo apehonta. proste to meso antiketai malo ep onmen e enlepsis ep onte e uperuole, oio 
 • anreamen ok e θrasutes uperuole osa
  • al e telia enlepsis osa
 • tete sofrosune ok e anaistesia ntea osa
  • al e akolasia uperuole osa
ia tuot aitias toto sunuaine, mianmen ten eks auto to pramatos, tokar enkutero eai kai omoiotero to etero akro to meso, o toto ala to nantio antitiθeme malo, oio epe omoiotero enai toke te anrea e θrasutes kai enkutero, anomoioterot e telia, taute malo antitiθeme—takar apehonta pleo to meso nantiotera toke enai. miamenon aitia aute, eks auto to pramatos; eterate eksemo auto, pros akar autoi malo pefukamepos, tauta malo nantia to meso fainetai. oio autoi malo pefukame pros tas eonas, io eukataforoteroiesme pros akolasia. taut on malo nantia leome, pros a e epitosis malo iinetai, kai ia toto e akolasia uperuole osa nantioteraesti te sofrosune. otimen onesti e arete e eθike mesotes, kaipas, kai oti mesotes tuo kakio, tesmen kat uperuole teste kat enlepsi, kai oti toiauteesti ia to stohastike to meso enai to n tois paθesi kai en tais praksesi, ikanos eretai. io kai erkoesti spoaio enai. en ekastokar to meso laue erko, oio kuklo to meso o pantos ala to eotos, otote kai tomen oriistenai pantos kai raio, kai to tonai arkurio kai tapanesai—tot o kai oso kai ote kai o eneka kai os, oketi pantos oe raio, ioper to eu kai spanio kai epaineto kai kalo. io te ton stohazomeno to meso protomen apohore to malo nantio, kataper kai e kalupso paraine
"TOTOMEN KAPNO KAI KUMTOS EHTOS ERKE NEA."
tonkar akro tomenesti amartolero tot eto; epe on to meso tuhe akros halepo, kata ton teutero, fasi, plon ta elahista leftio ton kako—totot estai malista toto ton tropo on leome. skopete te pros a kai autoi eukataforoiesme, aloikar pros ala pefukame—totot estai norimo k tes eones kai tes lupes tes iinomenes periemas. es to nantiot iautos apelke te, polukar apaontes to amartane es to meso eksome, oper oi ta istramena ton ksulo orθontes poiosi. en pantite malista fulahtio to eu kai ten eone, okar atekastoi krinome aute. oper on oi temoierontes epaθo pros ten elene, toto te paθe kaiemas pros ten eone, kai en pasi ten ekeno epileie fone—otokar aute apopenpomenoi eto amartesomeθa. taut on poiontes, os en kefalaio epe, malista tunesomeθa to meso tunhane. halepot isos toto, kai malista n tois kat ekasto, okar raio iorisai kaipos kaitisi kai epi poiois kai poso hrono oriistio—kaikaremes otemen tos enlepontas epainome kai praos fame, otete tos halepainontas anroes apokalontes. al omen mikro to eu parekuaino o pseietai, ot epi to malo ot epi to eto, ote plion, otoskar o laθane. ote mehritinos kai epi poso psehtos o raio to loo aforisai, oekar alo oe ton aisteto, tate toiaute n tois kat ekasta, kai en te aistese e krisis. tomen ara tosoto teloi oti e mese eksis en pasi epainete, apoklinete te otemen epi ten uperuole otet epi ten enlepsi—otokar rasta to meso kai to eu teuksomeθa. III —— tes aretes te peri paθete kai prakses oses, kai epimen tois ekosiois epaino kai psoo iinomeno, epite tois akosiois sunnomes, eniotete kai elio, to ekosio kai t akosio anankaio isos iorisai tois peri aretes episkoposi, hresimote kai tois nomoθetosi proste tas timas kai tas kolases. toke te 
