7.03.2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!—A-U-F—T-U—N—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ateli) apkalupsi

k itoθimi 'kalmu' omiu ratu leu, "eiiri ki metrisu nau θio ki θusiastiriu ki pruskununta in autu! k auli eksuθi nau ihuali eksuθi, ki miati metrisi, oti itoθi 'eθnisi,' ki poli aia 'patisusi' mena tesrakunta tuo, ki tosu tusi martsimu, ki prufetiususi emra hilia tiakusia eksikunta piruilemnu saku. otiesi TUO ELII ki TUO LUHNII nopiu kuriu ies istoti', k etisatu θeli atkisi, 'pur ihporiuti h stomtuatu ki katestii ehtru'atu, k etis θelisiatu atikisi, otu teatu apuhtanθini. oti ehusi ksosia klesa ornu, ina 'mi uetu rehi' emra prufetiaatu, k iksosiaehusi ipi 'uatu strefiata is aima ki pataksi ien in pasi pleii' oskiian θelisusi; k ota telsusi martriaatu, 'θeria anuainu ih auusu poiisi mit autu polmu ki nikisiatu' k apuhteniatu; ki ftomaatu ipi platia poliu meali, etis kaliti pneumtiku 'souma' k aiuftu, opu ki kuriuatu istauruθi, ki lepusi h lau ki fulu ki klosu k eθnu  ftomaatu emra tres k emsu, ki ftomtaatu ukapiosi tiθeni s nema, ki katoikunti ipi ies hairusi p auti ki iurfainunti, ki tora pensusi alili, oti oti tuo prufeti iuasnisa katoikunta ipi ies, ki mita tres emra k emsu 'pneuma zoi ih θio iselθiati, k istesa ipi' θioruntaatu, k ekusa foni meali h ornu leusiati, "anuati o!", k aniuesa 'is ornu' in nefli, k iθiorisaatu ehtriatu, k in ekini ora iientu 'sesmu mea,' ki tektu poliu 'ipesi,' k apihtanθisa in sesmu omta anθrupu hiliai efta, ki loipi infoui iientu k itoka toksa 'θio ornu." uai teutra apelθi, iu uai triti erhti tahu! k etmu aniilu isalpsi, k iienuntu foni meali n ornu, leunti, "iientu 'uaslia' kosmu 'kuriuemu ki hristuatu,' ki 'uasliusi s aiuna aiunu!", k eksi tesri presuutri nopiu θio katemni ipi θronuatu ipesa ipi prusopaatu ki prusikunisa θio, leunti, "iuharistumisi, 'kuri, θios pankratu ON k OEN, oti elifi tunmisu meali k iuasliusa, k 'eθni oriistisa,' k elθi 'orii'su ki kairu nekru kriθiti ki toni mistu 'tolisu prufeti' k aii ki 'fouumni' onmasu, 'mikru ki mealu,' ki iafteri iafterunta ien!", k enoii nau θio in ornu, k ofti 'kiuutu iaθeki'atu 'innau'atu, k iienuntu ASTRAPI ki FONI ki RONTI ki SESMU ki HALAZA meali.' ki semiu mea ofti n ornu, kuni piruilemni eliu, ki selini upkatu pouati, k ipi kefliati stefnu astru toteka, k in kastrehusa, ki 'krazi oinusa ki uasnizumni teki,' k ofti alu semiu in ornu, ki iu TRAKU MEA PURU ehu KEFLA efta ki KERTA TEKA k ipi keflaatu EFTA IATEMTA, k oraatu suri tritu 'astru ornu, k iuali'atu 'is ien,' ki traku isteki nopiu kuniku melusi teki, n ota teki teknuati katfaii, k 'iteki' uiu, 'arsi' os meli POIMNI PANTA EΘNI RATU SIIRA, k erpasti teknuati prus θion ki prus θronuatu, ki kuni ifuii s erimu, opu ehi eki topu etimamnu apu θio, in eki trefusiati emra hilia tiakusia eksikunta, k iientu polmu in ornu, MIHAEL k aniiliatu 'polmisi' mita trakuntu, ki traku ipolmisi k aniiliatu, k ukiskusi, u topu eurθiatu et in ornu, k ileθi traku mea, OFI arhiu, kalumni 