 • akosia enai ta UIA e io ANOIA iinomena
uiaiote o e arhe eksoθe, toiaute osa n e mee sunualetai o prato e o pasko, oio e pneuma komisai poi e aθropoi kurioi ontes. osate ia fouo mezono kako pratetai e ia kaloti, oio e turanos prostatoi aiskroti praksai kurios on konio kai tekno, kai praksantosmen sozointo me praksantost apoθneskoie, afisuetesi ehe potero akosiaesti e ekosia. toiototeti sunuaine kai peri tas en tois hemosi ekuolas, aplosmenkar oes apoualetai eko, epi soteriat auto kai ton loipo apantes oi non ehontes. mihtaimenonesi ai toiautai prakses, ioikasite malo ekosiois, airetaikaresi tote ote pratontai, tote telos tes praksios kata ton kairoesti. kai to ekosio te kai to akosio, ote prate, lehtio. pratete eko, kaikar e arhe to kine ta orkanika mere n tais toiautais praksesi n autoesti, ont en auto e arhe, ep auto kai to prate kai me. ekosia te ta toiauta, aplost isos akosia, oeskaran eloito kat auto ton toioto oe. epi tais praksesite tas toiautais eniote kai epainontai, ota aiskroti e lupero upomenosi anti mealo kai kalo—ant anapali, pseontai, takar aiskisto upomenai epi meeni kalo e metrio faulo. ep enioist epainosmen oiinetai, sunnomet, ota ia toiauta praksetis a mete, a ten aθropine fusi upertene kai meesan upomenai. eniat isos okesti anankastenai, ala malo apoθanetio paθonti ta tenotata, kaikar ton euripio alkmainona ieloia fainetai ta anankasanta metrohtonesai. estite halepo eniote iakrinai poio anti poio airetio kaiti antitinos upomenetio, etite halepotero nmenai tois nostesi—oskar epi to poluesti tamen prostokomena lupera, at anankazontai aiskra, oθe epainoi kai psooi iinontai peri tos anankastentas e me. ta te poia fatio uiaia; e aplosmen, opotan e aitia n tois ehtos e kai o prato mee sunualetai; ate kat autamen akosiaesti, nunte kai anti tonte aireta, kai e arhe n to pratonti, kat autamen akosiaesti, nunte kai anti tonte ekosia. malot ioike ekosiois, aikar prakses en tois kat ekasta, tautat ekosia. poiat anti poio airetio, o raio apotonai, polaikar iaforaiesi n tois kat ekasta. etetis ta eia kai ta kala faie uiaia enai (anankazekar ekso onta), 
 • pantaan ee auto uiaia, totokar hari pantes panta pratosi. 
 • kai oimen uia kai akontes luperos, oite ia to eu kai kalo met eones
 • —ieloiote to aitiastai ta ehtos, ala me auto euθerato onta upo ton toioto, kai tonmen kalo iauto, tont aiskro ta eia
ioike te to uiaio enai o eksoθe e arhe, mee sunualomeno to uiastentos. tote io anoia ok ekosiomen apanesti, akosiote to epilupo kai en metamelea, okar io anoia praksas otio, meeti tusheraino epi te prakse, ekomen opeprahe, oie me ee, ot au ako, melupomenosie. 
 • to te io anoia omen en metamelea ako toke, 
 • ote memetamelomenos, epe eteros, esto okeko—epekar iafere, ueltio onome ehe iio
eterot ioike kai to io anoia prate to anoonta, okar meθuo e oriizomenos otoke io anoia prate ala iati tion eremeno, okeoste al anoo. anoemen on pas o mahteros a te prate kai on apehtio, kai ia ten toiaute amartia atikoi kai olos kakoi iinontai, tot akosio uoletai leiestai ok etis anoe ta sunferonta, okar e n te proaierese anoia aitia to akosio ala tes mohterias, ot e katolo (pseontaikar iaie tote) al e kat ekasta, en ois kai peri a e praksis—en totoiskar kai elios kai sunnome, okar tototi anoo akosios prate. isoson o hero iorisai auta, tina kai posaesti, tiste te kaiti kai periti e ntini prate, eniotete kaitini, oio orkano, kai enekatinos, oio soterias, kaipos, oio erema e spotra. apantamenon tauta oesan anoesee memainomenos, telot 
 • os ote ton pratonta, poskar iautoie
 • ote prate anoeseeantis, oio 'leontes' fasi 'ekpese autos', e 'okeenai oti aporeta en', osper aiskulos ta mustika, e 'teksai uolomenos apenai,' os o ton katalefte
 • oieθeetantis kai ton uio polemio enai osper e merope, 
 • kai espairostai to lelohomeno toru, e ton liθo kiseri enai
 • kai epi soteria pisas apehtenaian
 • kai θiksai uolomenos, osper akroherizomenoi, parakseean
peri panta te tauta tes anoias oses, en ois e praksis, o tototi  anoesas ako toke peprahenai, kai malista n tois kuriotatoi, kuriotatat enai toke n ois e praksis kai o eneka. to te kata ten toiaute anoia akosio leomeno eti te ten praksi lupera enai kai en metamelea. ontost akosio to uia kai io anoia, to ekosio tokseean enai o e arhe n auto eoti ta kat ekasta n ois e praksis. isoskar o kalos leietai akosia enai ta ia θumo e epiθumia. 
 • protomenkar oe eti ton alo zoo ekosios prakse, ot oi paies
 • —eta potero oe ekosios pratome ton io epiθumia kai θumo, e ta kalamen ekosios tat aiskra akosios? e ieloio enosie aitio ontos
  • atopote isos akosia fanai on te oreiestai—tete kai oriizestai epitisi kai epiθumetino, oio uieas kai maθesios
 • tokete kai tamen akosia lupera enai, tate kat epiθumia eia 
 • etiteti iafere to akosia enai ta kata loiismo e θumo amarteθenta? 
feuhtamenkar afo, tokete ok eto aθropika enai ta aloa paθe, oste kai ai prakses to aθropo ai apo θumo kai epiθumias. atopo te to tiθenai akosia tauta. iorismenote tote ekosio kai to akosio, peri proairesios epetai ielθe—oikeotatokar enai toke te arete kai malo ta eθe krine ton praksio. e proairesis te ekosiomen fainetai, o tautote, al epi plion to ekosio, tomenkar ekosio kai paies kai t ala zoa koinone, proairesiost o, kai ta eksaifnes ekosiamen leome, kata proairesit o. oite leontes aute epiθumia e θumo e uolesi etina toksa okioikasi orθos leie. 
 • okar koino e proairesis kai ton aloo, epiθumiate kai θumos. kai o akrates epiθumomen prate, proairomenost o—o enkratest anapali proairomenosmen, epiθumot o. kai proairesemen epiθumia nantiotai, epiθumiat epiθumia o. kai emen epiθumia eios kai epilupo, e proairesist ote lupero ot eios
 • θumost eti eto, ekistakar ta ia θumo kata proairesi enai toke
 • ala men oe uolesisie, kaiper sunenkus fainomeno, proairesismenkar okesti ton atunato, kai etis faie proairestai, tokoiean eliθios enai, uolesist esti kai ton atunato, oio aθanasias. kai emen uolesisesti kai pero ta meamos io auto prahtentaan, oio upokritetina nika e aθlete—proairetaite ta toiauta oes, al osa oietai ienestaian io auto. etit emen uolesis to telosesti malo, ete proairesis ton pros to telos, oio uiaine uolomeθa, proairomeθate io on uianome, kai eutaimone uolomeθamen kai fame, proairomeθate leie okarmoze—oloskar ioike e proairesis peri ta epemi enai
 • oe te toksaan ee, emenkar toksa toke peri panta enai, kai oe eto peri ta aiia kai ta atunata e ta epemi—kai to pseute kai aleθe iairetai, o to kako kai aaθo, e proairesiste totois malo.