'iauolu' ki 'satna' planu oikumni oli—ileθi s ien, k aniiliatu mit autu ileθisa, k ekusa foni meali n ornu leusa, "art iientu sotiria ki tunmi ki uaslia θioemu k iksosia hristuatu, oti ileθi kateu ailfuemu, kateuruatu inopiu θioemu emrakinuhtu, k auti inikisaatu i aima arniu ki ia lou martriaatu, k ukeapisa psuhiatu ahri θantu, ia totu 'iufrainisti, orni' k in auti skenunti, uai ien ki θalasa, oti katiue iauolu prus uma ehu θumu mea, eu oti oliu kairuehi!" k ot ei traku oti ileθi s ien, itioksi kunika etis iteki arsna, k itoθisa kuniki tuo fterii aitu mealu, ina petiti s erimu is topuati opu trefti eki 'kairu ki kairu k emsu kairu' apu prusopu ofiu, k iuali ofi h stomtuatu opsu kuniku uu os potmu, inati potmuforitu poiisi, k iuoiθisi ie kuniki, k enoiksi ie, stomaati ki katipii potmu on iuali traku ih stomtuatu, k oriisti traku ipi kuniki, k apelθi poiisi polmu mita loipu spemtuati, teruntu intola θio k ehuntu martria IESU. k istaθi p amu θalasi, k eu 'ih θalasi θeriu anuainu,' ehu 'kerta teka' ki kefla efta, k ipi kertuatu teka iatemta, k ipi keflaatu omta lafemia, ki 'θeriu' o euen 'omiu partali,' ki poiatu 'os arku,' ki stomaatu 'os' stoma 'iontu,' k itokiatu traku tunmiatu ki θronuatu k iksosia meali, ki mian ih kefluatu os ispamni s θantu, ki pleii θantuatu iθerpiuθi, k iθaumasti oli ie opsu θeriu, ki prusikunisa trakunti oti itoki ksosia θeriu, ki prusikunisa θeriu leunti, "tis omiu θeriu, ki tis tunti polmisi mit autu?", k itoθiatu 'stoma lalu meala' ki lafemia, k itoθiatu iksosia 'poiisi' mena tesrakunta tuo, k enoiksi stomaatu is lafemia prus θion, lafemisi onmaatu ki skeniatu, in ornu skenunta, k itoθiatu iksosia ipi pasa fuli ki lau klosa k eθnu, ki pruskunisusiatu panti katoikunti ipi ies, 'o uiirafti' onmaatu 'in uiliu zoi arniu ispamnu apu katuoli kosmu. etis ehi os akustu! 'e tis is aihmalusia, is aihmalusia' upaii, etis 'in mahiri' apuhteni, teatu 'in mahiri apuhtanθini. oest upmoni ki pisti aiu, k eu alu θeriu anuainu ih ies, k ehi kerta tuo omia arniu, k ilali os traku, k iksosia protu θeriu pasa poii nopiu autu, ki poii ien k in auti katoikunta ina pruskunisusi θeriu protu, o iθerpiuθi pleii θantuatu, ki poii semia meala, ina ki pur poii h ornu katuaini s ien inopiu anθrupu, ki plana katoikunta ipi ies ia semia a itoθiatu poiisi nopiu θeriu, leu katoikusi ipi ies poiisi ekna θeriu os ehi pleii mahiri k izesi, k itoθiati toni pneuma ekni θeriu, ina ki lalisi eku θeriu ki poiisi osiian mi'pruskunisusi ekni' θeriu apuhtanθusi, ki poii panta mikru ki mealu, ki plosiu ki ftohu, k eliuθru ki tolu ina tosiati harama ipi heruatu teksia e ipi mitopuatu, ina mitis tuniti aursi e polisi e mi ehu harama, onma θeriu e ariθmu omtuatu. o sofiaest, ehu non psepsatu ariθmu θeriu, ariθmuka anθrupuesti, k ariθmuatu 
EKSAKUSII EKSIHUNTA EKS

7.02.2020

"from luthers mouth"

  UN ESA STARK EŊEL TE RIF AUS MIT KROS STEME, 
    "UE IS UIRTE PU AUFTUN UN SEN SIEL PREN?"
      UN NIME IN HEMEL NO AUF ERTE NO UNTE ERTE 
   KONTE PU AUFTUN UN HINAINSEN.

(luther)
und ich sah einen starken engel der rief aus mit großer stimme: uuer ist uuürdig das buch aufzutun und seine siegel zu brechen?
und niemand im himmel noch auf erden noch unter der erde konnte das buch auftun und hineinsehen.
(king iames)
and i sauu a strong angel proclaiming uuith a loud uoice, uuho is uuorthy to open the book and to loose the seals thereof?
and no man in heauen nor in earth neither under the earth uuas able to open the book neither to look thereon.

6.28.2020

"White racy beach trash flying on literary alcoholic trademarked svnbvrns"

"miami mayor...signed an emergency order to shutter all beaches in miami-dade county for the Iuly 4 uueekend as he criticized beachgoers for failing to follouu public health guidelines.

“as uue continue to see more COUID-19 positiue test results among young adults and rising hospitalizations, i haue decided that the only prudent thing to do to tamp douun this recent uptick is to crack douun on recreational actiuities that put our ouerall community at higher risk,” gimenez said in a statement. (florida reports second consecutiue day of record-breaking coronauirus cases (CNBC))"

plain lit plain en tronk lit tronk tu fault
   in main en tir hafpati pai te
  uen tefekat from uens tir laif kom
    nat from taim last an tir kems litel
  pai kerls smal, pois afte iet kiren.
     fe kunis sek, op prek! sio ie sol
  alreti tor sontet pits ielen,
      "mai laif ne minen pin nau haspern!"
   en so port fleemsel let uiaut
          uot hai titkip fiu pits tirs—ne sol.

6.27.2020

💲dInero muertE = Iglesia mEntira💲

krettost — kranpolpu

On June 16, 2020, the GOES-East satellite captured this GeoColor imagery of an expansive plume of dust from the Sahara Desert traveling westward across the Atlantic Ocean.
"the uuorld's biggest dust bunny is crossing the Atlantic Ocean right nouu | Liue Science"

o inmosa polpu en ehti notru
arena kurson ki lati piu,
ia tu kien pa traisanti lehu
ia notru piienti anma suai—
kuantu a alkun aia tuhpanta
kuantu eiu tulihta mah kranmal,
peru a otru komu a notru klor ki
nohiena anma mah pia mah fuerti!
mienra k a ehti luar tan larku ehti
k aki hta tumahiaarinea,
notruauntipiimu konpaihka
ia ni mui kalienti ni nohprieti!

6.26.2020

po si minma *katalunia*, no po lei hena htrania

ketelunie triunpan,
tunne a ase rike plene.
enterrere ekeste ien
tan ufane tan suerpa.
POKOFALS! POKOFALS!
FENSOSTERRE! POKOFALS!
ara s ora, seos!
ara s ora stalerte!
pe kua pinki un alre iuin,
esmulen penpe eini.
ke tremoli nuemi,
n peien nostre nsenie!
kon fen kaure spieor,
kua konpe seen keene.

6.24.2020

!!!!!!######microphone deity######!!!!!!

IEU rei, laahser, pe naut tese irpisni,
el mimenhut ineelni, nepsi isupep,
inehni pe meeli seek lemeen semu—
kem ki alek pe kiaselmut, laaira
re, ki ae emei, septek meseentek
eme inehemni. teerek lepeni selhen
neet sereri, tesnet pe semen rasi,
kusi ruie—ak tup heset ireepuni 
keliemihii, septi pe pitieu l arekiemi.

The Lord is my shepherd; I shall not want.
2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.
3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.
4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.
6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.